Delårsrapport januar marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport januar marts 2009"

Transkript

1 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 348 mio. som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter (DKK -189 mio.) samt en negativ valutakursindvirkning (DKK -98 mio.). Korrigeret for indvirkningerne fra frasalg, outsourcing og valutakursudsving faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. 1 % Omsætningen i Sunrise udviste stor vækst på DKK 340 mio. som følge af en gunstig valutakursindvirkning (DKK 158 mio.) samt erhvervelsen af Tele2 i november 2008 (DKK 120 mio.), hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli 2008 (DKK -89 mio.). Korrigeret for disse indvirkninger steg Sunrises omsætning ca. 4 % Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg 11,0 % sammenlignet med 1. kvartal 2008 til trods for det udfordrende makroøkonomiske miljø: Væksten i den nordiske forretnings EBITDA skyldes vellykkede omkostningsreduktioner Væksten i Sunrises EBITDA kan henføres til erhvervelsen af Tele2, gunstige valutakursindvirkninger og vækst i mobiltelefoni for privatkunder Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg DKK 38 mio. til DKK 785 mio. som følge af højere EBITDA Periodens resultat faldt med DKK 47 mio. til DKK 645 mio., hvilket kan henføres til udviklingen i særlige poster, resultat fra joint ventures og associerede virksomheder samt netto finansielle poster Antallet af kunder steg 3,5 % i forhold til 1. kvartal 2008 Forventningerne til 2009 er uændret: Omsætning og resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster forventes at ligge på niveau med 2008 Solide pengestrømme fra driftsaktiviteter steg 42,5 % eller DKK 838 mio. i forhold til 1. kvartal 2008 Den rentebærende nettogæld blev nedbragt med DKK 6,0 mia. til DKK 36,3 mia. sammenlignet med 1. kvartal 2008, hvilket var drevet af frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008 Ændret organisation for at øge kundefokus og integration af teknologiplatforme. Dette har også medført ændret segmentrapportering Salget af de bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo, som blev lanceret i januar, har overgået forventningerne Erhvervelsen af Fullrate blev gennemført i marts Fullrate vil blive indregnet i 2. kvartal 2009 Anvendt regnskabspraksis er ændret vedrørende pensioner og omkostninger til kundeakkvisitioner

2 Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen 3 4 Væsentlige begivenheder 9 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed 10 Erhverv Norden 11 Privat 12 Operations 13 YouSee 14 Sunrise 15 Andre aktiviteter 16 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 17 Safe Harbor-erklæring 18 Resultatopgørelse 19 Balance 21 Pengestrømsopgørelse 22 Koncernegenkapitalopgørelse 23 Segmentoplysninger 24 Kunder 26 Medarbejdere 27 Udvalgte hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning 29 Om TDC 29 Børsnotering 29 Side 2 af 29

3 Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio. 1K K 2008 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.695) (2.890) 6,7 Andre eksterne omkostninger (1.762) (1.676) (5,1) Personaleomkostninger (1.426) (1.669) 14,6 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (5.883) (6.235) 5,6 Andre indtægter og omkostninger ,1 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,0 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.811) (1.756) (3,1) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,7 Særlige poster (180) (73) (146,6) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (97,5) Finansielle poster (802) (728) (10,2) Resultat før skat (3,2) Skat af årets resultat (263) (246) (6,9) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (6,8) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat (6,8) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,1 Rentebærende gæld, netto (36.292) (42.269) 14,1 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 2 Anlægsinvesteringer inklusive SAC (1.773) (1.471) (20,5) 2 Anlægsinvesteringer eksklusive SAC (1.394) (1.118) (24,7) Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter ,5 Investeringsaktiviteter (2.096) (1.928) (8,7) Finansieringsaktiviteter (6.306) (1.981) - Pengestrømme i alt (5.591) (1.936) (188,8) Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 3,3 3,5 - Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster, dagsværdireguleringer og ophørte aktiviteter pr. aktie DKK 4,0 3,8 - Udbyttebetaling pr. aktie DKK 9,0 3,6 - EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) % 38,9 35,1 - Anlægsinvesteringer inklusive SAC/omsætning % 18,6 15,5 - Anlægsinvesteringer eksklusive SAC/omsætning % 14,7 11,8 - Cash earnings pr. aktie (CEPS) fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster 3 DKK 13,0 11,6 - Afkast af investeret kapital (ROCE) 4 % 4,6 3,9-1) Særlige poster indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 19. 2) SAC indeholder kundeakkvisitionsomkostninger og kundefastholdelsesomkostninger. 3) CEPS defineres som (periodens resultat eksklusive særlige poster for aktionærer i moderselskabet - periodens resultat af ophørte aktiviteter + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af joint ventures og associerede virksomheder - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / (gennemsnitlig antal cirkulerende aktier). 4) ROCE defineres som (resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter + resultat af joint ventures og associerede virksomheder) / (aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen + rentebærende gæld). Side 3 af 29

4 TDC Koncernen Resumé TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 11 mio. eller 0,1 % i forhold til 1. kvartal TDC s EBITDA steg i 1. kvartal 2009 med DKK 365 mio. eller 11,0 % til DKK mio. sammenlignet med 1. kvartal Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 785 mio., hvilket er en stigning på DKK 38 mio. eller 5,1 % mod DKK 747 mio. i Stigningen kan hovedsageligt henføres til et højere EBITDA, som blev modvirket af højere afskrivninger og amortiseringer, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008, samt højere finansielle nettoomkostninger. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 1. kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 1. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Antal kunder Antallet af kunder i alt 1 udgjorde 12,2 mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til 1. kvartal Udviklingen kan hovedsageligt henføres til Sunrises erhvervelse af Tele2 i Schweiz samt flere mobilkunder i Sunrise og TDC s nordiske forretning. kvartal Omsætningen blev påvirket af et fald i den nordiske forretning på DKK 348 mio. eller 5,1 %, hvilket blev modvirket af positiv vækst i Sunrise på DKK 340 mio. eller 16,5 %. I den nordiske forretning blev omsætningen negativt påvirket af frasalget af den internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervskunder, samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Ser man bort fra dette, faldt omsætningen med 1,1 %, som hovedsageligt kunne henføres til betydeligt faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning som følge af migrering til udelukkende mobiltelefoni og VoIP, mindre salg af CPE samt lavere omsætning fra international mobilroaming og mobilterminering på grund af lavere priser som følge af henholdsvis EU-regulering og national regulering. Denne udvikling blev delvist opvejet af flere kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. tv-kunde samt flere danske mobilkunder og mobilbredbåndskunder. I Sunrise kunne den positive vækst primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og en betydelig gunstig valutakursudvikling, som dog blev delvist modvirket af frasalget af SBC. Til trods for dette, så steg omsætningen alligevel med ca. 4 %, hvilket primært kunne henføres til øget omsætning fra fastnettelefoni. Invitels 2 erhvervelse af Memorex havde ligeledes en positiv indvirkning, selvom den blev stort set opvejet af en betydelig ugunstig valutakursudvikling. Antallet af kunder i den danske forretning udgjorde 8,2 mio., hvilket er en stigning på 1,5 % sammenlignet med 1. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til flere mobilkunder samt flere mobilbredbånds- og tv-kunder samt kunder inden for andre netværks- og dataforbindelser. Udviklingen blev delvist opvejet af færre fastnettalekunder og fastnetsinternetkunder. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 11 mio. eller 0,1 % i forhold til 1. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder 3 faldt TDC s omsætning med 1,1 %. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC s EBITDA steg med DKK 365 mio. eller 11,0 % til DKK mio. i 1. kvartal Udviklingen skyldtes vækst i den nordiske forretning på DKK 210 mio. eller 8,5 % og i Sunrise på DKK 147 mio. eller 23,1 %. 2 I februar 2008 flyttede det tidligere HTCC hjemsted fra USA til Danmark under 1 Pr. 1. kvartal 2009 har TDC i kundeopgørelsen inddraget Andre netværks- og dataforbindelser. Disse kunder, der udgjorde omtrent 400 tusinde i 1. kvartal 2009, omfatter salg af rå kobber, udleje af faste kredsløb og fiber til engroskunderne samt udleje af faste kredsløb, fiber- og dataprodukter til erhvervskunder. Alle disse produkter bidrager væsentligt til TDC s omsætning og indtjening. Disse kunder er også medtaget i sammenligningstallene fra 2005 til navnet Invitel Holdings A/S. 3 Udviklingen fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Invitels frasalg af Memorex (marts 2008), Sunrises frasalg af SBC (juli 2008) samt erhvervelsen af Tele2 i Schweiz (november 2008). I den resterende del af denne delårsrapport refererer 'korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder', til at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg. Side 4 af 29

5 I den nordiske forretning blev faldet i omsætningen næsten opvejet af et tilsvarende fald på DKK 307 mio. eller 15,7 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket afspejler, at nogle fald er sket inden for områder med lav overskudsgrad som f.eks. udlandstelefoni og CPE. Faldet i transmissionsomkostninger skyldtes også færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning skyldes således vellykkede omkostningsreduktioner, som påvirkede andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger blev reduceret med DKK 88 mio. eller 7,6 % til DKK mio. i 1. kvartal Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til færre konsulent-, markedsførings- og servicekontraktomkostninger. TDC s personaleomkostninger faldt med DKK 176 mio. eller 13,3 % til DKK mio. hovedsageligt pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den nordiske forretning udgjorde i alt , hvilket var eller 14,3 % færre end i 1. kvartal Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i 1. kvartal 2008 til i 1. kvartal 2009 svarende til et fald på 16,1 % fordelt primært på outsourcing af opgaver med 140, frasalg af forretningsaktiviteter med 297 og fratrædelsesordninger med 742. I Sunrise kan den positive EBITDA-vækst henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, en gunstig valutakursudvikling samt vækst i mobilmarkedet for privatkunder. Outsourcing af netdriften bidrog ligeledes til EBITDA-væksten samt og resulterede i en reduktion af personaleomkostninger og øgede andre eksterne omkostninger. Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise med 23,4 % fra til primært som følge af salget af SBC samt outsourcing af hovedparten af netdriften. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder steg TDC s EBITDA 9,6 %. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med DKK 55 mio. eller 3,1 % til DKK mio. i 1. kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i CHF-valutakursen samt flere anlægsinvesteringer i forbindelse med erhvervelserne i Invitel og Sunrise. Denne udvikling blev delvist opvejet af færre afskrivninger på fastnettet. Særlige poster I 1. kvartal 2009 udgjorde særlige poster DKK 180 mio. før skat og DKK 140 mio. efter skat. I 1. kvartal 2008 udgjorde særlige poster DKK 73 mio. før skat og DKK 55 mio. efter skat. Særlige poster omfattede omstruktureringsomkostninger i begge år. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Resultatet efter skat af joint ventures og associerede virksomheder udgjorde i alt DKK 4 mio. i 1. kvartal 2009 mod DKK 163 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket svarede til et fald på DKK 159 mio. Faldet kan hovedsageligt henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i 4. kvartal Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK 802 mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 74 mio. i forhold til 1. kvartal Udviklingen afspejlede værdiregulering af afledte finansielle instrumenter samt valutakursreguleringer af ikke-sikret langfristet EUR-gæld i Invitel. Dette blev delvist opvejet af sikringen af Sunrise og valutakursregulering af langfristet EUR-gæld samt lavere renteomkostninger, der skyldes lavere nettogæld og lavere rentesatser på langfristet gæld. Sunrise er ikke længere fuldt sikret, og sikringen af Sunrise behandles ikke længere som regnskabsmæssig sikring. Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK 263 mio. i 1. kvartal 2009, hvilket var en stigning på DKK 17 mio. sammenlignet med 1. kvartal Skat vedrørende periodens resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 303 mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 39 mio. sammenlignet med 1. kvartal Den effektive skatteprocent på resultatet eksklusive særlige poster var på 27,8 % i 1. kvartal 2009 mod 26,1 % i 1. kvartal Stigningen kunne primært henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i december der resulterede i et lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder sammenlignet med 1. kvartal 2008, uden indvirkning på skatteomkostningen. Side 5 af 29

6 Periodens resultat Periodens resultat inklusive særlige poster udgjorde DKK 645 mio. mod DKK 692 mio. i 1. kvartal Faldet kan hovedsageligt henføres til lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder vedrørende frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008, udviklingen i særlige poster, flere afskrivninger og amortiseringer samt højere finansielle nettoomkostninger, men opvejet af et højere EBITDA. Seniorlåneaftalen er TDC s betydeligste gældsinstrument med 70,1 pct. af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi). Ud over en revolverende kreditfacilitet består seniorlåneaftalen af tre lånefaciliteter, hvoraf den ene lånefacilitet tilbagebetales med afdrag indtil 2011 (lånefacilitet A), og de to andre lånefaciliteter tilbagebetales fuldt ud ved udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (lånefacilitet B og C). Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 785 mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 38 mio. eller 5,1 % mod DKK 747 mio. i Stigningen kan hovedsageligt henføres til højere EBITDA, som blev modvirket af højere afskrivninger og amortiseringer, højere finansielle nettoomkostninger, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Totalindkomst Totalindkomst udgjorde i 1. kvartal 2009 DKK 325 mio. mod DKK mio. i 1. kvartal Faldet på DKK 687 mio. kan primært henføres til udviklingen i anden totalindkomst som følge af valutakursregulering af udenlandske virksomheder efter fradrag af sikring. Egenkapital Ultimo marts 2009 udgjorde egenkapitalen i alt DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Totalindkomsten på DKK 325 mio. blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK mio. Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 1. kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 1. kvartal Denne udvikling kan henføres til frasalget af Polkomtel. Rentebærende nettogæld 1 DKK mio. 1K K 2008 Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 0 3 Rentebærende bruttogæld Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 er den nominelle gæld under seniorlåneaftalen reduceret med DKK mio. (EUR 677 mio.). Den 2. januar 2009 foretog TDC en obligatorisk førtidig indfrielse på DKK mio. (EUR 306 mio.) af lånefacilitet A med førtidig pro rata indfrielse af de obligatoriske afdrag i 2010 og 2011 som følge af modtagelse af provenuet fra salget af Polkomtel-aktierne. Efter denne førtidige indfrielse androg udestående beløb (nominel værdi) ultimo marts 2009 for lånefacilitet A DKK mio. (EUR 497 mio.), der forfalder i henholdsvis 2010 og 2011 med DKK 1.402m (EUR 188m) og DKK 2.297m (EUR 309m). Således udstår følgende beløb (nominel værdi) ultimo marts 2009 for de resterende dele af seniorlåneaftalen: lånefacilitet B: DKK mio. (EUR mio.) og lånefacilitet C: DKK mio. (EUR mio.). I alt udestår: DKK mio. (EUR mio.). Ud over førtidsindfrielserne af lån under seniorlåneaftalen blev EMTN-gæld på DKK mio. (EUR 251 mio.) tilbagebetalt med disponible likvide beholdninger ved forfald i begyndelsen af februar I 1. kvartal 2009 har TDC også tilbagekøbt EMTN-gæld på DKK 81,9 mio. (EUR 11 mio.), der skulle forfalde i april Den udestående EMTN-gæld, der skulle forfalde i april 2012 udgør derfor DKK mio. (EUR 713 mio.) ultimo marts TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld. Rentebærende tilgodehavender (159) (69) Likvide beholdninger (805) (6.315) Rentebærende nettogæld Den regnskabsmæssige nettoværdi målt som amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Den rentebærende nettogæld steg med DKK mio. i forhold til ultimo 2008, hvilket især kan henføres til betaling af udbytte i 1. kvartal Side 6 af 29

7 Afdragsprofil for nominel gæld 1 15,0 12,5 10,0 DKK mia. 7,5 5,0 2,5 0, EMTN Seniorlån 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN (ekskl. Invitel) pr. 31. marts Anlægsinvesteringer 4 I 1. kvartal 2009 steg anlægsinvesteringer inklusive omkost ninger til akkvisition og fastholdelse af kunder, i det følgende kun benævnt kundeakkvisitionsomkostninger 5, med DKK 302 mio. til i alt DKK mio. sammenlignet med 1. kvartal Anlægsinvesteringer eksklusive kundeakkvisitionsomkostninger udgjorde i alt DKK mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 276 mio. mod 1. kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til flere investeringer i fastnettet i den danske forretning pga. succes med kombinationsløsninger og erhvervelsen af Invitel. Anlægsinvesteringer i forhold til omsætning eksklusive kundeakkvisitionsomkostninger var 14,7 % mod 11,8 % i 1. kvartal Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på 42,5 pct. i forhold til 1. kvartal Udviklingen skyldtes hovedsageligt et højere EBITDA, en gunstig udvikling i driftskapitalen samt færre nettorentebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (2.096) mio. Den større udgående pengestrøm på DKK 168 mio. sammenlignet med 1. kvartal 2008 kan primært henføres til flere anlægsinvesteringer og betaling af salgsomkostninger vedrørende salget af Polkomtel-aktierne i Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK (6.306) mio. i 1. kvartal 2009 mod DKK (1.981) mio. i 1. kvartal 2008, som hovedsageligt kan henføres til flere indfrielser af seniorlån og større udbyttebetalinger. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for 1. kvartal 2009 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse af delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er med virkning fra 1. januar 2009 foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis vedrørende omkostninger til kundeakkvisitioner og pensioner. Kundeakkvisitionsomkostninger Fra og med 2009 aktiveres kundeakkvisitionsomkostninger. Omkostningerne omfatter tilskud til mobiltelefoner, salgsprovision og andre marginale omkostninger, der er direkte tilknyttet kunders indgåelse eller fornyelse af kontrakter for en specifik periode. Aktiverede kundeakkvisitionsomkostninger amortiseres lineært over perioden, indtil en fastholdelses-omkostning forventes afholdt, f.eks. når kunden anskaffer en ny mobiltelefon eller opsiger sin kontakt. Sådanne omkostninger blev tidligere omkostningsført, efterhånden som de blev afholdt. Den ændrede regnskabspraksis medfører, at salg af mobiltelefoner til under kostpris ikke længere indregnes som omsætning. Tidligere blev salg af mobiltelefoner indregnet som omsætning og omkostningerne blev indregnet som vareforbrug. Pensioner Aktuarmæssige gevinster og tab 6 vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger indregnes nu direkte på egenkapitalen, når der er gevinster og tab 7. Tidligere indregnedes det overskydende beløb i resultatopgørelsen i henhold til den såkaldte korridormetode over den forventede gennemsnitlige resterende tjenestetid for de omfattede medarbejdere, hvis værdien af akkumulerede aktuarmæssige gevinster/tab oversteg 10 % af den højeste værdi af 6 Forskelle mellem den fremskrevne og den realiserede udvikling i 4 Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 5 Benævnes også SAC for Subscriber Acquisition Costs. pensionsaktiver og pensionsforpligtelser. 7 Ofte omtalt som optegnelse over indregnede indtægter og omkostninger. Med virkning fra 1. januar 2009 benævnes denne opgørelse i overensstemmelse med IFRS som totalindkomstsopgørelsen. Side 7 af 29

8 pensionsforpligtelserne eller af dagsværdien af pensionsordningens aktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab, der ikke oversteg ovennævnte grænser, indregnedes hverken i resultatopgørelsen eller balancen, men blev noteoplyst. Samtrafik mellem net herunder TDC s mobil- og fastnet opgøres som omsætning mellem segmenter, der faktureres til regulerede priser. Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder allokeres til den relevante forretningsenhed. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Indvirkningen på regnskabet for 2008 er vist nedenfor. Indvirkning fra ændret regnskabspraksis på regnskabet for 2008 DKK mio. Hidtidig regnskabspraksis Indvirkning fra ændring Ny regnskabspraksis Omsætning (415) Kundeakkvisitionsomkostninger (415) Pensioner 0 EBITDA Kundeakkvisitionsomkostninger Pensioner 27 EBITDA-margin 33,9 4,4 38,4 Kundeakkvisitionsomkostninger 4,3 Pensioner 0,1 Afskrivninger, mv. (5.819) (1.386) (7.205) Kundeakkvisitionsomkostninger (1.386) Pensioner 0 Årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster Kundeakkvisitionsomkostninger 139 Pensioner 20 Årets resultat (242) Kundeakkvisitionsomkostninger (262) Pensioner 20 Aktiver i alt Kundeakkvisitionsomkostninger Pensioner 231 Egenkapital Kundeakkvisitionsomkostninger Pensioner (50) Interne omkostningsfordelinger Med undtagelse af de ovenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Andre ydelser fra Operations til andre segmentet, dvs. forsyning af it-løsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere. Hovedkontorets forsyning af stabsfunktionsydelser, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter. Hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af de tre danske pensionskasser. Periodens nettopensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensionsaktiver vedrørende de tre danske pensionskasser er således relateret til Hovedkontoret. De segmenter, hvori medlemmerne er ansat, betaler bidrag til Hovedkontoret, som indgår i EBITDA for hvert segment. Forventninger til 2009 Forventningerne til 2009 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i safe harborerklæringen. TDC forventer, at omsætningen vil ligge på niveau med TDC forventer, at årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster vil ligge på niveau med Fordelingen af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) blev ændret efter organisationsændringen. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Efter ændringerne i TDC s organisatoriske struktur i 1. kvartal 2009 er al indenlandsk mobil- og fastnetinfrastruktur placeret i Operations. Alle driftsomkostninger i forbindelse med Erhverv Nordens og Privats fælles brug af netinfrasturktur i Operations allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere, f.eks. antal minutter. Denne omkostningsfordeling omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindings omkostninger og er derfor ikke sammenlignelige med de priser, som Operations opkræver hos engroskunder. Side 8 af 29

9 Væsentlige begivenheder Ændringer i den organisatoriske struktur og ændringer i ledelsen af TDC A/S Forud of hjemstedsændringen ændrede TDC sine præferenceaktier til ordinære aktier i HTCC. Den 5. februar 2009 meddelte TDC, at selskabet ville ændre sin organisation, således at den blev mere fokuseret på kunderne end på teknologi. TDC har nu følgende divisioner: Privat, Erhverv og Operations sidstnævnte har ansvaret for salg til engroskunder, netværk, it og drift, De tidligere forretningsenheder Fastnet Norden og Mobil Norden er opløst. Jesper Theil Eriksen, der var koncerndirektør for TDC Mobil Norden, er nu koncerndirektør for Privat, mens Carsten Dilling, tidligere koncerndirektør for TDC Fastnet Norden, i dag er koncerndirektør for Operations. Jens Munch-Hansen er tiltrådt som koncerndirektør for Erhverv Norden og som medlem af TDC s direktion efter Klaus Petersen, der har forladt selskabet. Jens Munch-Hansen er cand.merc. Han kommer fra IBM, hvor han har været Vice President for IBM Sales and Business Development North East Europe. Gennem sin karriere hos IBM har han siden 1980 haft mange forskellige ledende poster i Danmark og internationalt og har bl.a. i perioden være administrerende direktør for IBM Norden. TDC A/S direktion består herefter af: administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, koncernfinansdirektør Jesper Ovesen, koncerndirektør Privat Jesper Theil Eriksen, koncerndirektør Erhverv Norden Jens Munch-Hansen, koncerndirektør Operations Carsten Dilling, administrerende direktør for YouSee Niels Breining og koncernstrategidirektør Eva Berneke. Som led i en omstrukturering udskiller Invitel Holdings A/S sine aktiviteter med henblik på at danne en international og en ungarsk forretning i separate juridiske enheder. Endelig har Invitel Koncernen gennemført en refinansiering af væsentlige dele af sine datterselskabers gæld. TDC har som led i refinansieringen ydet et efterstillet aktionærlån på ca. EUR 34 mio. Erhvervelsen af Fullrate TDC erhvervede i marts Fullrate, der er en førende udbyder af bredbånd og VoIP til lavpris, og som endvidere udbyder mobilt bredbånd. Generalforsamling 2009 TDC s ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt den 19. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann og Gustavo Schwed. Endvidere blev Andrew Sillitoe valgt som bestyrelsesmedlem. Han havde været medlem af bestyrelsen siden den 14. oktober 2008, da han tiltrådte som suppleant for Richard Wilson, der udtrådte. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. De finansielle tal herunder sammenligningstallene præsenteret i denne delårsrapport afspejler den nye organisatoriske struktur. Kvartalsomsætningen og EBITDA for hver forretningsenhed for 2008 er vist på side 25. Invitel reorganisering Den 5. marts 2009 offentliggjorde TDC A/S, at TDC s 64,6 % ejede datterselskab Hungarian Telephone and Cable Corp. (HTCC), som var noteret på NYSE Alternext (Alternext), havde indgået aftaler, som reelt har flyttet virksomhedens hjemsted fra Delaware til Danmark under navnet Invitel Holdings A/S (hjemstedsændringen). Aktionærerne forbliver de samme, og selskabet vil have ADS er (American Depositary Shares) noteret på Alternext under symbolet IHO. Side 9 af 29

10 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed for 1. kvartal TDC Koncernen (DKK mio.) 1K K 2008 Ændring i % Omsætning ,1 Nordiske forretning (5,1) Erhverv Norden (6,9) Privat (4,0) Operations (16,5) YouSee ,0 Andre aktiviteter (286) (311) 8,0 Sunrise ,5 Andre aktiviteter ,2 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.695) (2.890) 6,7 Nordiske forretning (1.644) (1.951) 15,7 Andre eksterne omkostninger (1.762) (1.676) (5,1) Nordiske forretning (1.065) (1.154) 7,7 Personaleomkostninger (1.426) (1.669) 14,6 Nordiske forretning (1.149) (1.325) 13,3 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (5.883) (6.235) 5,6 Nordiske forretning (3.858) (4.430) 12,9 Andre indtægter og omkostninger ,1 Nordiske forretning (21,2) EBITDA ,0 Nordiske forretning ,5 Erhverv Norden ,3 Privat ,6 Operations ,6 YouSee ,0 Andre aktiviteter (60) (119) 49,6 Sunrise ,1 Andre aktiviteter ,7 Side 10 af 29

11 Erhverv Norden Erhverv Norden udbyder et bredt sortiment af telekommunikationsløsninger i Danmark og de andre nordiske lande og omfatter TDC Sverige, TDC Norge, TDC Finland, NetDesign og TDC Hosting. Erhverv Norden leverer netværks- og internettjenester, herunder udleje af faste kredsløb og adgang til accessnettet, fastnettelefoni, mobiltjenester, herunder mobilt bredbånd og konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), terminalsalg og installation. Erhverv Norden er også operatør af et pan-nordisk net. Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 har Erhverv Norden gennemført en vellykket strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj overskudsgrad og reduktion af omkostningerne. På trods af et stigende prispres og et modent marked er det lykkedes Erhverv Norden at øge antallet af mobilkunder. DKK mio. 1K K 2008 Ændring i % Omsætning (6,9) Fastnettelefoni (4,0) Mobiltjenester ,5 Internet og netværk (1,3) Terminaler, installationer mv (27,4) Øvrige ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.090) (1.289) 15,4 Andre eksterne omkostninger (301) (325) 7,4 Personaleomkostninger (439) (483) 9,1 Driftsomkostninger (1.830) (2.097) 12,7 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,3 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Omsætning Erhverv Nordens omsætning faldt med DKK 210 mio. eller 6,9 % til DKK mio. i 1. kvartal Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af CPEforretningsaktiviteter etc., dvs. LG 8, erhvervstelefoner 9 og digitale signaturer, bidrog negativt til udviklingen. Omsætningen blev også påvirket negativt af en meget ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Eksklusive outsourcing, frasalg og valutakursudviklinger faldt omsætningen kun med 1,7 %. Udviklingen kan endvidere henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, der faldt DKK 29 mio. eller 4,0 % og primært vedrørte et fald i kundebasen på 6,8 % samt lavere minutforbrug (MoU) grundet migreringen til udelukkende at bruge mobilnettet, samt VoIP. Den negative vækst skyldtes desuden mindre salg af CPE samt et fald i NetDesigns omsætning på DKK 19 mio. eller 7,4 %, der kan henføres til mindre salg af hardware og software. Udviklingen blev delvist opvejet af en stigning i omsætningen på DKK 9 mio. eller 1,5 % fra mobiltaletelefoni drevet af flere indenlandske kunder, på trods af lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EU-regler. Desuden påvirkedes omsætningen positivt af TDC Hosting som følge af organisk vækst. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I 1. kvartal 2009 steg EBITDA med DKK 60 mio. eller 6,3 % til DKK mio. Faldet i omsætningen blev næsten opvejet af et tilsvarende fald på DKK 199 mio. eller 15,4 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug. Dette skyldtes mindre aktivitet og lavere omkostninger pr. minut samt valutakursudviklingen. Den positive udvikling i EBITDA skyldes således Erhverv Nordens vellykkede omkostningsreduktioner af andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 24 mio. eller 7,4 % i 1. kvartal Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til færre omkostninger efter frasalg af mindre forretningsaktiviteter, færre personalerelaterede omkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere samt den vedvarende strømlining af forretningen specielt i TDC Norden. Personaleomkostninger faldt med DKK 44 mio. eller 9,1 % til DKK 439 mio., hvilket kan henføres til fratrædelser og salg af mindre forretningsområder. 8 LG henviser til import, salg, installation og service af teleinstallationer fra LG- Nortel. 9 Teleløsninger til små og mellemstore virksomheder. Side 11 af 29

12 Privat Privat er den førende udbyder af fastnet- og mobiltjenester til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Fastnettjenesterne omfatter PSTN- og VoIP-teknologi, ADSL-bredbånd, TVoIP, CPE og forskellige værdiforøgende tjenester, f.eks. sikkerhedstjenester, og mobiltjenester omfatter postpaid- og prepaid-taletid, mobilt bredbånd, indholdstjenester og mobiltelefoner. Privat omfatter ligeledes kombinationsproduktporteføljen Duét, TDC Butik, Kundecenter herunder nummeroplysningen, samt Telmore, der er førende på det danske marked for online mobilselvbetjening. Telmore udbyder mobiltelefoni, mobilt bredbånd samt ADSLprodukter. TDC erhvervede i 1. kvartal 2009 Fullrate, der udbyder selvbetjening inden for ADSL-bredbånd, VoIP og mobilt bredbånd. Fullrate er endnu ikke medtaget i de finansielle tal, men vil blive det i Privat fra 2. kvartal Inden for fastnettelefoni er PSTN fortsat det største forretningsområde, men antallet af kunder falder, efterhånden som nogle kunder skifter primært til udelukkende at benytte mobiltelefoni, men også til VoIP-telefoni. For at imødegå denne tendens har Privat intensiveret sine kommercielle aktiviteter og har i januar 2009 lanceret de bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo. TDC HomeTrio omfatter digital IP-tv med 28 tv-kanaler 10, VoIP og internetadgang ved hastigheder på op til 10 Mbit/s. TDC HomeDuo omfatter internetadgang ved hastigheder på op til 10 Mbit/s samt VoIP. Der har været stor interesse for disse produkter, som dog først vil bidrage med omsætning i de kommende kvartaler. DKK mio. 1K K 2008 Ændring i % Omsætning (4,0) Fastnettelefoni (11,8) Mobiltjenester ,1 Internet og netværk (2,3) Servicetelefontjenester (30,7) Øvrige ,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (786) (832) 5,5 Andre eksterne omkostninger (325) (375) 13,3 Personaleomkostninger (211) (235) 10,2 Driftsomkostninger (1.322) (1.442) 8,3 Andre indtægter og omkostninger 2 3 (33,3) EBITDA ,6 Omsætning Privats omsætning faldt i 1. kvartal med DKK 101 mio. eller 4,0 % til DKK mio. i forhold til 1. kvartal Udviklingen kan hovedsageligt henføres til et fald på DKK 110 mio. eller 15 % inden for fastnettelefoni på grund af færre detailkunder. Den lavere omsætning skyldtes endvidere mindre salg i butikkerne af data-cpe, færre opkald til nummeroplysningen i kundecentret samt et mindre gennemsnitligt forbrug for Duét-kunder. Endvidere blev omsætningen fra mobiltjenester påvirket negativt af lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EU-regulering. Omsætningsnedgangen blev delvist opvejet af vækst inden for nye forretningsområder som f.eks. mobilt bredbånd, VoIP og TVoIP. Endelig steg Telmores omsætning med DKK 25 mio. eller 7 % som følge af øget salg på grund af 10 % flere kunder. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Til trods for et fald i omsætningen på DKK 101 mio. opnåede Privat en stigning i EBITDA på DKK 18 mio. eller 1,6 %, hvilket delvist kan henføres til et fald på DKK 46 mio. eller 6 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af mindre aktivitet. Privat realiserede tillige besparelser på DKK 50 mio. på andre eksterne omkostninger, hvilket hovedsageligt skyldtes færre omkostninger til markedsføring, ejendomme og konsulenter. Endvidere opnåede Privat besparelser på DKK 24 mio. eller 11,4 % på personaleomkostninger efter implementeringen af personalenedskæringer på 286 fuldtidsbeskæftigede stillinger fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal ) Omfatter terminaler, installationer mv. 10 Med mulighed for at købe yderligere programmer, således at der samlet set tilbydes mere end 40 TV-kanaler. Side 12 af 29

13 Operations Operations driver TDC s danske fastnet og mobilnet samt leverer netværksbaserede tjenester og produkter til TDC s forretningsenheder Privat og Erhverv Norden samt TDC s engroskunder. Operations omfatter også forsyning af itløsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering til andre segmenter. Driftsomkostningerne i Operations svarer til andre segmenters brug af infrastrukturen, og forsyningsfunktionerne allokeres til de relevante forretningsenheder. I 1. kvartal 2009 var Operations i stand til at opnå vækst i EBITDA efter omfattende omkostningsreduktioner til trods for lavere omsætning og reducerede driftsomkostninger allokeret til andre forretningsenheder, især Erhverv Norden og Privat. DKK mio. 1K K 2008 Ændring i % Omsætning (16,5) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (127) (232) 45,3 Andre eksterne omkostninger (610) (704) 13,4 Personaleomkostninger (343) (440) 22,0 som følge af flere kunder, hvilket blev delvist opvejet af lavere priser for roaming pga. EU-regulering. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I 1. kvartal 2009 udgjorde Operations EBITDA i alt DKK 355 mio., hvilket er en stigning på DKK 31 mio. eller 9,6 %. Faldet i omsætningen blev næsten opvejet af et tilsvarende fald på DKK 105 mio. eller 45,3 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket primært afspejler, at størstedelen af faldet skete inden for den internationale trafikforretning, der havde en lav overskudsgrad. Operations reducerede endvidere andre eksterne omkostninger til DKK 610 mio., hvilket er en besparelse på DKK 94 mio. eller 13,4 %. Reduktionen skyldtes primært lavere omkostninger til administration af bygninger og it-udstyr. Personaleomkostninger udgjorde i 1. kvartal 2009 i alt DKK 343 mio., hvilket er et fald på DKK 97 mio. eller 22,0 %, og som kan henføres til strømliningen af organisationen med et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 950 eller 17,7 % til sammenlignet med 1. kvartal IT tegnede sig for 317 af de færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere som primært skyldtes outsourcing. (1.080) (1.376) 21,5 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (12,8) Driftsomkostninger (328) (514) 36,2 Andre indtægter og omkostninger (57,5) EBITDA ,6 Omsætning Omsætningen i Operations udgjorde i 1. kvartal 2009 DKK 666 mio. svarende til et fald på DKK 132 mio. eller 16,5 %. Faldet kan henføres til en nedgang i omsætningen fra fastnettelefoni, der udgjorde i alt DKK 175 mio. Størstedelen af faldet vedrørte et fald i transittrafik, der primært skyldtes salget af den internationale trafikforretning. Når der ses bort fra dette, faldt Operations samlede omsætning kun med 2,4 %. Resten af faldet kan hovedsageligt henføres til faldende omsætning fra fastnettelefoni pga. færre kunder. Udviklingen blev delvist modvirket af stigende omsætning på DKK 7 mio. fra internet- og nettjenester og DKK 37 mio. fra mobiltjenester, Side 13 af 29

14 YouSee YouSee er den største tv-distributør i Danmark og leverer tv-signaler til omkring 45 % af alle danske husstande. YouSee udbyder kabel-tv, bredbåndstjenester og telefoni. Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 opnåede YouSee vækst inden for alle produktområder, samtidig med at selskabet holdt igen på driftsomkostningerne. YouSee andre eksterne omkostninger til trods for den øgede aktivitet, hvilket bidrog til den store procentvise stigning i EBITDA. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 97 mio. i 1. kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK 14 mio. eller 12,6 %, som hovedsageligt skyldtes omkostningsbesparelser på konsulenttjenester, markedsføring og andre personalerelaterede omkostninger. DKK mio. 1K K 2008 Ændring i % Omsætning ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (358) (322) (11,2) Andre eksterne omkostninger (97) (111) 12,6 Personaleomkostninger (120) (113) (6,2) Driftsomkostninger (575) (546) (5,3) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,0 Omsætning YouSees omsætning steg i 1. kvartal 2009 med DKK 70 mio. eller 9,0 % til DKK 849 mio. idet det lykkedes selskabet at få flere kunder inden for alle forretningsområder i perioden. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til en stigning i omsætningen fra kabel-tv på DKK 57 mio. eller 10,5 %, som hidrørte fra en større kundebase og en højere gennemsnitlig omsætning pr. kunde grundet flere tv-kanaler. Omsætningen fra Digital TV steg med DKK 15 mio. eller 51,5 %, YouSees bredbåndsforretning bidrog med DKK 9 mio. eller 5,8 % til den samlede vækst, og omsætningen fra telefoni steg ligeledes, alle på grund af den større kundebase. Den største procentvise stigning vedrørte telefonikundebasen, der steg med 28,2 % til kunder i 1. kvartal 2009, hvoraf var VoIP-kunder. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) YouSees EBITDA steg i 1. kvartal 2009 med DKK 42 mio. eller 18 % til i alt DKK 275 mio. sammenlignet med 1. kvartal Den øgede aktivitet resulterede i øgede transmissionsomkostninger samt øgede personaleomkostninger, sidstnævnte som følge af flere fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, hvilket delvist opvejede omsætningsstigningen. Derimod reducerede Side 14 af 29

15 Sunrise Sunrise er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked, som udbyder mobiltelefoni, fastnettelefoni og internettjenester. Sunrise ejer et landsdækkende fastnet og ISP-net samt eget mobilnet baseret på GSM/EDGE- og UMTS/HSDPA-teknologi. DKK mio. 1K K 2008 Ændring i % Omsætning ,5 Fastnettelefoni ,4 Mobiltjenester ,3 Internettjenester ,9 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (908) (762) (19,2) Andre eksterne omkostninger (484) (382) (26,7) Personaleomkostninger (229) (284) 19,4 Driftsomkostninger (1.621) (1.428) (13,5) EBITDA ,1 Omsætning I 1. kvartal 2009 udgjorde Sunrises omsætning i alt DKK mio. svarende til en stigning på DKK 340 mio. eller 16,5 %. Opgjort i lokal valuta steg omsætningen med CHF 36 mio. eller 8,1 %, idet omsætningen blev påvirket med DKK 158 mio. fra en gunstig valutakursudvikling. Den positive vækst kan primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, som også bidrog til flere kunder inden for alle forretningsområder, og som kun blev delvist modvaret af en negativ omsætningseffekt vedrørende frasalget af SBC. Når der ses bort fra disse forhold og den gunstige valutakursudvikling, steg Sunrises omsætning alligevel med ca. 4 % til trods for prispres samt et udfordrende økonomisk miljø. Denne udvikling kan primært henføres til vækst i omsætningen fra fastnettelefoni. gennemsnitlig omsætning pr. kunde. Engrossalg havde ligeledes en positiv indvirkning på væksten i omsætningen fra fastnettelefoni, mens frasalget af SBC og tab af datakunder havde en negativ indvirkning. Omsætningen fra internettjenester steg med DKK 54 mio. eller 30,9 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 21,1 %, og som kan henføres til flere ADSL-kunder, men som blev delvist modvirket af lavere gennemsnitligt omsætning pr. kunde. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I 1. kvartal 2009 udgjorde Sunrises EBITDA i alt DKK 784 mio., hvilket er en stigning på DKK 147 mio. eller 23,1%. Opgjort i lokal valuta steg EBITDA med 13,8 %, idet EBITDA blev påvirket med DKK 52 mio. fra en gunstig valutakursudvikling. Den positive vækst i EBITDA kan primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz. Ses der bort fra erhvervelsen af Tele2, valutakursudviklingen samt frasalget af SBC, steg EBITDA alligevel med ca. 9 %, hvilket hovedsageligt kan henføres til vækst i bruttoavancen inden for mobilmarkedet for privatkunder. Outsourcingen af netdriften bidrog ligeledes til vækst i EBITDA og medførte færre lønomkostninger og øgede andre eksterne omkostninger. Inklusive Tele2 udviste Sunrise vækst inden for alle tre produktområder. Omsætningen fra mobiltelefoni steg med DKK 140 mio. eller 11,3 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 3,4 %, som kan henføres til vækst inden for såvel postpaid- som prepaid-segmenterne pga. flere kunder (henholdsvis 18,5 % og 12,4 %). Denne udvikling blev delvist modvirket af lavere gennemsnitlig omsætning pr. kunde samt faldende omsætning fra roaming. Omsætningen fra fastnettelefoni steg med DKK 146 mio. eller 22,4 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 13,5 %, og som kan henføres til omsætning fra detailkunder. Udviklingen skyldes en stigning i kundebasen på 54,4 %, hvilket blev delvist modvirket af en let faldende Side 15 af 29

16 Andre aktiviteter Andre aktiviteter omfatter Invitel og Hovedkontoret. I februar flyttede det tidligere HTCC hjemsted fra USA til Danmark under navnet Invitel Holdings A/S. I marts gennemførte Invitel en refinansiering af sin gæld. Omstruktureringen af Invitel Koncernen og dens forretningsaktiviteter pågår stadig. Invitel bidrog til vækst i omsætning og EBITDA, primært med Invitels erhvervelse af Memorex den 3. marts 2008, som dog næsten blev opvejet af en ugunstig valutakursudvikling. Hovedkontoret bidrog positivt til EBITDA hovedsageligt som følge af færre konsulentomkostninger. Side 16 af 29

17 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter TDC s årsrapport af 5. februar 2009 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der væsentligt kan forringe TDC s forretning, finansielle stilling, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Ultimo 1. kvartal 2009 forventer TDC ingen betydelig ændring i disse risici. Side 17 af 29

18 Safe Harbor-erklæring Visse afsnit i denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden, der er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udtrykte forventninger omfatter, men er ikke begrænset til: udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster udsagn om vores planer eller målsætninger for den fremtidige drift, herunder vedrørende vore produkter eller tjenester udsagn om den fremtidige økonomiske præstation udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. følge af kontraktlige forpligtelser i henhold til vores finansieringspakke udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet. introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner udviklingen på markedet for multimedieydelser mulighederne for at opnå licenser udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber Ord som tror, forudser, forventer, har til hensigt, sigter mod, planlægger og lignende udtryk er anvendt med henblik på at identificere udsagn om fremtiden, men er ikke udtømmende med hensyn til at identificere sådanne udsagn. Disse udsagn er baseret på planer, skøn og forventninger, og man kan derfor ikke fuldt ud henholde sig til dem. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige væsentligt fra de planer, målsætninger, forventninger, estimater og hensigter, som TDC eller andre på TDC s vegne har udtrykt i sådanne udsagn om fremtiden. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn ud fra på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Disse forhold omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: ændringer i dansk, og schweizisk og EU-lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skattelovgivningen stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører beslutninger truffet af It- og Telestyrelsen, som udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt rentestigninger, som påvirker TDC s rentebærende gæld med variabel rente indskrænkninger i råderum med hensyn til at planlægge efter, samt reagere på, ændringer i vores forretning, brancheforhold eller konkurrencemæssige situation som Side 18 af 29

19 Resultatopgørelse TDC (DKK mio.) 1K K 2008 Ændring i % Omsætning ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.695) (2.890) 6,7 Andre eksterne omkostninger (1.762) (1.676) (5,1) Personaleomkostninger (1.426) (1.669) 14,6 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (5.883) (6.235) 5,6 Andre indtægter og omkostninger ,1 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,0 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.811) (1.756) (3,1) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,7 Særlige poster 1 (180) (73) (146,6) Resultat af primær drift (EBIT) ,5 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (97,5) Dagsværdireguleringer (390) (33) - Valutakursreguleringer 72 (80) 190,0 Finansielle indtægter (19,6) Finansielle omkostninger (971) (1.221) 20,5 Finansielle poster (802) (728) (10,2) Resultat før skat (3,2) Skat af periodens resultat før særlige poster og dagsværdireguleringer (402) (294) (36,7) Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster ,2 Skat af periodens resultat vedrørende dagsværdireguleringer Skat af periodens resultat i alt (263) (246) (6,9) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (6,8) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat (6,8) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (7,6) Minoritetsinteresser 0 (6) - Periodens resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster ,1 Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 3,3 3,5 (5,7) Udvandet resultat pr. aktie 3,3 3,5 (5,7) 1) I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis større gevinster og tab ved afhændelse af dattervirksomheder, særlige nedskrivninger for værdiforringelse samt omkostninger til omstruktureringer m.v. Side 19 af 29

20 Totalindkomstsopgørelse TDC Koncernen (DKK mio.) 1K K 2008 Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder (566) Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder 0 (1.278) Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst (82) (76) Anden totalindkomst (320) 320 Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser 0 (25) Side 20 af 29

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D D A P P E N D I X Som omtalt i kapital 12 om det eksterne regnskab er der skemapligt med hensyn til, hvordan en resultatopgørelse skal se ud. Skemaerne

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2008 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 TDC Koncernen 8 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere