Lad os hjælpe dig på vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os hjælpe dig på vej"

Transkript

1 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 1 Lad os hjælpe dig på vej Miljøspørgsmål er ikke altid lette at håndtere eller forstå. Der er mange aspekter at tage hensyn til, når man vil gøre miljøvenlige valg. Hvad er det vigtigste? Og hvad betyder alle forkortelser og certificeringer? Denne brochure kan hjælpe dig et stykke ad vejen, og tøv ikke med at kontakte os med eventuelle spørgsmål. Vi har kompetencen til at hjælpe dig. 3

2 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 2 Branche med fokus på miljø Miljøspørgsmålene har alle årene fulgt i kølvandet på papirindustrien. Debatter, love og markedets efterspørgsel påvirker branchen. Blandt andet har klorblegning være en del af debatten i 80 erne. Svanemærket, miljøcertificeringer som ISO 14001, miljødeklarationen Paper Profile, bæredygtigt skovbrug i de to systemer PEFC og FSC samt, ikke mindst, den højaktuelle debat om CO ² udslip. De seneste 25 år er de miljøskadelige udslip blevet meget mindre samtidig med at produktionen øges. Certificerede miljøstyringssystemer er nærmest normen i dag. Også måling af energiforbrug, genbrug af energi og andelen af PEFC/FSC-certificerede skove, ikke mindst i Norden, er blevet et must. Miljøarbejdet har i årtier været en naturlig del af papirindustrien. 4

3 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 4 Map og miljøet Som grossist består Maps direkte miljøpåvirkning fremfor alt af transport. Strækningen, som vore lastbiler kører i Norden hvert år, svarer til at køre jorden rundt flere gange. Vi forventer, at vores speditørers lastvogne er udstyrede med energibesparende motorer og følger myndighedernes miljødirektiver på transportområdet. Vores egen bilpark fornyes kontinuerligt; alle nye firmabiler skal have lavt brændstofforbrug for at mindske udledningen af CO ².Vi indfører energibesparende tiltag på vore lagre og genbruger paller. Vores ansvar Men vores ansvar for miljøet stopper ikke ved vor direkte påvirkning. Hos Map ser vi vores rolle i et helhedsperspektiv. Vi bestræber os altid på at vælge det alternativ, som indebær mindst mulig miljøbelastning, når vi vælger nye produkter, samarbejdspartnere og arbejdsmetoder. Vi ved, at vi er et vigtigt link mellem forbrugerne og papirproducenterne. Det tager vi meget alvorligt. Vi uddanner og informerer om miljø, og er altid parat til at besvare spørgsmål. Derudover holder vi hele tiden vore leverandører opdaterede om, hvad markedet efterspørger på miljøområdet. Global styrke Miljøbelastningerne er en udfordring af global karakter. Skal menneskene kunne klare disse udfordringer, må vi alle arbejde sammen. I og med at Map indgår i den verdensomspændende Antalis-koncern, deltager vi i mange miljøprojekter med samarbejde tværs over grænserne. Et eksempel herpå er hvordan vores engelske søsterselskab James McNaughton Group beregner de papirkvaliteters CO ² aftryk (carbon footprint) og giver kunderne mulighed for at klimakompensere deres indkøb. Antalis arbejder globalt for en bæredygtig udvikling MILJØ Vi påvirkes af miljøhensyn når vi tager overordnede forretningsmæssige beslutninger. Vi tilbyder miljøtilpassede produkter. Vi bestræber os på at formindske vor leveringers miljøpåvirkning. Vi genbruger papir og emballagemateriale. DISTRIBUTIONSKÆDEN Vi samarbejder med leverandører, som viser et miljømæssigt og socialt ansvar. Vi efterspørger den allerhøjeste standard, når det gælder kvalitet og miljø. Vi stræber efter at mindske leverandørernes energiforbrug og -udslip. KUNDER Vi tilbyder et dækkende og miljøtilpasset produktsortiment. Vi informerer om miljørigtige produktalternativer. Vi vejleder kunder i relevante miljøspørgsmål. Vi rådgiver om genbrug af papir og emballage. MEDARBEJDERE Vi tilbyder et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi sikrer, at arbejdsforholdene bygger på respekt, rettigheder og tillid. Vi udvikler vor medarbejderes kompetenceområder. Vi opfordrer til ligestilling på ledende poster. SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR Vi arbejder i henhold til lokale love og regler. Vi tilstræber at støtte en positiv samfundsudvikling gennem vor virksomhed. Vi støtter den lokale økonomiske udvikling. Vi støtter velgørenhedsorganisationer. 7

4 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 6 Om bæredygtigt skovbrug PEFC & FSC De to store systemer indenfor certificering af bæredygtig skovbrug har lidt forskellige baggrunde. Kravene til skovbruget er de samme i begge systemer, forskellen handler mere om administration, økonomi og hvem, der står bag. FSC blev dannet i Canada i 1993 på initiativ af miljøorganisationer, skovejere og repræsentanter for urbefolkningerne. PEFC blev dannet i 1999 af små og mellemstore private skovejere i Europa. TILL PAPIR KAN FORSKELLIGE VARIANTER AF MÆRKNINGAR FOREKOMME: PEFC Mindst 70% PEFC certificeret råvare FSC-Pure 100% FSC-certifieret råvare FSC-Recycled 100% genbrugspapir FSC-Mixed Der findes flere forskellige varianter af denne mærkning, som indebærer at papiret kan indeholde blandinger mellem følgende råvarer: FSC certificerede fibre Genbrugsfibre Fibre fra kontrolleret ikke FSC-certificeret skovbrug Skoven er en livsvigtig naturressource, som vi ikke kan tage for givet. Et bæredygtigt skovbrug indebær, at skoven bruges på en ansvarsfuld måde, som lever op til kravene, der gælder de økologiske, sociale og økonomiske aspekter. Den igangværende udrydning af dyr og planter, er en af de mest ødelæggende forandringer nogensinde på vor planet. Ved at tage hensyn til den biologiske mangfoldighed bremses denne negative udvikling. Genplantning sikrer, at skovbruget kan drives på lang sigt. Selv sociale og økonomiske hensyn tages, blandt andet garanteres urbefolkningens ret til at udnytte egne marker. Der findes to store velkendte certificeringssystemer, som sikrer at skovbrug drives på en langsigtet bæredygtig måde, PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) og FSC (Forest Stewardship Council). Systemerne i sig selv er ligeværdige. Kravene ligner hinanden og certificeringerne overvåges af en ekstern, neutral tredjepart. Globalt set var kun 7 procent af verdens skove certificerede i I Norden er vi kommet endnu længere, her er ca. 80 procent af skovarealet en del af de to systemer. Sporbarhed (CoC) Papir som indeholder cellulose fra PEFC- eller FSC certificerede træer kan mærkes med det respektive symbol. Men for at sikre, at ingen snyder med dette undervejs, må alle i kæden, fra skovejeren via cellulose- og papirfabrik samt grossister som Map og hele vejen til trykkerierne, have rutiner som garanterer sporbarhed. Dette kaldes Chain of Custody (CoC) og kontrolleres af en uvildig certificeringsorganisation. Map og bæredygtigt skovbrug Map har CoC-certifikat til både PEFC og FSC. Vi kan tilbyde dig en lang række produkter, som er certificeret i henhold til det ene eller det andet system. På vores hjemmeside finder du detaljeret information. 8

5 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 8 Om blegning For at kunne producere finpapir er man nødt til at blege papirmassen ved at fjerne stoffer, som for eksempel lignin. Dette gøres for at papiret skal få tilstrækkeligt gode egenskaber, så som læsbarhed, trykbarhed, styrke og aldersbestandighed. Før i tiden brugte man klorgas i blegningsprocessen, men dette resulterede i miljøskadelige kloropløsninger i afløbsvandet med op til 7 kg AOX pr tons produceret papirmasse, som kan være til skade for både dyr og mennesker. I starten af 1980 erne udviklede man derfor nye metoder, som ikke medfører forurening. I stedet for klorgasblegning anvendes i dag to processer. Den ene kaldes for TCF (Totally Chlorine Free). Her anvendes overhovedet ingen klorholdige kemikalier i blegningsprocessen. Den anden kaldes ECF (Elementary Chlorine Free). Her anvendes klordioxid i blegningen. Målinger viser dog, at ECF og TCF ud fra et miljømæssigt synspunkt er ligeværdige metoder. Værdierne af det organisk bundne klor, der normalt dannes ved blegning af papirmasse (AOX) er også ved brug af ECF processen så lav, at der ikke kan påvises nogen skadelig påvirkning af miljøet. TCF & ECF Med TCF bruges ingen klorholdige kemikalier. I stedet for anvendes hydrogenperoxid (brintoverilte) sammen med for eksempel oxygen og ozon for at blege papirmassen. Med ECF anvendes ikke rent klor kun klordioxid kombineret med f.eks hydrogenperoxid (brintoverilte) eller oxygen. Klordioxid reagerer ikke på samme måde som rent klor, i stedet skabes lavklorerende opløsningsstoffer i så små mængder, at de ikke medfører skadelig indvirkning på miljøet. TCF og ECF er ens ud fra et miljøsynspunkt. Map og blegning Ingen af vores leverandører producerer papir af cellulose, der er klorgasbleget. Derimod er der både TCF- og ECF bleget papir i vores sortiment. 11

6 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 10 Om genbrug og genbrugspapir GENBRUGSFIBRE & NYE FIBRE Jo flere gange fibrene genbruges, desto mere slidte bliver de. Der findes ingen tal for hvor mange gange fibre kan genbruges, men det drejer sig højst om 4-5 gange. Papir og emballage, som ikke genbruges, kan med fordel brændes for at give energi. At erstatte fossil brændsel med genbrugspapir er en måde hvorpå drivhuseffekten kan reduceres. Den kuldioxid som derved frigøres, modsvarer den mængde kuldioxid, som er nødvendig for at skoven kan genopbygges. Genbrugspapir er papir som helt eller delvist er forarbejdet af fibre fra tidligere anvendt papir. Eftersom papirfibrene slides hver gang de genanvendes, kan de kun cirkulere et vist antal gange i papirkredsløbet. Derfor kan man ikke udelukkende anvende genbrugsfibre uden også at tilsætte nye fibre. Men der findes finpapir, der udelukkende består af genbrugsfibre. Hvis de nye fibre hentes fra et bæredygtigt skovbrug, så er disse fibre ligeså gode ud fra et miljømæssigt perspektiv, som genbrugsfibrene. Under forudsætning af at ny skov plantes, når den gamle skov fældes, så bindes samme mængde kuldioxid i de nye træer, som den mængde der frigøres efterhånden som fibrene brændes. Dermed indgår forbrændingen i kredsløbet og forværrer ikke drivhuseffekten. Med bæredygtigt skovbrug svarer fordelene til at man anvender genbrugspapir og sparer energi (forudsat at transportstrækningerne ikke er for lange) og at man nedbringer mængden af affald, hvilket er vigtige miljøgevinster. Denne faktor kan være vigtig at tage med, når man gør sine miljøvalg. Map og genbrugspapir I vores sortiment findes der papir, som er helt eller delvis opbygget af genbrugsfibre og papir fra bæredygtigt skovbrug, PEFC eller FSC-certificeret træ. Se vores hjemmeside for detaljeret information. 12

7 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 12 Om certificeringer Mange virksomheder vælger i dag at forbedre deres virksomhed ved at certificere sig på såvel kvalitets- som miljøområdet. Når det gælder miljøet, handler det oftest om at indføre et miljøstyringssystem i henhold til ISO En sådan certificering udføres af uvildige revisorer. ISO certificeringen viser, at man tager miljøspørgsmålene seriøst og har valgt at integrere dem i organisationen og virksomheden som helhed for at opnå forbedringer. Men den siger ingenting om hvordan miljøtilpassede virksomheder tidligere har ageret. Certificerede virksomheder kan derfor have meget omfattende og negative miljøpåvirkninger, men de har indført systemer, så de kan forbedre sig. MILJØSTYRING I HENHOLD TIL ISO En certificeret virksomhed har en ledelse, der har en aktiv miljøpolitik og har: Effektive rutiner for hvor meget miljøarbejdet skal organiseres. Arbejdsmetoder til tilbudsgivning og produktudvikling. System til intern kontrol og revision af miljøarbejdet. Former for evaluering og bogføring af miljøarbejdet. Kommunikationsmåder hvorpå man beskriver produkters miljøpåvirkning. Klare mål for at formindske virksomhedens miljøpåvirkning. Map og ISO Størstedelen af (98 procent) den samlede produktvolumen som Map leverer, kommer fra ISO certificerede producenter. Dette indebærer, at miljøpåvirkningerne på de produkter vi sælger til stadighed mindske. 15

8 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 14 Om global opvarmning PAPIRETS KULDIOXIDAFTRYK (CARBON FOOTPRINT) Papirindustrien er blevet enige om 10 punkter for at beregne kuldioxidaftryk for papir og kartonprodukter i hele produktets livslængde (fra fiber i skoven til forarbejdet produkt): 1. Kuldioxidudtag lagret i skoven (ved fældning uden genplantning). 2. Kuldioxid lagret i produkterne. 3. Drivhusgasser fra cellulose- og papirproduktion. 4. Drivhusgasser fra produktionen af brænde eller flis. 5. Drivhusgasser fra produktionen af andre råmaterialer. 6. Drivhusgasser fra indkøbt elektricitet og damp. 7. Transportrelaterede udslip af drivhusgasser. 8. Drivhusgasser grundet produktanvendelsen (til for eksempel tryksager). 9. Drivhusgasser fra håndtering af produkter ved afslutningen af deres livscyklus. 10. Udslip som er undgået, gennem for eksempel højere energieffektivitet eller klimakompensation. I de senere år har miljødebatten generelt handlet om global opvarmning. Udslip af kuldioxid og andre drivhusgasser har fået stor fokus verden over. Det har vel næppe undgået nogens opmærksomhed, at træ binder kuldioxid og at skovfældning derfor bidrager til drivhuseffekten. Men brugen af papir og trævarer kan bidrage til at reducere drivhuseffekten. Skov, som dyrkes på en bæredygtig måde med efterfølgende nyplantning, optager faktisk mere kuldioxid fra atmosfæren end skov som ikke dyrkes. Men selvom at råvaren kommer fra bæredygtigt skovbrug, så medfører produktionen og distributionen af papir naturligvis kuldioxidudslip. De samlede udslip for et produkt kaldes også for kuldioxidaftryk (carbon footprint), hvilket kan være en god måde, hvorpå man i processen kan finde ud af, hvor man kan mindske udslippet. En papirfabrik, som er et unikt eksempel på arbejde med energieffektivisering, er Lessebo papirfabrik i Sverige, som indgår i savværkskoncernen Vida. Lessebo anvender råvarer fra nærtliggende bæredygtige skove, hvilket gør selve skovbruget klimaneutralt og minimerer transportdistancen. Desuden anvender man den tiloversblevne flis fra koncernens savværk som brænde, og udnytter denne grønne energi i produktionen. Map og kuldioxidaftryk Vi arbejder aktivt med at formindske udslippet i transportleddet og på at minimere energiforbruget i vores lagre. Vi tilbyder også papir, som bruger råvarer fra bæredygtigt skovbrug og kan hjælpe dig med at vælge produkter med så lidt kuldioxid som muligt. På vores hjemmeside kan du finde miljøinformation om vores kvaliteter. 16

9 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 16 Om miljømærkninger Både forbrugere og virksomheder møder i dag en lang række miljømærkninger på forskellige produkter. Dette gælder ikke mindst finpapir. Dels findes der mærkninger, som viser at produkter lever op til kravene i sin del af produktkæden, for eksempel at papirfibrene kommer fra bæredygtigt skovbrug eller er genbrugsfibre, dels mærkninger som omfatter miljøpåvirkninger i hele produktets livscyklus. De vigtigste miljømærkninger PEFC/FSC Symbolerne PEFC og FSC viser at råmaterialet i papiret kommer fra bæredygtigt skovbrug i henhold til PEFC s og FSC s regler, hvilket i begge tilfælde indbefatter en uvildig parts granskning og sporbarhedskrav i alle led. (Læs mere i afsnittet om bæredygtigt skovbrug.) Den nordiske Svane Symbolet viser, at produktet er godkendt efter en nøje undersøgelse, som indbefatter produktets miljøpåvirkning under hele dets livscyklus, fra råvare til affald. Vil man producere en Svanemærket tryksag, skal man henvende sig til et Svanemærkecertificeret trykkeri, som så trykker på papir, der lever op til Svanens kriterier. Mange papirtyper opfylder kriterierne uden at være Svanemærkede. EU Blomsten Symbolet er EU s miljømærkning på varer og tjenester. Kriterierne ligner kravene til Svanemærket. Blaue Engel Symbolet er et tysk miljømærke. Kun genbrugsvarer, -tjenester og papir kan mærkes med dette symbol. EMAS Forkortelsen står for Eco Management and Audit Scheme og det er en EU-ordning. Alle EMAS-registrerede virksomheder skal have et miljøstyringssystem, omtrent modsvarende kravene for ISO (se afsnittet om certificeringer), samt publicere en offentlig miljøredegørelse. NAPM Forkortelsen står for National Association of Paper Merchants og symbolet viser, at papiret eller kartonen består af mindst 75 % genbrugsfibre, som genbruges fra konsumentleddet. DEN NORDISKE SVANE EU BLOMSTEN BLAUE ENGEL EMAS NAPM 19

10 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 18 Om Paper Profile HVAD FREMGÅR AF EN PAPER PROFILE? Paper Profile dækker med nogle parametre alle de relevante miljøaspekter af cellulose- og papirproduktion på den enkelte fabriks produktniveau. Produktets sammensætning. Udslip af forskellige stoffer under produktionen. Mængden af købt energi. Om produktet indeholder genbrugsmateriale. Hvordan fabrikkens udledning i vand og luft pr. ton ser ud. Paper Profile er en standardform af miljødeklarationer for hver enkelt produkt, som de førende store cellulose- og papirproducenter benytter. Systemet er en frivillig informationsservice, som gør det nemt at vurdere forskellige produkters miljøpåvirkning. Map og Paper Profile Det kan være svært at forstå nøjagtigt hvad oplysningerne i Paper Profile indebærer, hvordan de skal vejes mod hinanden og hvilke tal, der vejer tungest. Du kan henvende dig til os på Map og føle dig helt tryg ved, at vi har de nødvendige kundskaber. Desuden følger vi op på samtlige Paper Profiles fra vores leverandører og undersøger de bagvedliggende årsager, hvis nogle værdier er ændrede i uventet retning for et bestemt produkt. 20

11 miljöbroschyr_dk_081112:layout Sida 20 Udslip ved papirproduktion I forbindelse med papirproduktionen sker en række udslip, som er vigtige at minimere ud fra et miljøsynspunkt. COD COD står for Chemical Oxygen Demand og er en måling af den mængde ilt, som forbruges ved fuldstændig kemisk oxidering af stoffer i for eksempel afløbsvand. Når organiske stoffer, som for eksempel fiberartikler eller stivelse slipper ud i vand, nedbrydes det og forbruger en vis mængde ilt, hvilket kan føre til lavt iltindhold i vandet og derved indvirke negativt på vækst og dyreliv. AOX AOX står for Absorbable Organic Halogens og er en måling af den totale mængde klor, som er bundet til organiske forbindelser i afløbsvandet. Denne type af forbindelser forekommer naturligt i naturen i form af f.eks. salt, men dannes også i forbindelse med ECF-blegning af kemisk papirmasse. Fosfor P Fosfor forekommer naturligt i træ, men tilsættes også ofte i anlæg for biologisk rensning. Forhøjede niveauer af udslip i vand kan føre til overgødning og bidrage til formindsket iltindhold. Svovldioxid SO 2 Svovldioxid er en gas, som dannes ved forbrænding af svovlholdigt brændsel og som et biprodukt ved fremstilling af kemisk papirmasse. Når denne gas kommer i kontakt med fugtig luft, kan svovlsyre dannes, hvilket bidrager til såkaldt sur regn og påvirker surhedsgraden i naturen. Kvælstofoxider NOx Kvælstofoxider er gasser, som dannes af luftens ilt ved forbrænding. De bidrager til at øge surhedsgraden i naturen og overgødning af søer og marker. Kuldioxid CO 2 I forbindelse med cellulose- og papirproduktion dannes kuldioxid ved forbrænding af fossile brændstoffer. Forhøjet indhold af kuldioxid og andre drivhusgasser i atmosfæren bidrager til en fortsat formindsket udstråling af varme fra jordens overflade, det som også kaldes drivhuseffekten. NORDISK MILJØMÆRKNING 341 TRYKSAG 142 Svanemærket tryksag OMSLAG: Scandia 2000, 240 g, (PEFC certificeret). INDHOLD: Scandia 2000, 150 g, (PEFC certificeret). KILDER: Antalis, James McNaughton Group, M-Real, Stora Enso, Vida, Skogsindustrin. FOTO: Getty Images (s. 5, 9, 17 & 18), Mikael Svensson/Johnér (s. 6), Bruno Ehrs/Link Image (s. 10), Susanne Kronholm/Johnér (s.13), Johan Warden/Link Image (s.14), Ellinor Hall/Johnér (s.21). 22

Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere

Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere papir end nogensinde. Grundlæggende er papirproduktion baseret på fornyelsesbare og biologisk nedbrydelige råmaterialer,

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er? HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND

Læs mere

PAPIR TIL MILJØVENLIGE

PAPIR TIL MILJØVENLIGE MILJØVENLIGT PAPIR TIL MILJØVENLIGE VIRKSOMHEDER DET KAN GODT VÆRE EN MILJØVENLIG HANDLING AT BRUGE PAPIR FOLK VED DET BARE IKKE. Hervé Poncin Chief Operating Officer hos Antalis Som en førende international

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Som en større produktionsvirksomhed, er det vores pligt og ansvar at forholde os til miljøet. Vi arbejder derfor i Damgaard-Jensen

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Bæredygtige Biobrændsler Dansk Energi og IDA Energi Konference København 26. november 2014 Agenda: Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for VERDO

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

2014/15 AT SKABE MED OMTANKE

2014/15 AT SKABE MED OMTANKE 2014/15 AT SKABE MED OMTANKE INDHOLDSFORTEGNELSE 03/ LEDER 04/ MILJØ SORT PÅ HVIDT 06/ MILJØPOLITIK 07/ DIREKTE MILJØPÅVIRKNINGER. ENERGIFORBRUG. PAPIRFORBRUG. 09/ INDIREKTE MILJØPÅVIRKNINGER. SKOVBRUG.

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

2013/2014. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2013/2014. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2013/2014 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 LEDER Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

ET HELT NATURLIGT VALG

ET HELT NATURLIGT VALG ET HELT NATURLIGT VALG DINE VALG PÅVIRKER MILJØET Som professionel bygherre har du stor påvirkningskraft i form af, hvilke styringsstrategier du anlægger for dine projekter. Dine valg af både leverandører

Læs mere

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4:

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4: Bilag 5 Kontrolleret papir (P1) Bilag 5 skal bruges af papirproducenter for at ansøge Nordisk Miljømærkning om at få kontrolleret papiret, til brug som trykmateriale i Svanemærkede trykkerier. Bilag 5A

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

MILJØ MILJÖREDOVISNING

MILJØ MILJÖREDOVISNING MILJØ Version Version 1.0 1.0 2009 MILJÖREDOVISNING LABFLEX OG MILJØET Labflex A/S, er blandt europas største koncerner inden for produktion af fast inventar og logistikløsninger til hospitaler, laboratorier

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi sælger certificerede produkter Indholdsfortegnelse Støtte til United Nations Global Compact... 2 Om denne rapport... 2 Om Antalis A/S... 3 Historien bag

Læs mere

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33 Opgave om Materialeforståelse Toiletpapiret Lise La Cour og Lea Blak WI33 Indhold Side Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Papirets historie... 3 Anvendelse og genanvendelse... 4 Svanemærket... 5 Skovdød...

Læs mere

ET HELT NATURLIGT VALG

ET HELT NATURLIGT VALG ET HELT NATURLIGT VALG MILJØCERTIFICERET Vi bruger kun PEFC -certificerede leverandører til egenproducerede produkter, og alle vores produkter er også CE-mærkede. 2 DINE VALG PÅVIRKER MILJØET Som professionel

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

AT BYGGE MILJØRIGTIGT

AT BYGGE MILJØRIGTIGT AT BYGGE MILJØRIGTIGT En håndbog for dig, DER tænker på fremtiden INDHOLD AT TÆNKE PÅ MILJØET ER AT TÆNKE PÅ FREMTIDEN...03 MILJØMÆRKEDE MATERIALER GOD KVALITET...04 HOLDBART TRÆ TIL UDENDØRS BRUG...05

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

Christmas 2009. Duni ecoecho

Christmas 2009. Duni ecoecho Christmas 2009 Duni ecoecho 2 Mød nutidens udfordringer med morgendagens løsninger De udfordringer, som verden står over for lige nu med klimaforandringer og forurening af luften, jorden og vandet, er

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Er dit træ certificeret, miljømærket eller bare fyldt med kobber? -En guide til indkøb og brug af træ, trævarer og papir Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Indledning 3 Bæredygtigt

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner Strukturel brug og meget mere Langsomt voksende nordisk grantræ giver WISA-Spruce dets uovertrufne kombination af et æstetisk attraktivt udseende og højtydende

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

CSR I 2012 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012

CSR I 2012 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 CSR I 2012 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 CSR I 2012 I 02 STØTTE TIL UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT ERKLÆRING FRA VORES ADMINISTRERENDE DIREKTØR (CEO) I 2012 har Antalis A/S holdt fokus på

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Papiret og regnskoven Er du klædt på til en ærlig snak med dine kunder om tryksager og miljø?

Papiret og regnskoven Er du klædt på til en ærlig snak med dine kunder om tryksager og miljø? Papyrus NEWS I dette nummer Balance det hvideste af alt grønt papir Nyt bestrøget genbrugspapir i særklasse... side 4 Miljømærkede papirkvaliteter Se hele Papyrus miljømærkede sortiment... side 5 Papir

Læs mere

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Behovet for miljøfornyelse Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Vi må alle tænke i nye baner, når det gælder miljøet Når 53 % af beslutningstagerne i Europa karakteriserer bæredygtighed

Læs mere

Novopan - først i Skandinavien

Novopan - først i Skandinavien novopan facts 2013 Nyt elektrofilter til rensning af luft fra tørreovne 2004 Mekanisk rensningsanlæg for træaffald startes 2000 Produktion i Glumsø lukker 2002 Nyt, stort og moderne opskæringsanlæg indvies

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) 1 Anvendelsesområde Inventar er en bred produktgruppe, som omfatter meget forskellig former for inventar (stole, borde, garderobeskabe, hylder,

Læs mere

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Bæredygtighedskriterier & certificering Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Indhold Biomassetyper Bæredygtig skovdrift Eksempler på særlige fokusområder Bæredygtig bioenergi EU kriterier for flydende

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Bæredygtighed og Bioenergi -kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Planter kan alt! Planter er grundlaget for vores

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere