Virksomhedsprofil. Er etableret som konsulentfirma I 1990 af Henri Vaaben. arbejder altid med udgangspunkt I kundens behov og på dennes betingelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsprofil. Er etableret som konsulentfirma I 1990 af Henri Vaaben. arbejder altid med udgangspunkt I kundens behov og på dennes betingelser."

Transkript

1 Virksomhedsprofil Er etableret som konsulentfirma I 1990 af Henri Vaaben. arbejder med udgangspunkt fra kontoret I Mårslet ved Århus. arbejder altid med udgangspunkt I kundens behov og på dennes betingelser. arbejder både med processer og strukturer I organisationer, hvor ledere og medarbejdere inddrages I løsningerne. tilbyder en række koncepter, der sammen med virksomheden tilpasses og udvikles til afhjælpning af definerede behov. kan indenfor lederudvikling, medarbejderudvikling og procesudvikling, udvikle - gennemføre og administrere programmer på kontrakts-/abonnementsbasis for virksomheder og organisationer. s basiskoncept på alle aktivitetsområder er, at overføre vores know-how og ekspertice til kunden - fra at være sparringpartner til at gennemføre aktiviteter med deltagelse af virksomhedens ledere og/eller medarbejdere. arbejder med ovenstående idégrundlag inden for følgende områder: Lederudvikling og -træ ning. Medarbejderudvikling og -træning. Projektledelse. Væ rdibaseret ledelse. Organisationsudvikling. Forretningsprocesser - BPR. Benchmarking. Kundeloyalitet. Total Productive Maintenance - TPM. Kvalitets- og miljøstyring. Rekruttering. Bruger Danske Bank som primære bankforbindelse.

2 Forretningsetik tilstræber altid at sikre virksomheden den bedst mulige løsning til de opgaver, vi påtager os. siger hellere nej til en opgave, end påtager os en opgave, hvor vi ikke har den nødvendige ekspertice. tror, at alle virksomheder og organisationer er forskellige I opbygning, struktur og forretningsgrundlag, hvilket stiller krav til os om at tilbyde en metodik og løsningsmuligheder, der er tilpasset virksomhedens forhold. arbejder med udgangspunkt i, at vores ekspertice og erfaring bør og skal overføres til kundens organisation. arbejder ofte i tæt samarbejde med virksomhedens medarbejdere, hvilket indebærer tilgang til interne og personlige informationer. Vi arbejder ud fra streng fortrolighed med disse informationer og oplyser kun overfor nuværende og potentielle kunder, hvem vi arbejder for og med hvilke hovedopgaver. arbejder såvel med lederrekruttering som en række andre aktiviteter, der giver kendskab til virksomhedens organisation samt nøglemedarbejdere. Vi medvirker derfor aldrig til ansættelse af ledere og specialister fra kunders virksomheder - med mindre disse af eget initiativ har søgt på et af vore stillingsopslag, og dette er sket mindst to år efter, at vi har arbejdet for den pågældende virksomhed. beskæftiger sig iøvrigt ikke med executive search.

3 Hvad er Quality Management Services? er en konsulentvirksomhed, som bl. a. har specialiseret sig i at integrere kvalitets- og miljøstyring i virksomhedens etablerede systemer og virksomhedskultur, idet vi tror, at vækst, udvikling og succes primært skabes igennem mennesker og deres evne til at håndtere situationer, som ikke altid "følger bogen", men at dette bedst sker inden for et fornuftigt og begrænset regelsystem etableret og vedligeholdt efter princippet, - så få regler som muligt, - men nok! DS/EN ISO 9000 og DS/EN ISO og evt. relevante branchestandarder kan, i en virksomhedstilpasset fortolkning, væ re fornuftige rammer for en sådan regel-styring. En stadig forbedring af virksomhedens resultat skabes dog primæ rt igennem bevidst etablering af en virksomhedskultur, baseret på udtrykte holdninger og virksomhedsrelaterede etiske regler, inden for hvilke rammer den enkelte medarbejders moral, baseret på selvmotivation, selvstyring og selvkontrol ("Empowerment") kan trives, med stadig fokus på alment kendte, fæ lles organisatoriske m ålsæ tninger og fæ lles kriterier for succes ("Fugle flyver i flok - når de er m ange nok"). sætter medarbejderen i centrum, hvorfor organisations- og personaleudvikling indgår som en naturlig og væsentlig del af et kvalitetsudviklingsprojekt. Vi er derfor i besiddelse af såvel erfaring, som de nødvendige værktøjer til at afdække den enkelte medarbejders sæ rlige talenter i relation til de opgaver, virksomheden skal have udført. sikrer, at systematisk kvalitets- og m iljøstyringstyring "afm ystificeres", ved at den enkelte medarbejder bringes til at arbejde med virksomhedens og egne kendte problem stillinger, som en del af det uddannelsesforløb, som et kvalitets- og m iljøudviklingsprojekt bringer virksomheden og den enkelte medarbejder ud I. Vi tror, at "Learning by doing" er den bedste vej frem.

4 Hvad kan Quality Management Services tilbyde? kan hjælpe virksomheden til at starte og videreføre sin udvikling på kvalitets- og miljøstyringsområdet, uden at virksomheden nødvendigvis selv skal have en fuldt udbygget kvalitets- og m iljøstyringsfunktion. kan deltage i opbygning, implementering, certificering og evt. opfølgning, i et omfang, der tilpasses virksomhedens behov og ressourcer. kan således varetage det totale ansvar for den mindre og mellemstore virksomheds kvalitetsstyringsprojekt, eller - konsulenten kan, som en del af en løbende aftale, indgå i Deres virksomhed på funktionschef niveau, på deltid, under opbygning, implementering, certificering og evt. Opfølgning, med henblik på at nå de planlagte resultatm ål, eller - kan medvirke ved udarbejdelse af projektbeskrivelse, tidsplan og budget, eller - kan medvirke ved løsning af enkeltstående opgaver. har som udgangspunkt, at klientvirksomheden ved mest om sig selv, de anvendte teknologier, og hvilke overordnede holdninger og principper, der skal gælde for den interne styring. har efaring i at om sætte og tilpasse DS/EN ISO 9000 og DS/EN ISO krav til virksomhedens egen kultur, og at sætte kvalitets- og m iljøstyring i system, således at vedligeholdelse og overblik optimeres. kan foretage systemaudit, såfremt virksomheden ønsker professionel sparring, I forbindelse med en evt. planlagt certificering, eller virksomheden ønsker inspiration til forbedringer eller forenklinger i systembeskrivelsen. kan tilbyde, at udføre virksomhedens interne audits enkeltstående eller rutinemæssigt, som løsning på et kapacitetsproblem, eller som led i systemvedligeholdelse og system effektivisering. - Systemet skal kunne betale sig! kan medvirke ved organisations- og personaleudvikling samt evt. rekruttering. virker herudover gerne som den mindre virksomheds samtale og sparringpartner, inden for de områder, hvor vi i øvrigt mener at være i besiddelse af en relevant kompetence

5 Sådan kunne forløbet være: 1. Præsentation. Virksomheden vurderer om systematisk kvalitetsudvikling og / eller m iljøstyring kunne passe ind i virksomhedens kultur og målsætninger. kontaktes såfremt dette er tilfæ ldet, og der afholdes et møde på ca. 2 timer, hvor muligheder og ønsker om evt. sideeffekter afdækkes. 2. Projektskitse. laver et skitseoplæg for mål, resourcer, økonomi og tidsplan. Det er ledelsens beslutningsgrundlag. Hertil er det uden omkostninger for virksomheden. 3. Foranalyse - evt. For at opnå et mere præcist og velunderbygget beslutningsgrundlag, er det ofte - men ikke altid - nødvendigt, at afdække virksomhedens aktuelle principper for ledelse og styring, aktuelle dokumentationsniveau og organisationens kvalitetsopfattelse. Som resultat af analysen foreligger normalt en projektbeskrivelse, tidsplan og budget, der skal danne grundlag for et evt. projekt. Analysens omfang aftales forud for igangsætning. 4. Ledelsesseminar. Mål og politikker skal være forankret hos ledelsen, og der skal være enighed om projektets omfang. Derfor afholdes ofte et ledelsesseminar, hvor kvalitetspolitik, evt. m iljøpolitik og projektomfang, diskuteres og autoriseres. 5. Projektorganisation. Projektarbejdet organiseres og sæ ttes i gang, sammen med de projektansvarlige. deltager i planlagt omfang. kan påtage sig den fulde projektledelse, hvis dette ønskes. Dette skal i så fald fremgå af projektbeskrivelsen. Varigheden kan være fra nogle m åneder, op til typisk 1,5-2 år. 6. Implementering. Systemerne implementeres successivt med projektgennemførelsen i organisationen, og den nødvendige jobtræning, uddannelse og inform a- tionsaktivitet tilrettelæ gges løbende i samarbejde med virksomheden. 7. Systemaudit. Såfremt systemet ønskes certificeret, forelægges det færdigt dokumenterede kvalitets- miljøstyringssystem certificerende myndighed til godkendelse og evt. korrektion, ca. 3 mdr. forud for certificeringsaudit. 8. Intern audit. og interne auditorer gennemgår virksomheden, for at sikre overensstemmelse mellem systembeskrivelse og faktiske aktiviteter. 9. Certificeringsaudit. Certificerende m yndighed gennemgår virksomheden, for at konstatere overensstemmelse mellem systemdokumentation og faktiske handlinger. medvirker evt. som virksomhedens rådgiver. 10. Certifikat. Certificerende m yndighed udsteder certifikat. har den målsætning, at certifikat skal opnås 1. gang uden opfølgningsaudit. - Det er vores mål for kvalitet. 11. Opfølgning. og ledergruppen vurderer det videre forløb efter certificering. m edvirker ofte i forbindelse m ed systemvedligeholdelse og -udvikling, med henblik på at nå de planlagte resultatm ål Systemet skal kunne betale sig!

6 Om Quality Management Services hjæ lper klientvirksom hedens ledelse m ed at opstille og nå m ål, der fører til udviklin g og succes. Der er ikke to virksomheder, der er ens, og problem stillingerne er derfor heller ikke ens. Men fælles for klienterne er, at der stilles krav om, at konsulentydelsen skal medvirke til en hurtig forbedring af virksomhedens resultat. har eksempelvis deltaget i følgende opgaver: Elcon pcb technology a/s Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering, sam t opfølgning på planlagte kvalitetsmål. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog og tilrettelæ ggelse og gennemførelse af internt kvalitetsudviklingsprogram, "Fokus på kvalitet", for samtlige medarbejdere. Certificering, i henhold til DS/EN ISO Medvirken ved rekruttering og ansættelse af ledende medarbejdere indenfor produktion og kvalitetsstyring. Interne opfølgningsaudits, som grundlag for revision og vedligeholdelse af kvalitetssystem og -håndbog. Elcon frem stiller trykte kredsløb efter kundespecifikation. Ved frem stilling af trykte kredsløb gennemgår det enkelte kredsløb et stort antal enkeltprocesser, hvorfor procesdokumentation og -kontrol er særligt omfattende. Chem Tec Ansvarlig for udvikling og dokumentation af virksomhedens forretningsgange, med henblik på, at systemer og systemdokumentation løbende udarbejdes, tilpasset virksomhedens hastige ekspansion, samt at etablerede systemer og dokumentation til stadighed opfylder DS/EN ISO 9002 og DS/EN ISO 14001, med henblik på evt. fremtidig kvalitets- og m iljøcertificering. Chem Tec er specialist i vanskelig teknisk overfladebehandling i henhold til kundespecifikation, hvorfor der stilles særlige krav til procesdokumentation og -kontrol. METALWO A/S Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog. Certificering, i henhold til DS/EN ISO Medvirken ved udvikling af organisation og produktionsstyringssystemer på EDB, samt rekruttering og ansættelse af ledende medarbejdere indenfor produktion og kvalitetsstyring. Interne opfølgningsaudits, som grundlag for opfølgning på planlagte kvalitetsmål, og revision og vedligeholdelse af kvalitetshåndbog.

7 Om Quality Management Services PROCES-DATA SILKEBORG A/S Udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog som grundlag for virksomhedens kravspecifikation til udvikling af papirløst kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med DS/EN ISO Virksomheden er p. t. i program meringsfasen, hvorfor certificering endnu ikke er relevant. NRT - Nordisk Røntgen Teknik A/S Auditering af virksomhedens eget udviklede kvalitetsstyringssystem, og udarbejdelse af analyserapport, med henblik på en vurdering af virksomhedens mulighed for certificering. Med udgangspunkt i næ vnte rapport, fæ rdiggjorde virksomheden på egen hånd systemdokumentationen. Virksomheden er certificeret i henhold til DS/EN ISO Ole Nonbye a/s Udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget for et DS/EN ISO 9002 projekt under Erhvervsfremme Styrelsens program "Viden og kvalitet". Virksom heden blev bevilliget maksimum støtte. Projekt- og budgetansvarlig for virksomhedens kvalitetsprojekt, indtil det midlertidigt blev stillet i bero, grundet ændret intern prioritering. I projektperioden blev kvalitetsstyringssystemets overordnede organisation og systemdokumentation udarbejdet og godkendt. Fæ rdiggjorte og godkendte forretningsgange omfatter bla. a. kvalitetspolitik, systembeskrivelse, forretningsgange omkring teknologi-, produktionsog kvalitetsledelse, komplet dokumentation omkring ansæ ttelse, flexibilitetsplanlæ gning og medarbejderudvikling, samt udarbejdelse og dokumentation af komplet kvalifikationslønsystem. Generelle ansættelsesaftaler og generelle betingelser for ansættelse blev udarbejdet i overensstemmelse med gældende EU krav. Endvidere blev retningslinier for udarbejdelse af arbejds-, proces- og kalibreringsbeskrivelser udarbejdet og implementeret. Multivac A/S Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog. Certificering, i henhold til DS/EN ISO OJ ELEKTRONIK A/S Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog. Certificering, i henhold til DS/EN ISO 9001.

8 Personprofil Henri Vaaben Piganavej Mårslet Uddannelse: Elektriker og elektroingeniør - svagstrøm. Eksamineret auditor, Batalas Videre uddannet i ind- og udland indenfor ledelsesudvikling, salg, økonomi, personaleadministration, medarbejderudvikling, kvalitets- og m iljøstyring og erhvervsjura. Beskæftigelse: A/S Printca, Ålborg Salgschef med reference til adm. direktør. Ansvar for opbygning af virksomhedens salgsorganisation og administration på 5 medarbejdere Produktsikringschef med reference til adm. direktør. Ledelsesansvar for 20 medarbejdere. Ansvar for opbygning og drift af virksomhedens kvalitetssikringsfunktion med henblik på certificering efter AQAP-1 York International ( Thomas Ths. Sabroe A/S ), Århus Fabrikskvalitetschef med reference til fabriksdirektøren. Ansvar for opbygning af kvalitetsstyringssystem i. h. t. DS/EN ISO 9001 og A.S.M.E. VIII div Koncernkvalitetschef med reference til koncerndirektionen. Leder af virksomhedens samlede kvalitetsorganisation på 35 medarbejdere med ansvar for implementering og koordinering af kvalitetsstyringssystemerne i samtlige virksomhedens divisioner. Danapak a.m.b.a, Grenå Produktionschef med reference til fabriksdirektøren. Ledelsesansvar for 350 medarbejdere. Endvidere ansvarlig for opstart og strukturering af virksomhedens kvalitetssikringssystem sam t initiativtager til en række organisatoriske ændringer QMS Quality Management Services Direktør for egen virksomhed. Rådgivning og projektledelse inden for kvalitets- og m iljøstyring, Total Quality Management, Auditering, Business Proces Reengineering, HR Management - herunder Klimaanalyser, Personanalyser og organisations- og m edarbejderudvikling.

9 OLE BRØKNER LEDELSESRÅDGIVNING A/S Chefkonsulent. Hovedaktivitetsområder: Business Process Reengineering. Kvalitets- og miljøstyring. Projektledelse af forandringsprocesser. Virksomhedsanalyser og forretningsudvikling. Organisationsudvikling. Leder- og medarbejderudvikling og -træning. Teambuilding. Rekruttering EIKOS Services Limited Q uality Assurance, inspection and expediting services. Oil and gas industri. Øvrige hverv: FEFCO Technical Committee: Dansk repræsentant i denne organisation, der er sammensat af repræsentanter fra samtlige EURO-lande BST Djursland, Medlem af bestyrelsen og kasserer Konsulent for LMI Danmark. Virkede, sideløbende med opgaver i egen virksomhed, som personlig coach, sparringspartner og rådgiver for ledere i forbindelse med personlige udviklingsprogramm er fra LMI Leadership Management International Etableringsvejleder i Århus Amt, i henhold til kontrakt med Erhvervsfremme Styrelsen. Rådgivning af iværksættere, der påtænker opstart af egen virksomhed. Personlige data og karakteristika: Født enkemand 2 voksne børn Målrettet Resultatorienteret Samarbejdsorienteret Kreativ Politisk flair Indlevelsesevne Pragmatisk Fleksibel Forhandlingsvant Kan kommunikere på alle niveauer

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor

Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor 1/6 Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor Der er i dag solidt belæg for, at god ledelse gør en stor forskel. Det er også dokumenteret, at personligheden bliver stadig mere afgørende

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2013 1 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 QMS-Consult Lone Meng Kursusadministration/bogholderi

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere