Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*"

Transkript

1 Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet Dok.nr.: Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016 prioriterer både en moderniseringsordning, som underbygger modernisering og udbygning af nye slagtesvinestalde for på den måde at styrke bedriftens levedygtighed, samt en pulje for miljøteknologi. Endelig udmøntning af pulje for miljøteknologi i svinestalde og grundlag for økologisk investeringsstøtte er ikke kendt. Vedlagte er p.t. bedste bud for, hvordan tilskudsordningen bliver i Tabel 1. Prioriteret fordeling af landdistriktsmidler inden for miljøteknologiområdet (2016) Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Modernisering af svine- og kvægstalde Miljøteknologi i svine- og kvægstalde Farestaldordning svin (forventet prioritering) 25 Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin * Hvis ikke andet prioriteres, kan forventes en ligelig fordeling mellem kvæg og svin. Endelig fordeling og prioritering mellem svine- og kvægområdet fortages af Miljø- og Fødevareministeren. Standardomkostning et nyt princip Der forventes indført et tilskudssystem baseret på Standardomkostning for både farestaldsordningen samt for modernisering af slagtesvinestalde. I dette system fordeles tilskud i henhold til en forud defineret standardomkostning. Hermed reduceres den administrative byrde for både ansøger og myndighed, idet der ikke skal indhentes to tilbud på ansøgningstidspunktet. Derudover bortfalder myndighedens fulde bilagskontrol. I stedet skal det kontrolleres, at der er bygget som ansøgt. Der skal være speciel opmærksomhed på, at det kræver godkendt finansieringsplan for overhovedet at opnå tilsagn om støtte, hvilket også var gældende for 2015 ansøgningsrunden. Ernst & Young P/S har på vegne af NaturErhvervstyrelsen og i samarbejde med SEGES Videncenter for Svineproduktion udarbejdet grundlag for standardpriser. Grundlaget er valideret af IFRO. Ansøgningsfrist for 2016 Der er endnu ikke udmeldt frist for ansøgning i de enkelte puljer. For at Danmark kan skifte til et tilskudssystem baseret på Standardomkostning kræver det, at det godkendes af EU. Programændring for landdistriktsprogram er i national høring frem til 16. oktober Først derefter sendes det til videre godkendelse i EU. Det kan forventes, at vi kommer godt ind i 2016, før programændringen godkendes af EU. Moderniseringsordning af slagtesvinestalde 2016 Forventet tilskudsgrund er vist i tabel 2 (bilag 1 uddyber og præciserer ramme / grundlag for ordningen). Tabel 2. Forventet standardomkostning for modernisering af slagtesvinestalde i : Projekttype Standardomkostning Tilskud op til 2 1. Barmarksprojekt ( nybyg ) kr./stiplads 20 % = 860 kr./stiplads 2. Tilbygning til eksisterende slagtesvinelokalitet kr./stiplads 20 % = 740 kr./stiplads 3. Totalrenovering af eksisterende gulv/inventar i stald kr./stiplads Op til 40 % 1 Ansøgningsgrundlag: Antal stilpladser = m 2 netto stiareal/(0,65 m 2 1,05). (1,05 udtrykker øget antal stipladser indrettet til sygesti) 2 Forventet opnåeligt tilskud/stiplads (tilskud i denne størrelse svarer relativt til kr./gris i 25 år (ved rente 6 %)) 3 Nyt husdyranlæg på bar mark uden tilknytning til eksisterende driftsbygninger. Der kan dog være tilbygningsprojekter, der sidestilles med barmarksprojekter, såfremt der er tale om et nyt staldanlæg etableret i tilknytning til eksisterede driftsbygninger, men hvor der på CHR-lokaliteten enten over de seneste 3 år ikke har været erhvervsmæssigt dyrehold, eller sker skift i dyretype eksempelvis fra kvæg- eller fjerkræhold til slagtesvineproduktion.

2 Farestaldsordning for løsgående diegivende søer 2016 Forventet tilskudsgrund er vist i tabel 3 (bilag 2 uddyber og præciserer ramme / grundlag for ordningen). Bemærk at der for 2016 politisk endnu ikke er prioriteret en pulje til farestaldsordning for løsgående diegivende søer. Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, tilslutter sig, at der prioriteres 25 mio. kr. under puljen til Miljøteknologi i svinestalde til en farestaldsordning for løsgående diegivende søer. Prioriteres der årligt mio. kr. til løsgående diegivende søer i perioden , sikres incitament for, at 10 % af de diegivende søer er løsgående i 2020 jf. målsætning i politisk aftale om, at 10 % af de diegivende søer vil være løsgående i Tabel 3. Forventet standardomkostning for farestaldsordning i : Projekttype Standardomkostning Tilskud op til 1. Ny stald/tilbygning til eksisterende (farestalde med løsdrift) kr./faresti 40 % = kr./faresti Forvent maks. ca kr./faresti 2. Ombygning af eksisterende stalde til farestalde med løsdrift kr./faresti 40 % = kr./faresti 1 Ansøgningsgrundlag: Mindsteareal for sti til løsgående diegivende søer er 5,75 m 2 /faresti, og at ingen stibredde er mindre end 2 m 2 Nybygning af staldanlæg hvor der ikke eksisterer en råbygning i forvejen. Under denne kategori hører også tilbygninger, hvor eksisterende stald forlænges, uden at der eksisterer en råbygning til formålet. 3 Ved ombygning forstås alle former for renovering af eksisterende staldbygninger, det vil sige projekter hvor der er en råbygning, som skal ændres for at kunne anvendes til søer i løsdrift. Pulje for Miljøteknologi svinestalde 2016 Denne pulje forventes, ud over at omfatte farestaldsordningen, også at skulle omfatte generelt støtte til miljøteknologi i so- og smågrisestalde. Pt. der er ikke udredt et grundlag for standardomkostning. Vi vil arbejde for en Fast pris ordning, som kendt fra 2015 runden. Her skal heller ikke indhentes to tilbud på ansøgningstidspunktet, men der er fortsat fuld bilagskontrol som dokumentation for, at investeringsomkostningen mindst er på niveau med ansøgningsgrundlaget. Økologisk investeringsstøtte til svin På nuværende tidspunkt har der ikke været dialog om sigte og ramme for denne tilskudspulje. Ikke forbrugte midler i farestaldordning 2015 I landdistriktsprogram for 2015 var der afsat 50 mio. kr. til løsgående diegivende søer. Imidlertid er der kun ansøgt for 17 mio. kr. På det grundlag har L&F kvæg og L&F svin i enighed indstillet til NaturErhvervstyrelsen om, at uudnyttede midler fra farestaldeordningen i 2015 (33 mio. kr.) overføres til moderniseringsordningen for kvæg mod, at der til gengæld afsættes ekstra 33 mio. kr. til moderniseringsordningen for slagtesvin i 2016, således at denne pulje bliver på 159 mio. kr. Forudsætning for denne aftale, er at den nye fødevareminister tilslutter sig den forslåede løsning. Dette notat opdateres når der er ny konkret viden om tilskudsordningen for

3 Bilag 1 Modernisering af slagtesvinestalde datagrundlag for beregning af standardomkostninger Definition af grundlag for beregningen af standardomkostninger for modernisering af slagtesvinestalde: 1. Barmarksprojekt: Ny slagtesvinelokalitet beregnet ud fra ca stipladser. Miljøteknologi er gylleforsuring. 2. Tilbygning til eksisterende slagtesvinelokalitet: Udbygning af en eksisterende slagtesvinelokalitet beregnet ud fra ca stipladser. Miljøteknologi er 20 % kemisk luftrensning. 3. Totalrenovering af eksisterende bygningsmasse: Krav for støttegrundlag: Renovering omfatter ilæggelse af ny bund i stald-anlæg (gylle-/gulvkonstruktion), hvilket medfører miljømæssig godkendelsespligtig ændring, som indebærer BAT-krav som ved nybyggeri. Her er således indregnet miljøteknologi i form af 20 % kemisk luftrensning. Standardomkostning er uafhængig af anlægsstørrelse. Der beregnes pris pr. stiplads efter følgende forudsætninger: Én stiplads svarende til 0,65 m 2 frit tilgængeligt gulvareal svarende til nettoareal. Staldanlæggets samlede antal stipladser svarende til, hvor mange svin der samtidigt maksimalt kan være i staldanlægget (EU s miljødefinition for antal stipladser i et staldanlæg). Stipladspris svarende til samlet pris/antal stipladser. Standardomkostningerne er baseret på omkostningerne til en konventionel svinestald, da andre definitioner og beregningsforudsætninger gør sig gældende for økologisk landbrug. Definition af en stiplads Uafhængigt af om der bygges anlæg til grise fra fravænning til slagtning (7-110 kg) eller alene slagtesvineanlæg ( kg), er én stiplads i denne modernisering af slagtesvinestalde altid svarende til 0,65 m 2 frit tilgængeligt gulvareal ~ grise i vægtintervallet kg i henhold til velfærdskrav for stipladser reguleret i direktiv 2008/120/EC artikel 3, der definerer et minimumsarealkrav pr. gris (nettoareal). Nettoarealet er eksklusive areal optaget af krybbe, foderautomat eller andet udstyr. Definitionerne er vist i nedenstående tabel. Krav til nettoareal pr. dyr i de forskellige vægtkategorier af grise 1 Gns. vægt pr. dyr, kg Frit tilgængeligt gulvareal, m 2 Grise/m ,30 3, ,40 2, ,55 1, ,65 1,5 > 110 1,00 1,0 1 Ansøgningsgrundlag: Antal stipladser = m 2 netto stiareal/(0,65 m 2 1,05). (1,05 udtrykker øget antal stiplads indrettet til sygesti) Eksempel, slagtesvin: Udgangspunktet er alt ind alt ud drift pr. sektion. Der indsættes det antal grise i stierne, som kan gå i stien frem til slagtning. Areal pr. gris: 0,65 m 2 Stiareal (brutto): 2,08 m 5,635 m = 11,72 m 2 Stiareal (netto) ekskl. vådfoderkrybbe: (2,08 m 5,635 m) 1,3 m 2 = 10,42 m 2 Antal grise pr. sti: 10,42 m 2 /0,65 m 2 /gris = 16 I beregningen udtrykker antallet af stipladser således det maksimale antal svin, der samtidigt kan være i staldanlægget. Kan der eksempelvis samtidigt indsættes smågrise (barmarksprojekt) eller smågrise (tilbygning) ind i stalden ved 30 kg, og de efterfølgende afgår til slagtning ved ca. 110 kg levende vægt, er dette anlæggets samlede antal stipladser. Der er medregnet 2,5 % sygestier i forhold til antal indsatte grise. Sygestier kræver dobbelt stiareal, hvorfor der skal bygges 5 % flere norm-stipladser, end der reelt er grisepladser til. 3

4 Bilag 2 Etablering af løsdrift i farestalde datagrundlag for beregning af standardomkostninger Standardomkostningerne er fastsat med udgangspunkt i et konventionelt landbrug. Der er beregnet et estimat af den øgede omkostning ved etablering af farestier med løsdrift frem for traditionelle farestier. Det antages, at det ikke er normalt effektivt at reducere sit sohold ved etablering af løsdrift i farestalde, hvorfor løsdrift nødvendiggør et øget staldareal til samme antal søer. Nedenfor er et eksempel på arealbehov i farestalde i anlæg med årssøer. Eksempel med 300 farestier til anlæg med søer Kassesti Løsdrift 1 Løsdrift 2 Forskel Referencesti: 1,8 2,8 m 2,4 2,4 m 2,1 3 m Løsdrift 1/løsdrift 2 Areal af alene faresti, m 2 5,04 m 2 5,76 m 2 6,30 m 2 15 %/25 % Gangbredde, m 1,00 m 1,00 m 1,00 m Gangareal, m 2 1,8 1,0 0,5=0,90 m 2 2,4 1,0 0,5=1,20 m 2 2,1 1,0 0,5=1,05 m 2 33 %/17 % Staldareal: faresti inkl. gangareal, m 2 5,94 m 2 6,96 m 2 7,35 m 2 17 %/24 % Staldareal inkl. gange, m m m m 2 17 %/24 % Ansøgningsgrundlag: Mindsteareal for sti til løsgående diegivende søer er 5,75 m 2 /faresti, og at ingen stibredde er mindre end 2 m For omkostningerne til råbygning er det således antaget, at etablering af løsdrift medfører et øget råhus/staldareal svarende til % sammenlignet med traditionel indretning med kassestier. Stipladsberegning, farestier: listepriser pr. faresti i tre forskellige kombinationer (beregningseksempel) Traditionel kassesti Faresti til løse diegivende Ombygning fra kassesti søer til løsdrift Bredde 1,80 2,10 2,10 Længde 2,80 3,00 2,80 Areal i sektion pr. faresti, 1 m gangbredde 5,94 7,35 6,93 Faresti, råhus, m 2 pr. stiplads 6,71 8,19 7,83 % spaltegulv stiareal 44 % 66 % 62 % Fjernelse af eksisterende gulv Fjernelse af gammelt inventar 910 Byggepris Ekstra omkostning gulv VVS+ el Farebøjle Krybbe, hule Stiadskillelse Ventilation Sektionering Totalpris (grundlag for standardomkostning) Heraf inventar, eksklusiv gulv I alt merpris for løsdrift pr. faresti Totalpris afrundet

5 Bilag 3 Omregning af tilskudsbeløb til økonomisk værdi pr. produceret slagtesvin Støttebeløb er forudsat at fortrænge dyre banklån med en høj rentesats. Generelt vurderes rentesats for banklån at svinge mellem 5-7 % Tabel: Eksempelvis 20 % støtte ved henholdsvis tilbygning til eksisterende lokalitet samt barmarksprojekt Støttebeløb i kr. pr. stiplads Tilbygning 740 ~ kr./stiplads Barmark ~ 860 kr./stiplads Rentesats/staldens levetid i år 20 år 25 år 20 år 25 år 3,5 % 13,0 11,2 15,1 13,0 4,0 % 13,6 11,8 15,8 13,8 4,5 % 14,2 12,5 16,5 14,5 5,0 % 14,8 13,1 17,3 15,3 5,5 % 15,5 13,8 18,0 16,0 6,0 % 16,1 14,5 18,7 16,8 6,5 % 16,8 15,2 19,5 17,6 7,0 % 17,5 15,9 20,3 18,4 Forudsætning: Den standardiserede enhedspris er kr./stiplads ved tilbygning til eksisterede lokalitet og kr./stiplads ved et barmarksprojekt. Der opnås 20 % tilskud af dette beløb svarende til 740 kr./stiplads eller 860 kr./stiplads. Der forudsættes 4 producerede grise/stiplads/år, og tilskudsbeløbet er annualiseret over den angivne levetid på stalden. Forudsættes det at stalden har en levetid på 25 år og en rente på 6 %, vil den økonomiske værdi af et tilskud på 740 kr./stiplads svare til 14,5 kr./slagtesvin, og er tilskuddet 860 kr./stiplads, svarer det til 16,8 kr. /gris i 25 år. 5

STATUS PÅ MILJØTEKNOLOGI

STATUS PÅ MILJØTEKNOLOGI STATUS PÅ MILJØTEKNOLOGI Kristoffer Jonassen, chefforsker Innovation, Miljøteknologi Fagligt Nyt 22. september 2015 VIRKEMIDLER PÅ TEKNOLOGILISTEN Teknologi Produkt Ammoniakreduktioreduktion Lugt- Gyllekøling

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Modernisering af slagtesvinestalde 2016

Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2016 Kolofon Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestaldsprojekter

Læs mere

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR INDHOLD Den økonomiske situation Investeringer Hvorfor producere slagtesvin Verden rundt 2... Prognose marts 2015 2013 2014 2015

Læs mere

SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion LD 2016 moderniseringen slagtesvinestalde

SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion LD 2016 moderniseringen slagtesvinestalde Notat SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion LD 2016 moderniseringen slagtesvinestalde Ansvarlig bih 2. version Oprettet 01.04.2016 Dok.nr.: 20160015 Side 1 af 12 I landdistriktsprogram 2016 er der

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 NOTAT NR. 1508 Tal fra Danmarks Statistik og udtræk fra regnskabsdatabasen ø90 viser, at investering i svinestalde er for lav i forhold til at fastholde produktion af

Læs mere

AGROVI 2015 Erik Larsen

AGROVI 2015 Erik Larsen AGROVI 2015 Erik Larsen 3.11.2015 DANSK OG KONKURRENCEDYGTIG Hvorfor satse på svineproduktion i Danmark? Verdensmestre i effektivitet Finder nye faglige løsninger i fælleskab Slagterierne er igen konkurrencedygtige

Læs mere

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Konsulent Preben Høj, Sv. Aa. Christiansen Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, VSP Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Seniorprojektleder Thomas L. Jensen,

Læs mere

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde Projektchef Torben Jensen Disposition Sektioneringsformer Antal sektioner Sektionsstørrelse Flokstørrelse Gulvudformning Sygestier Beskæftigelses- og

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Svinesektorens udfordringer er der løsninger sammen med biogas? Chefkonsulent Bent Ib Hansen Videncenter for Svineproduktion

Svinesektorens udfordringer er der løsninger sammen med biogas? Chefkonsulent Bent Ib Hansen Videncenter for Svineproduktion Svinesektorens udfordringer er der løsninger sammen med biogas? Chefkonsulent Bent Ib Hansen Videncenter for Svineproduktion Axelborg Den 2. marts 2015 Svinekød markedsgrundlag - Adgang til 140 markeder

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 Husdyrreguleringsudvalget Dok. nr. 131716 Vejen til ny husdyrregulering 2010-2011: Regeringsnedsat Husdyrreguleringsudvalg 2013:

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017

ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017 ANMELDEORDNINGER FOR SVINEBRUG - SEPTEMBER 2017 NOTAT NR. 1726 Regnearket kan beregne muligheder for udvidelser af slagtesvineproduktionen i eksisterende stalde godkendt efter 1. januar 2007 og opnåelig

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Tabel 1. Prioriteret fordeling af landdistriktsmidler inden for miljøteknologiområdet (2016) Tilskudspuljer svin 2016

Tabel 1. Prioriteret fordeling af landdistriktsmidler inden for miljøteknologiområdet (2016) Tilskudspuljer svin 2016 Notat LD 2016 moderniseringen slagtesvinestalde SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih 3. version Oprettet 17.05.2016 Dok.nr.: 20160018 Side 1 af 12 I landdistriktsprogram 2016 er der

Læs mere

VÆKSTPOTENTIALE I FIF-STIER DRIFT OG INDRETNING

VÆKSTPOTENTIALE I FIF-STIER DRIFT OG INDRETNING Støttet af: VÆKSTPOTENTIALE I FIF-STIER DRIFT OG INDRETNING ERFARING NR. 1504 Grise, som fravænnes i farestien, har potentiale for høj tilvækst. Fravænning i farestien etableres primært for at begrænse

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

1. Generelle bemærkninger til bekendtgørelsen

1. Generelle bemærkninger til bekendtgørelsen Projektdesign J.nr. 15-8626-000026 Ref. biki Den 18. maj 2016 Høringssvarnotat udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 1. Generelle bemærkninger til bekendtgørelsen

Læs mere

HVORDAN SKAL DER BYGGES?

HVORDAN SKAL DER BYGGES? HVORDAN SKAL DER BYGGES? Økonomisk stormøde for svineproducenter VKST den 14. november - 2017. Helle Christensen, Tove Goldbeck Jensen og Gitte Hansen Dagsorden 2 Det første 3 Hvilken produktion vil du

Læs mere

> > Thomas Sønderby Bruun, Videncenter for Svineproduktion > > Jens Strathe, HyoVet

> > Thomas Sønderby Bruun, Videncenter for Svineproduktion > > Jens Strathe, HyoVet Udsving i holdstørrelser må ikke spænde ben for produktivitet og økonomi Med den rette planlægning skal løbeholdets størrelse tilpasses det ønskede antal faringer i hvert hold. Tema > > Thomas Sønderby

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

SIMULERING AF ENERGIFORBRUG FOR DYNAMIC MULTISTEP I KOMBINATION MED LPC-VENTILATORER FRA SKOV A/S

SIMULERING AF ENERGIFORBRUG FOR DYNAMIC MULTISTEP I KOMBINATION MED LPC-VENTILATORER FRA SKOV A/S SIMULERING AF ENERGIFORBRUG FOR DYNAMIC MULTISTEP I KOMBINATION MED LPC-VENTILATORER FRA SKOV A/S NOTAT NR. 1231 Simuleringer af energisignaturen fra en slagtesvinesektion med Dynamic og DA600-LPC12 ventilatorer

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION

MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION Anders Leegaard Riis & Michael Holm Svinekongres 2017 24. 25. oktober Herning Kongrescenter AGENDA Ny miljøregulering Miljøteknologier og nyeste resultater

Læs mere

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION Specialkonsulent Erik Damsted SEGES, Videncenter for Svineproduktion Pejsegården, Bræstrup 11. marts 2016 DISPOSITION Hvorfor ventilere God klimastyring Rengøring og udtørring

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr.

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr. Økonomisk analyse 21. februar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. Fødevareklyngen bidrager

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER EN ØKONOMISK OG POLITISK TEMPERATURMÅLING 2. marts 2016 SPOR 2 Driftsøkonom Finn Skotte Formand L&F svin Erik Larsen 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 Regnskabsresultater

Læs mere

Miljøteknologiordning og seneste nyt om miljøteknologi. Bent Ib Hansen og Anders Leegaard Riis

Miljøteknologiordning og seneste nyt om miljøteknologi. Bent Ib Hansen og Anders Leegaard Riis Miljøteknologiordning og seneste nyt om miljøteknologi Bent Ib Hansen og Anders Leegaard Riis Disposition Tilskudsordninger (Bent Ib Hansen): Tilskud til miljøteknologi i 2014 Tilskud til løsgående diegivende

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

Løse søer i farestalden Erfaringer og anbefalinger

Løse søer i farestalden Erfaringer og anbefalinger Løse søer i farestalden Erfaringer og anbefalinger Daniel Pedersen besætningsejer og underviser Niels Aage Arve besætningsejer Vivi Aarestrup Moustsen VSP / KU Vores erfaringer med løse søer i farestalden

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye regler for lugt Maksimal koncentration og hyppighed ved naboer Kategori, nabohuse Eksisterende

Læs mere

Valg af stald til drægtige søer

Valg af stald til drægtige søer Valg af stald til drægtige søer Cand. Agro. Dorthe Poulsgård, og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremad i soholdet hvordan? Hvilke muligheder giver miljølovgivningen

Læs mere

8. Nøgletal for produktionsplanlægning

8. Nøgletal for produktionsplanlægning 8. Nøgletal for produktionsplanlægning 8.1 Byggepriser ved nybyggeri - slagtekyllinger og konsumæg Nedenstående priser er omtrentlige priser, og under forudsætning af, at byggegrunden er plan, og at der

Læs mere

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Artikel 2015 set fra tilskudsstolen Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Året går på hæld og synger på sidste vers. Det er tid til at gøre status. Året 2015 bød på nye tilskudsmuligheder

Læs mere

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Efteruddannelse af miljøkonsulenter Bygholm Park Hotel 4. november 2008 Poul Pedersen Luftrensning Typer af anlæg Biologisk luftrensning Kemisk luftrensning

Læs mere

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 2 Bilag 3 Notat Aktuel brug af beskæftigelses- og rodematerialer i dansk slagtesvineproduktion Dette notat

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2013

Gældende pr. 1. august 2013 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). http://anis.au.dk/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof (ab

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012 NOTAT NR. 1235 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

UDVIDELSE AF FEM SLAGTESVINELOKALITETER - CASE

UDVIDELSE AF FEM SLAGTESVINELOKALITETER - CASE Støttet af: UDVIDELSE AF FEM SLAGTESVINELOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1403 Resultatet forbedres med 19 kr. pr. slagtesvin ved at udvide fem lokaliteter fra i gennemsnit 9.100 til 27.000 slagtesvin pr. lokalitet.

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Modernisering af Slagtesvinestalde 2016

Modernisering af Slagtesvinestalde 2016 Modernisering af Slagtesvinestalde 2016 Informations- og dialogmøde Ålborg, Herning og København Dagsorden - Aalborg Tid Tema Oplægsholder 13.00-13.15 Baggrund for NaturErhvervstyrelsens tilskudsordninger

Læs mere

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold v/ole Lund cand. agro, LMO Krav til Dækningsbidrag pr. årsso Tommelfinger - regel Frilandsgris Sohold m 30 kg s gris det samme som konv. Økologisk

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

RENTABILITET I AT INVESTERE I NYE PRODUKTIONSANLÆG FOR MALKEKØER, SMÅGRISE OG SLAGTESVIN

RENTABILITET I AT INVESTERE I NYE PRODUKTIONSANLÆG FOR MALKEKØER, SMÅGRISE OG SLAGTESVIN December 2015 RENTABILITET I AT INVESTERE I NYE PRODUKTIONSANLÆG FOR MALKEKØER, SMÅGRISE OG SLAGTESVIN HIGHLIGHTS Rentabiliteten i at investere i nye, større produktionsanlæg til hhv. malkekøer, smågrise

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 NOTAT NR. 1433 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Vi håber, at vi har samme målsætning: En grønnere svinesektor, der bæredygtigt producerer kvalitetsfødevarer. Vi anviser

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT JAN TIND SØRENSEN DCA RAPPORT NR. 059 APRIL 2015 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere

Færre døde og behandlede grise

Færre døde og behandlede grise Færre døde og behandlede grise Årsmøde & Kongress 24 oktober 2012 Dyrlæge Anders Elvstrøm Fagdyrlæge i svinesygdomme ae@svinepraksis.dk Introduktion Stor forskel i dækningsbidrag imellem producenter af

Læs mere

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG Per Tybirk, chefkonsulent Bent Ib Hansen, chefkonsulent Kongres 21. oktober 2015 Ny minister - 16 punkts-plan - Ny anmeldeordning - Ny miljøregulering 2... Miljøpolitisk

Læs mere

FREMTIDENS SLAGTESVINESTALD Seniorprojektleder Henriette Steinmetz og

FREMTIDENS SLAGTESVINESTALD    Seniorprojektleder Henriette Steinmetz og FREMTIDENS SLAGTESVINESTALD WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Seniorprojektleder Henriette Steinmetz og projektchef Torben Jensen 11. november 2009 1 DISPOSITION Struktur Systemer Fodring

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

FRAVÆNNING I FARESTIEN ER DET EN FARBAR VEJ? Torben Jensen, Chefforsker Michael Groes Christiansen, Seniorkonsulent, Økonomi 21.

FRAVÆNNING I FARESTIEN ER DET EN FARBAR VEJ? Torben Jensen, Chefforsker Michael Groes Christiansen, Seniorkonsulent, Økonomi 21. FRAVÆNNING I FARESTIEN ER DET EN FARBAR VEJ? Torben Jensen, Chefforsker Michael Groes Christiansen, Seniorkonsulent, Økonomi 21. Oktober 2015 HVORFOR FRAVÆNNE I FARESTIEN? Udnytte grisenes vækstpotentiale

Læs mere

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018 Dato 31. oktober 2017 Side 1 af 7 Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V euogerhverv@lbst.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh Energiprojektet Støttet af energisparepuljen Gennemført efteruddannelse Gennemført energitjek på 31 ejendomme udvalgt ved simpel screening fortrinsvis sobesætninger da de også har stort varmeforbrug. Heraf:

Læs mere

Modernisering af Kvægstalde 2016

Modernisering af Kvægstalde 2016 Modernisering af Kvægstalde 2016 Informations- og dialogmøde Ålborg, Herning, Tønder og Sorø Baggrund for NaturErhvervstyrelsens tilskudsordninger 2 / NaturErhvervstyrelsen / Modernisering af Kvægstalde

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights:

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights: Økonomisk analyse 3. oktober 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ammoniaktabets fordeling på sektorer Highlights: Den seneste opgørelse af fordelingen

Læs mere

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Husdyrbrug nr. 18 Juli 2000 Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Finn Møller, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm AnnaMarie Dam Mortensen, Vejlby Landbrugsskole Jørgen Randbo,

Læs mere

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: 20 12 2012 1

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: 20 12 2012 1 Byggemanagement Tjekliste udarbejdet af: Merete Studnitz, Torben Jensen, Jan Brochstedt Olsen, Joachim Gleerup Andersen, Josva Møller Jensen, Cathrine Margrethe Bak Pedersen og Laust Skov 1 2.4 Staldindretning

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

RENTABILITETSANALYSE VED INVESTERING I SLAGTESVINEPRODUKTION

RENTABILITETSANALYSE VED INVESTERING I SLAGTESVINEPRODUKTION RENTABILITETSANALYSE VED INVESTERING I SLAGTESVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1607 Der kan opnås en god rentabilitet ved investering i nye slagtesvinestipladser, hvis produktiviteten er blandt de bedste. Moderniseringsstøtte,

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

Slagtesvin 2020 flere i 2020? v. svinerådgiver Joachim Glerup Andersen

Slagtesvin 2020 flere i 2020? v. svinerådgiver Joachim Glerup Andersen Slagtesvin 2020 flere i 2020? v. svinerådgiver Joachim Glerup Andersen År 2020 Præsentation År 2020: 4 mill. færre DK slagtninger end idag. 400 producenter færre end i dag. 20% færre grise end i dag. Betyder:

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Afregningssystem - hvad passer dig bedst?

Afregningssystem - hvad passer dig bedst? Afregningssystem - hvad passer dig bedst? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Michael Groes Christiansen Konsulent Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion 26. oktober 2009

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere