Lean og procesoptimering i staten fortsat på dagsordenen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og procesoptimering i staten fortsat på dagsordenen?"

Transkript

1 Lean og procesoptimering i staten fortsat på dagsordenen? Dios Consulting A/S September 2013

2 Indhold Forord Indledning og metode Indledning Undersøgelsens metode og population Hovedkonklusioner Undersøgelsens hovedkonklusioner Stærke og nye drivere for arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering set i forhold til undersøgelsen i Hvordan er det gået med de opmærksomhedspunkter der blev præsenteret i undersøgelsen 2008? Videre potentialer for Lean i staten Udbredelsen og brug af Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten Andelen af departementer, styrelser og direktorater der arbejder/har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering eller har planer herom Hvor stor en del af departementernes og styrelsernes organisationer er/har været omfattet af Lean og Lean inspireret procesoptimering? Hvornår er arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering gået i gang På hvilke områder bruger departementer og styrelser Lean og Lean inspireret procesoptimering? Digitalisering og Lean/Lean inspireret procesoptimering Lean/Lean inspireret procesoptimering som understøttelse af strukturændringer og reorganiseringer Lean/Lean inspireret procesoptimering som led i kanalstrategier i styrelser Resultater fra brug af Lean Positive resultater samlet set ved brug af Lean/Lean inspireret procesoptimering men der er stadig potentiale for bedre resultater Positiv vurdering af resultater på både frigørelse af ressourcer og bedre service Hvilke Lean og Lean inspirerede værktøjer bruges i staten Intern kompetenceopbygning vedr. Lean Lean og Lean inspireret procesoptimering som forandringsværktøj udfordringer og særligt positive karakteristika Få oplever store udfordringer og modstand Lean opleves som konkret, let forståeligt og jordnært værktøj med stor inddragelse af medarbejderne Bilag Bilag 1. Bilag 2. Oversigt over den samlede population i undersøgelsen Interviewguide for de semistrukturerede kvalitative interview/fokusgrupper og den kombinerede kvalitative og kvantitative telefonenquete 2

3 Forord Forskellige management filosofier eller ledelsesværktøjer har det med fra tid til anden - at vinde indpas også i danske virksomheder. I det mindste for en periode. BPR (Business Process Engineering), Balanced Scorecard, ABC/TDABC, (Time Driven Activity Based Costing), TQM (Total Quality Management) - således også Lean eller Lean production. Efter at have gået deres sejrsgang typisk først i den private sektor og senere i lettere tilpassede versioner i den offentlige sektor, forsvinder nogle af dem mere eller mindre igen. Men for en række af filosofierne viser det sig faktisk, at de sandsynliggør deres relevans ved at blive en integreret del af den måde der arbejdes og tænkes på i virksomhederne. De bliver en naturlig del af organisationskulturen. ISO-certificering er et kendt eksempel, og muligvis er Lean også ved at blive en integreret del af private og offentlige virksomheders måde at tænke procesoptimering på. Det er svært at fælde en entydig dom over Lean i den kontekst, da Lean er forskellige ting i forskellige virksomheder, men noget tyder på, at grundprincipperne bag Lean, i hvert fald kandiderer til at blive en af de forretningsfilosofier, der formår at bide sig relativt god fast i dele af både den private og den offentlige sektor. Dios Consultings rapport peger i hvert fald på positive resultater i den offentlige sektor. Selvom Lean hovedsageligt er skabt på baggrund af TPS (Toyota Produktions System), som blev udviklet på Toyota fabrikkerne helt tilbage i 1960 erne, så peger rapporten på, at principperne om at forenkle og effektivisere produktionsprocessen har formået at vinde ganske stor indpas også i den danske offentlige sektor. En del af forklaringen på de gode erfaringer er måske netop, at tilgangen til Lean ikke er ideologisk. Dios Consultings undersøgelse viser, at de undersøgte organisationer har en pragmatisk tilgang til Lean. De statslige arbejdspladser bruger de ting og værktøjer, som de vurderer virker i deres organisation. Dios Consultings undersøgelse og rapport om Lean og procesoptimering i staten præsenterer de erfaringer, resultater og udfordringer statslige arbejdspladser selv vurderer at have med Lean og Lean inspireret procesoptimering i perioden fra 2006/2008/2013. Undersøgelsen her er således den 3. i rækken på de ca. 7 år. Undersøgelsen her præsenterer resultaterne fra analysen af erfaringerne med Lean og Lean inspireret procesoptimering blandt 77 departementer, styrelser, tilsyn og direktorater. Svarprocenten er ca. 96 % af den samlede population svarende til at 74 har besvaret/deltaget i undersøgelsen. Det omfatter både store statslige arbejdspladser med flere tusinde medarbejdere departementer og mindre styrelser/tilsyn/klagecentre med omkring medarbejdere. Undersøgelsen er interessant fordi den på samme tid præsenterer både et øjebliksbillede af erfaringerne med Lean og procesoptimering blandt stort set samtlige ministerier og samtidig identificerer en række træk i udviklingen omkring brugen og erfaringerne med Lean og procesoptimering i forskellige sammenhænge på det statslige område set over den samlede periode. God fornøjelse med læsningen, Ivar Friis, lektor, Ph.d. Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS 3

4 1. Indledning og metode 1.1 Indledning Udfordringerne og presset for de statslige arbejdspladser på såvel udvikling som drift/ sagsbehandling, tilskudsadministration mv., kravene til svartider, digitalisering og kvalitetsudvikling fra borgere, virksomheder og politikere er stigende og har været det i en årrække. Særligt over de allerseneste år kan der identificeres et tiltagende pres og en række tydelige drivere på både at skulle øge produktiviteten (ex. sager pr. ansat) og kvaliteten (ex sagsbehandlingstid, klager e.a.) på samme tid. En måde at formulerer det på er; at presset tidligere var defineret således, at der skulle leveres mere for de samme penge 1 men det har de seneste år ændret sig således, at der nu skal leveres mere for færre penge. Alt sammen noget der indgår i strategiplaner og resultatkontrakter på både departements- og styrelsesniveau. Der er faktisk i dag styrelser der måles på, om det lykkedes dem at få de andre styrelser til at effektivisere, optimere, digitalisere m.m. På mere overordnet niveau kan der trækkes en vis parallel til centrale elementer fra den aktuelle diskurs - og senest finansministerens italesættelse - omkring konkurrencestaten 2. Den udvikling vi ser på Lean og Lean inspireret procesoptimering, er i høj grad præget af, at de adspurgte i analysen, her oplever sig som den administrative side af mønten, der på lige fod med øvrige aktører i velfærdssamfundet er underlagt kravet om reformer og om konstant effektivisering og kvalitetsforbedringer, for at være tilstrækkeligt konkurrencedygtige i forhold til andre nationer. Det gælder både på de traditionelle faglige kerneområder som ministerbetjening, sagsbehandling, tilsyn/kontrol og øvrige fagligt relaterede opgaver knyttet til den pågældende organisations produktionskerne, og det gælder de administrative opgaver i forbindelse med HR-området, økonomistyring, sekretariatsfunktioner etc. Det er administrative opgaver der lidt afhængigt af den konkrete organisering i de enkelte ministerier er placeret centralt i et departement (ex HR partner modellen som er udbredt på nogle ministerområder), eller de er placeret i de enkelte styrelser eller der er indgået aftaler med bl.a. Statens Administration, Udbetaling Danmark, om løsning af opgaverne. Dios Consulting har i perioden fra 15. juni til 26. august 2013 gennemført undersøgelsen med det formål at belyse udbredelsen af Lean og Lean inspireret procesoptimering på de statslige arbejdspladser, og hvilke resultater der er opnået med Lean som forandringsmetode. I den forbindelse er der fokus på både at vurdere de aktuelle (positive og mindre positive) Lean/optimeringserfaringer, samt på at identificere særlige udviklingstræk baseret på data fra de 2 tidligere undersøgelser i 2006 og i Se Dios Consulting rapport Er Staten blevet Lean, Konkurrencestaten er som begreb initieret af bl.a. Philip Cerny i The Competition State - og senere i Danmark introduceret af professor Ove Kaj Pedersen i sin bog Konkurrencestaten, fra

5 Som et supplement i forhold til 2006 og 2008 undersøgelserne, har Dios Consulting udarbejdet en række korte cases fra statslige arbejdspladser, der har høstet interessante erfaringer med Lean og/eller Lean inspireret procesoptimering. Casene præsenteres undervejs i rapporten hvor de kvalitativt passer ind i forhold til en række af de empiriske pointer fra datagrundlaget. Der er tale om cases fra: Statens Administration, Erhvervs- og Vækstministeriets departement, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Kulturstyrelsen samt Klageinstansen i Fødevareministeriet. 1.2 Undersøgelsens metode og population Rapporten præsenterer resultaterne og erfaringerne med Lean og Lean inspireret procesoptimering i departementer, styrelser, tilsyn og direktorater m.m. på det statslige område. Analysen omfatter således ikke statslige selskaber og virksomheder. Den samlede population udgøres af 77 departementer, styrelser, tilsyn og direktorater 3. Der er en samlet svarprocent på ca. 96 % - svarende til at blot 3 departementer/styrelser ikke har ønsket at deltage. Resten af de adspurgte har valgt at deltage i analysen ved at de har svaret på den overvejende kvantitative telefonenquete og/eller har deltaget i et af de kombinerede kvalitative/kvantitative interview. En række arbejdspladser har deltaget ved fokusgruppeinterview ude på arbejdspladsen. 74 departementer, styrelser, direktorater og tilsyn m.m. har således aktivt forholdt sig til deres erfaringer og resultater med Lean arbejdet, og har svaret på spørgsmålene og indgår i undersøgelsen. Den indledende kontakt er taget til direktion/vicedirektør/administrationschefer, der enten har vurderet at de selv var i stand til at svare, alternativt har de været behjælpelige med at identificere de relevante ressourcepersoner/lean ansvarlige, på den konkrete arbejdsplads. Typisk er der dernæst aftalt et tidspunkt hvor det passede respondenten at vi kunne tale sammen. Svarprocenten afspejler efter vor vurdering, at det er lykkedes at finde en model der har passet til de adspurgte samtidigt med, at der er skabt et godt empirisk datagrundlag for at vurderer de statslige erfaringer med Lean og Lean inspireret procesoptimering. I undersøgelserne i 2006 og 2008 blev der spurgt til, hvorvidt departementerne, styrelserne og direktoraterne arbejdede med Lean. I undersøgelsen i 2013 er spørgsmålet; hvorvidt departementerne, styrelserne og direktoraterne arbejder med Lean og Lean inspireret procesoptimering. Der er i 2013 spurgt til Lean og Lean inspireret procesoptimering, da der hos dele af populationen aktivt er fravalgt at bruge Lean terminologien (typisk relateret til en række af de japanske udtryk ), men fortsat arbejder under betegnelser som procesoptimering, blitz, forbedringstavler, opgavefamilier, driftsstyring og effektivisering. Der er således i høj grad arbejdet med væsentlige dele af de værktøjer og principper, der ligger i Lean tankegangen. Endvidere kan der i forbindelse med arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten, i stigende omfang, identificeres en proces hvor de enkelte arbejdspladser oversætter og foretager lokal tilpasning i forhold til Lean principperne og Lean værk- 3 En samlet oversigt over populationen findes i bilag 1. 5

6 tøjskassen, således at de bedre matcher de forskellige opgavetyper og lokale kulturer i departementer, styrelser og direktorater. Det gælder både i forhold til AC og HK personalet. Desuden er der tale om, at Lean tilgangen flere steder er blevet indlejret i driften. Metodisk kan det ikke udelukkes, at en del af den stigning i udbredelsen af Lean og Lean inspireret procesoptimering, der kan ses i 2013, i forhold til 2006 og 2008, kan tilskrives at der anvendes en lidt bredere definition. Dios Consulting vurderer dog, at det ikke er et forhold der ændrer ved den klare tendens til stadig større udbredelse af Lean og Lean inspireret procesoptimering siden 2006 og

7 2. Hovedkonklusioner I det følgende præsenteres analysens hovedkonklusioner og analytiske pointer. Hovedkonklusionerne underbygges i de efterfølgende afsnit i rapporten med talgrundlaget og forskellige oversigtstabeller. Hovedkonklusionerne er baseret på det relativt omfattende datagrundlag, der er indsamlet i form af den gennemførte telefonenquete og de kvalitative interview med direktioner/ledere/medarbejdere, der har indsigt i de konkrete Leanerfaringer på deres arbejdsplads Undersøgelsens hovedkonklusioner Udbredelsen af Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten Lean og Lean inspireret procesoptimering har vundet indpas i stort set alle (ca. 84 %) statslige departementer, styrelser og direktorater/tilsyn. Markant større fokus på Lean og Lean inspireret procesoptimering af departementernes og styrelsernes kerneopgaver end tidligere 82 % tilkendegiver at de arbejder med Lean eller Lean inspireret procesoptimering i kerneopgaverne som sagsbehandling, tilsyn, klagebehandling, ministerbetjening etc. Resultater af arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten Stort set alle departementer og styrelser (94 %) oplever, at de får de forventede positive resultater af arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering, herunder er der dog en del (57 %) som alene i nogen grad oplever, at de får de forventede resultater Positiv vurdering af resultaterne på både frigørelse af ressourcer/reduktion af spild (68 %), bedre service (73 %) og kun få oplever store udfordringer og egentlig modstand Lean og Lean inspireret procesoptimering i sammenhæng med digitalisering og kanalstrategier Af de statslige organisationer der tilkendegiver, at de i høj grad har tænkt digitalisering ind i deres arbejde med Lean og Lean inspireret procesoptimering (48 %), tilkendegiver hele 93 %, at de i enten høj grad eller i nogen grad har opnået de forventede resultater. Det er markant bedre resultater, end de som ikke i høj grad har tænkt digitalisering ind. Lean og Lean inspireret procesoptimering anvendes af langt hovedparten (77 %) i høj grad eller nogen grad i sammenhæng med digitalisering som værktøj til at opnå effektiviseringsgevinster og serviceforbedringer Lean og Lean inspireret procesoptimering indgår i flere ministerier som element i kanalstrategier på større sagsbehandlingsområder Lean og Lean inspireret procesoptimering i sammenhæng med reorganiseringer Lean og Lean inspireret procesoptimering anvendes af 70 % af de adspurgte til konkret at understøtte reorganisering i afdelinger, institutioner, fusioner og fælles administrative funktioner Arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten Der ses færre store Lean udrulninger/koncepttankegangen one size fits all er blevet en sjældenhed i staten.. Departementernes og styrelsernes organisatoriske modenhed er væsentlig for hvad institutionen fokuserer på i Lean arbejdet Departementer og styrelser har prioriteret intern kompetenceopbygning og arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering drives i dag sjældent uden brug af interne Lean ressourcer. 7

8 Hovedkonklusionerne uddybes nedenfor: Lean og Lean inspireret procesoptimering har vundet indpas i stort set alle statslige departementer, styrelser og direktorater/tilsyn. Undersøgelsen viser, at Lean og Lean inspireret procesoptimering i dag har vundet massiv indpas i stort set samtlige ministerier. 84 % (svarende til 62 departementer, styrelser m.m.) at de adspurgte aktuelt eller over de senere år - arbejder med/har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering. Det tilsvarende tal fra undersøgelsen i 2008 var godt 50 %, og i 2006 var det ca. 15 %. Samtidigt kan det konstateres, at ud af de 13 arbejdspladser der har tilkendegivet at de ikke aktuelt arbejder/har arbejdet med Lean, oplyser de 8, at de konkret overvejer det. Samlet er det således godt 94 % af de adspurgte der enten arbejder med Lean/Lean inspireret procesoptimering, indenfor de seneste år har gjort det eller konkret overvejer det lige nu. Samtidig kan vi se at departementerne i modsætning til 2006 og 2008 undersøgelserne nu er kommet med, om end på mere begrænsede områder som; koncernrelaterede HR opgaver/administration samt sagsbehandling i forhold til minister/udvalgsbetjening bl.a. i sammenhæng med digitalisering. Der kan desuden identificeres en klar udvikling i retning af, at en stadig større del (flere afdelinger og medarbejdere) i de enkelte departementer og styrelser, arbejder med Lean og Lean inspireret procesoptimering. Hvor der i 2008 undersøgelsen overvejende var tale om projekter der involverede et afgrænset fagligt område (og ofte i form af pilotprojekter), så er der i dag tale om en væsentligt bredere anvendelse. Ikke nødvendigvis på samme tid men således, at der arbejdes systematisk med at komme igennem de forskellige kontorer og enheder baseret på en konkret strategi om at gøre det. Der er tilsyneladende også opbakning til det, jf. de gennemførte interview. En hovedkonklusion fra 2008 undersøgelsen var, at mange af de statslige styrelser der arbejdede med piloter (man afprøvede Lean i en konkret mindre enhed) tilkendegav, at de havde konkrete planer om at implementerer Lean i den øvrige organisation. Det viser sig, at de nye tal fra 2013, fuldt ud bekræfter at det er sket. Således kan det konstateres, at hvor det i 2008 kun var et fåtal af de adspurgte der tilkendegav, at de arbejdede med Lean i mere end 50 % af organisationen, så er det i dag mere end 50 % af de adspurgte, der tilkendegiver at de arbejder med Lean og Lean inspireret procesoptimering i mere end 50 % af deres organisation. Yderligere er det interessant at registrere, at næsten 75 % af de adspurgte tilkendegiver, at de på nuværende tidspunkt har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering i mellem 2-4 år eller i mere end 5 år. 40 % svarer at det er et fokus de har haft i mere end 5 år. 8

9 Markant større fokus på Lean og Lean inspireret procesoptimering af departementernes og styrelsernes kerneopgaver 82 % tilkendegiver at de arbejder med Lean eller Lean inspireret procesoptimering i kerneopgaverne Undersøgelsen viser, at de statslige organisationer i dag arbejder med Lean og Lean inspireret procesoptimering i selve produktionskernen. I de tidligere målinger fra 2006 og 2008 var det overvejende i de administrative funktioner, støttefunktioner, HR, intern service hvor der blev arbejdet med Lean, mens det var vanskeligere at få taget fat på kerneopgaverne ofte hvor de fagprofesionelle medarbejdere var placeret. Det har vendt markant i 2013 målingen hvor 82 % af de adspurgte tilkendegiver, at de arbejder med Lean eller Lean inspireret procesoptimering i forhold til sagsbehandling, tilskudsadministration, tilsyn, kontrol og ministerbetjening etc. Selvom det særligt er i styrelserne (89 %) der arbejdes med kerneopgaven er det interessant at konstatere, at også ca. 63 % af departementerne tilkendegiver, at det er tilfældet hos dem. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke fortsat arbejdes med Lean og Lean inspireret procesoptimering i forhold til de administrative støttefunktioner. Således tilkendegiver ca. 74 % af de adspurgte, at de arbejder med Lean og Lean inspireret procesoptimering på dette område også. Det tilsvarende tal fra 2008 undersøgelsen var 60 %. Langt hovedparten af styrelser og departementer (94 %) oplever at de får positive resultater af arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering 94 % vurderer at de i høj grad eller i nogen grad har opnået de forventede positive resultater af arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering. I forhold til målingerne i 2006 og 2008 er det en stigning. Særligt i forhold til at 37 % i undersøgelsen svarer, at de i høj grad opnår de forventede resultater det tal var i 2008 kun godt 10 %. En væsentlig større andel svarede i 2008, at de i nogen grad opnåede de forventede resultater. En forklaring på dette kan være at arbejdet med Lean, på daværende tidspunkt, endnu ikke var så langt fremskredent, at forventningerne til resultaterne i høj grad var indfriet. Citat fra undersøgelsen: vi har øget vores produktivitet med ca. 25 % - og det er meget på en sagsfabrik som vores. Positiv vurdering af resultaterne på både frigørelse af ressourcer (68 %), bedre service (73 %) og kun få oplever store udfordringer og egentlig modstand Samlet vurderer 68 %, at arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering har frigivet ressourcer/reduceret spild. Tilsvarende vurderer næsten 73 %, at det tilsvarende er gældende for opnåelsen af bedre service. Af de kvalitative kommentarer fremgår det endvidere, at mange peger på at særligt kvalitetsparameteren spiller en væsentlig rolle i de resultater der er opnået. Tilsvarende er etableringen af det samlede produktionsoverblik (fx i forhold til sagsbehandlingen, hvor langt er sagerne etc.) en væsentlig parameter på resultatsiden. 9

10 Citat: der er skabt fuldt overblik over processerne og hvor sagerne er henne og alle kan se det i realtid. Vi har et højt fælles vidensniveau markant højere end tidligere Samtidigt opleves Lean som en meget konkret arbejdsmetode, let at forstå og forklare andre - og virkelighedsnær i forhold til medarbejdersiden. I modsætning til de 2 tidligere undersøgelser i 2006 og 2008, er der tilsyneladende færre der vurderer at forhold som reduceret stress og bedre trivsel er blandt højdescorerne på resultatsiden. I modsætning til billedet fra 2006 og 2008, er det kun få departementer og styrelser der har mødt væsentlige udfordringer i arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering. Det samlede billede peger i 2013 på, at de tidligere identificerede udfordringer med manglende organisatorisk forankring eller utilstrækkelig sammenhæng mellem organisationens strategi og Lean målene, kun i begrænset omfang gør sig gældende i dag. Der opleves imidlertid fortsat nogle udfordringer med at prioriterer ressourcer når der på samme tid skal arbejdes med Lean og procesoptimering og den daglige produktion skal afvikles. Det er måske meget naturligt. Citat: vi er bare under pres det er generelt svært at prioritere ressourcer Lean eller ej Af de statslige organisationer der tilkendegiver, at de i høj grad har tænkt digitalisering ind i deres arbejde med Lean og Lean inspireret procesoptimering (48 %), tilkendegiver hele 93 %, at de i enten høj grad eller i nogen grad har opnået de forventede resultater. Det er markant bedre resultater end de som ikke i høj grad, har tænkt digitalisering ind Godt 48 % har tilkendegivet, at de i høj grad har tænkt digitalisering ind i deres Lean/procesoptimeringsforløb. Stort set samtlige af disse (93 %) har samtidigt tilkendegivet, at de i høj grad eller i nogen grad, har opnået de forventede resultater og gennemsnitstallet for den samlede population er i den sammenhæng 58 %. Der kan således identificeres en signifikant sammenhæng mellem at indtænke digitalisering og oplevelsen af opnåede resultater. Lean og Lean inspireret procesoptimering anvendes i sammenhæng med digitalisering som værktøj til at opnå effektiviseringsgevinster og serviceforbedringer Langt hovedparten af departementerne og styrelserne tilkendegiver, at de i forbindelse med arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering, har sammentænkt dette med digitalisering. 77 % tilkendegiver, at de i høj grad eller i nogen grad har tænkt digitalisering ind i arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering. Særligt på kerneopgaverne er det tilfældet. 10

11 Det fremgår desuden af de kvalitative interviewdata, at det på de sagsbehandlende områder særligt har været for at undgå at sætte strøm til gamle arbejdsgange. De adspurgte har med andre ord prioriteret at arbejde med procesoptimering forud for implementering af digitaliseringsløsninger på sagsbehandlingsprocesser og dokumenthåndtering og på en række borger/virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger (klagesager, skemaer, oplysninger etc.). Lean og Lean inspireret procesoptimering indgår som element i kanalstrategier på større sagsbehandlingsområder Undersøgelsen peger på, at en lang række styrelser der har stor sagsvolumen og mange skriftlige og telefoniske henvendelser, har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering som led i udformningen og implementering af kanalstrategier for service og sagsbehandling til borgere og virksomheder. Der arbejdes med opgavekataloger, opgavefamilier, visitation og styring efter sagstyper og henvendelser samt optimering af sags- og henvendelsesprocesser og kapacitetsstyring på telefoner mv., så der kan leveres korte svartider og bedre service samt ressourcebesparelser, f.eks. gennem et maksimalt antal svar ved første kontakt med borgeren eller virksomheden. Der arbejdes i den forbindelse med styrelsesspecifikke kanalstrategier (digitalt, kontaktportaler, telefonisk, skriftligt mv.) samt overvejes kanalstrategier, der omfatter samling af opgaver fra flere styrelser i fælles front-enheder (f.eks. fælles statslige call-centre), der varetager objektiv/mindre kompleks sagsbehandling og svarer på langt den overvejende del af alle henvendelser op til % af samtlige henvendelser. Lean og Lean inspireret procesoptimering anvendes af 70 % af de adspurgte til at understøtte reorganisering i afdelinger, institutioner, fusioner og fælles administrative funktioner På en lang række områder har arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering været brugt til at understøtte reorganiseringer og strukturændringer. Næsten 70 % svarer, at de enten i væsentlig omfang eller i nogen omfang, har brugt Lean arbejdet til at understøtte strukturændringer. Det omfatter ifølge de adspurgte både styrelsesfusioner (hvoraf der har været en del), interne administrative fællesskaber/koncernmodeller på departementsniveau eller enheder placeret i ministerområdets styrelser. Det omfatter tillige en række af de statslige administrative fællesskaber som; Statens Administration, Moderniseringsstyrelsen, Statens IT og Udbetaling Danmark. Der ses færre store Lean udrulninger/koncepttankegangen one size fits all er blevet en sjældenhed i staten.. Langt hovedparten af de adspurgte peger på, at de dels arbejder processuelt i dele af organisationen og desuden at de vælger værktøjer selektivt ud fra Lean-værktøjskassen afhængig af den opgavetype/proces der Leanes på og den lokale organisationskultur. Der er således fokus på at få tilpasset behovet til det enkelte departement, styrelse, medarbejdergruppe etc. 11

12 Følgende trends kan identificeres: Stadig megen anvendelse af proceskortlægning (value-streem mapping, Blitz m.m.) og identifikation af spild samt fokus på kundeværdi - procesoptimering. Markant øget fokus på driftsledelse og styring af opgaver og processer (opgavekatalog, prioritering, drifts- og styringstavler, produktionsstyring, opgaveudjævning, planlægning, ugens gang/månedens gang og den daglige - og nære driftsledelse). Sammentænkning med IT/digitalisering og sagsbehandlingen også i departementer Departementernes og styrelsernes organisatoriske modenhed er væsentlig for karakteren af Lean arbejdet i de enkelte enheder Flere af de adspurgte peger på, at den organisatoriske modenhed har væsentlig betydning for både hvorvidt man konkret arbejder med Lean eller Lean inspireret procesoptimering, og karakteren af de erfaringer og udfordringer de adspurgte peger på. Nogle styrelser er relativt nyetablerede og er i en proces hvor der fortsat arbejdes med at få beskrevet interne processer ofte inspireret fra Lean tankegangen. De oplever ikke modstand tværtimod men i højere grad udfordringer med nye opgaver, yngre engagerede medarbejdere etc. En række departementer/styrelser er mere modne, kender historisk set deres opgaver og har allerede indarbejdede og velkonsoliderede processer. Her arbejdes der oftest med optimering af de eksisterende processer (med de traditionelle Lean værktøjer) og ikke mindst aflæring af gamle vaner - og i et vist omfang erhvervede rettigheder på flere organisatoriske niveauer. Andre styrelser/enheder er fusionerede/sammenbragte enheder, der har fokus på at få identificeret bedste praksisser, og implementeret disse i den ny organisation. Det er oftest forbundet med udfordringer - og der må indgås en række kompromisser hvor nogle må kill their darlings forstået som den måde de hidtil har arbejdet på, oftest i en årrække. Departementer og styrelser har prioriteret intern kompetenceopbygning og arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering, drives i dag sjældent uden brug af interne Lean ressourcer. Der er igennem en årrække blevet opbygget interne Lean korps i departementer og styrelser. Undersøgelsen viser, at knap 60 % af de adspurgte, der arbejder med Lean eller Lean inspireret procesoptimering, har brugt såvel interne medarbejdere som ekstern konsulentbistand til at gennemførelse heraf. Der er 31 %, som alene har ansat eller uddannet interne medarbejdere til at gennemføre Lean. Kun 11 % har alene brugt ekstern konsulentbistand. 12

13 2.2. Stærke og nye drivere for arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering set i forhold til undersøgelsen i 2008 Fra den samlede analyse kan der identificeres 4 centrale drivere for arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering: Centrale drivere for arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering 1. Et mærkbart pres fra Finansministeriet og en række af departementets styrelser 2. Digitaliseringsdagsordenen 3. Sammentænkning med strukturændringer/reorganisering Styrelsesfusioner Interne administrative fællesskaber/koncernmodeller på departementsniveau eller fællesfunktioner placeret i ministerområdets styrelser Fælles statslige administrative fællesskaber som Statens Administration, Moderniseringsstyrelsen, Statens IT og Udbetaling Danmark. 4. Pres fra virksomheder/borgere og politikere om bedre service og kvalitet Ad 1) Overordnet er det de adspurgtes vurdering, at hvor presset tidligere fra Finansministeriet kunne defineres som en situation hvor forventningen var at der skulle leveres mere for de samme penge, så er situationen i dag den, at det er forventningen (udtalt ), at der skal leveres mere for færre penge. Det er oplevelsen, at presset er markant mere udtalt end tidligere og en kommentarer har bl.a. været: det er først nu vi for alvor kan mærke det.det kan vi så til gengæld også.. Samtidigt peges der på, at det sideløbende er en dagsorden der indeholder en væsentlig større grad af åbenhed (flere af de adspurgte er imidlertid i tvivl om hvorvidt man kan kalde det for dialog.), end oplevet tidligere. Ad 2) Den eksisterende digitaliseringsdagsorden har sat fokus på de muligheder der er i spændingsfeltet mellem særligt den faglige sagsbehandling og digitalisering. Særligt for de tunge faglige sagsbehandlingsområder (anke/klage/ tilskudsadministration m.m.), har det været forbundet med udfordringer at tænke digitalisering ind i sagsbehandlingen. Der er fortsat en række udfordringer på området men samlet set er der en erkendelse af, at der er muligheder for at bruge ny teknologi, der endnu ikke er fuldt udnyttet. Det er ifølge flere af de adspurgte i et vist omfang en generations og kulturproblemstilling. Ad 3) En yderligere driver for arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering er de strukturelle omlægninger der bl.a. knytter sig til styrelsesfusioner, interne administrative fællesskaber/koncernmodeller på departementsniveau eller fællesfunktioner placeret i ministerområdets styrelser. Det omfatter tillige statslige administrative fællesskaber som Statens Administration, Moderniseringsstyrelsen, Statens IT og Udbetaling Danmark. Her er der ikke mindst en række formulerede mål for de gevinster der skal opnås og en række af opgaverne åbner særlige muligheder for netop at tænke i optimering/stordrift og standardiseringer på området. Ad 4) Endelig kan der identificeres et stadigt stigende pres fra såvel virksomheder, borgere som fra politikere. Virksomheder i form af såvel enkeltvirksomheder som de interesseorganisationer der repræsenterer de store erhvervsinteresser, og borgere der forventer høj kvalitet, hastighed og gennemsigtighed i afgørelser etc. 13

14 2.3. Hvordan er det gået med de opmærksomhedspunkter der blev præsenteret i undersøgelsen 2008? I den tilsvarende undersøgelse fra 2008 blev der peget på 6 opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med Lean i staten: Sproget/terminologien og Lean terminologien opleves som en barriere i Lean arbejdet Gør det klart fra starten, at Lean er metoder og værktøjer + kultur Tænk gerne ambitiøst og helt nyt vær ikke bundet til blot at Leane marginalt på nuværende arbejdsprocesser Ledelsesfokus er helt centralt Behov for opbakning til driftslederen og krav til ny adfærd og prioritering hos lederen Hold fokus på de løbende forbedringer og fasthold energien Resultaterne for 2013 viser, at der blandt de adspurgte, der bruger/har brugt Lean eller Lean inspireret procesoptimering, i betydeligt omfang er taget højde for de nævnte forhold i Lean anno Lean og procesoptimering er således i statslig sammenhæng blevet en mere moden og tilpasset metode. Der er stadig uudnyttede potentialer for bedre resultater, styrket driftsledelse og arbejde med at fastholde fokus på løbende forbedringer i en arbejdsdag der opleves presset, men undersøgelsen i 2013 viser samtidigt, at hovedparten af de adspurgte er opmærksomme på disse forhold samt at arbejdet med Lean i 2013 står markant stærkere i forhold til de 6 opmærksomhedspunkter, end de gjorde i De statslige arbejdspladser er samlet set blevet bedre til at docere værktøjerne så det fungerer på den enkelte arbejdsplads - og tilpasset de arbejdsprocesser der konkret er i spil Videre potentialer for Lean i staten Det er Dios Consultings vurdering, at der er videre potentialer for anvendelse af Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten, selvom undersøgelsen viser, at der i dag er en større udbredelse samt at flere i høj grad opnår de ønskede resultater, end det var tilfældet i 2008 undersøgelsen. Med afsæt i undersøgelsens resultater herunder både de kvantitative data og de kvalitative kommentarer fra de adspurgte er det vor vurdering, at der særligt er videre potentialer på følgende 5 områder: Videre potentialer for brug af Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten At skærpe et yderligere procesbaseret syn på optimering af den samlede værdikæde på tværs af organisationen frem for et overvejende funktionsbaseret syn på optimering af opgaveløsningen i egen enhed/kontor/styrelse Forsat Lean og Lean inspireret procesoptimering i sammenhæng med digitalisering og udbredelse af digitalisering Lean i forhold til videndelingsprocesser og møder/mødekultur Fortsat udvikling af driftsledelse og driftslederen ruste lederen med værktøjer og kompetencer Business case betragtninger og styrket målformulering med klare forventninger til gevinster og investeringer ved brug af Lean og Lean inspireret procesoptimering 14

15 At skærpe et yderligere procesbaseret syn på optimering af den samlede værdikæde på tværs af organisationen, frem for et overvejende funktionsbaseret syn på optimering af opgaveløsningen i egen enhed/kontor/styrelse Undersøgelsen viser, at der flere steder i staten gennem de seneste år er foregået en yderligere procesorientering opgavefordelingen. Hovedfokus har dog været på interne procesoptimeringer af eget område, funktion og relation til borger, virksomhed og kunder. Der er optimeret ud fra et procesbaseret syn som oftest har fokuseret på processerne inden for egne funktionsbaserede siloer - og i mindre grad set på den samlede værdikæde på tværs af organisatoriske enheder. Der er Dios Consultings vurdering, at der fremadrettet er et behov for, og fortsat ligger et uudnyttet potentiale for brug af Lean og Lean inspireret procesoptimering, i forhold til overgange og samspillet i den samlede værdikæde på tværs af kontorer, afdelinger, styrelser samt mellem departementer, styrelser og direktorater. I nogle tilfælde omfatter værdikæden frem mod levering til kunden også samspil på tværs af ministerområder. Forsat Lean og Lean inspireret procesoptimering i sammenhæng med digitalisering og udbredelse af digitalisering og selvbetjeningsløsninger Undersøgelsen viser, at det er hovedparten af de adspurgte, der i nogen eller høj grad sammentænker digitalisering og Lean eller Lean inspireret procesoptimering. Desuden er der identificeret en stærk sammenhæng mellem, at Lean og Lean inspireret procesoptimering i høj grad opleves at give de forventede resultater samt at der i høj grad er indtænkt digitalisering i arbejdet hermed. Dios Consulting vurderer, at der er et yderligere fremadrettet potentiale i forsat Lean og Lean inspireret procesoptimering i sammenhæng med digitalisering og udbredelse af den digitale dagsorden, så effektiviserings- og kvalitetsgevinsterne ved digitaliseringen høstes, herunder i forhold til: Digital understøttelse og optimerede processer ved objektiv sagsbehandling Kanalstrategiske valg, herunder øget digital selvbetjening samt digital understøttelse af front office funktioner (call centre mv.) Digitalisering af interne arbejdsgange og opgavestyring Lean i forhold til videndelingsprocesser og møder/mødekultur De kvalitative besvarelser i undersøgelser peger på, at flere af de adspurgte vurderer, at der ligger et forbedringspotentiale i at tænke Lean og Lean inspireret procesoptimering i forhold til videndelingsprocesser og mødestrukturer - omfang og mødekulturer i staten. Der er arbejdet meget med Lean og Lean inspireret procesoptimering i forhold til både kerneopgaver og administrative funktioner, støttefunktioner mens vidensdelingsprocesser og møder/mødekulturer i mindre omfang har været i fokus på trods af ressourceforbruget knyttet hertil og vigtigheden af høj værdiskabelse i forbindelse hermed. Det er Dios Consultings vurdering, at der i forhold til videndelingsprocesser og møder/mødekulturer er et potentiale i at tænke Lean inspireret i forhold til: Need to know nice to know Deltagerkreds, hyppighed, form/indhold og værdi af mødet Pull og push strategier i videndelingen 15

16 IT understøttelse af videndelingsprocesser og møder (videomøder, digitale rum mv.) Fortsat udvikling af driftsledelse og driftslederen ruste lederen med værktøjer og kompetencer Driftsledelse og driftslederen er i øget omfang kommet på dagsordenen som led i arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering - særligt i styrelser og direktorater med stor sagsvolumen. På baggrund af de kvalitative besvarelser og erfaringer fra Lean projekter er det samtidig Dios Consultings vurdering, at der fortsat er et betydeligt potentiale i at ruste drifts- og mellemlederen med værktøjer og kompetencer til brug for overblik, planlægning, prioritering og styring af opgaveløsning og ressourcer. Det gælder stadig i forhold til driftsledelsen internt i teams, kontorer og afdelinger - men fremadrettet også med klarere blik for tværgående kapacitetsanvendelse og opgaveprioritering mellem teams, kontorer og afdelinger. Endvidere ses der potentiale i at tilpasse og målrette Lean og Lean baseret procesoptimering til enheder og organisationer med en bred, forskelligartet opgaveportefølje og også organisationer der arbejder med mere projektorienterede opgaver. Business case betragtninger og styrket målformulering med klare forventninger til gevinster og investeringer ved brug af Lean og Lean inspireret procesoptimering Undersøgelsen viser, at der blandt flere af de adspurgte kun i mindre omfang fastlægges klare og entydige forventninger til udbyttet af arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering. Det kan gøre det vanskeligt klart at vurdere resultaterne, hvilket flere peger på i de kvalitative kommentarer. Dios Consulting vurderer, at der fremadrettet i højere grad kan anvendes Business Case betragtninger i forbindelse med Lean og Lean inspireret procesoptimeringer, så målformulering omkring gevinster i forhold til investeringerne kan skærpes, og indgå i prioriteringen af de ressourcer der kan anvendes hertil. Endvidere kan business case betragtninger også medvirke til up front, at få synliggjort og talt om løsninger i forhold til den udfordring som flere af de adspurgte oplever i forhold til at få prioriteret ressourcer til implementeringen af Lean og Lean inspireret procesoptimering. 16

17 3. Udbredelsen og brug af Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten 3.1. Andelen af departementer, styrelser og direktorater der arbejder/har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering eller har planer herom Lean eller Lean inspireret procesoptimering er ikke blot en døgnflue eller kortvarig modebølge det er forsat, og i stigende omfang, et udbredt værktøj i arbejdet med effektivisering og kvalitetsforbedringer i staten. Stort set samtlige departementer, styrelser og direktoratet arbejder med - eller har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering hertil kommer at en række nye departementer og styrelser også overvejer at bruge Lean. Undersøgelsen viser, at det i 2013 er 93 % af departementerne, styrelserne og direktoraterne, der arbejder med eller har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering eller overvejer at bruge Lean. Godt 75 % (svarende til 56) af de adspurgte arbejder med Lean eller Lean inspireret procesoptimering i Hertil kommer at 8 % tidligere har arbejdet hermed men ikke gør det aktuelt. Yderligere 10 % svarer at de konkret overvejer at arbejde med Lean og Lean inspireret procesoptimering. Det er alene ca. 7 % (svarende til 5) af departementerne, styrelserne og direktoraterne i staten, der ikke arbejder med, har arbejdet med eller overvejer at arbejde med Lean og Lean inspireret procesoptimering. Figur 3.1. Udbredelse af arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering i statslige departementer, styrelser og direktorater i 2006, 2008 og % 80% 70% 60% Udbredelsen af Lean og Lean inspireret procesoptimering i staten Andel af statslige departementer, styrelser og direktorater i 2006, 2008 og % 40% 30% 20% % 0% Arbejder/har arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering Overvejer at arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering Ingen planer n=76 departementer, styrelser og direktorater i 2006 undersøgelsen n=64 departementer, styrelser og direktorater i 2008 undersøgelsen n=74 departementer, styrelser og direktorater i 2013 undersøgelsen 17

18 Der arbejdes i dag med Lean/Lean inspireret procesoptimering på alle ministerområder minus et enkelt. Der er dog fortsat variation i omfanget på de enkelte ministerområder. Undersøgelsen viser, at der i forhold til er en markant stigning i andelen af departementer, styrelser m.m. der arbejder/har arbejdet med Lean, samt at andelen er steget yderligere i I undersøgelsen fra 2006 var det 15 % af departementerne, styrelserne og direktoraterne i staten, der var i gang med Lean. Undersøgelsen fra 2008 viste af 56 % (svarende til 33) af departementerne, styrelserne og direktoraterne i staten, var i gang med Lean. Modsat billedet i de tilsvarende undersøgelser 2006 og 2008 arbejdes nu også i mange af departementerne med Lean og Lean inspireret procesoptimering, idet det dog typisk omfatter mere afgrænsede dele af departementernes opgaveportefølje, end det gælder for styrelserne, jf. afsnit 3.2 nedenfor Hvor stor en del af departementernes og styrelsernes organisationer er/har været omfattet af Lean og Lean inspireret procesoptimering? Hos godt halvdelen af statslige departementer, styrelser og direktorater, der arbejder/har arbejdet med Lean/Lean-inspireret procesoptimering, omfatter det mere end 25 % af organisationen, for ca. 25 % er mere end 50 % af organisationen omfattet. De stadig flere departementer, styrelser og direktorater der arbejder med Lean og Lean inspireret procesoptimering gør det således dag på større dele af organisationen end i Tabel 3.2 Omfanget af de statslige departementers, styrelsers og direktoraters organisation, der er/har været omfattet af arbejdet med Lean eller Lean inspireret procesoptimering og 2013 Hvor stor en del af organisationen er /har været omfattet af i Lean Mere end 50% 25-50% % 0-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n=33 departementer, styrelser og direktorater i 2008 undersøgelsen n=62 departementer, styrelser og direktorater i 2013 undersøgelsen 18

19 Undersøgelsen viser samtidig, at der er en forskel mellem departementer og styrelser i forhold til omfanget af organisationen der er omfattet af Lean og Lean inspireret procesoptimeringer. I langt hovedparten af departementerne (72 %) er Lean og Lean inspireret procesoptimering typisk begrænset til mindre dele - under 25 % - af organisationen og opgaveporteføljen, herunder er det for ca. 45 % af departementerne under 10 % der er omfattet heraf. For styrelserne er det knap 65 % hvor Lean og Lean inspireret procesoptimering omfatter over 25 % af organisationen Hvornår er arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering gået i gang? Arbejdet med Lean og Lean inspireret procesoptimering har i langt hovedparten af departementerne og styrelserne været i gang i en længere årrække og er forsat i gang. Hovedparten af de adspurgte er desuden halvvejs eller længere i deres Lean aktiviteter, og for flere er det indlejret som del af den normale drift. Undersøgelsen viser, at Lean arbejdet for knap 80 % af departementerne og styrelserne er startet op for 2 år eller flere år tilbage, og langt de fleste er stadig i gang med Lean arbejdet på samme eller nye områder i departementerne og styrelserne. For knap 40 % ligger starten mere end 5 år tilbage. Typisk har styrelserne længere erfaring med Lean og Lean inspireret procesoptimering end det er tilfældet for departementerne, som er gået noget senere i gang. Godt 60 % af departementerne og styrelserne oplyser endvidere, at de er halvvejs eller længere i deres igangværende Lean aktiviteter. En række af styrelserne tilkendegiver desuden, at Lean og Lean inspireret procesoptimering netop er karakteriseret ved at være en vedvarende aktivitet, der på sigt vil blive indlejret i den normale drift, og således ikke har karakter af projekt eller særskilt aktivitet På hvilke områder bruger departementer og styrelser Lean og Lean inspireret procesoptimering? I takt med et stigende krydspres om bedre kvalitet og reduktioner i ressourcerne, anvendes Lean og Lean inspireret procesoptimering af langt hovedparten af styrelserne i forhold til kerneopgaven (sagsbehandling, støtteordninger, tilskudsadministration, tilsyn, klagebehandling, minister- og udvalgsbetjening mv.) men også i stigende grad i forhold til afgrænsede dele af departementernes kerneopgaver. Lean anvendes derudover stadig af hovedparten af departementer og styrelser i forhold til administrative funktioner og støttefunktioner (HR, Økonomi, intern service). Historisk har der været en tendens til at netop videnstunge organisationer med fagprofessionelle medarbejdere især har fokuseret på mere hensigtsmæssige arbejdsgange i deres administrative funktioner og interne support og støttefunktioner. Derimod har der 19

20 traditionelt været mindre tilbøjelighed til at analysere hensigtsmæssigheden og forbedre de faglige kerneprocesser. Undersøgelsen viser at departementer, styrelser og direktorater i dag særligt anvender Lean og Lean inspireret procesoptimering inden for to hovedtyper af opgaver og funktioner: Administrative funktioner og støttefunktioner (HR, økonomi, løn, IT, indkøb, intern servicefunktioner mv.) Faglige kerneopgaver omfattende: o Borger- og virksomhedsrettede faglige kerneopgaver og funktioner inden for sagsbehandling, tilsyn, kontrol, administration af støtteordninger og tilskud samt informationsvirksomhed, forskningsadministration mv. o Kerneopgaver rettet mod betjening af det politiske system (processerne knyttet til minister- og udvalgsbetjening) Tabel 3.3. Andel af departementer, styrelser og direktorater, der anvender Lean eller Lean inspireret procesoptimering på administrative/støttefunktioner og kerneopgaver og % 80% 70% 60% 50% Andel af statslige departementer, styrelser og direktorater der anvender Lean og Lean inspireret procesoptimering fordelt efter opgavetyper i 2006, 2008 og % 30% 20% % 0% Admistrative funktioner og støttefunktioner (HR, økonomi, intern service) Kerneopgaver (sagsbehandling, tilskudsadministration, tilsyn og kontrol, ministerbetejning mv.) n=33 departementer, styrelser og direktorater i 2008 undersøgelsen n=62 departementer, styrelser og direktorater i 2013 undersøgelsen Multiple svarmuligheder I forlængelse af udviklingstendensen der begyndte at vise sig i undersøgelsen af Lean i staten i og yderligere blev forstærket i undersøgelsen i arbejder nu langt hovedparten (82 %) af de statslige departementer og styrelser med Lean og Lean inspireret procesoptimering i forhold til deres kerneopgaver, såsom sagsbehandling, administration af tilskud og støtteordninger, tilsyn og kontrol, klagesager, forskningsadministrative opgaver, ministerbetjening, udvalgsbetjening samt andet arbejde med at tilvejebringe faglige og politiske beslutningsgrundlag. Det omfatter både kortlægninger og optimering af processerne samt Lean inspireret planlægning og styring af opgaveløsningen på disse områder. 20

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

RAPPORT/ SEPTEMBER 2010. Erfaringer med sammenlagt SU (MIO) og SIU. Kvalitativ evaluering for Samarbejdssekretariatet

RAPPORT/ SEPTEMBER 2010. Erfaringer med sammenlagt SU (MIO) og SIU. Kvalitativ evaluering for Samarbejdssekretariatet RAPPORT/ SEPTEMBER 2010 Erfaringer med sammenlagt SU (MIO) og SIU Kvalitativ evaluering for Samarbejdssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Metode...

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007 Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen August 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 1. Sammenfatning 2 1.1 Grundlaget er skabt for en effektiv Public Digital Governance 2 1.2 Tre centrale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere