Socialudvalgets ansvarsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg: og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Seniorlivspolitik Bolighandlingsplan Kost- og ernæringspolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Handicapstrategi Ældreområdet Socialområdet Indsatsområder i 2011: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien Videreførelse af seniorlivspolitikken overholdelse - stram økonomisk styring Fortsat fokus på sygefravær Velfærdsteknologi Bolighandlingsplan, herunder udvidelse af Vindeby Pilevej Indsatsområder i 2011: Organisatorisk forankring af ny struktur (centerdannelse). Implementering og forankring af Frivilligpolitik. Udarbejdelse af bolighandlingsplan for det samlede sociale område. Analyse af psykiatriområdet. Etablering af aktivitets- og samværstilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade. Side 139

2 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget Drift Ældreområdet 533,3 532,1 525,8 527,0 528,1 Socialområdet 225,0 229,7 236,2 240,7 240,7 Sekretariatet 3,1-0,9-0,8-0,8-0,8 Drift i alt 761,4 760,9 761,2 766,9 768,0 Anlæg: 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Anlæg i alt 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 i alt 763,7 763,2 763,5 769,2 770,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift s driftsbudget 2011 er faldet med 7,5 mio. kr. i forhold til overslagsåret i vedtaget budget reduktionen skyldes primært besparelser på i alt 21,3 mio. kr., hvoraf budget 2011 besparelsen på 15,2 mio. kr. er den største besparelse. Til gengæld er der tilført ekstra midler til foranstaltninger ved overgang fra barn til voksen, lokallønsmidler, demografi på ældreområdet, lov- og cirkulæreprogrammet og pris- og lønfremskrivning. Se nedenstående tal, der viser budgetændringer. Anlæg s anlægsbudget i 2011 er 2,3 mio. kr., som fordeler sig med 1,7 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. 1 Overslagsåret 2011 var på 768,4 mio. kr. Side 140

3 2011 ændringer Mio. kr. ændringer - Drift Besparelser - effektivisering 0,25% Besparelse ifm. genåbning af budget 2010: Afbureaukratisering Ansættelsesstop Rammebesparelse Besparelser ifm. budget 2011: Ældreområdet: Lukning af 4 dagcentre Rammebesparelse ifm. budgetforlig 2011 (sekretariatet.) Omsorg/nærvær ophører Ændret madproduktion Lukke Stenstrup Køkken Reduktion af 2 sygeplejerskerstillinger (hjemmeplejen) Udmøntede besparelser ifm. genåbning af budget Socialområdet: Reduktion af 18 tilskud friv. Soc. Organ % besparelse på entreprenøraftaler - (A+B samlet besp.) Lukning af sorggruppen Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscentret Nedlæggelse af pædagogisk konsulent funktion Reduceret serviceniveau på støttecentret Bryghuset Individuel revisitering til Vesterengs dagtilbud Reduceret serviceniveau på Holbølls Minde Centret Regionstilbud/CRS Diverse besparelser P&L pulje til rammeaftaleinstitutioner Skovsbovej, overhead partsmidler Lokalløn Lønpulje FOA Pris- og lønfremskrivning Demografi ældreområdet "Fra Barn til Voksen" Lov og cirkulæreprogram ændringer drift i alt ændringer - Anlæg ændringer Anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 141

4 2011 Beskrivelse af Ældreområdet: Rammebetingelser Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Ældreområdet står de kommende år over for betydelige udfordringer. Det skyldes, at der vil være en stigning i antallet af ældre i forhold til resten af Svendborg Kommunes borgere samtidig med, at en større del af de ældre vil stille større krav om individuel service. Det må derfor forventes en stigende efterspørgsel efter serviceydelser på ældreområdet. Det er således målet at sikre en langsigtet og bæredygtig ældrepolitik, der imødekommer de ovenstående udfordringer,samtidig med at værdier som omsorg, nærvær og borgeren i centrum fortsat er i fokus. Samtidig skal der være fokus på at fastholde og rekruttere medarbejdere for også i fremtiden at kunne tilbyde en service af høj kvalitet. Økonomisk oversigt for området Ældreområdet Vedtaget budget priser Drift Myndighedsafdelingen 228,5 231,2 230,1 231,3 232,4 Hjemmepleje Øst 23,2 24,2 23,5 23,5 23,5 Hjemmepleje Vest 23,3 22,7 22,5 22,5 22,5 Plejecenter Øst 133,8 131,6 129,4 129,4 129,4 Plejecenter Vest 123,9 122,4 120,3 120,3 120,3 Drift i alt 532,7 532,1 525,8 527,0 528,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift I forbindelse med Service & Økonomi 2010, dvs. sidste års rapport, var overslagsåret 2011 på 537,6 mio. kr. Sammenlignes det med ovenstående vedtaget budget 2011 på 532,1 mio. kr., er budget 2011 reduceret med 5,5 mio. kr. reduktion skyldes primært besparelser i forbindelse med genåbning af budget 2010 samt besparelser i forbindelse med vedtaget budget 2011 på i alt 11,8 2 mio. kr. Desuden er der en effektiviseringsbesparelse i Modsat har ældreområdet fået tilført 1,3 mio. kr. i demografi, 4,3 mio. kr. i lokalløn/lønpulje midler og knap 0,2 mio. kr. i lov og cirkulæremidler. 2 Ældreområdets andel af besparelsen ifm. genåbning af budget 2010 er ca. 2,5 mio. kr. og 9,3 mio. kr. ifm. vedtaget budget I alt 11,8 mio. kr. Side 142

5 2011 Fokusområde: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Tema: Befolkningsudviklingen og udviklingen i medarbejdersammensætningen gør det nødvendigt med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune. For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Mål: Strategien er at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. Målet med strategien er, at: være en attraktiv arbejdsplads have tilfredse medarbejdere, der trives have et godt arbejdsmiljø have lavt sygefravær Veje til målet: Ældreområdet vil til stadighed arbejde på at skabe attraktive rammer for både nuværende og fremtidige medarbejdere i gennem forskellige former for indsatser. I 2009 startede et ambitiøst trivselsprojekt på ældreområdet, der er fortsat ind i 2010, og som der arbejdes videre med i Projektet indebærer, at der hvert år foretages en måling af trivslen på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø. Desuden er der uddeling af Arbejdsglædens Pris to gange om året til en eller flere medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen. Derudover er der fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer Status for målopfyldelse: Projektet her har betydet, at der er foretaget mere strategiske overvejelser. De mange initiativer, der allerede foretages, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen. Ældreområdet har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start, og samtidig er antallet af stillinger uden ansøgere faldet. I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen er der etableret en mentoruddannelse. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode. Arbejdet med god sektionsledelse prioriteres højt. Der er lederevaluering, ledersamtaler og Kommunens fælles tilbud om diplom- og projektlederuddannelse suppleres med tilbud skræddersyet til Ældreområdets ledere. Opfølgning på målopfyldelse: Der er månedlige opfølgninger på sygefraværet vha. ledelsesrapporterne Essentia. Desuden udarbejdes der en kvartalsrapport indeholdende en oversigt over hver sektions sygefravær, herunder eventuelle initiativer iværksat for at reducere sygefraværet. Endvidere indeholder kvartalsrapporten en status på antallet af ansøgere til ledige stillinger inden for ældreområdet. Side 143

6 2011 Der vil igen i 2011 blive udarbejdet en årsrapport for det foregående år, som skal lægge op til en statusvurdering i forhold til såvel udvikling som behov for revurdering eller yderligere initiativer. Fokusområde: Kostpolitik Sund Mad Tema: Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter. Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Mål: Fokus på mad og måltider hele døgnet Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling. Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner Der vælges hvert år et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet Der gennemføres årligt 2 temaeftermiddage for alle kost- og ernæringsfaglige og alle superbrugere i.f.t. kostpolitikken. Emnerne har relation til kostpolitikken generelt til samarbejde og til årets fokusområde. Der gennemføres en gang årligt tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for borgere på ældreområdet Veje til målet: Kostpolitikkens hovedtemaer er: Målrettet indsats omkring mad og måltider sker i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering og skal fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner. Der gennemføres løbende tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for borgere på ældreområdet. Hvert år udvælges et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet. Status for målopfyldelse: I 2010 var fokus, området ernærings screening af alle borgere på ældreområdet Undersøgelsesmaterialet viste, at af de borgere, der fik gennemført screeningen var en overvejende del af borgerne i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand med BMI under det anbefalede. Bruger undersøgelsen blev gennemført ved 5 tilfældige interview i hver sektion, som overvejende viste tilfredshed, men generelt manglende kendskab til kostpolitikken er fokus området borgere med dårlig ernæringstilstand undervægtige. Der gennemføres igen ernæringsscreening, men der udelades denne gang borgere, der kun modtager hjælp til rengøring eller sygepleje. Side 144

7 2011 Der planlægges endnu en brugerundersøgelse i starten af 2011, hvorefter fokusområdet for 2011 planlægges i detaljer. Opfølgning på målopfyldelse: Temaeftermiddagene er begge år gennemført som planlagt. Fokusområde: Seniorlivspolitik Tema: Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Fokus på seniorpolitikken fortsætter ind i Mål: Den overordnede seniorpolitik vil være det bærende element i fremtidens udvikling af ældreområdet. Målet er at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form af tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil samt at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Veje til målet: Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed og forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed Seniorpolitikken beskriver mål og indsatser inden for hvert af de ovenstående emner. Status for målopfyldelse: Siden seniorlivspolitikkens vedtagelse er der sket en kontinuerlig udvikling inden for flere af de områder, som politikken beskriver. Der har med stor succes været afholdt et arrangement i SG hallen for alle +60 årige i Svendborg Kommune. Spring på seniortoget var en inspirationsdag, der handlede om at sætte fokus på det gode livs valgmuligheder. Indenfor sundheds og forebyggelsesområdet er rehabiliteringstilbudet til borgere med KOL, diabetes og nu også kræft startet op, således at der nu er et tilbud inden for 4 store sygdomsområder. Der ud over arbejdes der på at etablere en Sygeplejeklinik, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på, at sygeplejersken kommer. De sidste streger er ved at være sat på tegningerne til nye demensboliger på Tåsinge. Dejlige optimalt indrettede boliger, hvor borgere med demens kan trives. Pleje- og omsorgssektoren udvikles også kontinuerligt. Gæsteboligprojektet er nu implementeret, og kurser for personalet etableret og startes i november Der er endvidere i gang sat en proces om beskrivelse af sygeplejerske profiler. Dette arbejde vil styrke og udvikle sygepleje i Kommunen til gavn for borgere og pårørende. Opfølgning på målopfyldelse: Målene i seniorlivspolitikken vil blive tænkt og arbejdet ind i enhver sammenhæng, hvor det er relevant. Områderne, som politikken beskriver, er alle i udvikling, og Svendborg Kommune støtter og medvirker til denne udvikling. For at sikre fortsat fokus på seniorlivspolitkken vil der blive nedsat en tværgående styregruppe, der skal sikre dette. Side 145

8 2011 Fokusområde: Bolighandlingsplan Tema: Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Mål: At Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Administrationen er i besiddelse af en sammenhængende plan for udbygning af boligmassen på ældreområdet, som til stadighed opdateres for at give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer med henblik på at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Status for målopfyldelse: Der er i 2010 foretaget forskellige initiativer i forhold til ommærkninger af boliger fra f.eks. ældreboliger til demensboliger og ældreboliger uden center til ældreboliger med center samt udvidelse af Plejecenter Vindeby Pilevej. Disse initiativer forventes at sikre, at boligmassen svarer til boligbehovet Opfølgning på målopfyldelse: vil, afhængig af hvad en opdateret bolighandlingsplansanalyse peger på, primo 2011 blive præsenteret for yderligere initiativer på boligområdet. Behovet for at etablere et nyt plejecenter i Tankefuld vil i denne forbindelse ligeledes blive revurderet i Fokusområde: Velfærdsteknologi Tema: Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Mål: Ældreområdet ønsker være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier. Veje til målet: Social og Sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil arbejde med velfærdsteknologi ved at, Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. Status for målopfyldelse: Der er i 2010 iværksat 2 konkrete projekter, hvor nye teknologiske muligheder afprøves i hjemmeplejen. Borgere, som i dag er visiteret til ydelsen støvsugning/fejning, tilbydes i stedet en robotstøvsuger, som giver borgeren mulighed for en bedre service og sparer udgiften til besøg af hjemmeplejen. Der er desuden iværksat et projekt omkring automatiske vaske- og tørretoiletter, som kan monteres i borgerens hjem. Borgere, som selv kan udføre den resterende del af toiletbesøget tilbydes toiletterne, og derved spares de daglige besøg af hjemmeplejen. Side 146

9 2011 Social og Sundhed: Er indgået i en idégenereringsproces med et privat firma i forhold til at udvikle støttestrømper, som borgerne selv kan tage af og på. Har indledt et samarbejde med et privat firma og leverandøren af Kommunens omsorgssystem i forhold til afprøvning af projekt omkring Tale til tekst i forhold til dokumentation på ældreområdet. Planlægger sammen med Erhvervskontoret workshop om velfærdsteknologiidéer i januar Opfølgning på målopfyldelse: Social og Sundhed skal afrapportere resultaterne fra robotstøvsuger og skylle/tørre projektet inden sommerferien Aktuelt har 8 borgere ønsket at indgå i projektet med robotstøvsugeren, mens ingen endnu har ønsket at afprøve skylle/tørretoilettet. Myndighedsafdelingen Ældreområdets Myndighedsafdeling er som følge af lov om fritvalg fysisk adskilt fra de kommunale leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til Serviceloven. Myndighedsafdelingen er opdelt i: Visitation til praktisk og personlig hjælp, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag m.m. Bevilling af hjælpemidler og boligændringer Stabsfunktion bestående af sekretariat, faglig konsulent, koordinatorer på uddannelsesområdet, demensområdet samt omsorgssystemet CARE. Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og private leverandører. Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller varigt ikke kan udføre. Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan. - Fritvalgspuljen Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2011 udgør fritvalgsbudgettet ca. 108,2 mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2008 og Afregningsprisen for 2011 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. regnskab Fritvalgstakster på ældreområdet Praktisk hjælp Personlige pleje, dag Personlig pleje, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat Side 147

10 Køkkener og Madservice Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice skal man som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er bosiddende i Svendborg Kommune og er pensionist. Der er 6 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister; Det Gode Madhus (DGM), der producerer kølemad, samt Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg, der producerer varmholdt mad til egne beboere. Fra 1. januar 2011 producerer DGM mad til alle hjemmeboende borgere og til beboere på de plejecentre, der ikke har eget produktionskøkken. DGM leverer kølemad en gang om ugen, hvor borgeren har valget mellem 16 retter fra et menukatalog. Mindste levering er 1 hovedret (biretter leveres ikke alene). Beboere på plejecentrene Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg får tilbudt varmholdt mad dagligt efter en fast menuplan. Pris for madproduktion og egenbetaling Madproduktionsomkostninger Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Borgerens egenbetaling Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Hjemmeplejen I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i borgere, der modtager sygepleje og 1906 borgere, der modtager hjemmehjælp 3. Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger med hver 6 sektioner: Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Målgruppe Hjemmeplejen Hjemmehjælp tilbydes borgere, der på grund af fysiske eller psykiske årsager har behov for praktisk bistand og/eller personlig pleje i eget hjem. 3 Er opgjort i et snit af 14 dage i januar og maj måned i de respektive år. Side 148

11 2011 Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Regnskab 2008 Regnskab Antal borgere over 67 år i Kommunen Antal Sektioner (inkl. sektion sygeplejerske) Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge Antal modtagere af hjemmesygepleje (års gns.) Antal leverede hjemmeplejetimer pr. uge Plejecentrene I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger: Plejecenter Øst Plejecenter Vest Afdelingerne er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner. Pr. 1. januar 2011 har Svendborg Kommune 8 dagcentre, der organisatorisk er en del af de kommunale plejecentre. Borgerne visiteres efter egen, pårørende eller andres henvendelse eller gennem dialog med visitator og Hjemmeplejen. Fra januar 2011 er beboere på plejecentrene ikke længere visiteret til dagcentre, men vil blive tilbudt aktiviteter på plejecentrene. Alle dagcentre har åbent 5 hverdage om ugen. Dagcenterkørsel og forplejning er med brugerbetaling. Målgruppe Plejecentre Dagcentre Borgere der af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan bo i eget hjem. Borgerne visiteres til plejecentre og ældreboliger af Myndighedsafdelingen. Primært svage ældre herunder pensionister, der har et aktivitetsbehov, træningsbehov, brug for at styrke det sociale netværk samt aflastning af ægtefælle. Beboere fra plejecentrene tilbydes aktiviteter i plejecentrene. Løbende priser Prisforudsætninger for plejecentrene Borgerens egenbetaling: Kørsel til dagcenter tur/retur Husleje i pleje- og ældreboliger Servicepakker (pr. måned) Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. Side 149

12 2011 Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene Regnskab 2008 Regnskab Antal borgere over 67 år i Kommunen Antal sektioner Antal dagcentre Antal plejeboliger (inkl. gæste- og demensboliger) 6 Antal ældreboliger Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 09 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 18,1 19,2 18,7 16,3 Aldersbetinget plejebolighyppighed 106,8 102,5 100,2 100,0 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos Hele landet, men lavere end i Sammenligningsgruppen. Desuden ligger den aldersbetingede plejebolighyppighed i Svendborg 6,8% over landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet 10, Regnskab Udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 89,2 93,2 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0 Beregnet service - indeks 87,6 92,6 92,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 89,2% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 1,9% over Hele Landet og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på 87,6% i forhold til landsgennemsnittet. 5 Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. 6 Antal plejeboliger og ældreboliger er opgjort i forbindelse med udmøntning af plejecentrenes lønbudgetter. 7 Stigningen i antal plejeboliger fra 2010 til 2011 skyldes primært udvidelse af antal plejeboliger på Vindeby Pilevej samt ommærkninger af ældreboliger til plejeboliger. 8 Stigningen i ældreboliger fra skyldes primært om- og tilbygningen på hhv. Ollerup og Stenstrup plejecentre. 9 Faldet i antal ældreboliger fra 2010 til 2011 skyldes ommærkninger af ældreboliger til plejeboliger i løbet af 2010 og forventet i Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 150

13 2011 ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 3,3 3,4 4,6 4,7 Pleje og omsorg 99,8 109,1 103,0 103,4 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 11,3 12,1 12,1 11,3 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 114,4 124,6 119,7 119,5 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Svendborg Kommune bruger samlet set 8% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og 4% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg på 3,3 personaler er på niveau med Sammenligningsgruppen - men 30% lavere end Hele Landet. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 9% færre personaler end Sammenligningsgruppen. Side 151

14 2011 Beskrivelse af Socialområdet: Socialområdet er organiseret som en intern BUM-model, organisatorisk forankret i direktørområdet Social og Sundhed. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud, primært til borgere over 18 år. Overordnet set består områdets ydelser af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager ligeledes en række myndighedsfunktioner. Socialområdet har i de sidste år oplevet en betydelig vækst i antallet af borgere med behov for kompenserende ydelser, en udvikling der forventes at fortsætte i de kommende år. Udviklingen har naturligt affødt et fagligt og økonomisk pres på Kommunens tilbud. har derfor udarbejdet, og igangsat udarbejdelsen af en række politikker og strategier, der skal sikre retning og sammenhæng i den sociale indsats. Økonomisk oversigt for området Socialområdet Vedtaget budget priser Drift Socialfagligt Center Handicap Psykiatri Misbrug Takstnstitutioner Drift i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet på socialområdet stiger med 4,7 mio. kr. fra 2010 til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes ekstramidler til foranstaltninger ved overgangen Fra barn til voksen, Lov og cirkulæremidler, pris- og lønfremskrivning samt større driftsudgifter som følge af faldende refusioner til dyre enkeltsager. Der er indregnet besparelser for 2,7 mio. kr. i Fokusområde: Social bolighandlingsplan Tema: Bosætning og udvikling af botilbud inden for det sociale område. Mål: Det er Svendborg Kommunes målsætning at kunne tilbyde en bred og differentieret vifte af boligtilbud, der sikrer målgruppen mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt. Besiddelse af en sammenhængende plan for udbygning og tilpasning af boligmassen på det sociale område vil give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En bolighandlingsplan vil give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer med henblik på at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Side 152

15 2011 Veje til målet: Udarbejdelse af en bolighandlingsplan der fremadrettet kan fungere som strategisk ledelsesværkstøj i forhold til udmøntning af kommunens politiker og strategier på området. Bolighandlingsplanen skal fremme udviklingen af faglige og økonomiske hensigtsmæssige tilbud på boligområdet. Status for målopfyldelse: I 2010 er der nedsat en arbejdsgruppe, og der er formuleret et kommissorium for dets arbejde. Det forventes, at bolighandlingsplanen er udarbejdet i første kvartal af Tabeller og nøgletal for socialområdet: Løbende priser ECO Nøgletal, Regnskab 2009 pr. 18+ årig Svendborg Sammenlignings- (kr.) 11 gruppe 12 Region Syddanmark Hele landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt Kilde: ECO Nøgletal 12 Sammenligningsgruppe Morsø, Svendborg, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred, Lolland Side 153

16 2011 Løbende priser Svendborg kommunens udgifter, pr 18+ årig (kr.) 13 Regnskab 2008 Regnskab Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt Beskrivelse af Sekretariatet Sekretariatet betjener Direktøren, de øvrige afdelinger under Direktørområdet samt de to udvalg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sekretariatet har områdets bogholderi samt administration af Kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Endelig styres og planlægges områdets anlægsprojekter af sekretariatet. Økonomisk oversigt Sekretariatet Vedtaget budget Drift Sekretariatet 3,1-0,9-0,8-0,8-0,8 Drift i alt 3,1-0,9-0,8-0,8-0,8 Anlæg: Sekretariatet 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Anlæg i alt 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Sekretariatet i alt 5,4 1,4 1,5 1,5 1,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 13 Kilde: ECO Nøgletal. Side 154

17 2011 Økonomisk redegørelse Drift Sekretariatets driftsbudget 2011 er faldet med 3,7 mio. kr. i forhold til overslagsåret i vedtaget budget reduktionen skyldes primært tekniske reguleringer samt besparelser på i alt 4,2 mio. kr. herunder rammebesparelse i forbindelse med budget 2011 på 1,8 mio. kr. Til at trække i den anden retning har sekretariatet fået pris- og lønfremskrivning og lokallønsmidler. Anlæg: I 2011 udgør s anlægsbudget 2,3 mio. kr., som fordeler sig med 1,7 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. 14 Overslagsåret 2011 var på 2,8 mio. kr. Side 155

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010 2010 2010 Generelt Socialudvalget Socialudvalget kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice.

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov 20. januar 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Organisatorisk forankring...3 3. Strategiske hovedspor...4 4. Det

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 1 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser der berører FOAs grupper i 85 1 danske kommuners spareforslag

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 12-11-2008 Kl. 15:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 12-11-2008 Kl. 15:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 12-11-2008 Kl. 15:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe Ottosen, Medhat

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommuner

NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommuner NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i,, og Kommuner - om arbejdet med lokalt forankrede data og supplerende nationalt tilgængelige indikatorer Indhold 1 Indledning og metodiske opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet GENERELT Generelt om Socialudvalget Direktørområdet social og sundhed dækker områderne ældre, social, samt sundhed og forebyggelse. Nedenstående gives en kort beskrivelse af de enkelte områder. Ældreområdet

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune 9-1-5 /0504 (I) 04.05.2004 569739/769742 1 Budget 2005 (-2008) 1. oplæg Sagsfremstilling Med udgangspunkt i den procedure Byrådet vedtog i sag 2-1-3/0304 har administrationen udarbejdet 1. oplæg til budget

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere