Budgetopfølgning pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 31.03.2008"

Transkript

1 Politikområde Kultur- og fritidspolitik Budgetopfølgni ng I kr. Oprindeligt budget 2008 Korr. budget 2008 Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbev. Fritidsfacilit eter Folkebibliot eker Museer Musikarran gementer Andre kulturelle tilskud Folkeoplysn ing I alt kultur og fritid Refusion Anlæg I alt drift, ref. og anlæg for Kultur og fritid Bemærkninger Folkebibliotekerne endte regnskab 2007 med et samlet resultat på kr., der er i alt i 2008 afsat kr. Der vil med henblik på resultat for 2008 blive set nærmere på området inden næste budgetopfølgning. Der er ikke på det samlede område konstateret væsentlige afvigelser, så rammen må kunne forventes at holde. 1

2 Mængde- Forudsætninger vedtaget i forbindelse med budget 2008 Fritidsfaciliteter Der er 9 idræts- og svømmehaller, der modtager kommunalt driftstilskud. Herudover gives der tilskud til 1 søsportscenter og 2 vandrerhjem samt 1 badmintoncollege. Folkebiblioteker: Antal (skøn) Afdelinger Åbningstimer pr. uge 158, Ansatte/årsværk 26, Registrerede brugere * (skøn) Publikums-pc med netadgang Biblioteket-kommerlånere (skøn) 50 ** Betjente institutioner ** (skøn) 45 Udlån *** (skøn) Materialer excl seriepublikationer **** (skøn) Arr. og udstillinger ***** (skøn) 75 Museer Bygninger Grundareal Vestfyns Hjemstavnsgård m m 2 Ernsts Samling 870 m m 2 Willemoesgården 624 m m2 brolagt gårdareal Mands Samling 650 m m 2 brolagt gårdareal Toldbodhus 215 m 2 Museerne har registrerede emner. Musikskole Instrumentalelever 600 Talentlinieelever 15 Forskole/sammenspil 200 Sammenspil/kor 400 Dagpleje/institutioner 600 Antal aktivitetselever Antal lærere 40 Antal fuldtidsstillinger 17 Følgende har betydning for aktivitetsniveauet: Musikskolens fysiske rammer Stor aktivitet og nærhed i lokalområderne Stabilitet i den økonomiske trebensmodel Prisniveauet Bæredygtighed i forhold til elevtal og fødekæder på alle Musikskolens niveauer - i særdeleshed lokalt Andre kulturelle opgaver Et stort antal borgere bruger dagligt kulturhusene. Antallet er ikke opgjort. Tobaksgården huser cafe, kommunal musikskole, biograf, turistkontor foruden 2

3 udstillingslokaler, møderum, koncertsal/teatersal og de fleste rum er i brug alle dage. Der er tale om brugere af professionel kunst og kultur og om brugere fra de frivillige foreninger, som dyrker korsang, musik, kortspil, folkedans etc. i lokalerne. Industrien huser foruden biograf og bibliotek, mødelokaler og mulighed for afholdelse af teater og musikarrangementer. Lokalhistoriske arkiver har faste ugentlige åbningstider, hvor borgere kan komme og få assistance og adgang til arkivalier. Antal af borgerbesøg er ikke opgjort. Der er 12 lokalhistoriske arkiver. De brugere, der vil være omfattet af puljen til de frie kulturmidler, er hele befolkningen i Assens Kommune, idet det omfatter alle, der deltager i det frivillige foreningsarbejde, kulturelle græsrødder, ildsjæle etc. Kulturaftalen Den regionale egenfinansiering bygger på: Overtagelse af Fyns Amts kulturtilskud uden for lov i aftaleperioden. Den enkelte kommunes egenfinansiering til drift af lokale kulturinstitutioner. En kommunal egenfinansiering på kr. 2,50 pr. indbygger pr. år. Folkeoplysning Der er 21 aftenskoler i Assens Der er stor forskel i aftenskolernes antal af udbudte hold. Nogle udbyder kun 1 eller ganske få hold. Der er 115 foreninger med ca aktivitetsmedlemmer under 25 år. Da der endnu ikke er gjort op for et helt budgetår beregnet efter de vedtagne principper for tilskud, må der tages et forbehold for overholdelse af budgettet. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Målsætninger - vedtaget i forbindelse med budget 2008 Vision 2010 for Assens Kommune: Nogle af elementerne i Vision 2010 retter sig direkte mod kultur- og fritidsområdet: brede kultur- og fritidstilbud mangfoldighed i servicetilbud til borgere, foreninger og virksomheder levende lokalsamfund og dynamiske byer Målsætning for Assens: Assens Kommune er attraktiv, fordi den understøtter og mobiliserer udvikling inden for kultur og fritid. Kommunen er kendetegnet ved, at der er et stærkt lokalt foreningsliv med plads til ildsjæle og folkeligt engagement. Kommunen understøtter bredden i fritids- og kulturlivet for at få flest mulige borgere med i aktiviteterne som arrangører og deltagere. Assens Kommune er fyldt med kulturelle oplevelses-, udfoldelses- og udviklingsmuligheder for alle, som gør kommunen til et attraktivt sted at bo. Assens kommune er et sted, hvor kunstnere, kreative miljøer og kulturelle erhverv søger til. 3

4 Folkeoplysningen og biblioteket er fundamentet for kulturelle arrangementer, som inspirerer til nye kreative tiltag, aktiviteter og former. Det frivillige foreningsliv er samlet i et stærkt netværk, som understøttes af kommunen ved klare og udviklingsorienterede politikker på området. Der skabes en samlet plan for fritidstilbudene, så der i alle lokalområder er mulighed for udfoldelse. For at støtte og motivere udøvere på alle niveauer, vil kommunen med afsæt i bredden i fritids- og kulturlivet også satse på tilbud til eliten. Assens Kommune medvirker til etablering og udvikling af fyrtårne indenfor fritid, kultur og sport: udvikling af synlige kultursteder f.eks. Industrien og Tobaksgården udvikling af kulturøen Helnæs etablering af et kreativt og spændende mødested for unge talentudvikling indenfor musik, som tager udgangspunkt i Musikskolen understøttelse af en elite-satsning indenfor en synlig sportsgren Der satses på at udbygge prestigefyldte kulturinstitutioner og begivenheder i kommunen, som vil skabe aktiviteter og omtale til glæde for borgerne. Link til Vision 2010: Virksomhedsplan for Børn og Kultur 2007/2008 Hvor der er følgende udviiklingsprojekter på kultur- og fritidsområdet: Helhed og sammenhæng - organisering af tilbud til 0 til 18 år Hallerne i Assens Kommune Udendørsfaciliteter i Assens Kommune Udbygning af folkebibliotekerne i Tommerup og Assens Udarbejdelse af udviklingsplan for Museerne på Vestfyn Musikskolens fysiske rammer Udvikling af naturvejledningen Folkeoplysningsområdet Kulturstrategiplan Alle disse projekter beskrives nærmere i virksomhedsplanen. Link: Serviceniveau - vedtaget i forbindelse med budget 2008 Serviceniveau Fritidsfaciliteter Driftstilskud til selvejende fritidsfaciliteter ydes i henhold til kommunalfuldmagten. Det er kommunalbestyrelsens afgørelse, om der ydes tilskud til hallernes drift og på hvilket niveau. Tilskud ydes for at sikre hallerne et økonomisk grundlag. Udover driftstilskud yder kommunen lokaletilskud til foreningernes brug af hallerne, i henhold til Folkeoplysningsloven. Kommunerne yder tilskud på forskellige vilkår og der er stor forskel på størrelsen af driftstilskuddene til hallerne. De enkelte hallers økonomi er meget forskellig og de haller, der i dag modtager driftstilskud vil ikke kunne eksistere uden tilskuddet eller i bedste fald få store økonomiske vanskeligheder. Byrådet vedtog på sit møde 27. februar 2007 kommissorier for to parallelle halundersøgelser, dels en der drejer sig om hallernes økonomiske forhold, og dels en der skal tilvejebringe en samlet udviklingsplan for hallerne i Assens Kommune. Den økonomiske kortlægning har til hensigt at sikre en sund økonomi i alle 4

5 haller. Undersøgelsen drejer sig om de nuværende finansieringsforhold samt vurdering af den fremtidige finansiering, vilkår i forbindelse med driftstilskuddet og hvad der er dækket af driftstilskuddet. Analysen forventes afsluttet i februar Den anden del handler om udarbejdelsen af en samlet plan for hallerne. Udviklingsplanen indeholder en renoveringsundersøgelse, kapacitetsundersøgelse og en fremtidig strategi for hallernes udvikling i Assens Kommune. Udviklingsplanen er vedtaget af Byrådet den 25/ (link: Folkebiblioteker Lov om biblioteksvirksomhed er en rammelov, hvor byrådet har kompetencen til at fastsætte det lokale serviceniveau. Borgerne i Assens vil som brugere af Assensbibliotekerne opleve følgende ved mødet med deres lokale bibliotek: Ensartede takster og gebyrer. Fælles reglement for brug af bibliotekerne. Alle afdelinger har åbent minimum 20 timer/uge og formiddagsåbning og sen åbning indtænkes efter lokale behov. Biblioteket som værested i åbningstiden. Hurtig og effektiv betjening via kvalificeret personale. Samlinger med alle materialetyper repræsenteret. Adgang til netressourcer og elektronisk service. Arrangementer og udstillinger. Øvrige serviceydelser (mulighed for fotokopiering, udprintning af dokumenter, afsendelse og modtagelse af fax m.v.). Derudover vil enkeltpersoner, grupper eller institutioner få tilbudt biblioteksservice i form af: Opsøgende betjening ( Biblioteket-kommer ). Betjening af institutioner, dagplejere m.fl. Betjening af Assens Arrest. Udstationering af depoter af materialer på Baagø, i lægehuse m.v. Logistik og kørsel til sikring af et fysisk sammenhængende decentralt biblioteksvæsen Daglig kørsel med materialer fra egne og fremmede biblioteker mellem kommunens biblioteksafdelinger. Udbringning af materialer til biblioteket-kommer-lånere. Udbringning af materialer til institutioner og depoter. Øvrig transport mellem bibliotekerne (udstillinger, inventar m.v.) Kompetenceudvikling, som bidrager til at opfylde biblioteksvisionen om et sammenhængende decentralt biblioteksvæsen af høj kvalitet Tværgående projekt- og medarbejderorienteret udviklings- og organisationsmodel med mulighed for løbende konsulentstøtte (fortsættelse af igangværende projekt støttet af Biblioteksstyrelsen). Videndeling samt tilegnelse og vedligeholdelse af kompetencer på fagligt højt niveau (kurser, læringsprocesser m.v.). Opbygning af internt læringsmiljø med henblik på et højt fagligt bæredygtigt niveau. Biblioteksbetjening af de gymnasiale uddannelser på Vestfyns Gymnasium, hvor bibliotekar - ansat i Assens Bibliotek - knyttes til gymnasiet og indgår som aktiv samarbejdspartner og konsulent i læringsprocesserne med henblik på at højne elevernes informationskompetencer samt effektivisere brugen af informationsressourcer og netværk. Kulturelle arrangementer for børn, unge og voksne især med vægt på arrangementer for, med og af børn og unge i biblioteket som lokalt kulturcenter og med bibliotekerne som samarbejdspartnere for lokale institutioner og kulturaktører. 5

6 Museer Museerne på Vestfyn er det kulturhistoriske hovedmuseum for Assens Kommune. Institutionen er selvejende, men drives hovedsagelig på grundlag af kommunale tilskud. Museet er statsanerkendt, og virksomheden er underlagt bestemmelserne i Museumsloven og anden relevant lovgivning. For at sikre museets mulighed for fortsat at leve op til kravene til et statsanerkendt museum, har Byrådet fra 2008 forhøjet det kommunale driftstilskud med kr pr. år. Kravene til museerne er: Indsamling: Der skal tilføres arbejdsresurser svarende til ¼ akademisk medarbejder og tilvejebringes plads til at opbevare det indsamlede. Registrering: Der skal tilføres resurser svarende til en fuldtids kontorfunktionær. Bevaring: Der skal tilvejebringes mindst 700 m 2 klimareguleret magasin med hensigtsmæssige adgangsforhold og arbejdsbetingelser, indrettes et opvarmet værksted og tilføres arbejdsresurser til grovere konserveringsopgaver. Forskning: Der skal tilføres arbejdsresurser svarende til ¼ akademisk medarbejder Formidling: Åbningstiden skal udvides, og der skal tilføres resurser til forskellige formidlingsopgaver, i alt ½ akademiker, 1 håndværker og 2 ufaglærte. Institutionen blev oprettet i år 2000 ved sammenlægning af en række museer og samlinger. I dag udgør museets forskellige afdelinger, som er åbne for publikum: Vestfyns Hjemstavnsgård Ernsts Samling Willemoesgården Mands Samling Toldbodhus Museerne driver en web-tjeneste på Her kan ses en aktivitetskalender med oplysninger om særudstillinger, ture m.v. Musikskole Musikundervisning med forældrebetaling: Forskole: undervisning af de 0 til 9 årige. Instrumental: undervisning af elever op til det fyldte 25. år. Sammenspil: for alle instrumentalelever. Musikundervisning med institutionsbetaling: Musikalsk legestue i dagpleje og daginstitutioner. Kompagnon, børnehaveklassernes musikundervisning. Kor/sammenspil, skolesamarbejde om udvikling af musikmiljø. Musikskolens elevtal har form som en pyramide, dvs. flest elever i bunden og færrest elever i toppen. For at skabe sammenhæng fra bund til top skal fundamentet være så bredt, at det kan bære toppen af pyramiden. Forskoleområdet er grundlaget for hele musikskolen. Sammenspil og fællesfag binder Musikskolen sammen. Budgettet dækker en bevarelse af det nuværende aktivitetsniveau dvs. Fastholdelse af de fastansatte lærere. Fastholdelse af de specialiserede timelærere, som bærer Musikskolens mangfoldighed i forhold til udbud af sjældnere instrumenter. Bevarelse af Musikskolen decentrale struktur og fleksibilitet. Kompetenceudvikling/samarbejde Op/omkvalificering af ledere og medarbejdere i forbindelse med Musikskolens målsætninger og videreudvikling. Musikskolens Talentlinie - skaber en markant profil. 6

7 højner musik og kulturlivet i Assens Kommune understøtter den musikalske udvikling blandt Musikskolens elever - både eliten og bredden skaber udvikling i det øvrige kulturliv gennem samarbejdet med andre interessenter såsom Den fynske Talentskole, Carl Nielsen MasterClass, Fyns Ungdomssymfoniorkester, Fyns Blokfløjteorkester. Fra 2008 er der i budgettet forudsat, at der bortfalder udgifter til to lederstillinger, og at dette kan dække manglende elevindtægter for kr Andre kulturelle opgaver Der er ikke en lovgivning, der regulerer området. Kommunerne iværksætter aktiviteter og yder tilskud med hjemmel i kommunalfuldmagten. Det er derfor også den enkelte kommune, der selv fastlægger sit serviceniveau. På børneteaterområdet ydes 50 % statsrefusion. Af budgettet anvendes forlods til faste tilskud: Tobaksgården og Industrien (Kulturelt Samråd) For Tobaksgårdens vedkommende er der tale om, at kommunen yder et fast årligt driftstilskud. Tobaksgårdens driftstilskud blev forhøjet i 2006 og rammen for 2008 budgettet er fastlagt, så dette økonomiske niveau kan fortsætte. Til Industrien yder kommunen tilskud til kulturelle arrangementer samt afholder driftsudgifterne i bygningen. Kulturaftalen Regional Kulturaftale mellem Kulturministeriet og de fynske kommuner. Formålet med en fælles Kulturaftale er at øge synligheden for det samlede fynske kulturområde gennem fælles satsninger og ved at understøtte på udvalgte felter. Et nyt forpligtende samarbejde mellem de fynske kommuner. Kulturaftalen omfatter fra 2007 en fast ramme til børneteaterområdet. KulturNat En kalender indeholdende samtlige kulturelle aktiviteter i Assens Kommune. Naturvejledning Naturskole og naturvejleder er et tilbud om skoletjeneste til skolebørn og et generelt tilbud til alle borgere i kommunen. Naturskolen har efter kommunesammenlægningen fået merudgifter til servicering af hele Assens Kommune, hvor området tidligere kun var Gl. Assens Kommune. Fra 2008 er der afsat yderligere midler, og der opnås et tilskud fra Friluftsrådet, som finansierer restbeløbet op til en fuldtidsstilling fra 2008 til Carl Nielsen Masterclass Internationalt musikstævne for unge talentfulde strygere, med professionel dirigent. Deltagere fra Norden og fra det øvrige Europa, og i 2007 også fra Kina. Lokalhistoriske arkiver De lokalhistoriske arkiver tildeles et tilskud årligt. Forskel i størrelsen på tilskud er afhængig af arkivernes udgifter til bl.a. husleje, lønninger etc. Lokalhistoriske arkiver drives i langt de fleste tilfælde ved frivillig arbejdskraft, bistået af kommunale embedsmænd på henholdsvis biblioteker, museer etc. Venskabsbysamarbejde Byrådet har besluttet at opsige de tidligere kommuners venskabskommuneforbindelser og i stedet at etablere 3 4 venskabskommunesamarbejder. Terrariet i Vissenbjerg Byrådet har bevilget et tilskud til, at terrariet kan ansætte en biolog, og arbejde på at opnå status som statsanerkendt zoologisk have. Der er ansøgt om midler til finansiering af et tilskud på kr i i i og 0 i Resten af budgettet er afsat i en pulje til: De frie kulturmidler 7

8 De styrende principper for tildeling af midler fra puljen er følgende: 1) at styrke mangfoldigheden, - således der skabes rammer og rum for kulturaktiviteter i kommunen på såvel det professionelle niveau som amatørniveau og inden for de folkelige fællesskaber med plads til ildsjæle og folkeligt engagement, der er med til at give oplevelses, udfoldelses- og udviklingsmuligheder for alle. 2) at samle Assens Kommune, - således at borgerne i kommunen føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale kulturelle aktiviteter. Aktiviteter planlægges og gennemføres på alle niveauer, ud fra tanken om at kultur skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Folkeoplysning Aftenskoler Efter folkeoplysningsloven fastsætter kommunen årligt en beløbsramme til aftenskoleundervisning. Beløbsrammen fordeles til ansøgende aftenskoler og bruges som tilskud til udgiften til lærer- + lederløn. Grundlaget for budgettet er følgende tilskudsbrøker: 1/3 af lønudgifterne til almen undervisning 5/7 af lønudgifterne til undervisning på små hold 7/9 af lønudgifterne til handicapundervisning Ingen tilskud til særlige grupper Frivillige folkeoplysende foreninger Aktivitetstilskud Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen ude tilskud til foreningernes aktiviteter. I loven er der ikke fastsat regler for, hvor meget der skal ydes. Det er derfor de enkelte kommuner, der fastsætter niveauet på området. Efter tilskudsmodellen udbetales der et tilskud på aktivitetsmedlem. Budgetrammen fordeles i forhold til foreningernes antal medlemmer under 25 år. Der er ikke indregnet puljer til leder/instruktøruddannelse eller materialer. Lokaletilskud Folkeoplysningsloven fastsætter en minimumsgrænse på 65% af driftsudgifterne. KL har vejledende timepriser. Der kan ske nedslag på grundlag af andelen af medlemmer over 25 år. I Assens Kommune er der vedtaget principper for bevilling af lokaletilskud. Tilskudsordningen medfører, at foreningernes egenbetaling for leje af idrætshaller udgør 60 kr pr. time og 300 kr for leje af svømmehaller. For leje af øvrige lokaler udbetales henholdsvis 70 % og 35 % af de faktiske tilskudsberettigede udgifter eller 70 % af maksimalt 100 kr pr. time. Der opkræves gebyr for brug af kommunale lokaler, så forskellen udlignes for foreninger, der ingen lokaleudgifter har og foreninger der har udgifter til egne eller lejede lokaler. Gebyret skal blive inden for lokaletilskudsområdet. Der er afsat en pulje på kr i 2007 og kr i 2008 til overgangsordning til klubber og foreninger i forbindelse med harmonisering af tilskudsordningen efter kommunesammenlægningen. Puljen fordeles på den måde, at den enkelte forening ikke må miste mere end kr i 2007 og kr i 2008 i tilskud, set i forhold til tilskuddet i Fra 2009 bortfalder overgangsordningen, og det er uvist, hvilke konsekvenser det får for foreningerne. 8

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt Dialogmøde 2011-2012 Fritid og Kultur Den 8. maj 2012 Idræt Dagsorden for idrætsområdet 1. Budget for Fritids- og Kultur området 2. Status på Idræts- og bevægelses-politikken 1. Herunder orientering om

Læs mere

Budget 2004-2007. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver

Budget 2004-2007. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag 4-18 Budget 2004-2007 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AFTENSKOLEPOLITIKISØNDERBORGKOMMUNE Aftenskolepolitik i Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Målsætning side 2 Værdigrundlag side 2 Aftenskolernes

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

4.01-4.02 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2009

4.01-4.02 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2009 Indledning Dette afsnit omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområder 4.01 Kultur og 4.02 Fritid. Formålet med notatet er at give en orientering om området og et billede af de væsentligste udviklingsmuligheder

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere