Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar 2013. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen"

Transkript

1 Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 10. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen:

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 2 Sagsnr. Side 1. Scenarier for frit valg og udbud på ældreområdet Ændret tilsynsmetode for uanmeldte tilsyn på plejecentre Kvalitets- og Serviceniveau for Hjælpemiddeldepotet Udbudsmateriale herunder kravspecifikation på udbud af drift af hjælpemiddeldepotet i Kolding Kommune Rapport om etisk håndtering af beboermidler Orientering til i januar

3 Sidenr Scenarier for frit valg og udbud på ældreområdet Sagsid.: 12/17117 Resumé Nye regler på fritvalgsområdet gør det muligt for kommunerne at sikre borgerens frie valg ved at anvende de almindelige udbudsregler og/eller ved at udstede fritvalgsbeviser. Det giver anledning til at genoverveje den nuværende godkendelsesmodel. Sagen behandles i Seniorudvalget, Ældrerådet (høring) og (høring). Forslag Seniordirektøren foreslår at scenarierne drøftes at der ikke godkendes nye leverandører efter godkendelsesmodellen før der er truffet endelig afgørelse om den fremtidige model. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Der er varslet en ændring af serviceloven, der omhandler kommunernes tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Lovforslaget har været i høring, og er endnu ikke vedtaget, men forventes at træde i kraft pr. 1. januar Social- og Integrationsministeriet har beregnet et samlet effektiviseringspotentiale på 132 mio. kr. Kolding Kommunes beregnede andel deraf er på 2,1 mio. kr. Det er hensigten, at de effektiviseringsgevinster kommunerne måtte opnå ved udnyttelse af de nye regler, skal forblive i kommunerne. Lovændringen indgår i Moderniseringsaftalen 2013 som en del af de statslige initiativer til frigørelse af ressourcer til borgernær service. Af note til Budget 2013 og overslagsår vedr. Ekstra midler til forenkling af timeprisberegning fremgår, at evt. ekstra midler som følge af de nye muligheder i lovforslaget og forenkling af timeprisberegningen skal bruges til flere ansatte i ældreplejen, så den enkelte medarbejder får lidt mere tid hos den ældre, der har brug for en snak og ekstra omsorg, således at stress og udbrændthed i personalegruppen undgås. Der reserveres forlods midler, hvis der efter evaluering viser sig at være blivende brug for en aktivitetsmedarbejder til at fremme mænds deltagelse i de frivillige tilbud på ældreområdet. Lovforslagets hovedindhold Borgere, der modtager personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og/eller madservice i eget hjem (servicelovens 83), har fremover en lovsikret ret til at kunne vælge mellem 2

4 Sidenr. 4 leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal (men ikke behøver at være det). Denne ret kan ifølge lovforslaget sikres via udbud eller udstedelse af fritvalgsbeviser. Kolding Kommune har hidtil valgt at anvende godkendelsesmodellen til at opfylde den nuværende forpligtelse til at give borgere på hjemmehjælpsområdet mulighed for frit valg af leverandør. Denne model vil stadig være lovlig. Lovændringen giver dog anledning til at tage modellen op til revision, da der bliver friere rammer for kommunerne til at anvende udbud og på den måde evt. opnå en administrativ lettelse og/eller økonomisk besparelse på løsningen af de driftsmæssige opgaver. Det vil fremover være de almindelige udbudsregler, der skal anvendes. Det giver mulighed for at sammensætte et udbud bestående af flere og andre driftsområder (f.eks. plejecentre, hjemmesygepleje), så der kan gives et bedre forretningsgrundlag for en privat leverandør og dermed må forventes en bedre pris for kommunen. Der er fra regeringen og Kommunernes Landsforening lagt op til, at jo flere driftsområder/ydelser, der indgår i udbuddet og jo færre leverandører der udvælges, jo bedre bliver forretningsgrundlaget for den private leverandør, hvilket må forventes afspejlet i prisen. Kommunen kan fortsætte som leverandør, selvom der ikke bydes på udbuddet. Forudsætninger lagt til grund for udvælgelse af scenarier: Eftersom lovforslaget åbner op for et meget stort antal kombinationer, er der lagt visse forudsætninger til grund for udvælgelsen af de forskellige scenarier, der beskrives nedenfor. Forudsætningerne er baseret på en afvejning af hensynet til borgerens mulighed for overskuelighed, hensynet til at sikre den faglige helhed og det økonomiske potentiale. Den kommunale leverandør bevares. Kommunen har mulighed for at vælge, at hjemmehjælpen udelukkende skal leveres af private leverandører. Det vurderes dog at være hensigtsmæssigt at bevare den kommunale leverandør for at sikre en bredere vifte af leverandørtyper, og fordi det kan være en fordel i forhold til kommunens evne til kontinuerligt at være i stand til at opfylde sin forsyningsforpligtelse. Hvis den kommunale leverandør står uden for et udbud, får det som konsekvens, at der skal opereres med to priser én til den/de private leverandører og én til den kommunale leverandør. Det forventes, at den kommunale pris vil være højere, bl.a. pga. det beredskab, der skal være for at tage akutopgave ind døgnet rundt. Plejecentrene holdes uden for et udbud. Der vil være et økonomisk potentiale i at inkludere plejecenterdrift i et udbud, men der vurderes ikke at være et fagligt potentiale. Dette afspejles i den nuværende funktionsopdeling. Udbud af et plejecenter vil desuden kræve en gennemgående ændring af den måde, Seniorforvaltningen er organiseret på. Derudover er der i kommunen flere projekter, der omfatter plejecentrene og det tilknyttede personale (bl.a. byggeri og flytning til Bertram Knudsens Have og udbud af Vonsildhave). Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt, at plejecentrene holdes uden for et evt. udbud.

5 Sidenr. 5 Der anvendes ikke fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser svarer til de tidligere servicebeviser, som kun meget få kommuner har valgt at tilbyde, dog med den forskel, at borgeren ikke længere kan indgå aftale med private, men kun med en CVR-registreret virksomhed. Fritvalgsbeviser kan være en måde at tilgodese de små leverandører på. Fritvalgsbeviser kan anvendes i stedet for udbud eller sammen med udbud, f.eks. på bestemte afgrænsede ydelser. Hvis der tilbydes fritvalgsbeviser på områder, der også udbydes, må det forventes, at det påvirker den pris leverandøren byder ind med i opadgående retning, fordi forretningspotentialet bliver mindre. Hvis der kun anvendes fritvalgsbeviser er der ingen priskonkurrence dvs. ingen besparelse, ligesom anvendelsen af fritvalgsbeviser betyder meget administration. Borgere, der er tildelt personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp, har allerede i servicelovens 94 en mulighed, der læner sig op ad fritvalgsbeviserne, nemlig muligheden for selv at udpege en person til at yde hjælpen. Denne person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med pågældende. Der er ikke effektiviseringspotentiale i anvendelsen af fritvalgsbeviser, som derimod vil medføre en tungere administrationsbyrde. Madservice fortsætter som godkendelsesmodel. Kommunen leverer frit valg på madservice på baggrund af godkendelsesordningen. Der er i øjeblikket en kommunal leverandør (Elbo-køkkenet) og en privat leverandør. Borgerne er således sikret frit valg på en overskuelig måde på et marked, der vurderes at være begrænset. Udgangspunktet er derfor, at madservice ikke inkluderes i et udbud. Levering af hjemmesygepleje holdes udenfor. De uddelegerede sygeplejeydelser forudsættes indeholdt i de scenarier, der beskrives nedenfor, idet de også i dag udføres af de private leverandører. Hensynet til at kunne skabe en helhed for borgeren og kunne levere en helhedspleje samt målsætningen om, at hjælpen i borgerens hjem skal leveres af så få forskellige personer som muligt, taler for også at inkludere levering af hjemmesygepleje efter sundhedslovens 138 i et udbud. Markedet af mulige leverandører vurderes dog at være smalt. Hvis det skal være muligt for leverandøren at opretholde det nødvendige kompetenceniveau, er det en forudsætning, at der er en vis volumen i opgaverne. Et udbud, der indeholder alle sygeplejeydelser, bør derfor forudsætte, at der alene vælges 1-2 private leverandører, hvilket giver færre valgmuligheder for borgerne. Det vurderes derfor, at sygeplejen holdes uden for et udbud. Valg af flere leverandører Generelt må prisen forventes at blive højere, jo flere leverandører der vælges, men valg af flere leverandører kan være en måde at tilgodese mindre leverandører på samt give borgerne flere valgmuligheder. Det forudsættes, at udbuddet planlægges, så den laveste tilbudte pris bliver gældende for de øvrige godkendte tilbudsgivere.

6 Sidenr. 6 Beskrivelse af udvalgte scenarier: Scenarie 1: Godkendelsesmodel. Det er den model, der p.t. anvendes. Modellen vil stadig være lovlig efter lovændringen og kan videreføres i uændret form. Godkendelsesordningen i den nuværende form fungerer dog ikke optimalt. Ordningen er på grund af pt. 14 godkendte private leverandører + 2 nye ansøgninger + den kommunale leverandør + 2 leverandører af madservice blevet uoverskuelig for borgerne, der giver udtryk for at have svært ved at vælge. Modellen kræver desuden betydelig administration f.eks. til beregning af fritvalgspriser, indgåelse af kontrakter, dialog med leverandørerne og den månedlige afregning. Når kommunen kører projekter som f.eks. Aktiv hverdag undervises leverandørerne også deri. Fortsættes med denne model er der ingen effektiviseringsgevinst. Scenarie 2: udbud af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp ( 83, stk. 1, nr. 1 og 2) samt afløsning og aflastning i hjemmet ( 84, stk. 1). Der vælges 4 leverandører (+ Kolding Kommune). Udbuddet er sammensat ud fra den forudsætning, at jo flere opgaver der udbydes samlet, jo bedre bliver konkurrencesituationen. Opgaven med afløsning og aflastning i hjemmet er inkluderet, så der bliver bedre mulighed for at nå målsætningen om, at hjælpen i borgerens hjem skal leveres af så få personer som muligt, samt hensynet til at levere en helhedspleje for borgeren og for leverandøren. Der vælges 4 leverandører, så der er sikret en bred vifte af tilbud for borgeren. Da der vælges flere leverandører, må det forventes at få en indvirkning på den tilbudte pris, da det begrænser den enkelte leverandørs forretningsområde. Kolding Kommune står uden for udbuddet, men fortsætter som leverandør. Scenarie 3: Udbud af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp ( 83, stk. 1, nr. 1 og 2) samt afløsning og aflastning i hjemmet ( 84, stk. 1), dog ekskl. tøjvask og indkøb, hvor der tilbydes fritvalgsbeviser. Der vælges 4 leverandører (+ Kolding Kommune) I udgangspunktet som scenarie 2, men med den forskel at for så vidt angår tøjvask og indkøb opnås borgerens frie valg gennem fritvalgsbeviser. Tøjvask og indkøb er forholdsvist afgrænsede områder, hvor det kan være muligt at tilbyde fritvalgsbeviser. Når disse områder holdes helt uden for udbuddet, må det forventes kun at have en mindre påvirkning på udbudsprisen. Der vil dog stadig være betydelig administration forbundet med fritvalgsbeviserne. Det er uklart, om eller hvor meget effektiviseringspotentiale, scenariet har. Seniorforvaltningen vil på mødet gennemgå forudsætninger og scenarier. Der lægges op til en drøftelse af punktet. Endelig beslutning forventes at kunne blive i januar 2013 eller førstkommende møde efter lovvedtagelsen. Til sagens oplysning vedlægges anonymiseret oversigt over nuværende leverandører og deres andel af fritvalgsydelserne. Bilag: /12 Åben Antal timer borgere og indkøb pr leverandør pdf

7 Sidenr Ændret tilsynsmetode for uanmeldte tilsyn på plejecentre Sagsid.: 12/24485 Resumé Forslag til ændring af den metode, der anvendes til de årlige, uanmeldte tilsyn på plejecentre. Sagen behandles i Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering) og (orientering) Forslag Seniordirektøren foreslår, At ændring af tilsynsmetoden for uanmeldte tilsyn på plejecentre fra og med 2013 godkendes. Sagsfremstilling På baggrund af en lovændring i forbindelse med afbureaukratiseringstiltag i efteråret 2010, blev tilsynsmetoden revideret til den nuværende, jf. seniorudvalgets dagsorden af 2. marts Lovændringen medførte enklere regler for tilsyn og afskaffelse af kravet om et årligt anmeldt tilsyn. Tilsynsmetoden for uanmeldte tilsyn i Kolding Kommune blev forenklet i forhold til tidligere, men erfaringerne i Myndighedsafdelingen med den nuværende metode viser, at der er grundlag for yderligere effektivisering af tilsynsmetoden. I forbindelse med tilsynet sendes spørgeskemaer til pårørende, ledere og medarbejdere. Det har vist sig at være en uhensigtsmæssig sagsgang, der udgør en stor administrationsbyrde. Det foreslås derfor at fjerne denne sagsgang. Formålet med kommunens tilsynsforpligtelse er at sikre, at borgerne får den hjælp de har brug for, og at hjælpen leveres i henhold til den fastsatte kvalitetsstandard. Det uanmeldte årlige tilsyn skal derfor tage udgangspunkt i beboerne og deres oplevelser og have fokus på at sikre at de får den nødvendige hjælp, at hjælpen udføres på en ordentlig måde og at de har ordentlige forhold. Alle plejecentre skal aflægges et årligt uanmeldt tilsynsbesøg, men lovgivningen indeholder ingen formkrav til, hvordan kommunerne skal tilrettelægge det uanmeldte tilsyn. Det er således op til den enkelte kommune at fastlægge tilsynsmetoden, med respekt for borgerens retssikkerhed og formålet med tilsynet. Myndighedsafdelingen er ansvarlig for at gennemføre tilsynet og foreslår, at det uanmeldte tilsyn fremover foretages efter to modeller, hvor model 1 svarer til den nuværende blot uden ovennævnte spørgeskemaer, og hvor model 2 udføres af kvalitetskonsulenten i sammenhæng med, at plejecentret har besøg af sin fast tilknyttede visitator. Myndighedsafdelingen tilrettelægger tilsynene, herunder om det foretages efter model 1 eller 2. Der gennemføres tilsyn efter model 1 mindst hvert 2. år, og hvis tilsynet året før har givet anledning til henstillinger eller anbefalinger. Den årlige afrapportering vil indeholde tilsyn efter begge modeller.

8 Sidenr. 8 Bilag: /12 Åben Skitsering af ny model for uanmeldte kommunale tilsyn.pdf

9 Sidenr Kvalitets- og Serviceniveau for Hjælpemiddeldepotet Sagsid.: 12/26418 Resumé Byrådet godkendte den 26. november 2012 Økonomiudvalgets og Socialudvalgets flertalsindstilling om at driften af Hjælpemiddeldepotet sendes i udbud samt at medarbejderne får mulighed for at afgive kontrolbud. Som led i arbejdet med udarbejdelse af kravspecifikation er der udarbejdet udkast til kvalitets- og serviceniveau for Hjælpemiddeldepotet. Sagen behandles i Socialudvalget, (høring) og Ældrerådet (høring). Forslag Social- og Sundhedsdirektøren foreslår at forslag til kvalitets- og serviceniveau for Hjælpemiddeldepotet sendes til høring i og Ældrerådet at når høringsvaret foreligger fra og Ældrerådet afholdes et ekstraordinært møde i Socialudvalget med henblik på godkendelse af forslaget til kvalitets- og serviceniveau for Hjælpemiddeldepotet. Beslutning Socialudvalget den Godkendt med enkelte redaktionelle ændringer Sagsfremstilling Der er ultimo juni 2012 konstateret skimmelsvamp på Hjælpemiddeldepotet, Smedegade 10. Dette betyder, at såfremt driften skal videreføres i nuværende organisation, skal bygningen renoveres, eller der skal findes andre lokaler. Revisionsfirmaet BDO har i den forbindelse undersøgt fordele og ulemper ved en udlicitering af depotdriften. På baggrund af undersøgelsen besluttede et flertal i socialudvalget den 24. oktober 2012, at der skal indledes en proces, hvor der udarbejdes en kravspecifikation herunder beskrivelse af kvalitets- og serviceniveau, samt at et evt. udbudsmateriale udarbejdes således, at medarbejderne i givet fald selv kan byde på opgaven, og at MED-udvalget inddrages efter gældende bestemmelser i MED-aftalen, forinden der træffes beslutning om eventuelt udbud. Som følge af socialudvalgets beslutning om udarbejdelse af kravspecifikationer blev der på et ekstraordinært socialudvalgsmøde d. 12. november 2012 besluttet, at sende driften af depotet i udbud samt at medarbejderne kan indgive kontrolbud. Socialudvalgets flertalsindstilling blev godkendt af Byrådet den 26. november Beskrivelsen af kvalitets- og serviceniveau er udarbejdet som en beskrivelse af den nuværende praksis. Oplysningerne er tilvejebragt gennem interviews med medarbejderne

10 Sidenr. 10 på depotet, sagsbehandlere og ledelse af Kommunikation og Hjælpemidler, samarbejdspartnere (Seniorområdet og Træningsområdet), repræsentanter fra Ældreråd og Handicapråd. Bilag: /12 Åben Kvalitetsniveau og -standarder, udkast

11 Sidenr Udbudsmateriale herunder kravspecifikation på udbud af drift af hjælpemiddeldepotet i Kolding Kommune Sagsid.: 12/26438 Resumé Byrådet godkendte den 26. november 2012 Økonomiudvalgets og Socialudvalgets flertalsindstilling om at driften af Hjælpemiddeldepotet sendes i udbud samt at medarbejderne får mulighed for at afgive kontrolbud. Der er nu udarbejdet forslag til udbudsmateriale herunder kravspecifikation på udbud af drift af Hjælpemiddeldepotet. Sagen behandles i Socialudvalget, (høring) og Ældrerådet (høring). Forslag Social-og Sundhedsdirektøren foreslår at forslag til udbudsmateriale herunder kravspecifikation på udbud af drift af Hjælpemiddeldepotet sendes til høring i og Ældrerådet at når høringsvaret foreligger fra og Ældrerådet afholdes et ekstraordinært møde i Socialudvalget med henblik på godkendelse af forslaget til udbudsmateriale herunder kravspecifikation på udbud af drift af Hjælpemiddeldepotet. Beslutning Socialudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Der er ultimo juni 2012 konstateret skimmelsvamp på Hjælpemiddeldepotet, Smedegade 10. Dette betyder, at såfremt driften skal videreføres i nuværende organisation, skal bygningen renoveres, eller der skal findes andre lokaler. Revisionsfirmaet BDO har i den forbindelse undersøgt fordele og ulemper ved en udlicitering af depotdriften. På baggrund af undersøgelsen besluttede et flertal i Socialudvalget den 24. oktober 2012, at indlede en proces, hvor der skulle udarbejdes en kravspecifikation herunder beskrivelse af kvalitets- og serviceniveau således, at medarbejderne selv kunne byde på opgaven, og at MED-udvalget blev inddraget efter gældende bestemmelser i MED-aftalen, forinden der blev truffet endelig beslutning om udbud. Som følge af socialudvalgets beslutning om udarbejdelse af kravspecifikationer blev der på et ekstraordinært socialudvalgsmøde den 12. november 2012 besluttet, at sende driften af depotet i udbud samt at medarbejderne kan indgive kontrolbud. Socialudvalgets flertalsindstilling blev godkendt af Byrådet den 26. november Forslag til udbudsmateriale foreligger nu.

12 Sidenr. 12 Udbudsmaterialet indeholder: 1. Udbudsbetingelser 2. Kolding Kommunes organisering 3. Kravspecifikation 4. Kvalitetssikring og dialog 5. Personaleforhold Særligt omkring kravspecifikationen skal det nævnes, at den i alt væsentligt bygger på den nuværende praksis og tilrettelæggelse af driften, der blandt andet er udtrykt gennem service- og kvalitetsniveauerne. Som et nyt element er der indeholdt et krav om etablering af en kvikskranke til borgerbetjening beliggende indenfor bygrænsen i Kolding by. Såfremt yderligere opgaver skal løses af depotet, vil disse kunne beskrives og indarbejdes i udbudsmaterialet og dermed tilkøbes. Eksempelvis har Sundhedsområdet/Genoptræningen udtrykt ønske om, at Hjælpemiddeldepotet varetager opgaven omkring opbevaring, rengøring og udbringning af større genoptræningshjælpemidler. Disse opgaver varetages p.t. ikke af depotet. Bilag: /12 Åben Udbudsmateriale for udbud af driften af hjælpemiddeldepot, udkast.df

13 Sidenr Rapport om etisk håndtering af beboermidler Sagsid.: 10/23205 Resumé Social- og Integrationsministeriet fremsender rapport om etisk håndtering af beboermidler - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi. Sagen behandles i (orientering). Forslag Social- og sundhedsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Der har været nedsat en arbejdsgruppe i Social- og Integrationsministeriet med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, LEV, SL, FOA, 3F og Socialt Lederforum med det formål at udarbejde en rapport om etisk håndtering af beboermidler - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi. Rapporten sendes til orientering i. Bilag: /12 Åben Brev fra Social- og Integrationsministeriet vedr. rapport om etisk håndtering af beboermidler /12 Åben Rapport om etisk håndtering af beboermidler

14 Sidenr Orientering til i januar 2013 Sagsid.: 10/12393 Resumé Generel orientering til. Sagen behandles i (orientering). Forslag Social- og sundhedsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Orientering fra Handicaprådsmedlemmerne og Handicapchefen.

15 Sidenr. 15 Oplæst og godkendt Stepan Svoboda Formand Lis Ravn Ebbesen Næstformand Thorbjørn Halvorsen Annie Terp Thomsen Ida Merethe Jørgensen Tine Roos Nørgaard Karen Rasmussen Hanne Visbech Holgaard Helle Due Riley Hans Erik Adsbøl

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 53 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 54 Sagsnr.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 28. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 311 Referat Mødedato: 12. april 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 312 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende:

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende: Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 13. december 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27 Sidenr. 1 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: KUC, Ågade 27 : John Hansen Thomhav, Hanne Visbech Holgaard, Hans Erik Adsbøl/Kristian Kruse Bemærkninger:

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Markedsføring af leverandører af samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp) 1

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Potentialeafklaring. vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE

Potentialeafklaring. vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE Potentialeafklaring vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 Borgerens frie valg under godkendelsesmodellen... 4 2. Regulering og retningslinjer...

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 Punkt 3. Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 2015-023298 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede kvalitetsstandarder

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Rapport om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 2 Indhold 1.

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30 Sidenr. 1 Referat Mødedato: 12. april 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Mødelokale 2.1 Børne- og Uddannelsesforvaltningen Ålegården 1 : Bemærkninger: Annie Terp Thomsen, Tine Roos

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården Miljø- og teknik Dato: 18. juni 2009 Reference: Direkte telefon: E-mail: Journalnr.: Acare: Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården 0. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Jf. aftale med forvaltningen i Frederiksberg kommune afgiver hermed et samlet høringssvar fra medarbejdersiden i forbindelse med den påtænkte

Læs mere

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 17. juni 2013 Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1 LokalMED-udvalg

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Furesø Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Furesø Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Furesø Kommune Maj 2013 1 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen i

Læs mere

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter.

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere