Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde"

Transkript

1 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund, (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Deltagere ved mødet: Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti Frandsen (IA), suppleant Uju Petersen (IA), suppleant Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud: Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA)

2 Side 85 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen Meddelelser Orienteringer Forespørgsler Beslutninger Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Budgetopfølgning for første halvår B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal C Køb af ejendom til etablering af bo-enhed Lukkede punkter Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser 02A fra formanden 02B fra forvaltningen

4 Side Orienteringer

5 Side Forespørgsler

6 Side Beslutninger

7 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Budgetopfølgning for første halvår 2015 Til orientering J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen/LMSR Borgmestersekretariatet, adm. Direktør Steffen Ulrich Lynge/STUL Børn, Familie og Skole, direktør Søren Valbak/SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, direktør Grethe Nielsen/GRNI Anlæg og Miljø, direktør Mike Kristiansen/MIKE Fællesservice, direktør Marie Fleischer/MFLE Sagsresumé Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende første halve år 2015 samt en status over mulighedskatalogerne. Hovedområde Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET ,85 % 2 - DET TEKNISKE OMRÅDE ,01 % 3 - ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET ,39 % 4 SOCIALOMRÅDET ,29 % 5 - UNDERVISNING OG KULTUR ,34 % 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,67 % 7 ANLÆGSUDGIFTER ,47 % 8 INDTÆGTER ,53 % Udvalgsområder Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 Økonomiudvalg ,70 % 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø ,86 % 4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv ,33 % 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole ,64 % Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at budgetopfølgningen vedrørende udvalgets kontoområde godkendes, - at status på mulighedskatalogerne tages til efterretning, og - at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

8 Side 91 Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning for første halve år 2015 for drifts- og anlægsudgifter samt indtægter for forvaltningernes områder. Der er i samme ombæring udarbejdet et status overblik på de mulighedskataloger, som blev besluttet i forbindelse med budget Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det bogførte forbrug pr. 30. juni 2015 og anvendes til at gøre opmærksom på de bevillingsområder, der allerede nu er under pres samt mulige tiltag for at imødegå eventuelle efterfølgende bevillingsansøgninger Administrationsbygninger Årsagen til merforbruget skyldes at der for nogle af kommunes lejemål betales forud for et år af gangen. Dermed vil det se ud som om der er et merforbrug. Merforbruget udlignes dog over tid Kantinedrift Der er forsat visse steder et efterslæb med at få implementeret de vedtagne besparelser. Der arbejdes forsat på at realisere disse Fælles IT-virksomhed Merforbruget på området skyldes nogle uforudset udgifter i forbindelse med opgørelse af licenser samt indgåelse af nogle aftaler med forudbetaling. Merforbruget forventes nedbragt i løbet af året Forsikring og vagtværn Merforbruget bunder i at der er nogle forsikring, som bliver betalt i første kvartal, men de vedrør hele Merforbruget forventes udlignet i løbet af året Kontingenter og tilskud m.v. Årsagen til merforbruget skyldes, at vi betaler for KANUKOKA et halvtår af gangen. Derved vil merforbruget udligne sig i løbet af året Øvrige servicefaciliteter Der er mindre indtægt end budgetteret. Den mindre indtægt er marginal og forventet. Det forventes at det udlignes i løbet af året Gæstehuse og fangsthytter Der er en større indtægt end forventet Udlejning af erhvervsejendomme Indtægterne har været lidt højere end forventet Kommunal entreprenørvirksomhed Overforbruget /den manglende indtægt skyldes, at der ikke er lavet interne overførsler fra konto 2 og 6. Overforbruget/den manglende indtægt udgør ca. kr. 11,6 mio. På de afgivende konti (eksempelvis 2002, ) ses et tilsvarende underforbrug på knap 13 mio. kr Asfaltværker Ud over indkøb af materialer er der ingen aktivitet på denne konto endnu, derfor også afvigelse Kommunale aktiveringsprojekter Der ligger ikke nogen bevilling på kontoen. Midlerne der er blevet forbrugt på kontoen er til

9 Side 92 aktivitetsprojekter, bl.a. et husflidsværksted og en skindsystue, hvor man afventer en rapport fra Sermersooq Erhvervsråd Kommunalt erhvervsengagement Fast kvartalsvis bevilling betalt forud. Udlignes Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Der er her tale om sæson ledighed. Der er flere ledige i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Det forventes dermed at forbruget vil udligne sig hen over sommeren Fripladser på daginstitutionsområdet Omplacering til dækning af merforbruget foretages under TB Kontaktpersoner og personlig rådgiver Flere anbringelser og effekten af arbejdet med Udviklingsplanen endnu ikke synlige Førtidspension tildelt før 1/ % Lov Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov Manglende refusion Offentlig hjælp Grunde: 1) nedsatte offentlig hjælp-takster, 2) flere i revalidering, 3) flere i regulært arbejde 4) kommende større anlægsprojekter, som skaber endnu flere arbejdspladser senere på året forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr Offentlig hjælp - ikke skattepligtig Der mangler indbetalinger til begravelsesudgifter Dagpenge ved barsel m.v. Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Alderspension Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Aktiviteter handicappede voksne Merforbruget skyldes at den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning omkring besparelser på 1 mio. ved organisatorisk omlægning af aktiviteter på handicap Voksne har afventet behandling i HSU samt partshøringer, hvorfor den er implementeret senere end forventet Kollegier og skolehjem Udgifter til driften af kollegiet Marlulissat betales fra konto uden bevilling. Korrigeres under TB2 i samarbejde med Piareersarfik Firtidsundervisning Det er et lille merforbrug på området, hvilket kan forklares ved at aktivisterne på området fordeler sig på 1. og 4. kvartal. Så i princippet er der et mindreforbrug. Dette skyldes, at der har været

10 Side 93 færre hold til fritidsundervisninger end planlagt. Der er planer om at gøre det bedre til efteråret, hvilket medfør at budget overholdes Kommunalt biblioketsvæsen Folkebibliotek er sæsonpræget, hvorfor resterende bevillinger forventes at holde for resten af året Tilskud til kulturhus Tilskuddet til Katuaq er fastsat til månedlige rater, der udbetales løbende Kulturrådet Der er to årlige ansøgningsfrister til Sermeq fonden. Når udbetalingerne til de godkendte ansøgninger er overstået vil det næste forbrug først være ved næste ansøgningsfrist. Et overforbrug på nuværende tidspunkt er derfor ikke unaturligt Renovationsanstalten Der er tale om et mindre merforbrug som forventes hentet i løbet af Modtagerstationer for miljøfarligt affald Der har været flere indtægter end budgetteret i løbet af de første måneder i Infrastruktur generelt Der er tale om en periodeforskydning. Vi er ikke rigtigt kommet i gang med terrænarbejderne endnu, grundet den lange vinter. Vi har derfor ikke kunnet opkræve de tilskud, der er betinget af disse terrænarbejder Ældreområdet Overskridelsen er et udtryk for en periodeforskydning. Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk. Byggeriet er ibrugtaget. Der henstår et større inventarprojekt, samt opsætning af altaner. Det forventes at byggeriet kan holdes indenfor bevillingen Renteindtægter Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året 8,8 mio.kr. som er indtægtsført plejer at komme i slutningen af marts måned. Status på mulighedskatalogerne er at langt de fleste er godt i gang med at blive realiseret og forvaltningerne forventer at nå i mål i løbet af året. Der er nogle, som endnu ikke er kommet i gang grundet forskellige årsager. De forskellige forvaltninger arbejder videre i andet halvår. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen - Inatsisartuts Finanslov for 2014

11 Side 94 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger Bilag 1. Halvårsrapport 2. Status på mulighedskatalog 2015

12 Side 95 06B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal 2015 Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Økonomi og Personaleservice Direktør Lars Møller-Sørensen/LMSR Borgmestersekretariatet, adm. Direktør Steffen Ulrich Lynge/STUL Børn, Familie og Skole - Direktør Søren Valbak/SVAL Anlæg og Miljø - Direktør Mike Kristiansen/MIKE Fællesservice - Direktør Marie Fleischer/MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet budgetopfølgninger vedrørende indtægter og udgifter i årets første 6 måneder. Gennemgangen har vist, at der på en række områder er betydelige afvigelser i forholdt til det godkendte budget for Der er fortaget en vurdering af netto effekten af disse afvigelser set for hele budgetåret. Samlet set er nettoeffekten af tillægsbevillingerne et mindreforbrug på t. kr. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet merforbrug: t. kr. Samlet mindreforbrug: t. kr. I alt mindreforbrug t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 29,016 mio. kr. Se nedenstående skema:

13 Side 96 Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto 1003 Kommissioner, råd og nævn Valg Udgifter til øvrige folkevalgte 750 *1102 Borgmester Sekretariatet Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Kantinedrift IT - Fælles Standard Kontingenter og tilskud m.v Veje, broer og trapper Asfaltværker Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Fælles indsats på børne- og ungeområdet Familiebehandling Offentlig hjælp Daginstitutionsområdet - Fælles formål Vuggestuer Integrerede institutioner Den kommunale skole MISI (PPR), Nuuk Forbrændingsanlæg Anlægsudgifter Større vedligeholdelse eksisterende bygninger - Administrationsbygning SAI MIA *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed Betaling byggemodning Personlig indkomstskat TOTAL *1102 BorgmesterSekretariatet TB Særskilt dagsordenspunkt *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed TB Særskilt dagsordenspunkt TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI Anlæg SAI Børne og Familie, Skole MIA Økonomiudvalget AII Samlet

14 Side 97 Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at følgende tillægsbevillinger godkendes: o Konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv bevilges yderligere kr. i budget 2015 o Konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet bevilges yderligere 1,7 mio.kr. i budget 2015 o Konto Offentlig hjælp reduceres med 10,0 mio. kr. i budget at en omrokering af midler fra konto til konto godkendes, og - at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende indtægter og udgifter på kommunens områder for de første 6 måneder af 2015 Der er ved gennemgangen af forbruget i årets første 6 måneder konstateret en række afvigelser i forhold til det budgetterede, som der nedenfor redegøres nærmere for. Der er tale om en kombination af forbrugsafvigelser såvel på udgift som indtægtssiden. Konto Kommissioner, råd og nævn Blevet reduceret med i alt 1,940 mio. kr. som er årsag til omplacering af midler fra Lokaludvalgets pulje til seminar for direktionen, repræsentation af AWG, Repræsentation ved Dronningens besøg, Projekt Tuujuk. Der omplaceres også midler mht. (ØU besluttet den 18. november 2014) lokaludvalgets pulje til månedslønnede Borgmester Sekretariatet samt tjenesterejser og befordring. Konto Valg Der omplaceres 250 t.kr. til vederlag, honorarer og mødediæter samt til fremmede tjenesteydelser. Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Konto Udgifter til øvrige folkevalgte Der omplaceres i alt 750 t.kr. Medlemskab af kommunale netværk, Samarbejdsaftaler, Initiativpris. Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Konto Borgmester Sekretariatet Borgmestersekretariatet har ved en gennemgang af egne budgetter ift. politiske ønsker og andre administrative initiativer (bl.a. AWG, dronningebesøg, folketingsvalg, Aalborgdage, initiativpris og seminar for direktionen) konstatereret, at der er brug for yderligere midler til at betale for disse kommende og afholdte arrangementer/tiltag. Derfor ønsker borgmestersekretariatet at få omplaceret midler fra konti, som sekretariatet ikke vil udnytte fuldt ud i Der omplaceres 275 t.kr. til Seminar for direktionen, 500 t.kr. til månedslønnede og 100 t.kr. tjenesterejser og befordring. Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Der er igangsat en Benchmarkingundersøgelse af Ittoqqortoormiit og 5 bosteder af lignende størrelser der anmodes om en tillægsbevilling på 109,6 t.kr. *TB særskilt dagsordenspunkt. Konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv

15 Side 98 Vedrørende budget 2015 foreslår forvaltningen, at der foretages omplaceringer svarende til 5 måneders løn fra konto til konto Under forudsætning af politisk godkendelse af indstillingen ansættes 5 medarbejdere i faste stillinger fra 1. oktober Konto Kantinedrift Da der ikke længere er kantinedrift i Tasiilaq og ikke længere er indtægter skal indtægtsbevillingen 601 t.kr. nulstilles. Konto IT-Fælles Standard For fælles IT licenser har der ikke været taget højde for central allokering af Licenser hvorfor der anmodes om en forhøjelse på 1,660 mio.kr. for denne. Dette dækker de ikke-budgetterede licens midler for hhv. Microsoft software og Citrix. Konto Kontingenter og tilskud m.v. Da der ikke er afsat tilstrækkelige midler på konto Tuujuk til dækning af underskudsgarantien mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit A/S, ansøges endvidere om en omplacering på 65 t.kr. Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Konto Veje, broer og trapper Besparelse 400 t.kr. grundet den vigende belastning på vejene forventes et mindre vejvedligehold i forhold til det budgetterede. Konto Asfaltværker På baggrund af de indrapporterede asfaltønsker forventes en yderligere nettoindtægt i forhold til det budgetterede merindtægt på 1,5 mio.kr. Konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Grundet en fejl i sagsoplægget vedrørende ansøgte tillægsbevillinger efter 1. kvartal 2015 (TB1) vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april er budgetteret for konto Fællesudgifter sat 700 t.kr. for lavt. Kommunens finansieringsandel i den ekstraordinære beskæftigelsesindsats er på 4 mio.kr. Ovennævnte fejl har bevirket, at budgettet på denne konto kun er på t.kr. Forvaltningen søger derfor om en tillægsbevilling på 700 t.kr. Under arbejdsmarkedsorienteret Bygdeindsats anbefales, at 1 mio.kr. bevilges yderligere under konto Konto Fælles indsats på børne- og ungeområdet & Familiebehandling Der er igangsat en del delprojekter med relation til Udviklingsplanen for familieområdet. I den forbindelse skal der omplaceres bevillinger fra konto fælleskonto til driftskonti under udførerdelen og dermed til Børne- og familiecentret. På børne- og unge område er der en negativ afvigelse på ca. 6,5 mio.kr. Merforbruget skyldes flere anbringelser samt projektet med fokus på hele familier stadigvæk er under forberedelsesfasen. Familierådet mangler boliger til de familier, hvis hjemgivelse af deres børn er sat til effektuering til 01. juli Familieafdelingen har en dialog med Iserit omkring boliger. Noget af merforbruget modsvares af mindreforbrug på Familiebehandlingsområde, på fælles indsatser for børn og ungeområdet samt skole og dagtilbudsområdet. Konto Offentlig hjælp På konto forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio.kr. ved årets udgang. Mindreforbruget forventes af følgende grunde:

16 Side 99 - Harmonisering af takster og offentlig hjælp og centralisering af ydelse - Tilflytning af ledige borgere fra andre kommuner er faldet betragteligt - Betragtelig nedgang i ledigheden, hvilket især skyldes kommunens styrkede indsats på arbejdsmarkedsområdet: Fokus på resultatmål, handlingsplaner for ledige og målrettet indsats for at få ledige i revalidering og uddannelse. - Tildeling af ekstra elevkvoter - Fortsat nedgang i ledigheden resten af 2015 som følge af beskæftigelse i rubinminen i Qeqertarsuatsiaat og nyligt igangsatte og kommende anlægsprojekter i Nuuk (havnen, anstalten og kollegieboliger) samt merbeskæftigelse på ældre- og handicapområdet Konto Daginstitutionsområdet Fælles formål & Vuggestuer & Integrerede institutioner Der omplaceres 644 t.kr. fra konto til konto med 182 t.kr. og til Integrerede institutioner med 462 t.kr. Konto Den kommunale skole & MISI (PPR), Nuuk I henhold til omstruktureringen i Forvaltningen for Børn, Familie og Skole er der omplaceret flere ansatte fra deres respektive afdelinger. To vakante stillinger som pædagogiske konsulenter under dagtilbuddet og 1 pædagogisk medhjælper under skoleafdelingen blev omplaceret til rådgivningsstaben Misi. Bevillinger til deres løn skal i den forbindelse også omplaceres. Konto Forbrændingsanlæg Det vurderes at den øgede byggetakt i Nuuk vil generere øgede indtægter i forbindelse med takstbetaling til forbrændingsanlægget. Merindtægt på 200 t.kr. Konto 7 Anlægsudgifter Er justeringer indenfor konto 7 Anlægsudgifter. Konto Større vedligeholdelse eksisterende bygninger En større vedligeholdelse af administrationsbygning (Anlæg & Miljø) SAI-MIA vurderes til at koste 4,0 mio.kr. Konto Køb af ejendom til etablering af bo-enhed - At Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked godkender købet og indstiller over for Økonomiudvalget, at - At der gives en tillægsbevilling på kr til købet af ejendommen - At der yderligere gives en tillægsbevilling på kr til istandsættelse af ejendommen med henblik på etablering af bo-enhed for yngre psykisk handicappede Dette behandles i en særskilt sagsfremstilling. Konto Kollegiebyggeri i Nuuk Grundet ny udlicitering og nyt A-overslag forventes projektet at blive 3,7 mio.kr. dyrere. Pengene forventes dog at blive brugt i 2016 og ændringen har dermed ikke indflydelse på 2015 budgettet. Konto Personlig indkomstskat Årets første 6 måneder har vist at skattegrundlaget er større end først antaget og derfor bør indtægten opjusteres. Konto Betaling byggemodning 600 t.kr. flyttes til konto Betaling byggemodning, dvs. egentlig er disse en omrokering fra konto 7.

17 Side 100 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen anbefaler, at ansøgning om tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til Konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet samt negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. fra Konto Offentlig Hjælp godkendes. Forvaltningen anbefaler desuden, at der foretages en omrokering af midler svarende til fem stillinger fra konto til Konto med virkning fra 1. oktober Det videre forløb - Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. ISI Velfærd oversigt over bevillinger

18 Side C Køb af ejendom til etablering af bo-enhed Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen GRNI Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMSR Sagsresumé: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har gennem det sidste år arbejdet med at afdække og undersøge muligheden for i højere grad at hjemtage borgere omfattet af handicapforordningen fra såvel danske som grønlandske døgninstitutioner En typisk anbringelse på døgninstitution koster i gennemsnit ca. 1,2 mio. om året samt udgifter til hjem- og ledsagerejser ca kr. pr borger. Forvaltningen mangler imidlertid botilbud til ikke fysisk handicappede, hvor der i øjeblikket er borgere som ikke kan vende hjem grundet manglende tilbud. Med baggrund i ovennævnte har Forvaltningen undersøgt muligheden for at indkøbe ejendommen Aqqusinersuaq 13 med henblik på at etablere et botilbud til 4-5 yngre psykiske handicappede, der har behov for en struktureret hverdag med døgnbemandet personale. Købesummen for ejendommen er kr og er fra Købers side betinget af, at der kan gives tilsagn om at ejendommen kan anvendes til bo-enhed. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller over for Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked: - At Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked godkender købet og indstiller over for Økonomiudvalget, - At der gives en tillægsbevilling på kr til købet af ejendommen, og - At der yderligere gives en tillægsbevilling på kr til istandsættelse af ejendommen med henblik på etablering af bo-enhed for yngre psykisk handicappede. Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har gennem det sidste år arbejdet med at afdække og undersøge muligheden for i højere grad at hjemtage borgere omfattet af handicapforordningen fra såvel danske som grønlandske døgninstitutioner. Målet med hjemtagelserne er at etablere gode pædagogiske tilbud til målgruppen, som tilgodeser borgerens behov for pædagogisk hjælp og støtte i hverdagen og foregår i en kendt kultur og sprogkontekst og i nærheden af familie og netværk. En typisk anbringelse på døgninstitution koster i gennemsnit ca. 1 mio. kr. om året samt udgifter til hjem- og ledsagerejser ca kr. pr borger. Forvaltningen mangler imidlertid botilbud til ikke-fysisk handicappede, hvor der i øjeblikket er borgere, som ikke kan vende hjem grundet manglende tilbud. Løsningsforslag faglig vurdering Med baggrund i ovennævnte har forvaltningen undersøgt muligheden for at indkøbe ejendommen Aqqusinersuaq 13 med henblik på at etablere et botilbud til 4-5 yngre psykiske handicappede, der har behov for en struktureret hverdag med forskellige aktivitetstilbud og døgnbemandet personale.

19 Side 102 Købesummen for ejendommen er kr og er fra købers side betinget af, at der kan gives tilsagn om, at ejendommen kan anvendes til bo-enhed. Forvaltningen for anlæg og Miljø har vurderet, at der skal foretages nødvendig istandsættelse for kr Den samlede tillægsbevilling udgør derefter i alt kr Det vurderes, at ejendommen vil udgøre en perfekt ramme for at etablere en bo-enhed for yngre borgere med psykisk handicap, som har behov for en struktureret hverdag med døgnbemandet personale Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det endelige driftsbudget for botilbuddet udarbejdes senere, men budgettet holdes indenfor for det, Kommunen i dag anvender ved ekstern anbringelse af de pågældende borgere. Der forventes dog en årlig driftsbesparelse i størrelsesordenen ca kr. pr. borger pr. år samt sparede udgifter til hjem- og ledsagerejser. Dertil kommer nye skatteindtægter fra personalet ved oprettelse af de nye arbejdspladser bo-enheden vil give i Nuuk. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Ved beslutning vil Kommuneqarfik Sermersooq indgå endelig købsaftale, og Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil udarbejde endelig driftsbudget for bo-enheden. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler købet af ejendommen. Bilag 1. Salgsopstilling vedrørende Aqqusinersuaq 13, 3900 Nuuk 2. Teknisk Økonomisk Vurdering af Aqqusinersuaq 13, 3900 Nuuk inkl. tegninger 3. Registreringsoplysninger vedr. Aqqusinersuaq 13, 3900 Nuuk

20 Side Lukkede punkter

21 Side Eventuelt

22 Side Godkendelse af referat

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Orienteringssager Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere