- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- hvilke mål indgår i begrebet usability? -"

Transkript

1 - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde Universitetscenter 2006

2

3 Forord Dette speciale er resultatet af vores samarbejde med studerende og ansatte ved Roskilde Universitetscenter. Enhver undersøgelse, hvad enten den er kvantitativ eller kvalitativ er afhængig af, at respondenterne ønsker at deltage helhjertet. Vi ønsker at sige tak til alle de studerende og ansatte, der har deltaget i undersøgelsen og som har udvist stor entusiasme og interesse for vores arbejde. Tak, skal det også lyde til: Ben Shneiderman for hans venlige besvarelse af vores spørgsmål om oprindelsen af de fem mål for brugbarhed, der er grundlaget for dette speciale. Morten Hertzum og Simon Heilesen for deres vejledning igennem vores arbejde med dette speciale. Læsevejledning Dette speciale er resultatet af et samarbejde mellem Rasmus Jensen & Peter Larsen. Specialets kapitler er udarbejdet i fællesskab og kan derfor ikke tildeles en enkelt forfatter. Det obligatoriske eksempel på den faglige formidling af specialets indhold kan findes i afsnit 10.6 Bilag 6 - Den faglige formidling på side 95. Web Vi har i forbindelse med den kvantitative del af denne undersøgelse brugt et elektronisk spørgeskema, som vi har programmeret specielt til denne undersøgelse. Spørgeskemaet vil i bedømmelsesperioden være tilgængeligt på adressen:

4 Abstract Usability - Hvilke mål indgår i begrebet usability? Begrebet brugbarhed (usability) gennemgår hele tiden en udvikling, og begrebet er løbende oppe til diskussion. Abstrakte begreber, og en usikkerhed om hvordan disse begreber forholder sig til hinanden, har imidlertid været medvirkende til, at flere forfattere som Shneiderman & Plaisant (2005) og Nielsen (1993) løbende har videreudviklet og diskuteret en række mere håndgribelige mål for brugbarhed. Men hvordan forstår brugerne brugbarhed, og har de en helt anden opfattelse af, hvad der udgør et brugbart system? I dette speciale har vi fokuseret på Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed; Speed of performance, Time to learn, Retention over time, Rate of errors og Subjective satisfaction. Disse mål er indikatorer for systemets effektivitet og brugernes tilfredshed med systemet i en brugssituation, og er samlet med til at beskrive systemets brugbarhed. Vi ønskede, at undersøge og forstå hvordan de studerende og ansatte ved Roskilde Universitetscenter opfatter rigtigheden af de fem mål for brugbarhed, samt hvilke mål der muligvis også har indflydelse på brugernes valg af program. I den kvantitative del af undersøgelsen fandt vi, at kun to ud af Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed har indflydelse på respondenternes valg af program. Dette skyldes, at målene for brugbarhed er så godt inkorporeret i respondenternes programmer, at de ikke oplever, at målene har indflydelse på deres valg. I den kvalitative del af undersøgelsen fandt vi, at systemets tilgængelighed også er afgørende for respondenternes valg af program. Respondenterne har behov for at kunne tilgå deres s og informationer fra en hvilken som helst internetforbindelse og på forskellige tidspunkter. Under normale omstædigheder dækker de fem mål for brugbarhed imidlertid ikke, hvorvidt systemet er tilgængeligt. For at kunne afdække et mål som tilgængelighed foreslår vi, at man som evaluatorer, tillægger sin undersøgelse et meso perspektiv. Et meso perspektiv er hverken et makro eller mikro perspektiv, men bibeholder en række af de fordele, som man høster ved at kombinere systemets brugbarhed og anvendelighed i en ny indfaldsvinkel. Vi foreslår altså ikke en ukontrolleret udvidelse af undersøgelsens perspektiv, men at man i stedet gør en indsats for at inddrage de forhold i den større sammenhæng, som har indflydelse på systemets brugbarhed og anvendelighed. Side 2

5 Abstract (English) Usability - Which measures constitute usability? Usability is constantly undergoing further development and is regularly under discussion. Abstract measures and uncertainty about how these measures correlate drove several authors, among them Shneiderman & Plaisant (2005) and Nielsen (1993), to develop and discuss a number of more manageable measures of usability. But how do the users understand usability? Do they have a different understanding of what makes a system usable? In this thesis we have focused on Shneiderman & Plaisants (2005) five measures of usability; Speed of performance, Time to learn, Retention over time, Rate of errors and Subjective satisfaction. These measures are indicators of system efficiency and users satisfaction while using the system, and are a combined effort to describe the systems usability. Our goal was to investigate and understand how the students and employees at Roskilde University view the validity of the five measures, while investigating other possible measures that influence the users choice of application as well. In the quantitative part of the study we found that only two of Shneiderman & Plaisants (2005) five measures of usability influenced the respondents choice of application. This is a result of the measure being so well incorporated in the respondents applications, that they do not feel that the measures are influencing their choice. In the qualitative part of the study we found that system accessibility is crucial for the respondents choice of application. The respondents need to be able to access their s and information at any time of the day and from any computer connected to the Internet. However, under normal circumstances system accessibility is not covered by the five measures of usability. To cover a measure like system accessibility, we suggest that evaluators take a meso perspective on investigations. A meso perspective is neither a macro nor micro perspective, but preserves some advantages which come from combining the systems usability and utility in a new approach. We do not suggest an uncontrolled widening of the perspective on investigations, but that evaluators make an effort of including conditions in the wide context that might influence the systems usability and utility. Side 3

6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING BRUGBARHED DEFINITIONEN PÅ BEGREBET BRUGBARHED Vejledning om brugbarhed ISO (1998) Technology Acceptance Model Davis (1993) Usage Indicators Shneiderman & Plaisant (2005) METODE UNDERSØGELSENS RESPONDENTER METODER, PILOTFORSØG OG FREMGANGSMÅDE Den kvantitative metode Metodeovervejelser Spørgeskemaet Pilotforsøg Fremgangsmåde Den kvalitative metode Metodeovervejelser Interviewguiden Pilotforsøg Udvælgelse af deltagerne Fremgangsmåde RESULTATBEHANDLING DE KVANTITATIVE RESULTATER Informationer om respondenterne Mål 1: Time to learn Mål 2: Speed of performance Mål 3: Rate of errors Mål 4: Retention over time Mål 5: Subjective satisfaction Usefulness Sammenfatning DE KVALITATIVE RESULTATER Hypoteseafprøvning Mål 1: Time to learn Mål 2: Speed of performance Mål 3: Rate of errors Mål 4: Retention over time Mål 5: Subjective satisfaction Usefulness De ekstra mål for brugbarhed Sammenfatning BRUGBARHED & PROGRAMMER Sammenfatning DISKUSSION...66 Side 4

7 7 KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATUR BILAG BILAG 1 - DET KVANTITATIVE SPØRGESKEMA BILAG 2 - DE KVANTITATIVE DATA BILAG 3 - DE KVANTITATIVE RESULTATER Time to learn Speed of performance Rate of errors Subjective satisfaction Usefulness BILAG 4 - KORRELATIONER BILAG 5 - DEN KVALITATIVE INTERVIEWGUIDE BILAG 6 - DEN FAGLIGE FORMIDLING Refleksioner over den faglige formidling Artikel...97 Side 5

8 1 Indledning I takt med at flere og flere arbejdsgange bliver understøttet af interaktive systemer, er brugbarhed blevet en vigtig del af systemudviklingen. Vi er i vores daglige liv omgivet af mange produkter, som vi interagerer med i større eller mindre omfang. Alt lige fra vores køkkenredskaber og til den computer vi har stående på vores skrivebord skal leve op til de samme krav om, at vi finder deres anvendelse intuitiv, og at vi kan finde ud af at bruge dem. Vi befinder os ikke længere i en tid, hvor professionelle ved universiteterne udfylder hulkort og anvender enkelte isolerede systemer. I dag kan vi som privat personer vælge mellem et bredt udvalg af systemer fra mange forskellige leverandører til at understøtte os i vores arbejde og fritid. Mængden af systemer betyder, at vi som forbrugere i dag ikke behøver at nøjes med et system, der kun delvist dækker vores behov. Vi kan i stedet vælge et nyt og bedre produkt blandt de mange systemer, hvor brugbarhed (usability) er blevet et konkurrenceparameter. Begrebet brugbarhed gennemgår også hele tiden en videreudvikling, og begrebet er løbende oppe til diskussion. Brugbarhed bliver i litteraturen beskrevet på en række forskellige måder. Den internationale standard ISO er en anerkendt definition, der beskriver brugbarhed som brugerens mulighed for at udføre en given opgave inden for en given kontekst med formålstjenlighed (effectiveness), effektivitet (efficiency) og tilfredshed (satisfaction) til følge. Disse begreber kan imidlertid være meget abstrakte og svære at gøre målbare, og der eksisterer en generel usikkerhed omkring hvad begreberne indeholder, og hvordan de forholder sig til hinanden. Det har blandt andet været medvirkende til, at flere anerkendte forfattere som Shneiderman & Plaisant (2005) og Nielsen (1993) løbende har videreudviklet og diskuteret en række mere håndgribelige mål for brugbarhed, som beskriver brugernes; speed of performance, time to learn, retention over time, rate of errors og subjective satisfaction. Disse mål er indikatorer for systemets effektivitet og brugernes tilfredshed med systemet i en brugssituation og er samlet med til at beskrive systemets brugbarhed. Men hvordan forstår brugerne brugbarhed? Med udgangspunkt i Shneiderman & Plaisants (2005) er disse mål så tilstrækkelige til at afdække brugernes holdning til systemets brugbarhed, eller har brugerne en helt anden opfattelse af, hvad der udgør et Side 6

9 brugbart system? Denne problemstilling vil vi i de efterfølgende kapitler undersøge og diskutere yderligere. Problemformulering: Er Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed dækkende for, hvad der konstituerer brugbarhed for en bruger i en specifik kontekst? Vi vil igennem de efterfølgende kapitler undersøge, hvordan et uddrag af de studerende og ansatte på Roskilde Universitetscenter opfatter Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed. Vi har valgt Roskilde Universitetscenter, da stedet har en bred vifte af forskellige mennesker og opfordrer de studerende og ansatte til at benytte en række forskellige systemer heriblandt . Praktisk har dette også været mest gennemførligt inden for specialets tidshorisont. Vi vil igennem de kvantitative og kvalitative dele af undersøgelsen tage udgangspunkt i de studerende og ansattes erfaringer med det program, de overvejende bruger til dagligt. er efterhånden blevet allestedsnærværende, og vi har alle erfaringer med brugen af (Wattenberg et al., 2005). Der kan være store individuelle forskelle på, hvordan vi anvender . Forskelle der giver sig til udtryk i de beskeder vi sender, og på den måde vi organiserer vores beskeder i foldere og kategorier for bedre at kunne holde styr på dem. Fælles for os alle er det imidlertid, at vi efterhånden alle har erfaringer med brugen af . Det er disse erfaringer vi i de efterfølgende kapitler vil bruge som udgangspunktet for vores undersøgelse af Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed. Den internationale standard ISO er en anerkendt definition på begrebet brugbarhed men kan i begrebets abstrakte definition ikke måles eller undersøges. Vi må i stedet opdele begrebet i en række mere håndgribelige mål, som kan observeres, når brugerne anvender systemet (ISO, 1998). Den første del af vores undersøgelse er kvantitativ og har til formål at undersøge og afdække respondenternes opfattelse af Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed. Respondenterne vil igennem 34 spørgsmål blive spurgt; Hvor tilfreds er du med dit program, og hvad har indflydelse på, at et computerprogram er brugbart? Undersøgelsen bliver foretaget med brug af et elektronisk spørgeskema og skaber grundlaget for den videre Side 7

10 diskussion af, hvorvidt de fem mål for brugbarhed er tilstrækkelige til at beskrive de forhold, der for respondenterne konstituerer et brugbart system. Underspørgsmål 1: Hvordan opfatter respondenterne rigtigheden af Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed? Med udgangspunkt i de kvantitative resultater vil vi i den anden del af undersøgelsen foretage en række kvalitative interviews, der har til formål at samle op og diskutere resultaterne fra den indledende spørgeskemaundersøgelse. Formålet med den forsatte undersøgelse af de fem mål for brugbarhed er at slå fast, om der er andre faktorer der eventuelt også har betydning for, at respondenterne finder et system brugbart. De interviewede respondenter er udvalgt på baggrund af den indledende spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne har tilkendegivet deres interesse for at deltage i et afklarende interview. Tilsammen vil de to første dele af undersøgelsen skabe det videre grundlag for vores efterfølgende diskussion og konklusion. Underspørgsmål 2: Hvilke andre betydende faktorer har også indflydelse på respondenternes definition på begrebet brugbarhed? ISO standarden lægger op til en bred definition på brugbarhedsbegrebet. Standardens abstrakte begreber åbner op for anvendelsen af en række forskellige mål for brugbarhed. Definitionens bredde har imidlertid ikke haft indflydelse på valget af de arbejdsopgaver, som man undersøger. Arbejdsopgaver med et makro perspektiv der omfatter større dele af systemet er meget sjældne. For at kunne håndtere kompleksiteten i en undersøgelse af et systems brugbarhed vælger man i stedet mere simple og håndgribelige mål på et mikro niveau (Hornbæk, 2006). Men hvilken indflydelse har det på de mål, man anvender? Kan vi udvide perspektivet for vores undersøgelser til også at omfatte eventuelle andre betydende faktorer, eller hvordan kommer vi videre? Denne problemstilling vil vi afslutningsvis diskutere. Samlet vil undersøgelsens dele bidrage til at afdække, hvorvidt Shneiderman & Plaisants (2005) fem mål for brugbarhed er dækkende for, hvad der konstituerer brugbarhed for de ansatte og studerende på Roskilde Universitetscenter. Side 8

11 2 Brugbarhed Brugbarhedsbegrebet er som udgangspunkt et meget abstrakt begreb, der kan være svært at definere. At bestemme hvad der har indflydelse på, at et system er brugbart er svært, og det er mindst lige så svært at bestemme de målbare kriterier, som systemet skal evalueres ud fra (Öörni, 2002). Dette har blandt andet også været medvirkende til, at begrebet til stadighed er blevet diskuteret i litteraturen og forsøgt gjort målbart. Denne del af specialet beskriver undersøgelsens definition på begrebet brugbarhed, som vi efterfølgende vil undersøge og senere hen diskutere. 2.1 Definitionen på begrebet brugbarhed Human Computer Interaction (HCI) feltet har udviklet sig fra at være en kombination af den eksperimentelle psykologi og datalogien til at være et felt, hvor teoretikere fra mange forskellige fagområder arbejder analytisk og empirisk med at udforme nye teorier, modeller, mål og retningslinier for udformningen af brugervenlige systemer. Designere, sociologer, antropologer, økonomer og jurister arbejder alle hen imod bedre at kunne forstå de kognitive, sociale og økonomiske forhold, der ligger til grund for, at et system bliver accepteret af brugerne. For at udforme brugervenlige systemer er det altså nødvendigt at have en dybdegående viden om mennesker, om design og om den kontekst, hvor systemet skal anvendes (Shneiderman & Plaisant, 2005). At udvikle systemer efter at være brugbare kræver imidlertid, at man identificerer de forhold, der gør et systemet brugbart. Der eksisterer mange forsøg på at identificere sådanne forhold. Problemet med disse lister, regler og kriterier er imidlertid, at det ikke er klart, hvordan de forholder sig til hinanden, og hvorfor den ene liste regler er bedre end den anden (Van Welie et al., 1999) Vejledning om brugbarhed ISO (1998) Den internationale standard ISO er en anerkendt beskrivelse af de forhold, der udgør begrebet brugbarhed (Hornbæk, 2006). Standarden tager en teoretisk tilgang til at beskrive brugbarhed og er i mange henseender et udmærket udgangspunkt for at diskutere systemers brugbarhed, men er også forbundet med nogle problemer, som vi efterfølgende vil diskutere yderligere. Side 9

12 ISO definerer brugbarhed som; omfanget hvormed en specifik bruger af et system kan opnå et specifikt resultat (goal) inden for en specifik kontekst med en grad af formålstjenlighed, effektivitet og tilfredshed til følge (ISO, 1998). Formålstjenlighed - beskriver i denne sammenhæng graden af færdiggørelse og præcision, hvormed brugeren opfylder det specificerede resultat. Effektivitet - beskriver de ressourcer, der bliver brugt i forbindelse med brugerens opfyldelse af det specificerede mål. Disse ressourcer kan f.eks. være brugernes mentale og fysiske ressourcer, tid, materialer samt de finansielle omkostninger, der er forbundet med at opfylde det specificerede resultat. Tilfredshed beskriver, hvorvidt brugen af systemet er forbundet med noget ubehag, samt om brugeren har en positiv indstilling til at anvende systemet (ISO, 1998). Standardens abstrakte begreber, formålstjenlighed, effektivitet og tilfredshed er ikke ment som nogen målbare størrelser men i stedet som en heuristik, ud fra hvilken man kan vurdere, hvorvidt det undersøgte system opfylder brugernes behov. En undersøgelse af et systems brugbarhed kræver imidlertid, at man er i stand til at afdække og måle brugernes krav til systemets brugbarhed mere konkret. Det betyder, at det bliver nødvendigt at opdele standardens abstrakte begreber i en række mål, der for brugerne konstituere et brugbart system og som i praksis kan observeres (Van Welie et al., 1999). Den internationale standard tilbyder imidlertid ikke en liste af sådanne håndgribelige mål men begrænser sig til at definere rammerne for brugbarhedsbegrebet (framework) ved at beskrive systemets kontekst (context of use), det ønskede resultat (goals) samt standardens tre abstrakte begreber (usability measures) og lader i stedet evaluatorer definere passende mål ud fra de opstillede rammer (ISO, 1998). Den brede definition på standarden gør det muligt for evaluatorerne at vælge mål ud fra de forventninger, som de involverede parter har til det undersøgte system (ISO, 1998). Det gør det også muligt at udvikle og anvende en række nye og forskellige mål for brugbarhed som f.eks., om systemet er sjovt, æstetisk eller om det muliggør en grad af socialitet (Hornbæk, 2006). Selvom det ikke kan udelukkes, at disse mål også kan være med til at beskrive systemets brugbarhed, så udgør mængden af forskellige Side 10

13 mål også et problem. De mange forskellige mål gør det svært at sammenligne de enkelte undersøgelser, når de ikke tager udgangspunkt i standardiserede metoder som f.eks. spørgeskemaet om brugertilfredshed QUIS (Hornbæk, 2006; Shneiderman & Plaisant, 2005). Samlet er standardens tre begreber for brugernes performance og præferencer med til at beskrive et systems brugbarhed inden for den undersøgte kontekst. Det er imidlertid ikke alle undersøgelser af systemers brugbarhed, der inddrager samtlige af standardens begreber. Frøkjær et al. (2000) og Hornbæk (2006) beskriver således, hvordan en betydelig andel, henholdsvis 10% og 22%, af de gennemgåede undersøgelser ikke inddrager mål for systemets formålstjenlighed. Fordi der ikke er nogle umiddelbare korrelationer mellem ISO standardens abstrakte begreber, så udgør den manglende behandling af en eller flere af begreberne et problem (Frøkjær et al., 2000). På trods af de svage korrelationer mellem standardens begreber så er de samlet, og kun samlet, med til at beskrive et systems overordnede brugbarhed. Når evaluatorer efterfølgende tager udgangspunkt i et enkelt eller to af begreberne, er der risiko for, at de både implicit og eksplicit antager sammenhænge mellem standardens begreber, som der ikke er grundlag for, og at de helt overser vigtige iagttagelser om systemets brugbarhed (Frøkjær et al., 2000). Ud over de tre abstrakte begreber er systemets kontekst (context of use) også en vigtig del af den internationale standard. Konteksten beskriver omstændighederne for brugen af systemet i form af bruger (user), opgave (task), udstyr (equipment) og det miljø (environment), som systemet bliver brugt inden for. Disse størrelser er unikke for den enkelte kontekst, og den undersøgte opgave (task) har ofte et mikro perspektiv. Makro perspektiver på de undersøgte opgaver er sjældne. Ofte håndterer vi kompleksiteten ved en evaluering af et systems brugbarhed ved at vælge simple og mere håndgribelige mål på et mikro niveau (Hornbæk, 2006). Kontekstens unikke størrelser betyder, at man skal være forsigtigt med at anvende beskrivelser af et systems brugbarhed i andre sammenhænge, da et system i mange tilfælde vil blive anvendt inden for forskellige rammer og derfor ikke kan sammenlignes. For at et system overordnet og bredt vil kunne kaldes for brugbart, vil det derfor være nødvendigt at teste systemet inden for en række forskellige rammer (Van Welie et al., 1999). Side 11

14 Dertil kommer også, at ISO ikke tager højde for, at der kan være flere systemer (products) involveret i at opnå det forventede resultat (goal). Mange opgaver vil i dag kræve, at man anvender en række forskellige systemer. Her vil der ikke blot være tale om desktop programmer men også distribuerede systemer, som kan indgå i større sammenhænge og involvere adskillige brugere. I denne sammenhæng vil integrationen og udvekslingen af data mellem systemerne være altafgørende. Dette er dog noget, som standarden i sin beskrivelse ikke tager højde for. ISO afgrænser sig helt fra at inddrage og diskutere eventuelle betydende forhold uden for de undersøgte rammer. Det betyder, at flere brugere, forskelligt udstyr, et skiftende miljø og andre systemer ikke vil blive diskuteret i forhold til det undersøgte system. Det kan yderligere komme til at betyde, at undersøgelsen ikke bliver fyldestgørende, og at vigtige informationer om systemet i andre sammenhænge ikke bliver en del af beskrivelsen af systemets overordnede brugbarhed. På trods af at den internationale standard er forbundet med en række problemer, er ISO standarden og dens tre abstrakte begreber formålstjenlighed, effektivitet og tilfredshed stadig et anerkendt forsøg på at beskrive de forhold, indflydelse har på et systems brugbarhed (Hornbæk, 2006). Definitionens mangel på konkrete mål betyder, at den ikke kan anvendes i praksis og er derfor heller ikke denne undersøgelses primære definition på brugbarhedsbegrebet Technology Acceptance Model Davis (1993) Der eksisterer en række forsøg på at konkretisere de mål, der gør et system brugbart. Det er imidlertid ikke alle forsøg, der har den samme tilgangsvinkel eller perspektiv. Davis (1989, 1993) forsøger således med Technology Acceptance Model (TAM) at afdække nogle bedre mål for at forudsige og forklare brugernes accept og brug af et vilkårligt program. Modellen er et eksempel på anvendelsen af subjektive mål for brugbarhed og tager lige som de øvrige modeller udgangspunkt i problematikken omkring, hvad der forårsager, at brugerne enten accepterer eller helt afviser at anvende et system. TAM adskiller sig imidlertid fra en række af de øvrige modeller ved at tage udgangspunkt i brugernes subjektive indstilling til at anvende systemet, hvor også modellens to overordnede begreber hovedsageligt dækker brugernes tilfredshed (satisfaction) i ISO standarden. Den subjektive indgangsvinkel Side 12

15 gør dog ikke TAM og modellens to overordnede begreber mindre anvendelig, da ISO standarden i sin formulering åbner op for at anvende subjektive mål til også at beskrive systemets formålstjenlighed og effektivitet i de tilfælde, hvor objektive mål for brugbarhed ikke kan anvendes (ISO, 1998). Et andet argument for både at anvende objektive og subjektive mål for brugbarhed, er at de kan lede til andre konklusioner, ligesom også en balanceret brug af objektive og subjektive mål kan lede til en forbedring af brugernes oplevelse og objektive performance med systemet (Hornbæk, 2006). Technology Acceptance Model (TAM) består af to overordnede begreber, som antages at have indflydelse på brugernes accept af et givent system. Det første begreb perceived usefulness er formuleret ud fra den antagelse, at brugerne enten vil acceptere eller helt afvise at anvende et system ud fra deres tro på, om systemet er i stand til at understøtte dem i deres arbejde. Det andet begreb perceived ease of use beskriver graden, hvormed brugerne tror, at de let kan bruge systemet. Dette andet begreb bygger på antagelsen om, at et system som brugerne tror er let at bruge også har større chance for at blive accepteret af brugerne (Davis, 1989). Det afgørende ved TAM modellen er, at den ikke tager udgangspunkt i en brugssituation, som det er tilfældet med en række andre metoder. Modellen tager i stedet udgangspunkt i brugernes subjektive indstilling til at anvende det undersøgte system. Denne indgangsvinkel til at undersøge brugernes accept og et systems brugbarhed er imidlertid også forbundet med nogle problemer. Der eksisterer en række eksempler på, at brugernes indstilling til systemet ikke stemmer overens med den reelle anvendelse af systemet i en brugssituation. Argumentet for at blive ved med at diskutere modellen er imidlertid, at man kan forbedre systemet på en række fronter for at gøre det bedre i en brugssituation. Men hvis ikke brugerne har en positiv indstilling til anvende systemet, vil de efter al sandsynlighed stadig ikke acceptere systemet (Davis, 1989) Usage Indicators Shneiderman & Plaisant (2005) Shneiderman & Plaisant (2005) og Nielsen (1993) repræsenterer et andet forsøg på at konkretisere de mål, der har indflydelse på brugbarheden af et system. I modsætning Side 13

16 til Technology Acceptance Model (TAM) tager denne definition udgangspunkt i fem usage indicators (se Tabel 1), der kan afdækkes ved at evaluere brugernes anvendelse af systemet i en konkret brugssituation og dækker overvejende ISO standardens to begreber efficiency og satisfaction. De fem mål for brugbarhed blev udviklet gennem en række års forskning og er til dels også baseret på praktiske erfaringer. I bogen Software Psychology af Shneiderman (1980) ser man begyndelsen på målene for brugbarhed, der senere hen blev eksplicitte i forbindelse med en række offentlige forelæsninger, som Ben Shneiderman afholdte i perioden (Shneiderman, Privat korrespondance). De fem mål for brugbarhed (Shneiderman & Plaisant, 2005) Speed of performance How long does it take to carry out the benchmark tasks? Time to learn How long does it take for a typical member of the user community to learn how to use the actions relevant to a set of tasks? Retention over time Rate of errors Subjective satisfaction How well do users maintain their knowledge after an hour, a day, or a week? How many and what kinds of errors do people make in carrying out the benchmark tasks? How much did users like using various aspects of the interface? Tabel 1: De fem mål for brugbarhed som de bliver beskrevet af Shneiderman & Plaisant (2005). De fem mål for brugbarhed dækker hovedsageligt ISO standardens abstrakte begreber efficiency og satisfaction (Shneiderman & Plaisant, 2005). Der eksisterer en grad af konsensus mellem Shneiderman & Plaisant (2005) og Nielsens (1993) fem mål for brugbarhed, der kun adskiller sig fra hinanden i deres ordvalg (Van Welie et al., 1999), se Tabel 2. Dette skyldes, at Jakob Nielsen som gæst overværede en af Ben Shneidermans offentlige forelæsninger og efterfølgende adopterede de fem mål for brugbarhed og videreførte dem i sit eget arbejde inden for feltet (Shneiderman, Privat korrespondance). ISO Shneiderman & Plaisant Nielsen Efficiency Speed of performance Efficiency Time to learn Learnability Effectiveness Retention over time Memorability Rate of errors Errors / Safety Satisfaction Subjective satisfaction Satisfaction Tabel 2: Brugbarhedsbegrebet som det bliver defineret af ISO , Shneiderman & Plaisant og Nielsen (Van Weile et al., 1999). Fælles for begge definitioner er det dog, at de gør ISO standardens abstrakte begreber mere håndgribelige og repræsenterer en målbar tilgang til at evaluere et Side 14

17 systems brugbarhed. Der eksisterer imidlertid ikke en endegyldig definition på begrebet brugbarhed. Der opstår løbende nye definitioner på, hvordan vi kan måle systemers brugbarhed, og de foreslår alle en revidering af de eksisterende mål. Operationalisering af den internationale standard ISO stiller da også spørgsmålstegn ved, hvorvidt de fremsatte mål nu også er valide mål for brugbarhed (Hornbæk 2006). Det er noget vi ønsker at undersøge yderligere. Igennem de efterfølgende kapitler vil vi, med udgangspunkt i Shneiderman & Plaisants fem mål for brugbarhed, undersøge, hvorvidt denne definition på begrebet brugbarhed er dækkende for, hvad der for brugerne på Roskilde Universitetscenter konstituerer et brugbart system. Side 15

18 3 Metode Eftersom den kvalitative og kvantitative metode begge har såvel deres styrker som svagheder, har vi valgt at inddrage begge metoder i vores undersøgelse. Der er ikke tale om, at den ene metode er bedre end den anden. Derimod er der tale om, at bruge metoder egnede til at løse forskellige opgaver. Vi ser altså ikke valget af metode som enten/eller men både og, idet de to metoder komplementerer for hinandens svagheder. Ved at kombinere de to metoder mener vi således, at vi på den bedst mulige måde kan indfri vores mål med at diskuterer vores problemformulering. Den kvantitative del af undersøgelsen foregik elektronisk via en hjemmeside, vi lavede til formålet. Den kvalitative del af undersøgelsen foregik ved, at vi lavede interviews med udvalgte personer, der via den kvantitative undersøgelse havde givet udtryk for, at de gerne ville medvirke i et uddybende interview. De efterfølgende afsnit vil beskrive de overvejelser, fremgangsmåder og metoder der er blevet anvendt igennem undersøgelsens dele. 3.1 Undersøgelsens Respondenter For at få et overblik over vores undersøgelses respondenter må vi have en forståelse for den organisation, de til dagligt færdes i. Roskilde Universitetscenter kan sammenlignes med et hvilket som helst andet universitet eller større dansk virksomhed, når det angår brugen af s. Antallet af studerende var i oktober 2004 på 8747 fordelt på følgende måde: Bachelor, 2458 Overbygning, 6057 Ph.d., 232 Derudover er der 613 på deltidsuddannelserne Antallet af ansatte hvilket inkluderer lektorer, sekretær osv. ligger på 801. Med eksterne personer indregnet kommer antallet op på omkring 1000 (www.ruc.dk/omruc). Sammenlagt er vores undersøgelsesgrundlag på næsten mennesker. Det er dog ikke alle disse, vi har mulighed for at nå eller kan nå, med den undersøgelsesform vi bruger. Det er derfor vigtigt at pointere, at dette antal, ikke er Side 16

19 antallet af reelle personer vi kan nå med vores fremgangsmåde. Tallet er dog vigtigt i forhold til vores senere analyse og diskussion af de indsamlede resultater. Brugen af s er sammen med telefonen og det interne postsystem et vigtigt kommunikationsmedie på RUC. Man kan groft inddele udvekslingen og brugen af e- mails op i følgende kategorier: o Broadcast, som kan være: s omkring møder, aftaler, kurser og andet afklarende. s med nyheder. o Interaktion, som kan være: s til og fra samarbejdspartnere både for ansatte og studerende. s mellem de studerende om gruppemøder. Fremsendelse af materialer. Private s. o Andet, som kan være: Kontaktpersons database. Nogle bruger programmet som en reminder eller kalender. Som det fremstår af ovenstående, er s et vigtigt arbejdsværktøj på Roskilde Universitetscenter. Vælger man at kigge på trafikken på universitetscenters mailsystem alene, så er der på en almindelig hverdag mellem 5000 og 6000 unikke logins, og der bliver sendt over s. Mange brugere af Roskilde Universitetscenters Re:Webmail checker s flere gange om dagen, hvilket kan ses på de IMAP forespørgsler, som der foretages på mailserveren. Derudover kommer alle de studerende og ansatte som bruger Hotmail, Outlook og andre programmer. Dette skaber et solidt grundlag for at foretage en undersøgelse af denne karakter på RUC med udgangspunkt i brugen af , da anvendelsen af på Roskilde Universitetscenter er meget udbredt. 3.2 Metoder, Pilotforsøg og Fremgangsmåde De efterfølgende afsnit sammenfatter undersøgelsens brug af metoder, pilotforsøg samt den valgte fremgangsmåde. Side 17

20 3.2.1 Den kvantitative metode Jævnfør vores problemstilling opbygger vi vores empiri således, at de mere generelle data fås ved at gennemføre en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og ansatte på Roskilde Universitetscenter. De efterfølgende afsnit sammenfatter undersøgelsens brug af den kvantitative metode. Den primære kilde brugt i disse afsnit er Østbye et al. (1997) fra bogen Metodebok for mediefag. Det færdige spørgeskema som er fremkommet af denne teori, kan ses i afsnit 10.1 Bilag 1 - Det kvantitative spørgeskema på side Metodeovervejelser Når vi vælger at lave vores kvantitative undersøgelse i form af et spørgeskema på en hjemmeside, har vi selvfølgelig gjort os nogle overvejelser over denne fremgangsmåde frem for andre. Blandt de elektroniske muligheder har en hjemmesidebaseret spørgeskemaundersøgelse den fordel, at den ser ens ud i alle browsere og derved ens ud for alle respondenter. Spørgeskemaet kan tildeles alle former for grafik, farver og forskellige tekstformater i modsætning til en , som typisk er plain tekst, og som ikke indeholder grafik, da det ikke er alle programmer, tykke som tynde, der kan vise dette. Med et elektronisk spørgeskema er det ydermere nemt for respondenterne at svare, da de kun skal sætte et kryds eller lign som svar til et prædefineret spørgsmål og trykke submit, når de er færdige. Ulempen ved at lave en elektronisk spørgeskemaundersøgelse er imidlertid den teknologiske kunnen, det kræver for at gøre dette. Hvis ikke man selv har den fornødne kunnen, kan det blive nødvendigt, at man skal ud og ofre penge på både programmeringen af siden samt et sted at ligge siden på Internettet (Mann & Stewart, 2000). Disse ulemper har dog ikke været et problem for denne undersøgelse. Som datalogi studerende har vi selv haft den fornødne kunnen til at lave spørgeskemaet og Roskilde Universitetscenter har i undersøgelsens varighed hosted spørgeskemaet under adressen Med denne meget sigende adresse og ingen af de formodede ulemper har vi med fordel lavet et elektronisk spørgeskema frem for at sende en ud til respondenterne. En anden fordel ved det elektroniske spørgeskema er dataindsamlingen. Ved f.eks. at sende et spørgeskema på som respondenterne udfylder og sender retur, står vi selv for at skulle indtaste resultaterne i en database for at kunne fortage de Side 18

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

1. Indledende spørgsmål

1. Indledende spørgsmål Velkommen til vores spørgeskema om IT virksomheder og IT ansatte i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsens formål er at kortlægge den nuværende tilstand indenfor evaluering/test af IT produkter med en brugergrænseflade.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Forskning om usability-arbejde i praksis Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Udfordringer i forskningen Mange forskningsstudier fokuserer på at generere rapporter som beskriver

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor INTERAKTIONSDESIGN Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer

Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer DUNk 2012, Trinity, Fredericia 29. Maj 2012 Oversigt Line Stald, AU 1. Baggrunden for

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Præsentation af data: design og evaluering af brugergrænseflader v/ Egil Boisen, AAU, Institut for Sundhedsteknologi Restaurant Skoven, Odense,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Samlet evaluering af kommunale samarbejdspartnerne, biologiske forældre og plejeforældrene 1 Forord Formålet med evalueringen er: - At belyse Videnscentrets

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet "ELLERS ER DET LIGE UD AF LANDEVEJEN" En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Anne Sofie Jakobsen

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet

Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet Juni 2011 2/12 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Metode... 3 2.1. Google analytics...3 2.2. Spørgeskema...4 2.3. Indikatorer...4

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk Evaluering i praksis Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november Hvad skal vi sammen de næste 1,5 time? Formål: Få viden om evaluering i hverdagen Få præsenteret og afprøvet et helt

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere