Gruppeulykkesforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeulykkesforsikring"

Transkript

1 LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: RUNA FORSIKRING A/S Tlf: FDM FORSIKRING A/S Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit: Side: 1 Hvem er sikret 3 2 Hvornår dækkes 3 Børneulykkesforsikring 3 Hvor dækkes 3 4 Hvad dækker forsikringen 3 5 Forsikringen dækker ikke 3 Sygdom m.v. Forsæt, grov uagtsomhed m.v. Farlig sport m.v. Tyggeskader Krig m.v. 6 Erstatning 4 Erstatning ved invaliditet Tillægserstatning Erstatning ved tandskade Erstatning vedrørende befordring og behandling Erstatning ved død Nedsættelse af ydelserne 7 Hvis skaden sker 4 8 Ændringer i risikoen 5 Motorcykel Pilot 9 Præmien 5 Præmiens betaling Indeksregulering Opsigelse 10 Uenighed 5 Ankenævn Arbejdsskadestyrelsen Lov og vedtægter 11 Generel information 5

3 1 Hvem er sikret Sikrede er den personkreds, der er nævnt i policen. 2 Hvornår dækkes Den sikrede er dækket hele døgnet i såvel fritid som arbejdstid, medmindre andet er anført på policens forside Børneulykkesforsikring Den sikrede er dækket hele døgnet. Når den sikrede fylder 18 år, dækkes i studietiden og fritiden, men ikke under a) arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, b) arbejde for andre, hvorved forstås, at ulykkestilfældet er sket i det tidsrum, som lov om arbejdsskadeforsikring, eller anden tilsvarende lov, omfatter, c) militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste, samt andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. 3 Hvor dækkes Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Europa incl. Grønland. I resten af verden dækkes under rejser og ophold i indtil 1 år. 4 Hvad dækker forsikringen Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig udefra kommende hændelse, som forårsager personskade. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Endvidere dækkes personskade som følge af: Drukning og kulilteforgiftning. Besvimelse, ildebefindende, forfrysning, hedeslag og solstik. At sikrede falder i søvn eller går i søvne. Direkte følger af ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med forsvarlige forsøg på at afværge skader på mennesker eller ejendom. Direkte følger af børnelammelse (Poliomyelitis anterior acuta) under forudsætning af, at børnelammelsen er opstået i forsikringstiden. 5 Forsikringen dækker ikke 5.10 Sygdom m.v. Sygdomstilfælde. Ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er sygdom eller en bestående lidelse. Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse, medmindre det lægeligt kan påvises, at ulykkestilfældet er den direkte årsag til sygdommen, sygdomsanlægget eller lidelsen. En bestående sygdom eller lidelse kan ikke medføre, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan sygdom eller lidelse ikke havde været til stede. Følger efter lægelig eller lignende behandling, som ikke var nødvendig i forbindelse med et af policen omfattet ulykkestilfælde. 3 Hvis en sikret har modtaget godtgørelse for følger efter en tidligere ulykke, ydes der - i forbindelse med et nyt ulykkestilfælde - ikke godtgørelse for de samme følger igen, uanset at disse ikke længere var tilstede. Forsikringen dækker en eventuel forværring af følgerne, set i forhold til den tidligere afgørelse. Psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade. Personskade forårsaget af vira, bakterier og parasitter/plasmodier Forsæt, grov uagtsomhed m.v. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde: a) Forårsaget af den sikrede ved forsæt. b) Hvor den sikrede har udvist grov uagtsomhed. c) Forårsaget af den sikrede ved selvforskyldt beruselse. d) Forårsaget af den sikrede under påvirkning af narkotika eller lignende stoffer. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. Er ulykkestilfældet fremkaldt af sikrede ved de under punkt b, c, d, nævnte omstændigheder og har dette medført døden, udbetales dog erstatning, hvis afdøde efterlader sig ægtefælle eller umyndige børn Farlig sport Følger af ulykkestilfælde opstået under udøvelse af: a) Professionel sport, hvorved forstås sport hvor løn, vederlag eller anden indkomst overstiger kr. pr. år. b) Boksning og anden kampsport. c) Dykning, medmindre det fremgår af policen, at ulykkestilfælde som følge af dykning er dækket. Dog dækkes prøvedykning under medvirken af uddannet instruktør. d) Bjergbestigning, bjergklatring, rapelling og lignende. e) Faldskærmsudspring. f) Drage- og svæveflyvning. g) Motorløb, rallies, knallertløb, go-cartløb og racerbådsløb af enhver art, herunder træning, - dog dækkes under lovligt afholdte orienterings-, præcisions- og økonomiløb og rallies, der afholdes i Danmark uden for bane eller andet afspærret område Tyggeskader Tandskade opstået ved spisning og tygning er ikke dækket Krig m.v. Ulykkestilfælde som følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog hvis ulykkestilfældet indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvor den forsikrede opholder sig under rejse. Det er en forudsætning, at sikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer og at sikrede ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke ved deltagelse i slagsmål eller håndgemæng, medmindre det godtgøres, at sikrede var sagesløs. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde opstået som følge af: Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

4 6 Erstatning 6.10 Erstatning ved invaliditet Hvis sikrede bliver varigt invalideret, betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som invaliditeten er fastsat til - forsikringssummen for invaliditet er nævnt i policen. Sikredes invaliditetsprocent fastsættes i lighed med reglerne om varigt mén i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, 18, stk. 1 og 2. Efter disse regler skal invaliditetsprocenten fastsættes ud fra en medicinsk bedømmelse af de varige ulemper, ulykkestilfældet har medført i den sikredes daglige livsførelse, uden hensyn til dennes specielle erhverv. Den mén-tabel, der benyttes, vises på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Invaliditetsprocenten fastsættes, så snart de endelige følger kan bestemmes - dog senest 2 år efter ulykkestilfældet. Der ydes erstatning, når invaliditeten er mindst 5% eller mindst 10%. Det fremgår af policen om der ydes erstatning fra en méngrad på mindst 5% eller om der først ydes erstatning fra en méngrad på mindst 10%. Højeste invaliditetsprocent er normalt 100, men den kan i ganske særlige tilfælde hæves til 120. Med mindre andet er aftalt, udbetales invaliditetserstatningen til sikrede. Hvis sikrede er umyndig, betales efter reglerne om anbringelse af umyndiges midler Tillægserstatning Medfører et ulykkestilfælde i sig selv en méngrad på 30% eller derover, ydes en tillægserstatning. Tillægget er af samme størrelse, som erstatningen efter punkt 6.10, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Tillægserstatningen bortfalder, når den sikrede fylder 70 år Erstatning ved tandskade Hvis sikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, dækker forsikringen rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde. Ved vurderingen af hvad rimelige udgifter er, tages udgangspunkt i, at forsikringen dækker de udgifter til tandbehandling, som er nødvendige for opnåelse af samme tandstatus som før ulykken, dvs. hvad det normalt vil koste at få den pågældende behandling udført. Det betyder, at der ikke nødvendigvis ydes fuld erstatning, hvis behandlende tandlæges honorarniveau afviger væsentligt fra det normale. Tandproteser, der i ulykkesøjeblikket beskadiges mens de er i munden, dækkes på tilsvarende måde. Såfremt tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet (f.eks. som følge af særligt omfattende fyldninger, rodbehandling, fremskreden paradentose, resorption eller andre sygdomsforhold), nedsættes eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang set i forhold til normal tandstatus. Hvis den beskadigede tand er led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke ekstra omkostninger ved behandlingen, som skyldes disse forhold. Forsikringen dækker én endelig behandling. Det betyder, at der ikke ydes erstatning, hvis behandlingen senere skal gentages, f.eks. som følge af slid eller aldersbetingede forhold Erstatning vedrørende behandling og befordring Som følge af et af policen omfattet ulykkestilfælde dækkes: a) Nødvendig befordring fra ulykkesstedet. b) Nødvendige udgifter til lægebehandling, behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Endvidere dækkes nødvendige udgifter til anden behandling, som er lægeordineret eller lægeanbefalet. Erstatningen ydes indtil sagens afslutning, dog højst 2 år efter ulykkestilfældet, og kan maksimalt andrage kr. Beløbet er indeksreguleret med basisår c) Udgifter i forbindelse med attester, erklæringer eller undersøgelser, som skønnes nødvendige for sagens behandling. Det er under punkt a-c en forudsætning, at sikrede ikke har ret til godtgørelse fra anden side. Udgifter til medicin, forbindinger og lign. dækkes ikke Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet, udbetales dødsfaldserstatningen. (Se policen). Er der allerede udbetalt invaliditetserstatning som følge af samme ulykkestilfælde, modregnes dette beløb i dødsfaldserstatningen. Medmindre andet er aftalt, udbetales erstatningen til nærmeste pårørende Nedsættelse af ydelserne Når den sikrede fylder 70 år, nedsættes forsikringssummerne ved invaliditet og dødsfald med 1/10 årligt, dog således at nedsættelsen aldrig kan udgøre mere end 50%. Nedsættelsen medfører ikke præmierabat. 7 Hvis skaden sker Enhver skade skal anmeldes hurtigst muligt. Vi tilsender blanketten på forlangende. Er skaden anmeldt urimeligt sent, kan retten til erstatning bortfalde. Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Selskabet er berettiget til: -at indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller anden medicinalperson, der behandler eller har behandlet tilskadekomne. -at lade tilskadekomne undersøge af en af os valgt læge eller tandlæge. -i tilfælde af dødsfald at forlange obduktion. 4

5 8 Ændringer i risikoen 8.10 Motorcykel Uden påtegning på policen dækkes den sikrede som fører af motorcykel eller scooter med halvdelen af de aftalte forsikringssummer. Dækningen forudsætter, at sikrede har lovligt kørekort til motorcykel Pilot Uden påtegning på policen dækkes den sikrede i fritiden som pilot i nationalitetsbetegnede fly med halvdelen af de aftalte forsikringssummer. Endvidere er dækningen betinget af, at sikrede har gyldigt certifikat til den pågældende flyvning. 9 Præmien 9.10 Præmiens betaling Præmien fastsættes efter vores gældende tarif. Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmien med tillæg af porto opkræves over giro, eller på anden måde efter aftale med forsikringstageren. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal vi straks underrettes. Betales præmien ikke rettidigt, sender vi en rykkerskrivelse, der indeholder opkrævning og et ekspeditionsgebyr. Hvis præmien ikke betales inden den frist, der er anført - dog mindst 21 dage - ophører dækningen Indeksregulering Præmien reguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdato. Forsikringssummerne og andre beløb, der efter vilkårene reguleres, ændres med virkning fra den 1. januar. Erstatningen beregnes ud fra den forsikringssum, der er gældende på skadetidspunktet. Reguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks, som Danmarks Statistik hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle det summariske lønindeks ophøre, vil reguleringen ske efter andet af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling Opsigelse Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 1 månedes varsel til et forsikringsårs udløb. Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved udløb af det andet forsikringsår. I så fald godtgør forsikringstageren selskabet 20% af den aktuelle årspræmie. Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end 1 år, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at selskabet har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. I modsat fald fornyes sådanne forsikringer kun for 1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede præmierabat bortfalder. 10 Uenighed Ankenævn Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og os om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til os ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 Kbh. V. Tlf mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: a) Selskabet. b) Forbrugerrådet. c) Ankenævnets sekretariat. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen Arbejdsskadestyrelsen Vi benytter samme praksis som Arbejdsskadestyrelsen - Arbejdsskadeforsikringslovens 18, stk. 1 og 2. Er sikrede ikke enig i vores afgørelse, kan spørgsmålet om mén-fastsættelse indbringes for Arbejdsskadestyrelsen. Ændres afgørelsen til fordel for sikrede, betaler vi de hermed forbundne omkostninger Lov og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed, samt vores vedtægter. 11 Generel information Lov om behandling af personoplysninger. Denne lov giver forsikringstageren nogle nye rettigheder som forbruger. Forsikringstager kan fravælge at modtage uopfordret information om vores produkter. Hvis en sådan information ikke ønskes, skal selskabet have besked. Hvis vi har registreret personlige oplysninger om en sikret, såsom navn, adresse samt evt. telefon- og CPR-nummer, kan vedkommende, hvis der ønskes indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret, kontakte os. Provision Når en forsikring tegnes af en af selskabets forsikringskonsulenter, modtager denne et vederlag (provision) for indtegning af forsikringen. 5

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring 3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

FM Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring. Indholdsfortegnelse. Valgfrie tillægsdækninger... 7

FM Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring. Indholdsfortegnelse. Valgfrie tillægsdækninger... 7 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere