Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--------------------------------------"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/ Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet blev godkendt. Pkt. 3:FORMANDENS BERETNING Beretningen blev godkendt. Fra beretningen kan nævnes: -Sagen vedr. Ejnar Steffensen er afsluttet. -Bestyrelsen har fulgt med i den måde, rækkerne har passet deres pligter på arealerne, og udtaler sin tilfredshed med standarten. ~ -Vejfestinstitutionen slået fast. Den praktiske til rettelæggelse skal ikke længere hvile på bestyrelsen (hvad angår initiativet: Alle skal som hidtil inddrages i arbejdet), men gå på omgang mellem rækkerne. Næste gang er det numrene 9-12, der tager initiativet. Datoen ligger fast: Første lørdag efter skolernes sommerferie. - -Fordelingen af børnehaver skal justeres til foråret. Forinden skal børnene høres m.h.t. om de fortsat vil have en jordbid eller ej. Pkt. 4:GODKENDELSE AF REGNSKAB OG KONTINGENT FOR Regnskabet, som var godkendt af revisorerne, blev godkendt af forsamlingen. Økonomien er stram, men der var enighed om ikke at foretage aktivitetsudvidelser, så kontingentet kunne holdes på det nuværende niveau. Pkt. 5:INDKOMNE FORSLAG 8e under dette punkt vedtagne aktiviteter må ses i forhold til, at det under pkt. 4 blev vedtaget at betragte den kommende periode som en konsolideringsperiode. Aktiviteterne kan således kun realiseres i den udstrækning, der er penge hertil. - Carportene males færdige. Hvis der mangler maling, kan det købes. Nr. 9 maler vindskeden på sidste carport. 1. og 2. række maler selv det, der mangler indvendigt i 1. og 2. carport. - Træerne i skellet mellem Møllebakken og grundene på Ringstedvej skal beskæres. Bestyrelsen kontakter de ansvarlige grundejere. - Der plantes brombær op ad hegnet på fællesarealet til foråret. - Der plantes flere planter ved regnvandsbassinnet til foråret. Cotoneaster eller andet til variation. - Afhængigt af økonomien indkøbes fliser til erstatning for dem, der ligger og er ødelagt rundt omkring. Pkt. 6:VALG TIL BESTYRELSEN Formanden blev genvalgt.den tidl. bestyrelse samt revisorer og suppleanter

2 fortsætter således i næste periode. Pkt. 7:EVENTUELT - Græsset på fællesarealet skal slås endnu engang inden vinter (nr. 9). - Container i uge 45 (d.v.s. fredag 11/11 osv.). - Fotocellen til udendørsbelysningen justeres. - Legehuset ved nr. 5 bliver fjernet til foråret. Der plantes nogle fyr på tomten. 2/11- ~ 83 ref.) Finn Gaunaa

3 Grundejerforeningen Møllebakken 9/10-84 REFERAT AF GENERALFORSAMLING OG VEDRØRENDE ARBEJDSDAG I NOVEMBER. I. REFERAT AF GENERALFORSAMLING. Pkt.l: Valg af dirigent. Erik blev valgt. Pkto2 : Beretning. Kort C~ bestyrelsens arbejdsform og året, der gik. Pkt. 3: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dorthe og Elly blev valgt for to år. Pkt. 4: Valg af suppleanter. F8rstesuppleant: Poul Andensuppleant: Bjørling. ~ Pkt. 5: Valg af revisorer. Genvalg af Renate og Gitte. Pkt. 6: Regnskab og beretning ved kassereren. Regnskabet blev godkendt. Et budgetmæssigt skøn for den kommende periode angivende rammer og muligheder i tilfælde af mild vinter blev omtalt. Forholdet mellem at låne penge til aktiviteter og at betale over kontingentet biet diskuteret påny. Den hidtidige linje fastholdes: Anlæg over kassekredit (lån), drift over kontingent. Når lånet forfalder tages sp.rgsmålet op påny: Skal vi betale, eller skal vi sege et nyt lån. Pkt. 7: Prin~ipiel drøftelse af arbejdsfordeling m.h.t. fællesområderne. Den nuværende fordeling bibeholdes med følgende ændringer: - Volden er for fremtiden en fælles opgave. Midterrækken har al beplantning ud mod parkeringsplads. - Beskæring af buske og træer ved stien bagved gøres til fællesarbejde om foråret. Pkt. 8:: 1ndkomne forslag. - Hvis der til foråret er penge til det (og det afhænger af vinterens grum hed), etableres der en vandhane på gavlen ved nr. 12 med henblik på bil vask. - Kirken udvider sin parkeringsplads. Dorthe og Finn drøfter med arkitek ten på opgaven, hvordan indgang tim vores sti, beplantning ved parkerings pladsens afslutning m.v. kan laves. - Inden for de økonomiske muligheders grænser plantes der fyr på resten af volden samt flere cotoneaster ved regnvandsbassinneto - Det pålægges bestyrelsen at undersøge, hvad evt. køb af lunden ved siden af fællesarealet skal koste. Pkt. 9: Forslag til vedtægtsændringero Alle forslag blev vedtaget. De rettede og herefter gældende vedtægter vedlægges dette referat. Pkto 10: Eventuelt. Intet.,. Referat Finn

4 GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEBAKKEN 14/9-84 Der indkaldes til generalforsamling i foreningen, torsdag 4/10 klo E!=~~E~~~~~=~!!!~~~~n-I2: ~~ l. Valg af dirigento 20 Beretning. 30 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Villy Veng og Elly Lange er på valgo./ -. /~ "'- 4. V dg af to suppleanter. 5. Valg af to revisorer. 6. Regnskab og beretning ved kassereren. 7. Principiel drøftelse af arbejdsfordeling vedr. de fælles områder~ 80 Indkomne forslag. 90 Forslag til.vedtægtsændridger--=; Forslagene til ændringer i teksten fremgår af nedenstående. 10. Eventuelt. Følgende forslag har til hensigt at bringe praksis og vedtægter i nøjere 0 ~ verensstemmelse med hinanden: ad 4: Sidste sætning stryges. - ad 5: Sidste sætning i andet afsnit stryges. Der sættes altså punktum efter parceller. Resten udgår. - ad 6: August ændres til september. ad 7: -Sidste afsnit stryges. ad 9: "..føres en protokol.." ændres til".. udfærdiges et referat.." Sidste sætning stryges. - ad lo: "5" rettes til "~". - ad ll: "5" rettes til "3". -: P. b. v. ~~ Finn Gaunaa

5 30/9-85 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D ***************************************** Erik blev valgt til dirigent. Paul aflagde beretning: Slamsuger skal bestilles af bestyrelsen. Eventuelle regninger skal afleveres til kassereren. Rotternanden er utilfreds med vores kompostbunke, der skal eventuelt kalksaltpeter på, og der må ikke være papir og plastik. Sommerfest afholdt af 2. række. Næste år d er det l. rækkes tur. Pasning af fællesarealerne er stort set gået godt. Vi har ikke hørt fra kirken angående parkerings-plads. Fællesarbejde 12. oktober: ~ Kompost på regnvandsbassinet og plantning af flere planter, de bliver købt af nr. l. Sveller ved volden, hvis vi kan skaffe nogle. Paul blev genvalgt til formand. Mogens blev valgt til suppleant. Revisorerne blev genvalgt. Regnskab og beretning godkendt. / Bestyrelsen opfordrede til fortsættelse af kassekredit. Elly har talt med banken, som syntes det var rimeligt at sætte. Det blev fort enstemmigt vedtaget at fortsætte. Der var ikke indkommet nogle forslag. Der var ikke stemning for at fjerne bålpladsen, i stedet blev man enige om, at afbrænde det fler~ gange om året. Der kommer en elektriker og ser på de store lamper. Plantning af solbær ved børnehaverne til fællesarbejde. Venlig hilsen Bestyrelsen

6 Grundejerforeningen Møllebakken 2.. oktober 86 Referat af generalforsamling. 1. Axel blev valgt til dirigent. 2. Beretning ved Poul. Astfalttering af vejen evt. lapning. Kloaken er faldet sammen evt. fællesarbejde. Fællesarbejdet er pænt. Vejfesten gik godt. Næste år 15. august 87. Ny kassekredit på kr. 3. Regnskab og budget ved Elly godkendt. 4. Kassere og sekretær genvalgt. Elly og Dorthe. 5. Suppleant genvalgt. Bjørling. 6. Revisor og suppleant genvalgt. Renate og Gitte. Indkomne forslag ingen. 8. Astfalttering evt. til foråret. Den lille trekant med græs ved regnvandsbassinet, hvem skal slå det? Kasseren har pærer til lamperne og I må gerne selv skifte dem ud. Snerydning langs husene er ikke endehusenes arbejde. Lunden er kommunens. Der vil blive indkøbt fliser til udskiftning af de knækkede. Frugttræer til brænde? Fæld 1 og plant et nyt et andet sted. Så bliver de udskiftet hen ad vejen. Evt. havefræser og havetrumle. Nye gyngesæder. Dirigenten takkede for god ro og orden. 8 huse var repræsenteret. Kloakarbejde oktober kl

7 1. 2. Referat fra generalforsamling d ****************************************** Axel blev valgt til dirigent. Poul aflagde beretning. "Paradiset" er jævnet med jorden, her skal bygges en lade. Der vil blive opsat plankeværk, hvilket vi selv skal være behjælpelige med. Udgifterne deler vi med murermesteren, som har købt arealet. DSD er ved at gøre klar til eltogsdrift, det vil give mindre støj. Nogle træer skal fældes andre beskæres. Noget af be::;kæringen ::;kal vi selv udføre. Vi vil få 3000 kr i erstatning. Fjernvarmen vil blive ført herud i løbet af foråret, så vi kan være tilsluttet inden næste fyringssæson. Hvis tilslutningen er stor nok vil stik ind i huset være gratis. Vores egen kloak er gennemlyst af kommunen og fundet i god stand, men hovedkloaken, som vi er tilsluttet, er gammel og kan ikke klare flere huse. e;. Fællesarealerne er holdt pænt, dog kunne der gøres noget mere ud af een del af regnvandsbassinet. Vi har som sædvanlig haft vejfest og tilslutningen var stor. Næste vejfest Regnskab + budget blev godkendt. Poul blev genvalgt. Mogens modtog genvalg. Renate + Birgit modtog genvalg. Sandbunke ved carporte flyttet. Vedtaget at flytte den hen for enden af volden. 8. Fællesarbejde flyttes frem til kj på grund af en del arbejde. Der kan beplantes op ad det nye hegn, især ved nr. 9, da de vil blive mest generet af hegnet. Det kan evt. ske ved fællesarbejde til foråret. I må meget gerne skifte pærer, når de går i stykker. De kan hentes hos Elly. Bålet skal brændes af. Stophanen ved flisegangen stikker op over fliserne, det skal der gøres noget ved. Bestyrelsen træffer de nødvendig foranstaltninger vedr. ny beplantning, ved banen. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen, den varede 55 min. Så var orde.k frit. Bestyrelsen

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere