Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering"

Transkript

1 Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

2 Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning Udstyr til genetisk undersøgelse, der sælges direkte til forbrugeren, er reguleret lovmæssigt via en række EU direktiver, som er implementeret i dansk lov 2. Derudover har mange lande national regulering af betydning for udbuddet af og kvaliteten af sådanne undersøgelser 3. I det følgende gennemgås først og fremmest regulering med relevans for genetiske undersøgelser, der udbydes i Danmark. Der tages udgangspunkt i udstyr til genetiske undersøgelser, der kategoriseres som medicinsk relevante. Det gælder Lov om medicinsk udstyr (LMU), Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, Bekendtgørelse om reklame for medicinsk udstyr og Lov om Produktsikkerhed. Danmark har underskrevet og ratificeret Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin (Bioetikkonventionen, 1997), der blandt andet stiller krav om information og rådgivning af den undersøgte. Danmark har hverken underskrevet eller ratificeret tillægsprotokol om genetiske tests (2008), der stiller yderligere og mere specifikke krav til fx kvaliteten af rådgivning og klinisk nytte. Udstyr til genetisk undersøgelse, der lever op til definitionen i bekendtgørelsen herunder har et medicinsk formål, og ikke alene måler på fx atletisk ydelse - falder inden for kategorien medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVD). Hvorvidt undersøgelsens formål er medicinsk, er et vurderingsspørgsmål. Det er en udbredt praksis blandt de private udbydere af genom-undersøgelser på den ene side at fremhæve de sundhedsfordele forbrugeren kan opnå ved at lade sig undersøge, på den anden side at definere undersøgelserne som informationelle og definere dette i modsætning til medicinske undersøgelser 4. Sundhedsstyrelsen oplyser, at man er opmærksom på, at der findes genetiske tests, hvor det medicinske formål ikke er helt klart. I et høringssvar ifm. revision af IVD-direktivet sætter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at kategorisere genetiske undersøgelser med livsstilssigte som IVD udstyr 5. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik defineres: Ethvert medicinsk udstyr, som er et reagens, et reagensprodukt, en kalibrator, et kontrolmateriale, et prøvesæt (kit), et instrument, et apparat, en anordning eller et system, anvendt alene eller i kombination, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse in vitro [dvs. uden for kroppen] til undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod- og vævsdonationer, udelukkende eller hovedsagelig med hen- 1 Genom-undersøgelser defineres her som undersøgelser, der involverer tilvejebringelse af genetisk information om store dele af den undersøgtes genom (jf. kapitel 1). Begrebet bruges i teksten som en paraplybetegnelse, der kan dække over kvantitativt og i et vist omfang kvalitativt forskellige typer af undersøgelser, der i forskellige sammenhænge omtales under navne som fuld genom-undersøgelse, helgenom-undersøgelse, exom-undersøgelse, genomsekventering, genom-scanning. 2 Direktiv 1998/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik er implementeret i dansk ret til bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Produktsikkerhedsloven regulerer også selve udstyret og er en implementering af Direktiv 2001/95/ EF om produktsikkerhed. Markedsføring af selve udstyret er reguleret af den danske reklamebekendtgørelse: Bekendtgørelse nr. 695 af om reklame for medicinsk udstyr. 3 Legislation on direct-to-consumer genetic testing in seven European Countries. Borry et al European Journal of Human Genetics 20: Se ref. 3 5 Pers. komm. Julijana Jovanikic, Sundhedsstyrelsen, Enheden for lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr. 2

3 blik på at tilvejebringe oplysninger: a) Om en fysiologisk eller patologisk tilstand, b) om en medfødt anomali, c) som gør det muligt at fastslå sikkerhed for og kompatibilitet med potentielle recipienter eller d) som gør det muligt at overvåge terapeutiske foranstaltninger. Prøvebeholdere anses for at være medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ved»prøvebeholdere«forstås sådant udstyr, som af fabrikanten specifikt er beregnet til direkte at skulle indeholde og opbevare prøvemateriale fra det menneskelige legeme med henblik på en in vitro-diagnostisk undersøgelse. (Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik, 1, stk 2) IVD-udstyr reguleres efter, om der er tale om: selvtests (dvs. tests hvor brugeren selv betjener måleudstyret og dermed får resultatet umiddelbart) tests til særlige formål (højrisikotests), der er underlagt særlige specificerede standardkrav ( fælles tekniske specifikationer ) om analytisk/klinisk ydeevne fx HIVtest og blodtypebestemmelse (Bkg bilag 2, liste a og b) generel IVD, dvs. alle andre tests, herunder genetiske tests til medicinske formål. Certificering af disse kræver ydeevneevaluering, herunder af analytisk og klinisk ydeevne, men ikke vurdering af produktets kliniske nytte. Udstyr til genom-undersøgelse hører til i kategorien generel IVD. Certificering IVD-udstyr skal ikke som lægemidler godkendes af myndighederne. Der findes dog særlige krav for IVD-udstyr til særlige formål, se neden for. Før medicinsk udstyr lovligt kan markedsføres i EU skal det være CE-mærket. Medicinsk udstyr må kun markedsføres, hvis det opfylder de generelle sikkerhedskrav i bekendtgørelsens bilag I, herunder kravene til konstruktion og fremstilling, samt har været underkastet en procedure for EFoverensstemmelseserklæring i henhold til bekendtgørelsens 6. Ifølge Sundhedsstyrelsen forudsætter CE-mærkning, at: udstyret har et højt sikkerhedsniveau, er egnet til sit formål, samt at fordelene ved at benytte udstyret ikke står i misforhold til ulemperne. Der stilles endvidere mere specifikke krav til det enkelte udstyr, herunder krav om materialesikkerhed, nøjagtighed og stabilitet, sterilitetssikkerhed, mærkning og brugsanvisning. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal man ikke fortolke fordele/ulempeafvejningen som et krav om, at produktet skal leve op til bestemte standarder for klinisk nytte 6. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der i afvejningen af fordele og ulemper ikke indgå en vurdering af produktets kliniske nytte. 6 Pers. komm. Julijana Jovanikic, Sundhedsstyrelsen, Enheden for lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr. 3

4 CE-mærkningen vedrører selve udstyret og ikke selve den genetiske undersøgelse som sådan. Et medlemsland kan ikke opstille særlige krav som betingelse for lovlig markedsføring af et medicinsk udstyr i et EU-land. Producenten skal kunne dokumentere medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne, i forhold til udstyrets formål. Her spiller en klinisk evaluering 7 en vigtig rolle for nogle typer medicinsk udstyr, men ikke for netop in vitro-diagnostisk udstyr (se mere herom neden for): Med udstyrets formål menes den anvendelse, som udstyret er beregnet til, ifølge oplysningerne på mærkningen, brugsanvisningen og i reklamematerialet. Sikkerheden og ydeevnen skal både ses i forhold til patienten, brugeren, og tredjemand. En væsentlig del af dokumentationen for udstyrets sikkerhed og ydeevne er kliniske data. Alt medicinsk udstyr, undtagen in vitro-diagnostisk udstyr, kræver en klinisk evaluering. IVD-udstyr kræver i stedet en ydeevneevaluering ( ). (Sundhedsstyrelsens hjemmeside Medicinsk Udstyr: menu/lovgivning-og-vejledning/laegemiddelstyrelsens-vejledninger/vejledning-omklinisk-evaluering-af-medi--nsk-udstyr.aspx) De væsentlige lovkrav til IVD medicinsk udstyr fremgår af Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, bilag I. For udstyret gælder blandt andet, at det skal: fremstilles sådan, at det ikke direkte eller indirekte forværrer patientens kliniske tilstand eller bringer vedkommendes sikkerhed i fare og heller ikke udgør en fare for brugerens eller eventuelt andre personers sikkerhed og sundhed samt ejendoms sikkerhed. Eventuelle risici i forbindelse med udstyrets anvendelse skal være acceptable i forhold til de fordele, det frembyder for patienten, og forenelige med et højt sundhedsbeskyttelses- og sikkerhedsniveau. Hertil kommer et ansvar for at mindske og informere om tilbageværende risici. have den af fabrikanten anførte ydeevne, især, hvor dette er relevant, med hensyn til analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, nøjagtighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, herunder kontrol af kendte former for relevant interferens, og detektionsgrænser. (fremhævelse tilføjet) Hertil kommer krav om produktinformation, se neden for. Med fare tænkes ifølge Sundhedsstyrelsen primært på umiddelbare fysiske skader, se dog neden for om HIV-tests. Mål for analytisk og klinisk ydeevne skal ifølge Sundhedsstyrelsen først og fremmest sikre, at der er dokumentation for de egenskaber, producenten hævder, at udstyret har. Der stilles altså ikke som sådan krav til, at produktet skal leve op til bestemte krav vedrørende nytte. Producenter skal som led i markedsføring gennemgå den såkaldte overensstemmelsesprocedure, hvor producenten samler den tilstrækkelige dokumentation for udstyrets sikkerhed og ydeevne, der viser, at produktet lever op til lovgivningens krav. 7 Ifølge Sundhedsstyrelsen er En klinisk evaluering en løbende proces, hvor kliniske data fra forskellige relevante kilder, fx videnskabelige tidsskrifter og egne kliniske afprøvninger, bliver analyseret og vurderet for at kunne dokumentere, at udstyret overholder de væsentlige krav for sikkerhed og ydeevne. Den kliniske evaluering skal godtgøre, at de risici, der er forbundet med anvendelsen af udstyret, kan accepteres i forhold til de fordele, der er ved anvendelsen af udstyret i patientbehandlingen. 4

5 Man kan læse de nævnte krav sådan, at et produkt kan certificeres uafhængig af hvilken reel værdi, det vurderes at have for forbrugeren. Certificering kræver i det væsentlige, at produktet ikke er sundhedsskadeligt, og at producenten ikke lover mere om produktets nytte, end vedkommende kan dokumentere. CE-certificering af generel IVD udstyr udføres normalt af producenten selv, mens tests til særlige formål (angivet i bekendtgørelsens bilag II, liste A og B højrisikotests såsom HIV tests og blodtypetests) skal certificeres af bestemte bemyndigede organer, i Danmark fx DGM Danmark A/S (Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr A/S), der har Sundhedsstyrelsen som tilsynsmyndighed. Kun sikre produkter må ifølge Produktsikkerhedsloven markedsføres. Ifølge loven betragtes et produkt som sikkert, hvis det overholder de krav til det, der er fastsat i loven. Producenten skal fx gøre sig bekendt med de risici, der kan være ved et produkt, fx ved at udtage stikprøver eller behandle klager, og skal generelt sørge for at undgå, at produktet er til fare for forbrugerne. Der er også krav om vigilance og postmarket surveillance for medicinsk udstyr. Information og rådgivning Ifølge Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, bilag I skal medicinsk udstyr ledsages af de oplysninger, der er nødvendige, for at det kan anvendes korrekt og sikkert under hensyntagen til de forventede brugeres uddannelse og viden, og for at fabrikanten kan identificeres. Producenten skal ifølge produktsikkerhedsloven give forbrugerne de oplysninger, der er nødvendige for, at forbrugerne kan vurdere de risici, der er forbundet med produktet, når det anvendes på forventelig måde ( ). Reklame for medicinsk udstyr skal ifølge Bekendtgørelse om reklame for medicinsk udstyr være fyldestgørende, saglig og må ikke være egnet til at bringe patienters, brugeres eller eventuelt tredjemands sikkerhed eller sundhed i fare og må ikke anvende urigtige, vildledende, overdrevne eller mangelfulde angivelser. ( 1) ikke være egnet til at forlede til fejlagtig selvdiagnosticering ( 4), indeholde en anbefaling fra forskere ( ) som i kraft af deres anseelse e.l. inden for sundhedsområdet kan tilskynde til at bruge medicinsk udstyr eller direkte eller indirekte omtale alvorlige sygdomme ( 5). Ifølge Bioetikkonventionen skal prædiktive genetiske undersøgelser dvs. undersøgelser af sygdomsdispositioner ledsages af genetisk rådgivning. Undtagelser og særregler Der findes mulighed for at fastsætte nationale regler for bestemte typer IVD-udstyr, som gør det muligt at begrænse forbrugeres adgang til udstyret. I Lov om medicinsk udstyr hedder det i 2, at Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at medicinsk udstyr kun kan udleveres på apotek, herunder kun efter rekvisition fra læge eller tandlæge. Bekendtgørelsen om IVD stiller som nævnt særlige krav til fx HIV- og blodtype-tests, hvad angår fx salg (HIV-tests må kun sælges på apoteker) og evaluering 8. 8 Se 5

6 Sundhedsstyrelsen anfører om de særlige regler for HIV-tests til hjemmebrug: Formålet er, at brugeren får mulighed for at blive informeret om testens begrænsninger og om muligheden for at få rådgivning af en læge, specielt hvis testen giver et positivt svar. HIVtest, som markedsføres i Danmark, skal følge reglerne i Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVD-udstyr). Reglerne gælder også for IVD-udstyr, der forhandles via internettet. 9 Det skal for en god ordens skyld nævnes, at de danske apoteker har fravalgt HIV-tests som del af deres produktsortiment. Lovgivningen udvikler sig Sundhedsstyrelsen orienterer om, at den relativt nye lovgivning udvikler sig stadig i det fælles arbejde mellem myndighederne i EU. Der bliver udviklet guidelines i samarbejde med industriens repræsentanter ( ) Derudover arbejdes der med harmoniseringsbestræbelser i forhold til den globale lovgivning på området. IVD-direktivet er under revision, der som nævnt regulerer certificeringen af IVD-udstyr til markedsføring. Revisionen af IVD-direktivet startede i 2008 og i februar 2011 udkom en summary-rapport over indkomne høringssvar på en række konkrete spørgsmål relateret til revisionsforslag (bl.a. eksperter, myndigheder, producenter og brugere). Mange af spørgsmålene har omdrejningspunkt i et forslag om at indføre en ny og mere fleksibel måde at kategorisere medicinsk udstyr ud fra den risiko, de vurderes at udgøre. For såvel EU- som national lovgivning er en fundamental udfordring, at det er vanskeligt at håndhæve reglerne for udbydere med adresse uden for de respektive lande eller EU. Der arbejdes internationalt på at definere code of practice retningslinjer, og det diskuteres at indføre internationale standarder (ISO-certificering) for fx genetisk rådgivning og validitet. Visse amerikanske firmaer har frivilligt valgt ikke at markedsføre deres produkter i delstater, der har forbudt genetiske undersøgelser direkte til forbrugeren. National lovgivning i andre lande Flere lande i EU har nationale regler af betydning for genetiske undersøgelser direkte til forbrugeren, men ikke specifik lovgivning. Nationale regler stiller typisk faglige krav til de personer, der udfører testen, kvalitetskrav til laboratorierne, der udfører analysen, om genetisk rådgivning, tilstrækkelig information og frivillighed. I Holland stilles der særlige kvalitetskrav til genetiske undersøgelser af uhelbredelige sygdomme via private udbydere. Ifølge den franske Bioetiklov, som trådte i kraft juli 2011, må borgerne ikke bestille en genetisk undersøgelse, hverken på egne eller andres vegne, der ikke lever op til lovens kriterier (herunder vedrørende laboratoriets kvalitet). Brud på loven straffes med bøde på euro. Man har samtidig stillet som nyt mål for den franske Biomedicinske Styrelse, at der skal sikres information til offentligheden om genetiske undersøgelser direkte til forbrugeren, herunder arbejde på en kvalitetsvurdering af de forskellige produkter Se ref. 3 6

7 Holbergsgade København K Tel: Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Det Etiske Råd 2012 Udgivet af Det Etiske Råd 2012 Illustration: Peter Waldorph Foto: istockphoto Publikationen GENOM-UNDERSØGELSER kan downloades på DIREKTE TIL FORBRUGEREN 7

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere