Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat om økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager. Notatet byggede bl.a. på affaldsselskabet Reno Syds opnåede erfaringer fra en indsamlingsordning af emballager igangsat i maj Reno Syd har nu offentliggjort en rapport med mængdedata og visse økonomidata for det første hele driftsår fra september 2012 til august De første måneder frem til september 2012 betegnes som en opstartsperiode, hvorfor data fra disse måneder ikke er indregnet. I dette notat opgøres forventet økonomi og genanvendelse ved indførelse af en lignende ordning hos Reno Djurs på grundlag af Reno Syds opnåede erfaringer med indsamlede mængder og afsætningspriser for det første hele driftsår. Endvidere har vi nu efter udbud af spandekøb opdaterede og konkrete priser for spande til anvendelse i en sådan husstandsindsamling. Notatet er således en opdatering af tidligere fremlagte notat. Hos Reno Syd er alle husstande og sommerhuse omfattet af ordningen, og standardløsningen til husstande og sommerhuse er en 140 liter affaldsbeholder på hjul, der tømmes hver måned. Det er muligt at tilvælge en større affaldsbeholder på 190 eller 240 liter. Ved etageboliger og andre fællesopstillinger kan der anvendes beholdere på 400, 600 og 770 liter samt undergrundscontainere. I den nuværende situation hos Reno Djurs I/S indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser uden pant fra husholdninger og sommerhuse gennem kuberne, på genbrugsstationerne og via detailhandlen. I nærværende notat vurderes såvel den forventede effekt på genanvendelsen og omkostningerne ved indførelse af husstandsindsamling af disse emballager i primært 140 liters emballagebeholdere. Der vurderes både de direkte og isolerede omkostninger og de samlede systemomkostninger i forhold til den nuværende situation. Priser er prisniveau 2013 ekskl. moms.

2 Sammenfatning og konklusion k For hver emballagespand vurderes reduktionen af restaffald at være ca. 31 kg om året, hvoraf de ca. 12 kg dog forbrændes efter sortering. Nettostigningen i genanvendelsen vurderes således at udgøre ca. 19 kg om året for hver emballagespand. De samlede systemomkostninger og den samlede forøgede genanvendelse afhænger af en ordnings endelige udformning, herunder om denne gøres frivillig eller obligatorisk samt om der skal betales særskilt eller via grundgebyret, om sommerhuse skal omfattes eller ej m.v. Systemomkostningerne afhænger også af, om der vælges 12 årlige tømninger eller 9 årlige tømninger. Såfremt kun meget få husstande bliver omfattet af ordningen, bliver de samlede omkostninger lavere, men omkostningerne pr. beholder kan blive meget høje. Dette gælder ikke alene omkostninger til information og administration, men også indsamlingsomkostningerne. Såfremt ordningen finansieres via grundgebyret hos alle på samme måde som med papirbeholderen, vil der forventeligt være langt flere, der vil vælge ordningen, end hvis der skal betales særskilt gebyr. I nedenstående oversigter er der vist konsekvenser ved en udbredelse af ordningen med et omfang på henholdsvis , og emballagebeholdere. Der er i dag ca husstande, der har en beholder til papir på adressen 1. I nedenstående oversigter er vist såvel den samlede forventede systemøkonomi som den forventede øgede genanvendelse. Der er tillige vist omkostningen for hver emballagespand i ordningen og omkostningen for hver husstand. Endvidere er vist omkostningen for hver husstand og sommerhus, såfremt ordningen også skal tilbydes og medfinansieres af sommerhusejerne over grundgebyret. Forskellen i omkostninger for hver emballagespand og omkostninger pr husstand opstår, fordi ikke alle husstande (henholdsvis sommerhuse) forventes at få en emballagespand, men alle husstande (henholdsvis sommerhuse) forudsættes at betale til ordningen via grundgebyret. Især indsamlingsomkostningerne er en stor post, og de eksakte indsamlingsomkostninger vil først være endeligt kendte efter et udbud. Alle priser er ekskl. moms. 1 Inkl. flerfamilieboliger, der har større fælles beholdere, herunder ca stk. 600 liters minicontainere. 2

3 Samlet systemøkonomi og øget genanvendelse ved tømning hver måned (12 tømninger om året) v emballagebeholdere v emballagebeholdere v emballagebeholdere Samlede årlige systemomkostninger i alt 3,9 6,8 9,4 Investering i nye beholdere 3,7 7,4 11,1 (mio. kr.) Omkostninger i alt pr. emballagespand (kr. pr. år) Omkostninger i alt pr husstand (husstand + sommerhus) (75) 184 (131) 254 (181) (kr. pr. år) Øget genanvendelse af metal, plast og glas (ton pr. år) 190 ton 380 ton 570 ton Øget genanvendelse i % point i forhold til den samlede dagrenovationsmængde på 0,7 % 1,5 % 1,9 % ton fra husholdninger Samlet genanvendelse af husholdningsaffald efter Regeringens Ressourceplans regneregel 3. Nuværende er 37,7 % 38,3 % 38,8 % 39,3 % Samlet systemøkonomi ved tømning hver 6. uge (9 tømninger om året) v emballagebeholdere v emballagebeholdere v emballagebeholdere Samlede årlige systemomkostninger i alt 3,4 5,8 7,9 Investering i nye beholdere 3,7 7,4 11,1 (mio. kr.) Omkostninger i alt pr. emballagespand (kr. pr. år) Omkostninger i alt pr husstand (husstand + sommerhus) 4 92 (65) 157 (112) 213 (152) (kr. pr. år) Øget genanvendelse af metal, plast og glas (ton pr. år) 190 ton 380 ton 570 ton Øget genanvendelse i % point i forhold til den samlede dagrenovationsmængde på 0,7 % 1,5 % 1,9 % ton fra husholdninger Samlet genanvendelse af husholdningsaffald efter Regeringens Ressourceplans regneregel. Nuværende er 37,7 % 38,3 % 38,8 % 39,3 % 2 V husstande. Såfremt sommerhuse medtages, skal der tillægges , i alt enheder. 3 Der skal alene regnes på organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal og træ samt forbrænding. 4 V husstande. Såfremt sommerhuse medtages, skal der tillægges , i alt enheder. 3

4 Indførelse af en ordning kan med ovenstående omfang forventes at kræve investeringer på op til i størrelsesordenen 11,1 mio. kr. og årlige systemomkostninger på op til 9,4 mio. kr. En ny ordning vil øge genanvendelsen med op til 570 ton svarende til ca. 2 % point af dagrenovationen og 1,6 % point af husholdningsaffaldet efter Miljøstyrelsens regneregel og ved finansiering over grundgebyret en stigning heri på op til ca. 254 kr. pr. år pr. husstand (ca.318 kr. pr. år inkl. moms). Ved 9 tømninger om året og medfinansiering af sommerhuse øges grundgebyret med op til i størrelsesordenen 152 kr. ekskl. moms (190 kr. inkl. moms). Omkostningen for den øgede genanvendelse vil med ovenstående omfang udgøre fra ca til ca kr. pr. ton ekskl. moms. I forhold til andre genanvendelsesordninger er dette en relativt høj pris for den øgede genanvendelse. I forhold til miljøeffekter skal man desuden være opmærksom på, at selvom genanvendelsen af glas øges, så reduceres mængden af hele flasker, der kan skylles og genpåfyldes, idet der sker en større knusning ved husstandsindsamling. Glasset genanvendes dermed i større omfang til f.eks. produktion af glasuld. Genbrug til samme formål er øverst i affaldshierarkiet, og genbrug af hele flasker vurderes at indebære den største miljøgevinst. Det er et nationalt mål at øge genanvendelse af plast. Imidlertid er miljøgevinsterne ved afsætning af emballageplasten vanskelige at verificere, idet indsamlet emballageplast i stort omfang i dag ender i Kina, hvor behandlingen ikke kendes fuldt ud. F.eks. er der risiko for dårlige arbejdsmiljøforhold, og at plasten ender i cementovne. Husstandsindsamling af emballager vil dog, når det er en frivillig mulighed, formentlig af mange blive opfattet som en god service. På længere sigt er der ligeledes potentiale i husstandsindsamling af emballager, idet ordningen eventuelt kan udvikles til også at medtage andre tørre fraktioner, når der findes afsætningsmuligheder herfor. Udvides ordningen på denne måde på længere sigt, vil der for mange husstande også blive mulighed for at reducere kapaciteten for restaffald, hvorved der kan spares yderligere indsamlingsomkostninger. 4

5 Direkte omkostninger De direkte omkostninger omfatter: 1. Forrentning og afskrivning af nye spande til indsamlingen 2. Indsamling og transport til omlastning 3. Omlastning og transport til behandlingsanlæg 4. Behandling 5. Information og administration Ad 1. Forrentning og afskrivning af spande I dette notat forudsættes 140 liters affaldsbeholdere som enkeltkammerspand jf. netop afholdte udbud inkl. mærkater, udbringning på de enkelte forbrugsadresser etc. med en enhedspris på 370 kr., der afskrives og forrentes over 7-8 år med 50 kr. om året pr. beholder. Ad 2. Indsamling og transport til omlastning Udgifterne til indsamling vil først kunne fastlægges præcist efter udbud. I nærværende notat forudsættes, at indsamling af emballager kan ske til enhedspriser svarende til restaffald, idet opgaven er sammenlignelig. Restaffald aflæsses henholdsvis i Aarhus og Grenaa, mens emballager forudsættes at skulle aflæsses i Glatved. Dog skal emballageaffaldet ikke komprimeres, hvilket kan indebære højere enhedspriser. Den forudsatte indsamlingspris er 17 kr. pr. tømning ekskl. moms, hvilken kan ændres efter udbud. Reno Syd har indsamling hver måned. Standardbeholderne indeholder i gennemsnit 7 kg pr. tømning og er typisk kun halvt fyldte, men der er variationer. Det kan dermed være relevant at forudsætte indsamling hver 6. uge svarende til ca. 9 tømninger om året. Ejendomme med større behov kan vælge en større beholder. Årlig indsamlingspris pr. beholder v. 17. kr. pr. tømning, Tømning hver måned Tømning hver 6. uge (12 gange om året) (9 gange om året) Ad 3. Omlastning og transport til behandlingsanlæg Affaldet forudsættes aflæsset i Glatved og omlastet i større containere og transporteret i træk med to containere til Vojens. Afstanden er 193 km. Der kan forventes ca kg emballager i hver emballagespand om året hos husstande, der har en 140 liters emballagebeholder. 5 I gældende kontrakt om kørsel med affald er der en aktuel enhedspris for transport af to containere fra Glatved til Vojens på ca kr. inkl. containere. Omkostninger til lager samt læsning af to containere sættes til 300 kr. Da det primært er glas/flasker forudsættes vægtfylden at være mellem 200 og 300 kg/m3., så der transporteres 18 ton på et træk. Det giver en transportpris på samlet ca. 120 kr. pr. ton. 5 Mængder hos flerfamilieboliger (der indsamles i større beholdere) samt sommerhuse er lavere. 5

6 Det svarer til ca. 10 kr. pr. beholder om året. Ad 4. Behandling Der tages udgangspunkt i aktuelle behandlingspriser for Reno Syd. Der betales en sorteringstakst for sorteringen al leveret affald på 749 kr. pr ton. Herefter afregnes der specifikt for den videre afsætning af affaldet afhængig af affaldstype og aktuel afsætningspris. Såvel mængder af de enkelte affaldstyper som afsætningspriser kan variere løbende, bl.a. afhængig af markedssituationen. Den samlede sorterings- og afsætningspris vurderes herudfra jf. nedenfor: Affaldstype Dåser, aluminium Årlig forventet mængde for hver emballagespand 6 Sorteringstakst (kr. pr ton) Afsætningspris (kr. pr ton) Samlet sorterings- og afsætningspris (kr. pr ton) Samlet årlig sorterings- og behandlingspris for hver emballagespand (kr. pr år) 2, Dåser, magnetisk metal Flasker, hele Flasker og glas, skår Plastdunke 5, Restaffald til forbrænding I alt På grundlag af erfaringer fra Reno Syd. Reno Syd har i første hele driftsår indsamlet ca. 50 kg flasker og glas (hele og som skår) pr. husstand, hvilket er højere end det teoretiske potentiale, der bl.a. er opgjort i Miljøstyrelsens idékatalog og Miljøprojekt nr. 1458, Disse angiver et gennemsnitligt potentiale på 38 kg for enfamilieboliger og 33 kg for etageboliger. Det er i idékatalog for Reno Djurs I/S fra Econet rapporten for Reno Djurs I/S vurderet at det samlede potentiale er ca. 41 kg flasker og glas for en husstand. Kommuner i Sønderjylland, der har husstandsindsamlet emballager i flere år, har indsamlet 31,5 kg pr. husstand pr. år. Vi vurderer derfor, at 50 kg nok må anses for maksimal realistisk indsamling. Miljøstyrelsens kortlægning af indhold af dagrenovation, Miljøprojekt nr. 1414, 2012 samt Miljøministeriets netop offentliggjorte Ressourceplan, angiver, at der gennemsnitligt kan findes 7 kg emballageglas i dagrenovationen ved en husstand (10 kg ved flerfamilieboliger). Såfremt mængden i en emballagebeholder kommer op på 50 kg, er det derfor et sandsynligt udtryk for, at der flyttes større mængder end forudsat fra detailhandelen og andre private genanvendelsesordninger til emballagebeholderen. 6

7 Ad 6. Information og administration En ny ordning med emballagespande kræver en massiv informationsindsats i forhold til at forklare, hvorledes ordningen fungerer, sorteringskrav og information om resultater. Det er især i opstarten, når borgerne skal tilmelde sig ordningen og have information om det nye, men også løbende for at sikre såvel mængder som kvaliteten af de sorterede materialer. Ordningen forudsætter køb af spande, udbud af indsamling og behandlingen, regulativudarbejdelse såvel som den løbende kvalitetssikring. Herudover skal bl.a. spande, udbringninger, tømninger, betalinger m.v. administreres, ligesom der skal afsættes ressourcer til vejledning af borgerne om sorteringskrav, placering af beholdere, klagebehandling m.v.. Dette kræver øget personale samt udvidelse af det administrative system. I opstartsfasen det første år vil omkostningerne hertil være betydeligt højere end den efterfølgende løbende drift. Opgaverne kan overordnet opdeles i periodisk forekommende opgaver (der regnes at forekomme hvert 4. år, og faste/daglige opgaver, der er løbende). Nedenfor er anslået omkostninger hertil. Periodisk forekommende opgaver Mio. kr. hvert 4. år Opstartinformation/særlige kampagner, planlægning, trykning, 1,2 udsendelse til husstande, radio, tv-kampagner m.v. Udbud, aftaler, regulativer m.v.. 0,3 Ekstra personale ved implementering (borgervejledning, hjælp til 0,6 boligforeninger, klagebehandling m.v.) Tilpasning af administrative system 0,3 I alt hvert 4. år 2,4 I alt anslået pr år ved fordeling 0,6 mio. kr. Løbende opgaver Mio. kr. pr. år Borgervejledning, til- og afmeldinger, kvalitetsstyring af entreprenører og behandlingsanlæg, tømningsdata og afregning med 0,5 entreprenører og behandlingsanlæg, budgetter og regnskaber for ordningen m.v.. Løbende information 0,1 I alt 0,6 mio. kr. pr år De samlede og gennemsnitlige omkostninger til information og administration af ordningen anslås således at udgøre i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. om året. Størrelsesordenen påvirkes af en ordnings endelige udformning, herunder om denne gøres frivillig eller obligatorisk samt om der skal betales særskilt eller via grundgebyret, om sommerhuse skal omfattes eller ej etc. Så- 7

8 fremt kun meget få husstande bliver omfattet af ordningen, bliver de samlede omkostninger lavere, men omkostningerne pr. beholder kan blive meget høje. Dette gælder ikke alene omkostninger til information og administration, men også indsamlingsomkostningerne. Såfremt ordningen finansieres via grundgebyret hos alle på samme måde som med papirbeholderen, vil der forventeligt være langt flere, der vil vælge ordningen, end hvis der skal betales særskilt gebyr. Samlede direkte omkostninger Direkte omkostninger o ved tømning hver måned (12 tømninger om året) Omkostningselement Én emballagebeholder v beholdere v beholdere v beholdere 7 (kr. pr. år) Forrentning og afskrivning 50 0,5 1,0 1,5 af spande Indsamling og transport 204 2,0 4,1 6,1 til omlastning Omlastning og transport 10 0,1 0,2 0,3 til behandling Behandling 43 0,4 0,9 1,3 Information og administration - 1,2 1,2 1,2 Omkostninger i alt - 4,2 7,4 10,4 Omkostninger i alt pr. emballagespand Omkostninger i alt pr husstand (husstand + sommerhus) (81) 200 (142) 281 (200) 7 Samme antal husstande, der harpapirbeholdere inkl. flerfamilieboliger, der har større fælles minicontainere. 8 V husstande. Såfremt sommerhuse medtages, skal der tillægges , i alt enheder. 8

9 Direkte omkostninger o ved tømning hver 6. uge (9 tømninger om året) Omkostningselement Én emballagebeholder v beholdere v beholdere v beholdere 9 (kr. pr. år) Forrentning og afskrivning 50 0,5 1,0 1,5 af spande Indsamling og transport 153 1,5 3,1 4,6 til omlastning Omlastning og transport 10 0,1 0,2 0,3 til behandling Behandling 43 0,4 0,9 1,3 Information og administration - 1,2 1,2 1,2 Omkostninger i alt - 3,7 6,4 8,9 Omkostninger i alt pr. emballagespand Omkostninger i alt pr husstand (husstand + sommerhus) (71) 173 (123) 241 (171) 9 Samme antal husstande, der har papirbeholdere inkl. flerfamilieboliger, der har større fælles minicontainere. 10 V husstande. Såfremt sommerhuse medtages, skal der tillægges , i alt enheder. 9

10 Affaldstype Genanvendelige metalemballager Flasker og glas Genanvendelige plastemballager Brændbart og deponi I alt Samlet systemøkonomi: Såfremt ordningen indføres, vil der samtidig spares på indsamling og behandling af de omfattede mængder andre steder i systemet. I gennemsnit afleverer en husstand (sommerhus vægtet som 1/3) i dag emballager således 11 : 3,7 kg flasker og glas på genbrugsstationerne 21,3 kg flasker og glas i kuber 7 kg i restaffaldet. 18,0 kg flasker i detailhandlen 12 24,4 kg genanvendeligt plastemballageaffald i restaffaldet 9,4 kg genanvendelige metalemballager i restaffaldet 2 kg genanvendelige metalemballager på genbrugsstationerne (anslået) For husstande, der har en emballagespand, forudsættes det, at genbrugsstationerne, kuberne og detailhandlen ikke anvendes til emballager. Det betyder, at der flyttes følgende mængder til hver emballagespand fra andre indsamlingsordninger: I alt 85,8 13 Genanven- Årlig mængde deligt po- for hver em- e tentiale for ballagespand lagespand en husstand 11,4 8,5 Heraf anslået flyttet fra restaffald Heraf anslået flyttet fra kuber Heraf anslået flyttet fra detailhandlen Heraf anslået flyttet fra genbrugsstationer 8,5 6, ,0 21,3 18,0 3,7 24,4 5,5 5, ,0 12, ,0 21,3 18,0 5,7 11 Opgjort på grundlag af indsamlede mængder i 2012 fra Reno Djurs genbrugsstationer og kuber. Mængder i restaffaldet er mængder fra Miljøstyrelsens kortlægning af indhold af dagrenovation, Miljøprojekt nr. 1414, 2012 samt Miljøministeriets netop offentliggjorte Ressourceplan 12 Skøn på grundlag af samlet potentiale på 50 kg jf. Reno Syds indsamlingsmængde fratrukket mængder fra kuber, genbrugsstationer og restaffald. Dette svarer til en samlet mængde i detailhandlen på ca. 760 ton. Reno Djurs I/S har på grundlag af tidligere undersøgelser vurderet mængden indsamlet i detailhandlen fra både husstande, sommerhuse og virksomheder til at være i størrelsesordenen ton. 13 Hertil kommer i størrelsesordenen 162 kg papir og pap, der indsamles i dag samt ca. 170 kg organisk affald. 1

11 Ordning Der fjernes således ca. 45 kg affald fra andre eksisterende genanvendelsesordninger til emballagebeholderen samt ca. 31 kg affald fra restaffaldet, hvoraf de genanvendelige emballager udgør ca. 19 kg pr. år. På grundlag heraf kan følgende besparelse på andre ordninger i Reno Djurs I/S regi anslås: Reduceret mængde for hver emballagespand Sparede omkostninger til indsamling og behandling (kr./ton) Sparede omkostninger for hver emballagespand (kr. pr år) Restaffald 31, ,4 Kuber 21, ,8 Genbrugsstationer 5, ,6 I alt sparede omkostninger i andre ordninger for hver emballagespand Samlet systemøkonomi ved tømning hver måned (12 tømninger om året) v emballagebeholderholdere v emballagebe- v spande Direkte omkostninger i alt 4,2 7,4 10,4 Sparede omkostninger -0,3-0,6-1,0 (v. 32 kr. pr spand) Omkostninger i alt pr. emballagee spand Omkostninger i alt pr husstand (husstand + sommerhus) 105 (75) 184 (131) 254 (181) Samlet systemøkonomi ved tømning hver 6. uge (9 tømninger om året) v emballagebeholderholdere v emballagebe- v spande Direkte omkostninger i alt 3,7 6,4 8,9 Sparede omkostninger (v. 32 kr. pr spand) Omkostninger i alt pr. emballagee- spand Omkostninger i alt pr husstand (husstand + sommerhus) ,3-0,6-1, (65) 157 (112) 213 ( ) 14 Tømninger og afsætning 15 V husstande. Såfremt sommerhuse medtages, skal der tillægges , i alt enheder. 16 V husstande. Såfremt sommerhuse medtages, skal der tillægges , i alt enheder. 11

12 Øget genanvendelse Den samlede stigning i genanvendelsen svarer til reduktionen af affald i restaffaldet tillagt fejlsorteret affald, der skal forbrændes eller deponeres i emballagespanden. For hver emballagespand forventes reduktionen af restaffald at være 31 kg, hvoraf de 12 kg dog forbrændes efter sortering. Nettostigningen i genanvendelsen vurderes således at udgøre ca. 19 kg for hver emballagespand. Forventet øget genanvendelse Antal emballagebeholdere i ordningen v emballagebeholdere v emballagebeholdere v emballagebeholdere Øget genanvendelse af metal, plast og glas (ton pr. år) Øget genanvendelse i % point i forhold til den samlede dagrenovationsmængde på ton fra husholdninger 190 ton 380 ton 570 ton 0,7 % 1,5 % 1,9 % 12

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING DECEMBER 2014 Indsamling af småelektronik Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgivningen... 5 2.1 Elektronikaffald...

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag

Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag SBSYS nr. 07.00.10-Ø00-1-14 Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag I forbindelse med udvalgsbehandlingen af dagsordenspunktet vedrørende Affaldsgebyrer 2015 Forslag den 11. november 2014, blev det besluttet

Læs mere

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Oplæg Rybners 2015 Kontaktoplysninger Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Kontakt til DIN forsyning Tlf.: 74 74 74 74 post@dinforsyning.dk 2 Dagsorden

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER DRAGØR KOMMUNE ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A076097 1

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i affaldet - hvor går grænsen? Alan Sørensen AC-Specialkonsulent Jord og Affald +45 72 54 41 80 +45 91 47 29 alsoe@mst.

Udnyttelse af ressourcerne i affaldet - hvor går grænsen? Alan Sørensen AC-Specialkonsulent Jord og Affald +45 72 54 41 80 +45 91 47 29 alsoe@mst. Udnyttelse af ressourcerne i affaldet - hvor går grænsen? Alan Sørensen AC-Specialkonsulent Jord og Affald +45 72 54 41 80 +45 91 47 29 alsoe@mst.dk - DEN Ja 8. JUNI Johannes, - NATUR & MILJØ lige 2016

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune.

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. INDLEDNING OG BAGGRUND Kommunen har i sin affaldsplan (2014-18 (24)) fastlagt, at der i perioden 2014-18 skal planlægges

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere