Opstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby"

Transkript

1 ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Opstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby 19. juni 2007

2 Deloitte Indholdsfortegnelse 1. Indledning Analysens indhold Analysens gennemførsel Definition af administrationsudgifter Definition af administrationsudgifter på centralt niveau Definition af administrationsudgifter på decentralt niveau Opstilling af administrationsbudget Socialcenter Valby Pensions- og Omsorgskontor Valby Forskelle i kontoplan og konteringspraksis Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med opstillingen af et fælles administrationsbudget Opstilling af fælles administrationsbudget Opgørelse af et faktisk administrationsbudget...11

3 Deloitte 1 1. Indledning Københavns Borgerrepræsentation besluttede primo 2007 at samle den lokale borgerbetjening i et nyt koncept for Fælles Borgerservice med henblik på at skabe én indgang for borgeren, optimere driften og tilvejebringe et økonomisk råderum til finansiering af fremtidige fælles borgerservicecentre. I første omgang er det vedtaget, at der fra 1. april 2008 skal etableres et Fælles Borgerservice Valby bestående af Socialcenter Valby (SC Valby), Pensions- og Omsorgskontoret Valby (PO Valby) samt et nyt Borgerservice Center. I den forbindelse planlægges der at etablere en tværgående administrativ enhed, som samler de administrative opgaveområder under de enkelte centre/kontorer. Københavns Kommune har med baggrund i den fremtidige etablering af nye tværgående administrative enheder bedt Deloitte om at gennemføre en analyse af et fælles administrationsbudget for de nuværende enheder Socialcenter Valby og Pensions- og Omsorgskontor Valby Analysens indhold Analysen opstiller en definition af administrationsudgifter til brug for dannelsen af et fælles administrations budget for det nye Fælles Borgerservicecenter. Analysen indeholder derefter en gennemgang af de eksisterende enheders kontoplaner, og ud fra den opstillede definition af administrationsudgifter gennemgås hvilke poster, som kan henføres til administration, og hvilke der ikke kan. Analysen omfatter udgifter konteret under hovedkonto 6 og 5 i de decentrale enheder. Analysen er afgrænset til kun at omfatte ovennævnte 2 eksisterende og decentrale enheder og vil derfor ikke indeholde en eksplicit vurdering af administrationsudgifter i de relevante centrale forvaltninger, som kan henføres til SC Valby eller PO Valby. Analysen er desuden afgrænset til at opstille et administrationsbudget på kontonummer niveau. Analysen vil derfor ikke omfatte en vurdering af et eventuelt administrativt besparelsespotentiale ved samlokalisering.

4 Deloitte Analysens gennemførsel Analysen er efter aftale med Københavns Kommune gennemført inden for en begrænset tids- og ressourcemæssig ramme. Analysen er baseres på dataudtræk fra KØR og fra en gennemgang af de enkelte enheders kontoplaner med relevant administrativt personale i de 2 enheder.

5 Deloitte 3 2. Definition af administrationsudgifter En forudsætning for opstillingen af et fælles administrationsbudget er opstillingen af en fælles definition af administrationsudgifter i de eksisterende enheder, som vil indgå i dannelsen af Fælles Borgerservicecenter Valby Definition af administrationsudgifter på centralt niveau Administrationsudgifter defineres fra centralt niveau som "alle aktiviteter, der har karakter af støttefunktioner til den direkte leverede serviceydelse til borgeren og virksomheden, eller som retter sig direkte mod servicering af det politiske niveau i kommunen 1 ". SC Valby og PO Valby kan ud fra ovenstående definition i høj grad betragtes som administrative enheder, der understøtter levering af ydelser til borgerne i form af eksempelvis hjemmehjælp, helbredstillæg eller førtidspension. Dette fremgår af enhedernes udgifter til løn, som hovedsagligt konteres under hovedkonto Definition af administrationsudgifter på decentralt niveau Ovenstående definition på administrationsudgifter er ikke anvendelig i forhold til at opstille et fælles administrationsbudget på tværs af de enkelte enheder i et nyt fælles borgerservicecenter. Definitionen på administrationsudgifter skal i denne forbindelse tilpasses til det forvaltningsmæssige niveau, som de decentrale enheder opererer under. Deloitte har derfor inden for rammerne af de eksisterende kontoplaner opstillet en definition for administrationsudgifter på decentralt niveau. Deloittes definition kan sammenfattes til; "alle aktiviteter, der ikke vedrører borgercenterets kerneydelser eller direkte støttefunktioner til disse" Definitionen er funderet inden for de samme konteringsmæssige rammer som definitionen på centralt niveau, men repræsenterer en dekomponering af specielt kontonumrene under hovedkonto 6 i 3 dele vedrørende kerneydelser (ek- 1 Jf. "Budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter" (december 2005) p.15

6 Deloitte 4 sempelvis løn til sagsbehandlerne), støttefunktion til kerneydelse (eksempelvis transport til sagsbehandler ved besøg hos borgerne) og endelig administration (eksempelvis husleje, kantinedrift etc.) Definitionen indebærer, at det er den pågældende kontos funktion i forhold til leveringen af centerets kerneydelse, som er bestemmende for hvorvidt, der er tale om administrationsudgift. Dette betyder, at udgifter afholdt af udkørende personale godt kan betragtes som administrationsudgift, såfremt disse ikke kan knyttes direkte til den leverede ydelse. Som eksempel på dette kan nævnes udgifter til fagbøger og kurser, som ud fra ovenstående definition er administrationsudgifter, idet de ikke direkte kan knyttes til leveringen af en borgerrettet ydelse. Denne afgrænsning kan diskuteres og bør vurderes i forhold til anvendelsen af det opstillede administrationsbudget. Definitionen af administrationsudgifter på decentralt niveau er illustreret i nedenstående figur. Som det fremgår, vil der være overlap mellem kerneydelser og støttefunktion til kerneydelser og mellem støttefunktion til kerneydelser og administration. Dette indebærer, at der på en række kontonumre konteres udgifter, som til dels kan defineres som støttefunktion til kerneydelser, og som til dels kan defineres som administrative udgifter. Som eksempel på dette kan nævnes it, som er en nødvendig del af sagsbehandlernes virke i forhold til at træf-

7 Deloitte 5 fe afgørelser, meddele denne til borgeren osv., men som samtidig benyttes til en lang række administrative opgaver som intern kommunikation, økonomi og lønstyring osv. En opgørelse over administrationsbudgettets faktiske størrelse kræver derfor en yderligere analyse og efterfølgende opdeling af en række kontonumre i en administrationsdel og en ikke-administrationsdel, hvilket dog vurderes at være uden for rammerne af denne analyse. Se endvidere afsnit 3.6. Definitionen af administrationsudgifter skal samtidig forstås inden for rammerne af centrale og decentrale omkostninger. Udgifter til eksempelvis it-software, licenser etc. kan således være afholdt såvel decentralt som centralt, hvilket kan give anledning til forskelle i konteringspraksis i de enkelte enheder. Dette forhold belyses kun delvis i nedenstående, og det er Deloittes opfattelse, at decentraliseringsgraden i forhold til administrative udgifter med fordel kan belyses nærmere.

8 Deloitte 6 3. Opstilling af administrationsbudget Opstillingen af et administrationsbudget baserer sig på ovennævnte definition af administrationsudgifterne i et fælles borgerservicecenter. Administrationsbudgettet dannes ud fra de 2 eksisterende enheders kontoplaner 2. Enhedernes kontoplaner er opbygget i forhold til deres organisering (områdekoder) og er derfor relativ uensartet. Endvidere er konteringen baseret på den andel af kommunens standardkontoplan som den enkelte enhed via fagforvaltningen har aktiveret og gjort tilgængelig for enheden. I nedenstående følger der derfor indledningsvis en beskrivelse af enhedernes organisering, kontoplan og konteringspraksis Socialcenter Valby Organisering Socialcenter Valby er organiseret i 4 enheder/ teams vedrørende administration, modtagelse, børn og voksne. De enkelte teams udfylder forskellige roller og har følgelig en mere eller mindre administrativ karakter. I første omgang kan enhederne defineres ud fra konteringen af deres lønudgifter efter Hovedkonto 5 (fagområde) eller Hovedkonto 6 (administration). Børne- og voksenteamets lønudgifter konteres under både hovedkonto 5 og 6, og kan karakteriseres som udførende personale med en direkte borgerrettet funktion. Modtagelsesteamet lønudgifter konteres udelukkende under hovedkonto 6, men det er Deloittes opfattelse, at teamet udfylder en borgerrettet funktion. Administrationsteamet er definitoriske en administrativ enhed, hvis lønudgifter ligeledes konteres under hovedkonto 6. 2 I administrationsbudgettet i det Fælles Borgerservicecenter vil desuden indgå udgifter vedrørende centerets 3. del vedrørende borgerservice. I forhold til opgavens opdrag indgår disse ikke det fælles administrationsbudget.

9 Deloitte 7 Kontoplan og opdeling af administrationsudgifter De 4 enheder i Socialcenter Valby er alle knyttet til en tværgående områdekode i forhold til hovedkonto 5 og 6, som følger administration (01XX), modtagelse (02XX), børneteam (03XX) og voksenteam (04XX). Posteringer hovedkonto 5 Under hovedkonto 5 findes der i forhold til ovenstående en række øvrige områdenumre vedrørende betalinger til og fra kommunen (21XX), botilbud (22XX), hjemmepleje (23XX), hjemmehjælp (24XX), servicebutikker (25XX), udgået hjælpemidler (26XX), forankring af retssikkerhed (42XX), Akacieparken (45XX), Bo- og Behandlingstilbud (46XX), Sjælør Boulevard (47XX), Lukretiavej (50XX) og Væksthytten (51XX). For alle disse gælder det, at udgifterne defineres som kerneydelser eller som udgifter knyttet til kerneydelsen, og der er derfor ikke medtaget konti herunder til administrationsbudgettet. Dette gælder eksempelvis også administration i decentrale enheder som Akacieparken, der dog defineres som støtte til kerneydelse, idet de er henført til en konkret ydelse/udførende del. For posteringer under hovedkonto 5 for de 4 tværgående områder gælder det, at de vedrører enten kerneydelse eller støttefunktion til disse, og de er derfor definitorisk ikke at betragte som administrationsudgifter. Posteringer under hovedkonto 6 Under hovedkonto 6 er den primære udgift løn. Lønposterne er alle konteret under konto løn klient - borger eller konto løn i øvrigt. Posterne er yderligere opdelt på de 4 tværgående områdenumre. For lønposterne under område (01XX) administration gælder det, at enkelte medarbejdere (ca. 20 pct.) beskæftiger sig med arbejde, der er knyttet direkte til kerneydelser, og de kan derfor definitorisk ikke medtages i administrationsbudgettet. For den øvrige andel af løn posteret under område 01XX gælder det, at disse skal medregnes i et administrationsbudget. For lønposterne under de øvrige områdenumre vedrørende modtagelsesteamet, børne- og voksenteamet gælder det, at disse alle er knyttet til centerets kerneydelser og følgelig ikke medtages i administrationsbudgettet. For de øvrige udgiftsområder gælder det, at udgifter posteret under område 01XX administration hovedsagligt medtages

10 Deloitte 8 som administrationsudgifter. Undtaget herfra er udgifter vedrørende brugere, herunder eksempelvis tolkebistand. For øvrige udgifter posteret under områdenumrene 02XX- 04XX gælder det generelt, at udgifter knyttet til personale eksempelvis kurser er medtaget i administrationsbudgettet, mens udgifter knyttet til brugerne eksempelvis lægeerklæringer samt tolkebistand ikke medtages i administrationsbudgettet Pensions- og Omsorgskontor Valby Organisering PO er organiseret som en administrativ enhed og knytter områdekoder til visitation (1450), administration (1000) eller ejendom (1050) under hovedkonto 6. Under hovedkonto 5 knyttes der en række områdekoder til de enkelte ydelser fordelt på henholdsvis omsorg (1xxxx) og pension (2xxxx). Gennemgang af kontoplan Udgifter vedrørende løn: Der benyttes følgende løn kontis: Løn-Økonomi-it/Personel (administration) Løn Klient-borger Løn i øvrigt Af disse vedrører kun konto administration. En andel (ca pct.) af medarbejderne konteret under denne konto beskæftiger sig dog med sagsbehandling og bør følgelig ikke medtages i et administrationsbudget. Disse medarbejdere kunne med fordel konteres under konto i standard kontoplanen vedrørende Løn-fagområder. Der er desuden konteret en række lønudgifter under hovedkonti 5, som alle er knyttet til kontorets kerneydelse, og som følgelig ikke er medtaget som administrationsudgift. Udgifter vedrørende ejendomsdrift Varme, husleje, vedligeholdelse, rengøring osv. er alle knyttet til områdekode 1050-Ejendom. Disse er givet definitionen alle knyttet til administrationsudgifter. Udgifter konteret under område 1000-Administration Disse udgifter omfatter en lang række områder som varekøb, kontorhold, mødeudgifter, transport etc. Af disse udgifter kan der ud fra definitionen udskilles en række poster, som alene vedrører støtte til kontorets kerneydelser og følgelig

11 Deloitte 9 ikke medtages i administrationsbudgettet. Disse omfatter blandt andet tolkebistand, cykler og reparation af cykler, persontransport, lægeerklæringer vedrørende klienter mm. Poster med andel til administrationsbudget Der findes en række poster, som vil være af administrativ karakter, men som i nogle tilfælde kan defineres som en støtte til kerneydelserne. Disse poster omfatter eksempelvis kontormaskiner, inventar it-varekøb, taxakørsel, varetransport, kontorartikler, porto og telefon. Disse kan medtages i administrationsbudgettet, men det er Deloittes opfattelse, at man med fordel kan sondre mellem eksempelvis indkøb af pc til en sagsbehandler og indkøb af pc til en administrativ medarbejder, idet pc'en og tilhørende programmel kan være en nødvendig forudsætning for leveringen af kerneydelsen. Poster til administrationsbudget Dernæst er der en række poster, som ikke knytter sig til centerets kerneydelser, og som følgelig kan karakteriseres som ren administration. Disse omfatter eksempelvis repræsentation, bøger/tidsskrifter, annoncer og kurser Forskelle i kontoplan og konteringspraksis Af ovenstående fremgår det, at der er væsentlig forskel mellem opbygningen af de 2 enheders kontoplaner og følgelig i deres konteringspraksis. Den væsentligste forskel vedrører brugen af områdenumre til at danne unikke poster i forhold til standardkontoplanen. Denne forskel er afgørende i forståelsen af de enkelte udgiftsposter og kan også have stor betydning for senere anvendelsen af modellen for administrationsbudgettet i øvrige Fælles Borgerservicecentre. I forhold til enkelte poster så bemærkes det, at it området konteres forskelligt de 2 enheder i mellem. I Socialcenteret konteres it under konto køb af interne it-ydelser, idet alle pc'er "leases" af Koncernservice, hvortil der betales en årlig samlet pris for hardware, software, licenser reparationer etc. pr. maskine. I P/ O kontoret konteres it under konto interne udgifter - it varekøb. Endelig er det vores erfaring, at når en kontoplan bliver så lang, som tilfældet er med kommunens standardkontoplan, vil det betyde, at samme typer udgifter i visse tilfælde bliver posteret forskelligt.

12 Deloitte Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med opstillingen af et fælles administrationsbudget Deloitte har gennemgået de nuværende kontoplaner med det administrative personale i SC Valby og i PO Valby. Vi er i den forbindelse blevet opmærksomme på en række forhold, som bør medtages i forståelsen af et fælles administrationsbudget og for anvendeligheden af budgettet ved etableringen af fremtidige fælles borgerservicecentre. Bemærkninger i forbindelse med opstillingen af et fælles administrationsbudget: En opgørelse af det faktiske administrationsbudget ud fra den anvendte definition må nødvendigvis indeholde en række skøn over enkelte posters andele til administration, og vil derfor altid være behæftet med en hvis usikkerhed. Kontoplanen er først unik, når områdenummer medtages, og områdenumre anvendes forskelligt i SC og PO og antageligt også i borgerservice. Hvis områdenumrene anvendes forskelligt i øvrige SC og PO i kommunen, så vil dette vanskeliggøre en umiddelbar overførsel til andre fælles borgerservicecentre af det opstillede administrationsbudget. Der har ikke været informeret tilstrækkeligt om opsætningen af lønsystemet på kontoarter jf. standardkontoplanen, hvilket vanskeliggør en opstillingen af et administrationsbudget ud fra de eksisterende kontoplaner. Økonomistyring, bogholderi og personaleadministration er de vigtigste administrationsposter, og der er fælles snitflader uanset, om de enkelte fagforvaltninger kan leve med at trække på fælles medarbejdere eller ikke. Flere af de deltagende personer fra de 2 enheder har desuden anført en række mere overordnede bemærkninger vedrørende selve dannelsen af et fælles borgerservicecenter. Det er dog uden for analysens rammer at diskutere disse bemærkninger yderligere Opstilling af fælles administrationsbudget Ud fra ovenstående gennemgang og bemærkninger kan der opstilles et fælles administrationsbudget for de 2 enheder. Det fælles administrationsbudget fremgår af fremsendte Excel regneark "Administrationsbudget mv Valby".

13 Deloitte 11 Regneraket indeholder en gennemgang af de 2 enheders kontoplaner. Til alle kontonumre knyttes der er en eller flere af følgende definitioner KEY (kerneydelse), STF (støttefunktion) eller ADM (administration). Nedenstående viser et udsnit af kontoplanen for SC Valby. Som det fremgår, defineres konto / område 0101 løn klient borger som både administration og støttefunktion (jf. side xx hvor dette omtales). Tilsvarende fremgår det, at konto / område 0201 løn klient borger defineres som en kerneydelse. Udsnit af kontoplan for SC Valby Ud fra gennemgangen af de enkelte enheders kontoplaner dannes der følgelig et fælles administrationsbudget bestående af alle poster, der helt eller delvist er defineret som administration. De enkelte enheders poster og definitioner samt opstillingen af det fælles administrationsbudget fremgår af de fremsendte regneark. Administrationsbudgettet består af i alt 207 poster, hvoraf 70 kun delvis skal medtages i opstillingen af et endeligt budget. Vurderet ud fra det registrerede forbrug i 2007, så vil ca. af ud udgifterne i det fælles administrationsbudget vedrøre løn til administrativt personale, mens de øvrige udgifter hovedsagligt- kan henføres til it, husleje, varekøb, rengøring og vedligeholdelse Opgørelse af et faktisk administrationsbudget En opgørelse af det faktiske administrationsbudget for 2008 kan baseres på forbruget på de 207 identificerede poster i 2007 korrigeret for pris- og lønfremskrivninger. Som nævnt er der dog 70 poster, som kun delvist skal medtages i administrationsbudgettet. Dette indebærer, at en opgørelse af et faktisk administrationsbudget til dels vil være skønsmæssig og dermed også behæftet med en hvis usikkerhed. I forhold til nærværende analyse, så vil en opgørelse af det faktiske administrationsbudget indebære en nærmere gen-

14 Deloitte 12 nemgang af indholdet i de 70 delvis medtagne poster med det administrative personale i de 2 enheder, og en deraf efterfølgende vurdering, ud fra den opstillede definition, af hvor meget der skal medregnes i administrationsbudgettet. Det er dog Deloittes vurdering, at administrationsbudgettet hovedsagligt udgøres af udgifter til løn, it, øvrige varekøb og kontormaskiner, og at man indledningsvis kan gennemgå disse ud fra en væsentlighedsvurdering. En række øvrige poster som eksempelvis porto, publicering, telefon osv. anslås tilsvarende kun at udgøre en relativ lille del af det samlede administrationsbudget. Disse vurderes derfor med fordel at kunne fordeles via en eller flere fordelingsnøgler efter eksempelvis andel administrativt personale. Såfremt ovenstående fremgangsmåde benyttes, anslås det at et fyldestgørende og validt estimat for det faktiske administrationsbudget kan opgøres indenfor en periode af 2-3 arbejdsdage. En forudsætning for dette er dog samtidig, at det fra centralt- og decentralt hold indledningsvis opnås enighed om en fælles anvendelse og forståelse af definitionen af administrationsudgifter.

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet

NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet I dette notat beskrives de opmærksomhedspunkter, som repræsentanter for ældreforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 8: Baggrundsnotat for beregning af timepriser 2012 for hjemmeplejen Sagsnr. 2012-29256 Dokumentnr. 2012-241990 Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Notat. Pasløsning i Borgerportalen

Notat. Pasløsning i Borgerportalen Allerød Kommune Notat Pasløsning i Borgerportalen Borgerportalen har i oktober 2011 fået stillet en pasmaskine til rådighed af virksomheden Scan-Tech og tilbyder nu digitale pasfotos. Flemming Villadsen

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019 Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet for Borgerservice, IT og Digitalisering Digitalisering Drift af intranet Drift af intranetløsning Kilden: 796 e826bid-1 Med en tættere opfølgning på faktureringer

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBEN- HAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION

Læs mere

Budgetanalyse af kommunens. administrationsudgifter

Budgetanalyse af kommunens. administrationsudgifter Økonomiforvaltningen 3. kontor 1. december 2005 Budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F0262591.doc - Christian Steenstrup Braad Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2015 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration

Læs mere

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Med afsæt i redegørelsen om en ny samarbejdsaftale mellem selvstyret og kommunerne, besluttede den politiske

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Notat: Kommunernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Kommunernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Kommunernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 7 3 Om data og metode... 7 3.1 Personalemetoden...

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Københavns Kommune. November 2009. Køb og salg. 09-n009 JEAN DDNA 169100 09007.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Københavns Kommune. November 2009. Køb og salg. 09-n009 JEAN DDNA 169100 09007.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 82.06.00-A30-2138637-09 Sagsbehandler Thomas Frank 30.10.2015 Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune I forlængelse af Bascons afrapportering omkring

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016

Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016 19. 02.2016 Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185. På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På

Læs mere

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre ressourcer til at prioritere de indsatser,

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune

Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune Løn budgettering 2007 Notat fra arbejdsgruppen vedr. Ledelse og Budget. BILAG 3 Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune INDLEDNING...2 PROCEDURE 2007...2 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i 2006 vedr.

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012.

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/07092 UDGIFTER TIL VEJBELYSNING Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12.

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 10-05-2012 Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

28.2.2012. 3. Forslag til strategisk projektstyring og koordinering i BRK (D) v/ Janne Westerdahl. 9. Evt. J.nr.:

28.2.2012. 3. Forslag til strategisk projektstyring og koordinering i BRK (D) v/ Janne Westerdahl. 9. Evt. J.nr.: CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 28.2.2012 Referat, møde nr. 74. Chefgruppens møde den 28.2.2012 kl. 8.30-10.30, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Teknisk budgetprocedure vedr. Prisme for Sundhedsområdet

Teknisk budgetprocedure vedr. Prisme for Sundhedsområdet Teknisk budgetprocedure vedr. Prisme for Sundhedsområdet 1 Budgetvejledning 2012 Teknisk budgetprocedure vedr. Prisme Indholdsfortegnelse Tidsplan for indberetninger af budget i Prisme...3 Budgetindberetning:...4

Læs mere