FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig UDKAST REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig UDKAST REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE"

Transkript

1 Mødet afholdt 12. maj :30 12:30 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden (Vedlagt) Deltagende Medlemmer (Vedlagt) 1. Valg af dirigent: Forretningsudvalget foreslog Steen Bakhøj der blev valgt enstemigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at Repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og at dagsorden opfyldte vedtægternes krav 2. Godkendelse af referat fra forige møde (Ordinært Repræsentantskabsmøde d. 20. maj 2012 se under Meddelelser 2012 ) Repræsentantskabet godkendte referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde d. 20. maj 2012 uden bemærkninger. 3. Forretningsudvalgets Beretning Indledning Lars Gudbergsen Tak for Jeres interesse og tak fordi I har taget Jer tid til at deltage i Repræsentantskabsmødet. FU har i 2012 været fuldtallige og alle har medvirket til at FSNR har været stærkt repræsenteret i alle relevante møder og i den løbende debat. Jeg vil gerne takke Lennart, Steen, Gert og Torben for den store indsats og arbejdet i Jeg er meget glad for den gode stemning og for at alle bidrager i det løbende arbejde. FSNR kunne igen i 2012 bruge sin indflydelse i mange sager og projekter. Vi har via Rørvig Forenings Råd ( RFR ) og Skovbrugerrådet arbejdet videre med Høje Sande projektet og deltog også via RFR i hørringssvaret om havvindmøller i Nyrup Bugt som heldigvis blev fjernet fra planen som senere er vedtaget. Vi har igen opfordret til at kommunen forbedre forholdene omkring skorstensfejer ordningen der stadig ikke fungerer hensigtsmæssigt. Endelig har vi arbejdet videre med de 2 store projekter omkring kloakering og afvanding mod Hov Vig hør mere herom under pkt Konkrete Sager. Det er nu 4 år siden FSNR skulle nedlægges. FSNRs erstatning er aldrig blevet til noget konkret og det har således været meget heldigt at vi fortsat repræsenterer alle sommerhusejere i Nykøbing/ Rørvig. I løbet af året har vi modtaget forslag fra de 2 andre sammenslutninger i Odsherred (Trundholm & Dragsholm) om en sammenlægning af de 3 sammenslutninger. Dette punkt behandles på et særligt punkt i agendaen. Jeg vil dog med glæde konstatere at rækkefølgen i det mindste denne gang er mere logisk. Og jeg mener stadig at man ikke bør nedlægge et FSNR der fungerer før vi har noget andet der fungerer endnu bedre i stedet.

2 I løbet af året har vi fået ny hjemmeside der er tilgængelig for alle - både medlemmer og alle andre grundejerforeninger. Jeres bemærkninger og flotte fotos af Nykøbing/Rørvig modtages med glæde. Hvis der er sager som I ønsker at FSNR arbejder på må I meget gerne sende en mail til mig på Konkrete Sager Lars Gudbergsen 1. Høje Sande Projektet er en realitet som et grønt partnerskab med Naturstyrelsen og er godkendt af lodsejere. FSNR opfordrer sommerhusejere der ligger i udsigten til at fælde enkelte og høje træer således noget af den oprindelige udsigt kan genskabes 2. Skorstensfejerordning Virker stadig ikke bedre på trods af flere møder mellem KSO, skorstensfejerne og Odsherred Kommune ( OHK ). Både vi og OHK har fra møderne kendskab til at 20 % af skorstensfejernes arbejde aldrig udføres svarende til kr. 1,5 mio. om året. OHK vil ikke refundere de opkrævede afgifter til relevante sommerhusejere der ikke har fået udført arbejdet. Vi har derfor bedt om en mere effektiv ordning med en mere hensigtsmæssig planlægning, kommunikation (f.eks. på OHK hjemmesiden eller i igennem Den lille Grønne og via mail) såvel som opbevaring af dokumentation omkring udført / resterende arbejde for skorstensfejerne. Hvis ikke ordningen forbedres vil FSNR bede borgmesteren opsige aftalen imellem kommunen og skorstensfejerne. 3. Seas-NVE Nyt møde aftales. Vi vil bede om en lavere grund takst da dette rammer sommerhuse uforholdsmæssigt hårdt (høj regning selv ved lavt forbrug) samt en sms service på driftsstop og/eller unormalt forbrug. Hvis ikke Seas-NVE ønsker at prioritere sommerhuse vil vi opstille en person til repræsentantskabet i december Ny Post Lov Relevant for sommerhuse i udstykninger efter Behandles af Fritidshusejernes Landsforening ( FL ). Konkrete Sager Lennart Berendt Kloakering og afvandingsprojektet mod Vig: Efter at I har modtaget Nytårsbrevet er der sket en interessant udvikling, idet borgmesteren den 26.3 har valgt at suspendere kloakeringsprojektet jf. kommunens hjemmeside og artikel i Det Ny Odsherred i uge 15. Jeg vil give jer en orientering om udviklingen siden marts måned i kronologisk dato rækkefølge. Den 13. marts holdt koordinator i styregruppen et møde med Rasmus Kruse ( RK ), OHK og Simon Grünfeld, Grontmij om status på afvandingsprojektet mod Hov vig, idet der hidtil foreligger spildevandsplaner med tillæg for hver af de 3 kommuner som nu udgør OHK, men efter det foreliggende vil man nu lave en samlet spildevandsplan for hele OHK. Odsherred Forsyning ( OF ) møde den 21. marts: Direktør i OF Erik Christensen ( EC ) havde inden mødet sendt papirer om, at sommerhuskloakeringen får ny tidsplan. I år evalueres og revurderes teknik og gravemetoder på grundlag af de seneste 3 års erfaringer mv. ved de foretagne kloakeringer. I 2013 prioriterer OHK et EU- tilbud inklusive en VVM- plan vedr. det nye rensningsanlæg i Tengslemark, hvor gravearbejdet skal i gang i 2014, og som skal stå færdigt senest i 2017.

3 Denne tidsplan kom også i en artikel i Landliggeren ultimo marts måned Udover evaluering af tidsplanen skal kommunen i oktober fremlægge en ny spildevandsplan, som bl.a. vil fastlægge rammer og tidsplan for kloakering af de sidste ca sommerhuse i de næste årtier, herunder i Nykøbing- Rørvig. OF er gået i gang med et EU udbud om rådgivning ifm de næste 2 års kloakering. Det blev rådgiveren Orbicon, der ejes af foreningen i Hedeselskabet, der vandt udbuddet. Den nuværende rådgiver Grontmij/Carl Bro har afstået fra at give tilbud på de givne vilkår se mere info senere. Nye metoder til kloakering gør måske imidlertid, at OF ikke nødvendigvis skal lægge rørene så dybt og måske kan lægge dem ved siden af vandledningerne, hvilket gør arbejdet nemmere og billigere. 50 mill. om året koster kloakeringen af i gennemsnit 800 sommerhuse pr. år, men med et lov fastsat tilslutningsbidrag på ca kr. dækker denne ikke den faktiske udgift. Det er dog ikke noget problemfor OFs likviditet, som optager lån til kloakering i Kommunekredit. Det kommende store renseanlæg til ca. kr. 100 mio. ved Tengslemark, som skal modtage, behandle og lede det rensede spildevand ud i Kattegat, skal i funktionsudbud i Der skal laves en VVMhøring, som skal fastlægge rensningsanlæggets endelige placering, som gennemføres i år, så grundlaget for renseanlægget er besluttet inden udgangen af året. Styregruppen vedr. afvanding mod Hov vig: Sidste år orienterede jeg om ECs svar på OF mødet, hvortil Henrik Sjøstedt fra Grontmij, som vejleder OHK og OF i kloakeringsprojektet, kunne oplyse, at når det haster for OHK og OF, er det fordi Rørvig renseanlæg ganske rigtigt skal nedlægges senest i 2016, hvor et nyt renseanlæg forventes at stå klar i Tengslemark. Det blev på mødet den oplyst, at det måske er mere realistisk, at det først står færdigt i OF har hele tiden omkring Hov Vig projektet sagt, at det er en forudsætning for OF's medvirken, at de godt 200 huse skal tilsluttes Rørvig Renseanlæg. Torben Greve har tidligere på SOL møder tilkendegivet, at der kun er tale om en midlertidig løsning med tilslutningen til Rørvig renseanlæg, idet der senere skal ske tilslutning til det nye renseanlæg i Tengslemark. Jeg har siden udsendelsen af FSNRs Nytårsbrev fra forskellige sider fået oplyst, at der ikke kan gives dispensation til at bruge Rørvig renseanlæg, hvilket sætter både OF og OHK under pres, da deres udgifter til projektet derved bliver forøget. Det betyder, at hvis ikke OF handler hurtigt og får vedtaget en ny lokalplan, skal der trækkes ledninger fra Rørvig til Tengslemark. Det er langt og dyrt. På samme møde fik jeg af EC en kopi af en mail af 14.3 fra Henrik Sjøstedt til ham, som vedr. status på Hov Vig oplyst, at der er lavet en VVM anmeldelse. Simon var til møde med RF dagen før. Han sender snart beskrivelse af omfanget af opgaven ( scoping ) ud, og den skal også sendes til OF. Mail den 22. marts: Mail med en tidsplan for projektet og med orientering med svar på de fleste af de spørgsmål, som jeg stillede på mødet, idet koordinatoren for styregruppen Henning Jensen har bedt Simon Grünfeld, Grontmij om en kort status på projektet, som Simon via RK, OHK har svaret på med oplysninger i henhold til den nye tidsplan, som EC har videresendt til mig den 22.3.

4 OHK har som jeg udtrykte det på mødet trådt vande i et stykke tid og nærmest syltet sagen og er ikke færdige med at behandle VVM planen, hvilket tilsyneladende både hænger sammen med den manglende dispensation til at tilslutte projektet til Rørvig renseanlæg, og fordi kommunen ikke er interesseret i at beslutte noget før den har lavet en ny spildevandsplan i oktober måned, som formentlig kommer i høring i oktober måned, samt en klimatilpasningsplan, som det er besluttet, at alle danske kommuner inden udgangen af 2013, skal have udarbejdet, der skal imødegå oversvømmelser. Planen skal indeholde en risikokortlægning, og en prioritering af de områder i kommunen, der skal klimatilpasses først. Mange steder i Danmark har der været udfordringer med oversvømmelser fra vandløb og kloakker. Flere sommerhuse har været oversvømmet i forbindelse med langvarig sommernedbør og ved tøvejr. En forudsætning for disse initiativer er finansiering. Der kan formentlig meget vel blive tale om takststigninger. Officielt skulle f.eks. mit område i Østre Lyng indtil for nylig stadig først kloakeres i 2035, men årstallet 2035 er nu blevet fjernet i OF og listen er helt fjernet fra OHKs hjemmeside, hvor Hov Vig projektet til gengæld har fået sin egen pind. Næste møde blev aftalt til den 5. september 2013 kl i Grevinge, altså kort tid før første udkast af VVM planen sendes til kommunen for kommentering og vurdering af udfordringer/mangler. Jeg skal endnu engang oplyse, at det omtalte EU regulativ, som OHK henviser til, når de nedlægger 12 gamle renseanlæg for at oprette 2 nye ifølge Miljøministeriet ikke gælder for spredte bebyggelser, som sommerhuse ifølge Miljøministeriet er. FL har anket sagen i 2 omgange til Statsforvaltningen, hvor jeg har opfordret Fritidshusejernes Landsforening ( FL ) til at bruge denne viden. FL afventer mig bekendt stadig svar.. Den 26. marts: Jeg citerer fra OHKs hjemmeside side 7772.aspx. Kloakeringen af sommerhusområderne i Odsherred indebærer, at kommunen skal betale vejbidrag for spildevandsafledningen, men det er byrådet uenig i og anlægger nu sag mod staten. Odsherred Kommune går nu sammen med en række andre kommuner til domstolene og anlægger en retssag mod staten og nærmere bestemt Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Målet er et få omstødt sekretariatets beslutning og beregning af, hvor meget kommunen skal betale i vejbidrag for afvanding af spildevand fra offentlig vej. I forbindelse med den store kloakering af kommunens sommerhuse over år til en milliard kroner, er kommunen nemlig pålagt at betale 5,3 mio. kr. for årene og tilsvarende beløb i årene fremover. Vi indstiller, at kloakeringen suspenderes, indtil retssagen er overstået. Vi vil ikke betale fire mio. Kr. i dummebøde, fordi det regner på en grusvej, når vi følger regeringens vandmiljøhandlingsplan og kloakerer vores sommerhusområder. Der er altså forskel på regnvand, der løber ud i grøften fra en grusvej i et sommerhusområde og så regnvand på H. C. Andersens Boulevard i København, men det har Forsyningssekretariatet åbenbart ikke forstået og har fastsat, at alle landets kommuner skal betale 8 % i vejbidrag, sagde borgmester Thomas Adelskov, S. Den 27. marts sendte RK scoping - rapporten i høring med angivelse af, at bemærkninger bedes fremsendt senest den 22. april.

5 Den 29. marts holdt min grundejerforening Borgmesterlyngen generalforsamling, hvor et par medlemmer oplyste, at de om morgenen havde hørt i radioen, at kloakeringen var stoppet og at afvandingsprojektet ultimo marts måned i år er suspenderet af borgmesteren og sat på stand by. Den 6. maj modtog jeg en orientering om udviklingen og de seneste nyheder fra koordinatoren for styregruppen, som ikke stemmer overens med de oplysninger jeg selv har læst på OHKs hjemmeside, idet koordinatoren under henvisning til forsiden på ugeavisen Det ny Odsherred, i uge 15, oplyste: Odsherred stopper kloakering. Som der kort forklares, er årsagen en kæmpe ekstraregning, der underminerer hele grundlaget for at kloakere sommerhusområderne. Koordinatoren har lagt telefonbeskeder til Torben Greve og sendt mail til ham for at høre hans udlægning af sagen, men har intet hørt fra ham. Til gengæld har Sascha Boserup fra OF været behjælpelig med at finde lidt frem om sagen og oplyser i mail af 3. maj, som jeg har modtaget i går vedrørende Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger Jeg citerer: Sagen er behandlet på Miljø- og Klimaudvalget den 17. april, hvor man har fulgt borgmesterens indstilling: Borgmesteren indstiller at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet: at der, i forbindelse med den ordinære generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S tirsdag den 28. maj 2013, træffes beslutning om, at udsætte den fysiske gennemførelse af kloakeringen af sommerhusene, indtil der er gennemført en ændring af reglerne for afregning af vejafvanding. Samtidig pålægges bestyrelsen, at foretage det fornødne med henblik på at implementere beslutningen i Odsherred Spildevand A/S. Som reglerne fortolkes p.t. af Forsyningssekretariatet, skal Odsherred Kommune betale 8 % af kloakeringsomkostningerne i sommerhusområderne, som vejafvandingsbidrag til Odsherred Forsyning én afregningsmetode, som intet har med forsyningens omkostninger til håndtering af vejvandet at gøre at borgmesteren bemyndiges på generalforsamlingen, til at afgive stemme i overensstemmelse hermed; samt til efterfølgende, på en generalforsamling, at pålægge bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S, at foranledige, at sommerhuskloakeringen genoptages, hvis praksis ændres, så det hidtidige niveau for vejafvandingsbidrag kan fastholdes tilnærmelsesvist. Citat slut. Du kan se hele sagen her: &ItemId=84907 Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om OHKs indberetning efter stoploven for årene / Kommuner bebuder retssag mod staten / Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget Lidt kort fortalt, så har Forsyningssekretariatet fastsat, at Odsherred Kommune skal betale 8 % af kloakeringsomkostningerne i sommerhusområderne som vejafvandingsbidrag til Odsherred

6 Forsyning: OHK har hidtil betalt 4 %. Afregningsmetode, har intet med OFs omkostninger til håndtering af vejvandet at gøre. En række kommuner, i alt 31 og heri også Odsherred, overvejer derfor pt. at anlægge sag mod staten for at få en mere rimelig afregningsmetode. Det er denne oplysning, som slet ikke svarer til de oplysninger OHK har lagt på sin hjemmeside. Hvis det ender i en retssag, må der nok påregnes flere års fysisk udsættelse af kloakeringen. I går eftermiddags den 11. maj tog jeg imod en indbydelse fra OF, som også var sendt til de kloakerede sommerhuse i Højby og Ellinge Lyng på parkeringspladsen for enden af Ellinge Skovvej. OF inviterede på pølser og lidt at drikke i anledning af at 2 års dagen for at sommerhuskloakeringen i området nærmede sig sin afslutning. Der var underholdning ved Die Alpen Musikanten, som bestod af 8 tyrolerklædte personer. Der var taler af borgmester Thomas Adelskov og Peter Kvarts, bestyrelsesformand i OF. Der blev sat nogle ting på plads, da borgmesteren i sin tale oplyste, at kommunen lægger sag an mod staten, men at det formelt først bliver vedtaget i Byrådet efter en indstilling fra et bestyrelsesmøde den 28. maj i OF. Han håbede på at en lovændring senere på året kunne løse problemet. Kort efter talerne talte jeg med Annelis Stamm, som er formand i Klima- og Miljøudvalget, og som jeg kender fra SOL- møderne. Hun oplyste bl.a., at der aldrig har været tale om, at kommunen overvejer at anlægge sag mod staten, men at det er en fuldbyrdet kendsgerning, at man gør det, og at forberedelserne til den kommende kloakering fortsætter. I samtalen deltog Henrik Sjøstedt, Grontmij, som oplyste, at afvandingsprojektet mod Hov vig godt kan fortsætte, idet han kaldte projektet for en aflastningsmanøvre. På forespørgsel oplyste Henrik endvidere, at når Grontmij ikke havde afgivet tilbud på de givne vilkår til rensningsanlægget i Tengslemark var det fordi han ikke ønskede det, fordi han ikke havde folk nok til at sætte på opgaven. Status lige nu synes således at være at kloakering i Nykøbing/Rørvig er udsat på ubestemt tid / i en længere periode afhængigt af retssagen mod staten hvorimod afvandingsprojektet vil fortsætte med snarlig (håber vi) færdiggørelse af VVM undersøgelse og høring omkring denne som næste skridt. Det var de sidste spændende nyheder om afvandingsprojektet og kloakeringen. Konkrete Sager Gert L Gyldvig 1. Badebroer og både Ingen bedring noteret langs vores kyster hvor der stadig ses mange ulovlige badebroer og både der ligger på stranden i strid med gældende regler. FSNR opfordrer alle sommerhusejere til at lovliggøre eller fjerne ulovlige badebroer og følge gældende regler om både på strande (se

7 2. Håndværkerfradrag FL (Fritidshusejernes Landsforening) har med held arbejdet hårdt på at få fradraget udvidet til også at gælde arbejde på sommerhuse. Fradraget er gældende for arbejde udført fra ultimo april 2013 og for BBR register OHK vil udføre aktiv kontrol med de oplysninger som i har pligt til at opgivet til kommunen omkring jeres sommerhuse og andre bygninger på jeres matrikel BBR- meddelelsen. Dette sker ved luf foto og Google derefter foretages der nogle stik prøver på nogle matrikler. Hvis at der er uoverensstemmelser med det opgivet og de t faktuelle falder der en bøde på kr samt at hvis man konstatere at det har foregået i nogle år overgår sagen Skattevæsnet som en skattesag. 4. Skiltekampagne iværksat af OHK (se 5. Der er kommet et nyt blad der udkommer 3gange Årligt og omhandler Korevlerne (se 7. FU har udarbejdet et forslag til en folder som hvervekampagne til at få nye medlemmer (se 8. FL har orienteret os omkring datoen for deres årlige Landsmøde 25-27september og har oplyst at FL har 40 års jubilæum. (FL / tlf ) 4. Forelæggelse af Regnskab for 2012 til godkendelse og decharge Regnskab for 2012 (vedlagt) blev gennemgået til godkendelse og decharge. Formanden oplyste at vi desværre har noteret en fejl på kr. 318 i sidste års regnskab (2011). Denne fejl er rettet i primo egenkapitalen for Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 5. Forslag til Vedtægsændringer: Ingen forslag modtaget 6. Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer Diskussion og afstemning omkring forslag til arbejde med sammenlægning af FSNR, Dragsholm og Trundholm til 1 sammenslutning i Odsherred. FU redegjorde for deres mening om konsekvenserne af en sammenlægning. Særlig vægt var på det personlige engagement i forhold til den lokale tilknytning såvel som bekymring omkring færre mennesker i en samlet bestyrelse til at udføre samme antal opgaver. Repræsentantskabet vedtog enstemmigt at FSNR ikke støtter forslaget og at FU ikke skal arbejde videre med en sammenlægning af de tre sammenslutninger.

8 7. Fastsættelse af kontingent. Uændet kontingent 13 kr. pr. grundejer for 2013 blev enstemigt vedtaget 8. Valg til forretningsudvalg: Kasserer: Lennart Berendt Valgt for 2 år (På valg i 2015) FU medlem: Gert Leif Gylvig Valgt for 2 år (På valg i 2015) Suppleant 2: Benny Kastrup Hansen Valgt for 2 år (På valg i 2015) Forretningsudvalget består i øvrigt af: Formand: Lars Gudbergsen På valg i 2014 FU medlem (Næstformand): Steen Bakhøj På valg i 2014 FU medlem: Torben Kann På valg i 2014 Suppleant 1: Bodil Hesselbo - På valg i 2014 Kontakt information for bestyrelsen findes på 9. Valg til revision: Revisor 2: Steen Endersen Valgt for 2 år (På valg i 2015) Revision består i øvrigt af Revisor 1: Christian Hansen (På valg i 2014) 10. Eventuelt 1. Trafik FSNR vil fortsætte med at forsøge at få nedsat den tilladte hastighed til 50 km/t i sommersæson på Rørvigvej hele vejen fra Nordstrandsvej til Rørvig Havn. 2. Tidligere medlemmer + Ikke medlemmer (i alt 31 grundejerforeninger) har modtaget nyhedsbrev og invitation til i dag. Vi har også tilbudt at komme til deres generalforsamling 3. Vi deltager løbende i debatten omkring Rørvig Havn via RFR og vi deltog i jomfrusejlads på ny færge M/F Isefjord 4. Efter ønske fra medlemmer i Repræsentantskabet vil FSNR bede om regulering af Råvildt i Nykøbing/Rørvig på næste Skovbrugerrådsmøde d. 13/6 5. Hegn + Containere / Campingvogne Efter nye byggeregler for småhuse er det nødvendigt med en lokal plan for sommerhus områderne i Odsherred for at undgå stationære containere og/eller campingvogne. Dette kan også gælde regler for plankeværk og beplantning. 6. Særlige Feriesteder FSNR deltager sammen med OHK / Viden Center for Kystturisme i dette projekt således at sommerhusejernes ønsker også indarbejdes i OHK turisme strategi

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby, tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk Kære

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. juni 2011 kl 09:00 Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig Deltagere se vedlagte liste. Referat:

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus

Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus 1. Velkomst ved borgmester Thomas Adelskov Borgmesteren Thomas Adelskov bød velkommen til årsmødet. Borgmesteren orienterede

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mødet afholdt 20. maj 2012 09:30 12:00 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden (Vedlagt) Deltagende Medlemmer (Vedlagt) 1. Valg af dirigent: Forretningsudvalget foreslog Torben Kann

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Lørdag den 30. maj 2015 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

1. Velkomst og introduktion til årsmødet Formand for Miljø- og Klimaudvalget og medlem af Sommerhusrådet Morten Egeskov bød velkommen til årsmødet.

1. Velkomst og introduktion til årsmødet Formand for Miljø- og Klimaudvalget og medlem af Sommerhusrådet Morten Egeskov bød velkommen til årsmødet. Referat af årsmøde for sommerhusgrundejerne den 8. august 2015 1. Velkomst og introduktion til årsmødet Formand for Miljø- og Klimaudvalget og medlem af Sommerhusrådet Morten Egeskov bød velkommen til

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Søndag den 31. maj 2014 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Årsberetning Fremlagt på Generalforsamlingen, d. 12. april 2014

Årsberetning Fremlagt på Generalforsamlingen, d. 12. april 2014 Årsberetning Fremlagt på Generalforsamlingen, d. 12. april 2014 Indledning Det har været med store vejrbegivenheder: 2 storme i oktober og december. Men ikke rigtig nogen vinter og sne. Stormene har påvirket

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Dato 30. november 2011 Tidspunkt 17:00 Sted Administrationscenter Fårevejle, Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, Peter Post Hansen,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Referat af FSNR s FU-møde den Tekstet i agendaen med kursiv.

Referat af FSNR s FU-møde den Tekstet i agendaen med kursiv. Referat af FSNR s FU-møde den 19.07.2014 Tekstet i agendaen med kursiv. Forretningsudvalgsmøde lørdag den 19. juli 2014 kl. 10.00 hos Torben Kann, Røntoftevej 6, 4500 Nykøbing Sjælland Deltagere: Charlotte

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012

Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Kommentarer: Referat af generalforsamling i Korshage Grundejerforening lørdag den 16. juni 2012 Generalforsamlingen var velbesøgt. Der var cirka 70 personer tilstede repræsenterende 37 grunde. Derudover

Læs mere

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Det er den 3. generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt kommune. Vi kan se tilbage på et år,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande.

Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande. Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande. Der var 95 deltagere repræsenterende 63 grundejere. Ad 1. Valg af dirigent Erik Lorentsen, Fladsbjergvej

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Esbjerg, den 18. apnl2010. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sædding Strandvej afholdt den 15. april 2010. Formand MaxWolthers indledte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme

Læs mere

Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen.

Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen. Nyhedsbrev 2/2014 Kære medlemmer! Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen. Som I kan se, så blev generalforsamlingen ikke gennemført, da Hans Jørgen Wolf / 72 og Morten

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2011 B. Budget 2012 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde, egon.gaarde@gmail.com Hans Bertelsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Nørgård Koloniens Grundejerforening. Lørdag den 30. april 2011 kl. 10

Referat fra ordinær generalforsamling i Nørgård Koloniens Grundejerforening. Lørdag den 30. april 2011 kl. 10 Referat fra ordinær generalforsamling i Nørgård Koloniens Grundejerforening Lørdag den 30. april 2011 kl. 10 Generalforsamlingen blev afholdt på Snaptun Færgegaard, Havnevej 11, Snaptun, 7130 Juelsminde.

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2014. Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Så mødes vi atter til den årlige generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke for den fine orientering, vi fik af direktionen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere