Gentofte Fjernvarme Plusaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Fjernvarme Plusaftale"

Transkript

1 Navn Adresse Postnummer og by Dato Gentofte Fjernvarme Plusaftale Kære Navn Hermed fremsendes tilbud på en Gentofte Fjernvarme Plusaftale, som fordeler udgiften til fjernvarmeinstallationen i dit hjem over tyve år. Aftalen består af tre delaftaler: Del 1: Leverings og monteringsaftale for fjernvarmeveksler (fjernvarmeboks/-unit) Del 2: Finansieringsaftale (kreditaftale) Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale Delaftalerne skal underskrives separat og er kun gyldige, når alle tre delaftaler er underskrevet og samlet i denne Gentofte Fjernvarme Plusaftale. Delaftalerne kan efterfølgende opsiges individuelt. Samlet pris for Gentofte Fjernvarme Plusaftale: om året.* Det svarer til i kvartalet, som du betaler sammen med varmeregningen. Vedlagt dette brev findes Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, som indeholder relevante oplysninger i forbindelse med indgåelse af finansieringsaftalen. Underskriv og returnér de tre delaftaler til os hurtigst muligt, så kontakter vi dig for at aftale, hvornår arbejdet kan udføres. * Prisen for service og vedligehold bliver prisindekseret, og den totale pris ændres derved tilsvarende. Med venlig hilsen Gentofte Fjernvarme

2 Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Gentofte Fjernvarme (Gentofte Kommune) Adresse Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Tlf Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet Kredittype: Det samlede kreditbeløb: Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden: Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene Kreditaftalens løbetid Afdrag, og hvis relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt: Finansieringsaftale (tilknyttet kreditaftale) Den samlede anlægsudgift beregnet af VVSentreprenøren Finansieringsaftalen er betinget af indgåelse af en Service- og vedligeholdelsesaftale. Betaling af anlægssummen sker direkte mellem GFj og entreprenøren. Du vil derfor som låntager ikke få pengene i hænde. Aftalen løber over 20 år fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboksen. Du skal betale følgende: Lånebeløb: Ydelse: Antal rater: 80 Det samlede beløb, du skal betale: Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit i hele lånets løbetid Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer eller tjenesteydelser. Kontantpris: Ydelserne betales samtidig med opkrævningen af fjernvarme i februar, maj, august og november. Fjernvarmeboks samt installation heraf i din ejendom. 2

3 3. Kreditomkostninger Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen. De årlige omkostninger i procent (ÅOP): Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud. Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at: - Tegne en forsikring vedrørende kreditten eller - Indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse. Debitorrenten udgør 4 % pr. år. Renten er fast i lånets løbetid. Anlægssum Samlet renteudgift Service og vedligehold Gns. omkostning pr. år ###,## kr. ###,## kr. ÅOP* #,# % Nej Leverings- og monteringsaftalen samt Service- og vedligeholdelsesaftalen. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP." Tilknyttede omkostninger: Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligt for Du vil blive pålagt et gebyr for forsinkede betalinger i henhold til vores prisblad. Prisbladet kan findes på: dig at opnå kredit. * Opgørelsen af ÅOP er forudsat, at såvel Kreditaftalen samt Service- og vedligeholdesesaftalen løber i 20 år. Der er i beregningen ikke taget højde for evt. fremtidige prisreguleringer for Service- og vedligehold, som årligt vil reguleres efter prisindekset for "Byggeomkostninger for en-familieshuse, VVS arbejde". 4. Andre vigtige retlige aspekter Fortrydelsesret: Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Førtidig tilbagebetaling: Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Søgning i en database: Ja Ja Ja Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. 3

4 Ret til udkast til kreditaftale: Ja Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med dig. 4

5 Gentofte Fjernvarme Plusaftale for ejendommen beliggende Adresse Postnummer og by Gentofte Fjernvarme Plusaftalen består af tre delaftaler: Del 1: Leverings- og monteringsaftale for fjernvarmeboks - underskrives side 7 Del 2: Finansieringsaftale (kreditaftale) - underskrives side 11 Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale - underskrives side 14 Delaftalerne skal underskrives separat og er kun gyldige, når alle tre delaftaler er underskrevet og returneret samlet i denne Gentofte Fjernvarme Plusaftale. Delaftalerne kan efterfølgende opsiges individuelt. 5

6 Del 1: Leverings- og monteringsaftale Navn Adresse Postnummer og by (i det følgende omtalt som ejer ) og Gentofte Fjernvarme, Gentofte Kommune Bernstorffsvej Charlottenlund (i det følgende omtalt som GFj ) har dags dato indgået en aftale om levering og montering af fjernvarmeveksler (fjernvarmeboks/-unit) i ejers ejendom beliggende: Adresse, Postnummer og by 1. Pris GFj's entreprenør har efter besøg hos ejer beregnet en samlet anlægssum for nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg (beskrevet i pkt. 2), levering og montering af ny fjernvarmeboks (beskrevet i pkt. 3) samt eventuelle indeholdte ekstraarbejder specificeret i pkt. 5. Samlet anlægssum inkl. moms 2. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg 2.1. GFj demonterer og bortskaffer eksisterende fyr/kedel, varmtvandsbeholder og rør forbundet hermed, som ikke skal anvendes længere. Eventuel trykekspansionsbeholder samt eventuel indvendig olietank bortskaffes. Ved eventuel udvendig olietank, fjernes tanken ikke, men der foretages en bundsugning og afblænding, og rør i forbindelse hermed fjernes Eventuelle lodrette aftræk/skorsten fra det gamle fyr eller lodrette friskluftindtag, gennem tag eller etageadskillelse, demonteres ikke. Evt. åben ekspansionstank i loftrum bortskaffes ikke. Reetablering eller reparation af gulv under eksisterende fyr/kedel, varmtvandsbeholder, ekspansionsbeholder eller olietank foretages ikke Alt arbejde relateret til demontering af gasselskabets rør er ikke inkluderet. GFj vil dog sørge for indsendelse af gasopsigelse og afholder omkostningerne hertil Alt arbejde relateret til asbest, pcb eller andre sundheds- eller miljøskadelige stoffer, samt eventuelt ulovlige installationer, indgår ikke i aftalen, medmindre dette udtrykkeligt er beskrevet i pkt. 5. Ejer har pligt til at oplyse om kendskab hertil. 6

7 2.5. Opdages sundheds- eller miljøskadelige stoffer eller ulovlige installationer først under demontering af det eksisterende varmeanlæg, standses arbejdet straks, indtil sanering er udført. Sanering foregår på ejers regning. Dette gælder uanset GFj, eller dennes repræsentant, kunne have udtaget prøver for afdækning af eventuel tvivl forud for beregning. 3. Montering af ny fjernvarmeboks (fjernvarmeveksler / -unit) Levering og montering, der sker i henhold til ejers anvisning, omfatter: 3.1. Levering og montering af ny fjernvarmeboks og tilslutning til eksisterende centralvarme- og varmtvandsanlæg Udbedring af huller i vægge, hvor nye rør føres igennem, eller gamle rør fjernes Rengøring og bortkørsel af affald fra installationsarbejdet Syn af anlæg Eventuelle reetableringsarbejder herudover indgår ikke i leveringen med mindre det specifikt fremgår under pkt Fjernvarmelevering Levering af fjernvarme er ikke en del af denne aftale. For selve leveringen af fjernvarme henvises til gældende leveringsbestemmelser samt tarifblad for Gentofte Fjernvarme, som kan downloades fra Gentofte Fjernvarmes hjemmeside, 5. Følgende ekstraarbejde er medtaget i den samlede anlægssum, pkt. 1. Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her Eventuelle ekstraarbejder er angivet her 6. Underskrift Dato: For Gentofte Fjernvarme Ejernavn Henrik Søndergaard, Souschef 7

8 Del 2: Finansieringsaftale 1. Aftaleparter og kontaktoplysninger Låntager Navn Adresse Postnummer og by og Kreditgiver Gentofte Fjernvarme (Gentofte Kommune) Bernstorffsvej Charlottenlund har dags dato indgået en finansieringsaftale (forbrugerkreditaftale). 2. Finansieringsoplysninger Finansieringsaftalen indgås for finansiering af Gentofte Fjernvarme Plusaftale, Del 1: Leverings- og monteringsaftale for fjernvarmeboks. Kreditten ydes i form af henstand med betaling af anlægssummen i Leverings- og monteringsaftalen Samlet kreditbeløb (= anlægssum) 2.2. Samlet beløb til tilbagebetaling (inkl. renter og løbende service og vedligehold) 2.3. Ydelse pr. kvartal* 2.4. Ydelse pr. år * Ydelse (afdrag og renter) betales samtidig med opkrævning af fjernvarme i februar, maj, august og november Plusaftalens løbetid og opsigelse år regnet fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboks. Fjernvarmeboksen anses for idriftsat, når installationen er synet og godkendt af Gentofte Fjernvarme Aftalen er uopsigelig fra GFj's side Låntager kan opsige aftalen med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. Vilkår for opsigelse er beskrevet i punkt herunder Låntager har til enhver tid ret til helt eller delvis at indfri sine forpligtelser i henhold til finansieringsaftalen. Udnytter låntageren sin ret til at indfri sine forpligtelser før tid, har låntageren ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af finansieringsaftalens løbetid. Kreditgiveren vil dog have ret til kompensation i form af 1 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige betaling og finansieringsaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger et år, har kreditgiveren ret til kompensation på 0,5 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden. 8

9 3. Finansieringsomkostninger og -betingelser 3.1. Debitorrenten Debitorrenten udgør 4 % pr. år. Renten er fast i lånets løbetid De årlige omkostninger i procent (ÅOP) Anlægssum Samlet renteudgift Service og vedligehold ###,## kr. Gennemsnitlig omkostning pr. år (### kr. + ### kr.) / 20 år ### kr. ÅOP* ###kr/ * 100 #,# % *Opgørelsen af ÅOP er foretaget under forudsætning af, at såvel Finansieringsaftalen samt Serviceog vedligeholdesesaftalen løber i 20 år. Der er i beregningen ikke taget højde for evt. fremtidige prisreguleringer for service- og vedligehold, som årligt vil reguleres efter prisindekset for "Byggeomkostninger for en-familieshuse, VVS arbejde" Amortiseringsplan Låntager kan på anmodning til enhver tid i løbet af finansieringsaftalens varighed uden omkostninger kræve en opgørelse i form af en amortiseringsplan. Amortiseringsplan ved kreditbeløb på: År Udtræd.omk. Rente 0 ### kr. - 1 ### kr. ### kr. 2 ### kr. ### kr. 3 ### kr. ### kr. 4 ### kr. ### kr. 5 ### kr. ### kr. 6 ### kr. ### kr. 7 ### kr. ### kr. 8 ### kr. ### kr. 9 ### kr. ### kr. 10 ### kr. ### kr. 11 ### kr. ### kr. 12 ### kr. ### kr. 13 ### kr. ### kr. 14 ### kr. ### kr. 15 ### kr. ### kr. 16 ### kr. ### kr. 17 ### kr. ### kr. 18 ### kr. ### kr. 19 ### kr. ### kr ### kr. 9

10 3.4. Tilknyttede omkostninger ved forsinket betaling: GFj's tarifblad er gældende. Tarifbladet findes på Manglende betalinger kan have alvorlige følger for låntager (f.eks. inddrivelse via inkasso, varmeforsyning afbrydes) og gøre det vanskeligt at opnå anden kredit Inkasso I tilfælde af inkasso vil låntager blive afkrævet samtlige inkasso-omkostninger samt andre omkostninger, som låntager må påføre kreditgiver. 4. Andre vigtige aspekter 4.1. Fortrydelsesret Betaling af anlægssummen sker direkte mellem GFj og entreprenøren. Pengene vil derfor aldrig komme låntager i hænde. Låntager kan inden for en frist på 14 kalenderdage fortryde finansieringsaftalen. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor finansieringsaftalen er indgået. Vil låntager udøve sin fortrydelsesret, skal det meddeles kreditgiver skriftligt inden 14 kalenderdage efter indgåelse af finansieringsaftalen. Udøver låntager ikke fortrydelsesretten, eller udøver låntager den ikke rettidigt, er låntager bundet af finansieringsaftalen Tvangsfuldbyrdelse Nærværende finansieringsaftale kan i tilfælde af låntagers misligholdelse danne baggrund for tvangsfuldbyrdelse uden domserhvervelse, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr Misligholdelse I tilfælde af manglende betaling i henhold til finansieringsaftalen betragtes finansieringsaftalen som misligholdt, og lånet vil straks forfalde fuldt og endeligt Meddebitor/Hæftelse Ægtefælle/samlever hæfter solidarisk for finansieringsaftalen sammen med låntager Ejerskifte Ved ejerskifte af ejendommen har låntager to muligheder - den valgte løsning skal meldes til GFj: Gentofte Fjernvarme Plusaftale, del 2 - Finansieringsaftale, kan overdrages til den nye ejer på uændrede vilkår. GFj fremsender overdragelsesdokument (kan evt. udleveres af ejendomsmægler) Låntager kan opsige Gentofte Fjernvarme Plusaftale, del 2 Finansieringsaftale ved betaling af restgælden med tillæg af renter indtil indfrielsesdagen Tilknyttet aftale Nærværende finansieringsaftale er indgået i tilknytning til aftale om kreditgivers levering og montering af fjernvarmeboks. Hvis kreditgiver ikke leverer, eller kun leverer delvist, eller det leverede ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har låntager ret til at tage retsmidler i anvendelse mod kreditgiveren, såfremt låntager ikke har opnået den fyldestgørelse, som vedkommende har krav på ifølge lovgivningen eller efter aftale om kreditgivers levering og 10

11 montering af fjernvarmeboks. Låntagers mulighed for fyldestgørelse hos kreditgiveren er dog begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes Klageadgang Låntager kan anlægge sag ved de almindelige domstole. Låntager kan anmode retten om retsmægling (frivillig konfliktløsningsordning, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem), såfremt både kreditgiver og låntager ønsker retsmægling og retten finder, at sagen egner sig til retsmægling Tilsynsmyndighed Klage i anledning af forhold vedrørende nærværende finansieringsaftale kan indgives til: Gentofte Kommunalbestyrelse Bernstorffsvej Charlottenlund 5. Underskrift Låntager og undertegnede meddebitor (solidarisk hæftende) bekræfter at have læst og accepteret betingelserne for denne finansieringsaftale, herunder de oplysninger der er givet i "Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger" til kreditaftaleloven forud for aftaleindgåelsen. Dato: Som låntager Cpr-nummer Som solidarisk hæftende ægtefælle/samlever Cpr-nummer For Gentofte Fjernvarme Dato: ### Henrik Søndergaard, Souschef 11

12 Del 3: Service- og vedligeholdelsesaftale Navn Adresse Postnummer og by Telefon: (i det følgende omtalt som ejer ) og Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej Charlottenlund (i det følgende omtalt som GFj ) har dags dato indgået en Service- og vedligeholdelsesaftale for en fjernvarmeboks monteret i ejers ejendom beliggende: Adresse, Postnummer og by 1. Ejers forpligtelser 1.1. Ejer er forpligtet til at læse og følge anvisninger og vejledning beskrevet i den drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der er leveret med boksen. Vejledningen findes desuden på Ved eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på fjernvarmeboksen er ejer forpligtet til omgående at anmelde det til GFj Ejer skal uden vederlag levere elektricitet til fjernvarmeboksens drift Ejer er forpligtet til at give GFj - eller den som GFj måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang Ejer er forpligtet til omgående at anmelde eventuelle utætheder og lignende på fjernvarmeboksen til GFj. 2. Gentofte Fjernvarmes forpligtelser 2.1. GFj er forpligtet til at udføre serviceeftersyn og vedligeholdelse af fjernvarmeboksen, som beskrevet i punkt 4. og 5. hvert andet år i aftaleperioden. 12

13 2.2. GFj er forpligtet til at afhjælpe akut opståede driftsfejl på fjernvarmeboksen indenfor den gældende varslingstid (varierer afhængig af årstid), beskrevet på Udenfor kommunens åbningstid svarer driftsvagten på telefon Gentofte Fjernvarme er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand også når nye lovmæssige krav gør det nødvendigt at foretage ændringer. 3. Serviceeftersynet omfatter 3.1. Kontrol af varmtvandssystem: Reguleringsventil, gennemstrømningsvandvarmer, tæthed, teknisk isolering, varmtvandstemperatur Kontrol af varmesystem: Snavssamler, TD-regulator, reguleringsventiler, varmeveksler, gulvvarmeventilers indstillinger, teknisk isolering, ekspansionsbeholder, kontrol af kabelaflastning, visuel kontrol af el-installation. 4. Vedligeholdelsen omfatter 4.1. Justering og indregulering, reparation eller udskiftning af fejlbehæftede komponenter i fjernvarmeboks. 5. Ikke omfattet af Service- og vedligeholdelsesaftalen 5.1. Service- og vedligeholdelsesaftalen gælder kun for selve fjernvarmeboksen. Fejl på det øvrige brugsvands- og centralvarmeanlæg er ikke omfattet af aftalen, f.eks. termostatventiler, luft i rør eller radiatorer, brugsvandscirkulationspumpe, varmtvandsbeholdere etc. 6. Forsikring 6.1. Ejer skal sikre, at fjernvarmeboksen er omfattet af de forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejer skal acceptere, at et forsikringsbeløb vedrørende skader på fjernvarmeboksen alene skal udbetales til GFj, idet GFj udbedrer skaden i henhold til denne aftales bestemmelser. 7. Registrering af energibesparelser 7.1. Den fulde energibesparelse som følger af serviceeftersynet er ejers. Retten til at indberette besparelsen til Energistyrelsen tilfalder GFj. 8. Betaling 8.1. Ejer betaler kvartalsvist en service- og vedligeholdelsesydelse på 125 kr. inkl. moms. Ydelsen pristalsreguleres efter "Byggeomkostninger for en-familiehuse, VVS arbejde". Pristalsregulering sker årligt i 2. kvartal. 13

14 8.2. Opkald til GFj eller til driftsvagten, som resulterer i udkørsel for akut inspektion, og hvor fejlen er relateret til fjernvarmeboksen, udføres uden ekstrabetaling indenfor service- og vedligeholdelsesaftalens rammer Opkald til GFj eller til driftsvagten, som resulterer i udkørsel for akut inspektion, og hvor fejlen er relateret til andet end fjernvarmeboksen, f.eks. fejl på det øvrige brugsvands- og centralvarmeanlæg herunder termostatventiler, luft i rør eller radiatorer, brugsvandscirkulationspumpe, varmtvandsbeholdere etc., faktureres særskilt ud over service- og vedligeholdelsesaftalens rammer. Takster og timepriser fremgår af Såfremt driftsfejl skyldes grov uagtsomhed eller skader på grund af forkert brug af fjernvarmeboksen, forbeholder GFj sig ret til at lade ejer dække omkostningerne. Såfremt fjernvarmeboksen er beskadiget eller misligholdt, er GFj berettiget til at opkræve kompensation herfor. 9. Løbetid og opsigelse år regnet fra tidspunktet for idriftsættelse af fjernvarmeboks Aftalen er uopsigelig fra GFj's side Ejer kan opsige aftalen med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. 10. Underskrift Dato: For Gentofte Fjernvarme Ejer Henrik Søndergaard, Souschef 14

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere