Resultater af Forums e-survey 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af Forums e-survey 4"

Transkript

1 Resultater af Forums e-survey 4

2 Resultater af Forums e-survey 4 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand) Adm. direktør Otto Larsen, Danske Regioner Adm. direktør Peter Gorm Hansen, KL Kommunaldirektør Jens Christian Birch, Ny Næstved Kommune Amtsdirektør Erik Lohmann-Davidsen, Roskilde Amt Kommitteret Henrik Hassenkam, Finansministeriet Henvendelse om publikationen kan ske til: Finansministeriet, telefon Danske Regioner, telefon KL, telefon Oplag: 300 ISBN: Elektronisk version: Publikationen kan hentes på Forums hjemmeside: ISBN:

3 Resultater af Forums e-survey 4 Baggrund og formål Forum ønsker at understøtte en fortsat debat i toplederkredsen om god offentlig topledelse efter offentliggørelsen af Kodeks for god offentlig topledelse den 10. maj En af aktiviteterne har i denne forbindelse været at gennemføre en fjerde e-survey blandt offentlige topledere. E-surveyen fokuserer dels på anvendelsen af kodeks for god offentlig topledelse dels på toplederkompetencer. Om e-survey 4 E-surveyen blev sendt til i alt 496 offentlige topledere og den samlede besvarelsesprocent er 38,7 pct. (i alt 192 besvarelser). Tabel 1 viser populationen og besvarelser fordelt på ansættelsessted. Tabel 1 Besvarelsesprocenter total og fordelt på ansættelsessted Antal besvarelser Populationen Besvarelsesprocent Staten departement ,9 Staten - styrelse eller institution ,1 Amt ,4 Kommune ,9 Total ,7 E-surveyen indeholder i alt 20 spørgsmål: 6 spørgsmål om topledernes faktuelle baggrund (fx køn, alder og sektor), 7 spørgsmål om anvendelsen af kodeks og 7 spørgsmål om egen kompetenceudvikling (jf. boks 1). 3

4 Boks 1 E-survey 4: 20 spørgsmål 1) Hvad er dit køn? 2) Hvad er din alder? 3) Hvor er du ansat? 4) Hvad er din uddannelsesbaggrund? 5) Hvor længe har du i alt været offentlig topleder? 6) Hvordan forventer du, at din karriere vil udvikle sig inden for de næste 2 år? 7) Hvordan har du på nuværende tidspunkt anvendt kodeks? 8) Hvorfor har du ikke anvendt kodeks på nuværende tidspunkt? 9) Oplever du, at dit fokus på kodeks allerede nu har gjort en forskel i din ledelse af organisationen? 10) Hvilke planer har du for dit fremtidige arbejde med kodeks i forhold til din egen ledelsesstil og - adfærd? 11) Hvilke planer har du for dit arbejde med at udbrede kodeks i din organisation? 12) Er der en eller flere af de ni anbefalinger i kodeks, som du særligt forudser vil føre til ændringer i din ledelsesstil og adfærd? 13) Er der en eller flere af de ni anbefalinger i kodeks, som du mener, er mindre væsentlige for din topledelsesopgave? 14) Er der anbefalinger, som du mener mangler? 15) Mener du, at kodeks kan anvendes i dit arbejde med at fastholde og udvikle dine toplederkompetencer? 16) Hvordan fastholder og udvikler du dine toplederkompetencer i dag? 17) Hvordan foretrækker du at fastholde og udvikle dine toplederkompetencer i fremtiden? 18) Hvilke toplederkompetencer vil være særligt vigtige for dig at prioritere i din kompetenceudvikling i de kommende år? 19) Har du lagt en plan for din kompetenceudvikling i den kommende tid? 20) Hvordan tror du, at din fremtidige rolle som topleder (topleder anno 2010) vil adskille sig fra din nuværende rolle som topleder (topleder anno 2006)? Resultater fra e-surveyen Anvendelse af kodeks for god offentlig topledelse Et flertal (84,4 %) af toplederne har anvendt kodeks. Anvendelsen af kodeks er mest udbredt blandt styrelsesdirektører, amtslige og kommunaldirektører (jf. tabel 2). Toplederne har særligt anvendt kodeks til refleksion over og udvikling af egen ledelsesstil og adfærd (58,3 %) samt i dialogen med deres chefgruppe/direktion om ledelsen og udviklingen af organisationen (54,4 %) (jf. tabel 2). 4

5 Tabel 2 Hvordan har du på nuværende tidspunkt anvendt kodeks? (sæt gerne flere x) Styrelses- Departements- direktø- Amtslige Kommunal- Total rer 1 direktører I dialogen med den politiske leder om ledelsen og udvik- 27,3 % 14,3 % 33,3 % 29,7 % 26,7 % lingen af organisationen (6) (12) (27) (48) I dialogen med min chefgruppe/direktion om ledelsen og 36,4 % 73,8 % 5 49,5 % 54,4 % udviklingen af organisationen (4) (31) (18) (45) (98) I dialogen med organisationens øvrige ledere om ledel- 18,2 % 5 41,7 % 24,2 % 33,3 % sesopgaverne (21) (15) (22) (60) Til refleksion over og udvikling af egen ledelsesstil og 18,2 % 71,4 % 61,1 % 56 % 58,3 % adfærd (30) (22) (51) (105) Som afsæt for udvikling af organisationens ledelses- 18,2 % 45,2 % 27,8 % 28,6 % 31,7 % grundlag (19) (10) (26) (57) Som afsæt for lederudvik- 18,2 % 26,2 % 16,7 % 16,5 % 18,9 % lingsaktiviteter (11) (6) (15) (34) Som afsæt for organisations- 16,7 % 25 % 13,2 % 15,6 % udviklingsaktiviteter (7) (9) (12) (28) I dialogen med kollegaer fra 18 % 45,2 % 27,8 % 25,3 % 3 andre organisationer (19) (10) (23) (54) 45,5 % 11,9 % 16,7 % 13,2 % 15,6 % Jeg har ikke anvendt kodeks (6) (12) (28) 7,1 % 7,7 % 5,6 % Andet (7) (10) N: 180 De topledere, der ikke har anvendt kodeks, angiver som de to væsentligste årsager, at timingen ikke har været til det (48,3 %), og at de har et begrænset kendskab til kodeks (27,6 %) (jf. tabel 3). 1 Styrelsesdirektører anvendes i notatet som fælles betegnelse for topledere i statslige styrelser og statsinstitutioner. 5

6 Tabel 3 Hvorfor har du ikke anvendt kodeks på nuværende tidspunkt? (sæt gerne flere x) Departements- Styrelses- Amtslige Kommunal- Total direktører direktører Jeg afventer/har afventet beslutning vedrørende min fremtidige rolle i organisatio- 14,3 % 3,4 % nen Jeg afventer/har afventet beslutning vedrørende sammensætningen af direktio- 14,3 % 16,7 % 10,3 % nen/chefgruppen Timingen har ikke været til ,1 % 58,3 % 48,3 % det (4) (7) (14) Jeg har et begrænset kend- 4 42,9 % 25 % 27,6 % skab til kodeks (8) Jeg ønsker ikke at anvende 2 3,4 % kodeks ,2 % Andet N: 29 Ud af den gruppe af topledere, der ikke har anvendt kodeks, angiver 6 af departementsne og 4 af styrelsesdirektørerne andre og mere individuelle årsager til, at de ikke har anvendt kodeks (jf. boks 2). Boks 2 Andre årsager til ikke at have anvendt kodeks på nuværende tidspunkt Synes jeg allerede tidligere har anvendt principperne Afventer implementering på ministeriebasis (koncernbasis) Anvender min organisations eget kodeks (værdigrundlag) og ledelsesevalueringsværktøj for værdibaseret ledelse Jeg er først for nylig blevet gjort opmærksom på at kodeks kunne være operationelt Begrænset relevans 6

7 1/3 af toplederne (35,7 %) mener, at kodeks i høj eller nogen grad har gjort en forskel i deres ledelse af organisationen. Halvdelen af toplederne (55 %) mener, at kodeks kun i mindre grad har gjort en forskel i deres ledelse af organisationen (jf. figur 1). Figur 1 Oplever du, at dit fokus på kodeks allerede nu har gjort en forskel i din ledelse af organisationen? (sæt ét x) 5,7% 2,1% 3,6% 33,6% 55% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N: 140 Knap halvdelen af toplederne (44,6 %) planlægger at anvende kodes som anledning til at få feedback fra organisationens øvrige ledere. 1/3 af toplederne har planer om at anvende selvevalueringsmetoden i deres fremtidige arbejde med kodeks og egen ledelse enten til systematisk refleksion over egen ledelsesstil og adfærd (36,7 %), som anledning til at få feedback fra egen chefgruppe/direktion (33,7 %) eller til at sætte mål for egen ledelsesstil og adfærd (jf. tabel 4). 1 ud af 4 topledere (25,3 %) har ingen aktuelle planer for, hvordan de vil bruge kodeks i forhold til egen toplederudvikling (jf. tabel 4). 7

8 Tabel 4 Hvilke planer har du for dit fremtidige arbejde med kodeks i forhold til din egen ledelsesstil og -adfærd? (sæt gerne flere x) Departements- Styrelses- Amtslige Kommunal- Total direktører direktører Jeg vil anvende selvevalueringsmetoden i kodeks systematisk til refleksion over 2 45,2 % 44,1 % 31,3 % 36,7 % egen ledelsesstil og - adfærd (19) (15) (25) (61) Jeg vil anvende selvevalueringsmetoden i kodeks til at sætte mål for min ledelsesstil 3 40,5 % 29,4 % 27,5 % 31,3 % og adfærd (17) (10) (22) (52) Jeg vil anvende selvevalueringsmetoden i kodeks som anledning til at få feedback 5 38,1 % 26,5 % 32,5 % 33,7 % fra min chefgruppe/direktion (16) (9) (26) (56) Jeg vil anvende kodeks som en anledning til at indlede en dialog og få feedback fra min 1 11,9 % 17,6 % 35 % 24,1 % politiske leder om min ledelse (6) (28) (40) Jeg vil anvende kodeks som anledning til at få feedback fra organisationens øvrige ,2 % 43,8% 44,6 % ledere (21) (13) (35) (74) Jeg vil anvende kodeks som udgangspunkt for dialog med mine toplederkollegaer i andre offentlige organisatio- 38,1 % 17,6 % 21,3 % 23,5 % ner (16) (6) (17) (39) Jeg vil anvende kodeks som grundlag for at fastlægge et ledertræningsforløb for mig 4,8 % 8,8 % 6,3 % 6, selv (10) Jeg har ingen aktuelle planer for, hvordan jeg vil bruge kodeks i forhold til min egen 3 14,3 % 32,4 % 27,5 % 25,3 % toplederudvikling (6) (11) (22) (42) 1 9,5 % 5,9 % 13,8 % 10,8 % Andre planer (4) (11) (18) N: 166 8

9 Et flertal af toplederne (57,9 %) vil anvende kodeks om udgangspunkt for at drøfte og fastlægge, hvad der er god ledelse i chefgruppen/direktionen. Halvdelen af toplederne (50,6 %) vil anvende kodeks som inspiration og pejlemærke for lederudvikling, og 45,7 % af toplederne vil anvende kodeks som udgangspunkt for at drøfte og fastlægge, hvad der er god ledelse for ledere på alle niveauer i organisationen (jf. tabel 5). Få topledere vil anvende kodeks som referenceramme for organisationens udvikling også i dialog med medarbejderne (11,6 %) eller vil ikke arbejde med at udbrede kodeks til andre ledelsesniveauer i organisationen (11,6 %) (jf. tabel 5). 9

10 Tabel 5 Hvilke planer har du for dit arbejde med at udbrede kodeks i din organisation? (sæt gerne flere x) Departements- Styrelses- Amtslige Kommunal- Total direktører direktører Jeg vil anvende kodeks som udgangspunkt for at drøfte og fastlægge hvad der er god ledelse i chefgrup- 6 61,9 % 60,9 % 54,4 % 57,9 % pen/direktionen (6) (26) (20) (43) (95) Jeg vil anvende kodeks som udgangspunkt for at drøfte og fastlægge, hvad der er god ledelse for ledere på alle 3 35,7 % 45,5 % 53,2 % 45,7 % niveauer i organisationen (15) (15) (42) (75) Jeg vil anvende kodeks som udgangspunk t for ledervur- 3 28,6 % 33,3 % 21,5 % 26,2 % deringer i organisationen (12) (11) (17) (43) Jeg vil anvende kodeks som inspiration i fremtidig leder- 2 28,6 % 24,2 % 21,5 % 23,8 % rekruttering (12) (8) (17) (39) Jeg vil anvende kodeks som inspiration og pejlemærke for 2 64,7 % 57,6 % 44,3% 50,6 % lederudvikling (27) (19) (35) (83) Jeg vil anvende kodeks som referenceramme for organisationens udvikling også i dia- 1 9,5 % 9,1 % 13,9 % 11,6 % log med medarbejderne (4) (11) (19) Jeg vil ikke arbejde med at udbrede kodeks til andre ledelsesniveauer i organisati- 1 9,5 % 9,1 % 13,9 % 11,6 % onen (4) (11) (19) 1 4,8 % 3 % 10,1 % 7,3 % Andre planer (8) (12) N: 164 Flertallet af toplederne (52,5 %) forudser, at anbefaling nr. 5 (Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter) vil føre til ændringer i deres ledelsesstil og -adfærd det gælder særligt blandt departementsne (10) (jf. tabel 6). 10

11 45,8 % af toplederne forudser at anbefaling nr. 4 (Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor) vil føre til ændringer i deres ledelsesstil og adfærd. 2 ud af 5 topledere peger på, at anbefaling nr. 1 (Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder) (42,4 %) og anbefaling nr. 6 (Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning) (40,7 %) vil føre til ændringer i deres ledelsesstil og - adfærd (jf. tabel 6). Et fåtal (6,8 %) af toplederne forudser, at anbefaling nr. 8 (Du udviser professionel og personlig integritet) vil medføre ændringer i deres ledelsesstil og adfærd (jf. tabel 6). 11

12 Tabel 6 Hvilke anbefalinger forudser du særligt, vil føre til ændringer i din ledelsesstil og adfærd? (sæt maksimalt 4 x) Departements- Styrelses- Amtslige Kommunal- Total direktører direktører Anbefaling nr. 1: Du afklarer dit ledelsesrum med den 2 17,6 % 37,5 % 62,1 % 42,4 % politiske leder (18) (25) Anbefaling nr. 2: Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele orga- 2 41,2 % 5 31 % 35,6 % nisationen (7) (4) (9) (21) Anbefaling nr. 3: Du skaber en organisation, der er lydhør og 2 17,6 % 5 27,6 % 27,1 % kan påvirke omverdenen (4) (8) (16) Anbefaling nr. 4: Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhæn- 4 58,8 % 37,5 % 41,4 % 45,8 % gende offentlig sektor (10) (12) (27) Anbefaling nr. 5: Du kræver, at organisationen har fokus 10 41,2 % 62,5 % 48,3 % 52,5 % på resultater og effekter (7) (14) (31) Anbefaling nr. 6: Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisati- 4 47,1 % 37,5 % 37,9 % 40,7 % ons opgaveløsning (8) (11) (24) Anbefaling nr. 7: Du bruger din ret og pligt til at lede 2 29,4 % 20,7 % 20,3 % organisationen (6) (12) Anbefaling nr. 8: Du udviser professionel og personlig 37,5 % 3,4 % 6,8 % integritet (4) Anbefaling nr. 9: Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokrati- 6 29,4 % 25 % 13,8 % 23,7 % ske værdier (4) (14) N: 59 12

13 Størstedelen af kommunaldirektørerne (89,5 %) og de amtslige (87,1 %) mener ikke, at en eller flere anbefalinger er mindre væsentlige for topledelsesopgaven. Halvdelen af departementsne og styrelsesdirektørerne (41,5 %) mener, at en eller flere af anbefalingerne er mindre væsentlige (jf. figur 2). Figur 2 Er der en eller flere af de ni anbefalinger, som du mener, er mindre væsentlige for din toplederopgave? (sæt ét x) Departements Styrelsesdirektører 41,5 58,5 Amtslige 12,9 87,1 Kommunaldirektører 10,5 89,5 Total 21,5 78, Procent Nej Ja N: ,7 % af toplederne peger på, at anbefaling nr. 1 (Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder) er mindre væsentlig for deres ledelsesopgave. 1 ud af 5 topledere (22,4 %) ser anbefaling nr. 9 (Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier) som mindre væsentlig for ledelsesopgaven (jf. figur 3). 13

14 Figur 3 Hvilke anbefalinger mener du, er mindre væsentlige for din ledelsesopgave? (sæt maksimalt fire x) Anbefaling nr. 1: Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder 36,7 Anbefaling nr. 2: Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen 8,2 Anbefaling nr. 3: Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen 0 Anbefaling nr. 4: Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor 3 Anbefaling nr. 5: Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter 0 Anbefaling nr. 6: Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning 2,0 Anbefaling nr. 7: Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen 8,2 Anbefaling nr. 8: Du udviser professionel og personlig integritet 8,2 Anbefaling nr. 9: Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier 22, Procent N: 49 9 ud af 10 topledere mener ikke, at der mangler anbefalinger i kodeks (92,4 %) (jf. figur 4). 14

15 Figur 4 Er der anbefalinger, som du mener mangler? (Sæt ét x) 7,6% 92,4% Ja Nej N: 157 Den lille gruppe af topledere (7,6 %), der peger på, at kodeks mangler anbefalinger, fremhæver anbefalinger, der bl.a. vedrører personaleledelse, globalisering og innovation (jf. boks 3). 15

16 Boks 3 Er der anbefalinger, som du mener mangler? Jeg savner fokus på samspillet mellem medarbejderne og medarbejderudvikling Personaleledelse forstået bredt Det internationale aspekt, kodeks er for nationalt orienteret Du påtager dig uanset på hvilket niveau i toplederhierarkiet, du befinder dig, dit ansvar og tørrer det ikke af på næste niveau Du fokuserer på personaleledelse som et værktøj til højere effektivitet Fokus på globaliseringens konsekvenser for den offentlige sektors virke Du påtager dig ansvaret for at din organisation fungerer som en god arbejdsplads Du sikrer, at organisationen systematisk vurderer risici og muligheder Tillid vis tillid til dine medarbejdere, og de vil blomstre Om innovation af serviceydelser og organisation Der er ikke meget om de personlige ledelsesværdier som jo i praksis er af afgørende betydning Dine ønsker til kompetenceudvikling 3 ud af 4 topledere (73,9 %) mener, at kodeks i høj eller nogen grad kan anvendes til at udvikle og fastholde deres kompetencer. Kun 0,6 % af toplederne mener ikke, at kodeks kan anvendes hertil (jf. figur 5). 16

17 Figur 5 Mener du, at kodeks kan anvendes i dit arbejde med at fastholde og udvikle dine toplederkompetencer? (sæt ét x) 7,0% 0,6% 15,3% 18,5% 58,6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N: 157 Toplederne fastholder og udvikler i dag deres kompetencer gennem dialog med chefgruppen/direktionen (91,6 %), dialog med andre topledere (82,6 %) og deltagelse i konferencer (66,5 %). Kun få topledere fastholder og udvikler i dag sine toplederkompetencer gennem udviklingsseminarer/kurser i udlandet (12,9 %) og lange lederudviklingsforløb (9 %) (jf. figur 6). Generelt foretrækker toplederne i fremtiden at fastholde og udvikle sine kompetencer på samme måde, som de gør det i dag dvs. gennem dialog med chefgruppen/direktionen (88,4 %), dialog med andre topledere (77,4 %) og deltagelse i konferencer (56,8 %) (jf. figur 6). 17

18 Toplederne vil desuden i højere grad end tilfældet er i dag gerne fastholde og udvikle sine kompetencer gennem korte lederudviklingsforløb, brug af personlig coach og udviklingsseminarer i udlandet (jf. figur 6) Figur 6 Hvordan fastholder og udvikler du dine toplederkompetencer i dag og hvordan foretrækker du, at fastholde og udvikle dem i fremtiden? (sæt gerne flere x) Gennem dialog med min chefgruppe/direktion Gennem dialog med andre topledere 91,6 88,4 82,6 77,4 Gennem deltagelser i konferencer Gennem udviklingsseminarer/kurser i udlandet 50,3 44,5 56,8 66,5 Gennem korte lederudviklingsforløb 23,9 30,3 Gennem brug af personlig coach Gennem udviklingsseminarer/kurser i udlandet Gennem lange lederudviklingsforløb 19,4 12,9 9,0 10,3 31,0 31, Procent I fremtiden I dag N:

19 De topledere, der er i dialog med andre topledere, peger på, at det hovedsageligt er med topledere i deres egen sektor (87,5 %) det gælder særligt for kommunaldirektørerne (93,1 %). Halvdelen af toplederne (58,6 %) er i dialog med topledere på tværs af den offentlige sektor og 45,3 % er i dialog med andre topledere gennem offentlig-private topledernetværk (jf. tabel 7). Tabel 7 Hvilke andre topledere har du dialog med? (sæt gerne flere x) Departement- Styrelses- Amtslige Kommunal- Total direktører direktører I egen sektor (stat, 71,4 % 8 89,3 % 93,1 % 87,5 % amt/region, kommune) (28) (25) (54) (112) På tværs af den offentlige 28,6 % 65,7 % 67,9 % 53,4 % 58,6 % sektor (23) (19) (31) (75) I offentlig-private topleder- 71,4 % 48,6 % 42,9 % 41,4 % 45,3 % netværk (17) (12) (24) (58) N: 128 Toplederne forudser, at følgende toplederkompetencer er særlige vigtige at prioritere i de kommende år: evnen til at lede forandringsprocesser (67,1 %), evnen til teamledelse i egen chefgruppe/direktion (54,8 %) og evnen til at kommunikere internt (49,7 %). 1 ud af 4 topledere (27,1 %) mener, det er nødvendigt at prioritere evnen til tandemledelse og samspil med den politiske ledelse (jf. figur 7). 19

20 Figur 7 Hvilke toplederkompetencer er særligt vigtige for dig at prioritere i din kompetenceudvikling i de kommende år? (sæt maksimalt fire x) Min evne til at lede forandringsprocesser 67,1 Min evne til teamledelse i min chefgruppe/direktion 54,8 Min evne til intern rettet kommunikation 49,7 Min evne til ekstern rettet kommunikation 40,0 Min evne til at udvikle organisationen og mig selv på baggrund af erfaringer udefra (nationalt og internationalt) Min evne til at forstå og vælge mellem flere forskellige styreformer 38,1 36,1 Min evne til "tandemledelse" og samspil med den politiske ledelse 27, Procent N: 155 Størstedelen (82,5 %) af toplederne har ikke lagt planer for deres kompetenceudvikling i den kommende tid. Flere departements og styrelsesdirektører (henholdsvis 3 og 32,5 %) har lagt planer for kompetenceudvikling end amtslige og kommunaldirektører (henholdsvis 16,1 % og 8,2 %) (jf. tabel 8). 20

21 Tabel 8 Har du lagt en plan for din kompetenceudvikling i den kommende tid? (sæt ét x) Ja Nej Total Departements (7) (10) 32,5 % 67,5 % 10 Styrelsesdirektører (13) (27) (40) 16,1 % 83,9 % 10 Amtslige (26) (31) 8,2 % 91,8 % 10 Kommunaldirektører (6) (67) (73) 17,5 % 82,5 % 10 Total (27) (127) (154) N: 154 Et flertal af toplederne (64,1 %) tror, at der vil være mere fokus på ledelse af organisationen i fremtiden (2010) end tilfældet er i dag (2006) - kun 7,8 % af toplederne tror, der vil være et mindre fokus (jf. figur 8). 1 ud af 5 topledere (21,6 %) tror, der vil være et mindre fokus på rådgivning af den politiske leder/ledelse i 2010 set i forhold til i dag. 41,8 % af toplederne tror omvendt, at der vil være et øget fokus på rådgivning af den politiske leder/ledelse i fremtiden (jf. figur 8). 21

22 Figur 8 Hvordan tror du, at din fremtidige rolle som topleder (anno 2010) vil adskille sig fra din nuværende rolle som topleder (anno 2006)? (sæt ét x) Mere fokus 41,8 64,1 Mindre fokus 7,8 21,6 Ingen ændring 28,1 36, Procent Rådgivning af den politiske leder/ledelse Ledelse af organisationen N:

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen E-survey 3 God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen August 2004 E-survey 3 Indledning Denne undersøgelse fokuserer på, hvordan ledelsesniveauet

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Karsten Dybvads tale på Forum for Offentlig Topledelses konference den 10. maj 2005

Karsten Dybvads tale på Forum for Offentlig Topledelses konference den 10. maj 2005 Karsten Dybvads tale på Forum for Offentlig Topledelses konference den 10. maj 2005 Fælles normer for topledelse i den offentlige sektor Velkomst Velkommen. Jeg er glad for at se så mange af jer i dag,

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelse af offentlig virksomhed Politisk ledelse Faglig ledelse ledelse af fag Professionel ledelse ledelse som disciplin Ledelse

Læs mere

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse

Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Side 1 af 5 Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse Af Tom Ekeroth (tek@kl.dk) Det er ikke nødvendigvis let, men det er naturligt, at offentlige topledere lader sig måle. KL s administrerende direktør

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig?

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Er Kodeks for God Offentlig Topledelse ikke blot ni fine (ufarlige og symbolske) idealer om god ledelse i den offentlige sektor? Og kan den

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

LEDELSE UNDER FORANDRING

LEDELSE UNDER FORANDRING ÅRSMØDE DANSKE PLANCHEFER HINDSGAVL 19. NOV. 2010 LEDELSE UNDER FORANDRING Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og formidler Ekstern lektor, CBS/LPF rennisonresearch@gmail.com Mobil:

Læs mere

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey af Departementschefer, styrelsesdirektører, amtsdirektører og kommunaldirektører gennemført Februar 2004 Sammenfatning

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse FORUM FOR OFFENTLIG TOPLEDELSE Forum for Offentlig Topledelse Prisopgave Prisopgave for Projekt Forum for Offentlig Topledelse Forum for Offentlig Topledelse udskriver en priskonkurrence i efteråret 2003.

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder

Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder Onsdag den 10. juni 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Ledernes Hovedorganisation www.lederne.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Ledelsesakademi-konference 12.08.13 OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Lektor, AAU rennisonresearch@gmail.com Mobil: 2970-6060

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Kodeks: Fra ord til handling

Kodeks: Fra ord til handling Kodeks: Fra ord til handling Kære topleder Med kodeks for god offentlig topledelse har vi fået et fælles normsæt for, hvad der er god offentlig topledelse i den danske offentlige sektor. Vi kan se tilbage

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

LEDERUDVIKLING I SØNDERBORG KOMMUNE

LEDERUDVIKLING I SØNDERBORG KOMMUNE Ledelse god ledelse! Det er svaret, hvis spørgsmålet lyder: Hvad er det, der skaber trivsel? I Sønderborg kommune betragter vi ledelse som et egentlig fag et vigtigt fag. Vi vil sikre, at alle kommunens

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Public Governance Kodeks for god offentlig topledelse

Public Governance Kodeks for god offentlig topledelse Public Governance Kodeks for god offentlig topledelse 39 Public Governance kodeks for god offentlig topledelse De ni anbefalinger for god offentlig topledelse udgør rygraden i kodeks. Anbefalingerne skal

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Fra ord til handling - inspiration til arbejdet med kodeks i hverdagen

Fra ord til handling - inspiration til arbejdet med kodeks i hverdagen Fra ord til handling - inspiration til arbejdet med kodeks i hverdagen Fra ord til handling inspiration til arbejdet med kodeks i hverdagen Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse:

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Benchmark for de statslige forvaltningsorganer

Benchmark for de statslige forvaltningsorganer Februar 2004 Opdateret maj 2004 Ligestillingidanmark.dk Beskrivelse benchmark indikatorer Benchmark for de statslige forvaltningsorganer I dette dokument gennemgås de benchmarks, der anvendes på hjemmesiden

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Lillebælt Professionshøjskolen University College Lillebælt Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 2/6 Finanstilsynets direktørkontrakt Kontraktstyringen i relation til styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgøres af styrelsens resultatkontrakt,

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere