FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle police tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. TRS (01.13) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købet forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 2

3 Vejledning til forsikringsbetingelserne International Familieforsikring dækker en række af de situatio ner du og din familie kan komme ud for i dagligdagen. Forsikringen er afgrænset til nogle bestemte hændelser, som det kan være svært at gardere sig imod, og som kan have store økonomiske konsekvenser. Vi har i disse betingelser bestræbt os på at tydeliggøre, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket, En række ord/udtryk er markeret med fed skrift og en stjerne*, hvilket betyder, at disse ord/udtryk er forklaret. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Hvis du har spørgsmål til forsikringen, kan du altid kontakte os. Forsikringens indhold og opbygning International Familieforsikring består af en grunddækning og tilvalgsdækninger. Hver dækning er opdelt i: Omfang Undtagelser Erstatninger Det fremgår af policen, hvilke dækninger du har valgt. Det er vigtigt, at du kontrollerer din police for at sikre, at du har fået de dækninger, du har bedt om. Hvis du får brug for forsikringen Du kan under hver dækning se, hvordan du skal forholde dig i tilfældet af skade. Indholdsfortegnelse Indhold Side Fortrydelsesret 2 Vejledning til forsikringsbetingelserne 3 Grunddækning 1 Indbo i bopælslandet Hvor dækker forsikringen 1.2 Hvilke skader dækker forskringen? Brand, lynnedslag, eksplosion mv Indbrudstyveri Simpelt tyveri Røveri Storm Udstrømning af væske Færdelsskade Redning Generel erstatning på indbo 9 Indhold Side 2. Bagage 9 3. Bagageforsinkelse Sikkerhedsstillelse Privat ansvar Retshjælp Fællesbetingelser 13 Tillægsdækninger 8. El-skade i bopælslandet Glas og kumme i bopælslandet Indbo i Danmark 18 Ordforklaring 19 3

4 Grunddækning 1 Indbo i bopælslandet 1.1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker ting i bopælslandet*, som: Befinder sig i og ved forsikredes private helårsbolig Befinder sig i kundeboks i pengeinstitut Medbringes på rejser eller på anden måde midlertidigt befinder sig uden for forsikredes private helårsbolig i en periode på op til 12 måneder, hvis forsikrede opholder sig på samme sted Er bestemt til genanbringelse i forsikredes private helårsbolig, men som midlertidigt befinder sig uden for denne Er erhvervet med henblik på anbringelse i eller ved forsikredes private helårsbolig I en periode på op til 2 måneder befinder sig uden for forsikredes private helårsbolig med salg for øje Befinder sig i såvel forsikredes gamle som nye private helårsbolig i forbindelse med flytning. Dækningen opretholdes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag på den nye private helårsbolig. 1.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, røveri*, storm*, udstrømning af væske, færdselsskade og redning. Omfang, undtagelser og erstatning fremgår af 1.3 til Brand, lynnedslag, eksplosion mv Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m., cykler* og husdyr*, som ikke anvendes erhvervsmæssigt Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af: Brand (ildsvåde*), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller i forbindelse med slukning af en brand Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes et mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet Lynnedslag, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig Eksplosion Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting derfra Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade: Som følge af ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde* Som følge af sprængstof nedstyrtet fra luftfartøjer Forårsaget af kortslutning, induktion fra elektrisk uvejr eller andre rent elektriske fænomener, der ikke har ildsvåde* til følge På ting, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller på lignende måde udsættes for ild eller varme, og derved kommer i brand eller beskadiges, medmindre tilfældet er omfattet af

5 1.3.3 Erstatning Se generel erstatning af indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget. 1.4 Indbrudstyveri Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.*, cykler* og husdyr*, som ikke anvendes erhvervsmæssigt Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af: Indbrudstyveri* og hærværk på de forsikrede ting i forbindelse med indbrudstyveriet* Hærværk og beskadigelse af bygning i forbindelse med indbrud, hvis forsikrede bor i lejet bolig, og en bygningsforsikring ikke dækker Det er en betingelse, at der foreligger en politianmeldelse Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Ved et indbrudstyveri* i bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder. Særligt privat indbo*, personlige værdigenstande* og penge m.m. ved indbrudstyveri* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus Erstatning Almindeligt privat indbo* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus dækkes med indtil kr. pr. begivenhed (indeks 2013). Se også generel erstatning på indbo i Indbrudstyveriet* skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Dokumentation for politianmeldelsen og for værdien af de stjålne/beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet stjålet/beskadiget. 1.5 Simpelt tyveri Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo* og cykler*. Cykler* er kun dækket, såfremt de er forsvarligt låst i gerningsøjeblikket Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af simpelt tyveri* Det er en betingelse, at der foreligger en politianmeldelse. 5

6 1.5.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Glemte, tabte, forlagte eller efterladte ting Særligt privat indbo* ved indbrudstyveri* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som forsikrede ejer, eller som vedkommende benytter som lønmodtager i sit erhverv Simpelt tyveri* fra private motordrevne køretøjer og private sø- og luftfartøjer, der ikke viser synlige tegn på at være brudt op med vold Erstatning Forsikringen dækker almindeligt privat indbo* og særligt privat indbo* med indtil 5% af forsikringssummen på indbo, dog max kr. (indeks 2013) Almindeligt privat indbo* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus dækkes med indtil 5% af forsikringssummen, dog max kr. pr. begivenhed (indeks 2013). Se også generel erstatning på indbo i 1.11 Det simple tyveri* skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Hvis det simple tyveri* er sket, mens de stjålne ting har befundet sig i et transportselskabs varetægt, skal skaden også omgående anmeldes dertil. Dokumentation for foretaget anmeldelse og for værdien af de stjålne ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet stjålet. 1.6 Røveri Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.*, cykler* og husdyr*, som ikke anvendes erhvervsmæssigt Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af røveri* og skade på forsikrede ting som følge af røveri* eller overfald Det er en betingelse, at der foreligger en politianmeldelse Undtagelser Se de generelle undtagelser i Erstatning Se generel erstatning på indbo i Røveriet* og overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Dokumentation for foretaget anmeldelse og for værdien af de stjålne ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet stjålet. 6

7 1.7 Storm Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.* og cykler* Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af storm* og nedbør, hvis der samtidig er sket en skade som følge af storm* på bygningen, hvori de forsikrede ting befinder sig Det er en betingelse, at en offentlig instans kan dokumentere vindstyrken Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Skade på ting uden for bygningen Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet Erstatning Se generel erstatning på indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for vindstyrken og for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget. 1.8 Udstrømning af væske Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.* og cykler* Forsikringen dækker skader som følge af en pludselig udstrømning af vand, olie, kølevæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade som følge af: Langsom udsivning af væske fra vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er en tilfældigt svigtende varmeforsyning Opstigning af grund- eller kloakvand Væske fra nedløbsrør eller tagrender Bygge- og reparationsarbejde Påfyldning og aftapning af olietank eller andre beholdere Erstatning Se generel erstatning på indbo i

8 Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for vindstyrken og for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget. 1.9 Færdselsskade Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande* og penge m.m.* Forsikringen dækker skade på de forsikrede ting som følge af påkørsel, væltning eller sammenstød, hvor et trafikmiddel* har været indblandet Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Erstatning Forsikringen dækker indtil 10% af forsikringssummen på indbo i bopælslandet*. Se også generel erstatning på indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget Redning Omfang Forsikringen dækker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlig redningsforanstaltning til afværgelse af en umiddelbar truende skade på person eller ting, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, dækkes ud over forsikringssummen: Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder til opmagasinering i indtil 1 år efter skadetidspunktet Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning Undtagelser Se de generelle undtagelser i Erstatning Se generel erstatning på indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. 8

9 1.11 Generel erstatning på indbo Tryg kan dække tabet ved enten: At sætte den beskadigede ting i væsentlig samme stand som før skaden, og/eller At godtgøre en eventuel værdiforringelse, eller At fremskaffe en tilsvarende ting som den, der er beskadiget eller stjålet, eller At udbetale et kontant beløb For stjålne eller totalskadede ting, der er mere end 2 år gamle, ydes en erstatning svarende til, hvad det koster at genanskaffe tingene med fradrag for værdiforringelse (dagsværdierstatning) For stjålne eller totalskadede ting, der er indkøbt som nye inden for de sidste 2 år, ydes en erstatning svarende til, hvad det koster at anskaffe nye tilsvarende ting (nyværdierstatning) Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende dækkes med prisen for råmaterialet Personlige værdigenstande* dækkes med indtil 15% af forsikringssummen på indbo i bopælslandet*, dog max kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Penge m.m.* dækkes med indtil kr. pr. begivenhed (indeks 2013) En cykel* dækkes med indtil kr (indeks 2013) Husdyr* dækkes med indtil kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som forsikrede ejer og som forsikrede benytter som lønmodtager i sit erhverv, dækkes med indtil 5% af forsikringssummen på indbo, dog max kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Der er en selvrisiko på 855 kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Hvis forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko, er det den højere selvrisiko, som gælder. Se også "Erstatning" under de enkelte indbodækninger i 1.3 til Bagage 2.1 Omfang Forsikringen dækker bagage* under rejse uden for bopælslandet*. Den dækker almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande* og penge m.m Bortkomst og beskadigelse af almindeligt privat indbo* i indskrevet bagage* er også dækket Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af brand*, lynnedslag*, eksplosion*, indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, røveri*, storm*, udstrømning af væske, færdselsskade og redning. 2.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Skade, som skyldes mangelfuld emballering, samt almindelig ramponering af kufferter og anden bagage* Skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen* Bagage*, der er sendt som gods eller international bagage*, eller hvis bagagen* er indleveret til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejste med. 9

10 2.3 Erstatning Erstatning beregnes efter de samme regler som angivet under indbo. Dog kan erstatningen pr. begivenhed ikke overstige 10% af forsikringssummen på indbo i bopælslandet*. Se også erstatning på indbo i Indbrudstyveri*, simpelt tyveri* og røveri* skal omgående anmeldes til nærmeste politimyndighed. Hvis skaden er sket, mens bagagen* har befundet sig i et transportselskabs varetægt, skal skaden også omgående anmeldes dertil. Dokumentation for den foretagne anmeldelse og for værdien af de stjålne/beskadigede ting sendes til Tryg. 3 Bagageforsinkelse 3.1 Omfang Forsikringen yder erstatning, hvis indskrevet bagage* er forsinket mere end 3 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for bopælslandet*. 3.2 Undtagelser Forsikringen yder ikke erstatning, hvis bagagen* er sendt som gods eller international bagage*, eller hvis bagagen* er indskrevet til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejser med. 3.3 Erstatning Forsikringen yder en erstatning til nødvendige indkøb på indtil kr. pr. forsikrede, pr. begivenhed (indeks 2013). Ved krav om erstatning sendes dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (PIR - Property Irregularity Report), flybillet, bagagebevis og en liste over foretagne indkøb vedlagt de originale regninger til Tryg. 4 Sikkerhedsstillelse 4.1 Omfang Forsikringen stiller i forbindelse med tvister sikkerhed for: Betaling af forsikredes omkostninger til advokat. Krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav rejst mod forsikrede Sikkerhedsstillelse dækkes i bopælslandet* og på rejser i hele verden

11 4.2 Undtagelser Forsikringen stiller ikke sikkerhed ved: Tvister, der er knyttet til forsikredes erhvervs- eller arbejdsforhold Straffesager med undtagelse af færdselssager Tvister om kontraktforhold. 4.3 Erstatning Forsikringen stiller indtil kr. i sikkerhed pr. tvist. (indeks 2013) Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån Hvis Tryg har stillet sikkerhed, overtager det forsikredes krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen og krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og erstatningsydelser Hvis der sker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal forsikrede dække Tryg det udbetalte beløb. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. 5 Privatansvar 5.1 Omfang Forsikringen dækker forsikredes ansvar som privatperson. Den dækker: Hvis forsikrede forvolder en person- eller tingskade og derved pådrager sig et juridisk erstatningsansvar i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker Hvis barn under 5 år forvolder en person- eller tingskade, selv om der ikke er et juridisk erstatningsansvar Ved gæstebudsskade* Skade forvoldt under udøvelse af tjeneste i skadelidtes interesse, men kun hvis skadevolderen har båret sig særligt ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller på eget initiativ Forsikringen dækker forsikredes ansvar som: Ejer/bruger af husdyr*, med undtagelse af hunde Ejer/bruger af motordrevne haveredskaber under 5 hk, hvis de betjenes gående Ejer/bruger af skydevåben uden for militærtjeneste Lejer over for husejer for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkend-else har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker Privatansvar dækkes i bopælslandet* og på rejser i hele verden Ejer/bruger af fast ejendom, hvis huset udelukkende anvendes til beboelse, og hvis forsikrede bor i huset. 11

12 5.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde Skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Skade, der udelukkende skyldes misligholdelse af aftaler, eller der består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Bøder eller bodslignende krav Skade på eller tab af dyr og ting, som forsikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i sin varetægt Skade på eller tab af dyr og ting, der tilhører forsikrede Skade, der er forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer, campingvogne, påhængsvogne eller luftfartøjer, samt søfartøjer der er over 3 meter lange eller hvis motorkraft overstiger 3 hk Skade forvoldt af hunde Skade, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre en sygdom Skade forvoldt på ting af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejde samt pilotering og lignende Skade som følge af forurening. Dog dækkes et sådant ansvar, hvis skaden er opstået ved et enkelt stående uheld, og ikke er en følge af, at forsikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar som hus- og grundejer er ikke dækket. 5.3 Erstatning Forsikringen dækker op til 10 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved skade på dyr og ting. Disse summer danner højeste grænse for Trygs forpligtelse efter en enkelt begivenhed, selv om ansvaret pålægges flere, der er dækket af en eller flere policer i Tryg For tingskade forvoldt af et barn under 5 år er der en selvrisiko på kr Ved gæstebudsskade* og skade forvoldt under udøvelse af tjeneste i skadelidtes interesse dækker forsikringen indtil kr., og der er en selvrisiko på 500 kr Hvis forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko, er det den højere selvrisiko, som gælder Ud over forsikringssummen godtgøres renter og omkostninger i forbindelse med afgørelsen af erstatningsspørgsmålet, forudsat at disse er accepteret af Tryg Forsikrede må ikke anerkende erstatningspligten eller godkende erstatningskravet uden Trygs accept. Tryg bestemmer i øvrigt sagens behandling. Enhver skade skal omgående anmeldes til Tryg. Det er vigtigt, at navn og adresse på modparten og eventuelle vidner vedlægges. 6 Retshjælp 6.1 Omfang Forsikringen dækker i henhold til Dansk Forsikring og Pensions "Almindelige betingelser for retshjælp for familie forsikringer med indbodækning". De fuldstændige betingelser kan rekvireres hos Tryg eller Forsikringsoplysningen Forsikringen dækker i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, der er udsprunget af private tvister, og som direkte vedrører forsikrede Det er en betingelse, at forsikrede har søgt bistand hos en advokat, som har påtaget sig sagen Retshjælp dækkes i bopælslandet* og på rejser i hele verden. 12

13 6.2 Undtagelser De undtagelser, der er anført i Dansk Forsikring og Pensions "Almindelige betingelser for retshjælp for familieforsikringer med indbodækning" gælder også for nærværende dækning. 6.3 Erstatning Forsikringen dækker indtil kr. pr. begivenhed Der er en selvrisiko på 10% af de erstatningsberettigede omkostninger, dog minimum kr. pr. begivenhed. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. 7 Fællesbetingelser 7.1 Forsikrede personer Forsikringen dækker: Forsikrede og forsikredes husstand* Barn af et medlem af husstanden* med bopæl uden for hjemmet. Det er en betingelse, at barnet er under 21 år og ikke er gift/lever i et fast parforhold eller har et barn fast boende hos sig Ophører dækningen af forsikrede på grund af en ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil en anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen Forsikringen dækker ikke logerende Medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår afsnit 5, "Privatansvar", og kun for handlinger, der er foretaget som et led i forsikredes husførelse. 7.2 Forsikringssummer Trygs maksimale erstatning for skader er de forsikringssummer, som er nævnt i de enkelte afsnit og i policen Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen på indbo, er der tale om underforsikring. Er værdien fx dobbelt så stor som forsikringssummen for indbo, medfører det, at en skade på kr. kun dækkes med kr. 7.3 Forsikringsperioden Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt, som er angivet i policen og forlænges løbende for yderligere et år ad gangen. 7.4 Forsikredes oplysningspligt Forsikrede er pligtig til at give Tryg de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at vurdere, om erstatning skal udbetales samt erstatningens størrelse Endvidere skal forsikrede/forsikringstager informere Tryg, hvis: De forsikrede ting flyttes Forsikrede flytter til en anden helårsbolig Betalingsadressen ændres Undlader forsikrede/forsikringstager at give ovennævnte oplysninger, kan det medføre, at retten til erstatning helt eller delvist bortfalder. 13

14 7.5 Udbetaling og erstatning En erstatning udbetales, så snart Tryg har modtaget de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning skal udbetales samt erstatningens størrelse Hvis forsikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre det er aftalt med Tryg Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selska berne I tilfælde af en udbetaling indtræder Tryg i forsikredes rettigheder I tilfælde af beskadigelse af en ting må denne ikke smides ud, før Tryg har givet tilladelse til det eller har udbetalt en erstatning. Tryg kan forlange at få tilsendt den beskadigede ting. 7.6 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden Trygs samtykke overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 7.7 Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade opstået direkte eller indirekte som følge af: Selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika, medicin eller andet sløvende/euforiserende middel, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed Forsæt eller grov uagtsomhed, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. Grov uagtsomhed er dog dækket under afsnit 5, Privatansvar Krige eller krigslignende aktioner, oprør samt borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog følger af krige, hvor der ikke anvendes nukleare, kemiske eller biologiske våben, oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvor forsikrede opholder sig. Dækningen opretholdes i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud under forudsætning af, at forsikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer, og at forsikrede ikke deltager i handlingerne Hvis forsikrede har betalt forhøjet tillægspræmie for krig, dækker forsikringen, hvis forsikrede rejser til et konfliktramt område eller opholder sig der i mere end 1 måned efter konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede ikke deltager i handlingerne Strejke eller lockout Arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlig myndighed Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion, radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 7.8 Anmeldelse af skade Se "" under de enkelte dækninger. 7.9 Betaling af præmie Præmien betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Ud over præmien opkræves eventuelle afgifter, fx skadeforsikringsafgift, statsafgift, storm-flods- og stormfaldsafgift, bidrag til garantifond samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale -på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævning sendes til den betalingsadresse Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked. 14

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909

YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 YoungLiving Forsikringsbetingelser nr. 0909 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere