Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande"

Transkript

1 Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret i Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Forord Vejledning om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredje lande i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 3/ og Kommissions forordning (EF) nr. 501/.

3 VEJLEDNING OM PROMOTION PROGRAMMER PÅ DET INDRE MARKED OG I TREDJE LANDE / 12. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion... 2 Hvem kan ansøge... 4 Tidsfrister... 4 Betingelser... 4 Udelukkelseskriterier... 5 Udvælgelseskriterier... 6 Indgåelse af kontrakt... 6 Kontaktpersoner... 7 Lovgrundlag

4 VEJLEDNING OM PROMOTION PROGRAMMER PÅ DET INDRE MARKED OG I TREDJE LANDE / 12. SEPTEMBER Introduktion Ved Rådets forordning (EF) nr. 3/ og Kommissions forordning (EF) nr. 501/ er der mulighed for, at Fællesskabet delvist kan finansiere oplysningskampagner og salgsfremmende foranstaltninger på indre marked og i tredjelande. Der er i bilag 1 og bilag 2 til Kommissions forordning (EF) nr. 501/ fastlagt en liste over produkter, temaer, lande og regioner udenfor EU hvor der kan gennemføres salgsfremstød. Produkter på indre marked omfatter: Friske frugter og grøntsager Forarbejdede frugter og grøntsager Spindhør Levende planter og blomsterdyrkningens produkter Olivenolie og spiseoliven Frøolier Mælk og mejeriprodukter Fersk, kølet eller frosset kød, der er produceret i overensstemmelse med en EU- eller en medlemsstats kvalitetsordning Mærkning af konsumæg Honning og biavlsprodukter Kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder, bordvine med en geografisk betegnelse Grafisk symbol for regionerne i EU s periferi som fastsat i landbrugsbestemmelserne Beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS) i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 og (EF) nr. 510/2006 og produkter registreret efter disse ordninger Økologisk landbrug i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2092/91 og produkter registreret efter denne forordning Fjerkrækød. Produkter i tredjelande omfatter: Oksekød og svinekød, fersk kølet eller frosset, og forarbejdede produkter af oksekød eller svinekød Kvalitetsfjerkrækød Mejeriprodukter Olivenolie og spiseoliven Bordvin med geografisk betegnelse og kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (kvbd) Spiritus med beskyttet geografisk eller traditionel betegnelse Frugter og grøntsager, friske eller forarbejdede Produkter forarbejdet af korn og ris Spindhør Levende planter og blomsterdyrkningens produkter 2

5 VEJLEDNING OM PROMOTION PROGRAMER PÅ DET INDRE MARKED OG I TREDJE LANDE / 12. SEPTEMBER Beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS) i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 og (EF) nr. 510/2006 og produkter registreret efter disse ordninger Økologisk landbrug i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2092/91. Tredjelandsmarkeder og regioner hvor der kan gennemføres salgsfremstød: Sydafrika Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Australien Bosnien-Hercegovina Kina Sydkorea Kroatien Indien Japan Kosovo Montenegro Norge New Zealand Rusland Serbien Schweiz Tyrkiet Ukraine Nordafrika Nordamerika Latinamerika Sydøstasien Mellemøsten. Medlemsstaten kan finansiere for hvert af programmets år, 50 % af de faktiske omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af et salgsfremmende program. Organisationen, som ansøger om gennemførelse af programmet, finansierer % af de faktiske omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af programmet. Organisationens egen finansiering må have oprindelse i midler fra respektive produktionsafgiftsfonde. Den danske medlemsstat finansierer 0-30 % af de faktiske omkostninger ved gennemførelsen af programmet. Medlemsstatens finansiering må have oprindelse i midler fra de respektive produktionsafgiftsfonde. I Danmark vil medlemsstatens finansiering udelukkende komme fra midler fra de respektive produktionsafgiftsfonde. I praksis betyder ovenstående regler, at EU-finansierer 50 % af de faktiske omkostninger, og organisationen, som ansøger om gennemførelse af programmet, finansierer de resterende 50 % af de faktiske omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af programmet. Dele eller hele beløbet af organisationens finansiering må komme fra midler fra de respektive produktionsafgiftsfonde. Et program skal have en varighed på mellem 1 og 3 år. 3

6 VEJLEDNING OM PROMOTION PROGRAMMER PÅ DET INDRE MARKED OG I TREDJE LANDE / 12. SEPTEMBER En oplysningskampagne og/eller et salgsfremmende program kan omfatte organisationer i flere medlemsstater. Hvem kan ansøge Fællesskabets erhvervs- og brancheorganisationer som er repræsentative for de i bilag 1 og 2 berørte produkter kan fremsende et program. Et program kan gennemføres sammen med erhvervs- og brancheorganisationer i andre medlemslande. Tidsfrister Forslag til programmer på indre marked indsendes senest den 30. november, mens tiltag i tredjelande indsendes senest den 31. marts. Betingelser Forslag til program skal inden udløbet af ovennævnte tidsfrist fremsendes til: FødevareErhverv Eksportstøttekontoret Nyropsgade København V Ved udarbejdelse af programmet skal den ansøgende organisation anvende den ansøgningsformular, der er angivet i Ansøgningsformular for EU-medfinansierede programmer for salgsfremstød. Denne ansøgningsformular ligger på FødevareErhvervs hjemmeside under: Forside>Virksomheder>Eksport>Salgsfremstød uden for EU og i EU>Skema og vejledning Genvej til siden med vejledning og ansøgningsskema Den forslagsstillende organisation kan på følgende betingelser gennemføre visse dele af programmet: Den forslagsstillende organisation skal have ekspertise inden for de berørte produkter og markeder og råde over de nødvendige midler til at sikre en effektiv gennemførelse af tiltagene under hensyntagen til de pågældende programmers europæiske dimension. Den forslagsstillende organisation skal have mindst fem års erfaring med at gennemføre denne form for foranstaltning. Den del af programmet, som den forslagsstillende organisation gennemfører, må højst udgøre 50 % af de samlede udgifter bortset fra behørigt begrundende undtagelsestilfælde og med Kommissionens tilladelse. Den forslagsstillende organisation skal sikre sig, at udgifterne til de foranstaltninger, den påtænker selv at gennemføre, ikke overstiger det prisniveau, der normalt anvendes på markedet. 4

7 VEJLEDNING OM PROMOTION PROGRAMER PÅ DET INDRE MARKED OG I TREDJE LANDE / 12. SEPTEMBER De resterende dele af programmet mindst 50 % - gennemføres af et gennemførelsesorgan. Proceduren for valg af gennemførelsesorgan er beskrevet i nedenstående afsnit. Den forslagsstillende organisation gennemfører hele eller dele af programmet ved hjælp af et eller flere gennemførende organer: Der skal indhentes bud fra mindst tre gennemførende organer, enten inden fremsendelse af programforslag til FødevareErhverv, eller efter Kommissionens godkendelse af programforslag. Indkaldelse af bud inden fremsendelse af programforslag. Til gennemførelse af programmerne udpeger hver forslagsstillende organisation et eller flere gennemførelsesorganer, som det udvælger efter indkaldelse af mindst tre bud. Indkaldelse af de tre bud skal finde sted inden den forslagsstillende organisation udarbejder sit programforslag og indsender dette til FødevareErhverv. I så fald kan gennemførelsesorganet deltage i udarbejdelsen af programmet, jf. KFO 501/, artikel 13. Indkaldelse af bud efter indsendelse og godkendelse af programforslag. Den forslagsstillende organisation kan også udarbejde et programforslag uden indkaldelse af bud. Hvis det udarbejdede programforslag bliver godkendt af Kommissionen, skal mindst tre gennemførende organer give bud på gennemførelsen af programmet inden programmet iværksættes. De indkomne bud skal omfatte en beskrivelse af, hvordan programmet gennemføres på basis af det budget, som er godkendt af Kommissionen. Budgettet er således låst fast i forbindelse med Kommissionens godkendelse af programmet, og budgettet kan ikke ændres i forbindelse med indgivelse af bud, jf. KFO 1346/2005, artikel 8. Hvis der planlægges et program, som vedrører flere medlemsstater, samarbejder disse om udvælgelsen af programmet og udvælgelse af en koordinerende medlemsstat. Budget over programmets samlede omkostninger skal præciseres. Budget skal angives eksklusiv moms. Det skal bemærkes, at udgifter til aflønning og honorar i et gennemførelsesorgan ikke må overstige 13 % af de faktiske udgifter til gennemførelse af foranstaltningen for programmer, der vedrører en enkelt medlemsstat og må ikke overstige 15 % for programmer, der vedrører flere medlemsstater. Udelukkelseskriterier FødevareErhverv udelukker forslag, som ikke opfylder nedenstående dokumentationskrav og betingelser: Hvis den forslagsstillende organisation er et offentligt organ skal der ved udvælgelse af gennemførelsesorganer tages hensyn til bestemmelserne i Europa parlamentets og Rådets 5

8 VEJLEDNING OM PROMOTION PROGRAMMER PÅ DET INDRE MARKED OG I TREDJE LANDE / 12. SEPTEMBER direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Forslagsstilleren skal medsende regnskab for den pågældende organisation. Regnskabet skal dokumentere, at forslagsstiller har økonomiske midler til at gennemføre kampagnen. Forslagsstillers evne til at udføre programmet skal godtgøres ved oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos organisationen/gennemførelsesorganet. Det enkelte markedsføringsprogram må ikke tage sigte på varemærker eller favorisere produkter fra en bestemt medlemsstat. Budskabet i kampagnen skal derimod være baseret på det pågældende produkts særlige kvalitet og kendetegn, og således være generisk i sit udtryk, og enhver omtale af produktets oprindelse skal være af underordnet betydning i forhold til det budskab, der lægges hovedvægt på i kampagnen. Udvælgelseskriterier FødevareErhverv kontrollerer, at de indkomne programmer er hensigtsmæssige og i overensstemmelse med EF-bestemmelserne og de respektive specifikationer. FødevareErhverv kontrollerer endvidere forholdet mellem kvalitet og pris for de pågældende programmer. Programmerne vurderes navnlig på grundlag af følgende kriterier: de foreslåede strategiers hensigtsmæssighed i relation til de fastlagte mål de foreslåede foranstaltningers kvalitet, herunder, om foranstaltningerne i tilstrækkeligt omfang kan bidrage til en øget oplysning om de pågældende produkter, og medvirke til en øget afsætning de forventede virkninger af foranstaltningernes gennemførelse, hvad angår udviklingen i efterspørgslen efter de pågældende produkter, garantierne for, at de organisationer, der har indgivet forslagene, er effektive og repræsentative det foreslåede gennemførelsesorgans tekniske formåen og garantierne for dets effektivitet, jf. KFO 501/, artikel 9. Indgåelse af kontrakt FødevareErhverv vurderer de indkomne bud på baggrund af ovennævnte kriterier, og udfærdiger en liste til kommissionen af de valgte programmer og gennemførelsesorganer, hvis sådanne på tidspunktet for ansøgningsfristen er blevet valgt. Fristen for medlemsstatens indsendelse af program forslag til Kommissionen er for så vidt angår indre marked 15. februar, og 30. juni for forslag i tredjelande. Kommissionen gennemgår de forelagte programmer, og meddeler sin beslutning med hensyn til de forelagte programmer og gennemførelsesorganer. Fristen for Kommissionens godkendelse eller afvisning af program forslag er for så vidt angår indre marked 30. juni, og 30. november for forslag i tredjelande. Såfremt kommissionen godkender programmet, indgår FødevareErhverv kontrakt med den eller de udvalgte organisationer inden for en frist på 90 dage fra Kommissionens godkendelse. 6

9 VEJLEDNING OM PROMOTION PROGRAMER PÅ DET INDRE MARKED OG I TREDJE LANDE / 12. SEPTEMBER Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den pågældende organisation stiller en sikkerhed svarende til 15 % af det maksimale beløb, som kan blive dækket af Fællesskabet og den nationale medfinansiering. Kontaktpersoner Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Pinderup Frederiksen, telefon , Stina Gmür Østergaard, telefon , Helle Aarris Nielsen, telefon Lovgrundlag Rådets forordning (EF) Nr. 3/ af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Kommissionens forordning (EF) Nr. 501/ af 5. juni om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/ om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. 7

10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*) DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse offentlige kontrakter leveringer tekniske specifikationer ligebehandlingsprincippet og princippet om ikke- forskelsbehandling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere