Virksomhedsplan Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Psykiatri"

Transkript

1 Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering

2 Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen Januar 2014

3 Forord Du sidder nu med den ottende virksomhedsplan for Region Hovedstadens Psykiatri i hånden. I samarbejde med ledere og Psyk-MED udarbejder vi hvert år en virksomhedsplan, som sætter retningen for det kommende års udviklingsindsats. Virksomhedsplanen udgør Region Hovedstadens Psykiatris strategiske grundlag. Virksomhedsplanen for 2014 afspejler, at vi fortsætter udviklingen ad de spor, vi har lagt de seneste år. I Region Hovedstadens Psykiatri har vi en målsætning om, at flere patienter skal behandles bedre. Fokus fra patienter og politikere vil i 2014 først og fremmest være rettet mod, om vi får nedbragt ventelisterne til behandling, og om vi får nedbragt anvendelsen af tvang og det er det, vi vil blive målt på i Derudover er vi gang med en udvikling, som vi vil fortsætte, hvor vi både udvikler kvaliteten af vores behandling og skaber mere effektive arbejdsgange. Det skal vi gøre med udgangspunkt i patienternes ønsker og behov for at alt, hvad vi gør, skaber værdi for patienten. Patienternes, de pårørendes og netværkets indsigt og ressourcer er afgørende for en vellykket behandling og rehabilitering og for et ligeværdigt samarbejde og partnerskab. Derfor har vi de seneste år sat recovery på dagsordenen for at udvikle en kultur og behandling, der understøtter den enkelte patients recoveryproces og har fokus på håb, muligheder og empowerment. Det seneste år har vi gennemført patientfeedbackmøder på alle centre. Mere end halvdelen af medarbejderne har deltaget i recoveryuddannelse, og der er ansat medarbejdere med brugerbaggrund på tre af vores centre og på vores sociale tilbud, for at de med deres erfaringer kan understøtte en recovery-orienteret kultur. I 2014 fortsætter vi udviklingen mod mere brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi udvikler også behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri, særligt med fokus på medicin og psykoterapi og nedbringelse af bæltefikseringer. Det sker i samarbejde med patienter, pårørende og netværk og sammen med medarbejderne. Vi er godt i gang med at udvikle en forbedringskultur på hele hospitalet, hvor vi gennem ledelsesdrevet medarbejderinnovation blive bedre til hele tiden systematisk at forbedre behandlingen og til at nå vores mål. I løbet af det seneste år har fire centre arbejdet med at udvikle en forbedringskultur. I løbet af 2014 udbreder vi det arbejde til alle centre, tilbud og stabene. Det bliver et stort og spændende arbejde. Når vi spørger patienterne er noget af det vigtigste for dem, at der er sammenhæng i deres behandlingsforløb. Vi har de seneste år arbejdet for, at der er lige adgang til god, evidensbaseret behandling, og for at der er et ensartet tilbud i regionen. Vi har udviklet og styrket særligt de ambulante behandlingstilbud. I 2014 vil vi fortsætte det arbejde og også se på sammenhængen til behandling under indlæggelse og akut behandling og i de socialpsykiatriske tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2013 satte vi særligt fokus på børn i psykiatrien. Vi kortlagde indsatsen i forhold til børn som pårørende, og der blev udviklet en regional børnepolitik. Indsatsen for at udmønte politikken fortsætter i Med de sidste års store indsats er vi godt rustede til det kommende år, og i virksomhedsplan 2014 fokuserer vi på de udviklingsområder, hvor der er behov for en særlig indsats for, at vi som hospital kan nå vores målsætning om at behandle flere patienter bedre. I 2014 vil vi arbejde for: at styrke vores arbejde med forbedringskultur i hele organisationen, at styrke vores samarbejde med patienterne, deres pårørende og netværk for at understøtte den enkeltes recovery, at flere patienter bliver behandlet at patienterne oplever sammenhængende behandlingsforløb, at patienterne oplever bedre behandling og mindre tvang, at styrke dialogen, samarbejdet og involveringen i Region Hovedstadens Psykiatri. God arbejdslyst. Martin Lund 3

4

5 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 6 På vej mod en forbedringskultur i Region Hovedstadens Psykiatri 8 Strategiske indsatsområder i Forbedringskultur 13 Recovery 14 Flere skal behandles 16 Sammenhængende patientforløb 19 Bedre behandling og mindre tvang 21 Dialog, samarbejde og involvering 22 Fra plan til virkelighed 24 5

6 Indledning Vores mission som psykiatrisk hospital er at behandle mennesker med psykisk sygdom og understøtte den enkeltes recoveryproces. Med udgangspunkt i vores værdier vil vi med vores faglighed arbejde for, at patienterne får den bedst mulige behandling, rehabilitering og pleje, og vi vil tage ansvar for at skabe sammenhængende forløb. Udredning, behandling og rehabilitering skal ske i en atmosfære af respekt, lydhørhed og samarbejde, og vi vil gå forrest i udviklingen af psykiatrien. Med mennesket i centrum fire værdier... Faglighed Respekt Ansvar Udvikling Region Hovedstadens Psykiatri, 2010 Visioner for fremtidens psykiatri En psykiatri med patienten i centrum En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud En psykiatri med let adgang til udredning og behandling En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs En psykiatri hvor tvang minimeres En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere En psykiatri i stimulerende fysiske rammer En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Tiltrådt af Regionsrådet december 2010 Region Hovedstadens Psykiatri i et samlet sundhedsvæsen Retningen for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er fastlagt i visionerne for fremtidens psykiatri. Visionerne favner bredt og betyder, at vi skal arbejde med at udvikle vores indsats inden for en række områder. Det kræver forskellige typer indsatser lige fra udvikling af nye behandlings- og rehabiliteringstilbud baseret på recovery og brugerens aktive deltagelse, mere forskning, nedbringelse af ventetider, til byggerier og udvikling af kulturen. Regeringens Psykiatriudvalg peger i deres rapport på en række indsatsområder, der er i tråd med visionerne: forebyggelse og tidlig indsats, styrket sammenhæng i indsatsen, høj kvalitet i den faglige indsats, inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund, nedbringelse af tvang og bedre styring og ressourceanvendelse. Regeringen vil med afsæt i udvalgets overvejelser og forslag udarbejde en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning af området. Der vil her fra udspringe opgaver for Region Hovedstadens Psykiatri. De vil i vid udstrækning ligge i forlængelse af de indsatser, vi allerede er i gang med og planlægger, da vi i Region Hovedstadens Psykiatri er nået langt med de indsatsområder, rapporten peger på. 6

7 Budget 2014 og byggerier Rammerne for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er, udover visionerne, fastlagt i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og det årlige budget. I 2014 fortsætter forberedelsen og gennemførelsen af en række store ombygninger og nybyggerier i Region Hovedstadens Psykiatri for at forbedre og modernisere de fysiske rammer, herunder sikre enestuer til alle. Der er fire store byggerier i gang. På Psykiatrisk Center Ballerup er etape to igangsat for at samle alle centerets funktioner fysisk, etablere et nyt lukket afsnit og samle enheder og funktioner på tværs af regionen til voksne patienter med spiseforstyrrelser. På Psykiatrisk Center Hvidovre bygges i anden og tredje etape en ny psykiatrisk akutmodtagelse og enestuer til alle patienter. På Bispebjerg Hospitals område bygges Ny Psykiatri Bispebjerg, der skal danne rammen om et nyt, moderne storbyhospital og et førende psykiatrisk forskningscenter med højt specialiseret behandling. I 2014 skal der ske prækvalifikation til projektkonkurrencen og igangsættes projektkonkurrence for Ny Psykiatri Bispebjerg. I 2014 skal første spadestik for Ny Retspsykiatri Sct. Hans forberedes. Projektet skal skabe nye standarder for arbejdet med retspsykiatriske patienter. Med budget 2014 har vi fået tildelt ressourcer, der skal bidrage til at nedbringe ventetiderne og styrke arbejdet med brugerinddragelse. I 2014 skal vi nedbringe ventetiderne inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Vi øger tilgængeligheden ved at etablere et nyt OPUS-team og holde aftenåbent i yderligere et distriktspsykiatrisk center. Arbejdet med recovery og ansatte med brugerbaggrund fortsætter. Derudover igangsætter vi en undersøgelse af årsager til væksten inden for retspsykiatri og et samarbejdsprojekt med en kommune om at mindske brugen af ADHD-medicin. Desuden skal arbejdet med aktivitets- og motionstilbud for langtidsindlagte patienter styrkes. Der er i satspuljeaftalen afsat midler til på psykiatriområdet at følge op på regeringens psykiatriudvalgs rapport. Region Hovedstadens Psykiatri kan søge midler til at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund, til pårørendeinddragelse, til at etablere akutteam, tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien og tværfagligt team vedr. medicinering samt til forløbsprogrammer og til at etablere bæltefri afdelinger. I finanslovsaftalen er afsat midler til at nedbringe og forebygge tvang i psykiatrien samt til at bedre de fysiske rammer. Disse indsatser understøtter i høj grad de strategiske indsatser i Region Hovedstadens Psykiatri i Budget, kapacitet og aktivitet i Region Hovedstadens Psykiatri Budget (2014) 3,0 mia. kr. Kapacitet (2014) 463 senge i intensivt døgnafsnit 728 senge i døgnafsnit 12 distriktspsykiatriske centre 22 OP teams (inkl. retspsykiatriske og akut teams) 8 ældrepsykiatriske teams 11 OPUS teams Aktivitet (2012) behandlede patienter ambulante besøg Kapacitet på de sociale tilbud 104 døgnpladser 7

8 På vej mod en forbedringskultur i Region Hovedstadens Psykiatri Den overordnede målsætning i Region Hovedstadens Psykiatri er, at flere skal behandles bedre. I Region Hovedstadens Psykiatri har vi en ambition om at udvikle en forbedringskultur, hvor alle arbejder med løbende at forbedre behandlingen og samarbejder om fælles mål. Vores indsats skal give værdi for hver enkelt patient. Det vil vi opnå gennem løbende forbedringer af kvaliteten i behandlingen, effektive arbejdsgange og kompetente medarbejdere med afsæt i patienternes ønsker og behov, illustreret i figuren neden for. Det strategiske arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri har to ben fælles driftsmål og strategiske indsatsområder. Det strategiske arbejde følger den ny styrings- og strategimodel, der er under udvikling for hele Region Ho- vedstaden. Modellen skal sætte fælles retning for udvikling og drift af alle regionens kerneydelser og vil i fremtiden udgøre rammen om vores driftsmål og udviklingsstrategier i Region Hovedstadens Psykiatri. De strategiske indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri i 2014 er beskrevet i næste kapitel. De valgte driftsmål afspejler Region Hovedstadens Psykiatris overordnede mål inden for de fire dimensioner: ønsker og behov, kvalitet, kompetente medarbejdere og effektive arbejdsgange. De matcher ligeledes koncernens driftsmålepunkter tilfredshed, kvalitet, trivsel, levering og produktivitet. Driftsmålene fremgår af nedenstående tabel. Løbende forbedringer i Region Hovedstadens Psykiatri 8

9 Driftsmål for centre i Region Hovedstadens Psykiatri Værdidimension Driftsmålepunkt Indikator Målsætning Ønsker og behov Tilfredshed Patienttilfredshed Samlet patienttilfredshed er min. 95 % Behandlingsplaner Min. 75 % af alle patienter har været med til at udarbejde deres behandlingsplan gennem deltagelse i behandlingskonferencen/relevante møder, hvor behandlingen fastlægges Kvalitet i behandlingen Kvalitet Medicin Andelen af ambulante patienter, der er i behandling med både antipsykotika og benzodiazepiner, skal nedbringes med 25 % Genindlæggelser Tvang Maks. 15 % akutte genindlæggelser inden for 30 dage Antallet af bæltefikseringsepisoder skal nedbringes med 360 (svt. max episoder i 2014) Kompetente medarbejdere Trivsel Sygefravær Maks. 4 % Udrednings- og behandlingsret Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten for 95 % af alle patienter Effektive arbejdsgange Levering Ambulant aktivitet Overholdelse af aktivitetsbudget Produktivitet Økonomi Overholdelse af budget Driftsmål for botilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Værdidimension Driftsmålepunkt Indikator Målsætning Kvalitet Kvalitet Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 100 % Kompetente medarbejdere Trivsel Sygefravær Maks. 5 % Effektive arbejdsgange Produktivitet Budgetoverholdelse Overholdelse af budget

10 Der arbejdes med løbende forbedringer gennem dels en top-down proces, hvor der løbende systematisk følges op på driftsmålene gennem målstyring, dels en bottomup proces i form af løbende forbedringer gennem ledelsesdrevet medarbejder- og brugerinnovation: Målstyring Løbende forbedringer 10

11 11 Virksomhedsplan 2014 for Region Hovedstaden Psykiatri

12 Strategiske indsatsområder i 2014 For at vi som hospital kan nå vores målsætning om at behandle flere patienter bedre, er der udover systematisk opfølgning på de fælles driftsmål behov for at sætte fokus på strategiske indsatsområder, hvor der er brug for en særlig indsats i De strategiske indsatsområder er større tværgående udviklingsindsatser, og arbejdet er godt i gang. Vi fortsætter derfor i 2014 ad de hovedspor, der blev lagt i sidste års virksomhedsplan. I 2014 fokuserer vi derfor på udvikling inden for følgende områder: Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering I resultataftalerne for centre og sociale tilbud aftales det, hvordan centret/tilbuddet omsætter indsatsområderne i virksomhedsplanen til konkrete initiativer på centret/ tilbuddet. 12

13 forbedringskultur Forbedringskultur I 2014 skal vil skabe grundlaget for at hele organisationen kan arbejde med lean som metode til at skabe løbende forbedringer til gavn for patienterne. Lean er et centralt ledelsesværktøj til at skabe løbende forbedringer og til at sikre en god stabil drift gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og patienter. Det kræver en stor indsats af ledere og medarbejdere at indføre de nye metoder, og i 2014 er det afgørende, at der er tid og ressourcer til arbejdet med forbedringskultur på de enkelte centre og tilbud. I 2014 kommer alle centre, botilbud og stabene til at arbejde med forbedringer og uddannes i at bruge leanværktøjer, og der skal sættes mål på alle afsnit. Der bliver udviklet en skabelon for målopfølgning på afsnit. Alle afsnit skal arbejde med forbedringsmøder som metode til løbende forbedringer og synlig målopfølgning. Samtidig vil vi i 2014 blive bedre til at understøtte lederne ved at tilvejebringe relevante data. Ledere i Region Hovedstadens Psykiatri bliver nu uddannet til at involvere medarbejderne i arbejdet med at skabe systematiske forbedringer. Vi vil fortsætte med at udvikle en kultur og metoder til også at blive bedre til at inddrage patienter og pårørende i udviklingen og forbedring af kvaliteten. Vi skal desuden påbegynde et forskningsmæssigt samarbejde for at påvise resultaterne af det løbende forbedringsarbejde for patienterne. Region Hovedstadens Psykiatri deltager derudover i 2014 til 2016 i implementeringsprojektet Sikker Psykiatri, der har til formål at forbedre patientsikkerhed og kvalitet for at reducere forekomsten af uventede dødsfald (inklusiv selvmord) og forekomsten af utilsigtede skader. Indsatsen er bygget op om forbedringsarbejde inden for sikker medicinering, selvmordsforebyggelse, somatisk sygdom, nedbringelse af tvang samt inddragelse af patienter og pårørende og forbedringsledelse. I resultataftalen fremgår : Hvordan centret/tilbuddet vil tilegne sig metoderne og arbejde mere systematisk på at skabe forbedringer i patientbehandlingen Hvordan centret/tilbuddet vil involvere patienter og pårørende i forbedringsarbejdet 13

14 recovery Recovery Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten skal være i centrum, og at Region Hovedstadens Psykiatris behandling skal være baseret på en recoveryorienteret tilgang, rehabilitering og netværksinddragelse. De seneste år er recovery for alvor sat på dagsordenen, og i 2014 tager vi de næste skridt i indsatsen hen imod en kultur og behandling, der understøtter den enkelte patients recoveryproces og har fokus på håb, muligheder og empowerment. I Region Hovedstadens Psykiatri definerer vi recovery som en personlig, unik forandringsproces. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på, præget af håb og aktiv medvirken selv med de eventuelle begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. I børne- og ungdomspsykiatrien definerer vi recovery som en personlig og relationel udviklingsproces, hvor barnet får mulighed for at opnå en så almindelig opvækst som muligt. Målet om at styrke patienternes, pårørendes og netværkets deltagelse tager afsæt i, at deres indsigt og ressourcer er afgørende for en vellykket behandling og rehabilitering og for et ligeværdigt samspil og partnerskab mellem psykiatriens medarbejdere og patienter, pårørende og netværk. Vi vil derfor udvikle og styrke vores kompetencer og indsats, så vi bliver bedre til at samarbejde med og aktivt inddrage brugere. Vi har i 2013 udviklet en strategi for brugerdeltagelse På vej mod brugerdeltagelse i psykiatrien, der lægger sporene for arbejdet. Strategien skal i de kommende år udmøntes. Overalt i organisationen vil vi arbejde med bedre deltagelse i patientens eget forløb, i hospitalets og det enkelte centers/botilbuds drift og udvikling og i udviklingsprojekter og forbedringsarbejde, illustreret i figuren nedenfor. Udvikling Brugere & pårørende inddrages systematisk i innovativ udvikling af psykiatrien Organisation Brugere & pårørende inddrages i organisationens drift & udvikling Behandling & Rehabilitering Brugere og evt. pårørende inddrages i eget forløb 14

15 I 2014 igangsætter vi flere indsatser i strategiens handleplan. Vi vil arbejde endnu mere målrettet med fælles beslutningstagning (shared decision making). Det vil vi bl.a. gøre ved, at der indgår personlige mål i behandlingsplanen og patienten og evt. pårørende/netværk er med til at udarbejde deres behandlingsplan. Det betyder, at patienten og evt. pårørende/netværk deltager i behandlingskonferencen eller andre relevante møder, hvor behandlingen fastlægges. Desuden etablerer vi patientstyrede indlæggelser og ibrugtager en app og webside med konkrete brugerorienterede værktøjer til fælles beslutningstagning. For at understøtte en recoveryorienteret tilgang ansætter vi medarbejdere med brugererfaring på alle voksenpsykiatri- ske centre, og i hele organisationen iværksætter vi initiativer, der fremmer en recoveryorienteret tilgang. I 2014 vil vi også undersøge mulighederne for at etablere en recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri, der kan rumme fælles kompetenceudvikling for medarbejdere, patienter og pårørende/netværk i Region Hovedstadens Psykiatri I resultataftalen fremgår : Hvordan centeret/tilbuddet vil arbejde med at implementere strategi for brugerdeltagelse, herunder at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund 15

16 Flere skal behandles Flere skal behandles I de kommende år får mennesker med psykisk sygdom nye patientrettigheder. Psykiatriske patienter bliver sidestillet med somatiske patienter og omfattes af en udrednings- og behandlingsret, der giver patienterne ret til en afsluttet udredning indenfor en måned og differentieret ret til behandlingsopstart indenfor en eller to måneder efter udredning. Rettighederne indføres i perioden i to faser. I 2014 skal vi forberede implementering af udrednings- og behandlingsretten og implementere de nye rettigheder. Vi forventer, at indførelsen af udrednings- og behandlingsretten vil øge efterspørgslen på psykiatrisk behandling. Kombineret med stigende ventetider og ventelister betyder det, at vi skal behandle flere patienter. Det vil stille store krav til os i Der er behov for en fokuseret indsats for at få flere i behandling ved at øge den ambulante aktivitet. For at styrke udnyttelsen af kapaciteten og øge produktiviteten på det ambulante område indfører vi nye, mere ambitiøse aktivitetsbudgetter og en ny visitationsmodel til den centrale visitation. Der er samtidig behov for, at alle centre gennemfører en ny og grundlæggende planlægning af kapaciteten. I resultataftalen fremgår : Hvordan centeret vil arbejde med at implementere de nye krav til den ambulante aktivitet 16

17 17 Virksomhedsplan 2014 for Region Hovedstaden Psykiatri

18 Sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb Vi ønsker, at patienterne skal opleve effektive, sammenhængende og velkoordinerede forløb uden ventetid. I 2014 vil vi fortsat arbejde med at styrke og harmonisere det ambulante område og sætte fokus på behandlingen under indlæggelse og akut. Sammenhængende patientforløb kræver samtidig et veletableret samarbejde med øvrige sektorer og udvikling af de sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi skal samtidig forberede hele hospitalet til den ny it-platform, Sundhedsplatformen. Samtidig med at vi arbejder for at sikre alle patienter rettidig behandling, er fokus i 2014 i høj grad på at sikre høj kvalitet, ensartethed og sammenhæng i tilbuddene internt i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi styrker og videreudvikler den ambulante udredning, behandling og rehabilitering af voksne med psykisk sygdom. Opgavefordelingen mellem akutmodtagelser, sengeafsnit og ambulante enheder skal være klare og ensartede, og patientforløbet skal være koordineret og tilpasset patientens personlige ønsker og behov for behandling af forskellige intensitet. I 2014 vil vi arbejde for at styrke den ambulante psykiatri, herunder at igangsætte de nødvendige strukturelle og organisatoriske tilpasninger af den ambulante psykiatri. Der er udarbejdet patientforløbsbeskrivelser for de patienter, der behandles ambulant. Patientforløbsbeskrivelserne fastlægger varighed af udredning, behandling og afslutning i både stabile og ustabile faser samt særlige opmærksomhedspunkter i forhold til at skabe sammenhængende patientforløb, herunder til andre sektorer. I 2014 skal alle centre arbejde med at implementere patientforløbsbeskrivelserne. For at understøtte sammenhængende patientforløb vil vi udvikle indholdet i den behandling, der tilbydes under indlæggelse og akut, i sammenhæng med at vi udvikler den ambulante behandling. Patienterne skal opleve en behandling, hvor der er den nødvendige faglige indsats, tid og kompetencer til at behandle og støtte patienten under indlæggelse. I 2014 igangsætter vi derfor et program med fokus på behandling under indlæggelse. Vi gennemfører desuden en analyse af akutmodtagelserne, så den erfaringer og viden, der er opnået fra forbedringsforløb i de enkelte akutmodtagelser anvendes på tværs af centre med akutmodtagefunktion, og så vi skaber et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og harmonisering af akutbetjeningen. Sammenhængende patientforløb kræver samtidig et veletableret samarbejde med øvrige sektorer, og der er behov for fortsat at udvikle samarbejdet. Der er igangsat udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner i regionen, der har til formål at styrke det konkrete daglige samarbejde mellem kommunerne om de konkrete patientforløb og samarbejdet med botilbud om behandling af patienter. I 2014 og årene fremover skal vi udbrede erfaringerne herfra. Inden udgangen af 2014 skal kommuner og regionen indgå ny sundhedsaftale gældende for perioden Fokus vil blandt andet være ligestilling af psykiatriske og somatiske patienter og områder, hvor der er særlig behov for bedre samarbejde, f.eks. patienter med misbrug og beskæftigelsesområdet. Region Hovedstadens Psykiatris tre socialpsykiatriske tilbud skal være forløbere, når det kommer til højt specialiserede botilbud. Det skal ske ved et konstant fokus på kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og dokumentation. Vi styrker fortsat indsatsen for brugerne på de tre socialpsykiatriske tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri ved at implementere strategien for Region Hovedstadens Psykiatris sociale tilbud til sindslidende med komplekse problemstillinger. I strategien, som revideres i 2014, vil der særligt være fokus på at sikre borgerne sammenhængende forløb i forbindelse med overgange mellem de sociale tilbud og behandlingspsykiatri og i forbindelse med samarbejdet med andre instanser såsom 18

19 kommune, egen læge og andre. Derudover er der fokus på højest muligt metodisk evidensniveau i det psykosociale rehabiliteringsarbejde samt høj faglig kvalitet. Sammenhængende patientforløb skal understøttes af moderne it-værktøjer. Region Hovedstaden og Region Sjælland udvikler sammen en ny it-platform, Sundhedsplatformen, der med patientens forløb i centrum skal gøre sundhedspersonalets arbejde papirløst. Med Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet adgang til alle data på den enkelte patient. Vi forventer, at den nye platform kan tages i brug i løbet af 2015 og være fuldt implementeret inden udgangen af Sundhedsplatformen vil medføre nye arbejdsgange og kræve nye kompetencer. I 2014 skal vi forberede organisationen til Sundhedsplatform, både teknisk, organisatorisk og kompetencemæssigt mv. I resultataftalen fremgår : Hvordan centret vil implementere de nye patientforløbsbeskrivelser for ambulante patienter Hvordan tilbuddet med afsæt i strategi for de sociale tilbud vil arbejde med at skabe mere sammenhængende forløb 19

20 Bedre behandling og mindre tvang Bedre behandling og mindre tvang I visionerne for fremtidens psykiatri indgår, at brugen af tvang skal minimeres. Regeringen har med Finanslov 2014 vedtaget, at anvendelsen af tvang skal halveres frem mod I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder særligt anvendelse af bæltefikseringer. Vi har i Region Hovedstadens Psykiatri som helhed imidlertid ikke oplevet den ønskede reduktion i anvendelsen af bæltefikseringer. I 2014 vil vi derfor koncentrere indsatsen om at nedbringe brugen af bæltefikseringer. At nedbringe brugen af bæltefikseringer kræver forandring både gennem konkrete forbedringstiltag og gennem en ændret kultur. Vi udarbejder en handleplan med en række ambitiøse indsatsområder og forventninger til ledere og medarbejdere inden for hovedindsatsområderne: datadrevet ledelse, behandling, samarbejde med patienter og pårørende, aktiviteter, fysiske rammer og viden og kompetencer. Handleplanen realiserer vi konkret på center- og afsnitsniveau via medarbejdere og lederes aktive indsats, kvalitetsudvikling og samarbejde med patienterne i det igangværende arbejde med forbedringskultur i den daglige, kliniske praksis. Som en del af handleplanen og som udmøntning af finanslov og satspulje vil vi arbejde med at indføre bæltefri afsnit og forbedre de fysiske rammer. Der er derudover i finanslovsaftalen afsat midler til partnerskaber om nedbringelse af tvang. Udviklingen mod en mere recoveryorienteret tilgang går hånd i hånd med udviklingen af den faglige kvalitet i behandlingen, så den behandling, vi tilbyder patienterne, bygger på evidens både i psykoterapi og farmakologisk behandling. Det kræver, at vi vedvarende har klinisk og ledelsesmæssig opmærksomhed på at styrke og kvalificere den medicinske behandling. Det er et fælles ansvar for alle ledere og medarbejdere i samarbejde med patienten og pårørende at bidrage til det fortsatte arbejde med god og patientsikker medicinering. I 2014 vil vi i den ambulante psykiatri fortsat arbejde målrettet med i samarbejde med patienterne at nedbringe antipsykotisk polyfarmaci og brugen af langvarig behandling med benzodiazepiner. Vi vil samtidig arbejde for at styrke relationen til praksissektoren og kommunerne om patienternes medicinske behandling. I 1. kvartal 2014 skal Fælles Medicinkort (FMK) implementeres i hele Region Hovedstaden. Også psykoterapeutisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri skal være baseret på anerkendt videnskabelig forskning. Vi ønsker at tilbyde psykoterapi til alle patienter, der har relevant behov. For at styrke den psykoterapeutiske behandling etablerer vi i 2014 et kompetencecenter for psykoterapi. Kompetencecenteret får til opgave at styrke forskning i psykoterapi, kvalitetsudvikle området og rådgive om psykoterapeutiske spørgsmål. Endvidere vil kompetencecentret kunne understøtte uddannelsesaktiviteter. Vi vil desuden arbejde videre med at uddanne medarbejdere i akutmodtagelserne og med et pilotprojekt om at inddrage psykologer i akutmodtagelserne. For fortsat at udvikle evidensbaseret behandling i Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi at bringe forskning i Region Hovedstadens Psykiatri på niveau med de større områdehospitaler. Det forudsætter en markant 20

21 opprioritering af forskningen. I 2014 udarbejder vi en ny forskningsstrategi for Region Hovedstadens Psykiatri, der både prioriterer udbygning af Region Hovedstadens Psykiatris tre eliteforskningsmiljøer samt strategisk prioriterede forskningsområder. Strategisk prioritering af forskningsområder indebærer, at vi understøtter børne- og ungdomspsykiatrisk forskning med henblik på at opnå elitestatus, og at vi kan opbygge forskning inden for udvalgte områder som for eksempel forskning i spiseforstyrrelser og forskning i psykoterapi mv. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper, der får til opgave i 2014 at komme med forslag til en operationel strategi for udvikling af de udvalgte områder. I resultataftalen fremgår : Hvordan centret vil arbejde med at implementere handleplan for at nedbringe brugen af bæltefikseringer Hvordan centret/tilbuddet vil arbejde med at sikre god og patientsikker medicinsk behandling Hvordan tilbuddet med afsæt i strategi for de sociale tilbud vil arbejde med at forbedre indsatsen vedr. psykosocial rehabilitering 21

22 Dialog, samarbejde og involvering Dialog, samarbejde og involvering For at skabe høj kvalitet i behandlingen af patienterne i Region Hovedstadens Psykiatri forudsætter det, at vi fortsat har kompetente og engagerede medarbejdere, og at medarbejdernes kompetencer bringes i spil i arbejdet med løbende forbedringer gennem dialog, samarbejde og involvering. Vi skal også fortsat arbejde for at styrke dialogen i MED-systemet. I 2014 udbyder vi fortsat en række kurser, temadage mv., der alle sigter mod at øge medarbejdernes kompetencer på strategiske indsatsområder for Region Hovedstadens Psykiatri. Desuden udarbejder vi en kompetencestrategi for en ny treårig periode, som skal styrke uddannelsesindsatsen både på det prægraduate og postgraduate område. Det vil ske i dialog og samarbejde med de relevante aktører på uddannelsesområdet. Vi vil desuden påbegynde et arbejde med kompetenceprofiler for medarbejdere. I 2014 revitaliserer vi arbejdsmiljøpolitikken og voldsforebyggelsespolitikken for at styrke arbejdsmiljøet og dermed skabe et godt grundlag for at fastholde medarbejdere. Desuden fortsætter vi arbejdet med yngre lægers arbejdsmiljø, ligesom vi gennemfører og følger op på TrivselOP i form af handleplaner på alle niveauer i organisationen. Handleplanerne vil blive udarbejdet med afsæt i en involverende proces med inddragelse af alle medarbejdere. Gode udviklingsmuligheder og arbejdsforhold er samtidig vigtigt for, at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere. For at styrke rekrutteringen udarbejder vi fremover årligt handleplaner med konkrete initiativer, der især har fokus på at forbedre rekrutteringssituationen i forhold til de medarbejdergrupper, hvor Region Hovedstadens Psykiatri mangler arbejdskraft. Planen vil indeholde initiativer på både kort og længere sigt. Der er de seneste år gjort en stor indsats for at styrke dialogen i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi vil fortsat arbejde med at styrke dialogen, også i MED-systemet. Det løbende arbejde hen i mod en forbedringskultur giver ledere og medarbejdere gode og effektive værktøjer til bedre dialog om mål, resultater og til løbende forbedringer gennem f.eks. tavlemøder. Dialogen mellem ledere og medarbejder vil derudover blive styrket ved, at ledere, som led i forbedringsarbejdet, fremover går gemba i organisationen det vil sige, at lederne går ud i driften og møder medarbejdere, der hvor behandlingen foregår. Derved kommer ledere til i højere grad at kende vilkår og udfordringer i den daglige patientbehandling og kan derigennem bedre bidrage til at skabe løsninger til gavn for både patienter og personale. I resultataftalen fremgår : Hvordan centeret/tilbuddet vil arbejde med at styrke dialogen og forbedre arbejdsmiljøet, herunder arbejdsmiljøet for yngre læger 22

23 23 Virksomhedsplan 2014 for Region Hovedstaden Psykiatri

24 Fra plan til virkelighed Virksomhedsplanens strategiske indsatsområder omfatter hele hospitalet. På baggrund af de strategiske indsatsområder i virksomhedsplanen aftaler den enkelte centerledelse og botilbudsledelse med direktionen, hvordan virksomhedsplanens mål og indsatser bliver virkelighed og kommer patienterne til gavn. I resultataftalerne indgår desuden de udvalgte driftsmål for Region Hovedstadens Psykiatri. Udover de initiativer, der igangsættes på centre/tilbud, fortsætter og igangsætter vi også en række tværgående initiativer, der skal omsætte de strategiske indsatsområder i virksomhedsplanen og understøtte de lokale initiativer. I oversigten fremgår de større tværgående indsatser i

25 tværgående indsatser i virksomhedsplanen Forbedringskultur Forbedringsarbejde i hele organisationen Virksomhedsplan 2014 flere patienter skal behandles bedre Recovery Flere i behandling Sammenhængende og effektive patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og inddragelse Implementere strategi for brugerdeltagelse Ambulant aktivitet Implementere udrednings- og behandlingsret Ambulant psykiatri Behandling under indlæggelse og akut Implementere strategi for sociale tilbud Ny sundhedsaftale Sundhedsplatform Nedbringe brug af bæltefikseringer Patientsikker medicinering Kompetencecenter for psykoterapi Ny forskningsstrategi Kompetencestrategi og kompetenceprofiler Arbejdsmiljø - Trivsel OP Handleplan for rekruttering Styrke dialog 25

26 26

27

28 Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: Psykiatri Ordre nr: 17679

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes INDHOLD Forord... 05

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri 19M puljen 19 M Fremrykningspuljen Kvalitet i den kommunale indsats

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Strategi for Region Hovedstaden Psykiatris sociale tilbud til sindslidende med komplekse problemstillinger FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

Strategi for Region Hovedstaden Psykiatris sociale tilbud til sindslidende med komplekse problemstillinger FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING November 2010 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Strategi for Region Hovedstaden Psykiatris sociale tilbud til sindslidende med komplekse problemstillinger For perioden 2010-2015 FAGLIGHED ANSVAR

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer?

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Workshop: Værdige og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet for de ældre medicinske patienter hvad skal der til? DSKS, 14.1.2011 Mirjana

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 En treårig implementeringsplan 1 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-09-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-09-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 02-09-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for 2016. Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling

Læs mere

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Erfaringer med inddragelse af indlagte patienter i arbejdet med egen behandlingsplan Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør Udviklingschef Gitte Busch

Læs mere

Hospitalsbyggeri, kultur og organisering

Hospitalsbyggeri, kultur og organisering Konsulent, sygehusbyggeri Simon Nørregaard Jensen Danske Regioner Hospitalsbyggeri, kultur og organisering De store udfordringer på sundhedsområdet Den demografiske udvikling Flere lider af kronisk sygdom

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Psykiatriplan 2012-2014

Psykiatriplan 2012-2014 Psykiatriplan 2012-2014 Indhold Forord 2 Sådan læses psykiatriplanen 2 Vision og mission 2 Værdigrundlag 2 Målgruppe 3 Mål 1: Færre på førtidspension 4 Mål 2: Samarbejde på tværs 4 Mål 3: Opkvalificering

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område Den Fælles Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling på det sociale område Statusrapport om Den Fælles Kvalitetsmodel Maj 2006 Udgivet af: Kvalitetsenheden Økonomi- og Sekretariatsafdelingen Psykiatri-og Socialforvaltningen

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

PsykiatriNyt VIRKSOMHEDSPLAN 2012. Leder 2 Indledning 3 En styrket sundhedsfaglig indsats 5

PsykiatriNyt VIRKSOMHEDSPLAN 2012. Leder 2 Indledning 3 En styrket sundhedsfaglig indsats 5 PsykiatriNyt VIRKSOMHEDSPLAN 2012 Virksomhedsplan 2012 Særnummer Indhold Leder 2 Indledning 3 En styrket sundhedsfaglig indsats 5 Den ambulante psykiatri organisering og indhold 5 Accelererede og sammenhængende

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere