Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 284. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Strategiudvikling for biblioteket Budgetstatus 30. april Udvalget for Kultur og Fritid Budgetforslag Udvalget for Kultur og Fritid Budgetønske angående drift af KulturSpinderiet Frigivelse af anlægsbevilling til KulturSpinderiet Fordeling af Eliteidrætspuljen Ændret samarbejde - Ølgod Ungdomshus Præsentation af resultater fra analysen af idrætsfaciliteter Selvejende idræts- og svømmehallers bygningsvedligehold Dialog med Blåvandshuk Idrætscenter om revideret ansøgning om tilladelse til optagelse af lån Ansøgning - Kommunalt lån, Skovlund-Ansager Hallen Ansøgning - Kommunalt lån, Horne Hallen Ansøgning - Kommunalt lån, Outrup Kultur og Idrætscenter Ansøgning - Tilskud til dræning af grund, Billum BMX Ansøgning - Tilskud til Karlsgårde Dag for 2015 og fremadrettet Ansøgning - Tilskud i 2015, Varde Musikforening Ansøgning - Tilskud til Sommerkoncerter i Vestjylland Placering af Otto Frello værker i Varde midtby Råderumskatalog , Udvalget for Kultur og Fritid Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Kultur og Fritid Evaluering af KL's Kultur og Fritidskonference Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til pressen Bilagsliste Underskriftsblad Side 600

3 284. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5726 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt Side 601

4 285. Gensidig orientering Dok.nr.: 7153 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Regional kulturaftale, brev fra Styregruppen til ministeren Studietur til Amsterdam Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Ansøgning fra Helle Hallen Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Lisbet orienterede fra: Tur til Randers med Byrådet. Møde i Kunstudvalget om nyt kunstværk i Oksbøl Side 602

5 286. Strategiudvikling for biblioteket Dok.nr.: 8354 Sagsid.: 15/6580 Initialer: kale Åben sag Sagsfremstilling Under overskriften Biblioteket som moderne kulturhus ønsker biblioteket at lave en ny strategi, der skal angive retningen for Varde Bibliotek, når den nuværende bibliotekspolitik udløber i Bibliotekschefen deltager i mødet kl og giver et oplæg om: - status for biblioteket og biblioteksområdet i det hele taget, - hvilke forløb og resultater, der fører frem til den ny strategi for biblioteket, - elementer i den ny biblioteksstrategi. Der ønskes derfor en generel drøftelse af de forløb, der skal føre frem til den ny strategi for biblioteket, herunder graden af den politiske involvering undervejs. Konsekvens i forhold til visionen Under arbejdet med den ny biblioteksstrategi vil vi sørge for at inkorporere visionen om Vi i naturen. Retsgrundlag Biblioteksloven Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at drøftelsen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 603

6 287. Budgetstatus 30. april Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 8373 Sagsid.: 15/199 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor Udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at Udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser, at der er forbrugt 39,4 % af driftsbudgettet på samlet 84,2 mio. kr. Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i Projektet tilskud til energirenovering af idrætsanlæg viser et restbeløb på kr., som ikke bliver brugt. Restbevilling foreslås anvendt til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet på Stålværksvej. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at budgetopfølgningen ikke giver anledning til bemærkninger. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Anlægsprojekt Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetrapport 30. april Udvalget for Kultur og Fritid 72801/15 2 Åben Anlægsprojekter - status 30. april /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetstatus pr. 30. april 2015 tages til efterretning, og Side 604

7 at restbevilling på kr. vedrørende tilskud til energirenovering af idrætsanlæg anvendes til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet på Stålværksvej. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 605

8 288. Budgetforslag Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 8357 Sagsid.: 14/12945 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2016 og budgetoverslag for årene Fristen for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg er fastsat til den 18. juni Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016 er det vedtagne budget for 2015 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendte ved budgetlægningen for Endvidere korrigeres for konsekvenser af tidligere politiske beslutninger. Ændringerne må ikke påvirke serviceniveauet. Til udvalgets behandling foreligger: Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2014 Nye ønsker til driftsbudgettet for Nye ønsker til anlægsbudgettet for I den vedtagne procedure for budget 2016 er det oplyst, at der fra udvalgene maksimalt kan fremsættes nye driftsønsker for i alt 28 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritids forholdsmæssige andel udgør 1,1 mio. kr. Retsgrundlag Styrelsesloven Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgettilretninger Udvalg for Kultur og Fritid 72863/15 2 Åben Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid 76960/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at nye budgetønsker prioriteres, at oversigt over budgettilretninger godkendes, Side 606

9 at de specielle bemærkninger til budget 2016 godkendes, og at det samledes budgetforslag, herunder prioriterede nye ønsker til drifts- og anlægsbudget samt specielle bemærkninger, fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til videre behandling på budgetseminar i september Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 607

10 289. Budgetønske angående drift af KulturSpinderiet Dok.nr.: 8318 Sagsid.: 15/6469 Initialer: jejo Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune anlægger i de kommende måneder KulturSpinderiet i henhold til den af byrådet godkendte dispositionsplan. KulturSpinderiet indgår som et delprojekt i byrådets program for områdefornyelsen af Varde midtby. Med anlægget af KulturSpinderiet får Stålværks-og trådspinderigrunden nye funktioner og væsentligt flere daglige brugere, hvorved driftsudgifterne til området også vil forøges. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at Musik- og Billedskolen samt Vej og Park tilføres flere midler til driften af KulturSpinderiet. Forvaltningen vurderer, at der til driften af området skal tilføres i alt kr. fordelt med: kr. til Musik- og Billedskolen til bl.a. rengøring, telesikring, overvågning og servicefunktion, kr. til Vej og Park til drift af udeområderne udover den nuværende indsats, herunder tømning af bl.a. affald, græsslåning, vintervedligehold og vedligehold af aktiviteter, kr. ekstra til gadelys som følge af den ekstra belysning på området kr. til udgifter i forbindelse med lyseffekterne på Lydspejlet el, vedligehold og programmering samt til vedligehold og udskiftning af instrumenter. Forvaltningen forslår, at der herudover afsættes kr. til at sikre aktiviteter på området finansieres af puljen til Kulturaktiviteter for unge og af unge (som herefter lukkes), mens der ansøges om en ny bevilling på kr. Midlerne til aktiviteter fordeles på kr. til aktiviteter og kr. til ansættelse af en deltidsansat Kultur Spinner, som skal sikre realisering af planerne herunder samling af kunstnergruppe. Forvaltningen forventer, at det er muligt at finde en kompetent Kultur Spinner blandt f.eks. kunstnere eller ansatte hos Musik og Billedskolen. Forslaget bygger på en erkendelse af, at der skal tages konkrete initiativer, opfølgning og koordinering hvis det ønskes, at der skal skabes et nyt liv, og at det er nødvendigt at afsætte personaleressourcer hertil. Konsekvens i forhold til visionen KulturSpinderiet understøtter visionen gennem begrønning af et tidligere industriområde og idet kulturelle aktiviteter nu i højere grad også foregår på et større udeområde i byen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 608

11 Økonomi Der fremsættes budgetønske om tillægsbevilling på kr. driftsudgifter i forbindelse med KulturSpinderiet samt tillægsbevilling på kr. til at sikre aktiviteter på området. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kultur Spinner 64608/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget fremsender de foreslåede budgetønsker til Byrådets budgetseminar omkring driftsudgifter til KulturSpinderiet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 609

12 290. Frigivelse af anlægsbevilling til KulturSpinderiet Dok.nr.: 8317 Sagsid.: 15/6469 Initialer: jejo Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med områdefornyelsen af Varde midtby etableres KulturSpinderiet på den gamle stålværks- og trådspinderigrund. Byrådet har tidligere godkendt dispositionsforslaget for området, mens den politiske følgegruppe har godkendt udbudsmaterialet for anlægsprojektet. Efter udbud er Poul Hansen Entreprenører, FSR Beton og Elverdal nu klar til at anlægge KulturSpinderiet, og i den forbindelse skal budgettet frigives. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at projektet sker i overensstemmelse med den af Byrådet godkendte dispositionsplan. Det samlede budget for KulturSpinderiet er på 16 mio. kr., heraf giver Lokale- og Anlægsfonden et tilskud på 3 mio. kr., mens puljen til udvendig vedligeholdelse finansierer ca. 1 mio. kr. til udvendigt vedligehold på Laboratoriebygningen. Forvaltningen vurderer, at hele den resterende anlægsbevillingen på 12 mio. kr., fordelt på 2015 og 2016, skal frigives nu, selvom enkelte dele såsom Lysspejlet og KunstLAB først etableres efterfølgende. Anlægsmidlerne er fordelt på både Udvalget for Plan og Teknik (områdefornyelse og p-plads) samt Udvalget for Kultur og Fritid. Konsekvens i forhold til visionen KulturSpinderiet understøtter visionens mål om at gøre Varde Kommune til en attraktiv bosætningskommune, hvor også de bynære naturområder anvendes aktivt til kulturelle aktiviteter. Området vil gennem ny beplantning komme til at fremstå som en flot overgang mellem by og land. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Frigivelse af samlet anlægsbevilling på 16 mio. kr. til KulturSpinderiet. Bevillingen er fordelt med anlægsbevilling og overførte midler på i alt 9,1 mio. kr. på Udvalget for Kultur og Fritids, med 3 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt med 0,9 mio. kr. fra midlerne til udvendig vedligeholdelse og 3 mio. kr. fra Udvalget for Plan og Tekniks midler til områdefornyelsen i Varde midtby. Høring Ingen Side 610

13 Bilag: 1 Åben Notat om anlægsmidler til KulturSpinderiet 74637/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet, at der søges om en samlet anlægsbevilling på 16 mio. kr. at anlægsbevillingerne til KulturSpinderiet på i alt 16 mio. kr. frigives til formålet, at der modtages 3 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden som indtægtstillægsbevilling. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Niels Christiansen og Kjeld Anker Espersen ønskede ført til protokol, at 0,9 mio.kr. er et stort beløb at tage fra den udvendige vedligeholdelseskonto til dette projekt. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt- Erhardt Jull ønskede ført til protokol, at han mener at 0,9 mio.kr. er et stort beløb at tage fra den udvendige vedligeholdelseskonto til dette projekt. Side 611

14 291. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2015 Dok.nr.: 8116 Sagsid.: 15/5352 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid støtter årligt et antal foreningers eliteidrætsaktiviteter og kan inden for eliteidrætspuljens budgetramme give støtte til: Eliteorienterede aktiviteter, som klubber ikke kan iværksætte uden støtte fra kommunen Idrætsgrene, hvor der er potentiale til at profilere Varde udadtil Træner- og konsulentansættelser ud over det nuværende niveau Projekter, der skal fastholde og udbygge det eksisterende idrætslige niveau. Udvalget for Kultur og Fritid vedtog 7. marts 2014 reviderede kriterier, som foreningerne skal efterleve for at komme i betragtning til at modtage tilskud fra eliteidrætspuljen. Der er indkommet 5 ansøgninger til puljen fra Nordenskov UIF (NUIF), Outrup GUB (GUB), Varde Faldskærmsklub, Varde IF - Kvindefodbold (VIF) og Varde Badminton Klub (VBK). De har alle søgt om tilskud til satsning inden for eliteidræt og talentudvikling. Der er søgt tilskud for i alt kr. Der er i 2015 afsat kr. på budgettet til eliteidræt. Restpuljen til eliteidræt i 2015 udgør kr. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 11. november 2014 at indgå en 4-årig sponsoraftale (gældende fra 2015) med Region Varde Elitesport (Speedway) på kr., som er finansieret af eliteidrætspuljen. Varde Badmintonklub og VIF, kvindefodbold fik sidste år tilskud fra eliteidrætspuljen. Varde Faldskærmsklub har tidligere søgt, men fik afslag, da der ikke var midler nok til at tilgodese alle projekter. Outrup GUB (powertumbling) har tidligere modtaget tilskud, men fik ved en fejl ikke indsendt ansøgning i NUIF-Volley har ikke tidligere søgt tilskud fra eliteidrætspuljen. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Budget for de enkelte projekter ser således ud: Forening Ansøgt Bevilget 2014 Budget Nordenskov UIF Volleyball kr. Outrup GUB - Powertumbling kr. Varde Faldskærmsklub kr. Varde IF Kvindefodbold kr kr. Varde Badmintonklub kr kr. I alt kr kr kr. Der er sendt mails ud til alle idrætsforeningers formænd for at annoncere om puljen og tidsfristen for ansøgning om tilskud. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at de fem projekter alle kan støttes i henhold til kriterierne for eliteidrætspuljen, da de er med til at fastholde og udbygge det eksisterende idrætslige niveau. Samtidig er de unikke på hver deres måde og måden, hvorpå de håndterer deres egen satsning indenfor elite. Derudover kan de alle være med til at brande Varde Side 612

15 Kommune positivt. Som et godt eksempel blev Varde Badminton Klub i februar kåret som Årets Ungdomsklub 2015 af Badminton Danmark. Forvaltningens vurdering af de enkelte projekter findes i bilag. Da der er indsendt ansøgninger for langt mere end der er budget til, har Kultur og Fritid undersøgt muligheden for at tilføre eliteidrætspuljen flere midler. Der kan som en mulig løsning tilføres puljen yderligere kr. finansieret af de midler, der var afsat til foreningskonsulenten, men som ikke vil blive anvendt fuldt ud da konsulenten først tiltræder i 2. halvår af Under forudsætning af at Udvalget godkender, at der tilføres puljen kr. foreslår forvaltningen følgende fordeling af eliteidrætspuljen: Forening Ansøgt Bevilling 2014 Nordenskov UIF Volleyball kr kr. Outrup GUB - Powertumbling kr kr. Varde Faldskærmsklub kr kr. Varde IF Kvindefodbold kr kr. Varde Badmintonklub kr kr. I alt kr kr. Se bilag vedr. fordeling af de enkelte projekter med bemærkninger. Det er forespurgt fra foreningerne, om ansøgningsfristen kan fastsættes tidligere, så foreningerne kan tilrettelægge den kommende sæson. Kultur og Fritid foreslår, at ansøgningsfristen sættes til 1. december, da budgettet for det kommende år er vedtaget på det tidspunkt. Hvis der er mange ansøgere til puljen vil forvaltningen dog ikke i samme grad kunne pege på en alternativ finansiering på det tidspunkt. Kultur og Fritid foreslår, at Udvalget drøfter, om Varde Kommune i samarbejde med erhvervslivet i Varde Kommune på sigt skal etablere en eliteidrætsfond, som kan være med til at styrke den absolutte elite i Varde Kommune. Retsgrundlag Kriterierne for eliteidræt Økonomi Restbeløb udgør kr. Kultur og Fritid foreslår at budgettet tilføres kr. fra budget afsat til ansættelse af foreningskonsulent. Der er afsat beløb til hel-års ansættelse i 2015, men konsulenten tiltræder først i 2. halvår af 2015, dvs. der er råderum til omplacering indenfor udvalgets budgetramme. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kriterier for eliteidrætspuljen 55173/15 2 Åben Forvaltningens notat/vurdering af de enkelte projekter 56458/15 3 Åben Varde IF - ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen 53873/15 4 Åben Varde IF - budget til ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen 53877/15 5 Åben Varde Badmintonkub - Ansøgning til Eliteidrætspuljen 53887/15 6 Åben Outrup GUB - ansøgning om tilskud til eliteidrætspuljen 53788/15 7 Åben Varde Faldskærmsklub - Ansøgning om eliteidræt 53894/15 Side 613

16 8 Åben Varde Faldskærmsklukb - Ansøgning om eliteidræt Varde 53899/15 Faldskærmsklub CP Elite 9 Åben Nordenskov UIF - budget for elite og talentsatsning /15 10 Åben Nordenskov UIF - strategiplan 53945/15 11 Åben Nordenskov UIF - Ansøgning om tilskud til eliteidræt 53946/15 12 Åben Forslag til fordeling af Eliteirætspuljen /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Eliteidrætspuljen for 2015 tilføres yderligere kr. finansieret af en del af midlerne afsat til foreningskonsulent, at Eliteidrætspuljen for 2015 fordeles efter forvaltningens forslag, og at Udvalget drøfter om ansøgningsfristen til Eliteidrætspuljen skal rykkes til 1. december for tilskud til det efterfølgende år. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget besluttede, ansøgningsfristen til Eliteidrætspuljen skal rykkes til 1. december for tilskud til det efterfølgende år. Et flertal af udvalget bestående af Preben Olesen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged og Erhardt Jull besluttede, at Eliteidrætspuljen for 2015 fordeles som følger: Outrup GUB - Powertumbling Varde IF Kvindefodbold Varde Badmintonklub I alt Holger Grumme Nielsen støtter forvaltningens anbefaling. Side 614

17 292. Ændret samarbejde - Ølgod Ungdomshus Dok.nr.: 8376 Sagsid.: 15/6691 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har besluttet, at der pr. 1. august 2015 etableres juniorklub (SFO 2) på alle skoler i kommunen. Tilbuddet gælder alle børn i 4-6 klasse, der får mulighed for at gå i juniorklub tre timer om eftermiddagen på alle hverdage. Det medfører at de eftermiddagsstilbud, som Ølgod Ungdomshus (ØU) har haft for samme gruppe børn ikke længere skal varetages af Ungdomshuset. Tilbuddene vil fortsat finde sted i ØU, men varetages af Ølgod Skole. ØU foreslår derfor en omorganisering af tilskuddene fra Varde Kommune, så de afspejler virkeligheden. ØUs forslag og regnskab for 2014 er vedlagt. ØU modtager årligt ca kr. til driften af ungdomshuset fra Kultur og Fritid. Jf. ØUs forslag reduceres udgifter til blandt andet løn og aktiviteter i forbindelse med eftermiddagsaktiviteterne med kr. Derudover vil ØU med den nye organisering kunne få en indtægt fra udlejning af lokaler til Ølgod Skole. Skolen vil indgå en lejeaftale med Ølgod Ungdomshus, som de selvstændigt har mulighed for at finansiere. ØU foreslår derfor, at deres kommunale tilskud nedsættes til kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at ØUs forslag er realistisk set i forhold til de ændrede forhold på eftermiddagsområdet. Det er desuden forvaltningens vurdering, at en administrativ let model bør tilstræbes. Derfor vurderer forvaltningen, at lokaleudleje til Ølgod Skole bør være en sag mellem skolen og ØU. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Nedsættelse af tilskuddet til ØU til kr. årligt vil medføre en besparelse på omkring kr. årligt for Udvalgets område. Høring Ingen Bilag: 1 Åben VS: Ølgod Ungdomshus fremtid - ØUH 2014 regnskab revideret.doc 70554/15 2 Åben VS: Ølgod Ungdomshus fremtid - ØUH 2016.doc 70554/15 Side 615

18 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ølgod Ungdomshus forslag godkendes, at tilskuddet til Ølgod Ungdomshus fra 1. august 2015 udgør kr. årligt, og at tilskuddet fremskrives efter gældende sats. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 616

19 293. Præsentation af resultater fra analysen af idrætsfaciliteter Dok.nr.: 8351 Sagsid.: 14/7649 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har afleveret den bestilte analyse af idrætsvaner og faciliteter i Varde Kommune. Rapporten skal give et vidensbaseret grundlag til fremtidige idrætspolitiske beslutninger og strategier. Rapporten bygger på informationer indsamlet i og i samarbejde med Varde Kommune. Der er indsamlet informationer via spørgeskemaundersøgelser blandt børn og voksne, benyttelse af idrætshaller og faciliteter generelt, udgifter til vedligehold og renoveringsbehov af idrætshaller mv. Rapporten sammenholder på flere områder forholdende i Varde Kommune med andre kommuner, som IDAN har samme type information på. Derved skabes et sammenligningsgrundlag, der kan sætte forholdende i Varde Kommune i en anden kontekst. Rapporten fremsætter en række anbefalinger til organisering og udvikling af området. Et par enkelte udviklingsorienterede uddrag her fra er: - Der vurderes et udviklingspotentiale i tilskuds- og lokalebookingsmodeller - Hallederne er en potentiel tredjepart, der kunne aktiveres yderligere - Udvikling af tilbud, der kan fange interessen hos de unge, de årige og de ældre, kan være et potentielt udviklingsområde. IDAN deltager på mødet kl. 15. Der er afsat 45 minutter til fremlæggelse af overordnede konklusioner og besvarelse af spørgsmål fra Udvalget. Rapporten er vedlagt. IDAN deltager ligeledes på Byrådets møde den 30. juni, hvor rapporten fremlægges. Herefter sendes rapporten til kommentering blandt interessenter. Såfremt rapporten giver anledning til særlige initiativer, medtages de til behandling på Budgetseminar Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at IDANs rapport giver et retvisende indblik i idrætsvaner og generelle forhold om idrætsfaciliteterne i Varde Kommune. Det er ligeledes forvaltningens vurdering at rapportens resultater og anbefalinger til organisering og udvikling af idrætsområdet danner et godt grundlag for fremtidige idrætspolitiske beslutninger og forvaltningsmæssig opgaveløsning. Det er forvaltningens vurdering, at gennemførelse af halanalysen har været en relevant proces, da samarbejdet med IDAN om levering af information har givet anledning til at kigge nærmere på områder, der ikke normalt har forvaltningens bevågenhed. Side 617

20 Det er desuden forvaltningens vurdering, at samarbejdet med IDAN er forløbet godt, og at der har været en tæt dialog, hvor IDAN har taget informationer fra arbejds- og følgegrupper med i analysen og udarbejdelsen af rapporten. Gennem løbende dialog med interessenter er det forvaltningens vurdering, at der er stor bevågenhed omkring rapporten og dens resultater. Det er forvaltningens vurdering, at det er en styrke, at det er et eksternt konsulentbureau, der har udført analysen. Det bibringer rapporten en særlig udefrakommende objektivitet, der styrker rapporten. Det er forvaltningens vurdering, at det vil gøre det efterfølgende arbejde med rapportens resultater nemmere. Konsekvens i forhold til visionen Rapporten spørger til folks idrætsvaner, herunder også brugen af naturen. Samspillet mellem foreninger, faciliteter og naturen nævnes som et potentielt udviklingsområde. Vi dyrker idræt i naturen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen. Høring SIV og VIR har haft repræsentanter i arbejdsgruppen og dermed deltaget i alle afholdte møder om analysen. Udviklingsrådende, VIR, VFR, SIV og Ungerådet er blevet inviteret til deltagelse i følgegruppen og er dermed blevet indbudt til information og dialog med IDAN. Hallederne er blevet informeret af IDAN og har deltaget i indsamling af data. Rapporten sendes til kommentering hos alle interessenter hen over sommeren efter første politiske behandling. Bilag: 1 Åben Varde - hovedrapport - Varde Kommune 75163/15 2 Åben Varde - hovedrapport - Afslutningsnotat 75165/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager rapporten efterretningen. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Rapporten blev taget til efterretning. Rapporten vil blive sendt i høring efter temadrøftelse på Byrådsmøde den 30. juni Høringen foregår 1. juli til 10. august 2015, høringsparterne er orienteret om høringen. Side 618

21 Forvaltningen anmodes om efter høringsperioden, at udarbejde oplæg til handleplaner på baggrund af de anbefalinger der er fremkommet i rapporten og af høringssvarene, til fremlæggelse i udvalget. Side 619

22 294. Selvejende idræts- og svømmehallers bygningsvedligehold Dok.nr.: 8473 Sagsid.: 13/10188 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har foretaget en analyse af behovet for vedligeholdelse af idræts- og svømmehallerne i kommunen. Analysen er baseret på et program til registrering af bygningers nuværende tilstand og behov for renoveringer og vedligeholdelse - Caretaker. Analysen viser for de selvejende idræts- og svømmehaller, at bygningerne ikke er løbende vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang, at der derfor er opstået behov for renoveringer, og at der bør iværksættes renovering for at forhindre forværring af skader på bygninger. I Caretaker er der foretaget beregning af, hvad renoveringer og løbende vedligehold vil koste i løbet af de næste 10 år. De selvejende haller indsender løbende ønsker om økonomisk hjælp til renovering af bygningsdele, f.eks. reparationer af tage og halgulv. Haller søger både om tilskud, om lån ved kommunen og om garantistillelse for lån ved andre långivere. Med denne baggrund er der foretaget en vurdering af, om de selvejende haller vil være i stand til at bringe bygningerne i en vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand inden for den skitserede 10-års periode. Vurderingen fremgår af bilag. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at de selvejende haller generelt har en meget stor udfordring med at gennemføre de renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, som analysen beskriver som nødvendige, hvis ikke de får økonomisk bistand. Forvaltningen foreslår, at der politisk tages stilling til, hvordan kommunen i fremtiden kan deltage i vedligeholdelsen af de selvejende hallers bygningsfaciliteter. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Selvejende haller - regnskab, afskrivning, ejendomsvedligehold 73114/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 620

23 at Udvalget drøfter de selvejende hallers økonomiske status i forhold til vedligeholdelse af deres bygninger. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med modeller for vedligeholdelse af de selvejende idræts- og svømmehaller, i samarbejde med SIV. Side 621

24 295. Dialog med Blåvandshuk Idrætscenter om revideret ansøgning om tilladelse til optagelse af lån Dok.nr.: 8333 Sagsid.: 15/3733 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget behandlede på mødet den 21. april Blåvandshuk Idrætscenters (BIC) ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til udviklingsprojekt. Udvalget havde en række spørgsmål til BICs projekt, som ansøgningsmaterialet ikke gav svar på. BIC har derfor efterfølgende beskrevet de områder, som Udvalget havde spørgsmål til. Spørgsmålene, der er stillet til BIC, og BICs svarskrift med bilag er vedlagt. BICs projekt har ændret karakter, da ejendommen, der skulle anvendes til flex fodbold og helårs-golf er blevet solgt til anden side. BIC ansøger derfor ikke længere om tilladelse til at måtte optage et lån i størrelsen 6 mio. kr. Køberen af ejendommen er dog muligvis interesseret i at gennemføre det koncept, som BIC udviklede. Derfor er der stadig mulighed for at BICs udviklingsplan kan gennemføres, som planlagt, dog med andre ejerforhold. BIC ønsker fortsat at gennemføre den del af projektet, der kræver etablering af overnatningsmuligheder for lejrskoler. BIC ønsker derfor at etablere en eksternt finansieret låneramme på op til 2,8 mio. kr. til at dække følgende tiltag: - Etablering af naturhytter - Omlægning af kortfristet gæld til langfristet Lånene ønskes så vidt muligt finansieret som kommunalt lån eller alternativt på baggrund af kommunal garanti. BIC deltager i mødet kl , så Udvalget har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Der er afsat 30 minutter hertil. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at BICs reviderede ansøgning og dermed den krævede låneramme er mere fornuftig BICs generelle økonomi og driftsresultater taget i betragtning. Forvaltningen har noteret sig ændringerne i ansøgningen og finder det positivt, hvis den nye ejer af ejendommen vil samarbejde om BICs oprindelige koncept, så der kan opnås den tænkte synergieffekt, der er den grundlæggende ide i udviklingsplanerne. Det er dog forvaltningens vurdering at optagelse af et lån på 2,8 mio. fortsat er en relativ stor investering, der medfører en vis risiko, da der bliver nye lån, som skal afdrages. Det er dog forvaltningens vurdering, at omlægning fra kort- til langfristet gæld, vil medføre en økonomisk besparelse for BIC. Det vil begrænse omkostningerne ved lånoptagelsen. Forvaltningen kender ikke de samlede udgifter da det afhænger af de konkrete lånevilkår. Side 622

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere