Gentofte Fjernvarme Plusaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Fjernvarme Plusaftale"

Transkript

1 Navn Adresse Postnummer og by Dato Gentofte Fjernvarme Plusaftale Kære Navn Hermed fremsendes tilbud på en Gentofte Fjernvarme Plusaftale, som fordeler udgiften til fjernvarmeinstallationen i dit hjem over tyve år. Aftalen består af tre delaftaler: Del 1: Leverings og monteringsaftale for fjernvarmeveksler (fjernvarmeboks/-unit) Del 2: Finansieringsaftale (kreditaftale) Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale Delaftalerne skal underskrives separat og er kun gyldige, når alle tre delaftaler er underskrevet og samlet i denne Gentofte Fjernvarme Plusaftale. Delaftalerne kan efterfølgende opsiges individuelt. Samlet pris for Gentofte Fjernvarme Plusaftale: om året.* Det svarer til i kvartalet, som du betaler sammen med varmeregningen. Vedlagt dette brev findes Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, som indeholder relevante oplysninger i forbindelse med indgåelse af finansieringsaftalen. Underskriv og returnér de tre delaftaler til os hurtigst muligt, så kontakter vi dig for at aftale, hvornår arbejdet kan udføres. * Prisen for service og vedligehold bliver prisindekseret, og den totale pris ændres derved tilsvarende. Med venlig hilsen Gentofte Fjernvarme

2 Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Gentofte Fjernvarme (Gentofte Kommune) Adresse Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Tlf Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet Kredittype: Det samlede kreditbeløb: Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden: Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene Kreditaftalens løbetid Afdrag, og hvis relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt: Finansieringsaftale (tilknyttet kreditaftale) Den samlede anlægsudgift beregnet af VVSentreprenøren Finansieringsaftalen er betinget af indgåelse af en Service- og vedligeholdelsesaftale. Betaling af anlægssummen sker direkte mellem GFj og entreprenøren. Du vil derfor som låntager ikke få pengene i hænde. Aftalen løber over 20 år fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboksen. Du skal betale følgende: Lånebeløb: Ydelse: Antal rater: 80 Det samlede beløb, du skal betale: Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit i hele lånets løbetid Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer eller tjenesteydelser. Kontantpris: Ydelserne betales samtidig med opkrævningen af fjernvarme i februar, maj, august og november. Fjernvarmeboks samt installation heraf i din ejendom. 2

3 3. Kreditomkostninger Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen. De årlige omkostninger i procent (ÅOP): Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud. Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at: - Tegne en forsikring vedrørende kreditten eller - Indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse. Debitorrenten udgør 4 % pr. år. Renten er fast i lånets løbetid. Anlægssum Samlet renteudgift Service og vedligehold Gns. omkostning pr. år ###,## kr. ###,## kr. ÅOP* #,# % Nej Leverings- og monteringsaftalen samt Service- og vedligeholdelsesaftalen. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP." Tilknyttede omkostninger: Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligt for Du vil blive pålagt et gebyr for forsinkede betalinger i henhold til vores prisblad. Prisbladet kan findes på: dig at opnå kredit. * Opgørelsen af ÅOP er forudsat, at såvel Kreditaftalen samt Service- og vedligeholdesesaftalen løber i 20 år. Der er i beregningen ikke taget højde for evt. fremtidige prisreguleringer for Service- og vedligehold, som årligt vil reguleres efter prisindekset for "Byggeomkostninger for en-familieshuse, VVS arbejde". 4. Andre vigtige retlige aspekter Fortrydelsesret: Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Førtidig tilbagebetaling: Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Søgning i en database: Ja Ja Ja Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. 3

4 Ret til udkast til kreditaftale: Ja Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med dig. 4

5 Gentofte Fjernvarme Plusaftale for ejendommen beliggende Adresse Postnummer og by Gentofte Fjernvarme Plusaftalen består af tre delaftaler: Del 1: Leverings- og monteringsaftale for fjernvarmeboks - underskrives side 7 Del 2: Finansieringsaftale (kreditaftale) - underskrives side 11 Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale - underskrives side 14 Delaftalerne skal underskrives separat og er kun gyldige, når alle tre delaftaler er underskrevet og returneret samlet i denne Gentofte Fjernvarme Plusaftale. Delaftalerne kan efterfølgende opsiges individuelt. 5

6 Del 1: Leverings- og monteringsaftale Navn Adresse Postnummer og by (i det følgende omtalt som ejer ) og Gentofte Fjernvarme, Gentofte Kommune Bernstorffsvej Charlottenlund (i det følgende omtalt som GFj ) har dags dato indgået en aftale om levering og montering af fjernvarmeveksler (fjernvarmeboks/-unit) i ejers ejendom beliggende: Adresse, Postnummer og by 1. Pris GFj's entreprenør har efter besøg hos ejer beregnet en samlet anlægssum for nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg (beskrevet i pkt. 2), levering og montering af ny fjernvarmeboks (beskrevet i pkt. 3) samt eventuelle indeholdte ekstraarbejder specificeret i pkt. 5. Samlet anlægssum inkl. moms 2. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg 2.1. GFj demonterer og bortskaffer eksisterende fyr/kedel, varmtvandsbeholder og rør forbundet hermed, som ikke skal anvendes længere. Eventuel trykekspansionsbeholder samt eventuel indvendig olietank bortskaffes. Ved eventuel udvendig olietank, fjernes tanken ikke, men der foretages en bundsugning og afblænding, og rør i forbindelse hermed fjernes Eventuelle lodrette aftræk/skorsten fra det gamle fyr eller lodrette friskluftindtag, gennem tag eller etageadskillelse, demonteres ikke. Evt. åben ekspansionstank i loftrum bortskaffes ikke. Reetablering eller reparation af gulv under eksisterende fyr/kedel, varmtvandsbeholder, ekspansionsbeholder eller olietank foretages ikke Alt arbejde relateret til demontering af gasselskabets rør er ikke inkluderet. GFj vil dog sørge for indsendelse af gasopsigelse og afholder omkostningerne hertil Alt arbejde relateret til asbest, pcb eller andre sundheds- eller miljøskadelige stoffer, samt eventuelt ulovlige installationer, indgår ikke i aftalen, medmindre dette udtrykkeligt er beskrevet i pkt. 5. Ejer har pligt til at oplyse om kendskab hertil. 6

7 2.5. Opdages sundheds- eller miljøskadelige stoffer eller ulovlige installationer først under demontering af det eksisterende varmeanlæg, standses arbejdet straks, indtil sanering er udført. Sanering foregår på ejers regning. Dette gælder uanset GFj, eller dennes repræsentant, kunne have udtaget prøver for afdækning af eventuel tvivl forud for beregning. 3. Montering af ny fjernvarmeboks (fjernvarmeveksler / -unit) Levering og montering, der sker i henhold til ejers anvisning, omfatter: 3.1. Levering og montering af ny fjernvarmeboks og tilslutning til eksisterende centralvarme- og varmtvandsanlæg Udbedring af huller i vægge, hvor nye rør føres igennem, eller gamle rør fjernes Rengøring og bortkørsel af affald fra installationsarbejdet Syn af anlæg Eventuelle reetableringsarbejder herudover indgår ikke i leveringen med mindre det specifikt fremgår under pkt Fjernvarmelevering Levering af fjernvarme er ikke en del af denne aftale. For selve leveringen af fjernvarme henvises til gældende leveringsbestemmelser samt tarifblad for Gentofte Fjernvarme, som kan downloades fra Gentofte Fjernvarmes hjemmeside, 5. Følgende ekstraarbejde er medtaget i den samlede anlægssum, pkt. 1. Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her 6. Underskrift Dato: For Gentofte Fjernvarme Ejernavn Henrik Søndergaard, Souschef 7

8 Del 2: Finansieringsaftale 1. Aftaleparter og kontaktoplysninger Låntager Navn Adresse Postnummer og by og Kreditgiver Gentofte Fjernvarme (Gentofte Kommune) Bernstorffsvej Charlottenlund har dags dato indgået en finansieringsaftale (forbrugerkreditaftale). 2. Finansieringsoplysninger Finansieringsaftalen indgås for finansiering af Gentofte Fjernvarme Plusaftale, Del 1: Leverings- og monteringsaftale for fjernvarmeboks. Kreditten ydes i form af henstand med betaling af anlægssummen i Leverings- og monteringsaftalen Samlet kreditbeløb (= anlægssum) 2.2. Samlet beløb til tilbagebetaling (inkl. renter og løbende service og vedligehold) 2.3. Ydelse pr. kvartal* 2.4. Ydelse pr. år * Ydelse (afdrag og renter) betales samtidig med opkrævning af fjernvarme i februar, maj, august og november Plusaftalens løbetid og opsigelse år regnet fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboks. Fjernvarmeboksen anses for idriftsat, når installationen er synet og godkendt af Gentofte Fjernvarme Aftalen er uopsigelig fra GFj's side Låntager kan opsige aftalen med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. Vilkår for opsigelse er beskrevet i punkt herunder Låntager har til enhver tid ret til helt eller delvis at indfri sine forpligtelser i henhold til finansieringsaftalen. Udnytter låntageren sin ret til at indfri sine forpligtelser før tid, har låntageren ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af finansieringsaftalens løbetid. Kreditgiveren vil dog have ret til kompensation i form af 1 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige betaling og finansieringsaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger et år, har kreditgiveren ret til kompensation på 0,5 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden. 8

9 3. Finansieringsomkostninger og -betingelser 3.1. Debitorrenten Debitorrenten udgør 4 % pr. år. Renten er fast i lånets løbetid De årlige omkostninger i procent (ÅOP) Anlægssum Samlet renteudgift Service og vedligehold ###,## kr. Gennemsnitlig omkostning pr. år (### kr. + ### kr.) / 20 år ### kr. ÅOP* ###kr/ * 100 #,# % *Opgørelsen af ÅOP er foretaget under forudsætning af, at såvel Finansieringsaftalen samt Serviceog vedligeholdesesaftalen løber i 20 år. Der er i beregningen ikke taget højde for evt. fremtidige prisreguleringer for service- og vedligehold, som årligt vil reguleres efter prisindekset for "Byggeomkostninger for en-familieshuse, VVS arbejde" Amortiseringsplan Låntager kan på anmodning til enhver tid i løbet af finansieringsaftalens varighed uden omkostninger kræve en opgørelse i form af en amortiseringsplan. Amortiseringsplan ved kreditbeløb på: År Udtræd.omk. Rente 0 ### kr. - 1 ### kr. ### kr. 2 ### kr. ### kr. 3 ### kr. ### kr. 4 ### kr. ### kr. 5 ### kr. ### kr. 6 ### kr. ### kr. 7 ### kr. ### kr. 8 ### kr. ### kr. 9 ### kr. ### kr. 10 ### kr. ### kr. 11 ### kr. ### kr. 12 ### kr. ### kr. 13 ### kr. ### kr. 14 ### kr. ### kr. 15 ### kr. ### kr. 16 ### kr. ### kr. 17 ### kr. ### kr. 18 ### kr. ### kr. 19 ### kr. ### kr ### kr. 9

10 3.4. Tilknyttede omkostninger ved forsinket betaling: GFj's tarifblad er gældende. Tarifbladet findes på Manglende betalinger kan have alvorlige følger for låntager (f.eks. inddrivelse via inkasso, varmeforsyning afbrydes) og gøre det vanskeligt at opnå anden kredit Inkasso I tilfælde af inkasso vil låntager blive afkrævet samtlige inkasso-omkostninger samt andre omkostninger, som låntager må påføre kreditgiver. 4. Andre vigtige aspekter 4.1. Fortrydelsesret Betaling af anlægssummen sker direkte mellem GFj og entreprenøren. Pengene vil derfor aldrig komme låntager i hænde. Låntager kan inden for en frist på 14 kalenderdage fortryde finansieringsaftalen. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor finansieringsaftalen er indgået. Vil låntager udøve sin fortrydelsesret, skal det meddeles kreditgiver skriftligt inden 14 kalenderdage efter indgåelse af finansieringsaftalen. Udøver låntager ikke fortrydelsesretten, eller udøver låntager den ikke rettidigt, er låntager bundet af finansieringsaftalen Tvangsfuldbyrdelse Nærværende finansieringsaftale kan i tilfælde af låntagers misligholdelse danne baggrund for tvangsfuldbyrdelse uden domserhvervelse, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr Misligholdelse I tilfælde af manglende betaling i henhold til finansieringsaftalen betragtes finansieringsaftalen som misligholdt, og lånet vil straks forfalde fuldt og endeligt Meddebitor/Hæftelse Ægtefælle/samlever hæfter solidarisk for finansieringsaftalen sammen med låntager Ejerskifte Ved ejerskifte af ejendommen har låntager to muligheder - den valgte løsning skal meldes til GFj: Gentofte Fjernvarme Plusaftale, del 2 - Finansieringsaftale, kan overdrages til den nye ejer på uændrede vilkår. GFj fremsender overdragelsesdokument (kan evt. udleveres af ejendomsmægler) Låntager kan opsige Gentofte Fjernvarme Plusaftale, del 2 Finansieringsaftale ved betaling af restgælden med tillæg af renter indtil indfrielsesdagen Tilknyttet aftale Nærværende finansieringsaftale er indgået i tilknytning til aftale om kreditgivers levering og montering af fjernvarmeboks. Hvis kreditgiver ikke leverer, eller kun leverer delvist, eller det leverede ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har låntager ret til at tage retsmidler i anvendelse mod kreditgiveren, såfremt låntager ikke har opnået den fyldestgørelse, som vedkommende har krav på ifølge lovgivningen eller efter aftale om kreditgivers levering og 10

11 montering af fjernvarmeboks. Låntagers mulighed for fyldestgørelse hos kreditgiveren er dog begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes Klageadgang Låntager kan anlægge sag ved de almindelige domstole. Låntager kan anmode retten om retsmægling (frivillig konfliktløsningsordning, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem), såfremt både kreditgiver og låntager ønsker retsmægling og retten finder, at sagen egner sig til retsmægling Tilsynsmyndighed Klage i anledning af forhold vedrørende nærværende finansieringsaftale kan indgives til: Gentofte Kommunalbestyrelse Bernstorffsvej Charlottenlund 5. Underskrift Låntager og undertegnede meddebitor (solidarisk hæftende) bekræfter at have læst og accepteret betingelserne for denne finansieringsaftale, herunder de oplysninger der er givet i "Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger" til kreditaftaleloven forud for aftaleindgåelsen. Dato: Som låntager Cpr-nummer Som solidarisk hæftende ægtefælle/samlever Cpr-nummer For Gentofte Fjernvarme Dato: ### Henrik Søndergaard, Souschef 11

12 Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale Navn Adresse Postnummer og by Telefon: (i det følgende omtalt som ejer ) og Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej Charlottenlund (i det følgende omtalt som GFj ) har dags dato indgået en Service- og vedligeholdelsesaftale for en fjernvarmeboks monteret i ejers ejendom beliggende: Adresse, Postnummer og by 1. Ejers forpligtelser 1.1. Ejer er forpligtet til at læse og følge anvisninger og vejledning beskrevet i den drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der er leveret med boksen. Vejledningen findes desuden på Ved eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på fjernvarmeboksen er ejer forpligtet til omgående at anmelde det til GFj Ejer skal uden vederlag levere elektricitet til fjernvarmeboksens drift Ejer er forpligtet til at give GFj - eller den som GFj måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang Ejer er forpligtet til omgående at anmelde eventuelle utætheder og lignende på fjernvarmeboksen til GFj. 2. Gentofte Fjernvarmes forpligtelser 2.1. GFj er forpligtet til at udføre serviceeftersyn og vedligeholdelse af fjernvarmeboksen, som beskrevet i punkt 4. og 5. hvert andet år i aftaleperioden. 12

13 2.2. GFj er forpligtet til at afhjælpe akut opståede driftsfejl på fjernvarmeboksen indenfor den gældende varslingstid (varierer afhængig af årstid), beskrevet på Udenfor kommunens åbningstid svarer driftsvagten på telefon Gentofte Fjernvarme er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand også når nye lovmæssige krav gør det nødvendigt at foretage ændringer. 3. Serviceeftersynet omfatter 3.1. Kontrol af varmtvandssystem: Reguleringsventil, gennemstrømningsvandvarmer, tæthed, teknisk isolering, varmtvandstemperatur Kontrol af varmesystem: Snavssamler, TD-regulator, reguleringsventiler, varmeveksler, gulvvarmeventilers indstillinger, teknisk isolering, ekspansionsbeholder, kontrol af kabelaflastning, visuel kontrol af el-installation. 4. Vedligeholdelsen omfatter 4.1. Justering og indregulering, reparation eller udskiftning af fejlbehæftede komponenter i fjernvarmeboks. 5. Ikke omfattet af Service- og vedligeholdelsesaftalen 5.1. Service- og vedligeholdelsesaftalen gælder kun for selve fjernvarmeboksen. Fejl på det øvrige brugsvands- og centralvarmeanlæg er ikke omfattet af aftalen, f.eks. termostatventiler, luft i rør eller radiatorer, brugsvandscirkulationspumpe, varmtvandsbeholdere etc. 6. Forsikring 6.1. Ejer skal sikre, at fjernvarmeboksen er omfattet af de forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejer skal acceptere, at et forsikringsbeløb vedrørende skader på fjernvarmeboksen alene skal udbetales til GFj, idet GFj udbedrer skaden i henhold til denne aftales bestemmelser. 7. Registrering af energibesparelser 7.1. Den fulde energibesparelse som følger af serviceeftersynet er ejers. Retten til at indberette besparelsen til Energistyrelsen tilfalder GFj. 8. Betaling 8.1. Ejer betaler kvartalsvist en service- og vedligeholdelsesydelse på 125 kr. inkl. moms. Ydelsen pristalsreguleres efter "Byggeomkostninger for en-familiehuse, VVS arbejde". Pristalsregulering sker årligt i 2. kvartal. 13

14 8.2. Opkald til GFj eller til driftsvagten, som resulterer i udkørsel for akut inspektion, og hvor fejlen er relateret til fjernvarmeboksen, udføres uden ekstrabetaling indenfor service- og vedligeholdelsesaftalens rammer Opkald til GFj eller til driftsvagten, som resulterer i udkørsel for akut inspektion, og hvor fejlen er relateret til andet end fjernvarmeboksen, f.eks. fejl på det øvrige brugsvands- og centralvarmeanlæg herunder termostatventiler, luft i rør eller radiatorer, brugsvandscirkulationspumpe, varmtvandsbeholdere etc., faktureres særskilt ud over service- og vedligeholdelsesaftalens rammer. Takster og timepriser fremgår af Såfremt driftsfejl skyldes grov uagtsomhed eller skader på grund af forkert brug af fjernvarmeboksen, forbeholder GFj sig ret til at lade ejer dække omkostningerne. Såfremt fjernvarmeboksen er beskadiget eller misligholdt, er GFj berettiget til at opkræve kompensation herfor. 9. Løbetid og opsigelse år regnet fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboks Aftalen er uopsigelig fra GFj's side Ejer kan opsige aftalen med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. 10. Underskrift Dato: For Gentofte Fjernvarme Ejer Henrik Søndergaard, Souschef 14

Lejekontrakt mellem. Gentofte Fjernvarme. 2920 Charlottenlund

Lejekontrakt mellem. Gentofte Fjernvarme. 2920 Charlottenlund Lejekontrakt mellem Gentofte Fjernvarme og 2920 Charlottenlund Indhold 1. Installation og drift af fjernvarmeunit... 3 2. Adgang til lokaler...45 3. Betaling... 5 4. Ejerskab til fjernvarmeunit... 5 5.

Læs mere

Lejekontrakt mellem. Gentofte Fjernvarme. 2920 Charlottenlund

Lejekontrakt mellem. Gentofte Fjernvarme. 2920 Charlottenlund Lejekontrakt mellem Gentofte Fjernvarme og 2920 Charlottenlund Indhold 1. Installation og drift af fjernvarmeunit... 3 2. Adgang til lokaler... 5 3. Betaling... 5 4. Ejerskab til fjernvarmeunit... 5 5.

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER Side 1 af 5 STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Tlf.nr. E-mail Websted Kreditformidler Tlf.nr. E-mail Websted Lindorff Payment

Læs mere

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation Inden for EU er en standardiseret form for forbrugerkreditoplysninger udformet. Informationen afspejler præcist det tilbud, vi giver under de nuværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 OMTRYK Formler indsat i bilag 1, afsnit 1 og 3 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 1336 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-7003-0032 Senere ændringer til forskriften LOV nr 637 af 08/06/2016

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. PayPorts/kreditgivers navn og kontaktoplysninger Kreditgiver E-post (*) Hvor relevant: Kreditformidler E-post (*) Collector Credit AB, 556597-0513,

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Service aftale (indgået med ovenstående)

Service aftale (indgået med ovenstående) Navn Adresse By og post nummer Service aftale (indgået med ovenstående) Følgende er gældende for en serviceaftale indgået mellem Aladdin Naturgas & VVS og private kunder. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån)

Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån) Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån) Tvangsfuldbyrdelsesgrundlag jf. pkt. 17 i standardbetingelser Dato Lån nr. Kundeansvarlig Långiver Låntager 1 Låntager 2 CVR: 27 11 64 69 CPR-nr. CPR-nr. Naturgas

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Eksempel

Almindelige forretningsbetingelser Eksempel Almindelige forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for re:member lån EnterCard Danmark Gældende fra 29-09-2015 1. Forretningsbetingelsernes omfang og øvrige aftaledokumenter Disse Almindelige

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr.

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr. GRAKOM NOTAT 28.6.2016 GA J.nr.: 20150729 VEJLEDNING TIL KONTRAKTTILLÆG VEDRØRENDE DIGITALT PRINTUDSTYR INTRODUKTION Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a,

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, Bavnebjerg 44 6720 Fanø Fanø Byråd Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Borgmesteren MODTAGET Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, 3 O SEP. 2015 FAN«KOMMUNE TIf. 75 16 27 24 SE nr. 16 93 46 90 E-mail nf@fanonet.dk

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme NOTAT Dato: 19. marts 2015 Af: Thomas Engell BAGGRUND I 2007 indledte

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og betal det hele over varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af

Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER Opgørelsesdato: Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din konto opgøres, og der OGAFTALEGRUNDLAG Det samlede kreditbeløb beregnes Kreditgrænsen Faktura. er sat ud fra en

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere