Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hastighedsplan for udvalgte trafikveje"

Transkript

1 Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune

2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij Carl Bro A/S 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND 5 2 DE UDVALGTE VEJE 6 3 RESULTAT AF VURDERINGEN 7 4 VIRKEMIDLER 10 5 EFFEKT PÅ TRAFIKSIKKERHEDEN 11 6 METODE 12 7 OVERSIGT OVER DE 48 STRÆKNINGER 15 3

4 4

5 1 BAGGRUND Københavns Kommune udarbejdede i år 2000 Hastighedsplan for København med forslag til ændringer af hastighedsgrænserne på lokalveje i boligområder, samt på de overordnede veje - trafikvejene. Planen blev primært udarbejdet for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vejnet. Der er nemlig en direkte sammenhæng mellem hastighed, trafikuheld, og ikke mindst alvorligheden af de uheld, der sker. Således er hastigheder over 50 km/t som regel altid dræbende, hvis et køretøj rammer en fodgænger, cyklist eller knallertkører. Hensigtsmæssige hastighedsgrænser på kommunens veje, og indsatser for at få trafikanterne til at overholde dem, er derfor særdeles vigtige hvis uheldstallene skal bringes ned. Efterfølgende blev hastighedsplanen gennemført i boligområder, typisk ved at omdanne dem til 40 km-zoner, men forslagene til hastighedsgrænser på trafikveje med hastighedsgrænser over 50 km/t blev kun delvis gennemført. Københavns Kommune har siden udgivet Trafiksikkerhedsplan for København - ny målsætning og indsatsplan , der har som målsætning at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne med 40 % frem til 2012 for cyklisterne dog med en skærpet målsætning om 50 % reduktion. Som led i at opfylde den nye, ambitiøse målsætning for trafiksikkerhed er der nu foretaget en revurdering af alle trafikveje med hastighedsgrænser over 50 km/t, i alt 48 strækninger. Der er foreslået hastighedsændringer og fysiske virkemidler på 14 af dem, mens det for de resterende foreslås at bevare den eksisterende hastighedsgrænse. 5

6 2 DE UDVALGTE VEJE Der er foretaget en revurdering af hastighedsgrænsen på samtlige trafikveje med en hastighedsgrænse over 50 km/t, med fokus på muligheden og rimeligheden af at nedsætte hastigheden. De 48 strækninger fremgår af figur 1. Figur 1: De 48 vurderede trafikveje med hastighedsgrænser over 50 km/t Den anvendte metode til at vurdere af strækningerne fremgår af afsnit 6. 6

7 3 RESULTAT AF VURDERINGEN Det foreslås at sænke hastighedsgrænsen til 50 km/t på i alt 14 strækninger. De 14 strækninger fremgår af figur 2. Figur 2: De 14 strækninger hvor hastighedsgrænsen foreslås nedsat til 50 km/t På Vigerslevvej mellem Vigerslev Allé og Valby Langgade (uden nr.) er der allerede udarbejdet et projekt for etablering af hastighedsgrænse på 50 km/t. Dette projekt gennemføres under alle omstændigheder og er derfor ikke en del af denne hastighedsplan. 7

8 Begrundelserne for at nedsætte hastighedsgrænserne på de 14 strækninger er: 8 strækninger er foreslået på grund af stor uheldstæthed o Fredensbro o Tagensvej (Nørre Allé Lygten) o Lyngbyvej (Vibenhus Runddel Hans Knudsens Plads) o Tomsgårdsvej o Folehaven o Gammel Køge Landevej (Ellebjergvej Carl Jacobsens Vej) o Ålholmvej (Valby Langgade Peter Bangs Vej) o Ågade (Bispeengbuen Jagtvej) 3 strækninger er foreslået på grund af den vurderede/målte hastighed, samt strækningens karakter eller sammenhæng o Grøndals Parkvej (Peter Bangs Vej Rebildvej) o Rebildvej o Hulgårdsvej 2 strækninger er foreslået fordi de er blevet trafiksaneret og hastigheden vurderet til at være mindre end den skiltede o Gammel Køge Landevej (Ellebjergvej Vigerslevvej) o Kongelundsvej (Hyttehusvej Høstgildevej) 1 strækning er foreslået for at få sammenhæng i hastighedsniveauet på en længere strækning. o Tagensvej (Lygten-Frederiksborgvej) I afsnit 7 er alle 48 strækninger listet i tabelform. Det er angivet hvilken skiltet hastighed, der er på vejen i dag, hvilken hastighed der er foreslået, og hvilke begrundelser der er for at sætte hastigheden ned på de 14 vejstrækninger. Der er udarbejdet en særskilt rapport med stamblade, som indeholder detaljerede data og billeder for hver strækning. 8

9 Figur 3 viser hvilke trafikveje, der stadig har hastighedsgrænser over 50 km/t, hvis hastighedsplanen gennemføres som foreslået. Figur 3. Strækninger, hvor der stadig er hastighedsgrænser over 50 km/t, hvis hastighedsplanen gennemføres som foreslået. 9

10 4 VIRKEMIDLER Strækningerne, der er med i vurderingen, er relativt stærkt trafikerede. I forbindelse med hastighedsnedsættelsen på trafikvejene er det derfor begrænset, hvilke fysiske virkemidler man kan benytte, da hensynet til fremkommelighed og komfort også har betydning. Følgende virkemidler er foreslået anvendt i forbindelse med hastighedsændringerne: Signalteknik: Grøn bølge, der passer til den aktuelle hastighedsgrænse Bredt midterareal / heller mellem kørespor Parkeringsbaner Indsnævring af køresporsbredde / belægningsskift Kantbaner / belægningsskift Fartvisere: Din fart Forsøg med dynamisk hastighedsskiltning Kampagner Øget politikontrol. For strækninger, hvor der er forslået en ændret hastighedsgrænse, er det vurderet hvilke virkemidler, der bedst vil kunne benyttes til at opnå den ønskede hastighed. Disse er listet i rapporten med stambladene. For samtlige løsningsforslag er det foreslået at opsætte plakater med husk 50 km, når den nye hastighedsgrænse etableres, men der kan også blive tale om nye former for kampagner, som trafikanterne vil lægge mærke til. Plakater kan opsættes over f.eks. et år og skal eventuelt suppleres med andre former for information og øget politikontrol. 10

11 5 EFFEKT PÅ TRAFIKSIKKERHEDEN Formålet med at nedsætte hastighedsgrænserne er som nævnt at opnå forbedret trafiksikkerhed på strækningerne. Den forventede reduktion i antal personskadeuheld ved gennemførelse af de foreslåede hastighedsnedsættelser, med passende opfølgning, er beregnet til 26,5 personskadeuheld på 5 år, svarende til ca. 5 personskadeuheld pr år. 11

12 6 METODE I det følgende gennemgås den metode, der er benyttet til at vurdere de 48 strækninger, samt metoden, der er benyttet til at vurdere effekten af hastighedsnedsættelsen for de 14 strækninger. Oplysningerne for de enkelte strækninger kan findes i stambladene. Parametre Strækningerne er vurderet ud fra følgende parametre: Uheldsbilledet, uheldstæthed og uheldsfrekvens Vurderet hastighed Målt hastighed Sammenhæng i vejnettet Strækningens karakter. Uheldsbilledet Uheldstæthed og -frekvens er beregnet på baggrund af uheldsudtræk fra VIS for femårsperioden , samt trafiktal fra Færdselstællinger og andre undersøgelser fra Københavns Kommune. Uheldsbilledet har i denne undersøgelse været en af de vigtigste faktorer til at afgøre om hastighedsgrænsen skal sættes op eller ned, og var også tidligere et kriterium i Hastighedsplan for København fra marts Kriterierne for at foreslå hastighedsgrænsen nedsat til 50 km/t på en strækning har været følgende: Uheldstæthed > 10 politiregistrerede uheld/km/år Uheldsfrekvens > 5 politiregistrerede uheld/mio. vogn Omvendt har en Årsdøgntrafik over køretøjer talt for at bevare en højere hastighedsgrænse af hensyn til fremkommelighed. Vurderet hastighed Hastigheden er vurderet ved at gennemkøre strækningerne i tidsrummet kl (uden for myldretiderne). Målt hastighed Eksisterende hastighedsmålinger er taget med i det omfang, de findes på strækningerne. Der er få målinger i perioden fra Sammenhæng i vejnettet Den eksisterende hastighedsgrænse er sammenlignet med hastighedsgrænsen på strækningerne umiddelbart før og efter, for at vurdere muligheden for et sammenhængende hastighedsniveau. 12

13 Strækningens karakter Strækningen karakter er registreret og kort beskrevet. Der skelnes mellem følgende typer: Bygade med tætliggende etagebyggeri og forretninger Gade med etagebyggeri Facadeløse strækninger Åbne grønne arealer. Effektvurdering af uheld Følgende formel er anvendt til at beregne det forventede uheldstal for hver strækning med ændret hastighed: U efter = U før * (V efter / V før ) 3 hvor U efter U før V efter V før er det forventede antal uheld efter hastighedsændringen er det faktiske antal uheld før hastighedsændringen er den forventede* gennemsnitshastighed efter hastighedsændringen er den vurderede**/målte gennemsnitshastighed før hastighedsændringen *) Effekten af at ændre hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t er beregnet ud fra det norske Transport Økonomiske Institut s Sikkerhedshåndbog, hvori det vurderes, at en ændring i hastighedsgrænsen fra 60 til 50 km/t fører til en reduktion i gennemsnitshastighed på 3 4 km/t. **) De fleste gennemsnitshastigheder i den nuværende situation er vurderet, idet gennemsnitshastigheden på en vej i byområde med en hastighedsgrænse på 60 km/t erfaringsmæssigt ligger på 55 km/t. Med ovenstående forudsætninger er det i effektvurderingerne beregnet, at der vil ske en reduktion på ca. 16 % af personskadeuheldene på de udvalgte strækninger, svarende til 26,5 personskadeuheld. 13

14 14

15 7 OVERSIGT OVER DE 48 STRÆKNINGER Nr. Strækning Hastighedsgrænse (km/t) Kriterier for udvælgelse Mulige virkemidler Nuværende Foreslået 1 Tuborgvej fra kommunegrænsen (Gentofte) til Strandvejen Ryvangs Allé fra kommunegrænsen (Gentofte) til Strandvejen Strandvænget - Kalkbrænderihavnsgade fra Strandpromenaden til Indiakaj Østbanegade fra Oslo Plads til Lindenovsgade 60/ Fredensbro - Fredensgade fra Østersøgade til Blegdamsvej Uheldstæthed 6 Tagensvej fra Blegdamsvej til Nørre Alle Tagensvej fra Nørre Alle til Lygten Uheldstæthed/ karakter 8 Tagensvej fra Lygten til Frederiksborgvej Sammenhæng 9 Nørre Allé fra Tagensvej til Vibenhus Runddel Lyngbyvej fra Vibenhus Runddel til Hans Knudsens Plads Helsingørmotorvejen 90/70/60 90/70/60 12 Universitetsparken fra Nørre Allé til Jagtvej Lersø Park Allé fra Jagtvej til Tuborgvej Tuborgvej fra kommunegrænsen til Frederiksborgvej Uheldstæthed/ vurderet hastighed - Smallere køresporsbredde - Indsnævring til 2 spor vha. midterabat i afvigende asfalt, midterheller, P-bane. - Indsnævring til 2 spor vha. midterabat i afvigende asfalt, midterheller - Smallere køresporsbredde 15

16 Nr. Strækning Hastighedsgrænse (km/t) Kriterier for udvælgelse Mulige virkemidler Nuværende Foreslået 15 Tomsgårdsvej fra Frederiksborgvej til Frederikssundsvej Hulgårdsvej fra Frederikssundsvej til Hillerødgade Frederikssundsvej fra Mørkhøjvej til kommunegrænsen (Herlev) Jyllingevej fra kommunegrænsen (Rødovre) t. jernbanebroen Roskildevej fra kommunegrænsen (Rødovre) til Bomstien Roskildevej fra Bomstien - kommunegrænsen (Fr.berg) Folehaven fra kommunegrænsen (Hvidovre) til Gammel Køge Landevej Ellebjergvej fra Gl. Køge Landevej til Sjælør Boulevard Gammel Køge Landevej fra Carl Jacobsens Vej til Ellebjergvej Uheldstæthed/ vurderet hastighed Vurderet hastighed / Sammenhæng Uheldstæthed/ målt hastighed Uheldstæthed 24 Gammel Køge Landevej fra Ellebjergvej til Vigerslevvej Trafiksanering Gammel Køge Landevej fra Vigerslevvej til kommunegrænsen (Hvidovre) Vigerslevvej (02) fra Folehaven til Vigerslev Allé Ålholmvej (02) fra Valby Langgade til Peter Bangs Vej Grøndals Parkvej - fra Peter Bangs Vej til Rebildvej Uheldstæthed/ vurderet hastighed Vurderet og målt hastighed/karakter - Indsnævring til 2 spor vha. midterabat i afvigende asfalt, midterheller - Indsnævring til 2 spor vha. midterabat i afvigende asfalt, midterheller - Smallere køresporsbredde - Smallere køresporsbredde - Indsnævring til 2 spor vha. midterabat i afvigende asfalt, midterheller, P-bane. - Indsnævring til 2 spor vha. midterabat i afvigende asfalt, midterheller 16

17 Nr. Strækning Hastighedsgrænse (km/t) Kriterier for udvælgelse Mulige virkemidler Nuværende Foreslået 29 Rebildvej Vigerslev Allé fra Sjælør Boulevard til Enghavevej Enghavevej - Sydhavnsgade fra Vigerslev Allé til Scandiagade Sydhavnsgade - Sjællandsbroen Vejlands Alle fra Scandiagade til Ørestads Boulevard Ørestads Boulevard mellem Vejlands Allé og Grønjordsvej Vejlands Allé fra Ørestads Boulevard til Englandsvej Englandsvej fra Vejlands Allé til kommunegrænsen (Tårnby) Kongelundsvej fra Hyttehusvej til Høstgildevej Kongelundsvej fra Høstgildevej til kommunegrænsen (Tårnby) Center Boulevard mellem Hannemanns Allé og Bellacentrets hovedindgang Lossepladsvej fra adgangsvej for vandrehjem til adgangsvej for Sønderbro HF Amagermotorvejen fra Sjællandsbroen til kommunegrænsen (Tårnby) 70/90 70/90 41 Scandiagade - Vasbygade- Kalvebodbrygge fra Sydhavnsgade til Bernstroffgade Ruten - Høje Gladsaxevej fra Åkandevej til kommunegrænsen (Gladsaxe) Hareskovvej fra kommunegrænsen (Gladsaxe) til Pilesvinget 90/70 90/70 44 Hareskovvej fra Pilesvinget til Byvangen Hareskovvej fra Byvangen til Hulgårdsvej Borups Allé fra Hulgårdsvej til Hillerødgade Bispeengbuen fra Hillerødgade til Kronprinsesse Sofies Vej Vurderet hastighed/karakter Vurderet hastighed efter ny trafiksanering - Indsnævring t. 2 spor vha. midterabat i farvet asfalt - Eksisterende 60 km/t-skilte nedtages 17

18 Nr. Strækning Hastighedsgrænse (km/t) Kriterier for udvælgelse Mulige virkemidler Nuværende Foreslået 48 Ågade fra Kronprinsesse Sofies Vej til Jagtvej Uheldstæthed, vurderet hastighed, sammenhæng Ågade er en forlængelse af Åboulevarden-Amager Boulevard, som netop er reduceret til 50 km/t. Det foreslås at fortsætte projektet ad Ågade. 18

19 19

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol.

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Reklamebannere tillades på stilladser, containere, skurvogne ol., der er nødvendige i forbindelse

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

NYT BYNET | 4A | Friheden St. - Buddinge St. | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

NYT BYNET | 4A | Friheden St. - Buddinge St. | Gyldig 13~10~19 | MOVIA mandag - fredag 0.25 0.35 0.42 0.49 0.58 0.55 1.05 1.12 1.19 1.28 1.33 1.40 25 35 42 49 58 55 05 12 19 28 33 40 3.55 4.05 4.12 4.19 4.28 4.33 4.40 4.25 4.35 4.42 4.49 4.58 4.45 4.55 5.02 5.09 5.18 5.23

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2006-2010

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2006-2010 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2006-2010 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2010 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 12: Trafiksikkerhed 14: Trafikken

Læs mere

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen 1 Brøndby Strand-løsningen 1 1.362 50 0 0 1.135 114 114 00:01:54 00:01:54 00:02:06 42,9 36,5 33,2 Park Allé/Ring 3 1.362 50 20 00:02:06 33,2 4 716 50 0 0 489 68 68 00:01:08 00:06:21 00:06:59 38,0 29,3

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

NYT BYNET | 18 | Lergravsparken St., Sløjfen - Emdrup Torv | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

NYT BYNET | 18 | Lergravsparken St., Sløjfen - Emdrup Torv | Gyldig 13~10~19 | MOVIA mandag - fredag 4.59 5.05 5.10 5.21 5.25 4.49 4.55 5.02 5.14 5.19 5.25 5.30 5.41 5.45 5.09 5.15 5.22 5.34 5.39 5.45 5.50 6.01 6.06 5.26 5.32 5.39 5.51 5.56 6.02 6.08 6.21 6.26 5.46 5.52 5.59 6.11 6.16

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2008-2012

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2008-2012 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2008-2012 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2012 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Trafiksikkerhed 13: Trafikken gennem kommunegrænsen

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Bilag 1: Trafiksikkerhedsprojekter i Københavns Kommune

Bilag 1: Trafiksikkerhedsprojekter i Københavns Kommune Bilag 1: Trafiksikkerhedsprojekter i Københavns Kommune 2012-2013 Kortet viser de 14 prioriterede kryds og strækninger, og de 2 prioriterede hastighedszoner Oktober 2011 1 Metode og prioritering Fokus

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17) 0.17 0.24 0.31 0.39 0.46 0.56 1.02 1.12 0.47 0.54 1.01 1.09 1.16 1.26 1.32 17 24 31 39 46 56 02 12 47 54 01 09 16 26 32 3.47 3.54 4.01 4.09 4.16 4.26 4.32 4.17 4.24 4.31 4.39 4.46 4.56 5.02 5.12 5.01 5.11

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

NYT BYNET med kort | 18 | Lergravsparken St., Sløjfen - Emdrup Torv | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

NYT BYNET med kort | 18 | Lergravsparken St., Sløjfen - Emdrup Torv | Gyldig 13~10~19 | MOVIA Linje i Nyt Bynet Store skiftesteder Banebrinken Skovstjernevej 176 4A 6A 350S 5C Emdrup Søpark 21 5 21 6A Tagensvej Stevnsgade Nørrebros Runddel Gribskovvej Strødamvej Haraldsgade 12 14 Aldersrogade 14

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. Færdselstællinger. og andre trafikundersøgelser 2001-2005 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK.

KØBENHAVNS KOMMUNE. Færdselstællinger. og andre trafikundersøgelser 2001-2005 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK. KØBENHAVNS KOMMUNE Færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 2001 2005 TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK.DK 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2005 6:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kombinerede taxi- og busbaner. Københavns Kommune. Notat

Indholdsfortegnelse. Kombinerede taxi- og busbaner. Københavns Kommune. Notat Københavns Kommune Kombinerede taxi- og busbaner Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 11 Medlemsforslag fra

Læs mere

A-bus 8A: Friheden - Toftegårds Plads - Frederiksberg - Nordhavn (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 8A: Friheden - Toftegårds Plads - Frederiksberg - Nordhavn (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.28 0.38 0.45 0.50 0.56 1.02 28 38 45 50 56 02 58 08 15 20 26 32 4.28 4.38 4.45 4.50 4.56 5.02 4.48 4.55 5.00 5.06 5.12 4.48 4.58 5.05 5.10 5.16 5.22 5.08 5.15 5.20 5.26 5.32 5.08 5.18

Læs mere

Hvidbog om forudgående høring om tung trafik zone

Hvidbog om forudgående høring om tung trafik zone 21-05-08 Sagsnr. 2008-50517 Dokumentnr. 2008-213454 Hvidbog om forudgående høring om tung trafik zone Maj 2008!!"# $% &'() $*+ #,--,--#!... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 2. HØRINGSSVAR...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 18, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2007-2011

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2007-2011 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2007-2011 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2011 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 15: Trafiksikkerhed 17: Trafikken

Læs mere

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 102 Offentligt Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Gladsaxe Kommune blev sammen med Herning Kommune udnævnt som de to første trafiksikkerhedsbyer

Læs mere

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Buddinge St. mandag - fredag. Rute Zone Stoppesteder

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Buddinge St. mandag - fredag. Rute Zone Stoppesteder 0.17 0.24 0.31 0.39 0.46 0.56 1.02 1.12 0.47 0.54 1.01 1.09 1.16 1.26 1.32 47 54 01 09 16 26 32 3.47 3.54 4.01 4.09 4.16 4.26 4.32 4.17 4.24 4.31 4.39 4.46 4.56 5.02 5.12 5.01 5.11 5.17 4.47 4.54 5.01

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 21, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St.

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St. mandag - fredag 0.13 0.20 0.27 0.35 0.42 0.52 0.58 1.08 0.43 0.50 0.57 1.05 1.12 1.22 1.28 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.52 1.58 2.08 1.43 1.50 1.57 2.05 2.12 2.22 2.28 43 50 57 05 12 22 28 3.43 3.50 3.57

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark - Indlæg og diskussioner på Trafikdage 2000 - Af Lárus Ágústsson og Trine Bunton Nielsen. Indledning Workshoppen indledtes med fire korte oplæg, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013

Trafiksikkerhedsplan 2013 Trafiksikkerhedsplan 2013 INDHOLD 1 INTRO 5 1.1 Forord 6 1.2 Indledning 8 2 VISION OG MÅL 11 2.1 Vores vision 12 3 MÅLSÆTNING 15 3.1 Vores målsætning 16 3.2 Trafik- og Mobilitetsplan 2018 20 3.3 Kommunen

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

TRAFIKTAL. og andre færdselsundersøgelser

TRAFIKTAL. og andre færdselsundersøgelser TRAFIKTAL og andre færdselsundersøgelser 2005 - 2 INDHOLD SIDE 3-4: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 6-7: Trafikken gennem kommunegrænsen og søsnittet siden 1970 8-10: Tællinger i kommunegrænsen

Læs mere

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Fotovogne - Holdninger - Adfærd Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Agenda Politiets TV Spot og kampagne Befolkningens holdning til ATK Kontrol APP Fartkontrol.nu Kommunikationsindsats

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2: Beskrivelse af projekter Foreslået disponering Udskiftning af gadebelysning (55,0 mio. kr.) - lovpligtig udskiftning

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2010-2014 2 INDHOLD SIDE 3 Forord 5 Trafikudviklingen i København i 2014 6 Biltrafik 8 Kollektiv trafik 10 Cykeltrafik 11 Trafiksikkerhed 13 Trafikken gennem kommunegrænsen

Læs mere

NYT BYNET med kort | 4A | Friheden St. - Buddinge St. | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

NYT BYNET med kort | 4A | Friheden St. - Buddinge St. | Gyldig 13~10~19 | MOVIA Linje i Nyt Bynet Store skiftesteder 160 68 Isbanevej 68 68 Dalen 68 Mars Allé 6A 200S 300S 30E Buddinge Torv 6A 200S 300S 30E 166 /Gladsaxe Ringvej 200S 300S 30E Vandtårnsvej 200S 68 160 164 166 Gyngemosevej

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan TRAFIKPLAN Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan 2013-2017 1. udgave Udarbejdet af: Rambøll By og Trafik 14. august 2013 Forord Som

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Rute Zone Stoppesteder

Rute Zone Stoppesteder mandag - fredag 0.06 0.14 0. 0.30 0.38 0.48 0.54 1.05 0.6 0.34 0.4 0.50 0.58 1.08 1.14 0.46 0.54 1.0 1.10 1.18 1.8 1.34 1.13 1.0 1.7 1.35 1.4 1.51 1.57.07 1.43 1.50 1.57.05.1.1.7 43 50 57 05 1 1 7 3.43

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere