Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner"

Transkript

1 Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner 1 teknologier og markeder i udlandet. Samarbejde og vidensdeling er centrale for innovation, og Danmarks Eksportråd medvirker til at sikre, at vidensdelingen ikke kun sker mellem aktører i Danmark, men også trækker på ressourcer uden for landets grænser. Af bestyrelsesformand Henning Dyremose og chef for Danmarks Eksportråd Anne Steffensen Danmarks Eksportråd gør en forskel. Helt konkret for den enkelte virksomhed og generelt for det danske samfund. Som et lille land har vi altid handlet meget med vore naboer, og en stor del af den danske velstand bygger på vor eksport. Vor velstand bygger også på, at vi kan tilbyde attraktive rammevilkår for virksomheder i Danmark, sådan at vi kan fastholde og tiltrække udenlandske investeringer. Det er derfor helt centralt at fokusere på Danmarks og danske virksomheders fortsatte konkurrenceevne i en globaliseret verden. Danmarks Eksportråd bistår grundlæggende virksomhederne i alle led af internationaliseringsprocessen uanset om det vedrører produktion, innovation eller afsætning. Vi har i de senere år arbejdet målrettet mod at professionalisere vort arbejde, ikke mindst gennem stadig større sektorspecialisering på de vigtigste markeder, såvel i OECD-landene som i de nye vækstlande. Ud over løbende at forbedre de traditionelle eksportrådgivningsopgaver, såsom information om markedsvilkårene og hjælp til at finde den rigtige samarbejdspartner, arbejder vi hele tiden på at udvikle nye, relevante produkter. Gennem vor inkubatorordning tilbyder vi danske virksomheder etablering på markederne i Kina, Japan, Indien, Brasilien og USA. Inkubatorerne er placeret sammen med vore ambassader, generalkonsulater og handelskontorer, og ordningen giver virksomhederne mulighed for at trække på al den nødvendige hjælp fra Danmarks Eksportråds medarbejdere, som kender lovgivningen, kulturen og ikke mindst markedsvilkårene på det lokale marked. Med næsten fuld beskæftigelse i Danmark og på baggrund af regeringens ønske om at skaffe flere hænder til Danmark, hjælper Udenrigsministeriet i regi af Danmarks Eksportråd med at rekruttere arbejdskraft til danske virksomheder fra udlandet. Det gælder ikke mindst fra nabolande som Polen, Tyskland, Sverige og Litauen. Dermed hjælper Danmarks Eksportråd gennem sin rådgivning ikke blot den enkelte virksomhed, men er også et godt eksempel på, at Danmarks Eksportråd bidrager til at løse flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. Danmarks Eksportråds 350 engagerede medarbejdere gør hver dag en forskel for danske virksomheder i de 63 lande, hvor vi er repræsenteret. I 2006 var 96 procent af virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse med Danmarks Eksportråd. Vi vil arbejde for at fastholde dette høje niveau i fremtiden. I tråd med regeringens målsætning om, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden, arbejder vi i Danmarks Eksportråd for at fremme virksomhedernes internationale kommercielle innovation. Det sker ved at facilitere adgangen til kapital, netværk, viden,

2 2 VÆRDISKABELSE FOR KUNDER OG SAMFUND For en privat virksomhed er det en naturlig sag, at årsregnskabet skal afspejle virksomhedens rentabilitet. Der skal være en toplinje og en bundlinje, så man klart kan se omsætningens størrelse, og om virksomheden formår at skabe overskud. Også offentlige virksomheder måler deres effekt. I Danmarks Eksportråd gør vi det, og der er store fordele forbundet med at måle effekten af vort arbejde. Dels giver det regeringen, Folketinget og i sidste instans skatteyderne og brugerne et billede af, om man får noget for pengene, og dels giver det os et styringsredskab til at effektivisere vor organisation og produktion, evaluere og udvikle produktsammensætning samt prioritere ressourcer derhen, hvor de giver størst afkast. Danmarks Eksportråd har siden sin etablering i 2000 arbejdet med at etablere sådanne målinger. I perioden har målingen været koncentreret om størrelsen af den mereksport, som Eksportrådet har haft direkte medansvar for, det vil sige den del af eksportfremgangen, som Eksportrådets kunder direkte tilskriver Eksportrådets indsats. Se tabel 1 Eksporteffekten svinger omkring et niveau på cirka 3 milliarder kroner årligt, som skønnes at forbedre de offentlige finanser med cirka 1 milliard kroner årligt. Da der er tale om en minimumsmåling, som kun måler den direkte effekt af de betalingsbelagte ydelser og ikke tager hensyn til en række dynamiske erhvervsøkonomiske effekter og ikke inddrager de politiske sider af Eksportrådets virke, er det en god indikation for, at Eksportrådet leverer god merværdi til virksomhederne og samfundet for sin årlige bevilling på cirka 340 millioner kroner. Danmarks Eksportråd vil fortsætte med at måle vor betydning for danske virksomheder. Men fra 2007 går vi bort fra at se snævert på eksport og fokuserer mere på vort bidrag til at bistå virksomhederne med deres internationalisering. Eksport har stadig stor betydning, men det er også klart, at andre former for internationalt virke bliver stadig vigtigere. Det ønsker Danmarks Eksportråd at bidrage til, så dansk erhvervsliv bliver blandt vinderne i globaliseringen. Tabel 1: Mereksport og samfundsøkonomisk effekt af Danmarks Eksportråds aktiviteter (målt året efter) År Samlet mereksport, milliarder kroner 3,1 2,6 3,0 2,3 3,5 Øget beskæftigelse, personer Øget privatforbrug, milliarder kroner Forbedring af offentlige finanser, millioner kroner

3 3 DANMARKS EKSPORTRÅD NÅR SINE MÅL Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd fastlægger hvert år ambitiøse mål for organisationen. Målene relaterer sig til organisationens strategiske mål sætninger og fremgår af tabel 2. Herudover fastlægges årlige driftsmål inden for kunde- og medarbejdertilfredshed, kendskabsgrad blandt eksportansvarlige, indtjening og kompetence udvikling. I 2006 var kundetilfredsheden 96 procent med 60 procent meget tilfredse kunder. Indtjeningen har de seneste år ligget fast på 25 procent i forhold til udgifterne. Indtjeningsgraden er udtryk for, at Danmarks Eksportråd er en professionel virksomhed, som tager sig betalt for sine ydelser, samtidig med at Eksportrådet også er en public service-virksomhed, som stiller en række gratisydelser til rådighed for danske virksomheder. Tabel 2: Strategisk målsætning Succesmål Indikator Mål 2006 Resultat 2006 Mål 2007 Mål 2008 Øget internationalisering af danske virksomheder Øge mereksport Mereksport, mia. kr. 2,6-3,0 3,5 Nyt mål Nyt mål Bedst mulige internationale rammebetingelser for dansk erhvervsliv Opretholde et effektivt kriseberedskab til erhvervslivet Responstid Handlingsplan inden for 24 timer Kriseberedskab aktiveret to gange inden for 24 timer Handlingsplan inden for 24 timer Handlingsplan inden for 24 timer Nedbryde handelsbarrierer for enkeltvirksomheder Antal løste sager Politisk virksomhedsrådgivning Antal sager Styrket kommerciel innovation Gennemføre innovationsprojekter Antal projekter Oprette innovationscentre Samlet antal innovationscentre Styrkede gobale muligheder for iværksættere samt små og mellemstore virksomheder Gøre SMV er eksportparate Rådgive SMV er om konkrete internationaliseringsaktiviteter Antal virksomheder bistået i eksportforberedelsesforløb Antal løste opgaver Gns. størrelse pr. opgave i timer > , > 3000 > > 3000 > 18 Flere udenlandske investeringer til Danmark Bistå med tiltrækning af investeringer til Danmark Antal arbejdspladser Heraf Vestdanmark Investeringer inden for udvalgte videnstunge sektorer Mål for videnstunge investeringer Basismål Ingen måling 70 procent 75 procent

4 4 OFFENSIV HANDELSPOLITIK På grundlag af Globaliseringsrådets drøftelser besluttede regeringen i foråret 2006 at udarbejde en offensiv handelspolitisk strategi, der skal identificere og nedbringe de handelsbarrierer, danske virksomheder møder, særligt på vækstmarkederne. Arbejdet er forankret i Udenrigsministeriet i Danmarks Eksportråd, som i tæt samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet bærer hovedansvaret for strategiens udarbejdelse. Strategien bygger blandt andet på en række analyser af globale handelsvilkår med udgangspunkt i de væsentligste danske eksporterhverv. Analyserne er blevet til i tæt dialog med erhvervslivet både erhvervs- og brancheorganisationer i Danmark og virksomheder ude på eksportmarkederne. Strategiens fundament er imidlertid bredere end disse analyser. Den skal ikke mindst ses i sammenhæng med regeringens strategi for handel og udvikling fra 2005, som sikrer, at udviklingsaspektet indgår som et bærende element i den samlede danske handelspolitik. Derudover er der naturligvis en sammenhæng med de øvrige initiativer i opfølgning af Globaliseringsrådets arbejde. Fælles for dem alle er, at fokus er på globaliseringens muligheder frem for dens begrænsninger. Der lægges i den offensive handelspolitiske strategi op til at nedbryde handelsbarrierer via tre spor. For det første det multilaterale spor i WTO, der udgør regeringens førsteprioritet som middel til at fremme en fri og retfærdig verdenshandel. Strategien omhandler derfor blandt andet Dohaudviklingsrunden og mulighederne for på sigt at udbygge og styrke WTO som grundstenen i den globale samhandel. For det andet redegør strategien for, hvordan det bilaterale og regionale spor kan udgøre et nyttigt supplement til WTO. Der fokuseres på de markeder og brancher, som det med udgangspunkt i danske interesser kunne være særligt interessant at søge EU-handels- og investeringsaftaler med. Endelig ser strategien for det tredje på virksomhedssporet, som blandt andet drøfter mulighederne for et styrket samarbejde mellem ambassader og virksomheder på eksportmarkederne. Strategien beskriver også, hvordan de globale handelsvilkår har ændret sig og skabt en ny og bredere handelspolitisk dagsorden. De traditionelle GATT-forhandlinger om toldnedsættelser på industrivarer spiller i dag en relativt begrænset rolle for store dele af dansk erhvervsliv. Andre områder har fået større betydning, herunder ikke-toldmæssige barrierer som tekniske standarder og regulering, beskyttelse af intellektuel ejendomsret og begrænsning af anti-dumping. På den baggrund fokuseres på, hvordan danske interesser bedst fremmes på de nye vækstmarkeder, herunder i EU s frihandelsforhandlinger med blandt andet ASEAN, Indien og Sydkorea. Det beskrives, hvordan dette arbejde på én gang skal være ambitiøst og samtidig understøtte WTO s fremtidige udvikling, hensynet til udviklingslandene og bæredygtig udvikling. Den offensive handelspolitiske strategi var i centrum for drøftelserne ved en konference i Udenrigsministeriet den 2. februar En fyldt sal i Eigtveds Pakhus viste, at der blandt politikere, erhvervs- og brancheorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, NGO er og andre handelspolitiske aktører er stor interesse for regeringens handelspolitik og arbejdet med at nedbryde handelsbarrierer.

5 5 POLITISK RÅDGIVNING Traditionel eksportteknisk rådgivning retter sig sædvanligvis mod en markedsmæssig situation, hvor regelsættet allerede er givet. Politisk rådgivning går et skridt videre og fokuserer på en politisk proces, hvor det drejer sig om at indhente information om, påvirke eller ændre det regelsæt, der regulerer et givent eksportmarked i en for danske interesser ønskelig retning. På nationalt plan vil det typisk dreje sig om sager, hvor det handler om at følge og påvirke en reformproces i et givent land, hvor man blandt andet identificerer nøglebeslutningstagerne både blandt politikere og på embedsmandsplan og skaber mulighed for, at virksomheden kan komme til orde direkte over for dem. Ofte kan det også vedrøre overvågning af udviklingen på et marked eller indhentning af information om regelændringer eller eventuelt nye retningslinjer. Internationalt medvirker Danmarks Eksportråd til at udforme rammebetingelserne for international handel i blandt andet 133-komitéen i EU, via WTO og til dels gennem OECD. På denne baggrund kan Danmarks Eksportråd informere om, hvilke retningslinjer der er under udarbejdelse internationalt og give en vurdering af, hvad det indebærer af muligheder og begrænsninger. Politisk rådgivning vil sædvanligvis være relevant i situationer, hvor et givent regelsæt er under forandring, og den kan finde sted enten lokalt via en repræsentation, centralt via Danmarks Eksportråd, på EU-plan, i WTO eller i en kombination heraf. Midlerne spænder vidt og kan omfatte Danmarks Eksportråds og repræsentationernes eksklusive adgang og netværk, officielle henvendelser, involvering af ministre, indgåelse af alliancer med andre lande eller inddragelse af EU-kommissionen. Eksempler på politiske rådgivningsopgaver En større politisk rådgivningsopgave handlede for eksempel om en regelændring i et europæisk land vedrørende udenlandsk forarbejdning af dets landbrugsvarer. Ændringen ville betyde, at virksomheder for at kunne reimportere de forarbejdede varer på favorable vilkår også skulle råde over stor forarbejdningskapacitet i det pågældende land. På vegne af en dansk virksomhed, der her var kommet i klemme, tog Danmarks Eksportråd sagen op. Ved hjælp af indsatser såvel lokalt som gennem mobilisering af EU-kommissionen, blandt andet via alliancebygning med andre med - lemslande, og ministerinvolvering blev ikrafttrædelsen af regelændringen i første omgang udskudt i et halvt år, således at myndighederne i det pågældende land kunne genoverveje beslutningen. En anden opgave drejede sig om såvel bilateralt som multilateralt at lægge pres på et land, for at det skulle overholde dets internationale forpligtelser vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, blandt andet i forbindelse med beskyttelse af udenlandske medicinalprodukter.

6 Danmarks første innovationscenter i Silicon Valley blev oprettet i I 2007 åbner Danmarks næste internationale innovationscenter, der placeres i Shanghai. 6 INNOVATION Innovation er for alvor kommet på dagsordenen i Danmarks Eksportråd i tråd med regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015, og at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden. For at opnå dette er det vigtigt at styrke indsatsen for at fremme danske kompetenceklyngers adgang til udenlandske samarbejdspartnere, investorer og kunder for derigennem at styrke Danmarks globale konkurrenceevne. Oprettelsen af innovationscentre er et kerneelement i Danmarks Eksportråds bestræbelser på at knytte kontakter til internationale forsknings-, innovations- og erhvervsmiljøer. Med oprettelsen af det første innovationscenter i Silicon Valley i juni 2006 har det danske innovationsmiljø og erhvervsliv fået en direkte indgang til en af verdens mest innovative regioner. Især fokuseres der på videnstunge industrier som informationsog kommunikationsteknologi, sundhed plus bioog medicoteknologi samt vedvarende energi. Innovationscentret i Silicon Valley er etableret i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der ligeledes har en medarbejder tilknyttet centret. Centret indgår i et tæt samarbejde med ambassaden i Washington DC og de øvrige danske repræsentationer i USA. I 2007 åbner Danmarks næste internationale innovationscenter, der placeres i Shanghai. Shanghai kombinerer et stort forsknings- og udviklingspotentiale med et vækstmarked, som rummer gode muligheder for såvel de danske forskningsmiljøers internationale samarbejde som for danske virksomheders kommercielle udviklingsaktiviteter. De danske innovationscentre udgør spydspidsen i Danmarks Eksportråds bestræbelser på at styrke innovation. Herudover er der etableret et netværk af Udenrigsministeriets repræsentationer, der i kraft af deres geografiske placering i globalt førende innovations- og investeringsmiljøer har særligt gode forudsætninger for at bistå danske aktører med adgang til de ledende internationale netværk af forskere, iværksættere og investorer på udenlandske markeder. Innovation Center Denmark brohoved for dansk forskning og erhvervsliv i Silicon Valley Innovationscentret i Silicon Valley (Innovation Center Denmark Silicon Valley) kan blandt andet tilbyde virksomheder disse ydelser: Market Assessment indledende markedsundersøgelse. Business Plan Review Board gennemgang af forretningsplan og feedback fra panel af erfarne forretningsfolk fra Silicon Valley. Entry Planning plan for indgang til markedet, for eksempel med udgangspunkt i feedback fra Review Board. Networking adgang til udvalgte netværk. Capital Connection forberedelse af virksomhed/forretningsmodel forud for kontakt til venturekapitalfonde i området. Revenue Generator identifikation af samarbejdspartnere og distributører.

7 7 GLOBAL INDUSTRY TEAMS I Danmarks Eksportråd er vi i fuld gang med at gøre vor rådgivning mere sektorspecifik. I takt med at de danske virksomheder bliver mere internationale og informationen om udenlandske forhold bliver lettere tilgængelig, er der i dag behov for en mere målrettet rådgivning. Vi har derfor oprettet en række Global Industry Teams, der er virtuelle teams med udvalgte medarbejdere fra både udlandet og Danmark med særlige kompetencer inden for Danmarks største eksportsektorer. Vore kunder får nu nemmere adgang til gruppen af medarbejdere placeret world-wide med stor sektorspecifik viden. Som kunde bliver det dermed lettere at få adgang til en samlet konkret vurdering af virksomhedens muligheder på en lang række markeder, hvilket også i højere grad kan indgå som input til virksomhedens strategiske overvejelser. Danmarks Eksportråds enkelte Global Industry Teams er forankret hos Danmarks Eksportråd i København, hvor man som virksomhed eller samarbejdspartner har en central indgang til netværket af rådgivere inden for de enkelte sektorer. Den øgede fokusering skal også bidrage til at lette samspillet med erhvervs- og brancheorganisationerne, som selv i stadig højere grad bliver sektorfokuserede. Global Industry Teams-konceptet lægger netop vægt på den mere strukturerede adgang til Danmarks Eksportråds organisation specielt i udlandet for både brugere og samarbejdspartnere. Global Industry Teams Danmarks Eksportråd har Global Industry Teams inden for følgende sektorer: Maskinindustrien og Underleverandører Bygge og Anlæg Energi og Miljø Sundhed Beklædning og Tekstiler Design og Møbler Projekteksport Innovation It, Tele og Elektronik Fødevarer og Landbrug Service og Transport Modeugen i København Danmarks Eksportråds Global Industry Team for Beklædning og Tekstiler mødtes i København februar 2007, hvor der samtidig var Copenhagen Fashion Week. Dette gav de danske designvirksomheder en god mulighed for at mødes med Danmarks Eksportråds eksperter og drøfte mulighederne for eksport, sourcing eller produktion i udlandet. Danmarks Eksportråd havde eksperter hjemme fra Tyskland, USA, Canada, Storbritannien, Holland, Sverige, Rusland, Østrig, Norge, Japan, Kina, Australien og Kasakhstan. Det blev til næsten 100 møder.

8 8 HJÆLP FRA START TIL MARKED En af Danmarks Eksportråds kerneopgaver er indsatsen over for de små og mellemstore virksomheder, der udgør cirka 75 procent af Eksportrådets kunder. Særlige SMV-programmer leverer en indsats fra start til marked. Eksportforberedelsesprogrammet kan være første skridt på vejen. Eksportforberedelse Med omkring 20 eksportforberedelseskonsulenter tilknyttet kan Danmarks Eksportråd tilbyde SMV erne særlig hjælp til internationalisering af virksomhederne. Størstedelen af eksportforberedelseskonsulenterne er udvalgt på baggrund af deres omfattende internationale erfaring og specifikke branchekendskab. Siden begyndelsen af 2002 er programmet blevet endnu mere fokuseret, idet der er tilknyttet flere konsulenter med indgående sektorkendskab. Konsulenterne inden for BornGlobal- og BornCreative-programmerne har særlige kompetencer inden for henholdsvis højteknologi og kultur- og oplevelsesøkonomien. BornGlobal-konsulenterne hjælper højteknologiske virksomheder inden for it, telecom og elektronik, sundhed/medico samt energi og miljø med at udarbejde handlingsplaner for internationalisering. På samme måde tilbyder BornCreative-konsulenterne en handlingsplan til virksomheder inden for design, mode, tekstil, musik, møbler, arkitektur samt bygge og anlæg. Læs mere om Eksportforberedelse og Eksportstart på Få hjælp på vejen fra start til marked Eksportforberedelse Eksportforberedelse er gratis rådgivning til små og mellemstore virksomheder (SMV er) med under 50 ansatte og under 50 millioner kroner i omsætning, og som har begrænset eller ingen international erfaring. Der tilbydes 25 timers gratis rådgivning og sparring, og særligt udvalgte eksportforberedelseskonsulenter hjælper virksomheden med en skræddersyet handlingsplan for internationalisering. Eksportforberedelse for BornGlobal-virksomheder BornGlobal-programmet tilbyder eksportforberedelse til højteknologiske og videnstunge vækstvirksomheder. Eksportforberedelse for BornCreative-virksomheder BornCreative-programmet tilbyder eksportforberedelse til kreative virksomheder inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. Eksportstart Eksportstartprogrammet hjælper allerede eksportparate små og mellemstore virksomheder i gang på de globale markeder med 50 procent tilskud til Danmarks Eksportråds normale timepris. En eksportstartpakke kan for eksempel bruges til partnersøgning, markedsundersøgelser, sourcing og så videre.

9 Mange SMV er inden for design har ingen eller kun begrænset erfaring med eksport, så derfor udarbejder vi en internationaliseringsplan sammen med virksomhederne. Peter Koppel, eksportforberedelseskonsulent i Danmarks Eksportråd BORNCREATIVE EKSPORTFORBEREDELSES- KONSULENT 9 En af eksportforberedelseskonsulenterne er Peter Koppel, der rådgiver SMV er inden for BornCreative-programmet. Koppel var med til at starte BornCreative-programmet for to år siden og arbejder med SMV er med fokus på design på Sjælland og Øerne. Peter Koppel fortæller: Jeg har arbejdet inden for design og har blandt andet været direktør i Dansk Design Center. Derudover har jeg i en årrække rådgivet SMV er inden for et bredt udsnit af de ledelsesmæssige problemstillinger, som virksomhederne står over for og forstår, hvilke vilkår særligt små og mellemstore virksomheder arbejder under på designområdet. Mange SMV er inden for design har ingen eller kun begrænset erfaring med eksport, så derfor udarbejder vi en internationaliseringsplan sammen med virksomhederne. På den måde kortlægger vi i fællesskab, hvilke forhindringer og muligheder der er for, at virksomheden kan eksportere til et givent land. Når internationaliseringsplanen er færdig, kan virksomheden fortsætte samarbejdet med eksportrådgiverne i Danmarks Eksportråd i det eller de lande, som virksomheden planlægger at eksportere til. BornCreative-virksomhed godt fra start Dansk design har et godt renommé i udlandet, og det sælger godt, siger Eva Falk fra designvirksomheden HouseStyle ApS, som skaber boligtekstiler og tilbehør til boligen. Eva Falk etablerede firmaet sammen med Linda Kristensen i Snart derefter rettedes fokus mod udlandet. Konkrete råd fra konsulenten BornCreative-eksportforberedelseskonsulent Peter Koppel udarbejdede en rapport om virksomhedens eksportmuligheder. Mange af tankerne havde vi tænkt inden forløbet, men blandt andet beslutninger om, hvilke lande vi skulle indlede med, var vigtige detaljer at få på plads, fortæller Eva Falk. Eksporten udgør nu 80 procent Første skridt på vejen var at få kontakt til agenter i Sverige og Tyskland, og fra det øjeblik har der ikke været tid til at se sig tilbage. 80 procent af vores samlede omsætning stammer i dag fra udlandet. Havde vi kun satset på det danske marked, var vi gået glip af en stor omsætning, siger Eva Falk. Hun vil råde andre kreative virksomheder til at komme i gang så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at man sætter tid af til at få eksportprojektet i gang, selv om det kan betyde, at man i en periode må flytte fokus fra salget i Danmark, mener hun.

10 10 FLERE UDENLANDSKE INVESTERINGER TIL DANMARK 2006 blev et rekordår for Invest in Denmark med 991 skabte eller bevarede videnstunge arbejdspladser. Målet var sat til 625. De 991 arbejdspladser er et resultat af 37 investeringsprojekter, hvoraf 46 procent af succeserne faldt inden for kategorien IKT (informations- og kommunikationsteknologi), 27 procent inden for Life Sciences (biotek og sundhedsudstyr), 22 procent inden for HUB (for eksempel regionale hovedkvarterer for Norden eller Europa) og 5 procent inden for Renewable Energy (vedvarende energi). Tabel 4: Invest in Denmarks overordnede resultater Inden for Invest in Denmarks fokusområder 2006 ser resultaterne således ud: Tabel 3 Antal succeser Antal jobs Hub Denmark IKT Life Sciences Renewable Energy 2 7 Fra og med 2007 vil Invest in Denmark arbejde med yderligere to fokusområder: Creative Denmark og Maritime Denmark. Invest in Denmark resultater Kilde: Invest in Denmark og Deloitte Business Consulting År Investeringsprojekter * Arbejdspladser * Heraf 4 succeser i samarbejde med Copenhagen Capacity. Highlights Amerikanske Tymphany, der arbejder med akustik, har lagt sit globale hovedkvarter og udviklingscenter i Midtjylland. Verdens 9. største medicinalkoncern, Wyeth Discovery Research, har placeret en del af sine udviklingsaktiviteter i Aalborg i tilknytning til universitetet. Lab Research er en canadisk virksomhed, der arbejder inden for Life Sciences. Virksomheden har placeret sig i Ejby, Lille Skensved på Sjælland. Den taiwanesiske koncern ZyXEL Communication, der specialiserer sig i netværksudstyr, vil opbygge sit europæiske hovedkvarter og udviklingscenter i København. Konsulentvirksomheden Garrad Hassan inden for vedvarende energi fra Storbritannien har lagt sit nordeuropæiske hovedkontor i Århus. Koreanske Cellbiotech, der er en international medicinalvirksomhed, har etableret sit europæiske hovedkontor i København. Amerikanske Wave7Optics, en ledende virksomhed inden for optiske bredbånds - adgangssystemer, åbnede i 2006 nordeuropæisk hovedkontor i Svendborg.

11 11 DET REGIONALE SAMARBEJDE I 2006 indledte Udenrigsministeriet et strategisk samarbejde med syv vestdanske amter om investeringsfremme i Vestdanmark en betegnelse, der dækker Jylland/Fyn. Traditionelt set har investeringer ind i Danmark fordelt sig skævt med en klar overvægt mod hovedstadsregionen. Derfor blev aftalen, at de vestdanske amter finansierer syv regionale projektledere, der er placeret i relevante regionale vidensmiljøer, og som fungerer som modtageapparat for potentielle udenlandske investorer. Som modydelse hertil har Udenrigsministeriet leveret en mere målrettet og intensiveret salgsindsats i udlandet. Denne satsning har givet resultater. I 2006 er det lykkedes at skabe eller fastholde seks gange flere arbejdspladser i Vestdanmark end de opstillede mål i samarbejdsaftalen. I alt er 46 procent af de arbejdspladser, investeringsfremmesamarbejdet skabte eller fastholdt via udenlandske investeringer, gået til Vestdanmark. Det skal ses i forhold til tidligere års resultater, hvor mindre end 20 procent af investeringerne lå i Vestdanmark. Resultatet viser, at et landsdækkende samarbejde er vigtigt, når Danmark skal vise de udenlandske virksomheder, hvad vi står for, og hvad de kan få ud af at lægge deres aktiviteter her i landet. Tabel Placering af skabte jobs i 2005 Vestdanmark 130 Resten af Danmark 616 Placering af skabte jobs i 2006 Vestdanmark 460 Resten af Danmark 531 Vestdanmark Resten af Danmark

12 12 REKRUTTERING AF ARBEJDSKRAFT TIL DANMARK For at sikre, at dansk erhvervsliv klarer sig bedst muligt i den globale konkurrence, er det afgørende, at virksomhederne har adgang til de rigtige medarbejdere især i en situation med næsten fuld beskæftigelse i Danmark. Udenrigsministeriet i regi af Danmarks Eksportråd tilbyder nu som noget helt nyt rådgivning og bistand til danske virksomheder, der ønsker en hjælpende hånd med at finde arbejdskraft til job i Danmark. Danmarks Eksportråd har mange års erfaring med rekruttering af medarbejdere til danske datterselskaber i udlandet og vil dermed kunne bygge videre på denne erfaring. Dette nye initiativ er en del af regeringens globaliseringsstrategi, som skal fremme dansk erhvervslivs internationale styrkepositioner. Danmarks Eksportråds nye rådgivningsinstrument indgår desuden i beskæftigelsesministerens såkaldte 13-punkts-plan, der i hovedtræk går ud på at skaffe flere hænder til det danske arbejdsmarked. Et vigtigt tiltag i 13-punktsplanen handler om at involvere ambassaderne direkte i at skaffe arbejdskraft til Danmark. De danske ambassader vil kunne bistå danske virksomheder med rekruttering af arbejdskraft både i de gamle og de nye EU-lande og for højt specialiseret arbejdskraft også i lande uden for Europa. Den konkrete rekrutteringsrådgivning kan blandt andet bestå af hjælp til annoncering i aviser og fagblade, jobinterviews og verifikation af kandidaters cv og referencer. Danmarks Eksportråd har et indgående kendskab til de danske virksomheder og deres forretningskultur, samtidig med at vi har et stærkt lokalt netværk og kendskab til arbejdsmarkedsforholdene i de enkelte lande. Kombineres disse kompetencer effektivt, kan vi tilbyde en meget kvalificeret rådgivning til danske virksomheder om både generelle arbejdsmarkedsforhold og konkrete rekrutteringsopgaver. Pilotprojekt i Polen En delegation med seks danske virksomheder B&O, Oticon, A.P. Møller Mærsk, Vestas, Nexus og LM Glasfiber gennemførte i et samarbejde mellem ambassaden i Warszawa og Dansk Industri i efteråret 2006 et pilotprojekt vedrørende rekruttering i Polen. Formålet var at afsøge muligheden for at rekruttere ingeniører herfra til danske virksomheder. Programmet indeholdt blandt andet et besøg på en jobmesse i Lublin og et heldagsarrangement på de to store tekniske universiteter i Kraków AGH og Politeknika. Pilotprojektet var en succes, og der var stor interesse for muligheden for at arbejde i Danmark.

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1

Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 26. januar 2006 Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3.

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. april 2014 HVEM ER DANSK ERHVERV? 17.000 medlemsvirksomheder og 100

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO-

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- 9. januar 2002 Af Lise Nielsen DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- Resumè NOMI En ny undersøgelse fra EU konkluderer, at Danmark er blandt de mest innovative EU-lande, og at Danmark sammen

Læs mere

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 18 Offentligt 28. januar 2008 Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Institutionsstyrelsen har med notatet

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Team Global. UM/Eksportrådet og Væksthus Nordjylland Er klar til Internationalisering Nordjysk FødevareErhverv Onsdag den 13.

Team Global. UM/Eksportrådet og Væksthus Nordjylland Er klar til Internationalisering Nordjysk FødevareErhverv Onsdag den 13. Team Global UM/Eksportrådet og Væksthus Nordjylland Er klar til Internationalisering Nordjysk FødevareErhverv Onsdag den 13. april 2016 Lars Juhl Hansen Henrik Thingholm Kristoffersen Væksthus Nordjylland

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops.

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. WORKSHOP 1 I 27. maj 2014 Eksportparathed Vi ser på, hvad det helt konkret er der sker, når virksomheder går på eksportmarkedet, og hvorfor så

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

EVALUERING: SAMARBEJDET I FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME MELLEM INVEST IN DENMARK/UDENRIGSMINISTERIET OG DE VESTDANSKE REGIONER.

EVALUERING: SAMARBEJDET I FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME MELLEM INVEST IN DENMARK/UDENRIGSMINISTERIET OG DE VESTDANSKE REGIONER. EVALUERING: SAMARBEJDET I FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME MELLEM INVEST IN DENMARK/UDENRIGSMINISTERIET OG DE VESTDANSKE REGIONER Juni 2009 FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT SPECIALKONSULENT MADS

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere