Halvårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2011-1 -"

Transkript

1 Halvårsrapport

2 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider 1. halvår 2011 er på mange måder præget af forandringer, omstruktureringer og nye tider. Rapporten kommer efter et halvår, hvor DSB har oplevet både fremgang og tilbagegang. Fremgangen er i DSB s passagertal, hvor det er meget opmuntrende at se, at danskerne i stigende grad kører tog med DSB. Sammenlignet med 1. halvår i 2010 har DSB fået 6 procent flere kunder og har i halvåret 87 millioner rejser i alt i Danmark. Med andre ord vælger danskerne i stigende grad at gøre brug af tog som transportmiddel. Det er et godt grundlag i det fælles politiske ønske om at fordoble brugen af kollektiv transport frem mod Der er også god fremgang i DSB s rettidighed, hvor Fjern & Regionaltog i 1. halvår har 9,5 procent forsinkelser og S-tog 4,8 procent forsinkelser, hvilket er forbedringer i forhold til 1. halvår i Dog er der sket en mindre tilbagegang i 2. kvartal. Selv om der er tale om en samlet fremgang for halvåret, er der fortsat plads til forbedringer. Der er brug for fuldt fokus i det daglige arbejde, så kunderne kan få tog til tiden. Hele tiden. Tilbagegangen i DSB handler i høj grad om økonomi Koncernens resultat før skat for 1. halvår 2011 udgør et underskud på 67 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 183 mio. kr. i 1. halvår Korrigeret for engangsforhold udgør resultat før skat 62 mio. kr. for 1. halvår 2011 mod 73 mio. kr. i 1. halvår 2010 svarende til en nedgang på 11 mio. kr. DSB har over en årrække oplevet en markant svækkelse af de økonomiske resultater. For blot fem år siden havde DSB et resultat før skat på mio. kr. for regnskabsåret 2006, hvilket vil sige, at resultatet er blevet mere end en milliard kroner dårligere siden Udviklingen skyldes i høj grad markante stigninger i DSB s omkostninger og gør, at DSB i dag ikke har en holdbar økonomi. DSB tjener ikke nok til at kunne investere i tilstrækkeligt omfang uden fortsat at låne penge. Det er ikke tilfredsstillende, og ledelsen ser det som en absolut hovedopgave at sikre en sund økonomi i DSB. DSB skal tjene penge, så der er råd til at investere i nyt materiel, nye tiltag for kunderne og en udvikling af kollektiv transport i Danmark. Det bør ske ved at genetablere en økonomisk bæredygtig togdrift i Danmark såvel som i de eksisterende udenlandske forretninger. Det vil være en prioritet at øge DSB s indtægter, lige som alle muligheder for besparelser og effektiviseringer vil blive afdækket. Hele værktøjskassen vil blive taget i brug og vil blive brugt i samarbejde i hele DSB. DSB s ledelse har indført en stram løn- og ansættelsespolitik, der allerede har haft en positiv effekt på DSB s økonomi. Transportministeriet og Finansministeriet vil senere fremlægge en rapport, der belyser effektivitet og økonomien i DSB. DSB s ledelse vil gennemgå og drøfte rapporten fra Transportministeriet og Finansministeriet og sætte sig i spidsen for det videre arbejde med at opnå en sund økonomi i DSB - i tæt samarbejde med alle relevante parter.

3 3 - Den økonomiske bæredygtighed er også altafgørende for de internationale aktiviteter. Desværre har der været store problemer med at styre økonomien i flere af DSB s udenlandske selskaber. Sagen om DSBFirst har belastet DSB s økonomi og omdømme betragteligt. Vi har fået en - efter omstændighederne - god aftale med de svenske trafikmyndigheder om at overdrage driften af den svenske trafik til en anden operatør fra 10. december i år. Aftalen stopper de økonomiske tab, vi har oplevet i DSBFirst og rummer også forbedringer for den trafikale situation, hvor særligt Kystbanen har været ramt af alt for mange forsinkelser. Dermed er der skabt en løsning, der sikrer kunderne og samtidig gør, at DSB ikke længere taber penge på DSBFirst Øresund. Senest er det lykkedes at få DSBFirsts skotske medejer, First Group, til igen at indtræde i selskabets bestyrelse og være med til overdragelsen og oprydningen, så det sker i tæt samarbejde med DSB. Ud over DSBFirst Øresund har DSB startet en række nye aktiviteter i Sverige DSBFirst Väst, DSB Småland og DSB Uppland AB. Her er de økonomiske resultater udfordrende og ikke tilfredsstillende. Der er i løbet af sommeren udarbejdet handlingsplaner som blandt andet indebærer en rekapitalisering af selskaberne. Dette vil sikre en forbedring af økonomien i selskaberne, og det er forventningen, at vi kan skabe en holdbar og sund økonomi. Samlet set er DSB s internationale ekspansion sat i bero. DSB skal ikke byde på nye togstrækninger i udlandet. DSB ser det danske marked og arbejdet med at fordoble kundetallet i den kollektive trafik frem mod 2030 som DSB s primære opgave. Tog til tiden og tilfredse kunder er fortsat DSB s absolutte mål Derfor er robusthed meget afgørende for den daglige drift. Målet er at forenkle togdriften og dermed styrke rettidigheden og løbende at forbedre tilfredsheden hos kunderne. I det arbejde er de nye IC4-tog en vigtig brik. IC4-togene er ved at blive indfaset i den daglige togdrift, men har vist sig at have en række basale driftsproblemer. I januar blev de første dobbeltkoblede IC4-togsæt indsat, men desværre lever kvaliteten og driftsstabiliteten slet ikke op til det niveau, DSB og kunderne kan være tjent med. DSB har lagt pres på AnsaldoBreda for at få højnet kvaliteten i de leverede togsæt, der leveres. Samtidig har DSB styrket indsatsen for at færdiggøre IC4-togene og blandt andet taget de gamle Skandia produktionsfaciliteter i Randers i anvendelse. IC4 har endnu ikke bevist, at togene endnu er en stabil og robust transportplatform, der kan køre på tværs af hele landet. Det må være et klart mål, at næste gang DSB skal anskaffe nye tog, så skal der være tale om afprøvet materiel og ikke helt nye tog som IC4. Da det næsten udelukkende er eltog, der kan købes som standard til transport med mere end 160 km/t, så står det højt på DSB s ønskeliste at få elektrificeret større dele af det danske tognet. Det vil skabe en god og fremtidssikret platform for den kollektive transport og ikke mindst være en vigtig del af det store ønske om at fordoble antallet af kunder i Danmark. Det er også et stort ønske for DSB, at der sættes ressourcer af til reparation og modernisering af de gamle signaler og spor. Det er glædeligt med investeringen i de nye signaler, som vil bringe kollektiv transport et stort skridt fremad fra Men både tog, spor og signaler skal repareres hurtigt og hele tiden så vi undgår forsinkelser. Denne ekstraordinære service skal leveres i de næste mange år, indtil den nye struktur er på plads. Det vil kræve et ressourceløft og en investering, der vil gavne kunderne og hele den kollektive transport i Danmark.

4 4 - Forventningerne til hele 2011 bærer præg af den økonomiske situation, DSB er i. DSBkoncernens resultat før skat forventes i 2011 at udgøre et underskud i størrelsesordenen mio. kr. eksklusive indtægter fra ejendomssalg og AB-rabatter, eventuelle omkostninger til restruktureringer og eventuelle ændringer i hensættelserne vedrørende DSBFirst Øresund, hvilket blandt andet skyldes usikkerhed i relation til DSB Vedligehold A/S fortsatte vedligeholdelse af svenske Øresundstog. I forhold til delårsrapporten for 1. kvartal 2011 behandles indtægter fra ejendomssalg og AB-rabatter som særlige forhold (i alt 210 mio. kr.), og er dermed ikke længere indregnet i forventningen til årets resultat før skat. Dette er på ingen måde et tilfredsstillende resultat og et stykke fra det forventede resultat på mio. kr. (0-50 mio. kr., eksklusive indtægter fra ejendomssalg og AB-rabatter), som DSB præsenterede ved aflæggelsen af delårsregnskabet pr. 31 marts Nedgangen i forventningen skyldes en revurdering af igangværende og afsluttede anlægsprojekter, højere omkostninger til de nye operationer i Sverige og omkostninger til forsinkelserne af IC4- indkøringen. DSB s bestyrelse og ledelse vil arbejde for at forbedre resultatet så meget som muligt. Der er allerede taget en række skridt i 2011, hvilket vil blive fulgt op og yderligere forbedret i Styrkelsen af DSB s økonomi skal ske i samarbejde med alle relevante parter både internt i DSB og med de institutioner og partnere, DSB samarbejder med. Arbejdet skal ske i en åben dialog og med fokus på både styrker og svagheder, gode og dårlige resultater. Fokus skal være på bæredygtig togdrift og sund økonomi og ikke mindst på rettidighed og tilfredse kunder. DSB skal gøre sig fortjent til at være den primære aktør i fordoblingen i kundetallet i kollektiv trafik frem mod DSB skal styrke positionen som danskernes foretrukne kollektive transportmiddel. Og vi skal genskabe stoltheden over DSB - både blandt medarbejdere og kunder. Peter Schütze Bestyrelsesformand Christian Roslev Administrerende direktør

5 Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen halvår Vækst Abs. Pct. Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter % Indtægter fra trafikkontrakter % Salg af kioskvarer m.v % Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv % Udlejning af togmateriel % Nettoomsætning % Andre driftsindtægter mv % Indtægter i alt % Omkostninger i alt % Resultat før af- og nedskrivninger % Af- og nedskrivninger % Resultat af primær drift % Finansielle poster netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Pengestrømme i mio. kr. Pengestrømme - driftsaktivitet % Pengestrømme - investeringsaktivitet % - heraf investering i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme - finansieringsaktivitet % Likvider ultimo % Balance i mio. kr. Balancesum % Anlægsaktiver % Omsætningsaktiver % Egenkapital i alt % Minoritetsinteresser % Hensatte forpligtelser % Langfristede gældsforpligtelser % Kortfristede gældsforpligtelser % Rentebærende gæld, netto % 1. halvår Nøgletal Indtjeningsgrad (EBITDA margin) 18,0 22,2-4,2-19% Overskudsgrad (EBIT margin) 3,2 8,1-4,9-60% Egenkapitalforrentning (ROE) p.a. -1,5 3,8-5,3-139% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) p.a. 1,4 3,3-1,9-58% Gearing p.a. 6,3 5,1-1,2-23% Soliditetsgrad 25,4 28,3-2,9-10% Rentedækning 0,8 1,7-0,9-53% Yderligere oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede % Antal togrejser (1.000 rejser) % Antal togkm (1.000 km) % 1) Der er i regnskabet for 2011 ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af salg af Tips, Lotto og taletidskort. Ændringen indebærer, at der alene indregnes provision ved salg af disse produkter. Sammenligningstallene for 2010 er tilpasset den nye praksis. 2) Andre driftsindtægter mv. indeholder Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver samt Andre driftsindtægter. 3) Antal kunder i 2010 er, i forhold til tidligere offentliggjorte tal, reguleret primært som følge af ny model for opgørelsen af antal rejser. Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med 'Anbefalinger & Nøgletal 2010' fra Den Danske Finansanalytikerforening. Indtjeningsgrad (EBITDA margin) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT margin) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Egenkapitalforrentning (ROE) = (periodens resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital) p.a. Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) = (resultat af primær drift efter skat (NOPLAT) x 100 / (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig netto rentebærende gæld)) p.a. Gearing = netto rentebærende gæld / resultat før af- og nedskrivninger p.a. Soliditetsgrad = egenkapital i alt x 100 / balancesum Rentedækning = (resultat af primær drift + finansielle indtægter) / finansielle omkostninger

6 2. Finansiel beretning Underskud på 67 mio. kr. Koncernens resultat før skat udgør et underskud på 67 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 183 mio. kr. i det første halvår af Forværringen i resultat før skat er væsentligt påvirket af engangsomkostninger afledt af revurdering af igangværende og afsluttede anlægsprojekter på i alt 92 mio. kr., ekstraordinære omkostninger vedrørende oprydningen i DSBFirst m.v. på 37 mio. kr., hvilket primært er drevet af advokat- og revisionsomkostninger (der belaster DSB moderselskab). Dertil er der i 1. halvår 2010 blev indregnet rabatter på 110 mio. kr. fra AnsaldoBreda. Korrigeret for disse engangsforhold udgør resultat før skat i den underliggende forretning for 1. halvår mio. kr. mod 73 mio. kr. i 1. halvår 2010 svarende til en forværring på 11 mio. kr. Tabel 1: Resultat før skat i den underliggende forretning Udviklingen er primært drevet af stigende omkostninger til bl.a. IC4 problemstillingen samt lavere resultat i de svenske forretninger. Dette opvejes delvist af flere kunder i Fjern- & Regionaltog og S-tog samt effekten af igangsatte effektiviseringer og besparelser. Der er i 2011 anvendt 201 mio. kr. af de hensættelser mv. på 511 mio. kr., som blev indregnet i årsregnskabet for Resultatet i DSBFirst har herefter ingen effekt på resultat før skat i koncernregnskabet. Den resterende bogførte værdi af hensættelser mv., udgør herefter 310 mio. kr. pr. 30. juni Endelig regulering heraf afventer slutopgørelse af stillede garantier. Nettoomsætningen er steget med 8 procent I 1. halvår 2011 var nettoomsætningen i DSBkoncernen mio. kr. (4.971 mio. kr.). 1. halvår 2011 Resultat før skat -67 Revurdering af anlægsprojekter 92 Ekstraordinære omkostninger til oprydning i DSBFirst, primært advokat- og revisionsomkostninger Resultat før skat i den underliggende forretning 62 Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. (2.161 mio. kr.), hvilket er 47 mio. kr. mere end i 1. halvår Udviklingen skyldes primært den stærke kundevækst i både Fjern- & Regionaltog og S-tog, samt efterregulering af antal rejser og passagerindtægter i Fjern- & Regionaltog for Indtægter fra trafikkontrakter er steget med 318 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår 2010 og udgjorde mio. kr. (2.286 mio. kr.). Stigningen skyldes primært aktivitetsudvidelser i Sydsverige i december 2010 (DSBFirst Väst AB i Göteborg og DSB Småland AB i Jönköping-området) og erhvervelsen af 50 procent af det tyske operatørselskab VIAS pr. 1. april Salg af kioskvarer mv. er steget med 3 procent i forhold til 1. halvår 2010 og udgjorde 397 mio. kr. (385 mio. kr.). Ændringen kan bl.a. henføres til, at transformeringen af Kort og Godt butikkerne til 7- Eleven har medført et øget salg. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. udgjorde 67 mio. kr. (52 mio. kr.). Stigningen skyldes større salg af vedligeholdelsesydelser til bl.a. Flytoget i Oslo. Udlejning af togmateriel udgjorde 115 mio. kr. (87 mio. kr.), svarende til en stigning på 28 mio. kr. Udviklingen kan henføres til udlejning af nyanskaffede Øresundstogsæt til Trafikstyrelsen. Andre driftsindtægter mv. udgjorde 479 mio. kr. (632 mio. kr.). Faldet skyldes primært at DSB i 2010 indtægtsførte 110 mio. kr. i rabatter fra AnsaldoBreda for IC4 forsinkelsen. Stigende omkostninger Omkostninger i alt udgjorde mio. kr. (4.500 mio. kr.). Stigningen på 398 mio. kr. skyldes især omkostninger i de nye operationer og pris- og lønudviklingen. Endvidere påvirkes resultatet af revurdering af anlægsførte projekter gennemført i 2. kvartal Derudover påvirkes driften negativt af udfordringerne omkring leveringen af IC4 og den deraf afledte mangel på materiel. Omvendt medvirker effektiviseringer og generelle besparelser til at reducere omkostningerne. Antal medarbejdere Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede var i 1. halvår 2011, hvilket er en stigning på 564 medarbejdere i forhold til samme periode i Stigningen skyldes primært opstart af nye operationer i Sverige og Tyskland. I alt steg antallet af medarbejdere i de udenlandske operationer med 726 fuldtidsbeskæftigede, mens antallet af medarbejdere i Danmark faldt med 162 fuldtidsbeskæftigede. 1 Foruden hensættelser blev der i årsregnskabet for 2010 foretaget nedskrivninger på i alt 214 mio. kr.

7 7 - Produktivitet Antal togkilometer per medarbejder er steget med 15 procent til og antal togrejser per medarbejder er steget med 5 procent til Omkostninger per togkilometer er faldet med 11 procent fra 126 kr. til 112 kr. i 1. halvår Udviklingen skal ses i lyset af den øgede kilometerproduktion som følge af overtagelsen af DSB Småland, DSB Väst og DSB Uppland AB, som har lange strækninger. Tabel 2: Produktivitet i DSB Koncernen Antal togkm. per medarbejder Antal togrejser per medarbejder Omkostninger per togkilometer 1. Halvår Vækst Abs. Pct % % % På de danske strækninger har der været en positiv udvikling i antallet af togkilometer pr. medarbejder på 4 procent og i antallet af togrejser pr. medarbejder på 8 procent. På trods af dette forhold er der i sammenligning med 1. halvår 2010 en stigning i omkostninger pr. togkilometer med 1 procent. Tabel 3: Produktivitet i de danske aktiviteter i DSB Koncernen Antal togkm. per medarbejder Antal togrejser per medarbejder Omkostninger per togkilometer 1. Halvår Vækst Abs. Pct % % %

8 3. Udvikling i antal kunder 8 - Tabel 4: Antal kunder 1. halvår Vækst kunder Abs. Pct. Fjern- & Regionaltog, heraf: % Øst % Vest % Øst/Vest over Storebælt % Øvrige % DSBFirst i Danmark % S-tog (korrigeret) % Kunder i Danmark i alt (korrigeret) % Korrektion sporspærring % Kunder i Danmark i alt % Kunder i Tyskland 2 i alt % Kunder i Sverige 3 i alt % Eliminering % Antal kunder i alt % Antal kunder i alt (korrigeret) % 1) Eksklusive kunder i de perioder og på de strækninger, hvor der har været sporspærringer. Ved sporspærringer forstås her, at mindst et spor er lukket, og at der i en del af perioden har været totalspærret. Eksklusive korrektioner for sporspærringer udgør kundevæksten i S-tog isoleret set 8 procent. 2) Rejser med det tyske operatørselskab VIAS indgår fra 1. april 2010 med 100 procent i antal kunder for DSB-koncernen. I koncernregnskabet indgår VIAS pro-rata med 50 procent. 3) Kunder, som kører på tværs af landegrænser, indgår i antal kunder i hvert land. I den samlede opgørelse for DSB-koncernen elimineres for det antal kunder, som ingen på- og afstigning har under rejsen. 4) Antal kunder i 2010 er, i forhold til tidligere offentliggjorte tal, reguleret primært som følge af en ny model for opgørelsen af antal rejser. Antal kunder i DSB-koncernen I forhold til 1. halvår 2010 er det samlede antal kunder i DSB-koncernen steget med 11,0 mio., hvilket svarer til en stigning på 11 procent. Vejdirektoratets seneste statistik fra 1. kvartal udviser samme tendens, idet den landsdækkende biltrafik i 1. kvartal 2011 gik frem med godt 3 procent i forhold til samme periode Det samlede antal kunder i Danmark er i 1. halvår 2011 steget med 6 procent i forhold til Dette kan henføres til en kundevækst på 6 procent i Fjern- & Regionaltog, 8 procent i S-tog og et fald på 2 procent på de danske DSBFirst strækninger. Disse tal er inklusive kunder på de strækninger, der har været berørt af de omfattende sporarbejder på S-togsnettet i primært 2010, jf. tabel 4. Korrigeres kundetallene for strækninger med væsentligt sporarbejde er kundevæksten 6 procent i S-togstrafikken. Det samlede antal internationale kunder steg i 1. halvår 2011 med 6,5 mio. til 26,5 mio. svarende til en fremgang på 32 procent. Udviklingen kan henføres til opstarten af operationerne DSBFirst Väst AB, DSB Småland AB og DSB Upptåget samt overtagelsen af de 50 procent af VIAS. Udvikling i persontrafikken i Danmark I 1. halvår 2011 var det samlede antal rejser over Storebælt (tog, fly, bil og bus) 1 procent større end antallet af rejser i 1. halvår DSB's markedsandel over Storebælt er på i alt 27 procent i 1. halvår 2011, hvilket er på niveau med samme periode i Fjern- & Regionaltog Fjern- & Regionaltog havde 24,3 mio. kunder i 1. halvår 2011, hvilket er en stigning på 1,3 mio. eller 6 procent i forhold til samme periode i Udviklingen skyldes dels efterregulering af rejser og passagerindtægter vedrørende 2010, dels det forbedrede grundprodukt, herunder forbedret rettidighed og trafikinformation, pris- og servicekoncepter som eksempelvis Orange og WildCard samt den nye billetapplikation til Iphone og Android. Erhvervsmarkedet er primært blevet tiltrukket af DSB 1 samt webportalen WorkPlus, og fritidsmarkedet af Orange. I 1. halvår 2011 var der en kundevækst på 6 procent for Vest og Øst og 4 procent for Øst/Vest. I alle tre områder har fritidssegmentet haft vækst drevet af Orange og Familiebilletten samt nye muligheder for brug af SU-kortet. Udviklingen modsvares af færre standardbilletter. S-tog På de strækninger, der ikke har været berørt af sporarbejder, har S-tog haft en kundevækst på 6 procent svarende til 2,4 mio. kunder sammenlignet med 1. halvår Væksten kan bl.a. henføres til initiativer som Gratis Cykel, Shoppingsøndage samt nye billettyper, eksempelvis SMSbillet og SMS klippekort, samt abonnementskort introduceret til erhvervslivet gennem netportalen WorkPlus. Samtidig har introduktionen af natkørsel med S-tog bidraget positivt til væksten.

9 9 - DSBFirst i Danmark I 1 halvår 2011 havde DSBFirst Danmark en nedgang i antallet af kunder på 2 procent i sammenligning med 1. halvår Udviklingen kan henføres til et fald i den kundeoplevede rettighed, usikkerhed om DSBFirsts fremtid samt den generelle økonomiske udvikling. Sverige DSB's aktiviteter i Sverige består af rejser i den svenske del af DSBFirst Øresund og Roslagsbanan i Stockholmsområdet. Tyskland DSB's aktiviteter i Tyskland består af rejser med det tyske operatørselskab VIAS. Siden 2005 har VIAS drevet Odenwaldbahn i Frankfurt am Mainområdet. Fra december 2010 driver VIAS også Rheingau strækningen fra Frankfurt am Main til Koblenz. VIAS har i 1. halvår 2011 haft i alt 2,0 mio. kunder. Endvidere har DSB i slutningen af 2010 startet DSB Småland omkring Jönköping og DSBFirst Väst dækkende regional- og pendlertogstrafikken i Göteborg. I juni 2011 overtog DSB Uppland AB i Uppsalaområdet. De nye operationer har været medvirkende til, at DSB i Sverige havde 24,5 mio. kunder i 1. halvår 2011, hvilket svarer til en vækst på 25 procent.

10 10-4. Forretningsområder Fjern- & Regionaltog Tabel 5: Fjern- & Regionaltog 1. halvår Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Passager- og rejsebureauindtægter % Indtægter fra trafikkontrakt % Indtægter fra togservice % Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv % Udlejning af togmateriel % Resultat før af- og nedskrivninger % Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 10,4 18,7-8,3-44% Antal togkm (1.000 km) % Nettoomsætningen i Fjern- & Regionaltog er faldet med 24 mio. kr. i forhold til 1. halvår Passager- og rejsebureauindtægterne udgjorde i alt mio. kr. (1.592 mio. kr.), hvilket er en stigning på 14 mio. kr. Væksten kan henføres til stigningen i antallet af passagerer. Udviklingen opvejes delvist af en regulering af passagerindtægterne for perioden Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt er steget med 18 mio. kr. eller 3 procent i forhold til 1. halvår 2010 (569 mio. kr.). Trafikkontraktbetalingen er underliggende påvirket af de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Omvendt medfører ibrugtagning af nye tog en stigning i indtægterne. Indtægter fra togservice udgjorde 22 mio. kr. (24 mio. kr.), svarende til et fald på 2 mio. kr. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. udgjorde 44 mio. kr. (126 mio. kr.). Faldet skyldes at vedligeholdelsesopgaver er overført til DSB Vedligehold A/S. Herefter vedrører salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. primært salg af energi til tredjemand. Udlejning af togmateriel er steget med 28 mio. kr. og udgjorde 115 mio. kr. (87 mio. kr.). Udviklingen skyldes udlejning af nyanskaffede Øresundstogsæt til Trafikstyrelsen. Resultat før af- og nedskrivninger faldt med 200 mio. kr. og udgjorde 248 mio. kr. (448 mio. kr.). Udviklingen er påvirket af indregning af rabatter på 110 mio. kr. fra AnsaldoBreda i regnskabet for 1. halvår Herudover er omkostningerne i 2011 steget primært som følge af udfordringerne omkring IC4-leverancen, dobbeltdækkerhavariet ved Østerport samt branden i to IR4 tog ved Fredericia. Resultat af primær drift udgør -54 mio. kr (199 mio.kr.). Udviklingen kan henføres til ovenstående faktorer, samt det forhold at ibrugtagningen af nyt materiel medfører stigende afskrivninger. Den samlede produktion udgjorde 19 mio. togkilometer i 1. halvår 2011, hvilket er 1 procent over samme periode sidste år.

11 11 - S-tog Tabel 6: S-tog 1. halvår Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Passagerindtægter % Indtægter fra trafikkontrakt % Resultat før af- og nedskrivninger % Resultat af primær drift % Indtjeningsgrad 44,8 43,0 1,8 4% Antal togkm (1.000 km) % Nettoomsætningen i S-tog steg med 15 mio. kr. svarende til 1 procent i forhold til 1. halvår Passagerindtægterne udgjorde 605 mio. kr. (574 mio. kr.) i 1. halvår 2011, hvilket svarer til en stigning på 31 mio. kr. Stigningen skyldes en betydelig vækst i antallet af kunder. Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt er reduceret med 16 mio. kr. til 624 mio. kr. (640 mio. kr.). Udviklingen er primært en konsekvens af de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Resultat før af- og nedskrivninger udgjorde 551 mio. kr. (522 mio. kr.). Stigningen på 29 mio. kr. skyldes bl.a. den positive kundeudvikling samt effekten af færre sporarbejder. Resultat af primær drift er ligeledes stigende. Den positive udvikling opvejes dog delvist af et antal nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Produktionen, opgjort som antal togkilometer, er steget med 3 procent drevet af sporspærringer i 2010 forbindelse med de omfattende sporarbejder. Kort & Godt Tabel 7: Kort & Godt 1. halvår Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Salg af kioskvarer mv % Provisionsindtægter % Resultat før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad -1,9 1,4-3,3 - Salg af kioskvarer mv. udgjorde 376 mio. kr. (361 mio. kr.), hvilket er en stigning på 15 mio. kr. i forhold til 1. halvår Udviklingen kan primært henføres til øget salg som følge af overgangen til 7-Eleven konceptet. Provisionsindtægterne er steget med 5 mio. kr. til 88 mio. kr. (83 mio. kr.). Resultat før af- og nedskrivninger er faldet med 15 mio. kr. i forhold til 1. halvår Udviklingen skyldes primært engangsomkostninger afledt af revurderinger af anlægsprojekter i forbindelse med konverteringen af Kort & Godt butikker til 7- Eleven. Omkring 80 butikker i Kort & Godt er planlagt til at indgå i 7-Eleven konceptet. Resultat af primær drift udgør -14 mio. kr. (3 mio. kr.)

12 DSBFirst Øresund 12 - Tabel 8: DSBFirst Øresund 1. halvår Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Indtægter fra trafikkontrakter % Øvrig nettoomsætning % Resultat før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad -2,1-0,9-1,2-1) Aktiviteterne i DSBFirst Øresund er i fællesskab ejet af DSB og FirstGroup. FirstGroup ejer 30 procent af aktierne, mens DSB ejer 70 procent DSB og FirstGroup har indgået aftale om sammen at rekonstruere DSBFirst. Aftalen indebærer bl.a., at DSB og FirstGroup hver tilfører selskaberne yderligere 35 mio. kr. i ansvarlig kapital. Herudover betaler Öresundståg 45 millioner SEK til DSBFirst Sverige. Endeligt indebærer aftalen, at FirstGroup genindtræder i bestyrelsen for DSBFirst. I 1. halvår 2011 udgjorde nettoomsætningen i DSBFirst Øresund 472 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 15 mio. kr. Indtægter fra trafikkontrakter udgjorde 429 mio. kr. (389 mio. kr.), hvilket er en stigning på 40 mio. kr. i forhold til 1. halvår Udviklingen skyldes produktionsudvidelser, primært på de svenske strækninger. Resultatet før af- og nedskrivninger i DSBFirst Øresund udgør et underskud på 10 mio. kr. Heri indgår anvendelse af hensættelser. Den resterende bogførte værdi af hensættelser mv. udgør herefter 310 mio. kr. pr. 30. juni Resultatet i DSBFirst Øresund er i 1. halvår 2011 påvirket af flere engangsforhold, herunder anvendelse af hensættelser, at aktivering af vedligeholdelsesomkostninger er sat i bero samt energiomkostninger vedrørende køb af energi i regnskabsåret Korrigeret for disse forhold udgør resultatet af primær drift i DSBFirst Øresund et underskud på 95 mio. kr. i 1. halvår Resultat af primær drift er -10 mio. kr. i 1. halvår 2011 (-16 mio. kr.). Udviklingen i forhold til 1. halvår 2010 kan primært henføres til anvendelse af hensættelser, samt det forhold at alle anlægsaktiver i forbindelse med oprydningen i DSBFirst er nedskrevet ultimo Der er derfor ingen afskrivninger i 2011.

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

3 DSB årsrapport 2011

3 DSB årsrapport 2011 3 DSB årsrapport 2011 5 DSB - Nu og i fremtiden 3 Forord 6 DSB Nu og i fremtiden 9 DSB - Nu På og sporet i fremtiden af 2011 6 11 Forord Tog til tiden 10 12 DSB Kunder Nu og i fremtiden 12 15 På sporet

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012

Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012 Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012 Vi arbejder for at skabe sammenhæng. Mellem A og B. By og land. Mormor og Viktor. Indtægter og udgifter. Løfter og leverancer. 1 Indhold Forord 2 Nyt

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere