DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-2423 -------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger, I Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger, I' som oprindeligt blev gennemført af Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-2423). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD DDA-2423: Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger, I. Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet. DDA-2423, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (937 respondenter, 178 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (144 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev gennemført af Socialforskningsinstituttet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1996 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-2423: Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger, I.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden

4 en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger, I

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Boligforhold; Fritidsaktivitet; Fritidsinteresse; Fritidsinteresse; Helbred; Holdning til ligestilling; Husarbejde; Ligestilling; Politisk deltagelse; Politisk holdning; Social netværk; Social placering; Sprog; Sprogforståelse; Velbefindende; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-2423: Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger, I. Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet. DDA-2423, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (937 respondenter, 178 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (144 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af sprogforståelsen mht. spørgsmål om leveforhold, holdninger, adfærd og historiske oplysninger. Undersøgelsens primære datamateriale blev indsamlet i 1996 som skemaer udfyldt af de udtrukne personer. Fra undersøgelsens spørgeskemaer indgår følgende oplysninger: - Køn. - Alder. - Husstandssammensætning. - Skoleuddannelse.

8 - Erhvervsuddannelse. - Arbejdsforhold i nuværende/sidste arbejde. - Samliv med forældre i barndommen. - Alder ved flytning hjemmefra. - Boligforhold. - Husarbejde. - Sociale kontakter. - Fritidsinteresser og -aktiviteter. - Helbred og velbefindende. - Indkomst og forbrug. - Holdninger til socialplacering, ligestilling mv. - Politisk deltagelse (ikke hvilke partier). - Politiske holdninger (ikke hvilke partier) Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 937. Datasættets størrelse: 937 respondenter; 178 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 62 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere på 18 år eller derover. Udvælgelsesprocedurer: Undersøgelsens stikprøve udtrækkes fra Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse.

9 Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-2473: Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger, II.. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn. Husstandens karakteristika: husstandstype. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: TV; bøger; film; teater, koncerter, kunst, etc. INDLEDNING Denne undersøgelse er blevet foretaget af Socialforskningsinstituttet i DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2006 fra Socialforskningsinstituttet med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS-datafil og en kodebog og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (2423) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data

10 I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer og forkortelser KODEBOG Referencer til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Forkortelsen IP betyder interviewpersonen. Identifikationsvariable V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien 2423.

11 V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 3 Sekvensnummer Variablen genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. V0003 SFI-UNDERSØGELSESNUMMER start 8, bredde 2 SFI-undersøgelsesnummer 49 Standard 49 Danskernes levevilkår og holdninger V0004 SKEMATYPE start 10, bredde 1, tekstfelt Skematype Standard G grønt skema. Baggrundsvariable Først kommer nogle spørgsmål om Dem selv og dem, der bor i Deres bolig V0005 KØN start 11, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad er Deres køn? (Kun ét kryds) Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0006 ALDER

12 start 12, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvad er Deres alder? Alder (antal år): Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 2 tilfælde) V0007 BOPÆL ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER start 14, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl (folkeregisteradresse) i Deres bolig? A. Ægtefælle/samlever (skriv 1 eller 0) (Skriv antal personer for A-F. Skriv 0, hvis ingen personer) Ingen Ægtefælle eller samlever Uoplyst svarprocent: 99 V0008 BOPÆL BØRN UNDER 18 ÅR start 15, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl (folkeregisteradresse) i Deres bolig? B. Børn under 18 år (egne og ægtefælles/samlevers) (Skriv antal personer for A-F. Skriv 0, hvis ingen personer) Ingen barn under 18 år børn under 18 år børn under 18 år børn under 18 år Uoplyst svarprocent: 99 V0009 BOPÆL VOKSNE BØRN start 16, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl (folkeregisteradresse) i Deres bolig? C. Voksne børn (egne og ægtefælles/samlevers)

13 (Skriv antal personer for A-F. Skriv 0, hvis ingen personer) Ingen voksent barn voksne børn voksne børn voksne børn voksne børn Uoplyst svarprocent: 99 V0010 BOPÆL FORÆLDRE/SVIGERFOR start 17, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl (folkeregisteradresse) i Deres bolig? D. Forældre eller svigerforældre (Skriv antal personer for A-F. Skriv 0, hvis ingen personer) Ingen forælder, svigerforælder forældre, svigerforældre forældre, svigerforældre Uoplyst svarprocent: 99 V0011 BOPÆL ANDEN FAMILIE start 18, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl (folkeregisteradresse) i Deres bolig? E. Anden familie (Skriv antal personer for A-F. Skriv 0, hvis ingen personer) Ingen Anden familie Anden familie Anden familie Anden familie Anden familie Uoplyst

14 svarprocent: 99 V0012 BOPÆL ANDRE start 19, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvis De ser bort fra Dem selv, hvem har så fast bopæl (folkeregisteradresse) i Deres bolig? F. Andre (Skriv antal personer for A-F. Skriv 0, hvis ingen personer) Ingen Andre Andre Andre Andre Andre Uoplyst svarprocent: 99 V0013 MINDREÅRIGE/VOKSNE BØRN start 20, manglende data: = 9 Spm. 4: Har De mindreårige eller voksne børn, som har fast bopæl (folkeregisteradresse) et andet sted end i Deres bolig? (Kun ét kryds) Ja, barn/børn under 18 år Ja, barn/børn 18 år og derover Ja, både barn/børn under og over 18 år Nej Uoplyst svarprocent: 98 IPs uddannelse og beskæftigelse Nu kommer nogle spørgsmål om Deres uddannelse og beskæftigelse

15 V0014 SKOLEUDDANNELSE start 21, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvilken skoleuddannelse har De? (Kun ét kryds) Under 7 års skolegang års skolegang års skolegang Studentereksamen, HF-eksamen, HHX-eksamen eller HTX-eksamen Anden skoleuddannelse Uoplyst svarprocent: 100 V0015 ANTAL SKOLER start 22, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvor mange forskellige skoler har De gået på i løbet af Deres skolegang? Antal skoler (Med skoler menes børnehaveklasse, folkeskole, privatskole, gymnasium, HF, HHX, HTX) (Skriv antal) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 9 tilfælde) V0016 HAR IKKE AFSLUTTET SKOLE start 24, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? Har ikke afsluttet skolegang Nævnt, gå til spm. 8 (V25) Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0017 ÅR VÆRET UNDER UDDANNELS

16 start 25, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? A. Været under uddannelse uden samtidig at have erhvervsarbejde (Samlet varighed af faglig/videregående uddannelse, uanset om uddannelsen er fuldført eller ej) (Skriv antal hele år) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0018 ÅR UDDANNELSE+ARBEJDE start 27, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? B. Været under uddannelse og samtidig haft erhvervsarbejde (Samlet varighed af uddannelsesforløb erhvervsarbejde arbejde) (Skriv antal hele år) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0019 ÅR HAFT ERHVERVSARBEJDE start 29, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? C. Haft erhvervsarbejde uden samtidig at være under uddannelse (Samlet varighed af erhvervsarbejde) (Skriv antal hele år) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0020 ÅR VÆRET ARBEJDSLØS

17 start 31, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? D. Været arbejdsløs med understøttelse eller bistandshjælp (Samlet varighed af alle arbejdsløshedsperioder) (Skriv antal hele år) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0021 ÅR HJEMMEGÅENDE HUSMOR/F start 33, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? E. Været hjemmegående husmoder eller husfader (Skriv antal hele år) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0022 ÅR PENSIONIST/EFTERLØN start 35, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? F. Været pensionist/efterlønsmodtager (Skriv antal hele år) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0023 ÅR GJORT ANDET start 37, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor

18 mange år har De så alt i alt gjort følgende? G. Gjort andet (F.eks.værnepligt eller orlov) (Skriv antal hele år) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0024 ÅR SIDEN SKOLEGANG start 39, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvis De prøver at huske hvert af årene fra De afsluttede Deres skolegang (folkeskole/privatskole, gymnasium, HF og lignende) og frem til i dag, hvor mange år har De så alt i alt gjort følgende? A-G. Antal år ialt fra afsluttet skolegang og til i dag. Antal år i alt: (De bedes lægge tallene for A-G sammen og kontrollere, at det samlede antal år svarer til antal år fra afsluttet skolegang og frem til i dag) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0025 ERHVERVSUDDANNELSE start 41, manglende data: = 99 Spm. 8: Har De fuldført en erhvervsuddannelse? (Hvis De har fuldført flere erhvervsuddannelser, skal De kun oplyse den længste uddannelse) (Kun ét kryds) Ja, specialarbejderuddannelse mv. (under 6 måneder) Ja, specialarbejderuddannelse mv. (6-11 måneder) Ja, efg-basisår, men ikke 2.del Ja, lærlinge- eller efg-uddannelse Ja, anden faglig uddannelse (over 1 år) Ja, en kort videregående uddannelse (under 3 år) Ja, en mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Ja, en lang videregående uddannelse (over 4 år) Nej, har ikke fuldført en

19 erhvervsuddannelse Uoplyst svarprocent: 94 V0026 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 43, manglende data: = 99 Spm. 9: Hvad er Deres nuværende hovedbeskæftigelse? (Kun ét kryds) Selvstændig erhvervsdrivende Medhjælpende ægtefælle Faglært arbejder Ikke-faglært arbejder Funktionær eller tjenestemand Under uddannelse Folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager Arbejdsløs med understøttelse eller bistandshjælp Andet Uoplyst svarprocent: 99 V0027 HAR/HAR HAFT ARBEJDE start 45, manglende data: = 9 Spm. 9: Hvad er Deres nuværende hovedbeskæftigelse? 9.A. Har De så erhvervsarbejde for tiden, eller har De tidligere haft erhvervsarbejde? (Kun ét kryds) Ja, har erhvervsarbejde Ja, har tidligere haft erhvervsarbejde Nej, har aldrig haft erhvervsarbejde, gå til spm. 15 (V36) Uoplyst svarprocent: 97 (Hvis De har eller tidligere har haft erhvervsarbejde, bedes De læse teksten i rammen nedenfor og derefter gå til spm. 10 (V28). Hvis De aldrig har haft erhvervsarbejde, bedes De gå til spm. 15 (V36), side 9)

20 Spm (V28-V35) handler om Deres nuværende eller sidste erhvervsarbejde. Hvis De har erhvervsarbejde for tiden, bedes De tænke på dette arbejde, når De besvarer spørgsmål (V28-V35) Hvis De ikke har erhvervsarbejde, bedes De tænke på Deres sidste erhvervsarbejde, når De besvarer spørgsmål (V28-V35) V0028 UGENTLIG ARBEJDSTID start 46, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V27 Spm. 10: Hvis De tænker på Deres faktiske arbejdstid, hvor lang er/var den så i gennemsnit pr. uge? De bedes medregne eventuelt overarbejde og lønnet bibeskæftigelse. Gennemsnitligt antal faktiske arbejdstimer pr. uge: (Skriv antal timer) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 3 tilfælde) 999 (uoplyst - 43 tilfælde) 1000 (irrelevant - 32 tilfælde) V0029 SELV BESTEMME ARB.MÅDE start 50, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 11: Kan/kunne De selv afgøre måden, De udfører/ udførte Deres arbejdsopgaver på? (F.eks. selv afgøre arbejdsopgavernes rækkefølge, arbejde uden indblanding fra andre eller selv tage initiativer) (Kun ét kryds) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 93 V0030 MULIGHEDER FORFREMMELSE start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27

21 Spm. 12: Er/var der muligheder for forfremmelse eller anden erhvervskarriere for mennesker med Deres (sidste) arbejde og uddannelse? (Kun ét kryds) Ja, gode muligheder Ja, forholdsvis gode muligheder Nej, dårlige muligheder Nej, ingen muligheder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 92 V0031 ARB.INDSATS PÅSKØNNET start 54, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 13: Føler/følte De, at Deres arbejdsindsats for det meste påskønnes/blev påskønnet af dem, De arbejder/ arbejdede mest sammen med? (Påskønnelse kan f.eks. være arbejdskammeraters skulderklap, hensyntagen, respekt for éns arbejde, interesse for éns arbejde og lignende) (Kun ét kryds) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 93 V0032 ARBEJDE FYSISK HÅRDT start 56, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14: Hvor tit passer/passede følgende på Deres nuværende/sidste arbejde: A. Skal/skulle De arbejde fysisk meget hårdt? (F.eks. med store belastninger af kroppen) (Sæt ét kryds for hvert spørgsmål A-D)

22 Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 91 V0033 ARBEJDE HURTIGT start 58, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14: Hvor tit passer/passede følgende på Deres nuværende/sidste arbejde: B. Skal/skulle De arbejde meget hurtigt? (F.eks. akkordarbejde, ophobede arbejdsopgaver eller nå mere på samme tid) (Sæt ét kryds for hvert spørgsmål A-D) Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 90 V0034 ARBEJDE KONCENTRERET start 60, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14: Hvor tit passer/passede følgende på Deres nuværende/sidste arbejde: C. Skal/skulle De arbejde meget koncentreret? (F.eks. arbejde meget årvågent, påpasseligt, lukke alt andet ude eller fordybe sig) (Sæt ét kryds for hvert spørgsmål A-D) Ofte Sommetider Sjældent Aldrig

23 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 92 V0035 ARBEJDE TAGE INITIATIVER start 62, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14: Hvor tit passer/passede følgende på Deres nuværende/sidste arbejde: D. Skal/skulle De tage initiativer? (F.eks. finde på noget nyt uden at få besked om det eller selv træffe beslutninger) (Sæt ét kryds for hvert spørgsmål A-D) Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 92 IPs barndom og ungdom Nu følger et par spørgsmål om Deres barndom og ungdom V0036 BOEDE SAMMEN MED FORÆLDR start 64, manglende data: = 9 Spm. 15: Boede De sammen med Deres forældre (biologiske forældre eller adoptivforældre), da De var barn? (Kun ét kryds) Ja, med mor og far hele tiden Ja, med mor og far noget af tiden, derefter med den ene Ja, kun med mor Ja, kun med far

24 Ja, anden måde med mor/far Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0037 IKKE FLYTTET HJEMMEFRA start 65, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad var Deres alder, da De flyttede varigt hjemmefra? Er ikke flyttet hjemmefra (Hvis De ikke er flyttet hjemmefra, skal De sætte kryds i firkanten. Hvis De er flyttet hjemmefra, skal De skrive Deres alder ved fraflytning). (Sæt kryds i firkanten eller skriv alder) Nævnt, gå til spm. 17 (V39) Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0038 ALDER FLYTTEDE HJEMMEFRA start 66, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V37 Spm. 16: Hvad var Deres alder, da De flyttede varigt hjemmefra? Alder ved varig fraflytning (Hvis De ikke er flyttet hjemmefra, skal De sætte kryds i firkanten. Hvis De er flyttet hjemmefra, skal De skrive Deres alder ved fraflytning). (Sæt kryds i firkanten eller skriv alder) Variablen er kodet i intervallet (Ved ikke - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 10 tilfælde) 100 (irrelevant - 22 tilfælde) Bolig og husholdning

25 Nu nogle spørgsmål om Deres bolig og husholdning V0039 ANTAL RUM I BOLIG start 69, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 17: Hvor mange rum (opholds- og soverum) har Deres bolig i alt, når De ser bort fra køkken, bad/toilet, entre, kælder og loftsrum? Antal opholds- og soverum: (De bedes medregne f.eks. spisestue, dagligstue, soveværelse, børneværelse og gæsteværelse) (Skriv antal rum) Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 6 tilfælde) V0040 BOLIG PLADSPROBLEMER start 71, manglende data: = 9 Spm. 18: Har De nogen af følgende problemer med Deres bolig? A. Pladsproblemer i boligen? (For få rum eller for få kvadratmeter) (Kun ét kryds for hvert spørgsmål) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0041 BOLIG LYDGENER start 72, manglende data: = 9 Spm. 18: Har De nogen af følgende problemer med Deres bolig? B. Problemer med høje, skarpe eller irriterende lyde? (Støjende naboer, støjende dyr, gadestøj, flystøj eller anden støj) (Kun ét kryds for hvert spørgsmål) Ja Nej

26 Uoplyst svarprocent: 96 V0042 BOLIG FOR LIDT SOLLYS start 73, manglende data: = 9 Spm. 18: Har De nogen af følgende problemer med Deres bolig? C. Problemer med for lidt sollys i boligen? (F.eks. uden direkte sollys) (Kun ét kryds for hvert spørgsmål) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0043 BOLIG OPVARMNING PROBLEM start 74, manglende data: = 9 Spm. 18: Har De nogen af følgende problemer med Deres bolig? D. Problemer med opvarmning af boligen? (Bortset fra eventuelle økonomiske problemer i forbindelse med opvarmning) (Kun ét kryds for hvert spørgsmål) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0044 HVEM TILBEREDER MORGENMA start 75, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvem udfører oftest følgende slags husarbejde i Deres bolig: Tilbereder morgenmad? (Tilberedning af varm mad er uanset tidspunkt på dagen. Opvask er også brug af opvaskemaskine. Rengøring er

27 ikke almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende) (Kun ét kryds for hver opgave) Jeg selv Sammen med eller på skift med samlever/ægtefælle Sammen med eller på skift med barn/børn Samlever/ægtefælle Samlever/ægtefælle og barn/børn i fællesskab eller på skift Voksne og barn/børn i fællesskab eller på skift Udføres af andre Udføres ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0045 HVEM TILBEREDER VARM MAD start 76, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvem udfører oftest følgende slags husarbejde i Deres bolig: Tilbereder varm mad? (Tilberedning af varm mad er uanset tidspunkt på dagen. Opvask er også brug af opvaskemaskine. Rengøring er ikke almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende) (Kun ét kryds for hver opgave) Jeg selv Sammen med eller på skift med samlever/ægtefælle Sammen med eller på skift med barn/børn Samlever/ægtefælle Samlever/ægtefælle og barn/børn i fællesskab eller på skift Voksne og barn/børn i fællesskab eller på skift Udføres af andre Udføres ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0046 HVEM VASKER OP start 77, manglende data: = 9

28 Spm. 19: Hvem udfører oftest følgende slags husarbejde i Deres bolig: Vasker op? (Tilberedning af varm mad er uanset tidspunkt på dagen. Opvask er også brug af opvaskemaskine. Rengøring er ikke almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende) (Kun ét kryds for hver opgave) Jeg selv Sammen med eller på skift med samlever/ægtefælle Sammen med eller på skift med barn/børn Samlever/ægtefælle Samlever/ægtefælle og barn/børn i fællesskab eller på skift Voksne og barn/børn i fællesskab eller på skift Udføres af andre Udføres ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0047 HVEM VASKER TØJ start 78, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvem udfører oftest følgende slags husarbejde i Deres bolig: Vasker tøj? (Tilberedning af varm mad er uanset tidspunkt på dagen. Opvask er også brug af opvaskemaskine. Rengøring er ikke almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende) (Kun ét kryds for hver opgave) Jeg selv Sammen med eller på skift med samlever/ægtefælle Sammen med eller på skift med barn/børn Samlever/ægtefælle Samlever/ægtefælle og barn/børn i fællesskab eller på skift Voksne og barn/børn i fællesskab eller på skift Udføres af andre Udføres ikke Uoplyst

29 svarprocent: 95 V0048 HVEM FORETAGER INDKØB start 79, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvem udfører oftest følgende slags husarbejde i Deres bolig: Foretager daglige indkøb? (Tilberedning af varm mad er uanset tidspunkt på dagen. Opvask er også brug af opvaskemaskine. Rengøring er ikke almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende) (Kun ét kryds for hver opgave) Jeg selv Sammen med eller på skift med samlever/ægtefælle Sammen med eller på skift med barn/børn Samlever/ægtefælle Samlever/ægtefælle og barn/børn i fællesskab eller på skift Voksne og barn/børn i fællesskab eller på skift Udføres af andre Udføres ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0049 HVEM GØR RENT I BOLIGEN start 80, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvem udfører oftest følgende slags husarbejde i Deres bolig: Gør rent i boligen? (Tilberedning af varm mad er uanset tidspunkt på dagen. Opvask er også brug af opvaskemaskine. Rengøring er ikke almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende) (Kun ét kryds for hver opgave) Jeg selv Sammen med eller på skift med samlever/ægtefælle Sammen med eller på skift med barn/børn Samlever/ægtefælle Samlever/ægtefælle og barn/børn

30 i fællesskab eller på skift Voksne og barn/børn i fællesskab eller på skift Udføres af andre Udføres ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0050 IKKE GJORT RENT start 81, manglende data: = 9 Spm. 20: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange er der så gjort rent i Deres bolig, bortset fra almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende? (De bedes oplyse antal gange, der faktisk er gjort rent inden for de sidste 30 dage, f.eks. støvsuget og vasket gulv. De skal ikke oplyse det antal gange, De plejer at gøre rent) (Sæt kryds i én firkant eller skriv antal gange) Ikke gjort rent de sidste 30 dage Ved ikke/kan ikke huske det Svar i antal gange Uoplyst svarprocent: 99 V0051 ANTAL GANGE GJORT RENT start 82, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V50 Spm. 20: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange er der så gjort rent i Deres bolig, bortset fra almindelig oprydning, opvask, afstøvning og lignende? Antal gange gjort rent de sidste 30 dage (De bedes oplyse antal gange, der faktisk er gjort rent inden for de sidste 30 dage, f.eks. støvsuget og vasket gulv. De skal ikke oplyse det antal gange, De plejer at gøre rent) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 2 tilfælde) 99 (uoplyst - 9 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde)

31 IP selv og andre mennesker De næste spørgsmål handler om Dem selv og andre mennesker V0052 ALDRIG BOET SAMMEN ÆGTEF start 85, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvor mange år har De ialt boet sammen med en ægtefælle eller samlever, når De også medregner eventuelle tidligere ægtefæller eller samlevere? Har aldrig boet sammen med en ægtefælle eller samlever (Sæt kryds i firkanten eller skriv nærmeste antal hele år. Sæt kryds i firkanten, hvis mindre end 6 måneder) Nævnt, gå til spm 22.A (V54) Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0053 ÅR BOET SAMMEN ÆGTEFÆLLE start 86, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V52 Spm. 21: Hvor mange år har De ialt boet sammen med en ægtefælle eller samlever, når De også medregner eventuelle tidligere ægtefæller eller samlevere? Antal år boet sammen med ægtefælle(r) og samlever(e): (Sæt kryds i firkanten eller skriv nærmeste antal hele år. Sæt kryds i firkanten, hvis mindre end 6 måneder) Variablen er kodet i intervallet (under eet år - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 12 tilfælde) 100 (irrelevant - 80 tilfælde)

32 V0054 SAMMEN MED EGNE BØRN start 89, manglende data: = 9 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med: A. Deres mindreårige eller voksne børn? (Biologiske/adopterede) (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Har ingen Har ikke været sammen Har været sammen Uoplyst svarprocent: 95 V0055 ANTAL GANGE SAMMEN BØRN start 90, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V54 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med: A. Deres mindreårige eller voksne børn? (Biologiske/adopterede) Antal gange været sammen (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 9 tilfælde) 98 (udokumenteret kode - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 47 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) V0056 SAMMEN MED BØRNEBØRN start 93, manglende data: = 9 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med: B. Deres børnebørn? (Biologiske/adopterede)

33 (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Har ingen Har ikke været sammen Har været sammen Uoplyst svarprocent: 93 V0057 ANTAL GANGE SAMMEN BØRNE start 94, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V56 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med: B. Deres børnebørn? (Biologiske/adopterede) Antal gange været sammen (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 6 tilfælde) 99 (uoplyst - 60 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) V0058 SAMMEN MED ANDEN FAMILIE start 97, manglende data: = 9 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med: C. Anden familie? (Egen og eventuelle ægtefælle eller samlevers familie) (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Har ingen Har ikke været sammen Har været sammen Uoplyst svarprocent: 88

34 V0059 ANTAL GANGE SAMMEN FAMIL start 98, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V58 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med: C. Anden familie? (Egen og eventuelle ægtefælle eller samlevers familie) Antal gange været sammen (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 10 tilfælde) 99 (uoplyst tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) V0060 SAMMEN MED EGNE VENNER start 101, manglende data: = 9 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med: D. Deres egne venner? (Personer De holder af, har tillid til og deler interesser med) (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Har ingen Har ikke været sammen Har været sammen Uoplyst svarprocent: 94 V0061 ANTAL GANGE SAMMEN VENNE start 102, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V60 Spm. 22: Hvis De tænker de sidste 30 dage igennem én for én, hvor mange gange har De så i Deres egen bolig og andre steder været sammen med:

35 D. Deres egne venner? (Personer De holder af, har tillid til og deler interesser med) Antal gange været sammen (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 8 tilfælde) 99 (uoplyst - 54 tilfælde) 100 (irrelevant - 81 tilfælde) V0062 TELEFON EGNE BØRN start 105, manglende data: = 9 Spm. 23: Det kan være svært at huske telefonsamtaler. Hvis De prøver at huske hver enkelt telefonsamtale i de sidste 30 dage, hvor mange gange har De så alt i alt talt i telefon med: (Både korte og lange telefonsamtaler. Også samtaler, hvor andre ringer op) A. Deres mindreårige eller voksne børn? (Biologiske/adopterede) (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Har ingen Ingen telefonsamtaler Husker ikke/ved ikke Antal gange talt i telefon Uoplyst svarprocent: 95 V0063 ANTAL GANGE TLF. EGNE BØ start 106, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V62 Spm. 23: Det kan være svært at huske telefonsamtaler. Hvis De prøver at huske hver enkelt telefonsamtale i de sidste 30 dage, hvor mange gange har De så alt i alt talt i telefon med: (Både korte og lange telefonsamtaler. Også samtaler, hvor andre ringer op) A. Deres mindreårige eller voksne børn? (Biologiske/adopterede) Antal gange talt i telefon

36 (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 1 tilfælde) 999 (uoplyst - 44 tilfælde) 1000 (irrelevant tilfælde) V0064 TELEFON BØRNEBØRN start 110, manglende data: = 9 Spm. 23: Det kan være svært at huske telefonsamtaler. Hvis De prøver at huske hver enkelt telefonsamtale i de sidste 30 dage, hvor mange gange har De så alt i alt talt i telefon med: (Både korte og lange telefonsamtaler. Også samtaler, hvor andre ringer op) B. Deres børnebørn? (Biologiske/adopterede) (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Har ingen Ingen telefonsamtaler Husker ikke/ved ikke Antal gange talt i telefon Uoplyst svarprocent: 93 V0065 ANTAL GANGE TLF. BØRNEBØ start 111, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V64 Spm. 23: Det kan være svært at huske telefonsamtaler. Hvis De prøver at huske hver enkelt telefonsamtale i de sidste 30 dage, hvor mange gange har De så alt i alt talt i telefon med: (Både korte og lange telefonsamtaler. Også samtaler, hvor andre ringer op) B. Deres børnebørn? (Biologiske/adopterede) Antal gange talt i telefon (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 2 tilfælde)

37 99 (uoplyst - 63 tilfælde) 100 (irrelevant tilfælde) V0066 TELEFON ANDEN FAMILIE start 114, manglende data: = 9 Spm. 23: Det kan være svært at huske telefonsamtaler. Hvis De prøver at huske hver enkelt telefonsamtale i de sidste 30 dage, hvor mange gange har De så alt i alt talt i telefon med: (Både korte og lange telefonsamtaler. Også samtaler, hvor andre ringer op) C. Anden familie? (Egen og eventuel ægtefælle eller samlevers familie) (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Har ingen Ingen telefonsamtaler Husker ikke/ved ikke Antal gange talt i telefon Uoplyst svarprocent: 95 V0067 ANTAL GANGE TLF. FAMILIE start 115, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V66 Spm. 23: Det kan være svært at huske telefonsamtaler. Hvis De prøver at huske hver enkelt telefonsamtale i de sidste 30 dage, hvor mange gange har De så alt i alt talt i telefon med: (Både korte og lange telefonsamtaler. Også samtaler, hvor andre ringer op) C. Anden familie? (Egen og eventuel ægtefælle eller samlevers familie) Antal gange talt i telefon (Sæt kryds i én firkant for hvert spørgsmål A-D eller skriv antal gange) Variablen er kodet i intervallet (ved ikke - 2 tilfælde) 999 (uoplyst - 49 tilfælde) 1000 (irrelevant tilfælde)

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere