Lad os hjælpe dig på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os hjælpe dig på vej"

Transkript

1 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 1 Lad os hjælpe dig på vej Miljøspørgsmål er ikke altid lette at håndtere eller forstå. Der er mange aspekter at tage hensyn til, når man vil gøre miljøvenlige valg. Hvad er det vigtigste? Og hvad betyder alle forkortelser og certificeringer? Denne brochure kan hjælpe dig et stykke ad vejen, og tøv ikke med at kontakte os med eventuelle spørgsmål. Vi har kompetencen til at hjælpe dig. 3

2 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 2 Branche med fokus på miljø Miljøspørgsmålene har alle årene fulgt i kølvandet på papirindustrien. Debatter, love og markedets efterspørgsel påvirker branchen. Blandt andet har klorblegning være en del af debatten i 80 erne. Svanemærket, miljøcertificeringer som ISO 14001, miljødeklarationen Paper Profile, bæredygtigt skovbrug i de to systemer PEFC og FSC samt, ikke mindst, den højaktuelle debat om CO ² udslip. De seneste 25 år er de miljøskadelige udslip blevet meget mindre samtidig med at produktionen øges. Certificerede miljøstyringssystemer er nærmest normen i dag. Også måling af energiforbrug, genbrug af energi og andelen af PEFC/FSC-certificerede skove, ikke mindst i Norden, er blevet et must. Miljøarbejdet har i årtier været en naturlig del af papirindustrien. 4

3 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 4 Map og miljøet Som grossist består Maps direkte miljøpåvirkning fremfor alt af transport. Strækningen, som vore lastbiler kører i Norden hvert år, svarer til at køre jorden rundt flere gange. Vi forventer, at vores speditørers lastvogne er udstyrede med energibesparende motorer og følger myndighedernes miljødirektiver på transportområdet. Vores egen bilpark fornyes kontinuerligt; alle nye firmabiler skal have lavt brændstofforbrug for at mindske udledningen af CO ².Vi indfører energibesparende tiltag på vore lagre og genbruger paller. Vores ansvar Men vores ansvar for miljøet stopper ikke ved vor direkte påvirkning. Hos Map ser vi vores rolle i et helhedsperspektiv. Vi bestræber os altid på at vælge det alternativ, som indebær mindst mulig miljøbelastning, når vi vælger nye produkter, samarbejdspartnere og arbejdsmetoder. Vi ved, at vi er et vigtigt link mellem forbrugerne og papirproducenterne. Det tager vi meget alvorligt. Vi uddanner og informerer om miljø, og er altid parat til at besvare spørgsmål. Derudover holder vi hele tiden vore leverandører opdaterede om, hvad markedet efterspørger på miljøområdet. Global styrke Miljøbelastningerne er en udfordring af global karakter. Skal menneskene kunne klare disse udfordringer, må vi alle arbejde sammen. I og med at Map indgår i den verdensomspændende Antalis-koncern, deltager vi i mange miljøprojekter med samarbejde tværs over grænserne. Et eksempel herpå er hvordan vores engelske søsterselskab James McNaughton Group beregner de papirkvaliteters CO ² aftryk (carbon footprint) og giver kunderne mulighed for at klimakompensere deres indkøb. Antalis arbejder globalt for en bæredygtig udvikling MILJØ Vi påvirkes af miljøhensyn når vi tager overordnede forretningsmæssige beslutninger. Vi tilbyder miljøtilpassede produkter. Vi bestræber os på at formindske vor leveringers miljøpåvirkning. Vi genbruger papir og emballagemateriale. DISTRIBUTIONSKÆDEN Vi samarbejder med leverandører, som viser et miljømæssigt og socialt ansvar. Vi efterspørger den allerhøjeste standard, når det gælder kvalitet og miljø. Vi stræber efter at mindske leverandørernes energiforbrug og -udslip. KUNDER Vi tilbyder et dækkende og miljøtilpasset produktsortiment. Vi informerer om miljørigtige produktalternativer. Vi vejleder kunder i relevante miljøspørgsmål. Vi rådgiver om genbrug af papir og emballage. MEDARBEJDERE Vi tilbyder et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi sikrer, at arbejdsforholdene bygger på respekt, rettigheder og tillid. Vi udvikler vor medarbejderes kompetenceområder. Vi opfordrer til ligestilling på ledende poster. SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR Vi arbejder i henhold til lokale love og regler. Vi tilstræber at støtte en positiv samfundsudvikling gennem vor virksomhed. Vi støtter den lokale økonomiske udvikling. Vi støtter velgørenhedsorganisationer. 7

4 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 6 Om bæredygtigt skovbrug PEFC & FSC De to store systemer indenfor certificering af bæredygtig skovbrug har lidt forskellige baggrunde. Kravene til skovbruget er de samme i begge systemer, forskellen handler mere om administration, økonomi og hvem, der står bag. FSC blev dannet i Canada i 1993 på initiativ af miljøorganisationer, skovejere og repræsentanter for urbefolkningerne. PEFC blev dannet i 1999 af små og mellemstore private skovejere i Europa. TILL PAPIR KAN FORSKELLIGE VARIANTER AF MÆRKNINGAR FOREKOMME: PEFC Mindst 70% PEFC certificeret råvare FSC-Pure 100% FSC-certifieret råvare FSC-Recycled 100% genbrugspapir FSC-Mixed Der findes flere forskellige varianter af denne mærkning, som indebærer at papiret kan indeholde blandinger mellem følgende råvarer: FSC certificerede fibre Genbrugsfibre Fibre fra kontrolleret ikke FSC-certificeret skovbrug Skoven er en livsvigtig naturressource, som vi ikke kan tage for givet. Et bæredygtigt skovbrug indebær, at skoven bruges på en ansvarsfuld måde, som lever op til kravene, der gælder de økologiske, sociale og økonomiske aspekter. Den igangværende udrydning af dyr og planter, er en af de mest ødelæggende forandringer nogensinde på vor planet. Ved at tage hensyn til den biologiske mangfoldighed bremses denne negative udvikling. Genplantning sikrer, at skovbruget kan drives på lang sigt. Selv sociale og økonomiske hensyn tages, blandt andet garanteres urbefolkningens ret til at udnytte egne marker. Der findes to store velkendte certificeringssystemer, som sikrer at skovbrug drives på en langsigtet bæredygtig måde, PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) og FSC (Forest Stewardship Council). Systemerne i sig selv er ligeværdige. Kravene ligner hinanden og certificeringerne overvåges af en ekstern, neutral tredjepart. Globalt set var kun 7 procent af verdens skove certificerede i I Norden er vi kommet endnu længere, her er ca. 80 procent af skovarealet en del af de to systemer. Sporbarhed (CoC) Papir som indeholder cellulose fra PEFC- eller FSC certificerede træer kan mærkes med det respektive symbol. Men for at sikre, at ingen snyder med dette undervejs, må alle i kæden, fra skovejeren via cellulose- og papirfabrik samt grossister som Map og hele vejen til trykkerierne, have rutiner som garanterer sporbarhed. Dette kaldes Chain of Custody (CoC) og kontrolleres af en uvildig certificeringsorganisation. Map og bæredygtigt skovbrug Map har CoC-certifikat til både PEFC og FSC. Vi kan tilbyde dig en lang række produkter, som er certificeret i henhold til det ene eller det andet system. På vores hjemmeside finder du detaljeret information. 8

5 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 8 Om blegning For at kunne producere finpapir er man nødt til at blege papirmassen ved at fjerne stoffer, som for eksempel lignin. Dette gøres for at papiret skal få tilstrækkeligt gode egenskaber, så som læsbarhed, trykbarhed, styrke og aldersbestandighed. Før i tiden brugte man klorgas i blegningsprocessen, men dette resulterede i miljøskadelige kloropløsninger i afløbsvandet med op til 7 kg AOX pr tons produceret papirmasse, som kan være til skade for både dyr og mennesker. I starten af 1980 erne udviklede man derfor nye metoder, som ikke medfører forurening. I stedet for klorgasblegning anvendes i dag to processer. Den ene kaldes for TCF (Totally Chlorine Free). Her anvendes overhovedet ingen klorholdige kemikalier i blegningsprocessen. Den anden kaldes ECF (Elementary Chlorine Free). Her anvendes klordioxid i blegningen. Målinger viser dog, at ECF og TCF ud fra et miljømæssigt synspunkt er ligeværdige metoder. Værdierne af det organisk bundne klor, der normalt dannes ved blegning af papirmasse (AOX) er også ved brug af ECF processen så lav, at der ikke kan påvises nogen skadelig påvirkning af miljøet. TCF & ECF Med TCF bruges ingen klorholdige kemikalier. I stedet for anvendes hydrogenperoxid (brintoverilte) sammen med for eksempel oxygen og ozon for at blege papirmassen. Med ECF anvendes ikke rent klor kun klordioxid kombineret med f.eks hydrogenperoxid (brintoverilte) eller oxygen. Klordioxid reagerer ikke på samme måde som rent klor, i stedet skabes lavklorerende opløsningsstoffer i så små mængder, at de ikke medfører skadelig indvirkning på miljøet. TCF og ECF er ens ud fra et miljøsynspunkt. Map og blegning Ingen af vores leverandører producerer papir af cellulose, der er klorgasbleget. Derimod er der både TCF- og ECF bleget papir i vores sortiment. 11

6 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 10 Om genbrug og genbrugspapir GENBRUGSFIBRE & NYE FIBRE Jo flere gange fibrene genbruges, desto mere slidte bliver de. Der findes ingen tal for hvor mange gange fibre kan genbruges, men det drejer sig højst om 4-5 gange. Papir og emballage, som ikke genbruges, kan med fordel brændes for at give energi. At erstatte fossil brændsel med genbrugspapir er en måde hvorpå drivhuseffekten kan reduceres. Den kuldioxid som derved frigøres, modsvarer den mængde kuldioxid, som er nødvendig for at skoven kan genopbygges. Genbrugspapir er papir som helt eller delvist er forarbejdet af fibre fra tidligere anvendt papir. Eftersom papirfibrene slides hver gang de genanvendes, kan de kun cirkulere et vist antal gange i papirkredsløbet. Derfor kan man ikke udelukkende anvende genbrugsfibre uden også at tilsætte nye fibre. Men der findes finpapir, der udelukkende består af genbrugsfibre. Hvis de nye fibre hentes fra et bæredygtigt skovbrug, så er disse fibre ligeså gode ud fra et miljømæssigt perspektiv, som genbrugsfibrene. Under forudsætning af at ny skov plantes, når den gamle skov fældes, så bindes samme mængde kuldioxid i de nye træer, som den mængde der frigøres efterhånden som fibrene brændes. Dermed indgår forbrændingen i kredsløbet og forværrer ikke drivhuseffekten. Med bæredygtigt skovbrug svarer fordelene til at man anvender genbrugspapir og sparer energi (forudsat at transportstrækningerne ikke er for lange) og at man nedbringer mængden af affald, hvilket er vigtige miljøgevinster. Denne faktor kan være vigtig at tage med, når man gør sine miljøvalg. Map og genbrugspapir I vores sortiment findes der papir, som er helt eller delvis opbygget af genbrugsfibre og papir fra bæredygtigt skovbrug, PEFC eller FSC-certificeret træ. Se vores hjemmeside for detaljeret information. 12

7 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 12 Om certificeringer Mange virksomheder vælger i dag at forbedre deres virksomhed ved at certificere sig på såvel kvalitets- som miljøområdet. Når det gælder miljøet, handler det oftest om at indføre et miljøstyringssystem i henhold til ISO En sådan certificering udføres af uvildige revisorer. ISO certificeringen viser, at man tager miljøspørgsmålene seriøst og har valgt at integrere dem i organisationen og virksomheden som helhed for at opnå forbedringer. Men den siger ingenting om hvordan miljøtilpassede virksomheder tidligere har ageret. Certificerede virksomheder kan derfor have meget omfattende og negative miljøpåvirkninger, men de har indført systemer, så de kan forbedre sig. MILJØSTYRING I HENHOLD TIL ISO En certificeret virksomhed har en ledelse, der har en aktiv miljøpolitik og har: Effektive rutiner for hvor meget miljøarbejdet skal organiseres. Arbejdsmetoder til tilbudsgivning og produktudvikling. System til intern kontrol og revision af miljøarbejdet. Former for evaluering og bogføring af miljøarbejdet. Kommunikationsmåder hvorpå man beskriver produkters miljøpåvirkning. Klare mål for at formindske virksomhedens miljøpåvirkning. Map og ISO Størstedelen af (98 procent) den samlede produktvolumen som Map leverer, kommer fra ISO certificerede producenter. Dette indebærer, at miljøpåvirkningerne på de produkter vi sælger til stadighed mindske. 15

8 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 14 Om global opvarmning PAPIRETS KULDIOXIDAFTRYK (CARBON FOOTPRINT) Papirindustrien er blevet enige om 10 punkter for at beregne kuldioxidaftryk for papir og kartonprodukter i hele produktets livslængde (fra fiber i skoven til forarbejdet produkt): 1. Kuldioxidudtag lagret i skoven (ved fældning uden genplantning). 2. Kuldioxid lagret i produkterne. 3. Drivhusgasser fra cellulose- og papirproduktion. 4. Drivhusgasser fra produktionen af brænde eller flis. 5. Drivhusgasser fra produktionen af andre råmaterialer. 6. Drivhusgasser fra indkøbt elektricitet og damp. 7. Transportrelaterede udslip af drivhusgasser. 8. Drivhusgasser grundet produktanvendelsen (til for eksempel tryksager). 9. Drivhusgasser fra håndtering af produkter ved afslutningen af deres livscyklus. 10. Udslip som er undgået, gennem for eksempel højere energieffektivitet eller klimakompensation. I de senere år har miljødebatten generelt handlet om global opvarmning. Udslip af kuldioxid og andre drivhusgasser har fået stor fokus verden over. Det har vel næppe undgået nogens opmærksomhed, at træ binder kuldioxid og at skovfældning derfor bidrager til drivhuseffekten. Men brugen af papir og trævarer kan bidrage til at reducere drivhuseffekten. Skov, som dyrkes på en bæredygtig måde med efterfølgende nyplantning, optager faktisk mere kuldioxid fra atmosfæren end skov som ikke dyrkes. Men selvom at råvaren kommer fra bæredygtigt skovbrug, så medfører produktionen og distributionen af papir naturligvis kuldioxidudslip. De samlede udslip for et produkt kaldes også for kuldioxidaftryk (carbon footprint), hvilket kan være en god måde, hvorpå man i processen kan finde ud af, hvor man kan mindske udslippet. En papirfabrik, som er et unikt eksempel på arbejde med energieffektivisering, er Lessebo papirfabrik i Sverige, som indgår i savværkskoncernen Vida. Lessebo anvender råvarer fra nærtliggende bæredygtige skove, hvilket gør selve skovbruget klimaneutralt og minimerer transportdistancen. Desuden anvender man den tiloversblevne flis fra koncernens savværk som brænde, og udnytter denne grønne energi i produktionen. Map og kuldioxidaftryk Vi arbejder aktivt med at formindske udslippet i transportleddet og på at minimere energiforbruget i vores lagre. Vi tilbyder også papir, som bruger råvarer fra bæredygtigt skovbrug og kan hjælpe dig med at vælge produkter med så lidt kuldioxid som muligt. På vores hjemmeside kan du finde miljøinformation om vores kvaliteter. 16

9 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 16 Om miljømærkninger Både forbrugere og virksomheder møder i dag en lang række miljømærkninger på forskellige produkter. Dette gælder ikke mindst finpapir. Dels findes der mærkninger, som viser at produkter lever op til kravene i sin del af produktkæden, for eksempel at papirfibrene kommer fra bæredygtigt skovbrug eller er genbrugsfibre, dels mærkninger som omfatter miljøpåvirkninger i hele produktets livscyklus. De vigtigste miljømærkninger PEFC/FSC Symbolerne PEFC og FSC viser at råmaterialet i papiret kommer fra bæredygtigt skovbrug i henhold til PEFC s og FSC s regler, hvilket i begge tilfælde indbefatter en uvildig parts granskning og sporbarhedskrav i alle led. (Læs mere i afsnittet om bæredygtigt skovbrug.) Den nordiske Svane Symbolet viser, at produktet er godkendt efter en nøje undersøgelse, som indbefatter produktets miljøpåvirkning under hele dets livscyklus, fra råvare til affald. Vil man producere en Svanemærket tryksag, skal man henvende sig til et Svanemærkecertificeret trykkeri, som så trykker på papir, der lever op til Svanens kriterier. Mange papirtyper opfylder kriterierne uden at være Svanemærkede. EU Blomsten Symbolet er EU s miljømærkning på varer og tjenester. Kriterierne ligner kravene til Svanemærket. Blaue Engel Symbolet er et tysk miljømærke. Kun genbrugsvarer, -tjenester og papir kan mærkes med dette symbol. EMAS Forkortelsen står for Eco Management and Audit Scheme og det er en EU-ordning. Alle EMAS-registrerede virksomheder skal have et miljøstyringssystem, omtrent modsvarende kravene for ISO (se afsnittet om certificeringer), samt publicere en offentlig miljøredegørelse. NAPM Forkortelsen står for National Association of Paper Merchants og symbolet viser, at papiret eller kartonen består af mindst 75 % genbrugsfibre, som genbruges fra konsumentleddet. DEN NORDISKE SVANE EU BLOMSTEN BLAUE ENGEL EMAS NAPM 19

10 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 18 Om Paper Profile HVAD FREMGÅR AF EN PAPER PROFILE? Paper Profile dækker med nogle parametre alle de relevante miljøaspekter af cellulose- og papirproduktion på den enkelte fabriks produktniveau. Produktets sammensætning. Udslip af forskellige stoffer under produktionen. Mængden af købt energi. Om produktet indeholder genbrugsmateriale. Hvordan fabrikkens udledning i vand og luft pr. ton ser ud. Paper Profile er en standardform af miljødeklarationer for hver enkelt produkt, som de førende store cellulose- og papirproducenter benytter. Systemet er en frivillig informationsservice, som gør det nemt at vurdere forskellige produkters miljøpåvirkning. Map og Paper Profile Det kan være svært at forstå nøjagtigt hvad oplysningerne i Paper Profile indebærer, hvordan de skal vejes mod hinanden og hvilke tal, der vejer tungest. Du kan henvende dig til os på Map og føle dig helt tryg ved, at vi har de nødvendige kundskaber. Desuden følger vi op på samtlige Paper Profiles fra vores leverandører og undersøger de bagvedliggende årsager, hvis nogle værdier er ændrede i uventet retning for et bestemt produkt. 20

11 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 20 Udslip ved papirproduktion I forbindelse med papirproduktionen sker en række udslip, som er vigtige at minimere ud fra et miljøsynspunkt. COD COD står for Chemical Oxygen Demand og er en måling af den mængde ilt, som forbruges ved fuldstændig kemisk oxidering af stoffer i for eksempel afløbsvand. Når organiske stoffer, som for eksempel fiberartikler eller stivelse slipper ud i vand, nedbrydes det og forbruger en vis mængde ilt, hvilket kan føre til lavt iltindhold i vandet og derved indvirke negativt på vækst og dyreliv. AOX AOX står for Absorbable Organic Halogens og er en måling af den totale mængde klor, som er bundet til organiske forbindelser i afløbsvandet. Denne type af forbindelser forekommer naturligt i naturen i form af f.eks. salt, men dannes også i forbindelse med ECF-blegning af kemisk papirmasse. Fosfor P Fosfor forekommer naturligt i træ, men tilsættes også ofte i anlæg for biologisk rensning. Forhøjede niveauer af udslip i vand kan føre til overgødning og bidrage til formindsket iltindhold. Svovldioxid SO 2 Svovldioxid er en gas, som dannes ved forbrænding af svovlholdigt brændsel og som et biprodukt ved fremstilling af kemisk papirmasse. Når denne gas kommer i kontakt med fugtig luft, kan svovlsyre dannes, hvilket bidrager til såkaldt sur regn og påvirker surhedsgraden i naturen. Kvælstofoxider NOx Kvælstofoxider er gasser, som dannes af luftens ilt ved forbrænding. De bidrager til at øge surhedsgraden i naturen og overgødning af søer og marker. Kuldioxid CO 2 I forbindelse med cellulose- og papirproduktion dannes kuldioxid ved forbrænding af fossile brændstoffer. Forhøjet indhold af kuldioxid og andre drivhusgasser i atmosfæren bidrager til en fortsat formindsket udstråling af varme fra jordens overflade, det som også kaldes drivhuseffekten. NORDISK MILJØMÆRKNING 341 TRYKSAG 142 Svanemærket tryksag OMSLAG: Scandia 2000, 240 g, (PEFC certificeret). INDHOLD: Scandia 2000, 150 g, (PEFC certificeret). KILDER: Antalis, James McNaughton Group, M-Real, Stora Enso, Vida, Skogsindustrin. FOTO: Getty Images (s. 5, 9, 17 & 18), Mikael Svensson/Johnér (s. 6), Bruno Ehrs/Link Image (s. 10), Susanne Kronholm/Johnér (s.13), Johan Warden/Link Image (s.14), Ellinor Hall/Johnér (s.21). 22

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er? HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND

Læs mere

PAPIR TIL MILJØVENLIGE

PAPIR TIL MILJØVENLIGE MILJØVENLIGT PAPIR TIL MILJØVENLIGE VIRKSOMHEDER DET KAN GODT VÆRE EN MILJØVENLIG HANDLING AT BRUGE PAPIR FOLK VED DET BARE IKKE. Hervé Poncin Chief Operating Officer hos Antalis Som en førende international

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33 Opgave om Materialeforståelse Toiletpapiret Lise La Cour og Lea Blak WI33 Indhold Side Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Papirets historie... 3 Anvendelse og genanvendelse... 4 Svanemærket... 5 Skovdød...

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com Vi har forpligtet os til bæredygtighed www.formica.com Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion af Gavin Todd og oversigt 3. Carbon reduction-mærket 4. GREENGUARD og indendørs luftkvalitet Certificeret

Læs mere

Papiret og regnskoven Er du klædt på til en ærlig snak med dine kunder om tryksager og miljø?

Papiret og regnskoven Er du klædt på til en ærlig snak med dine kunder om tryksager og miljø? Papyrus NEWS I dette nummer Balance det hvideste af alt grønt papir Nyt bestrøget genbrugspapir i særklasse... side 4 Miljømærkede papirkvaliteter Se hele Papyrus miljømærkede sortiment... side 5 Papir

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Gyldendal ønsker at fremme en ansvarlig adfærd i forbindelse med arbejdet i koncernen og ønsker herunder at fremme adfærd, der bidrager til bæredygtig økonomisk,

Læs mere

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Miljørejsen Grønnere reiser for privatreisen Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Travellink er repræsenteret både i Danmark, Norge,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÅR DER SKAL TÆNKES FØR DER HANDLES

NÅR DER SKAL TÆNKES FØR DER HANDLES NÅR DER SKAL TÆNKES FØR DER HANDLES MILJØKATALOG 2 HVILKET FINGERAFTRYK SÆTTER VI I NATUREN? Miljøet er sårbart og begrænsede fossile brændstoffer kræver, at vi forbruger med omtanke. Dette er såvel konsumenternes

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Miljø. Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt

Miljø. Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt Miljø Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt CenterPartiet vil beskytte naturen og miljøet mest muligt. Det kræver: - Øget internationalt miljøsamarbejde. - En formindskelse af den nationale

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

VTK BYDER VELKOMMEN TIL EN REN VERDEN

VTK BYDER VELKOMMEN TIL EN REN VERDEN VTK BYDER VELKOMMEN TIL EN REN VERDEN VTK VIP SHOP - din portal til effektive indkøb, nyttige værktøjer og dokumentation Køb ind når det passer dig nemt, overskueligt og uden ventetid VTKs VIP Shop er

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Abena. en ansvarlig samarbejdspartner. Ansvarligt indkøb. Ansvarligt salg. Ansvarlig virksomhed

Abena. en ansvarlig samarbejdspartner. Ansvarligt indkøb. Ansvarligt salg. Ansvarlig virksomhed Abena en ansvarlig samarbejdspartner Ansvarligt indkøb. Ansvarligt salg. Ansvarlig virksomhed Hos Abena går kompetence og social ansvarlighed hånd i hånd. Derfor er vi en ansvarlig samarbejdspartner Indledning

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting) Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet

EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting) Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet EMA (Environmental Management Accounting) en god forretning Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet Vidste du... at mange selv store og godt ledede - virksomheder i høj grad

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Miljø og ansvarlighed CSR

Miljø og ansvarlighed CSR Miljø og ansvarlighed CSR Social ansvarlighed 2 Miljø butikkerne 3 Miljø lagrene 4 Oms 3,9b Miljømærkede varer 5 Skovrydning 6 Dyrevelfærd 7 Sponsorater og donationer 8 Work2Learn 9 1 SOCIAL ANSVARLIGHED

Læs mere

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Håndbog for træambassadører Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Indhold 1. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er fornyeligt Træ fjerner CO 2 fra luften

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere