AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges."

Transkript

1 i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge at betale medarbejderens skat af aktier, tegningsretter og køberetter, der er ydet som led i aflønningen af medarbejderen. Skatten betales som en afgift uden fradragsret på 40 procent af det samlede vederlag. Betalingen kan ske på følgende måder: 1) kontant 2) ved aflevering af aktier 3) ved deponering af aktier. Forslaget skal have virkning fra 1. januar Ifølge gældende regler skal medarbejderen, som modtager aktier, tegningsretter til aktier (warrants) eller køberetter til aktier (aktieoptioner) som et led i deres aflønning, medregne værdien af det modtagne i deres personlige indkomst ved indkomstopgørelsen for det år, hvor de erhverver endelig ret til de modtagne aktier m.v. Forslaget omfatter ikke medarbejderaktieordninger ifølge ligningslovens 7A, hvor der gælder følgende hovedregler: åben for alle medarbejdere, skattefrihed indtil en vis grænse, indskrænkning i råderet over aktierne i en årrække. AE er enig i, at der kan være behov for en større fleksibilitet i forhold til afregning af skatten, således at de likviditetsmæssige problemer, der kan ligge i de gældende regler imødegås. AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. AE mener det må være afgørende, at det kun bliver de likviditetsmæssige problemer, der løses, og at der ikke sker nogen favorisering ved aflønning med aktier m.v. i forhold til almindelig lønindkomst. Dette er da også angivet som sigtet med lovforslaget. Dette indebærer bl.a., at afgiftssatsen bør sættes lidt højere end 40 procent, så den fuldt ud modsvarer marginalskatteprocenten for topskatteydere.

2 2 BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Skatteministeriet har fremlagt et udkast til forslag om ændring af forskellige skattelove, der vedrører beskatning ved aflønning af medarbejdere i form af aktier, tegningsretter og aktiekøberetter. Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge at betale medarbejderens skat af aktier, tegningsretter og køberetter, der er ydet som led i aflønningen af medarbejderen. Skatten betales som en afgift uden fradragsret på 40 procent af det samlede vederlag. Betalingen kan ske på følgende måder: 1) kontant 2) ved aflevering af aktier 3) ved deponering af aktier. Forslaget skal have virkning fra 1. januar Med forslaget søges det at løse eventuelle likviditetsmæssige problemer i tilknytning til den skattebetaling, der udløses, når medarbejdere modtager aktier m.v. som led i deres aflønning. Lovforslaget sigter alene mod at løse de likviditetsmæssige problemer. Det anføres, at det for regeringen har været en væsentlig præmis, at beskatningsniveauet ved aflønning med aktier m.v. skal være det samme som ved almindelig lønindkomst. Gældende regler Medarbejdere, som modtager aktier, tegningsretter til aktier (warrants) eller køberetter til aktier (aktieoptioner) som et led i deres aflønning, skal medregne værdien af det modtagne ved indkomstopgørelsen for det år, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til de modtagne aktier m.v. Er der tale om køberetter til aktier omfattet af reglerne i ligningslovens 28, skal værdien dog først medregnes ved indkomstopgørelsen for det år, hvor køberetten udnyttes eller afstås Ved aflønning med aktier indtræder skattepligten på tildelingstidspunktet, da der på dette tidspunkt er erhvervet endelig ret til aktien. Beskatningsgrundlaget er kursværdien på tildelingstidspunktet fratrukket en eventuel egenbetaling. Beskatningen sker som personlig indkomst. Selskabet har fradrag for den modsvarende udgift.

3 3 En tegningsret (warrent) er en ret til at tegne nyudstedte aktier på et fremtidigt tidspunkt eller inden for en nærmere fastsat fremtidig periode. Enten til en fastsat pris eller ved at der aftales principper for, hvordan prisen skal opgøres. Tegningsretter beskattes af markedsværdien på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til tegningsretten, d.v.s. som udgangspunkt på tildelingstidspunktet. Aflønning med tegningsretter har ingen skattemæssige konsekvenser for selskabet. En køberet (aktieoption) er en ret til at erhverve en aktie på et fremtidigt tidspunkt eller indenfor en nærmere fastsat fremtidig periode til en på forhånd fastsat kurs. Beskatningen af køberetter sker på grundlag af køberettens værdi på udnyttelsestidspunktet fratrukket en eventuel egenbetaling. Selskabets udgift ved ydelse af køberetten er fradragsberettiget med samme værdi. Selskabets afståelse af aktier ved udnyttelse af køberetten beskattes efter de almindelige afståelsesregler. For alle tre løngoder gælder det, at lønelementet opgjort som kursværdien fratrukket en eventuel egenbetaling skal indgå i medarbejderens personlige indkomst. Lønelementet skal medregnes ved indkomstopgørelsen i det indkomstår, hvor der er erhvervet endelig ret til de modtagne aktier m.v. og for køberetter for det indkomstår, hvor køberetten udnyttes til erhvervelse af aktier. Skatten af de pågældende løngoder forfalder dermed til betaling på et tidspunkt, hvor løngodet ikke nødvendigvis er omsat i kontanter. Tildelingen af disse goder indebærer således, at medarbejderen skal fremskaffe likviditet til betaling af skatten. Hovedindholdet i lovforslaget Lovforslaget omhandler den situation, hvor medarbejdere har modtaget aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier som et led i deres aflønning. Efter forslaget kan medarbejderen og det selskab, hvor vedkommende er ansat, skriftligt aftale, at selskabet i form af en afgift indbetaler den skat, som medarbejderen ellers skulle betale. Såfremt der indgås en aftale om selskabets betaling af en afgift til dækning af medarbejderens skat, skal medarbejderen ikke medregne det modtagne vederlag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afgiften træder i stedet for den indkomstskat, som medarbejderen ellers skulle have betalt af det modtagne vederlag.

4 4 Deponeringen eller afleveringen af aktierne eller den kontante betaling skal ske senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af det kvartal, hvori medarbejderen har erhvervet aktier m.v. Konverteringen af medarbejderens skat til en afgift, der betales af selskabet, er efter forslaget kombineret med, at selskabet ikke har fradragsret for den modsvarende lønudgift. Selskabet kan enten indbetale afgiften kontant eller ved aflevering eller deponering af aktier. Vælges deponering af aktier, bevarer selskabet ejendomsretten til aktierne, herunder alle forvaltningsmæssige beføjelser, men selskabet må afgive de økonomiske rettigheder over aktierne som f.eks. retten til udbytte. Det er hensigten, at de midler, der indkommer ved selskabets betaling af afgiften inden for visse rammer, skal tilfalde VækstFonden. Indkommer der midler udover den fastsatte ramme, skal det overskydende beløb indgå i statskassen. Endvidere bortfalder indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag, når medarbejderens skat konverteres til en afgiftsbetaling. Det er i modellen forudsat, at beskatningsniveauet for aflønningen i form af aktier, tegningsretter og køberetter ikke skal være markant lavere end beskatningen af almindelig løn. Da der er tale om en fast afgiftssats på 40 procent, vil der dog kunne være en mindre fordel for topskatteydere. Det er endvidere forudsat, at byrdefordelingen mellem selskab og medarbejder skal opretholdes.

5 5 Eksempel på beskatningsreglerne Udgangssituationen er, at selskabet betaler løn til medarbejderen på 100 kr. Med en fradragsværdi på 32 bliver nettolønomkostningen for selskabet 68 kr. Medarbejderen modtager løn på 100 kr., hvor det forudsættes, at han betaler 63 kr. i skat og netto har 37 kr. til disposition. Staten modtager skat fra medarbejderen på 63 kr. men giver 32 kr. i fradrag til selskabet, hvorefter nettoskatteprovenuet udgør 31 kr. Almindelig løn Selskab Medarbejder Stat kr. kr. kr. Lønomkostning 100 Løn 100 Skat af løn 63 Fradragsværdi -32 Skat -63 Fradrag i selskab -32 Nettolønomkostning 68 Til disposition 37 Samlet skat 31 Med dette som udgangspunkt er foreslået en model for aflønning med aktier m.v., hvor selskabet ikke får fradragsret for lønudbetalingen. Der lægges aktier i depotet i forholdet 60/40, således at der lægges aktier svarende til 40 procent af løngodet i depot. Aktieløn, forhold 60/40, anskaffelsessum = handelsværdi, ingen fradragsret i selskab Selskab Medarbejder Stat (VækstFonden) kr. kr. kr. Aktieudstedelse 68 Løn (60 pct. af aktier) 41 Afgift (40 pct. af aktier) 27 Fradragsværdi 0 Skat 0 Fradrag i selskab 0 Nettolønomkostning 68 Til disposition 41 Samlet afgift 27 Selskabet udsteder aktier til medarbejderen til en værdi af 68 kr. svarende til nettolønomkostninger. Heraf får medarbejderen de 60 procent svarende til knap 41 kr., men de 40 procent svarende til godt 27 kr. betales i afgift enten kontant eller ved afståelse eller deponering af aktier. Provenutab for det offentlige bliver 4 kr. (31 kr. 27 kr.). Vælges det at indbetale medarbejderens skat m.v. som en afgift ved deponering af aktier, bevarer selskabet alle forvaltningsmæssige beføjelser vedrørende de deponerede aktier, mens VækstFonden overtager de økonomiske rettigheder vedrørende de pågældende aktier. Heri ligger bl.a., at udbytter af de

6 6 aktier, der lægges i depotet, tilfalder VækstFonden og at VækstFonden fra selskabet modtager den fulde handelsværdi af aktierne, når de deponerede aktier bliver frigjort. Dette svarer til, at VækstFonden selv havde ejet de deponerede aktier og solgt disse. Frigørelsen af de deponerede aktier kan ske ved, at selskabet betaler den fulde handelsværdi på frigørelsestidspunktet. Størrelsen af den endelige afgiftsbetaling afhænger således at udviklingen i aktiekurserne. Det gælder både i op- og nedadgående retning. Hvis selskabet f.eks. går konkurs, således at de deponerede aktier bliver værdiløse, så indebærer dette dermed, at den skat m.v., der blev betalt gennem deponeringen af de pågældende aktier, er gået tabt. Det er hensigten, at værdien ved aktiernes frigørelse fra depotet, udbytter og kontante udligningssummer m.v. skal tilfalde VækstFonden dog med maksimalt 25 mill.kr. årligt. Udbytter m.v. vil dermed kunne anvendes til investeringer i dansk erhvervsliv. Selskabet kan også vælge at aflevere aktierne til VækstFonden, når aktierne kan eller skal frigøres. VækstFonden skal herefter søge aktierne afhændet hurtigst muligt, men dog således at man har tid til at sikre sig en korrekt pris. Hvis selskabet ikke er i stand til at betale det beløb, der skal til for at frigøre aktierne inden for de givne frister, overtager VækstFonden aktierne. Forslaget indeholder faste rammer for, hvornår de deponerede aktier kan frigøres. Disse rammer skal sikre, at der ikke sker en uberettiget begunstigelse af selskabet. Unoterede selskaber kan derfor ikke frit vælge, hvornår aktierne kan frigøres. Hvis aktierne er børsnoteret, kan selskabet til enhver tid frigøre de deponerede aktier ved at betale børskursen. Uanset, om aktierne er børsnoteret eller unoteret, skal deponeringen være afviklet efter 9 års forløb. I stedet for at deponere aktier kan selskabet betale et kontant beløb eller aflevere aktier, der svarer til 40 procent af værdien af løngodet. Ved kontant betaling går beløbet i statskassen, mens de afleverede aktier tilfalder VækstFonden. Kontantmodellen kan anvendes, hvor selskabet har likviditet. Såfremt der afleveres aktier til betaling af afgiften, skal der ske afståelsesbeskatning efter aktieavancebeskatningslovens regler.

7 7 De aktier, som medarbejderen modtager eller erhverver ved udnyttelse af tegningsretter eller køberetter behandles efter erhvervelsen efter de almindelige regler for aktier. Forslaget omfatter ikke medarbejderaktieordninger ifølge ligningslovgens 7A, hvor der gælder følgende hovedregler: åben for alle medarbejdere, skattefrihed indtil en vis grænse, indskrænkning i råderet over aktierne i en årrækken. Baggrunden for lovforslaget Lovforslaget har til formål at medvirke til en forbedring af vilkårene for aflønning ved tildeling af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier. Hvor beskatningen indtræder ved erhvervelsen eller udnyttelsen, kan situationen for medarbejderen være den, at vedkommende ikke har kontante midler til at betale skatten. Medarbejderen kan dermed komme i en situation, hvor der enten må sælges ud af aktierne eller optages et lån til betaling af skatten. Bl.a. med baggrund i ovenstående har der igennem længere tid været fremsat ønske om, at der sker en ændret likviditetsmæssig behandling, når selskaber aflønner medarbejdere med aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier. Især virksomheder med stort vækstpotentiale (f.eks. IT-branchen og Bio-tek-branchen) har interesse i en aflønningsform, hvor nøglemedarbejdere knyttes til virksomheden som fremtidig ejer og får andel i indtjeningen. Hvis medarbejderen skal sælge ud af aktierne for at betale skatten, mindskes dette incitament. Den foreslåede model kan bruges af alle typer virksomheder, men har størst relevans i forhold til de virksomheder, hvor likviditetsbelastningen forhindrer virksomheden i at foretage fuld aflønning i kontanter og/eller forhindrer medarbejderen i at beholde alle de tildelte aktier. Der har fra flere sider været udtrykt ønske om en ændring, hvorved likviditetsbelastningen løses ved, at beskatningen hos medarbejderen udskydes, indtil aktierne sælges. Der henvises til, at medarbejderen på dette tidspunkt har likviditet til at betale skatten af det modtagne. En udskydelse af beskatningstidspunktet til salgstidspunktet for aktierne er imidlertid betænkelig dels af skattetekniske årsager, dels af hensyn til sigtet om at undgå skattespekulation.

8 8 Ved lovforslaget imødekommes de indvendinger, der har været mod den nuværende beskatning, nemlig nye innovative selskaber har ofte en stram likviditet. Lønudgifter er derfor en belastning. Dette er en af begrundelserne for at anvende aktier, tegningsretter eller køberetter. Med forslaget indføres en række valgmuligheder, så likviditeten ikke belastes hos selskab og/eller medarbejderen. Deponering eller aflevering af aktier vil være aktuelt, såfremt hverken medarbejderen eller selskabet har fornøden fri likviditet, mens kontantmodellen vil være aktuel, såfremt det kun er medarbejderen, der ikke besidder overskydende likviditet. at der ikke gives fradragsret for lønudgiften i selskabet ved ydelse af aktierne m.v., stemmer godt overens med, at der kan være problemer med at udnytte fradragsretten, når der ikke er skattepligtig indkomst i selskabet som følge af store investeringer og/eller manglende indtjening. når der deponeres aktier, hvis værdi bestemmer afgiftens størrelse, stilles VækstFonden på samme måde som medarbejderen. Det gælder både, når det går godt og når det går skidt. en del af afgiften geninvesteres i erhvervslivet via VækstFonden. Lovforslaget er tænkt som en valgfrit supplement til de gældende regler. Virksomheden og medarbejderen kan således vælge at indgå en aftale om at benytte enten deponerings-, afleverings- eller kontantmodellen. Indgås der ikke en sådan aftale, sker beskatningen helt efter de gældende regler. Vurdering af lovforslaget Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er enig i, at der kan være behov for en større fleksibilitet i forhold til afregning af skatten, således at de likviditetsmæssige problemer, der kan ligge i de gældende regler, imødegås. AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. Ved forslaget foreslås det at løse eventuelle likviditetsmæssige problemer ved at indføre mulighed for, at selskabet i form af en afgift kan indbetale medarbejderens skat af værdien af de modtagne aktier, tegningsretter eller køberetter. AE mener, det vil være afgørende, at det kun bliver de likviditetsmæssige problemer, der løses, og at der ikke sker nogen favorisering ved aflønning med aktier m.v. i forhold til almindelig lønindkomst. Dette er da også angivet som sigtet med lovforslaget.

9 9 Lovforslaget udgør et valgfrit supplement til de gældende regler. Hvor stor udbredelsen, ordningen vil få i praksis, vil afhænge af interessen herfor hos virksomheder og medarbejdere. På den enkelte virksomhed kan ordningen i princippet tænkes at blive udbredt til alle medarbejdere eller blot en enkelt eller nogle få medarbejdere. (Som nævnt omfatter lovforslaget ikke medarbejderaktieordninger, hvor der ifølge ligningslovens 7A gælder særlige regler). Der er ingen beløbsgrænser. I princippet kan man aftale, at hele lønnen skal omfattes af ordningen. Derfor er det vigtigt, at der ikke sker en skattemæssig favorisering ved aflønning med aktier i forhold til aflønning i kontanter. Ifølge lovforslaget skal virksomheden betale en fast afgift på 40 procent af løngodet. Dette svarer til en marginalskatteprocent på 60. Topskatteyderes marginalskatteprocent er i gennemsnit lidt højere. Fra 2002 vil den være 63,0 procent ved en kommuneskat på 32,8 procent. Ordningen indebærer derfor en lettelse af beskatningen af topskatteydere. Dette afspejler sig også i et provenutab for det offentlige, jf. det anførte eksempel, hvor det fremgår, at det offentlige mister 4 kr. for hver 100 kr.'s løn, der omfattes af ordningen. Omlægges en lønsum på 100 mill.kr., vil det offentlige således få et provenutab på 4 mill.kr. Af administrative grunde vil det formentligt være hensigtsmæssigt med en fast afgiftssats og ingen progression som i det almindelige skattesystem. Derfor bør afgiftssatsen sættes lidt højere end de foreslåede 40 procent, så den fuldt ud modsvarer marginalskatteprocenten for topskatteydere. For medarbejdere på lavere skattetrin vil der være mindre tilskyndelse til at vælge ordningen. For virksomheden vil der dog ligge en tilskyndelse, specielt hvis den ikke kan udnytte fradragsretten for lønudgifter som følge af manglende indtjening etc. Herved kan der blive tale om et mindre provenutab hos det offentlige.

10 10 Likviditetsmæssig er ordningen meget gunstig for virksomhederne. Pr. 100 mill.kr. lønsum, der omlægges til aktieaflønning, kan virksomheden opnå en likviditetsbesparelse på 100 mill.kr., hvis afgiften fuldt ud betales ved deponering af aktier. Dette er et yderligere argument for ikke også at favorisere ordningen ved lavere afgiftsats end svarende til højeste marginalskattesats. Den foreslåede afgiftssats på 40 procent af løngodet giver det offentlige et provenutab på 4 mill.kr. pr. 100 mill.kr. omlagt løn. Bag dette nettotab skjuler der sig store bruttoforskydninger mellem stat/vækstfond og amter/kommuner. Indkomstskatten af lønnen tilfalder i dag både staten og amter/kommuner. Afgiften tilfalder udelukkende staten/vækstfonden. Nettotabet på 4 mill.kr. dækker over et tab hos amter/kommuner på 25 mill.kr. og et merprovenu hos staten/vækstfonden på 21 mill.kr. Hvordan fordelingen bliver mellem staten og Vækstfonden afhænger af, hvordan virksomheden vælger at betale afgiften (kontant, deponering af aktier m.v.), jf. dog, at der er en overgrænse på 25 mill.kr. for, hvad Vækstfonden årligt kan modtage i form af udbytte m.v. på deponerede aktier. Det skønnede nettoprovenutab hos det offentlige på 4 mill.kr. pr. 100 mill.kr. omlagt løn forudsætter uændrede kurser på de deponerede aktier. Det faktiske provenutab - eller gevinst vil afhænge af udviklingen i de selskaber, hvis aktier er deponerede. Staten påtager sig hermed en risiko for skattebetalingen på lige fod med medarbejderne. I forhold til de samlede offentlige skatteindtægter er det dog en begrænset risiko. For medarbejderne kan det udgøre en væsentlig højere risiko afhængig af, hvor stor en andel af lønnen, det kommer til at omfatte. Bliver aktierne værdiløse, modtager medarbejderen ikke nogen løn.

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2007-511-0020 Dato: 16. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 86 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16.

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 8. april 2016 Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT har den 18. marts 2016 fremsendt ovennævnte

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Spørgsmål 1.1: Hvorledes influerer den modtagne fratrædelsesgodtgørelse på Anne Albertsens indkomstopgørelse?

Spørgsmål 1.1: Hvorledes influerer den modtagne fratrædelsesgodtgørelse på Anne Albertsens indkomstopgørelse? 2 Opgave 1 Anne Albertsen havde gennem en årrække været beskæftiget i kosmetikfirmaet Beauty A/S, hvor hun senest havde haft funktion som salgschef. Selskabet havde imidlertid igennem længere tid været

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 99 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-3136801 Udkast 2. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere