Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede. Dagorden: 06001: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 28. november 2005 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet 06002: Ændrede priser i Caféen Forpagter Henrik Jensen har meddelt, at Golfcaféen justerer priserne på drikkevarer i Caféen. Leverandørpriserne er generelt steget det sidste år, og samtidig er det ca. 2 år siden, at priserne sidst har været justeret. Bestyrelsen tog de reviderede priser i Golfcaféen til efterretning 06003: Behandling af for sent fremsendte udmeldelser af klubben. Hvert år modtager sekretariatet en række udmeldelser der fremsendes efter den i vedtægterne angivne tidsfrist på 1. december. Golfmanageren ønskede på denne baggrund bestyrelsens holdning til, hvorledes sekretariatet skal håndtere disse udmeldelser. Samtidig drøftede bestyrelsen den problemstilling, at kontingenterne i dag udskrives med meget korte intervaller i januar og marts. Dette giver ofte forvirring, da medlemmerne ikke forstår, at de skal betale med så korte intervaller. Samtidig belaster det klubbens likviditet unødigt, at 1. rate af kontingenterne udskrives så sent i regnskabsåret, der starter 1. oktober. At fristen for udmeldelser skal fastholdes, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsen indstillede til golfmanageren at behandle de indkomne udmeldelser. At fristerne for kontingentopkrævninger kan ændres såfremt dette er mere hensigtsmæssigt, og at golfmanageren kan udarbejde forslag til ændrede tidsfrister : Vedtagelse af retningslinier for håndtering af dødsfald i klubben. Bestyrelsen drøftede klubbens politik vedr. dødsfald i klubben og besluttede følgende: Politik for håndtering af dødsfald i medlemskredsen. Ved tidligere formænds dødsfald er bestyrelsen repræsenteret ved begravelsen og giver en krans. Ved tidligere bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmers død sender klubben en bårebuket. Hvis dødsfaldet sker under udøvelse af spillet sender klubben en bårebuket. I tilfælde af dødsfald, der falder ind under ovenstående, mindes de der gik bort på den næstkommende generalforsamling under formandens beretning med 1 minuts stilhed. Politik vedr. refusion af kontingent til pårørende til afdøde medlemmer. Ved dødsfald der sker inden 1. juni refunderes ½ kontingent. Efter denne dato refunderes kontingentet ikke. 1

2 06005: Godkendelse af revideret virksomhedsplan incl. forretningsorden for bestyrelsesarbejdet i Viborg Golfklub Golfmanageren fremlagde forslag til revideret virksomhedsplan incl. forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Værdier om ansvarlig naturforvaltning Her der tilføjet at forvaltningen skal ske på en måde som overholder gældende regler og bestemmelser vedr. drift af golfbaner. Formuleringen er møntet på den indgåede pesticidaftale mellem DGU, KL og Miljøministeriet og er alene ment som en præcisering. Herudover foreslog næstformanden og Golfmanageren en ny værdi om kvalitet i den måde som Viborg Golfklub drives på. Viborg Golfklub ønsker at være kendt for kvalitet i den måde, som vi arbejder på, og måden hvorpå vi servicerer medlemmer og gæster. Kvalitet skal gennemsyre arbejdet både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere. I den første udgave af Virksomhedsplanen havde chefgreenkeeperen to kompetencelinier til golfmanageren og Baneudvalgsformanden. Sidste års erfaringer viste, at dette gav problemer i tilfælde af problemer på banen, idet diskussionen opstod omkring hvem, der har beslutningskompetencen vedr. pasning af golfbanen og dermed hvem der kan drages til ansvar for banens tilstand. I henhold til den reviderede organisationsplan refererer Chefgreenkeeperen til Golfmanageren som sin nærmeste overordnede, og chefgreenkeeperen har det fulde ansvar for pasningen af banen. Den baneansvarlige har det politiske ansvar for efterlevelsen af den af bestyrelsen vedtagne strategi- og plejeplan samt for overholdelsen af budgettet for driften af banen. Med det nuværende forslag bør det være klart, at ansvaret for de overordnede planer, målsætninger og budgetter er placeret ved bestyrelsen med Baneudvalgsformanden som det ansvarlige bestyrelsesmedlem. Baneudvalgsformanden nedsætter så et Baneudvalg som sparringspartner. Ansvaret og kompetencen for den konkrete udmøntning er placeret ved Chefgreenkeeperen. Bestyrelsen drøftede på denne baggrund, hvorledes den baneansvarlige skal løse sine opgaver, samt hvilke kompetencer den baneansvarlige har i forhold til chefgreenkeeperen. Der var enighed om, at den baneansvarlige har ret og pligt til at opretholde en løbende dialog med chefgreenkeeperen om banens standard og udformning for på den måde at sikre efterlevelsen af den vedtagne strategi,- og plejeplan, samt formidle medlemmernes ønsker til banens standard. Forretningsudvalg Virksomhedsplanen er tilføjet et forretningsudvalg, idet dette vurderes at kunne bidrage positivt et en smidigere og hurtigere beslutningsgang i spørgsmål af mere driftsmæssig karakter. Samtidig foreslås det, at alle personalesager behandles af FU. Mulighed for at idømme karantæne I henhold til DGU skal det fremgå af en offentliggjort beslutning i klubben, hvilke konsekvenser overtrædelser af klubbens regler kan få for medlemmerne. Hvis ikke, kan man f.eks. ikke idømme en karantæne, Derfor er det nu medtaget både under bestyrelse, golfmanager og 2

3 baneservicepersonale, hvilke kompetencer de enkelte personer og udvalg har, samt hvilken straf der kan dømmes. Der resterer dog fortsat en opgave med at formulere et ordensreglement for Viborg Golfklub. Udvalg Der er tilføjet en række stående udvalg. Her er det foreslået, at to udvalg sammenlægges nemlig Handicapudvalget og Regeludvalget, da de to udvalg har stort set samme position i forhold til at bestemme regler for handicaps og spil på banen. Regel og handicapudvalget har selvstændig beslutningskompetence og er kun er underlagt Amatør og Ordensudvalget under DGU. Bestyrelsen besluttede følgende: Virksomhedsplanen og forretningsorden for bestyrelsens arbejde skal adskilles. Forretningsordenen for bestyrelsens arbejde blev godkendt med mindre redaktionelle rettelser. Værdigrundlaget for Viborg Golfklubs virke blev godkendt med mindre redaktionelle rettelser, samt tilføjelse af den foreslåede værdi om kvalitet. Virksomhedsplanen blev godkendt med mindre redaktionelle rettelser Bestyrelsen indstillede til golfmanageren at udarbejde forslag til ordensreglement 06006: Strategiplaner for 2006 ved de områdeansvarlige: Formanden for Turneringsudvalget Marianne D. Jensen fremlagde planer og målsætninger for den kommende sæson: Der er nedsat et nyt Turneringsudvalg bestående af: Marianne D. Jensen (formand) Marianne Lykke Søren Bo Jensen Tommy Christensen Casper Lindenmayer (sekretær) Klaus Frejo (golfmanager) Det er Turneringsudvalgets opgaver at: Fastsætte klubbens turneringsreglement, til godkendelse af bestyrelsen, samt afgøre evt. tvister vedrørende samme. Koordinering af ugedagsturneringerne i klubberne i klubben herunder fastsættelse og håndhævelse af retningslinier for anvendelse af gunstart. Udarbejde klubbens årlige officielle turneringsplan. Udarbejde bemandingsplan til gennemførelse af klubbens officielle klubturneringer. Sikre løbende uddannelse af et tilstrækkeligt antal turneringsledere. Koordinere gunstarter i klubben, således at de øvrige medlemmer generes mindst muligt. Fastlægge propositionerne for afgørelse af klubbens årlige mesterskab, samt sikre gennemførelsen af dette. Ideen bag den nye organisering af arbejdet i Turneringsudvalget er at der nedsættes et mindre Turneringsudvalg, som har det overordnede ansvar, og som skal fungere som backup til de enkelte turneringsledere, der skal varetage de enkelte turneringer. 3

4 Turneringsprogram for 2006 Turneringsprogrammet for 2006 blev præsenteret og Turneringsudvalget finder selv efterfølgende turneringsledere til de enkelte turneringer. Turneringsmanual for 2006 Der er udarbejdet en udførligt Turneringsmanual til turneringslederne, der svarer på alle praktiske spørgsmål om Turneringsledelse. Turneringspropositioner m.v. Der er udarbejdet nyt forslag til Generelle Turneringspropositioner for Viborg Golfklub, idet de tidligere var utilstrækkelige og forældede. Som noget nyt vil sekretariatet fremover udarbejde startlister, der bliver genereret tilfældigt. Uddannelse Marianne D. Jensen og Bente Knudsen har begge bestået Turneringsleder 1 kurset. Michael Laustsen er tilmeldt regelinstruktør kursus Det er en generel politik i udvalget, at så mange som muligt skal have mulighed for at uddanne sig. Sommerfest 2006 Golfmanager Klaus Frejo præsenterede program for årets Sommerfest, der kommer til at ligne sidste års arrangement med enkelte ændringer. Der spilles en 18 hullers Sommerturnering, og der gennemføres et åbent hus arrangement på dagen. Festen planlægges forsat henlagt til et telt på parkeringspladsen. Klaus Frejo og Finn Ritz udgør festkomiteen. Propositioner for klubmesterskaberne Turneringsudvalget har drøftet muligheden for at ændre propositionerne for klubmesterskaberne, således at der kan findes én klubmester for herrer og damer. Udvalget har imidlertid ikke kunnet blive enige om en ny model, og har derfor besluttet, at tage en debat blandt medlemmerne inden en eventuel ændring, der så først kan finde sted til næste sæson. At tage orienteringen til efterretning At godkende forslag til turneringsplan for 2006 At godkende Turneringspropositioner for Viborg Golfklub 2006 Baneudvalget ved baneansvarlig Egon Christensen Chefgreenkeeper Per Knudsen deltog i mødet under dette punkt Sammensætning af baneudvalg: Egon Christensen (formand) Per Knudsen (Chefgreenkeeper) Klaus Frejo (golfmanager) Repræsentant fra Onsdagsherrerne Repræsentant fra Tirsdagspigerne Et udvalg med denne sammensætning vil kunne sikre den bedst mulige kommunikation mellem medlemmerne og chefgreenkeeperen. 4

5 Forslag til tre beslutningsniveauer i den løbende politiske proces omkring Baneudvalget: Baneudvalgsformanden og Chefgreenkeeperen koordinerer den daglige pasning og pleje. Baneudvalget arbejder med de ændringer, som ikke kan ses af Baneguiden Baneudvalget udarbejder forslag til en samlet udviklingsplan for banen, som skal godkendes af bestyrelsen. Der vil evt. være tale om en 5 års udviklingsplan, der kan drøftes løbende over en længere periode inden den implementeres. Grønt regnskab Tidligere baneudvalgsformand Ole Riger-Kusk har fremsendt Grønt Regnskab for 2004 til færdiggørelse. Denne opgave har tidligere været varetaget af Ole Riger-Kusk men vil fremover blive varetaget af golfmanageren og baneudvalgsformanden i fællesskab, med golfmanageren som den ansvarlige. Med den nye pesticidaftale bliver det et krav, at der udarbejdes grønt regnskab i alle golfklubber. Ny pesticidaftale Der er indgået en ny pesticidaftale mellem DGU, KL og Miljøministeriet om anvendelse af pesticider på golfbaner. Denne aftale skal afløse tidligere aftaler og sikre en miljørigtig drift af golfbaner. Samtidig skal aftalen stille golfklubberne lige med hensyn til de miljømæssige krav til drift af golfbaner. Viborg Golfklub har i dag en pesticidaftale med Viborg Kommune, og det vil være naturligt, at den nye aftale afløser den gamle aftale. Plejeplan og strategiplan Tidligere godkendte strategi- og plejeplaner blev præsenteret. Da der ikke er nedsat et baneudvalg har der ikke været lejlighed for den baneansvarlige til at behandle planerne nærmere. Samtidig resterer en række afklarende spørgsmål vedr. den fremtidig strategi for banens udvikling. Greens Bestyrelsen drøftede den aktuelle debat om kvaliteten af klubbens gamle greens. Der var enighed om at: De gamle greens kan overleve de kommende år med den rette pleje. Forskellen i forudsætningerne for de gamle og nye greens betyder at greens ikke bliver ens men det er muligt at fastholde en acceptabel kvalitet på de gamle greens Arbejdet med at omlægge hul 5 skal påbegyndes i år, da denne green er meget dårlig og ikke kan reddes. Det er fortsat bestyrelsen holdning, at de gamle greens skal omlægges, men der er behov for at basere denne opgave på en langsigtet planlægning. Par3 banen I henhold til det nye lokalplanforslag får Viborg Golfklub den ønskede udvidelse af arealet til Par3 banen. Baneudvalgsformanden fremlagde forslag til anlæg af ny par3 bane. Bestyrelsen godkendte forslaget og indstillede til baneudvalget at udarbejde budget og handlingsplan for omlægningen til bestyrelsens efterfølgende godkendelse. Hul 11 Bestyrelsen godkendte, at der ved hul 11 anlægges en græsbunker ved siden af green til erstatning for bunkeren, samt at der generelt gennemføres en oprydning af området omkring green. 5

6 Træningsfaciliteter i plantagen bag greenkeepergården Et stort område i plantagen bag greenkeepergården er vindfældet i januarstormen Dette område er nu ryddet og fræset. Det er hensigten, at dette område på sigt skal etableres som træningsområde, som anlægges af greenkeeperne selv. Dette område indgår i det videre arbejde med en langsigtet strategi. Greenkeepergården Bestyrelsen drøftede behovet for en ombygning af greenkeepergården. Der er behov for en generel udvidelse for at kunne rumme alle maskiner, men også mandskabsfaciliteter er forældede og skal udvides og renoveres. Renoveringen af greenkeepergården indgår i det videre arbejde med en langsigtet strategi. Lokalplanforslag Viborg Kommune har udsendt forslag til Lokalplan for området omkring golfbanen i høring. Formanden orienterede om lokalplanforslaget og de kommentarer som klubben forventes fremføre i forhold til forslaget: Generelt er der tale om et meget acceptabelt forslag, som opfylder langt de fleste af klubbens ønsker. Det vil blive forsøgt at få Viborg Kommune til at ændre stiforløbet D-D, da dette er farligt for gående. Viborg Golfklub skal indgå i den nye pesticidaftale mellem DGU, KL og Miljøministeriet De tilladte m2 for udvidelse af greenkeepergården skal udvides fra 700 til 1000 m2. Der skal åbnes mulighed for at parkeringspladsen på sigt kan asfalteres. At tage orienteringen fra Baneudvalgsformanden til efterretning At godkende forslaget om 3 beslutningsniveauer i den løbende politiske proces omkring Baneudvalget At Golfmanageren overtager opgaven med at udarbejde Grønt regnskab i samarbejde med Baneudvalgsformanden og chefgreenkeeperen. At Viborg Golfklub indgår i den nye pesticidaftale mellem DGU, KL og Miljøministeriet At den nuværende pesticidaftale med Viborg Kommune skal erstattes af den nye aftale. At Baneudvalget arbejder videre med strategi- og plejeplan for golfbanen og fremlægger disse til bestyrelsens behandling når de er klar. At de gamle greens kan overleve de kommende år med den rette pleje, og at det fortsat er bestyrelsen holdning, at de gamle greens skal omlægges, men at der er behov for at basere denne opgave på en langsigtet planlægning. At arbejdet med at omlægge hul 5 skal påbegyndes i år, da denne green er meget dårlig og ikke kan reddes. At Baneudvalget udarbejder budget og handlingsplan for omlægning af Par3 banen i henhold til den fremlagte plan for banen og, at dette arbejde skal i gang hurtigst muligt. At der ved hul 11 anlægges en græsbunker ved siden af green til erstatning for bunkeren, samt at der generelt gennemføres en oprydning af området omkring green. At indretningen af nye træningsfaciliteter i plantagen bag greenkeepergården indgår i den samlede strategiplan At udvidelse og renovering af greenkeepergården indgår i den samlede strategiplan At tage orienteringen vedr. lokalplanen til efterretning 6

7 Golfsporten V/ Peter Bragh Træner Niels Erik Hansen samt Bent Kohls deltog i behandlingen af dette punkt Sportsansvarlig Peter Bragh orienterede om de sportslige målsætninger for den kommende sæson. Juniorudvalget er meget velfungerende, og der ydes et stort arbejde i udvalget. Ægtefæller er inviterede til møderne, så der køres store møder. Dette er en god ting, da der er brug for mange hjælpere til de mange arrangementer og turneringer. Sæsonens aktiviteter er planlagt, og der forventes ikke de store ændringer i forhold til sidste år. Der er følgende målsætninger og forventninger til sæsonen: Vinteraktiviteterne er flyttet til Golfsimulatorerne i Bowling og Golfcentret i stedet for Astrocentret Det er forventningen, at der skal findes nye udvalgsmedlemmer da nogle af de nuværende medlemmer forventes at stoppe. Målsætningen er at få flere af de helt unge til at være mere i klubben og spille mere på banen, så de ikke bare går til golf Man vil gerne have udvidet den faste starttid mandag til , således, at der er plads til alle. Eliten Det er målsætningen, at eliteholdet skal fastholde sin position i 3. division. Holdet er kommet i en stærk pulje med Hjarbæk, Silkeborg og Himmerland, så det bliver svært selv om man er rykket ned. Der skal kun spilles 18 huller i 3. division i henhold til de nye regler, så man kommer til at lægge væsentligt mindre beslag på banen. Det er planen at inddrage de nye 9 huller i divisionsturneringerne. Juniorelite projekt Niels Erik Hansen og Bent Kohls præsenterede oplæg til talentudvikling i Viborg Golfklub. Det er målsætningen, at arbejde for at flere spillere kan blive gode golfspillere, ved at satse på en bredere sportslig udvikling af juniorgolfen og derigennem give flere mulighed for at udvikle sig. Projektet har et budget på kr. pr. år, hvoraf det er forslaget at 50 % skal findes via sponsorater og 50 % finansieres af klubben. Kaninudvalget Udvalget består af Ingelise Bragh og træner Niels Erik Hansen Det er indtrykket, at der skal arbejdes mere for at opnå det ønskede antal prøvemedlemmer. Derfor er der i samarbejde med golfmanageren planlagt flere rekrutteringstiltag: 18. marts holdes åbent hus Golf By Night afholdes to torsdag aftener Et arrangement omfatter træning, rundvisning i shoppen, putning, kaffe og information Åbent hus 27. maj i forbindelse med sommerfesten med fri træning og par3 bane Kaninturneringer startes op d. 6. april. At tage orienteringen til efterretning At juniorerne har ret til at reservere 1. tee på 18 hulsbanen mandag

8 At Marianne D. Jensen og Peter Bragh finder ud af et samarbejde med Jysk Fynsk om starttider om mandagen. At man er positiv overfor talentudviklingsprojektet og indstiller til golfmanageren at udarbejde forslag til finansiering. Klubhus, sekretariat samt personale ved golfmanager Klaus Frejo: Etablering af nye lockerhuse samt toiletter på banen er forberedt til igangsættelse, men da kommunens udarbejdelse af lokalplan for området ved golfbanen har trukket ud, betyder det forsinkelser på projektet. Det er således, at så længe en ny lokalplan er i høring indstilles alt sagsbehandling omkring byggetilladelser. Teknisk Forvaltning oplyser, at lokalplanen først forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 17.maj, hvorefter VG s ansøgning om byggetilladelse kan behandles. Dette vil tage mindst 14 dage mere. Såfremt etableringen af toiletbygningerne kræver zonetilladelse kan dette tage op til 8 uger mere. Det kan med andre ord tidligst forventes at påbegynde byggeriet omkring 1. juni. Golfmanageren har fået afslag på dispensation. Ovenstående udgør et ganske stort problem i forhold til at etablere de lovede lockerrum og toiletter i denne sæson. Lockerrum Forudsætningen for at kunne ombygge lockerhusene er, at en række af de eksisterende lockerrum tømmes i byggefasen. Det vil betyde, at ikke alene skal der bygges om midt i højsæsonen, små 100 medlemmer frarøves deres lockerrum i en længere periode. Derfor er det managerens indstilling, at den store ombygning udskydes til efter sæsonen. Men en del af ombygningsprojektet omfatter indretning af lockerrum i de eksisterende garager, og denne del kan udmærket iværksættes hurtigst muligt. Ombygning af to garager vil give ca. 50 lockerum, som først og fremmest foreslås reserveret til de ca. 30 juniorer, der står på venteliste og derefter seniorerne. Juniorerne har størst behov, da de ikke kan transportere deres golfbag i bil. Med dette tiltag imødekommes ca. halvdelen af de medlemmer, som står på venteliste, og alle juniorer. Der vil herefter ikke være nogen medlemmer, som har stået på venteliste mere end én sæson. Derefter kan den store ombygning gennemføres til efteråret. Toiletter Niels Christiansen og Peter Scaarup har udarbejdet vedlagte forslag til toiletter, som manageren finder meget attraktivt. Den samlede pris for begge forventes ikke at overstige kr. Golfmanageren indstillede derfor til bestyrelsen, at projektet godkendes. Der kan dog fortsat ikke søges byggetilladelse inden lokalplanen er vedtaget. Renoveringstiltag på klubhus og café Der blev i 2003 / 4 gennemført en forholdsvis omfattende renovering af klubhus og Café, men der resterer forsat enkelte elementer. Der er således et stort behov for en renovering af herretoiletterne, der er nedslidte. Golfmanageren foreslår derfor, at der udarbejdes et budget for gennemførelse af denne renovering for at vurdere om der kan findes midler til denne opgave indenfor de planlagte byggeprojekter. Herudover handler det primært om at få renoveret gulvet på 1. sal af Caféen og få udskiftet greenfeeskranken i inforummet. Her er der tale om mindre opgaver, som kan finansieres over driften. 8

9 Ansættelse af Pedel samt rengøringshjælp Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplæg fra golfmanageren forskellige modeller for dækning af pedelfunktionen, rengøring samt ekstra bemanding på banen. Aftale med Kriminalforsorgen. Efter inspiration fra Haderslev Golfklub der har haft gode erfaringer med at fungere som aktiveringssted for personer i samfundstjeneste ønsker Golfmanageren bestyrelsens tilladelse til at indgå en lignende aftale med Kriminalforsorgen. At godkendes golfmanagerens forslag til handlingsplan for etablering af lockerrum At godkende forslaget til tordenvejrshuse på banen At godkende de fremsatte forslag til renoveringstiltag på klubhuset At golfmanageren udarbejder endeligt forslag til løsning af rengøring, pedelfunktion samt ekstra bemanding på banen til bestyrelsens godkendelse. At Viborg Golfklub er indstillet på at indgå en aftale med Kriminalforsorgen om at blive aktiveringssted for personer i samfundstjeneste : Behandling af strategiplan for Viborg Golfklub At sagen udskydes 06008: Eventuelt og meddelelser Sponsoraftaler Bestyrelsen drøftede diverse forslag til sponsortiltag: Sponsoraftaler skal holde sig inden for rammerne af DGU s præmiedirektiver Flagene på sløjferne kan sælges separat på samme måde som hulkopperne. Der kan sælges sponsorreklamer på greenklippermaskinerne. Indkaldelse til bestyrelsesmøder via mail. Bestyrelsen besluttede at indkaldelser til bestyrelsesmøder fremover udelukkende sker via mail DGU repræsentantskabsmøde Næstformand Michael Lauststen og Golfmanager Klaus Frejo deltager i DGU s repræsentantskabsmøde Planlægning af medlemsmøde, dato og indhold Medlemsmødet afholdes 22. marts kl i Golfcaféen Emner: Orientering vedr. greens herunder omlægning af hul 5 Greenfeeaftaler Lockerrum Toiletter på banen Sommerfest Turneringspropositioner Propositioner for klubmesterskaber Udvidelse/omlægning af par3 banen 9

10 Deltagelse i stiftende generalforsamling for Viborg Idrætsråd. Michael Laustsen, Egon Christensen, Peter Bragh og Klaus Frejo deltager. Valg af revisionsselskab Mortensen & Beirholm er valgt som revisionsselskab for Viborg Golfklub Bankskifte Viborg Golfklub skifter pr til Sydbank. Ny dato for bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde flyttes fra torsdag den 6. til onsdag den. 5. april. Ref. Klaus Frejo 10

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl.16:30 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Egon Christensen (EC)

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club

Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club Er subsidiær til klubbens vedtægter Himmelbjerg Golf Clubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 25. september 2014, kl. 17:00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL)

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) Greve Golfklub Forretningsudvalg REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) 1. Mødets åbning.

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

REFERAT Møde: Nr. 2 / 2015 Dato: 17. februar 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL)

REFERAT Møde: Nr. 2 / 2015 Dato: 17. februar 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) Greve Golfklub Forretningsudvalg REFERAT Møde: Nr. 2 / 2015 Dato: 17. februar 2015 kl. 17 Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) 1. Mødets åbning.

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 24. november 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 kl. 17.00 20.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL)

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt.

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 3 efter GF 2016 Mødedato & sted: onsdag den 18. maj 2016 Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB)

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 22. maj 2008

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 22. maj 2008 Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 22. maj 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Hans Bremer (HB), Poul Riberholt (PR) og Kurt Grey Schuster (KGS). Der var afbud fra Niels Otto Andersen (NOA), Endvidere

Læs mere

Referat : Ordinært bestyrelsesmøde i KGK mandag d. 4. februar 2013 kl. 18.00, i klubhuset

Referat : Ordinært bestyrelsesmøde i KGK mandag d. 4. februar 2013 kl. 18.00, i klubhuset Referat : Ordinært bestyrelsesmøde i KGK mandag d. 4. februar 2013 kl. 18.00, i klubhuset Bestyrelsen havde inviteret KGKs Venner til en fælles snak om samarbejde og forventninger til samme. Dette møde

Læs mere

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Virksomhedsplan for Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Viborg Golfklubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen (JL) Anne Terndrup (AT suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager)

Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen (JL) Anne Terndrup (AT suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag d. 19. januar 2016 i klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Viborg Golfklub Onsdag den. 15. november 2006

Referat af Generalforsamling i Viborg Golfklub Onsdag den. 15. november 2006 Referat af Generalforsamling i Viborg Golfklub Onsdag den. 15. november 2006 1. Valg af dirigent Thomas Hansen valgt som dirigent. Thomas Hansen takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008.

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008. 1 Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008. Deltagere: Uffe Steffensen, Marianne Drejer Jensen, Peter Bragh, Egon Christensen, Peter Svendsen og Casper Lindenmayer. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frederikshavn Golf Klub 31.03.2015

Referat af bestyrelsesmøde i Frederikshavn Golf Klub 31.03.2015 Referat af bestyrelsesmøde i Frederikshavn Golf Klub 31.03.2015 Tilstede alle: TV- Tore Vedelsdal CS Caroline Skjoldborg TW Tom Winther MD Mogens Damm MLN Mads Lykke Nielsen GS Georg B. Severinsen KR Kim

Læs mere

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag 24. januar 2014 kl. 08:40 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Turneringsansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve den 05. februar 2013 Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Greve Golfklub i Tune Menighedscenter.

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 22. april 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

Virksomhedsplan for Herning Golf Klub

Virksomhedsplan for Herning Golf Klub Virksomhedsplan for Herning Golf Klub Herning Golf Klubs formål Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv skal klubben

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 21. november 2013 kl.16:00 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Honorær sekretær Uffe Steffensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten

Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten Tilstede: Povl Arne Høier (PAH), Per Eskildsen (PE), Lauritz Matthiesen (LM) og Laurids Caspersen (LC). Fraværende: Susanne Gaarde

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 30. april 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 30. april 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 22. juni 2015, kl. 17:00 Fremmødte: Formand Niels Kiil (NK) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Sportsansvarlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

KLUBAFTALE. Sådan gør vi i. Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen

KLUBAFTALE. Sådan gør vi i. Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen KLUBAFTALE Sådan gør vi i Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. april 2013 kl. 19.00 22.00 i bestyrelseslokalet Afbud fra Rene Tauner 1. Opfølgning på generalforsamling Henrik Høgstrup Nye vedtægter er underskrevet og mangler alene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag, den 26. november 2014 kl. 17:00 Fremmødte: Formand Næstformand Sportsansvarlig Turneringsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. O.J Referent: LR Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben, træner

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Leth Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Forretningsplan for Mollerup Golf Klub 2010

Forretningsplan for Mollerup Golf Klub 2010 Forretningsplan for Mollerup Golf Klub Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af klubbens baneanlæg og klubhus mv., samt at udbrede og fremme kendskabet til - og færdigheden i golfsporten.

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Deltagere: Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants og

Læs mere