Udviklingsaftale 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2015"

Transkript

1 1 of 20 Udviklingsaftale 2015 Birgitte Dam Anthonsen Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske grundlag:...3 Mål:...Error! Bookmark not defined.4 Fælles mål:...error! Bookmark not defined.4 Områdemål :...Error! Bookmark not defined.6 Institutionsmål:... 1

2 2 of 20 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Områdeleder: Birgitte Dam Anthonsen Teamledere i plejeboligerne: Lindebo - Karin Lund Jensen Rosengården team 1 - Marie Friis Rosengården team 2 - Birgitte Rossing Rosengården team 3 - Gitte Povlsen Frejasvænge - Gitte Povlsen Rønde plejecenter - Helle Tonnesen Lyngparken -Marianne Kræmer Ringparken - Karl Jakobsen til 31/ derefter Karin Lund Jensen Adresse Tingvej 22, 8543 Hornslet Lovgrundlag Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Sundhedsloven Serviceloven. I plejeboligerne er 169 borgere, der modtager hjælp 1. april 2015 forventes det at de 10 boliger på Lindebo er nedlagte og antallet af boliger vil være reduceret til 159. Andet Antal plejeboliger: 64 boliger på Rosengården 12 boliger på Frejasvænge 42 boliger på Rønde plejecenter 21 boliger i Lyngparken 20 boliger i Ringparken 10 boliger på Lindebo boligerne på Lindebo afvikles som plejeboliger, hvilket forventes at ske i første halvår af 2015 medio februar er der 3 borgere tilbage på Lindebo Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2015 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag 2

3 3 of 20 - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Budget forudsætninger Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Øvrige vilkår Bl.a.: - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Vedtaget budget for 2015 Lønsum og uddannelse Budgetter iøvrigt udmeldes som én samlet budgetsum fraregnet fælles puljer, der anbringes på central konto, f.eks. : - Barselsudligningsfond - Udvendig bygningsvedligeholdelse (klimaskærm) - Energi 3

4 4 of 20 - Arbejdsskadeforsikringer Vedr. lønbudget: Budgettildeling i kommunens plejeboliger sker ved hjælp af ressourcetildelingsredskab, hvor vedtagne parametre indgår. (incl. teamlederlønninger) Ringparken: Frejasvænge: Rosengården team 3: Rosengården team 1: Rosengården team 2: Lyngparken Rønde Lindebo: (budget beregnet til ½ år) 4

5 5 of 20 Fælles mål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Kvalitet Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndigheds- og serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau. Mindre sygefravær Koncernledelsen drøfter 5

6 6 of 20 Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Områdemål for administrationen Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Skabelse af fremtidens Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 6

7 7 of 20 administrative arbejdsplads i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune skal være en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, og indretningen af de kommende administrationsbygninger skal ske med denne målsætning for øje. Administrationsbygningerne skal skabe rammerne for en øget videndeling og dermed styrket tværfaglig sagsbehandling, samt understøtte det gode møde med borgerne. Borgerne og virksomhederne oplever en øget service ved at organisationen er samlet, og at der videndeles på tværs i organisationen. At indretningen af nye fleksible arbejdspladser for administrationen i Syddjurs Kommune sker med fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, der fremmer videndeling, effektive arbejdsgange og det tværfaglige samarbejde. At et styrket tværfagligt samarbejde og større vidensdeling blandt medarbejderne øger kvaliteten af borgerbetjeningen. Samling af administration i to rådhuse er et stort kulturforandringsprojekt. Det er helt centralt at der kommunikeres tydeligt omkring hele processen, og at der arbejdes fokuseret med en harmonisering af de kulturer der er i de nuværende administrationsbygninger. HR inddrages i forløbet for at understøtte etablering af et godt arbejdsmiljø (trivsel/effektivitet) Områdemål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet 1.Sektorplanlægning på ældre og sundhedsområdet. Sektorplanen er omsat i et vedtaget principprogram (2011), der danner baggrund Overordnet mål: Sektorplanen skaber grundlag for organisering, prioritering og udvikling af fremtidens ældre og Sektorplanens delområder suppleres løbende med opdaterede data, eks. demografi, særlige målgrupper, venteliste til pleje og ældreboliger, og efterspørgsel på genoptrænings og sundhedsydelser 7

8 8 of 20 for udvikling og anlægsbudgettering på området. Budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsår betyder planlægning eller iværksættelse vedr. nedenstående anlægsprojekter: sundhedssektor i Syddjurs kommune. Det vedtagne principprogram er det overordnede planlægningsredskab for den fortsatte samlede udvikling af området A. Plan for udbygning af pleje og ældreboliger Rønde, herunder udbygning af permanente og midlertidige døgntilbud til borgere med svær demens samt centerfaciliteter til aktivitet og træning. Målet er videreført fra sidste år, idet anlægget i forbindelse med budgetvedtagelsen blev udskudt. Udbygningen er en del af vedtaget principprogram for udbygning af boliger og centre til ældre. Udbygningen i Rønde midtby skal ses i sammenhæng med øvrige interessenter og byens udvikling i øvrigt. Der er i budgettet for 2015 afsat 1 mio. kr. til strukturtilpasning og 31 mio. kr. i til iværksættelse af anlægget B. renovering af kapel v. Ebeltoft Sundhedscenter til brug for trænings og sundhedsaktiviteter Der er i budget 2015 af sat kr. hertil Overordnet mål for udbygning på plejeboligområdet: At samle kommunens plejeboliger i 5 større enheder m.h.p. at optimere driftsøkonomien samtidig med fastholdelse af høj kvalitet i pleje og omsorg for beboeren. Der foreligger et vedtaget kommissorium samt en tids og handleplan for anlægsarbejdet, der inden for det første halvår 2015 skal afklare følgende: Pleje - og ældreboligkapacitet i Rønde i relation til allerede igangsatte udvidelser på plejeboligområdet på baggrund af ny vurdering af befolkningsprognose og nøgletal Mål for dækningsgrad for udbygning af boliger. Placering af fremtidige permanente og midlertidige botilbud til borgere med svær demens. Hvordan et ældreboligbyggeri skal iværksættes i tæt samspil med øvrige interessenter i området psykiatri og familieområdet. Hvordan et ældreboligbyggeri i bymidten skal udformes og ses i sammenhæng med øvrig udvikling af byen og i samspil med byens interessenter. Planlægningen foregår i et koordineret samarbejde med afdelingen for PUK og NTM om en overordnet plan for udvikling af området, herunder udarbejdelse af lokalplan. Projektledelsen er forankret i NTM Inddragelse af brugerrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra ældreområdet i planlægning og i byggeudvalg. Sundhedshusets medarbejdere inddrages i planlægningsarbejdet Planlægning og ombygning af kapellet De øvrige aktører i Ebeltoft Sundhedscenter inddrages 8

9 9 of 20 igangsættes primo 2015, så det kan danne ramme om aktiviteter og arrangementer inden for sundhed og træning. på orienteringsplan m.h.p. at de fremadrettet kan bruge faciliteterne. 2. Nedbringelse af sygefravær på ældre og sundhedsområdet.(fællesmål) Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressource-styring. Videreført fra 2014 Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen 2015 I alle delaftaler beskrives sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser indsatser til at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær. Der fastsættes i delaftaler på pleje og omsorgsområdet måltal for nedbringelse af sygefravær. Der er særligt fokus på iværksættelse af initiativer der fremmer sundhed og trivsel for medarbejdere i ældreplejen, så nedslidning forebygges. Den samlede ledelse inden for ældre og sundhedsområdet vil have nedsættelse/forebyggelse af sygefravær som fælles strategisk fokusområde i 2015 Opfølgning på indsatser til nedsættelse af sygefravær sker i den samlede ledergruppe inden for Sundhed og Omsorg samt i Område MED Sundhedsfremmede tiltag for ansatte inden for sundhed og Omsorg: Selvtræning Mindfullness Sundhedsteamets generelle sundhedstilbud FRIDOM sundhedsprojekt for 400 medarbejdere i samarbejde med Syddansk Universitet Fokusområde SÆ 3.Kvalitet. Ældre og sundheds området sætter i 2015 fokus på kvalitet med følgende initiativer: Den Danske kvalitetsmodel (DDKM)for det kommunale sundhedsområde omfatter genoptræning, rehabilitering, sygepleje og tandpleje. Brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Målet med DDKM: At fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af sektorer At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet Mål i 2015: At de kommunale sundhedsområder - Der er indgået kontrakt med IKAS Kvalitetsarbejdet organiseres i Styregruppe Kvalitetsnøglepersoner projektleder Der arbejdes inden for de organisatoriske enheder systematisk med kvalitetsarbejdet Internt survey foretages ultimo

10 10 of 20 Fokusområde SÆ 4.Tidlig opsporing og tidlig indsats for den ældre borger. Der udarbejdes i 2015 plan for implementering og opfølgning. Der er i 2014 afklaret systematiske værktøjer/metoder til tidlig opsporing af faldende funktionsniveau, underernæring og social isolation og gennemført kompetenceudvikling af frontpersonalet i hjemmeplejen. Tidlig opsporing er en systematisk metode til at opdage sygdomme og faldende funktionsniveau hos borgerne, så der kan handles i tide. Der skal i 2015 være fokus på iværksættelse af forebyggende tiltag samt opfølgning på effekten af disse. Fokusområde SÆ 5. Borgernære sundhedstilbud - patientrettet forebyggelse. Borgerne sikres nære sundhedstilbud i form af akutsygepleje døgnet rundt samt genoptrænings - og rehabiliteringsmuligheder, så forebyggelige indlæggelser/genindlæggelser undgås. Der er i 2015 bevilget 2 mio. kr. til at genoptræning, sygepleje og tandpleje i 2016 akkrediteres efter DDKM med få anmærkninger. Mål for BTU: Plejeboligområdet og hjemmehjælpsområdet gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser primo Målet er at 85% af borgerne har tilkendegivet at være meget tilfredse eller tilfredse i forhold til undersøgelsens spørgsmål. Mål for systematisk arbejde med tidlig opsporing: Bedre livskvalitet for borgerne Reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser Sikre rettidig handling og skabe overblik over borgernes ændringer Der udarbejdes plan for implementering og opfølgning. Der afklares metoder /indikatorer til vurdering af effekt kvalitativt og sundhedsøkonomisk. Der er i 2015 særligt fokus på nedenstående mål og indsatsområder vedr. sundhedsfremme og forebyggelse: 1.Styrket rehabilitering i hjemmeplejen Syddjurs træner for en bedre fremtid videreført fra 2014: Der arbejdes i Syddjurs træner med fortsat kvalitetsudvikling af rehabilitering og opnåelse af et yderligere rationale på 1 mio. kr. i 2014 ved at: Øge antallet af træningsforløb og Der gennemføres brugerundersøgelser efter KL s koncept for sammenlignelige brugerundersøgelser inden for hjemmeplejen og inden for plejeboligområdet. Data vedr. forebyggelige indlæggelser følges. Obs. konkurrerende indsatser som akutsygepleje, rehabilitering m.v. Styrket samarbejde og dialog med afdelingen for Visitation og hjælpemidler: Strukturerede decentrale dialogmøder mellem visitaionsafd. og udførende teams m.h.p. at sikre en effektiv og faglig kvalificeret dialog om borgernes funktionsniveau, aktuelle situation og muligt rehabiliteringspotentiale. Systematiske og proaktive revisitationer. Strukturelle tiltag i udførerleddet: Ekstra terapeutressourcer prioriteres og sammenhæng til hjemmehjælps og sygeplejedistrikter sikres, så den tværfaglige dialog og indsats hos borgeren styrkes. Kodeks for ledelse af rehabilitering indgår i ledelsens fortsatte implementering og udvikling af rehabiliteringstankegangen. 10

11 11 of 20 styrke forebyggende og akutte sundhedsindsatser samt modstå det demografiske pres på området. Samtidige er der indlagt forventede besparelser som følge af styrket rehabiliteringsindsats og øget anvendelse af velfærdsteknologi/sundheds IT Overordnede mål og rammer: Sundhedsaftale mere sundhed i det nære på borgerens præmisser Fælles udmøntningsplan for Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient De 4 målsætninger i KKR Region Midtjylland. 1. Forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser 2. Tilbud af høj kvalitet til mennesker med kroniske lidelser 3. Fælles kvalitetsmodel for komplekse genoptræningsopgaver 4. Bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien Fokusområde SÆ 6.Sammenhængende og tværgående sundheds og rehabiliteringsindsats. Den rehabiliterende indsats for erhvervsaktive sygemeldte borgere styrkes i et fortsat udviklet samarbejde mellem jobcenter, socialområdet og udredningsforløb i hjemmeplejen til min. 350 forløb. Min 60 % af borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne Have særligt fokus på borgere, der efterspørger hjælpemidler, og tilbyde træning i stedet for eller sammen med eksempelvis kompenserende ganghjælpemiddel, for at undgå yderligere funktionstab hos borgeren og dermed afhængighed af hjemmehjælp. Inddrage velfærdsteknologiske løsninger, hvor de understøtter borgerens selvhjulpenhed. Der i 2014/2015 opnås validerede metoder til måling af effekt vedr. borgerens funktionsniveau og oplevelse af kvalitet samt omkostningseffektivitet. 2. Styrket kommunal sygepleje Det akutte sygeplejeberedskab udvides til også at omfatte dag og nattimer, så der i hele døgnet er tilgængelighed og kvalitet i lokale sundhedstilbud for borgeren og for samarbejdspartnere. Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres. Antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser reduceres. Konkrete måltal for styrket akutsygepleje fastlægges i Rehabiliteringsafdelingen Mål med en arbejdsrettet sundhedsindsats: Kvalificeret, koordineret og rettidig udredning og indsats. Fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet ved en arbejdsrettet sundheds indsats. Effektmåling: Syddjurs kommune indgår som indsatskommune for Socialstyrelsen i et effektstudie, der evalueres af SFI. 250 gennemførte rehabiliteringsforløb indgår i studiet, der afsluttes medio Effektstudiet omfatter både en faglig, kvalitativ og økonomisk evaluering. Iværksættelse sker i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere inden for hjemmesygepleje, Rehabiliteringsafdeling, hvorfra akutteamet udgår Akutsygeplejen registrerer løbende : Antal henvendelser til akutsygeplejen Henvisende instanser læge, vagtlæge, hospital, hjemmesygeplejen. Vurdering af forebyggede indlæggelser LIS fra rehabiliteringsafdelingen. Indlæggelsesfrekvens for udvalgte populationer samt forebyggelige indlæggelser følges i e- sundhed. Sundhedsområdet yder i dag en fremskudt fysioterapeutfunktion i Jobcenteret. Sundhedsområdet levere efter aftale med Jobcenter følgende: Sundhedssamtaler Omstigning trænings og sundhedstilbud Mindfullness forløb 11

12 12 of 20 sundhedsområdet med henblik på hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Indsatsen videreføres fra 2014 og gælder eksempelvis borgere med psykiske lidelser, ryglidelser, kræft og kronisk sygdom. Tidlig indsats og større samtænkning mellem arbejdsmarkedsindsats og sundhedsindsats er endvidere et fokusområde i den nye Sundhedsaftale Fokusområde SÆ 7. Sundheds IT og velfærdsteknologi områdemål Visions og strategiprogrammet for udvikling og indførelse af velfærdsteknologi på ældre og sundhedsområdet - Veltek understøtter de øvrige væsentlige indsatser og strategier på området. Strategien er i overensstemmelse med KL s aktuelle strategiske udmelding om telesundhed. Sundheds IT er desuden et centralt område i arbejdet med Sundhedsaftaler Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger baseres på en behovsafklaring og en business-case tankegang. Der satses primært på at iværksætte velafprøvede teknologiske løsninger, der kan omsættes i drift, med det formål at understøtte borgerens selvhjulpenhed, medarbejderens arbejdsmiljø, effektivisering og besparelse. Der er i 2015 afsat kr. til investering i teknologi mod opnåelse af driftsrationale på 4,1 mio.kr Der skal være fokus på, hvordan samarbejdet mellem sundhedsområdet og Jobcenter fortsat kan udvikle modeller, der skaber bedre sammenhæng mellem behandling, træning og rehabilitering og arbejdsmarkedsforløb. Målet udfoldes i aftalen for Ambulant genoptræning Syddjurs (AGS). Vision og mål for velfærdsteknologi: Skal hjælpe borgerne til at være mere selvhjulpne og kunne tage ansvar for egen situation Skal give både medarbejdere og borgere en let og entydig adgang til information om borgerne Skal lette hverdagen for medarbejderne Mål for 2015: Fortsat fokus på implementering af de nationale strategier for digital velfærd ved fortsat at investere i: Udbredelse af vaske/tørre toiletter Forflytningshjælpemidler Bedre brug af hjælpemidler Der vil i 2015 vil være fokus på telesundhedsprojekter: Virtuelle sygebesøg og videokonferencer. Videosamtale mellem praksis og Rehabiliteringsafdelingen Digital understøttelse af TOBS & Tidlig opsporing Forebyggelse, rehabilitering og Der udarbejdes programplan, omfattende disponeringsoverblik og gevinstrealiseringsplan. Der afholdes den 18 marts temadag Bedre brug af hjælpemidler i samarbejde med KL s Center for velfærdsteknologi. Kvalitetsudviklingsprojekt om virtuelle sygebesøg på Rehabiliteringsafdelingen i samarbejde med kommunens 2 største lægehuse og region Midt gennemføres i Projektet evalueres af KORA. 12

13 13 of 20 Fokusområde SÆ 8. Civilsamfund og frivillighed. Styrke inddragelse af civilsamfundets aktører i udvikling i samarbejde om udvikling og koordinering af aktiviteter på centrene. telemedicin Der skal opnås et driftsrationale på 4,i mio. kr. Sundhed og Omsorg styrker udvikling og samskabelse med civilsamfundet: Inddrage flere frivillige i udvikling af aktiviteter på centre og i plejeboliger. Styrke samarbejdet med idrætsforeninger, øvrige foreninger om udvikling af tilbud, hvor borgere med kroniske lidelser eller funktionstab inkluderes i fællesskaber efter endt genoptræning eller rehabiliteringsforløb Frivillighedskoordinator ansat finansieret af Ældrepuljemidler Institutionsmål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter DDKM Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Den danske kvalitetsmodel er et redskab til sikre kvalitetsovervågning og udvikling. Målopfyldelsen er følgende: At fremme kvaliteten af patientforløb på I forhold til plejeboligerne er der udvalgt 4 nøglepersoner de 4 13

14 14 of 20 Der tages afsæt i de strukturer og processer, der skaber rammerne for, at der kan leveres god kvalitet til borgerne. Overblik over organisationen Synliggørelse af sundhedsydelserne Sammenlægning og omstrukturering Nedbringelse af antallet af utilsigtede hændelser Systematisk kvalitetsudvikling Mindre sygefravær tværs af sektorer At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet DDKM skaber mulighed for at få overblik og komme ud i alle kroge og se hvor tingene fungerer og, hvor de måske ikke fungere optimalt. Forebyggelse af sygdom. Den samlede fraværsprocenten skal ved udgangen af 2015, være lavere end ved årets udgang I forhold til plejeboligerne og teknisk servicemedarbejder m.fl er fraværsprocenten ved udgangen af 2014: 5,91 sygeplejersker tilknyttet plejeboligerne. De indgå aktivt i arbejdet med at udarbejde procedure og retningslinjer. De skal ligeledes sikre, at information omkring nye dokumenter, er tilgængelige på specielle opslagstavler i de forskellige teams. Foruden de 4 nøglepersoner, er der flere medarbejdere og ledere, der er inddraget ad hoc i arbejdet med at kvalificere de forskellige retningslinjer og procedurer. Nyheder i forhold til DDKM er fast punkt på de mdr. teamledermøder Der arbejdes henimod intern akkreditering i efteråret Ekstern akkreditering senest juni 2016 Projekt FRIDOM Fri for livstilssygdom og ondt i muskler og led. Alle medarbejdere er tilbudt deltagelse i projektet, hvor der lægges op til at medarbejderne tager ansvar for eget helbred. aktuelt er de fleste teams i gang 14

15 15 of 20 Målet for 2015, skal være en samlet fraværsprocent under 5,5. med træning det forventes at de sidste teams er igangsat i februar 2015 Evaluering af ledelse og trivsel Medarbejdernes psykiske APV = trivsel Refleksion og feedback på hvad god ledelse og trivsel er her hos os. At medarbejderne i undersøgelsen giver udtryk for tilfredshed og dermed også større arbejdsglæde, hvilket medvirker til bedre psykisk Skabe et større sammenhold i teamene, så der bliver større arbejdsglæde. Fokus hvad hver enkelt kan og er god til. Arbejdspladsen understøtter sociale arrangementer. Fortsat fokus på afholdelse af omsorgssamtaler. Understøtte teamlederne i form af kompetenceudvikling i forhold til afholdelse af vanskelige samtaler Fokus på forflytninger og opmærksomhed på inddragelse af velfærdsteknologise løsninger, således at arbejdsskader/slidskader og dermed sygemeldinger minimeres. Gennemførelsen af evalueringsprocessen er bygget op over dialogprocessen og 15

16 16 of 20 Lederens APV = trivsel Ledelsesevaluering Afsæt tages i nedenstående punkter. Ledelsesgrundlaget med ledelsesprofil Visioner og politikker og MED-aftale MUS, GRUS, LUS Vores værdier: Åbenhed Respekt Kvalitet Udvikling Sundheds IT og velfærdsteknologi arbejdsmiljø. 60 % af forflytningerne i plejeboligerne skal være varetaget af 2 personer ( borger og hjælper) udføres på de respektive ledelsesniveauer. Forud for selve evalueringsprocessen er der foretaget introduktion fra HR s side af til Arbejdsmiljøudvalgsmøde/ lokal MED udvalgsmøde og teamleder møde. Evaluerings faser er som følger Forberedelse Spørgeskema Dialogproces Handlingsplaner Implementering Status Er målet nået? justering? Evalueringen og udarbejdelse af handleplaner forventes afsluttet indenfor første halvdel af Strategien for digital velfærd retter sig mod følgende områder Udbredelsen af telemedicin i hele Syddjurs kommune Effektivt samarbejde på Digitale velfærdsløsninger skal samlet ses som værktøjer til realisering af visionen i det nære sundhedsvæsen om at bringe forebyggende, behandlende og rehabiliterende 16

17 17 of 20 sundhedsområdet Velfærdsteknologi i pleje og omsorg Samlet ønskes at effektive digitale velfærdsløsninger hurtigere gøres til standard og ikke undtagelser. Etablering af Loftlifte aktiviteter tættere på borgeren. Få mere fokus på borgeren borgeren er i centrum i forbindelse med forflytning. Bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og derved reduceres arbejdsbetingede skader. Borgeren vil opleve egenkontrol og højnet selvværd ved brug af selvskyllende toiletter Der arbejdes fortsat aktivt på, der hvor det er vurderet forsvarligt, at forflytning sker med 2 personer (borger og hjælper) i stedet for 3 personer. Forflytningsvejlederne laver et brush up forløb til deres kollegaer. Selvskyllende toiletter Der er fastsat et måltal for tilfredshedsgraden blandt borgere, som modtager hjemmepleje. Der arbejdes mod, at 85% af borgerne samlet set skal have svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålene. Der vil i 2015 fortsat være fokus på, at etablere selvskyllende toiletter der hvor beboerne kan anvende det. Brugertilfredshedsundersøgelse Målet med en brugertilfredshedsundersøgelse er, at borgerne oplever indflydelse og Svarprocenten tilstræbes at være over 70% og minimum 60%. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for ledelsen og medarbejderne. Denne skal i tæt samarbejde med Personale 17

18 18 of 20 samspil med kommunen, når kommunens tilbud skal iværksættes/afvikles. Dette kan blandt andet ske ved at inddrage borgerne gennem tilfredshedsundersøgelser. At der sikres en fast forankring i organisationen, således at de opnåede resultater fasholdes. Forbrug af puljen til dyre enkeltsager minimeres. og HR-afdelingens udviklings konsulenter tilrettelægge spørgerammen til de lokale forhold. Sammen tilrettelægger gruppen også selve gennemførelsen af undersøgelsen. Afsættet for gruppens arbejde skal tages i KL s nationale koncept for brugertilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejeområdet. Forbrugerundersøgelsen forventes afvikles i foråret Fortsat implementering af projekt udad reagerende adfærd Den medarbejder der i 2014 forestod implementeringen i de teams der ikke havde været med i projektet, vil i 2015 deltage i 2 beboer konferencer i alle teams, således at teamlederne understøttes i deres rolle som facilitator, således at, der holdes fast i konceptet. Der gives efterfølgende sparing til den enkelte teamleder. Der udarbejdes procedure for Hvad udløser en beboerkonference At der sikres en fast forankring i Temaet er fast punkt på 18

19 19 of 20 organisationen. Beboerne giver i den forestående tilfredshedsundersøgelse udtryk for indhold og selvbestemmelse i forhold til deres hverdag. teamledermøderne x 1 mdr. Derudover afvikles der 2 møder i 2015, med deltagelse se af både teamledere og demenskonsulenter, ligeledes for at sikre fastholdelse og videreudvikling. Implementering af hverdagsrehabilitering Det gode hverdagsliv Medarbejdere i plejeboligerne har deltaget i 1½ dage kompetence udvikling omkring hverdagsrehabilitering Det gode hverdagsliv Arbejdsgruppe har udarbejdet procedure der beskriver hvordan der arbejdes med hverdags rehabilitering. Ligeledes er der udarbejdet en lille folder omkring det gode hverdagsliv, der er tiltænkt beboere og pårørende, hvor der gives en kort introduktion til hverdags rehabiliterings begrebet. Ældrepuljen har sikret ansættelse af ekstra terapeut tilknyttet plejeboligerne Temaet er fast punkt på teamledermøderne x 1 mdr. således at teamlederne kan inspirere hinanden. Der afholdes evaluering med 19

20 20 of 20 teamlederne i maj mdr

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Visitation og hjælpemidler Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Område: sygeplejen Syddjurs kommune Ingelise Juhl Aftaleholder Grethe V. Nielsen Syddjurs Kommune vi gør det sammen 1 2 of 14 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Områdeleder

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Cafe- og Serviceproduktion, Køkken Syddjurs Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker,

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 18 Udviklingsaftale 2015 Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske grundlag:...3

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 2 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:... 5 Det

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 Udviklingsaftale 2015 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1 Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 3 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Sundhed og Omsorg 1 2 of 14 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Direktionen og Sundheds- og omsorgschef Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Ann-Christina Dahlgaard Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 25 Udviklingsaftale 2015 Vedligeholdende træning og aktivitet VTA Indhold Faktaboks om aftaleenheden...3 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I Danmark indikerer

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle samarbejde Koncerndirektør Anne Jastrup, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere