Gentofte Fjernvarme Plusaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Fjernvarme Plusaftale"

Transkript

1 Navn Adresse Postnummer og by Dato Gentofte Fjernvarme Plusaftale Kære Navn Hermed fremsendes tilbud på en Gentofte Fjernvarme Plusaftale, som fordeler udgiften til fjernvarmeinstallationen i dit hjem over tyve år. Aftalen består af tre delaftaler: Del 1: Leverings og monteringsaftale for fjernvarmeveksler (fjernvarmeboks/-unit) Del 2: Finansieringsaftale (kreditaftale) Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale Delaftalerne skal underskrives separat og er kun gyldige, når alle tre delaftaler er underskrevet og samlet i denne Gentofte Fjernvarme Plusaftale. Delaftalerne kan efterfølgende opsiges individuelt. Samlet pris for Gentofte Fjernvarme Plusaftale: om året.* Det svarer til i kvartalet, som du betaler sammen med varmeregningen. Vedlagt dette brev findes Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, som indeholder relevante oplysninger i forbindelse med indgåelse af finansieringsaftalen. Underskriv og returnér de tre delaftaler til os hurtigst muligt, så kontakter vi dig for at aftale, hvornår arbejdet kan udføres. * Prisen for service og vedligehold bliver prisindekseret, og den totale pris ændres derved tilsvarende. Med venlig hilsen Gentofte Fjernvarme

2 Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Gentofte Fjernvarme (Gentofte Kommune) Adresse Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Tlf Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet Kredittype: Det samlede kreditbeløb: Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden: Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene Kreditaftalens løbetid Afdrag, og hvis relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt: Finansieringsaftale (tilknyttet kreditaftale) Den samlede anlægsudgift beregnet af VVSentreprenøren Finansieringsaftalen er betinget af indgåelse af en Service- og vedligeholdelsesaftale. Betaling af anlægssummen sker direkte mellem GFj og entreprenøren. Du vil derfor som låntager ikke få pengene i hænde. Aftalen løber over 20 år fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboksen. Du skal betale følgende: Lånebeløb: Ydelse: Antal rater: 80 Det samlede beløb, du skal betale: Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit i hele lånets løbetid Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer eller tjenesteydelser. Kontantpris: Ydelserne betales samtidig med opkrævningen af fjernvarme i februar, maj, august og november. Fjernvarmeboks samt installation heraf i din ejendom. 2

3 3. Kreditomkostninger Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen. De årlige omkostninger i procent (ÅOP): Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud. Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at: - Tegne en forsikring vedrørende kreditten eller - Indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse. Debitorrenten udgør 4 % pr. år. Renten er fast i lånets løbetid. Anlægssum Samlet renteudgift Service og vedligehold Gns. omkostning pr. år ###,## kr. ###,## kr. ÅOP* #,# % Nej Leverings- og monteringsaftalen samt Service- og vedligeholdelsesaftalen. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP." Tilknyttede omkostninger: Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligt for Du vil blive pålagt et gebyr for forsinkede betalinger i henhold til vores prisblad. Prisbladet kan findes på: dig at opnå kredit. * Opgørelsen af ÅOP er forudsat, at såvel Kreditaftalen samt Service- og vedligeholdesesaftalen løber i 20 år. Der er i beregningen ikke taget højde for evt. fremtidige prisreguleringer for Service- og vedligehold, som årligt vil reguleres efter prisindekset for "Byggeomkostninger for en-familieshuse, VVS arbejde". 4. Andre vigtige retlige aspekter Fortrydelsesret: Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Førtidig tilbagebetaling: Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Søgning i en database: Ja Ja Ja Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. 3

4 Ret til udkast til kreditaftale: Ja Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med dig. 4

5 Gentofte Fjernvarme Plusaftale for ejendommen beliggende Adresse Postnummer og by Gentofte Fjernvarme Plusaftalen består af tre delaftaler: Del 1: Leverings- og monteringsaftale for fjernvarmeboks - underskrives side 7 Del 2: Finansieringsaftale (kreditaftale) - underskrives side 11 Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale - underskrives side 14 Delaftalerne skal underskrives separat og er kun gyldige, når alle tre delaftaler er underskrevet og returneret samlet i denne Gentofte Fjernvarme Plusaftale. Delaftalerne kan efterfølgende opsiges individuelt. 5

6 Del 1: Leverings- og monteringsaftale Navn Adresse Postnummer og by (i det følgende omtalt som ejer ) og Gentofte Fjernvarme, Gentofte Kommune Bernstorffsvej Charlottenlund (i det følgende omtalt som GFj ) har dags dato indgået en aftale om levering og montering af fjernvarmeveksler (fjernvarmeboks/-unit) i ejers ejendom beliggende: Adresse, Postnummer og by 1. Pris GFj's entreprenør har efter besøg hos ejer beregnet en samlet anlægssum for nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg (beskrevet i pkt. 2), levering og montering af ny fjernvarmeboks (beskrevet i pkt. 3) samt eventuelle indeholdte ekstraarbejder specificeret i pkt. 5. Samlet anlægssum inkl. moms 2. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg 2.1. GFj demonterer og bortskaffer eksisterende fyr/kedel, varmtvandsbeholder og rør forbundet hermed, som ikke skal anvendes længere. Eventuel trykekspansionsbeholder samt eventuel indvendig olietank bortskaffes. Ved eventuel udvendig olietank, fjernes tanken ikke, men der foretages en bundsugning og afblænding, og rør i forbindelse hermed fjernes Eventuelle lodrette aftræk/skorsten fra det gamle fyr eller lodrette friskluftindtag, gennem tag eller etageadskillelse, demonteres ikke. Evt. åben ekspansionstank i loftrum bortskaffes ikke. Reetablering eller reparation af gulv under eksisterende fyr/kedel, varmtvandsbeholder, ekspansionsbeholder eller olietank foretages ikke Alt arbejde relateret til demontering af gasselskabets rør er ikke inkluderet. GFj vil dog sørge for indsendelse af gasopsigelse og afholder omkostningerne hertil Alt arbejde relateret til asbest, pcb eller andre sundheds- eller miljøskadelige stoffer, samt eventuelt ulovlige installationer, indgår ikke i aftalen, medmindre dette udtrykkeligt er beskrevet i pkt. 5. Ejer har pligt til at oplyse om kendskab hertil. 6

7 2.5. Opdages sundheds- eller miljøskadelige stoffer eller ulovlige installationer først under demontering af det eksisterende varmeanlæg, standses arbejdet straks, indtil sanering er udført. Sanering foregår på ejers regning. Dette gælder uanset GFj, eller dennes repræsentant, kunne have udtaget prøver for afdækning af eventuel tvivl forud for beregning. 3. Montering af ny fjernvarmeboks (fjernvarmeveksler / -unit) Levering og montering, der sker i henhold til ejers anvisning, omfatter: 3.1. Levering og montering af ny fjernvarmeboks og tilslutning til eksisterende centralvarme- og varmtvandsanlæg Udbedring af huller i vægge, hvor nye rør føres igennem, eller gamle rør fjernes Rengøring og bortkørsel af affald fra installationsarbejdet Syn af anlæg Eventuelle reetableringsarbejder herudover indgår ikke i leveringen med mindre det specifikt fremgår under pkt Fjernvarmelevering Levering af fjernvarme er ikke en del af denne aftale. For selve leveringen af fjernvarme henvises til gældende leveringsbestemmelser samt tarifblad for Gentofte Fjernvarme, som kan downloades fra Gentofte Fjernvarmes hjemmeside, 5. Følgende ekstraarbejde er medtaget i den samlede anlægssum, pkt. 1. Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her 6. Underskrift Dato: For Gentofte Fjernvarme Ejernavn Henrik Søndergaard, Souschef 7

8 Del 2: Finansieringsaftale 1. Aftaleparter og kontaktoplysninger Låntager Navn Adresse Postnummer og by og Kreditgiver Gentofte Fjernvarme (Gentofte Kommune) Bernstorffsvej Charlottenlund har dags dato indgået en finansieringsaftale (forbrugerkreditaftale). 2. Finansieringsoplysninger Finansieringsaftalen indgås for finansiering af Gentofte Fjernvarme Plusaftale, Del 1: Leverings- og monteringsaftale for fjernvarmeboks. Kreditten ydes i form af henstand med betaling af anlægssummen i Leverings- og monteringsaftalen Samlet kreditbeløb (= anlægssum) 2.2. Samlet beløb til tilbagebetaling (inkl. renter og løbende service og vedligehold) 2.3. Ydelse pr. kvartal* 2.4. Ydelse pr. år * Ydelse (afdrag og renter) betales samtidig med opkrævning af fjernvarme i februar, maj, august og november Plusaftalens løbetid og opsigelse år regnet fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboks. Fjernvarmeboksen anses for idriftsat, når installationen er synet og godkendt af Gentofte Fjernvarme Aftalen er uopsigelig fra GFj's side Låntager kan opsige aftalen med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. Vilkår for opsigelse er beskrevet i punkt herunder Låntager har til enhver tid ret til helt eller delvis at indfri sine forpligtelser i henhold til finansieringsaftalen. Udnytter låntageren sin ret til at indfri sine forpligtelser før tid, har låntageren ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af finansieringsaftalens løbetid. Kreditgiveren vil dog have ret til kompensation i form af 1 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige betaling og finansieringsaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger et år, har kreditgiveren ret til kompensation på 0,5 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden. 8

9 3. Finansieringsomkostninger og -betingelser 3.1. Debitorrenten Debitorrenten udgør 4 % pr. år. Renten er fast i lånets løbetid De årlige omkostninger i procent (ÅOP) Anlægssum Samlet renteudgift Service og vedligehold ###,## kr. Gennemsnitlig omkostning pr. år (### kr. + ### kr.) / 20 år ### kr. ÅOP* ###kr/ * 100 #,# % *Opgørelsen af ÅOP er foretaget under forudsætning af, at såvel Finansieringsaftalen samt Serviceog vedligeholdesesaftalen løber i 20 år. Der er i beregningen ikke taget højde for evt. fremtidige prisreguleringer for service- og vedligehold, som årligt vil reguleres efter prisindekset for "Byggeomkostninger for en-familieshuse, VVS arbejde" Amortiseringsplan Låntager kan på anmodning til enhver tid i løbet af finansieringsaftalens varighed uden omkostninger kræve en opgørelse i form af en amortiseringsplan. Amortiseringsplan ved kreditbeløb på: År Udtræd.omk. Rente 0 ### kr. - 1 ### kr. ### kr. 2 ### kr. ### kr. 3 ### kr. ### kr. 4 ### kr. ### kr. 5 ### kr. ### kr. 6 ### kr. ### kr. 7 ### kr. ### kr. 8 ### kr. ### kr. 9 ### kr. ### kr. 10 ### kr. ### kr. 11 ### kr. ### kr. 12 ### kr. ### kr. 13 ### kr. ### kr. 14 ### kr. ### kr. 15 ### kr. ### kr. 16 ### kr. ### kr. 17 ### kr. ### kr. 18 ### kr. ### kr. 19 ### kr. ### kr ### kr. 9

10 3.4. Tilknyttede omkostninger ved forsinket betaling: GFj's tarifblad er gældende. Tarifbladet findes på Manglende betalinger kan have alvorlige følger for låntager (f.eks. inddrivelse via inkasso, varmeforsyning afbrydes) og gøre det vanskeligt at opnå anden kredit Inkasso I tilfælde af inkasso vil låntager blive afkrævet samtlige inkasso-omkostninger samt andre omkostninger, som låntager må påføre kreditgiver. 4. Andre vigtige aspekter 4.1. Fortrydelsesret Betaling af anlægssummen sker direkte mellem GFj og entreprenøren. Pengene vil derfor aldrig komme låntager i hænde. Låntager kan inden for en frist på 14 kalenderdage fortryde finansieringsaftalen. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor finansieringsaftalen er indgået. Vil låntager udøve sin fortrydelsesret, skal det meddeles kreditgiver skriftligt inden 14 kalenderdage efter indgåelse af finansieringsaftalen. Udøver låntager ikke fortrydelsesretten, eller udøver låntager den ikke rettidigt, er låntager bundet af finansieringsaftalen Tvangsfuldbyrdelse Nærværende finansieringsaftale kan i tilfælde af låntagers misligholdelse danne baggrund for tvangsfuldbyrdelse uden domserhvervelse, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr Misligholdelse I tilfælde af manglende betaling i henhold til finansieringsaftalen betragtes finansieringsaftalen som misligholdt, og lånet vil straks forfalde fuldt og endeligt Meddebitor/Hæftelse Ægtefælle/samlever hæfter solidarisk for finansieringsaftalen sammen med låntager Ejerskifte Ved ejerskifte af ejendommen har låntager to muligheder - den valgte løsning skal meldes til GFj: Gentofte Fjernvarme Plusaftale, del 2 - Finansieringsaftale, kan overdrages til den nye ejer på uændrede vilkår. GFj fremsender overdragelsesdokument (kan evt. udleveres af ejendomsmægler) Låntager kan opsige Gentofte Fjernvarme Plusaftale, del 2 Finansieringsaftale ved betaling af restgælden med tillæg af renter indtil indfrielsesdagen Tilknyttet aftale Nærværende finansieringsaftale er indgået i tilknytning til aftale om kreditgivers levering og montering af fjernvarmeboks. Hvis kreditgiver ikke leverer, eller kun leverer delvist, eller det leverede ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har låntager ret til at tage retsmidler i anvendelse mod kreditgiveren, såfremt låntager ikke har opnået den fyldestgørelse, som vedkommende har krav på ifølge lovgivningen eller efter aftale om kreditgivers levering og 10

11 montering af fjernvarmeboks. Låntagers mulighed for fyldestgørelse hos kreditgiveren er dog begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes Klageadgang Låntager kan anlægge sag ved de almindelige domstole. Låntager kan anmode retten om retsmægling (frivillig konfliktløsningsordning, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem), såfremt både kreditgiver og låntager ønsker retsmægling og retten finder, at sagen egner sig til retsmægling Tilsynsmyndighed Klage i anledning af forhold vedrørende nærværende finansieringsaftale kan indgives til: Gentofte Kommunalbestyrelse Bernstorffsvej Charlottenlund 5. Underskrift Låntager og undertegnede meddebitor (solidarisk hæftende) bekræfter at have læst og accepteret betingelserne for denne finansieringsaftale, herunder de oplysninger der er givet i "Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger" til kreditaftaleloven forud for aftaleindgåelsen. Dato: Som låntager Cpr-nummer Som solidarisk hæftende ægtefælle/samlever Cpr-nummer For Gentofte Fjernvarme Dato: ### Henrik Søndergaard, Souschef 11

12 Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale Navn Adresse Postnummer og by Telefon: (i det følgende omtalt som ejer ) og Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej Charlottenlund (i det følgende omtalt som GFj ) har dags dato indgået en Service- og vedligeholdelsesaftale for en fjernvarmeboks monteret i ejers ejendom beliggende: Adresse, Postnummer og by 1. Ejers forpligtelser 1.1. Ejer er forpligtet til at læse og følge anvisninger og vejledning beskrevet i den drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der er leveret med boksen. Vejledningen findes desuden på Ved eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på fjernvarmeboksen er ejer forpligtet til omgående at anmelde det til GFj Ejer skal uden vederlag levere elektricitet til fjernvarmeboksens drift Ejer er forpligtet til at give GFj - eller den som GFj måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang Ejer er forpligtet til omgående at anmelde eventuelle utætheder og lignende på fjernvarmeboksen til GFj. 2. Gentofte Fjernvarmes forpligtelser 2.1. GFj er forpligtet til at udføre serviceeftersyn og vedligeholdelse af fjernvarmeboksen, som beskrevet i punkt 4. og 5. hvert andet år i aftaleperioden. 12

13 2.2. GFj er forpligtet til at afhjælpe akut opståede driftsfejl på fjernvarmeboksen indenfor den gældende varslingstid (varierer afhængig af årstid), beskrevet på Udenfor kommunens åbningstid svarer driftsvagten på telefon Gentofte Fjernvarme er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand også når nye lovmæssige krav gør det nødvendigt at foretage ændringer. 3. Serviceeftersynet omfatter 3.1. Kontrol af varmtvandssystem: Reguleringsventil, gennemstrømningsvandvarmer, tæthed, teknisk isolering, varmtvandstemperatur Kontrol af varmesystem: Snavssamler, TD-regulator, reguleringsventiler, varmeveksler, gulvvarmeventilers indstillinger, teknisk isolering, ekspansionsbeholder, kontrol af kabelaflastning, visuel kontrol af el-installation. 4. Vedligeholdelsen omfatter 4.1. Justering og indregulering, reparation eller udskiftning af fejlbehæftede komponenter i fjernvarmeboks. 5. Ikke omfattet af Service- og vedligeholdelsesaftalen 5.1. Service- og vedligeholdelsesaftalen gælder kun for selve fjernvarmeboksen. Fejl på det øvrige brugsvands- og centralvarmeanlæg er ikke omfattet af aftalen, f.eks. termostatventiler, luft i rør eller radiatorer, brugsvandscirkulationspumpe, varmtvandsbeholdere etc. 6. Forsikring 6.1. Ejer skal sikre, at fjernvarmeboksen er omfattet af de forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejer skal acceptere, at et forsikringsbeløb vedrørende skader på fjernvarmeboksen alene skal udbetales til GFj, idet GFj udbedrer skaden i henhold til denne aftales bestemmelser. 7. Registrering af energibesparelser 7.1. Den fulde energibesparelse som følger af serviceeftersynet er ejers. Retten til at indberette besparelsen til Energistyrelsen tilfalder GFj. 8. Betaling 8.1. Ejer betaler kvartalsvist en service- og vedligeholdelsesydelse på 125 kr. inkl. moms. Ydelsen pristalsreguleres efter "Byggeomkostninger for en-familiehuse, VVS arbejde". Pristalsregulering sker årligt i 2. kvartal. 13

14 8.2. Opkald til GFj eller til driftsvagten, som resulterer i udkørsel for akut inspektion, og hvor fejlen er relateret til fjernvarmeboksen, udføres uden ekstrabetaling indenfor service- og vedligeholdelsesaftalens rammer Opkald til GFj eller til driftsvagten, som resulterer i udkørsel for akut inspektion, og hvor fejlen er relateret til andet end fjernvarmeboksen, f.eks. fejl på det øvrige brugsvands- og centralvarmeanlæg herunder termostatventiler, luft i rør eller radiatorer, brugsvandscirkulationspumpe, varmtvandsbeholdere etc., faktureres særskilt ud over service- og vedligeholdelsesaftalens rammer. Takster og timepriser fremgår af Såfremt driftsfejl skyldes grov uagtsomhed eller skader på grund af forkert brug af fjernvarmeboksen, forbeholder GFj sig ret til at lade ejer dække omkostningerne. Såfremt fjernvarmeboksen er beskadiget eller misligholdt, er GFj berettiget til at opkræve kompensation herfor. 9. Løbetid og opsigelse år regnet fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboks Aftalen er uopsigelig fra GFj's side Ejer kan opsige aftalen med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. 10. Underskrift Dato: For Gentofte Fjernvarme Ejer Henrik Søndergaard, Souschef 14

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån)

Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån) Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån) Tvangsfuldbyrdelsesgrundlag jf. pkt. 17 i standardbetingelser Dato Lån nr. Kundeansvarlig Långiver Låntager 1 Låntager 2 CVR: 27 11 64 69 CPR-nr. CPR-nr. Naturgas

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme NOTAT Dato: 19. marts 2015 Af: Thomas Engell BAGGRUND I 2007 indledte

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner. www.energiogmiljo.dk

Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner. www.energiogmiljo.dk Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner 1 Salg, service og kampagner Det vil jeg tale om Muligheder for prisdifferentiering som led i kampagner Mulighed for ejerskab til units eller leje

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af

Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER Opgørelsesdato: Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din konto opgøres, og der OGAFTALEGRUNDLAG Det samlede kreditbeløb beregnes Kreditgrænsen Faktura. er sat ud fra en

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Få styr på forbrug og returtemperatur Få indstillet dit fjernvarmeanlæg til optimal drift af en specialuddannet vvs-montør. Hvad er et serviceeftersyn? Et serviceeftersyn

Læs mere