FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle police tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. TRS (01.13) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købet forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 2

3 Vejledning til forsikringsbetingelserne International Familieforsikring dækker en række af de situatio ner du og din familie kan komme ud for i dagligdagen. Forsikringen er afgrænset til nogle bestemte hændelser, som det kan være svært at gardere sig imod, og som kan have store økonomiske konsekvenser. Vi har i disse betingelser bestræbt os på at tydeliggøre, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket, En række ord/udtryk er markeret med fed skrift og en stjerne*, hvilket betyder, at disse ord/udtryk er forklaret. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Hvis du har spørgsmål til forsikringen, kan du altid kontakte os. Forsikringens indhold og opbygning International Familieforsikring består af en grunddækning og tilvalgsdækninger. Hver dækning er opdelt i: Omfang Undtagelser Erstatninger Det fremgår af policen, hvilke dækninger du har valgt. Det er vigtigt, at du kontrollerer din police for at sikre, at du har fået de dækninger, du har bedt om. Hvis du får brug for forsikringen Du kan under hver dækning se, hvordan du skal forholde dig i tilfældet af skade. Indholdsfortegnelse Indhold Side Fortrydelsesret 2 Vejledning til forsikringsbetingelserne 3 Grunddækning 1 Indbo i bopælslandet Hvor dækker forsikringen 1.2 Hvilke skader dækker forskringen? Brand, lynnedslag, eksplosion mv Indbrudstyveri Simpelt tyveri Røveri Storm Udstrømning af væske Færdelsskade Redning Generel erstatning på indbo 9 Indhold Side 2. Bagage 9 3. Bagageforsinkelse Sikkerhedsstillelse Privat ansvar Retshjælp Fællesbetingelser 13 Tillægsdækninger 8. El-skade i bopælslandet Glas og kumme i bopælslandet Indbo i Danmark 18 Ordforklaring 19 3

4 Grunddækning 1 Indbo i bopælslandet 1.1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker ting i bopælslandet*, som: Befinder sig i og ved forsikredes private helårsbolig Befinder sig i kundeboks i pengeinstitut Medbringes på rejser eller på anden måde midlertidigt befinder sig uden for forsikredes private helårsbolig i en periode på op til 12 måneder, hvis forsikrede opholder sig på samme sted Er bestemt til genanbringelse i forsikredes private helårsbolig, men som midlertidigt befinder sig uden for denne Er erhvervet med henblik på anbringelse i eller ved forsikredes private helårsbolig I en periode på op til 2 måneder befinder sig uden for forsikredes private helårsbolig med salg for øje Befinder sig i såvel forsikredes gamle som nye private helårsbolig i forbindelse med flytning. Dækningen opretholdes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag på den nye private helårsbolig. 1.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, røveri*, storm*, udstrømning af væske, færdselsskade og redning. Omfang, undtagelser og erstatning fremgår af 1.3 til Brand, lynnedslag, eksplosion mv Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m., cykler* og husdyr*, som ikke anvendes erhvervsmæssigt Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af: Brand (ildsvåde*), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller i forbindelse med slukning af en brand Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes et mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet Lynnedslag, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig Eksplosion Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting derfra Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade: Som følge af ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde* Som følge af sprængstof nedstyrtet fra luftfartøjer Forårsaget af kortslutning, induktion fra elektrisk uvejr eller andre rent elektriske fænomener, der ikke har ildsvåde* til følge På ting, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller på lignende måde udsættes for ild eller varme, og derved kommer i brand eller beskadiges, medmindre tilfældet er omfattet af

5 1.3.3 Erstatning Se generel erstatning af indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget. 1.4 Indbrudstyveri Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.*, cykler* og husdyr*, som ikke anvendes erhvervsmæssigt Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af: Indbrudstyveri* og hærværk på de forsikrede ting i forbindelse med indbrudstyveriet* Hærværk og beskadigelse af bygning i forbindelse med indbrud, hvis forsikrede bor i lejet bolig, og en bygningsforsikring ikke dækker Det er en betingelse, at der foreligger en politianmeldelse Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Ved et indbrudstyveri* i bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder. Særligt privat indbo*, personlige værdigenstande* og penge m.m. ved indbrudstyveri* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus Erstatning Almindeligt privat indbo* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus dækkes med indtil kr. pr. begivenhed (indeks 2013). Se også generel erstatning på indbo i Indbrudstyveriet* skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Dokumentation for politianmeldelsen og for værdien af de stjålne/beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet stjålet/beskadiget. 1.5 Simpelt tyveri Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo* og cykler*. Cykler* er kun dækket, såfremt de er forsvarligt låst i gerningsøjeblikket Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af simpelt tyveri* Det er en betingelse, at der foreligger en politianmeldelse. 5

6 1.5.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Glemte, tabte, forlagte eller efterladte ting Særligt privat indbo* ved indbrudstyveri* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som forsikrede ejer, eller som vedkommende benytter som lønmodtager i sit erhverv Simpelt tyveri* fra private motordrevne køretøjer og private sø- og luftfartøjer, der ikke viser synlige tegn på at være brudt op med vold Erstatning Forsikringen dækker almindeligt privat indbo* og særligt privat indbo* med indtil 5% af forsikringssummen på indbo, dog max kr. (indeks 2013) Almindeligt privat indbo* i loft-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus dækkes med indtil 5% af forsikringssummen, dog max kr. pr. begivenhed (indeks 2013). Se også generel erstatning på indbo i 1.11 Det simple tyveri* skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Hvis det simple tyveri* er sket, mens de stjålne ting har befundet sig i et transportselskabs varetægt, skal skaden også omgående anmeldes dertil. Dokumentation for foretaget anmeldelse og for værdien af de stjålne ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet stjålet. 1.6 Røveri Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.*, cykler* og husdyr*, som ikke anvendes erhvervsmæssigt Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af røveri* og skade på forsikrede ting som følge af røveri* eller overfald Det er en betingelse, at der foreligger en politianmeldelse Undtagelser Se de generelle undtagelser i Erstatning Se generel erstatning på indbo i Røveriet* og overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed. Dokumentation for foretaget anmeldelse og for værdien af de stjålne ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet stjålet. 6

7 1.7 Storm Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.* og cykler* Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af storm* og nedbør, hvis der samtidig er sket en skade som følge af storm* på bygningen, hvori de forsikrede ting befinder sig Det er en betingelse, at en offentlig instans kan dokumentere vindstyrken Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Skade på ting uden for bygningen Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet Erstatning Se generel erstatning på indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for vindstyrken og for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget. 1.8 Udstrømning af væske Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande*, penge m.m.* og cykler* Forsikringen dækker skader som følge af en pludselig udstrømning af vand, olie, kølevæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade som følge af: Langsom udsivning af væske fra vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er en tilfældigt svigtende varmeforsyning Opstigning af grund- eller kloakvand Væske fra nedløbsrør eller tagrender Bygge- og reparationsarbejde Påfyldning og aftapning af olietank eller andre beholdere Erstatning Se generel erstatning på indbo i

8 Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for vindstyrken og for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget. 1.9 Færdselsskade Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for: Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande* og penge m.m.* Forsikringen dækker skade på de forsikrede ting som følge af påkørsel, væltning eller sammenstød, hvor et trafikmiddel* har været indblandet Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Erstatning Forsikringen dækker indtil 10% af forsikringssummen på indbo i bopælslandet*. Se også generel erstatning på indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. Hvis Tryg forlanger det, sendes også en fortegnelse over de ting, der ikke er blevet beskadiget Redning Omfang Forsikringen dækker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlig redningsforanstaltning til afværgelse af en umiddelbar truende skade på person eller ting, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, dækkes ud over forsikringssummen: Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder til opmagasinering i indtil 1 år efter skadetidspunktet Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning Undtagelser Se de generelle undtagelser i Erstatning Se generel erstatning på indbo i Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. 8

9 1.11 Generel erstatning på indbo Tryg kan dække tabet ved enten: At sætte den beskadigede ting i væsentlig samme stand som før skaden, og/eller At godtgøre en eventuel værdiforringelse, eller At fremskaffe en tilsvarende ting som den, der er beskadiget eller stjålet, eller At udbetale et kontant beløb For stjålne eller totalskadede ting, der er mere end 2 år gamle, ydes en erstatning svarende til, hvad det koster at genanskaffe tingene med fradrag for værdiforringelse (dagsværdierstatning) For stjålne eller totalskadede ting, der er indkøbt som nye inden for de sidste 2 år, ydes en erstatning svarende til, hvad det koster at anskaffe nye tilsvarende ting (nyværdierstatning) Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende dækkes med prisen for råmaterialet Personlige værdigenstande* dækkes med indtil 15% af forsikringssummen på indbo i bopælslandet*, dog max kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Penge m.m.* dækkes med indtil kr. pr. begivenhed (indeks 2013) En cykel* dækkes med indtil kr (indeks 2013) Husdyr* dækkes med indtil kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som forsikrede ejer og som forsikrede benytter som lønmodtager i sit erhverv, dækkes med indtil 5% af forsikringssummen på indbo, dog max kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Der er en selvrisiko på 855 kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Hvis forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko, er det den højere selvrisiko, som gælder. Se også "Erstatning" under de enkelte indbodækninger i 1.3 til Bagage 2.1 Omfang Forsikringen dækker bagage* under rejse uden for bopælslandet*. Den dækker almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo*, personlige værdigenstande* og penge m.m Bortkomst og beskadigelse af almindeligt privat indbo* i indskrevet bagage* er også dækket Forsikringen dækker et økonomisk tab som følge af brand*, lynnedslag*, eksplosion*, indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, røveri*, storm*, udstrømning af væske, færdselsskade og redning. 2.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Skade, som skyldes mangelfuld emballering, samt almindelig ramponering af kufferter og anden bagage* Skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen* Bagage*, der er sendt som gods eller international bagage*, eller hvis bagagen* er indleveret til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejste med. 9

10 2.3 Erstatning Erstatning beregnes efter de samme regler som angivet under indbo. Dog kan erstatningen pr. begivenhed ikke overstige 10% af forsikringssummen på indbo i bopælslandet*. Se også erstatning på indbo i Indbrudstyveri*, simpelt tyveri* og røveri* skal omgående anmeldes til nærmeste politimyndighed. Hvis skaden er sket, mens bagagen* har befundet sig i et transportselskabs varetægt, skal skaden også omgående anmeldes dertil. Dokumentation for den foretagne anmeldelse og for værdien af de stjålne/beskadigede ting sendes til Tryg. 3 Bagageforsinkelse 3.1 Omfang Forsikringen yder erstatning, hvis indskrevet bagage* er forsinket mere end 3 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for bopælslandet*. 3.2 Undtagelser Forsikringen yder ikke erstatning, hvis bagagen* er sendt som gods eller international bagage*, eller hvis bagagen* er indskrevet til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejser med. 3.3 Erstatning Forsikringen yder en erstatning til nødvendige indkøb på indtil kr. pr. forsikrede, pr. begivenhed (indeks 2013). Ved krav om erstatning sendes dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (PIR - Property Irregularity Report), flybillet, bagagebevis og en liste over foretagne indkøb vedlagt de originale regninger til Tryg. 4 Sikkerhedsstillelse 4.1 Omfang Forsikringen stiller i forbindelse med tvister sikkerhed for: Betaling af forsikredes omkostninger til advokat. Krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav rejst mod forsikrede Sikkerhedsstillelse dækkes i bopælslandet* og på rejser i hele verden

11 4.2 Undtagelser Forsikringen stiller ikke sikkerhed ved: Tvister, der er knyttet til forsikredes erhvervs- eller arbejdsforhold Straffesager med undtagelse af færdselssager Tvister om kontraktforhold. 4.3 Erstatning Forsikringen stiller indtil kr. i sikkerhed pr. tvist. (indeks 2013) Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån Hvis Tryg har stillet sikkerhed, overtager det forsikredes krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen og krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og erstatningsydelser Hvis der sker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal forsikrede dække Tryg det udbetalte beløb. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. 5 Privatansvar 5.1 Omfang Forsikringen dækker forsikredes ansvar som privatperson. Den dækker: Hvis forsikrede forvolder en person- eller tingskade og derved pådrager sig et juridisk erstatningsansvar i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker Hvis barn under 5 år forvolder en person- eller tingskade, selv om der ikke er et juridisk erstatningsansvar Ved gæstebudsskade* Skade forvoldt under udøvelse af tjeneste i skadelidtes interesse, men kun hvis skadevolderen har båret sig særligt ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller på eget initiativ Forsikringen dækker forsikredes ansvar som: Ejer/bruger af husdyr*, med undtagelse af hunde Ejer/bruger af motordrevne haveredskaber under 5 hk, hvis de betjenes gående Ejer/bruger af skydevåben uden for militærtjeneste Lejer over for husejer for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkend-else har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker Privatansvar dækkes i bopælslandet* og på rejser i hele verden Ejer/bruger af fast ejendom, hvis huset udelukkende anvendes til beboelse, og hvis forsikrede bor i huset. 11

12 5.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde Skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Skade, der udelukkende skyldes misligholdelse af aftaler, eller der består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Bøder eller bodslignende krav Skade på eller tab af dyr og ting, som forsikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i sin varetægt Skade på eller tab af dyr og ting, der tilhører forsikrede Skade, der er forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer, campingvogne, påhængsvogne eller luftfartøjer, samt søfartøjer der er over 3 meter lange eller hvis motorkraft overstiger 3 hk Skade forvoldt af hunde Skade, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre en sygdom Skade forvoldt på ting af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejde samt pilotering og lignende Skade som følge af forurening. Dog dækkes et sådant ansvar, hvis skaden er opstået ved et enkelt stående uheld, og ikke er en følge af, at forsikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar som hus- og grundejer er ikke dækket. 5.3 Erstatning Forsikringen dækker op til 10 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved skade på dyr og ting. Disse summer danner højeste grænse for Trygs forpligtelse efter en enkelt begivenhed, selv om ansvaret pålægges flere, der er dækket af en eller flere policer i Tryg For tingskade forvoldt af et barn under 5 år er der en selvrisiko på kr Ved gæstebudsskade* og skade forvoldt under udøvelse af tjeneste i skadelidtes interesse dækker forsikringen indtil kr., og der er en selvrisiko på 500 kr Hvis forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko, er det den højere selvrisiko, som gælder Ud over forsikringssummen godtgøres renter og omkostninger i forbindelse med afgørelsen af erstatningsspørgsmålet, forudsat at disse er accepteret af Tryg Forsikrede må ikke anerkende erstatningspligten eller godkende erstatningskravet uden Trygs accept. Tryg bestemmer i øvrigt sagens behandling. Enhver skade skal omgående anmeldes til Tryg. Det er vigtigt, at navn og adresse på modparten og eventuelle vidner vedlægges. 6 Retshjælp 6.1 Omfang Forsikringen dækker i henhold til Dansk Forsikring og Pensions "Almindelige betingelser for retshjælp for familie forsikringer med indbodækning". De fuldstændige betingelser kan rekvireres hos Tryg eller Forsikringsoplysningen Forsikringen dækker i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, der er udsprunget af private tvister, og som direkte vedrører forsikrede Det er en betingelse, at forsikrede har søgt bistand hos en advokat, som har påtaget sig sagen Retshjælp dækkes i bopælslandet* og på rejser i hele verden. 12

13 6.2 Undtagelser De undtagelser, der er anført i Dansk Forsikring og Pensions "Almindelige betingelser for retshjælp for familieforsikringer med indbodækning" gælder også for nærværende dækning. 6.3 Erstatning Forsikringen dækker indtil kr. pr. begivenhed Der er en selvrisiko på 10% af de erstatningsberettigede omkostninger, dog minimum kr. pr. begivenhed. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. 7 Fællesbetingelser 7.1 Forsikrede personer Forsikringen dækker: Forsikrede og forsikredes husstand* Barn af et medlem af husstanden* med bopæl uden for hjemmet. Det er en betingelse, at barnet er under 21 år og ikke er gift/lever i et fast parforhold eller har et barn fast boende hos sig Ophører dækningen af forsikrede på grund af en ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil en anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen Forsikringen dækker ikke logerende Medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår afsnit 5, "Privatansvar", og kun for handlinger, der er foretaget som et led i forsikredes husførelse. 7.2 Forsikringssummer Trygs maksimale erstatning for skader er de forsikringssummer, som er nævnt i de enkelte afsnit og i policen Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen på indbo, er der tale om underforsikring. Er værdien fx dobbelt så stor som forsikringssummen for indbo, medfører det, at en skade på kr. kun dækkes med kr. 7.3 Forsikringsperioden Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt, som er angivet i policen og forlænges løbende for yderligere et år ad gangen. 7.4 Forsikredes oplysningspligt Forsikrede er pligtig til at give Tryg de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at vurdere, om erstatning skal udbetales samt erstatningens størrelse Endvidere skal forsikrede/forsikringstager informere Tryg, hvis: De forsikrede ting flyttes Forsikrede flytter til en anden helårsbolig Betalingsadressen ændres Undlader forsikrede/forsikringstager at give ovennævnte oplysninger, kan det medføre, at retten til erstatning helt eller delvist bortfalder. 13

14 7.5 Udbetaling og erstatning En erstatning udbetales, så snart Tryg har modtaget de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning skal udbetales samt erstatningens størrelse Hvis forsikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre det er aftalt med Tryg Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selska berne I tilfælde af en udbetaling indtræder Tryg i forsikredes rettigheder I tilfælde af beskadigelse af en ting må denne ikke smides ud, før Tryg har givet tilladelse til det eller har udbetalt en erstatning. Tryg kan forlange at få tilsendt den beskadigede ting. 7.6 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden Trygs samtykke overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 7.7 Undtagelser Forsikringen dækker ikke skade opstået direkte eller indirekte som følge af: Selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika, medicin eller andet sløvende/euforiserende middel, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed Forsæt eller grov uagtsomhed, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. Grov uagtsomhed er dog dækket under afsnit 5, Privatansvar Krige eller krigslignende aktioner, oprør samt borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog følger af krige, hvor der ikke anvendes nukleare, kemiske eller biologiske våben, oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvor forsikrede opholder sig. Dækningen opretholdes i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud under forudsætning af, at forsikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer, og at forsikrede ikke deltager i handlingerne Hvis forsikrede har betalt forhøjet tillægspræmie for krig, dækker forsikringen, hvis forsikrede rejser til et konfliktramt område eller opholder sig der i mere end 1 måned efter konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede ikke deltager i handlingerne Strejke eller lockout Arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlig myndighed Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion, radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 7.8 Anmeldelse af skade Se "" under de enkelte dækninger. 7.9 Betaling af præmie Præmien betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Ud over præmien opkræves eventuelle afgifter, fx skadeforsikringsafgift, statsafgift, storm-flods- og stormfaldsafgift, bidrag til garantifond samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale -på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævning sendes til den betalingsadresse Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked. 14

15 7.9.3 Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Hvis der sendes en påmindelse, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter evt. andre omkostninger. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger Hvis forsikringen er udvidet med "Indbo i Danmark" afsnit 10, beregnes en stormflodsafgift til Stormflodsrådet. Afgiften opkræves sammen med præmien. Tryg har endvidere ret til at beregne sig ekspeditionsgebyr, gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udviklingen i 'lønindeks for den private sektor' beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik Indeksreguleringen sker hvert år pr. 1. januar Præmien indeksreguleres en gang om året ved forsikringens hovedforfald. Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres Summerne i afsnit 5 "Privatansvar" og afsnit 6 "Retshjælp" indeksreguleres ikke Opsigelse af forsikringen Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere et år ad gangen. Både forsikringstageren og Tryg kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperiodens udløb. Mod et gebyr på 63 kr. (2013 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 380 kr. (indeks 2013) Efter en anmeldt skade har både forsikringstager og Tryg ret til at opsige forsikringen med 1 måneds varsel inden for 1 måned efter en erstatnings udbetaling eller afvisning af skaden Klagemulighed Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter rets plejelovens regler om værneting. 15

16 Tillægsdækninger 8 El-skade i bopælslandet Dækningen er omfattet af forsikringen, hvis den fremgår af policen. 8.1 Omfang Forsikringen dækker skade på en elektrisk leder eller komponent i elektrisk udstyr*, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Desuden dækkes en skade på apparatets øvrige dele, der er sket i forbindelse med en el-skade Det er en betingelse: At de forsikrede ting forhandles lovligt eller lovligt anvendes i bopælslandet* At forsikrede ejer de forsikrede ting eller bærer risikoen for dem. 8.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Elektrisk udstyr* til erhvervsmæssig anvendelse for forsikrede Skade, som er dækket af en garanti- eller serviceordning Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skade, der sker under reparation Skade, der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelser eller konstruktion Skade på elektrisk hobbyværktøj, der udelukkende er bestemt til udendørs brug. 8.3 Erstatning Forsikringen dækker op til kr. pr. begivenhed (indeks 2013). Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede ting repareret. Beløbet kan dog ikke overstige genanskaffelsesprisen* fratrukket en eventuel værdiforringelse Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt identisk apparat, eller i mangel heraf, et nyt tilsvarende apparat. Erstatningen reguleres herefter under hensyntagen til det beskadigedes alder på skadetidspunktet Der er en selvrisiko på 855 kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Hvis forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko, er det den højere selvrisiko, som gælder. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. 16

17 9 Glas og kumme i bopælslandet Dækningen er omfattet af forsikringen, hvis den fremgår af policen. 9.1 Omfang Forsikringen dækker følgende ting, når de er blevet ubrugelige på grund af brud, afskalning, ridsning eller lignende: Glas, der er bygningsbestanddele Det er en betingelse, at tingene befinder sig i forsikredes private helårsbolig og er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele Wc-kumme og -cisterner, bideter, håndvaske og badekar. 9.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Punktering af termorude eller utætheder i sammensætningen af denne Skade på drivhus Skade på ting i erhvervslokaler Skade sket i forbindelse med en ombygning, vedligeholdelse eller reparation af en forsikret ting, dens rammer, indfatning eller lignende Skade, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring Frostsprængning af en forsikret ting, medmindre skaden skyldes en tilfældig svigtende varmeforsyning Tilbehør til glas og kumme. 9.3 Erstatning Forsikringen dækker indtil kr. pr. begivenhed og dækker (indeks 2013) Hvad det koster at udskifte det beskadigede med tilsvarende nyt. Hvis en tilsvarende ting ikke kan skaffes, udbetales et beløb svarende til, hvad det koster at udskifte glasset og saniteten til en tilsvarende standard, som er almindelig på skadetidspunktet (nyværdierstatning) Hvad det koster at reparere det skaderamte. Reparationsudgifterne kan dog ikke overstige udgiften til genanskaffelse af tilsvarende nye ting inklusive monteringsomkostninger Toiletsæde og vandhane af samme standard som de eksisterende, hvis de ikke kan anvendes af konstruktionsmæssige årsager Der er en selvrisiko på 855 kr. pr. begivenhed (indeks 2013) Hvis forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko, er det den højere selvrisiko, som gælder. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg. Dokumentation for værdien af de beskadigede ting sendes til Tryg. 17

18 10 Indbo i Danmark Dækningen er omfattet af forsikringen, hvis den fremgår af policen Omfang Forsikringen dækker følgende ting, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for, og som er opmagasineret i Danmark og/eller i beboet fremlejet bolig i Danmark: Den dækker et økonomisk tab som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, indbrudstyveri*, røveri*, storm*, udstrømning af væske, færdselsskade og redning Almindeligt privat indbo*, særligt privat indbo* og cykler* Undtagelser Se undtagelserne under de enkelte dækninger i "Indbo i bopælslandet" i 1.3 til 1.10 og de generelle undtagelser i Erstatning Erstatningen opgøres efter samme regler som angivet under indbo i bopælslandet*. Se også generel erstatning på indbo i Se "" under de enkelte dækninger i "Indbo i bopælslandet" i 1.3 til

19 Ordforklaring Ordforklaringerne er en del af betingelserne og gælder, uanset hvilken sproglig form af ordet/udtrykket der bliver anvendt. Almindeligt privat indbo Ved "almindeligt privat indbo" forstås alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder også værktøj, rekvisitter, instrumenter, som forsikrede ejer eller som vedkommende benytter i sit erhverv som lønmodtager. "Almindeligt privat indbo" omfatter ikke ting, der falder ind under de nedenfor angivne definitioner på "bagage", "cykel", "penge m.m.", "personlige værdigenstande", "særligt privat indbo", samt motordrevne køretøjer, campingvogne, både, surfbrætter, luft- og søfartøjer, haveredskaber over 5 hk og andre transportmidler samt tilbehør til disse. Bagage Ved "bagage" forstås ejendele, som forsikrede har med sig på rejsen som håndbagage eller indskrevet bagage. Bopælsland Ved "bopælsland" forstås det land, hvor forsikrede har taget fast bopæl. Cykel Ved "cykel" forstås to- og trehjulede cykler med en hjuldiameter over 12 tommer. Cykler med en hjuldiameter under 12 tommer betragtes som "almindeligt privat indbo". Elektrisk udstyr Ved "elektrisk udstyr" forstås hårtørrere, barbermaskiner, elektriske ure, edb-udstyr, båndspillere, pladespillere, cd-spillere, forstærkere, højttalere, elektriske musikinstrumenter, radioer, tv-apparater, videoapparater, elektrisk hobbyværktøj, strygejern, strygeruller, støvsugere, kaffemaskiner, køkkenmaskiner, køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, olie- og gasfyr, vandvarmere, el-radiatorer og lignende til privat brug. Genanskaffelsespris Ved "genanskaffelsespris" forstås prisen på den stjålne eller beskadigede ting som ny på skadetidspunktet. Gæstebudsskade Ved "gæstebudsskade" forstås skade på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor skadevolderen efter dansk rets almindelige erstatningsregler ikke er erstatningsansvarlig, fordi skaden er sket under et privat selskabeligt samvær. Ildsvåde Ved "ildsvåde" forstås en løssluppen og flammedannende ild, som har evne til at brede sig ved egen kraft. Penge m.m. Ved "penge m.m." forstås rede penge, checks, kreditkort, billetter og værdipapirer, men ikke mønt- og frimærkesamlinger. Personlige værdigenstande Ved "personlige værdigenstande" forstås perler, ædelstene samt smykker og ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, platin eller sølv. Røveri Ved "røveri" forstås tyveri, der sker ved vold, trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold eller tyveri, der sker åbenlyst uden anvendelse af vold, men som bemærkes, mens det sker. I sidstnævnte tilfælde er det en betingelse, at der øjeblikkeligt gøres anskrig. Simpelt tyveri Ved "simpelt tyveri" forstås tyveri af ting, der befinder sig udendørs, i uaflåst bygning eller lokale, samt tyveri fra motordrevne køretøjer, tog, fly, busser, både, campingvogne, flyttecontainere, arbejdsskure eller telte. Storm Ved "storm" forstås vinde, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Særligt privat indbo Ved "særligt privat indbo" forstås antikviteter, kunstværker, malerier, ægte tæpper, skind, skindtøj, pelse, pelsværk, mobiltelefoner, walkie-talkier, båndspillere, pladespillere, cd-spillere, forstærkere, højttalere, kassetter, plader, compact discs, musikinstrumenter, musikanlæg, radioamatørudstyr, radioer, videoudstyr, tv-apparater, hjemmecomputere og edb-udstyr, andet elektronisk udstyr til privat brug, kameraer og projektorer, kikkerter, ure, vin, spiritus, våben, ammunition eller lignende og dele dertil. Trafikmiddel Ved "trafikmiddel" forstås offentlige transportmidler, cykler, hestevogne, invalidekøretøjer og motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven. Husdyr Ved "husdyr" forstås hunde, katte, stuefugle, smågnavere og akvariefisk til privat brug. Husstand Ved "husstand" forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikrede og personer, der er gift/lever i fast parforhold med forsikrede eller hjemmeboende børn. De pågældende personer skal have fast bopæl på forsikredes helårsadresse. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Indbrudstyveri Ved "indbrudstyveri" forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse, at der er tydelige spor efter indbruddet. Tyveri fra motordrevne køretøjer, tog, fly, busser, både, campingvogne, flyttecontainere, arbejdsskure eller telte regnes ikke for indbrudstyveri. 19

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere