Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 284. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Strategiudvikling for biblioteket Budgetstatus 30. april Udvalget for Kultur og Fritid Budgetforslag Udvalget for Kultur og Fritid Budgetønske angående drift af KulturSpinderiet Frigivelse af anlægsbevilling til KulturSpinderiet Fordeling af Eliteidrætspuljen Ændret samarbejde - Ølgod Ungdomshus Præsentation af resultater fra analysen af idrætsfaciliteter Selvejende idræts- og svømmehallers bygningsvedligehold Dialog med Blåvandshuk Idrætscenter om revideret ansøgning om tilladelse til optagelse af lån Ansøgning - Kommunalt lån, Skovlund-Ansager Hallen Ansøgning - Kommunalt lån, Horne Hallen Ansøgning - Kommunalt lån, Outrup Kultur og Idrætscenter Ansøgning - Tilskud til dræning af grund, Billum BMX Ansøgning - Tilskud til Karlsgårde Dag for 2015 og fremadrettet Ansøgning - Tilskud i 2015, Varde Musikforening Ansøgning - Tilskud til Sommerkoncerter i Vestjylland Placering af Otto Frello værker i Varde midtby Råderumskatalog , Udvalget for Kultur og Fritid Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Kultur og Fritid Evaluering af KL's Kultur og Fritidskonference Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til pressen Bilagsliste Underskriftsblad Side 600

3 284. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5726 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt Side 601

4 285. Gensidig orientering Dok.nr.: 7153 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Regional kulturaftale, brev fra Styregruppen til ministeren Studietur til Amsterdam Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Ansøgning fra Helle Hallen Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Lisbet orienterede fra: Tur til Randers med Byrådet. Møde i Kunstudvalget om nyt kunstværk i Oksbøl Side 602

5 286. Strategiudvikling for biblioteket Dok.nr.: 8354 Sagsid.: 15/6580 Initialer: kale Åben sag Sagsfremstilling Under overskriften Biblioteket som moderne kulturhus ønsker biblioteket at lave en ny strategi, der skal angive retningen for Varde Bibliotek, når den nuværende bibliotekspolitik udløber i Bibliotekschefen deltager i mødet kl og giver et oplæg om: - status for biblioteket og biblioteksområdet i det hele taget, - hvilke forløb og resultater, der fører frem til den ny strategi for biblioteket, - elementer i den ny biblioteksstrategi. Der ønskes derfor en generel drøftelse af de forløb, der skal føre frem til den ny strategi for biblioteket, herunder graden af den politiske involvering undervejs. Konsekvens i forhold til visionen Under arbejdet med den ny biblioteksstrategi vil vi sørge for at inkorporere visionen om Vi i naturen. Retsgrundlag Biblioteksloven Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at drøftelsen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 603

6 287. Budgetstatus 30. april Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 8373 Sagsid.: 15/199 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor Udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at Udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser, at der er forbrugt 39,4 % af driftsbudgettet på samlet 84,2 mio. kr. Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i Projektet tilskud til energirenovering af idrætsanlæg viser et restbeløb på kr., som ikke bliver brugt. Restbevilling foreslås anvendt til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet på Stålværksvej. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at budgetopfølgningen ikke giver anledning til bemærkninger. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Anlægsprojekt Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetrapport 30. april Udvalget for Kultur og Fritid 72801/15 2 Åben Anlægsprojekter - status 30. april /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetstatus pr. 30. april 2015 tages til efterretning, og Side 604

7 at restbevilling på kr. vedrørende tilskud til energirenovering af idrætsanlæg anvendes til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet på Stålværksvej. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 605

8 288. Budgetforslag Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 8357 Sagsid.: 14/12945 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2016 og budgetoverslag for årene Fristen for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg er fastsat til den 18. juni Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016 er det vedtagne budget for 2015 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendte ved budgetlægningen for Endvidere korrigeres for konsekvenser af tidligere politiske beslutninger. Ændringerne må ikke påvirke serviceniveauet. Til udvalgets behandling foreligger: Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2014 Nye ønsker til driftsbudgettet for Nye ønsker til anlægsbudgettet for I den vedtagne procedure for budget 2016 er det oplyst, at der fra udvalgene maksimalt kan fremsættes nye driftsønsker for i alt 28 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritids forholdsmæssige andel udgør 1,1 mio. kr. Retsgrundlag Styrelsesloven Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgettilretninger Udvalg for Kultur og Fritid 72863/15 2 Åben Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid 76960/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at nye budgetønsker prioriteres, at oversigt over budgettilretninger godkendes, Side 606

9 at de specielle bemærkninger til budget 2016 godkendes, og at det samledes budgetforslag, herunder prioriterede nye ønsker til drifts- og anlægsbudget samt specielle bemærkninger, fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til videre behandling på budgetseminar i september Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 607

10 289. Budgetønske angående drift af KulturSpinderiet Dok.nr.: 8318 Sagsid.: 15/6469 Initialer: jejo Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune anlægger i de kommende måneder KulturSpinderiet i henhold til den af byrådet godkendte dispositionsplan. KulturSpinderiet indgår som et delprojekt i byrådets program for områdefornyelsen af Varde midtby. Med anlægget af KulturSpinderiet får Stålværks-og trådspinderigrunden nye funktioner og væsentligt flere daglige brugere, hvorved driftsudgifterne til området også vil forøges. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at Musik- og Billedskolen samt Vej og Park tilføres flere midler til driften af KulturSpinderiet. Forvaltningen vurderer, at der til driften af området skal tilføres i alt kr. fordelt med: kr. til Musik- og Billedskolen til bl.a. rengøring, telesikring, overvågning og servicefunktion, kr. til Vej og Park til drift af udeområderne udover den nuværende indsats, herunder tømning af bl.a. affald, græsslåning, vintervedligehold og vedligehold af aktiviteter, kr. ekstra til gadelys som følge af den ekstra belysning på området kr. til udgifter i forbindelse med lyseffekterne på Lydspejlet el, vedligehold og programmering samt til vedligehold og udskiftning af instrumenter. Forvaltningen forslår, at der herudover afsættes kr. til at sikre aktiviteter på området finansieres af puljen til Kulturaktiviteter for unge og af unge (som herefter lukkes), mens der ansøges om en ny bevilling på kr. Midlerne til aktiviteter fordeles på kr. til aktiviteter og kr. til ansættelse af en deltidsansat Kultur Spinner, som skal sikre realisering af planerne herunder samling af kunstnergruppe. Forvaltningen forventer, at det er muligt at finde en kompetent Kultur Spinner blandt f.eks. kunstnere eller ansatte hos Musik og Billedskolen. Forslaget bygger på en erkendelse af, at der skal tages konkrete initiativer, opfølgning og koordinering hvis det ønskes, at der skal skabes et nyt liv, og at det er nødvendigt at afsætte personaleressourcer hertil. Konsekvens i forhold til visionen KulturSpinderiet understøtter visionen gennem begrønning af et tidligere industriområde og idet kulturelle aktiviteter nu i højere grad også foregår på et større udeområde i byen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 608

11 Økonomi Der fremsættes budgetønske om tillægsbevilling på kr. driftsudgifter i forbindelse med KulturSpinderiet samt tillægsbevilling på kr. til at sikre aktiviteter på området. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kultur Spinner 64608/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget fremsender de foreslåede budgetønsker til Byrådets budgetseminar omkring driftsudgifter til KulturSpinderiet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 609

12 290. Frigivelse af anlægsbevilling til KulturSpinderiet Dok.nr.: 8317 Sagsid.: 15/6469 Initialer: jejo Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med områdefornyelsen af Varde midtby etableres KulturSpinderiet på den gamle stålværks- og trådspinderigrund. Byrådet har tidligere godkendt dispositionsforslaget for området, mens den politiske følgegruppe har godkendt udbudsmaterialet for anlægsprojektet. Efter udbud er Poul Hansen Entreprenører, FSR Beton og Elverdal nu klar til at anlægge KulturSpinderiet, og i den forbindelse skal budgettet frigives. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at projektet sker i overensstemmelse med den af Byrådet godkendte dispositionsplan. Det samlede budget for KulturSpinderiet er på 16 mio. kr., heraf giver Lokale- og Anlægsfonden et tilskud på 3 mio. kr., mens puljen til udvendig vedligeholdelse finansierer ca. 1 mio. kr. til udvendigt vedligehold på Laboratoriebygningen. Forvaltningen vurderer, at hele den resterende anlægsbevillingen på 12 mio. kr., fordelt på 2015 og 2016, skal frigives nu, selvom enkelte dele såsom Lysspejlet og KunstLAB først etableres efterfølgende. Anlægsmidlerne er fordelt på både Udvalget for Plan og Teknik (områdefornyelse og p-plads) samt Udvalget for Kultur og Fritid. Konsekvens i forhold til visionen KulturSpinderiet understøtter visionens mål om at gøre Varde Kommune til en attraktiv bosætningskommune, hvor også de bynære naturområder anvendes aktivt til kulturelle aktiviteter. Området vil gennem ny beplantning komme til at fremstå som en flot overgang mellem by og land. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Frigivelse af samlet anlægsbevilling på 16 mio. kr. til KulturSpinderiet. Bevillingen er fordelt med anlægsbevilling og overførte midler på i alt 9,1 mio. kr. på Udvalget for Kultur og Fritids, med 3 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt med 0,9 mio. kr. fra midlerne til udvendig vedligeholdelse og 3 mio. kr. fra Udvalget for Plan og Tekniks midler til områdefornyelsen i Varde midtby. Høring Ingen Side 610

13 Bilag: 1 Åben Notat om anlægsmidler til KulturSpinderiet 74637/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet, at der søges om en samlet anlægsbevilling på 16 mio. kr. at anlægsbevillingerne til KulturSpinderiet på i alt 16 mio. kr. frigives til formålet, at der modtages 3 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden som indtægtstillægsbevilling. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Niels Christiansen og Kjeld Anker Espersen ønskede ført til protokol, at 0,9 mio.kr. er et stort beløb at tage fra den udvendige vedligeholdelseskonto til dette projekt. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt- Erhardt Jull ønskede ført til protokol, at han mener at 0,9 mio.kr. er et stort beløb at tage fra den udvendige vedligeholdelseskonto til dette projekt. Side 611

14 291. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2015 Dok.nr.: 8116 Sagsid.: 15/5352 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid støtter årligt et antal foreningers eliteidrætsaktiviteter og kan inden for eliteidrætspuljens budgetramme give støtte til: Eliteorienterede aktiviteter, som klubber ikke kan iværksætte uden støtte fra kommunen Idrætsgrene, hvor der er potentiale til at profilere Varde udadtil Træner- og konsulentansættelser ud over det nuværende niveau Projekter, der skal fastholde og udbygge det eksisterende idrætslige niveau. Udvalget for Kultur og Fritid vedtog 7. marts 2014 reviderede kriterier, som foreningerne skal efterleve for at komme i betragtning til at modtage tilskud fra eliteidrætspuljen. Der er indkommet 5 ansøgninger til puljen fra Nordenskov UIF (NUIF), Outrup GUB (GUB), Varde Faldskærmsklub, Varde IF - Kvindefodbold (VIF) og Varde Badminton Klub (VBK). De har alle søgt om tilskud til satsning inden for eliteidræt og talentudvikling. Der er søgt tilskud for i alt kr. Der er i 2015 afsat kr. på budgettet til eliteidræt. Restpuljen til eliteidræt i 2015 udgør kr. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 11. november 2014 at indgå en 4-årig sponsoraftale (gældende fra 2015) med Region Varde Elitesport (Speedway) på kr., som er finansieret af eliteidrætspuljen. Varde Badmintonklub og VIF, kvindefodbold fik sidste år tilskud fra eliteidrætspuljen. Varde Faldskærmsklub har tidligere søgt, men fik afslag, da der ikke var midler nok til at tilgodese alle projekter. Outrup GUB (powertumbling) har tidligere modtaget tilskud, men fik ved en fejl ikke indsendt ansøgning i NUIF-Volley har ikke tidligere søgt tilskud fra eliteidrætspuljen. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Budget for de enkelte projekter ser således ud: Forening Ansøgt Bevilget 2014 Budget Nordenskov UIF Volleyball kr. Outrup GUB - Powertumbling kr. Varde Faldskærmsklub kr. Varde IF Kvindefodbold kr kr. Varde Badmintonklub kr kr. I alt kr kr kr. Der er sendt mails ud til alle idrætsforeningers formænd for at annoncere om puljen og tidsfristen for ansøgning om tilskud. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at de fem projekter alle kan støttes i henhold til kriterierne for eliteidrætspuljen, da de er med til at fastholde og udbygge det eksisterende idrætslige niveau. Samtidig er de unikke på hver deres måde og måden, hvorpå de håndterer deres egen satsning indenfor elite. Derudover kan de alle være med til at brande Varde Side 612

15 Kommune positivt. Som et godt eksempel blev Varde Badminton Klub i februar kåret som Årets Ungdomsklub 2015 af Badminton Danmark. Forvaltningens vurdering af de enkelte projekter findes i bilag. Da der er indsendt ansøgninger for langt mere end der er budget til, har Kultur og Fritid undersøgt muligheden for at tilføre eliteidrætspuljen flere midler. Der kan som en mulig løsning tilføres puljen yderligere kr. finansieret af de midler, der var afsat til foreningskonsulenten, men som ikke vil blive anvendt fuldt ud da konsulenten først tiltræder i 2. halvår af Under forudsætning af at Udvalget godkender, at der tilføres puljen kr. foreslår forvaltningen følgende fordeling af eliteidrætspuljen: Forening Ansøgt Bevilling 2014 Nordenskov UIF Volleyball kr kr. Outrup GUB - Powertumbling kr kr. Varde Faldskærmsklub kr kr. Varde IF Kvindefodbold kr kr. Varde Badmintonklub kr kr. I alt kr kr. Se bilag vedr. fordeling af de enkelte projekter med bemærkninger. Det er forespurgt fra foreningerne, om ansøgningsfristen kan fastsættes tidligere, så foreningerne kan tilrettelægge den kommende sæson. Kultur og Fritid foreslår, at ansøgningsfristen sættes til 1. december, da budgettet for det kommende år er vedtaget på det tidspunkt. Hvis der er mange ansøgere til puljen vil forvaltningen dog ikke i samme grad kunne pege på en alternativ finansiering på det tidspunkt. Kultur og Fritid foreslår, at Udvalget drøfter, om Varde Kommune i samarbejde med erhvervslivet i Varde Kommune på sigt skal etablere en eliteidrætsfond, som kan være med til at styrke den absolutte elite i Varde Kommune. Retsgrundlag Kriterierne for eliteidræt Økonomi Restbeløb udgør kr. Kultur og Fritid foreslår at budgettet tilføres kr. fra budget afsat til ansættelse af foreningskonsulent. Der er afsat beløb til hel-års ansættelse i 2015, men konsulenten tiltræder først i 2. halvår af 2015, dvs. der er råderum til omplacering indenfor udvalgets budgetramme. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kriterier for eliteidrætspuljen 55173/15 2 Åben Forvaltningens notat/vurdering af de enkelte projekter 56458/15 3 Åben Varde IF - ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen 53873/15 4 Åben Varde IF - budget til ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen 53877/15 5 Åben Varde Badmintonkub - Ansøgning til Eliteidrætspuljen 53887/15 6 Åben Outrup GUB - ansøgning om tilskud til eliteidrætspuljen 53788/15 7 Åben Varde Faldskærmsklub - Ansøgning om eliteidræt 53894/15 Side 613

16 8 Åben Varde Faldskærmsklukb - Ansøgning om eliteidræt Varde 53899/15 Faldskærmsklub CP Elite 9 Åben Nordenskov UIF - budget for elite og talentsatsning /15 10 Åben Nordenskov UIF - strategiplan 53945/15 11 Åben Nordenskov UIF - Ansøgning om tilskud til eliteidræt 53946/15 12 Åben Forslag til fordeling af Eliteirætspuljen /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Eliteidrætspuljen for 2015 tilføres yderligere kr. finansieret af en del af midlerne afsat til foreningskonsulent, at Eliteidrætspuljen for 2015 fordeles efter forvaltningens forslag, og at Udvalget drøfter om ansøgningsfristen til Eliteidrætspuljen skal rykkes til 1. december for tilskud til det efterfølgende år. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget besluttede, ansøgningsfristen til Eliteidrætspuljen skal rykkes til 1. december for tilskud til det efterfølgende år. Et flertal af udvalget bestående af Preben Olesen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged og Erhardt Jull besluttede, at Eliteidrætspuljen for 2015 fordeles som følger: Outrup GUB - Powertumbling Varde IF Kvindefodbold Varde Badmintonklub I alt Holger Grumme Nielsen støtter forvaltningens anbefaling. Side 614

17 292. Ændret samarbejde - Ølgod Ungdomshus Dok.nr.: 8376 Sagsid.: 15/6691 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har besluttet, at der pr. 1. august 2015 etableres juniorklub (SFO 2) på alle skoler i kommunen. Tilbuddet gælder alle børn i 4-6 klasse, der får mulighed for at gå i juniorklub tre timer om eftermiddagen på alle hverdage. Det medfører at de eftermiddagsstilbud, som Ølgod Ungdomshus (ØU) har haft for samme gruppe børn ikke længere skal varetages af Ungdomshuset. Tilbuddene vil fortsat finde sted i ØU, men varetages af Ølgod Skole. ØU foreslår derfor en omorganisering af tilskuddene fra Varde Kommune, så de afspejler virkeligheden. ØUs forslag og regnskab for 2014 er vedlagt. ØU modtager årligt ca kr. til driften af ungdomshuset fra Kultur og Fritid. Jf. ØUs forslag reduceres udgifter til blandt andet løn og aktiviteter i forbindelse med eftermiddagsaktiviteterne med kr. Derudover vil ØU med den nye organisering kunne få en indtægt fra udlejning af lokaler til Ølgod Skole. Skolen vil indgå en lejeaftale med Ølgod Ungdomshus, som de selvstændigt har mulighed for at finansiere. ØU foreslår derfor, at deres kommunale tilskud nedsættes til kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at ØUs forslag er realistisk set i forhold til de ændrede forhold på eftermiddagsområdet. Det er desuden forvaltningens vurdering, at en administrativ let model bør tilstræbes. Derfor vurderer forvaltningen, at lokaleudleje til Ølgod Skole bør være en sag mellem skolen og ØU. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Nedsættelse af tilskuddet til ØU til kr. årligt vil medføre en besparelse på omkring kr. årligt for Udvalgets område. Høring Ingen Bilag: 1 Åben VS: Ølgod Ungdomshus fremtid - ØUH 2014 regnskab revideret.doc 70554/15 2 Åben VS: Ølgod Ungdomshus fremtid - ØUH 2016.doc 70554/15 Side 615

18 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ølgod Ungdomshus forslag godkendes, at tilskuddet til Ølgod Ungdomshus fra 1. august 2015 udgør kr. årligt, og at tilskuddet fremskrives efter gældende sats. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 616

19 293. Præsentation af resultater fra analysen af idrætsfaciliteter Dok.nr.: 8351 Sagsid.: 14/7649 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har afleveret den bestilte analyse af idrætsvaner og faciliteter i Varde Kommune. Rapporten skal give et vidensbaseret grundlag til fremtidige idrætspolitiske beslutninger og strategier. Rapporten bygger på informationer indsamlet i og i samarbejde med Varde Kommune. Der er indsamlet informationer via spørgeskemaundersøgelser blandt børn og voksne, benyttelse af idrætshaller og faciliteter generelt, udgifter til vedligehold og renoveringsbehov af idrætshaller mv. Rapporten sammenholder på flere områder forholdende i Varde Kommune med andre kommuner, som IDAN har samme type information på. Derved skabes et sammenligningsgrundlag, der kan sætte forholdende i Varde Kommune i en anden kontekst. Rapporten fremsætter en række anbefalinger til organisering og udvikling af området. Et par enkelte udviklingsorienterede uddrag her fra er: - Der vurderes et udviklingspotentiale i tilskuds- og lokalebookingsmodeller - Hallederne er en potentiel tredjepart, der kunne aktiveres yderligere - Udvikling af tilbud, der kan fange interessen hos de unge, de årige og de ældre, kan være et potentielt udviklingsområde. IDAN deltager på mødet kl. 15. Der er afsat 45 minutter til fremlæggelse af overordnede konklusioner og besvarelse af spørgsmål fra Udvalget. Rapporten er vedlagt. IDAN deltager ligeledes på Byrådets møde den 30. juni, hvor rapporten fremlægges. Herefter sendes rapporten til kommentering blandt interessenter. Såfremt rapporten giver anledning til særlige initiativer, medtages de til behandling på Budgetseminar Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at IDANs rapport giver et retvisende indblik i idrætsvaner og generelle forhold om idrætsfaciliteterne i Varde Kommune. Det er ligeledes forvaltningens vurdering at rapportens resultater og anbefalinger til organisering og udvikling af idrætsområdet danner et godt grundlag for fremtidige idrætspolitiske beslutninger og forvaltningsmæssig opgaveløsning. Det er forvaltningens vurdering, at gennemførelse af halanalysen har været en relevant proces, da samarbejdet med IDAN om levering af information har givet anledning til at kigge nærmere på områder, der ikke normalt har forvaltningens bevågenhed. Side 617

20 Det er desuden forvaltningens vurdering, at samarbejdet med IDAN er forløbet godt, og at der har været en tæt dialog, hvor IDAN har taget informationer fra arbejds- og følgegrupper med i analysen og udarbejdelsen af rapporten. Gennem løbende dialog med interessenter er det forvaltningens vurdering, at der er stor bevågenhed omkring rapporten og dens resultater. Det er forvaltningens vurdering, at det er en styrke, at det er et eksternt konsulentbureau, der har udført analysen. Det bibringer rapporten en særlig udefrakommende objektivitet, der styrker rapporten. Det er forvaltningens vurdering, at det vil gøre det efterfølgende arbejde med rapportens resultater nemmere. Konsekvens i forhold til visionen Rapporten spørger til folks idrætsvaner, herunder også brugen af naturen. Samspillet mellem foreninger, faciliteter og naturen nævnes som et potentielt udviklingsområde. Vi dyrker idræt i naturen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen. Høring SIV og VIR har haft repræsentanter i arbejdsgruppen og dermed deltaget i alle afholdte møder om analysen. Udviklingsrådende, VIR, VFR, SIV og Ungerådet er blevet inviteret til deltagelse i følgegruppen og er dermed blevet indbudt til information og dialog med IDAN. Hallederne er blevet informeret af IDAN og har deltaget i indsamling af data. Rapporten sendes til kommentering hos alle interessenter hen over sommeren efter første politiske behandling. Bilag: 1 Åben Varde - hovedrapport - Varde Kommune 75163/15 2 Åben Varde - hovedrapport - Afslutningsnotat 75165/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager rapporten efterretningen. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Rapporten blev taget til efterretning. Rapporten vil blive sendt i høring efter temadrøftelse på Byrådsmøde den 30. juni Høringen foregår 1. juli til 10. august 2015, høringsparterne er orienteret om høringen. Side 618

21 Forvaltningen anmodes om efter høringsperioden, at udarbejde oplæg til handleplaner på baggrund af de anbefalinger der er fremkommet i rapporten og af høringssvarene, til fremlæggelse i udvalget. Side 619

22 294. Selvejende idræts- og svømmehallers bygningsvedligehold Dok.nr.: 8473 Sagsid.: 13/10188 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har foretaget en analyse af behovet for vedligeholdelse af idræts- og svømmehallerne i kommunen. Analysen er baseret på et program til registrering af bygningers nuværende tilstand og behov for renoveringer og vedligeholdelse - Caretaker. Analysen viser for de selvejende idræts- og svømmehaller, at bygningerne ikke er løbende vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang, at der derfor er opstået behov for renoveringer, og at der bør iværksættes renovering for at forhindre forværring af skader på bygninger. I Caretaker er der foretaget beregning af, hvad renoveringer og løbende vedligehold vil koste i løbet af de næste 10 år. De selvejende haller indsender løbende ønsker om økonomisk hjælp til renovering af bygningsdele, f.eks. reparationer af tage og halgulv. Haller søger både om tilskud, om lån ved kommunen og om garantistillelse for lån ved andre långivere. Med denne baggrund er der foretaget en vurdering af, om de selvejende haller vil være i stand til at bringe bygningerne i en vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand inden for den skitserede 10-års periode. Vurderingen fremgår af bilag. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at de selvejende haller generelt har en meget stor udfordring med at gennemføre de renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, som analysen beskriver som nødvendige, hvis ikke de får økonomisk bistand. Forvaltningen foreslår, at der politisk tages stilling til, hvordan kommunen i fremtiden kan deltage i vedligeholdelsen af de selvejende hallers bygningsfaciliteter. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Selvejende haller - regnskab, afskrivning, ejendomsvedligehold 73114/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 620

23 at Udvalget drøfter de selvejende hallers økonomiske status i forhold til vedligeholdelse af deres bygninger. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med modeller for vedligeholdelse af de selvejende idræts- og svømmehaller, i samarbejde med SIV. Side 621

24 295. Dialog med Blåvandshuk Idrætscenter om revideret ansøgning om tilladelse til optagelse af lån Dok.nr.: 8333 Sagsid.: 15/3733 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget behandlede på mødet den 21. april Blåvandshuk Idrætscenters (BIC) ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udviklingsprojekt. Udvalget havde en række spørgsmål til BICs projekt, som ansøgningsmaterialet ikke gav svar på. BIC har derfor efterfølgende beskrevet de områder, som Udvalget havde spørgsmål til. Spørgsmålene, der er stillet til BIC, og BICs svarskrift med bilag er vedlagt. BICs projekt har ændret karakter, da ejendommen, der skulle anvendes til flex fodbold og helårs-golf er blevet solgt til anden side. BIC ansøger derfor ikke længere om tilladelse til at måtte optage et lån i størrelsen 6 mio. kr. Køberen af ejendommen er dog muligvis interesseret i at gennemføre det koncept, som BIC udviklede. Derfor er der stadig mulighed for at BICs udviklingsplan kan gennemføres, som planlagt, dog med andre ejerforhold. BIC ønsker fortsat at gennemføre den del af projektet, der kræver etablering af overnatningsmuligheder for lejrskoler. BIC ønsker derfor at etablere en eksternt finansieret låneramme på op til 2,8 mio. kr. til at dække følgende tiltag: - Etablering af naturhytter - Omlægning af kortfristet gæld til langfristet Lånene ønskes så vidt muligt finansieret som kommunalt lån eller alternativt på baggrund af kommunal garanti. BIC deltager i mødet kl , så Udvalget har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Der er afsat 30 minutter hertil. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at BICs reviderede ansøgning og dermed den krævede låneramme er mere fornuftig BICs generelle økonomi og driftsresultater taget i betragtning. Forvaltningen har noteret sig ændringerne i ansøgningen og finder det positivt, hvis den nye ejer af ejendommen vil samarbejde om BICs oprindelige koncept, så der kan opnås den tænkte synergieffekt, der er den grundlæggende ide i udviklingsplanerne. Det er dog forvaltningens vurdering at optagelse af et lån på 2,8 mio. fortsat er en relativ stor investering, der medfører en vis risiko, da der bliver nye lån, som skal afdrages. Det er dog forvaltningens vurdering, at omlægning fra kort- til langfristet gæld, vil medføre en økonomisk besparelse for BIC. Det vil begrænse omkostningerne ved lånoptagelsen. Forvaltningen kender ikke de samlede udgifter da det afhænger af de konkrete lånevilkår. Side 622

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Kl. 15.00 Information til politikerne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Dronningeværelset, Det gamle rådhus, Torvet i Varde

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Dronningeværelset, Det gamle rådhus, Torvet i Varde Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, Det gamle rådhus, Torvet i Varde

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:40 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere