Trongårdsskolen. rdsskolen den inkluderende og fleksible skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trongårdsskolen. rdsskolen den inkluderende og fleksible skole 2011-2013"

Transkript

1 Trongårdsskolen rdsskolen den inkluderende og fleksible skole

2 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan, hvad bruges den til, og hvordan bliver den lavet: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne bidrage positivt til skolens udvikling. Planen beskriver således skolens visioner, målsætninger og udviklingsstrategier samtidig med, at den fremhæver de områder af skolens indhold, som vi har særlig fokus på. Planen forelægges skolebestyrelsen efter drøftelse i skolens pædagogiske udvalg. Her foreslås, hvordan Folkeskoleloven og Lyngby-Taarbæk kommunes udviklingsmål søges opnået samtidig med, at skolen fremsætter ønske om og forslag til opnåelse af egne mål. Planen vedtages efter høringsrunder i alle relevante fora inden fastlæggelse af budgettet for det kommende år således, at de økonomiske konsekvenser afspejles i budgetforslaget. Hvordan skal planen læses: Det er skolens holdning, at man skal forenkle fremstillingen af skolens udviklingsplan. Planen deles op i 3 områder som selvfølgelig er hinandens forudsætninger men som bedst lader sig beskrive i forenklet form. Vi deler virkeligheden op i det pædagogiske område, organisering og strukturering samt tilretning af de fysiske rammer. Skolen beskriver endvidere kort baggrunden for udarbejdelsen af en udviklingsplan. Det er hensigten, at udviklingsplanen helt eller delvis skal kunne erstatte virksomhedsplan, beretning og kvalitetsrapporter mv. på lidt længere sigt. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 2

3 Skolens udviklingsplan indledning Hvordan skal målene blive opfyldt: Skolen er værdibaseret. Vision, mål, strategi, delmål og handlingsbeskrivelser er hinandens forudsætninger. Grænserne er flydende, og det er vanskeligt at holde en stringent opdeling. Eleverne vælger så at sige selv, om uddannelsesinstitutionens mål opfyldes. Opgaven for forældre, ledelse og medarbejdere er at sikre, at der er mulighed for at opfylde målene. At der ikke skabes eller er skabt uoverstigelige barrierer i målopfyldelsen. Dette gøres f.eks. ved, at der foregår en løbende kvalificering af medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer, som er med til at sikre udvikling i læringsmiljøet, så eleverne har mulighed for at opfylde skolens mål. Trongårdsskolens medarbejdere er alle velkvalificerede og motiverede, og skolen oplever ansvarlighed og evne til at udfylde deres professionelle råderum til gavn for vores elever. Hvordan vurderer vi, om målene opfyldes: Skolen laver systematisk evaluering, arbejdspladsvurderinger både for elever og medarbejdere, elevplaner, stadig kvalitetskontrol af både faglige mål (tests) og materialer, medarbejdersamtaler, ledelsesevaluering intern og ekstern, egenkontrol i opgaveudførelsen og kommunalt tilsyn. Alle er elementer i sikring af målopfyldelsen. Trongårdsskolen er en god skole men hvad er en god skole? Udviklingsplanen vil anvise mål og retning på, hvad bestyrelse, ledelse og medarbejdere mener, er en god skole. Gordon Lees Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 3

4 Skolens udviklingsplan Pædagogisk Organisatorisk Fysiske rammer Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 4

5 Baggrund Trongårdsskolen skal opfylde nedenstående udviklingsmål, samt de mål vi selv formulerer Folkeskoleloven herunder: Undervisningsministeriets Fælles Mål Løbende elevevaluering elevplaner, nationale test Særlig tilrettelagt undervisning Indarbejde dele af anbefalingerne fra 360 graders eftersynet, KL s nysyn, Skolerådets 10 udfordringer samt regeringens målformuleringer om en skole i verdensklasse. Lyngby-Taarbæk kommunes og Trongårdsskolens udviklingsmål er bl.a: Dokumentation og evaluering vi gør det, vi ved virker Inklusion hvordan skaber vi rum til alle Innovation hvordan skal vi udfordre eleverne, så de kan fungere i det globaliserede samfund Profession hvordan bliver vi endnu dygtigere til det fagprofessionelle arbejde med eleverne Sundhed hvordan understøtter og fremmer vi børnenes sundhed Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 5

6 Strategi Skolen vil gøre arbejdsopgaven overskuelig og håndterlig. Skolen er derfor opdelt i 2 afdelinger Afdelingens medarbejdere gennemfører Lyngby-Taarbæk Kommunes og Trongårdsskolens udviklingsmål i egen afdeling derved skabes engagement og ansvarlighed og målene omsættes til praksis. Skolen ønsker et trygt miljø og en høj faglighed for både elever og medarbejdere. Alle medarbejdere tilhører et klasse- og et årgangsteam, hvor de kender alle eleverne og hvor de bliver fagligt kvalificerede i kraft af det afgrænsede ansvarsområde, som årgangen dækker med et stærkt fokus på den fagprofessionelle arbejdsopgave. Skolen ønsker at højne vejledningen af den enkelte elev. Vi indfører delt klasselærerfunktion på alle klasser og ønsker at lægge mere vægt på vejlederrollen, således at læreren får et endnu bedre kendskab til elevens faglige, sociale og emotionelle udvikling. Udover en løbende kontakt i hverdagen afholdes 2 årlige samtaler. Skolen vil sikre, at vi stadig er én skole selv om arbejdet er delt op i mindre enheder. Skolen opstiller derfor årligt overordnede tværgående udviklingsmål og traditioner med det formål at sikre sammenhæng i værdier, målsætning og pædagogik for hele skolen. Skolen anvender fagligt kompetent personale til alle opgaver. Skolen ønsker at anvende linjefagsuddannet personale til undervisningen i videst muligt omfang og ønsker pædagoguddannet personale i SFO. Der afsættes derfor ressourcer til kurser, efter- og videreuddannelse i forhold til skolens behov. Skolen stiller krav om teamsamarbejde på alle niveauer. Alle medarbejdere er organiseret i team. Ledelsen arbejder i team omfattende hele skolen, og der er således tilknyttet en leder til hver afdeling. Skolens fysiske rammer afspejler organisationen. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 6

7 Pædagogik vision og mål Trongårdsskolen skal give mening for den enkelte Skolen skal udfordre eleverne til at være: Selvstændige, ansvarlige, tolerante og innovative Skolens dagligdag skal være præget af: Tydelighed, fællesskab, anerkendelse og høj kvalitet Vi ønsker: At det faglige niveau højnes for den enkelte elev At skabe bedre indlæring i alle fag At forbedre læringsmiljøet, både relationerne og de fysiske rammer At højne det psykiske og fysiske arbejdsmiljø At afvikle og undgå meningsløse aktiviteter Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 7

8 Udvikling og organisation Teamledelse Skolebestyrelse Pædagogisk udvalg IKT- strategi Administration Teknik Traditioner, evaluering, S A L & personaleudvikling Afdeling 1 Bh-klasse til 5. klasse Fritidsdel Afdeling 2 6. til 9. klasse Udelukkende faglokaler Specialcenter, pædagogisk læringscenter Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 8

9 Fysiske rammer Afdeling 1: BH-5.klasse Afdeling 2: 6.-9.klasse Administration SFO Afdeling 2: 6.-9.klasse Faglokaler Skoletorv Pædagogisk læringscenter Faglokaler Faglokaler Afdeling 2: 6.-9.klasse Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 9

10 Indsatsområder 11/12 12/13 Sammenhæng værdier, målsætninger & pædagogik Innovation Undervisningsdifferentiering og holddeling Systemisk analyse af læringsmiljø, S A L model Evaluering og dokumentation Samværsnormer på fælles arealer Særlig tilrettelagt undervisning IKT strategi Informations- og kommunikations teknologi Læsepolitik Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 10

11 Sammenhæng værdier, målsætning & pædagogik At fastholde den afdelingsopdelte skole, som én sammenhængende organisation med fælles forståelse af værdier, målsætninger og pædagogik således, at vi har én fælles kultur med et fælles sprog, så både børn og voksne ved hvilke forventninger, vi har til hinanden. Der planlægges et antal udviklingsmøder i løbet af året, som relaterer sig til skolens indsatsområder. Pæd. udvalg planlægger og sørger for, at møderne bliver gennemført. Pædagogiske dage/weekender kan indgå i forløbene. Det tilstræbes at formålene med kvalitetsudviklingen indeholder såvel faglige som sociale og emotionelle mål. SAL modellen implementeres fra skoleåret 10/11 se side 14. Klassemødet indgår som en anerkendende og struktureret samtaleform i hele skoleforløbet. Samtaleformen bruges både til forventningsafklaring, konfliktløsning og til demokratisk dannelse. Møderne afholdes regelmæssigt. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 11

12 Innovation At elever og lærere er omgivet af et innovativt, vedkommende og velfungerende undervisningsmiljø i alle lokaler At eleven bliver mødt af kompetente voksne, der kan vejlede dem i deres faglige, sociale og emotionelle udvikling Hver lærer indretter og underviser i lokalet med de materialer og elementer, der hører til undervisningen således, at den enkelte elevs potentialer og kompetencer imødekommes I afdeling 2 foregår al undervisning i faglokaler lærerne har deres eget lokale Klasselærerfunktionen deles i alle klasser, og der lægges fremover mere vægt på vejledning af eleven i relation til deres faglige, sociale og emotionelle udvikling Udover en løbende kontakt i hverdagen afholdes mindst 2 årlige samtaler. Elev og klasselærer fastsætter sammen mål for elevens faglige, sociale og emotionelle udvikling Klasselærerne formidler relevant information om elevens faglige, sociale og emotionelle udvikling mellem lærere, elev og forældre. Ved klasseoverdragelse udveksler klasselærerne information om eleverne afdelingslederen deltager i mødet For at skabe de nødvendige forudsætninger udbydes internt kursus i vejlederfunktionen, og skolen arbejder med at udvikle klasselærerfunktionen i overensstemmelse med målene Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 12

13 Undervisningsdifferentiering og holddeling At elevernes faglige, sociale og emotionelle udvikling fremmes yderligere At samtlige medarbejdere har mulighed for til at undervisningsdifferentiere og holddele og tager ansvar i årgangs- og klasseteamene for gennemførelsen af opgaven At årgangs- og klasseteam synliggør årets faglige, sociale og emotionelle mål i undervisningen for alle skolens interessenter Teamledelsen udarbejder et grundskema, hvor parallellægning af timerne er udgangspunktet for fagfordelingen og skemalægningen. I forbindelse med årsplanlægningen udarbejder fagteamene på årgangene en plan for holddeling. Der skal planlægges mindst 10 ugers holddeling i fagene dansk, matematik og engelsk. Det er ønskeligt, at der holddeles yderligere både i tværfaglige forløb og i andre fag. Anvendelsen af ressourcetimer inddrages i opgaveløsningen. Undervisningsdifferentiering gennemføres på alle niveauer. Der foretages evaluering efter hvert forløb. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 13

14 Systemisk analyse af læringsmiljø Lyngby-Taarbæk kommune har besluttet, at systematisk analyse af læringsmiljøet - kaldet SAL- modellen indføres på alle skoler i perioden 2010 til Hensigten er: At fremme god adfærd og trivsel At medarbejderne udvikler kompetencer til at afdække og analysere elevers adfærd og trivsel At etablere en fælles kultur som bl.a. kendetegnes ved godt samarbejde mellem fagpersoner fælles mål og retningslinjer Uddannelse af tovholder på hver årgang. Der gennemføres SAL-møder i årgangene under ledelse af tovholderne hver 3.die uge. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 14

15 Evaluering og dokumentation Vi gør det, vi ved virker At videreudvikle et overskueligt og forståeligt evalueringssystem som understøtter medarbejdernes og skolens målsætnings- og dokumentationsbehov At foretage løbende elevevaluering så den indgår som en naturlig del af det daglige arbejde At foretage elevevaluering i samarbejde med forældrene Skolens evalueringskultur udmøntes i følgende aktiviteter se næste side Medarbejderne drøfter elevevaluering i klasseteam og til klassekonferencerne herunder indgår test, vurdering, elevsamtaler, og uddannelsesplaner I årsplanen redegøres for, hvordan evalueringen af elevens arbejde vil foregå Skolen drøfter skole/hjemsamtalens indhold og organisering Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 15

16 Evalueringsforløb for et skoleår Forebyggede specialundervisning Årgang Årsplaner Test tilbagemelding fra testlærer 2 Vejledningssamtaler Klasseoverdragels Skolehjemsam tale Klasse konference Årgangsteamsamtaler Standpunkt Bh.kl årgang, klasse Il basis 1 Motorik Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Ledere,kl.lær. psyk, talepæd, fys. Su.pl. 1. årgang, klasse Il basis 2 Os 64 Støttetimer, læseløft, lydkursus, talforståelse Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder Teamets lærere 2. årgang, klasse OS 120, nat. dansk Læseløft, læsetræningskursus Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder 3. årgang, klasse SL-60 Nat. test mat Læsetræningskursus fagligt læsekursus, matematikkurs. Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder 4. årgang, klasse SL 40, nat.test dansk læs, MG 4 Intensivt læsekursus, fagligt læsekursus Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder 5. årgang, klasse ST 5, Test MG 5, Læs 5 Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder Teamets lærere 6. årgang, klasse TL 1,nat test mat og dansk, MG 6 Intensivt stavekursus Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder 7. årgang, klasse TL 2 Nat test engelsk, MG 7 Faglig, social og emotionel udv. 2 samtaler elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder 8. årgang, klasse TL 3, MG8 Nat.test dansk, geo, bio,fysik Faglig, social og emotionel udv. 1 samtale elevplan Klasseteam og ledelsesteam Lærerne på årgangen, afd.leder 3 gange årligt, prøvefagslær. 9. årgang, klasse TL 4 Afgangsprøver Trongårdsskolen Faglig, social og 1 samtale den inkluderende Klasseteam og og fleksible Lærerne på skole 11/12 3 gange årligt, 12/13 side 16 emotionel udv. elevplan ledelsesteam årgangen, afd.leder prøvefagslær.

17 Samværsnormer på fællesarealer Alle elever oplever udviklende være- og læresteder ude og inde Eleverne udvikler adfærds- og samværsnormer i overensstemmelse med skolens overordnede mål Skolen møblerer skoletorvet, så det kan opfylde målene. Elevrådet inddrages i udarbejdelse af fælles retningslinjer, som opfylder målene. Pædagogisk læringscenter indrettes og bemandes, så det kan imødekomme behovet. Udearealerne gennemgås med eleverne med henblik på at få beskrevet og projekteret meningsfulde aktivitetsområder. Der etableres venskabsklasser efter ønske. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 17

18 Særlig tilrettelagt undervisning Specialcentrets primære opgave er, at kvalificere den enkelte faglærer til at tilgodese den enkelte elevs behov og forudsætninger i klassen At specialcentrets medarbejdere har høj faglig og personlig integritet, samt besidder stor fælles viden Der udarbejdes handleplan for elever, der har behov for individuelt tilrettelagt undervisning Specialundervisningen skal tilrettelægges sådan, at den ikke bryder, men understøtter den pædagogiske sammenhæng i elevens undervisning. Specialcenterlærerne dækker et meget bredt spektrum af viden og forudsætninger således, at alle former for særlig tilrettelagt undervisning kan imødekommes. Det er ligeledes en forudsætning, at specialundervisningslæreren har en solid faglig viden og et nuanceret kendskab til eleven og baggrunden for elevens vanskeligheder således, at specialundervisningslæreren, i samarbejde med faglæreren, er i stand til at planlægge og gennemføre en undervisning, der befordrer udvikling. Handleplanen udarbejdes i samarbejde mellem elev, forældre, lærer og specialcenterlærer således, at mål, undervisningsindhold, form, metode, ansvarsfordeling, tidsplan, samt evalueringstidspunkt er kendt for alle involverede. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 18

19 Helhed og sammenhæng Information Kommunikation Teknologi Alle medarbejdere anvender IKT informations- og kommunikations teknologi, som undervisnings- og kommunikations platform i videst muligt omfang Alle medarbejdere besidder den nødvendige faglige kompetence Skolens medieplan revideres årligt Skolen uddanner et antal superbrugere i anvendelsen af interaktive tavler. Der udbydes interne kurser i anvendelse af interaktive undervisnings- og kommunikations platforme, herunder brush up kurser i PC. Lærernes årsplan beskriver brugen af IKT i undervisningen. Alle lærere introduceres til brugen af CD-Ord. CD-ord er et lytte læse program, der understøtter elevens skriftlige udvikling. Lærere, der underviser elever med IT- rygsæk, deltager i kurser om brugen af denne. IT- rygsæk er en computer med særlige programmer, som elever med læsevanskeligheder, kan visiteres til. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 19

20 Læsepolitik Læsning i alle fag Læsning er alle læreres ansvar Elever og læreres kompetence til at anvende IT-baseret undervisning øges Lærerne kvalificeres til at udvikle elevernes generelle læsekompetence Faglærerne inddrager læseforståelse som en naturlig del af undervisningen. Lærerne har fokus på, at fagspecifikke udtryk og begreber, inddragelse af elevens for-forståelse samt evnen til at stille spørgsmål til teksten er vigtige elementer i forhold til at skabe mening og forståelse i det læste. I 2. klasse introduceres eleverne til CD-ord, som herefter benyttes som et naturligt redskab gennem hele skoleforløbet. Der uddannes to læsevejledere til at understøtte arbejdet omkring læsning. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 20

21 SFO Pædagogisk kompetenceudvikling Kommunikation Projekter og fordybelse Kost og Motion Lektieværksted Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 21

22 Pædagogisk kompetenceudvikling At medarbejderne udvikler pædagogisk kompetence og arbejder ud fra en fælles pædagogik At udvikle et fælles arbejds- og medansvar i afdelingen At tage hensyn til børnenes forskelligheder Medarbejderne deltager i aktuelle kurser. Pædagogiske dage med udviklingsmøder, som relaterer til skolens indsatsområder. Der afsættes 8 aftenmøder om året. Til møderne drøftes aktuelle pædagogiske emner både i teori og praksis. Der afholdes et ugentligt personalemøde, hvor hovedemnet er børn. Teammøder afholdes i klasserne hver 14. dag. Iværksætte tiltag, som tilgodeser børnenes forskelligheder. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 22

23 Sund kost At lære børnene at spise sunde mellemmåltider Der udarbejdes en månedlig madplan, hvor der er taget højde for sundhed. Dagligt tilbydes børnene et mellemmåltid, som består af årstidens frugt og grønt eller friskbagt fiberrigt brød. Der tilbydes friskt vand hele dagen. Børnene inddrages ofte i frugttilberedningen og uddelingen. Vi motiverer børnene til at spise mellemmåltidet, selvom de er midt i en god leg og ikke lige har lyst. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 23

24 Motion At SFO en i det daglige arbejde fokuserer på at børnene får en naturlig legende tilgang til det at bruge kroppen. At børnene føler det er sjovt, samtidig med at det er sundt. Styrke børnenes generelle helbred og sundhed samt deres kropsbevidsthed. Fremme børnenes sociale relationer og styrke deres motoriske færdigheder Sørge for, at der altid er gode legeredskaber på legepladsen. Børnene opfordres til at deltage i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, som indeholder kropslig aktivitet. F.eks. boldsport på sportspladsen eller i en af hallerne, mini-ol, hockeyturneringer, basket, træning i fægtning i forbindelse med vores årlige rollespil. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 24

25 Kommunikation At udvikle en god kommunikation til forældre via forældreintra At samle information fra skole og SFO et sted At opnå en god kommunikation med børnene og lære dem demokrati At personalet skal være tydelige og engagerede. At synliggøre værksteder/aktiviteter for forældre og børn Lægge information på forældreintra f.eks. sygdomme i omløb, personalenyt, aktiviteter, arrangementer og møder m.m. Vi afholder børnemøder, hvor vi behandler aktuelle problemer, hvor børnene har mulighed for at ytre sig og komme med forslag. Personalet er opsøgende over for forældre vedrørende deres børn. Der er ophængt værkstedsbeskrivelser over aktuelle værksteder på opslagstavlen nær SFO kontoret. Vi benytter dagligt værkstedskort med billedillustration over for børnene. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 25

26 Lektieværksted At give børnene ro og rum til at lave lektier sammen med deres klassekammerater At give børnene mulighed for, at de kan lave lektier på et tidspunkt på dagen, hvor de stadig er motiverede for indlæring SFO tilbyder lektieværksted og stiller et rum til rådighed de fire første dage om ugen fra kl En voksen er tilknyttet værkstedet for evt. at hjælpe børnene på forældreniveau og for at opretholde ro og orden. Værkstedet er frivilligt. Der er dog børn, hvor lærerne anbefaler, at de benytter SFO ens lektieværksted, hvilket vi følger op på. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 26

27 Projekter og fordybelse At børnene oplever det at fordybe sig i noget de interesser sig for, eller måske noget helt nyt At opleve et kontinuerligt forløb med de samme voksne og børn. At færdiggøre et produkt over en overskuelig periode At børnene individuelt udfordres og fordyber sig i en opgave og oplever en flowtilstand, hvor de glemmer tid og sted Planlægger og iværksætter forskellige sportsværksteder, som vil vare en uge ad gangen. Planlægger og iværksætter forskellige kreative værksteder, som vil vare fra 1 3 uger. Planlægger og koordinerer så alle 250 børn får mulighed for at deltage i et projektforløb. Trongårdsskolen den inkluderende og fleksible skole 11/12 12/13 side 27

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013 Skolens udviklingsplan indledning Trongårdsskolens udviklingsplan henvender sig til alle skolens interessenter. Den er både en vision og en arbejdsplan,

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling Side 1 af 7 Skolekonsulenterne og Udgår pga. ny arbejdstidsaftale Kommentar Vision og konkret mål Midtvejsevaluering Slut-evaluering 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Debatten om evaluering bliver i medierne ofte til en debat om test. Det betyder, at debatten om evaluering og test bliver overfladisk og uinteressant i en pædagogiske

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Kjellerup Skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Kjellerup Skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Kjellerup Skole Kjellerup Skole, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup. Skolens leder: Evan Thorhauge Skolens tlf. nr.: 8970 2420 Skolens e-mailadresse: kjellerupskole@silkeborg.dk

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009

Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009 Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Fakta om Skole Nord... 1 3 Virksomhedens ansvarsområde... 2 4 Kvalitetsrapporten... 2 5 Sådan udmønter vi den politiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Petersmindeskolen i bevægelse lokal udmøntning af Skolen I Bevægelse i Vejle kommune.

Petersmindeskolen i bevægelse lokal udmøntning af Skolen I Bevægelse i Vejle kommune. 12. marts 2012 Petersmindeskolen i bevægelse lokal udmøntning af Skolen I Bevægelse i Vejle kommune. Rammer I Vejle kommune arbejder skolerne med at videreudvikle praksis. Det sker under overskriften Skolen

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen.

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. Jammerbugt Kommunes skolepolitik er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Version: 28.1.2008 "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Det er målet, at "Skolepolitik i Jammerbugt Kommune" vil bidrage til, at vi i Jammerbugt

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Vision 2010 Vindinge Skole

Vision 2010 Vindinge Skole Vision 2010 Vindinge Skole Sundhed - stikord 2008/2009 2009/2010 Mål Optimale spiseforhold Pladsforhold, omstrukturering af frikvartererne, spærretid Ansvarlighed for rengøring og oprydning SFO kommer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2014/2015 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 640 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Udfordringer for alle... side 06 Inklusion...

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015. Aabybro skole

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015. Aabybro skole SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015 Aabybro skole Indhold Indledning... 2 Skoleudviklingsplanen i perspektiv af Kvalitetsrapporten... 3 360 graders læring alles læring og trivsel på kanten af det vi gør!... 6 Lærer

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR FORÆDLRENE DEN 9. APRIL

INFORMATIONSMØDE FOR FORÆDLRENE DEN 9. APRIL INFORMATIONSMØDE FOR FORÆDLRENE DEN 9. APRIL 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 17.00 Tjek ind 17.10 Samsøgades Skole - version 2.0 17.30

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere