UDVIKLINGSPLAN FOR DRIFTHERREORGANISATIONEN DTU CAMPUSSERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPLAN FOR DRIFTHERREORGANISATIONEN DTU CAMPUSSERVICE"

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN FOR DRIFTHERREORGANISATIONEN DTU CAMPUSSERVICE

2 Hvem er vi? Vi løser langt de fleste opgaver selv. Sektionsopdelt efter funktion og/eller lokalitet. 2

3 Formål hvorfor lave en udviklingsplan? Arbejdet med udviklingsplanen er igangsat af driftchefen, som en ramme for refleksion og skabelse af fælles forståelse af driftherreorganisationens rolle i CAS DTU. Udviklingsplanen skal bruges som udgangspunkt for dialog om fremadrettede mål og planlægning. For driftens ledere og deres medarbejdere. For andre sektioner og samarbejdspartnere i CAS og DTU. Udviklingsplanen er et dynamisk dokument som en gang årligt revurderes af ledere og medarbejdere. 3

4 Vision og mål hvad stiler vi imod? At være blandt Europas dygtigste FM organisationer. Alle ved hvor vi er på vej hen, og kender deres rolle i opgaveløsningen. Organisationen er tilpasset opgaverne, med rette bemanding, viden og kompetencer. Vi bidrager aktivt til en bæredygtig samfundsomstilling, og inspirerer ved vores tilgang til opgaven, til at andre gør det samme. 4

5 Metode - Bred involvering af medarbejdere Indledende møder sektionsledere Aftale forløb for medarbejderinvolvering og skriveproces Fælles workshops medarbejdere og sektionsledere 1. Frb., Mørkhøj og Ballerup 2. Lyngby sektioner 3. Lindholm 4. Risø Workshops med medarbejdere Afholdelse af sektionsopdelte workshops Skrivefase Skrive udviklingsplan (sektionsledere og driftschef) Oktober 2013 November 2013 December

6 Resultat - Hvad har vi fået ud af processen? Mange gode spørgsmål er blevet vendt - Hvorfor er dette nødvendigt? Er det mig der sættet retningen? Godt at inddrage både sektionsledere og medarbejdere. Vi har fået et andet grundlag for prioritering af de opgaver der udføres, så vi gør det rigtige, ud fra en mere overordnet fortælling om hvor vi vil hen. Medarbejdernes tanker omkring bæredygtige løsninger og forbedringsmuligheder ved deres daglige arbejde er synliggjort og oversat til handlingsplaner. Vi har nu en platform for videndeling og drøftelse af organisationens strategiske udvikling på tværs af sektioner. 6

7 FÆLLES UDVIKLINGSTEMAER På tværs af sektioner

8 Fælles udviklingstemaer Helhedstænkning og samarbejde Fælles platform for planlægning Driftsviden i byggeriet Evaluering og læring Fokus på bæredygtighed 8

9 Helhedstænkning og samarbejde på tværs Fastholde fokus på helheden når specifikke opgaver løses. Videndeling og udvikling af praksis i samarbejdet mellem fagområder. Fagligt løft i driftsfunktionerne, så flere spændende opgaver kan løses in-house. 9

10 Fælles platform for planlægning af arbejdet Behov for vedligeholdelsesplaner med langt, mellemlangt og kort perspektiv. 10-årige vedligeholdelsesplaner. Årshjul for tilbagevendende opgaver. Planlægning af dagens / ugens / månedens arbejde. It understøttelse af driftsplanlægning (BMS) DALUX (planlagt vedligehold) Fejlmeldinger (afhjælpende vedligehold) Opgavesystem Bestillinger (oprettede vedligehold) Udførelse 10

11 Integration af driftsviden i byggeriets faser Udarbejdelse af DTU standarder og procedurer. Skabe organisatorisk ramme for et ligeværdigt samarbejde mellem projektleder og driften. Udvikle evalueringspraksis for opfølgning på byggeprojekter. Projektleder Byggeprojekt Drift Ambassadør (sektionsleder) 11

12 Samme interesse i byggeri, anlæg og drift Udvikle en model for systematisk inddragelse af driftshensyn i bygge- og anlægsprojekter, så byggeri og anlæg sker ud fra totaløkonomiske principper. Byggeri og anlæg Drifts- Ambassadør Drift og vedligehold Space Management 12

13 Evaluering og læring Byggeprojekt FM praksis Totaløkonomi Uderum og transportinfrastruktur Kommunikation & videndeling Procedurer og standarder Forsyningsinfrastruktur / ressourceforbrug Commissioning, drift & vedligehold Planlægning Arbejdets organisering Funktionalitet og arbejdsmiljø Digitalisering Mulige evalueringstemaer IT understøttelse Udvikle en forbedringskultur baseret på en systematisk tilgang til evaluering og læring i byggeprocessen og i driften. 13

14 Fokus på bæredygtighed De lavest hængende frugter - Nedsat ressourceforbrug - Spareteknologier - Grønt regnskab Den helhedsorienterede organisation Strategisk arbejde med: - Portefølje- og arealstyring - Funktionalitet - Vedligehold og service Samarbejdspart i samfundsomstilling - Byomdannelse - Markedsudvikling - Strategiske partnerskaber - CSR 14 (Figur v. Kirsten Ramskov Galamba)

15 UDVIKLINGSPLAN Sektionernes handlingsplaner

16 Park og vej Udvikling af de grønne områder Bæredygtig affaldshåndtering 16

17 Park og Vej Strategi for grønne områder Udarbejdelse af en overordnet strategi for udvikling og pleje af de grønne områder. Mål: At skabe tidssvarende rekreative områder, der bidrager til øget biodiversitet med passende respekt for det historiske udtryk fra DTU s grundlæggelse. Fokus på at inddrage driften i udarbejdelse af anlægs- og plejeplaner kompetenceløft og øget ejerskab hos driftspersonalet. 17

18 Lindholm Stor social sammenhængskraft, godt samarbejde og arbejdsglæde. Erfaring og dybt kendskab til systemerne. 20

19 Lindholm God arbejdsplads for alle Tilpasse CAS Lindholms aktiviteter efter DTU VET Lindholm s behov for ud- og afvikling. Stort ledelsesmæssigt fokus på trivsel og arbejdsglæde i CAS DTU på Lindholm, på grund af den særlige situation med en kommende lukning af øen. 22

20 BMS Building management systems Building information modeling Bæredygtighed 23

21 BMS Building Management Systems Driftsunderstøttende systemer DALUX og opgavesystemet udbygges, så systemerne tilsammen understøtter en koordinering af arbejdet forbundet med planlagt vedligehold og fejlmeldinger. Indførelse af tablets/smartphones med en opgavesystem-app, så opgavesystemet kan tilgås hvor og hvornår der er behov for det. Når energiprogrammet er færdig implementeret, skal der gøres en særlig indsats for at de enkelte sektioner tager ejerskab til systemet. 24

22 BMS Building Information Modeling Digitalisering og driftsinfo fra byggeriet CAS DTU s bygningsdata skal digitaliseres. Der skal udarbejdes generelle krav for hvordan data fra nybyggeri skal afleveres, og disse skal formidles, så sektionslederne for driften ikke er i tvivl. Der skal være fokus på at sikre, at der konsekvent efterspørges et driftsgrundlag fra byggeriet, samt at dette indarbejdes i DALUX. 26

23 BMS Bæredygtighed Formidling og uddannelse Indkøb og affaldshåndtering CO 2 reduktion 27

24 BMS Bæredygtighed Formidling og uddannelse Samarbejder med DTU s institutter om analyser og bæredygtige løsningsforslag til CAS. Løbende revidering af interne uddannelsestilbud indenfor miljø og bæredygtighed, samt kommunikation af CAS indsats for bæredygtighed eksternt såvel som internt. Udvikling af model for evaluering af bæredygtighed i projekter. 28

25 BMS Bæredygtighed Indkøb og affaldshåndtering Inspirere og undersøge muligheder for bæredygtige indkøb. Affaldshåndtering Synliggøre udfordringen med at kildesortere kemikalieaffald på laboratorierne. Planlægning og gennemførelse af kampagner for affaldssortering, ensretning af skiltning på affaldsøer på Risø og Ballerup Campus m.m. Projektledelse i forbindelse med pilotprojekter med organisk affald og adfærd (samarbejde med Park & Vej samt Servicecentret). 29

26 BMS Bæredygtighed Energibesparelser Arbejde for at det nye energistyringsprogram bliver implementeret og taget aktivt i brug. Registrering af frysere på Lyngby Campus som et pilotforsøg, samt udarbejdelse af rapport med anbefalinger vedrørende udskiftning, oprydning og ny-indkøb. Analyse af behov for videokonferenceudstyr samt en vurdering af den miljømæssige gevinst. 30

27 Lyngby El Byggeri og vedligehold Forsyningsnet og belysning Mange små indsatser 31

28 EL Byggeri og vedligehold Sikre at der findes dækkende standarder for el-arbejde ved renoveringer og nybyggeri. Udarbejde planer for drift og vedligehold af El-installationer og integrere dem i DALUX. Arbejde med at gøre DALUX samt opgavesystemet til omdrejningspunkt for drift og vedligehold af elektriske installationer. 32

29 EL Forsyningsnet og belysning Belysningsplan for DTU Campus Lyngby. Strategi for hvor der skal indføres Lysstyring. Kobling til CTS en og PIR styring (bevægelsescensor) Udarbejde plan for nød- og panikbelysning Plan for forsyningsnettet Fokus på at forstærke el-nettet, herunder også nødforsyning. Kabler dimensioneres med overkapacitet med henblik på at fremtidssikre forsyningen. 33

30 Lyngby VVS Nybyg og eksisterende installationer Energi og indeklima Videndeling og organisering af arbejdet 35

31 VVS Nybyg og eksisterende installationer Udarbejde tekniske standarder for byggeprojekter, samt bidrage aktivt så tidligt som muligt i planlægningsprocessen. Eksisterende installationer. Renovering af ældre varme og ventilationsanlæg skal fortsættes og gerne fremskyndes. Udarbejdelse af handlingsplan for udskiftning og opgradering af de tekniske installationer. Integrering af handlingsplan i DALUX. 36

32 38 VVS Videndeling og organisering af arbejdet Samarbejdet med DTU s institutter skal øges, med fokus på flow af viden mellem teori og praksis. Den interne kommunikation skal fortsat prioriteres højt så alle er velinformerede og engagerede. Det store engagement i medarbejdergruppen skal fastholdes. Vi skal fortsat sikre vidensdeling, så ingen medarbejdere bliver flaskehalse. Vi skal finde løsninger, så vi kan sikre driften af de eksisterende installationer, samtidig med at der skal afsættes stadig stigende medarbejderressourcer til nybyggeri.

33 Bygninger Videndeling og organisering af arbejdet. Udvikling af værkstedsfaciliteter. Byggeprojekter. Bygningsvedligehold. 39

34 Bygninger Videndeling og organisering af arbejdet Blive endnu bedre til at kommunikere status for projekter til medarbejdere på sektionsmøder. Arbejde for en større sammenhæng i opgaveløsningen, når der er fejlmeldinger der går på tværs af faggrupper, og når fejl viser sig at være mere omfattende end det der er meldt ind. Gøre DALUX og opgavesystemet til omdrejningspunkt for al planlægning og registrering af opgaver i sektionen. 40

35 Bygninger Byggeprojekter Kvalitetssikring af eksternes arbejde, bl.a. gennem fokus på driftens involvering i afleveringsforretninger. Udarbejde standarder for nybyggeri indenfor sektionens arbejdsområde. Bidrage til en standard for hvordan der kommenteres på projekter (samarbejde med DPP). 42

36 DPP Rolle og profil. Videndeling og evaluering. Byggeprojekter. 44

37 Driftplanlægning og Projekter Rolle og profil Arbejde for en mere klar profil, så der er overensstemmelse mellem det vi vil, det vi gør og det vores samarbejdspartnere forventer af os. Udvikling af en forbedringskultur baseret på sund fornuft: Redskaber, metoder, procedurer, kommunikationsformer etc. skal udvikles ud fra principperne i Lean. Der skal udvikles en refleksiv praksis, hvor vi hele tiden kigger på om vi gør det rigtige på den rigtige måde. 45

38 Driftplanlægning og Projekter Videndeling og evaluering Fokus på videndeling. Interne videndeling. Systematisk formidling af DPP s projekter til eksterne. Der skal være fokus på at opbygge procedurer for evaluering af renoveringer og nybyggeri (sammen med BMS). Særligt fokus på metoder til opgørelse af energiperformance for bygningerne (sammen med VVS og Bygninger). 46

39 Driftplanlægning og Projekter Byggeprojekter Koordinere udarbejdelsen af tekniske standarder for de respektive fagområder involveret i byggeriet. Udarbejde forslag til skalerbar PID - PID en skal kunne skaleres ud fra projektets kompleksitet. Udvikling af model for screening af projekters kompleksitet. 47

40 Ballerup, Frederiksberg & Mørkhøj Ballerup Frederiksberg Mørkhøj 48

41 Ballerup Videndeling Fokus på at skabe endnu bedre videndeling på morgenmøder, ved en mere systematisk deling af viden samt koordinering af opgaver. Digitalisering af tegninger - del af videndelingen på et lidt længere sigt. Synliggørelse af forbrug ved opslag på fælles tavle eller skærm. 49

42 Ballerup Udvikling af de grønne områder ønsker Plan for differentieret plejeindsats. Kursus i landskabsplanlægning og biodiversitet - ønske om at arbejde mere proaktivt med at skabe levesteder for dyr og planter. Fokus på vand. Undersøge muligheden for dræning af inder-haverne, der er ofte meget fugtigt (LAR). Etablering af rodzoneanlæg der kan anskueliggøre vandkredsløb og naturlig vandrensning for de studerende (jf. kursus om vandrensning). Kursus i Lokal Afledning af Regnvand (LAR). 52

43 Mørkhøj Videndeling Fokus på videndeling, så medarbejderne har mere styr på hvad hinanden laver. Tavle med besked om aftaler med eksterne håndværkere, så alle ved hvem der forventes at komme. Installationer Undersøge om det kan betale sig at udskifte dampanlæg med en mere tidssvarende og energirigtig teknologi. 55

44 Risø Energirenovering og vedligehold Logistik og service 56 Energistyring Energikampagne og affaldshåndtering Infrastruktur og grønne områder

45 Risø Energirenovering og vedligehold Udarbejdelse og implementering af vedligeholdelsesplan for bygninger og installationer. Herunder en grundig energigennemgang af ventilationsanlæg. Systematikken og resultatet af udviklingsarbejdet skal implementeres i hhv. Unilab projektet og i CAS Risø. Gen-etablering af efter-kommissioneringsgruppe. Udgifter afholdes af driften. Større investeringer prioriteres i forbindelse med VR midlerne. 57

46 Risø Energistyring Arbejde strategisk med bygningsintelligens og styring af energiforbrug, herunder energidataopsamling. Smart Grid Udarbejdelse af strategi/plan for opvarmning og køling med Varme Smart Grid. El-Smart Grid strategi udarbejdes i samarbejde med sektion for driftsplanlægning og projekter. Belysningsstrategi samt en konkret plan for udskiftning til LED udarbejdes som beslutningsgrundlag. 59

47 Risø Energikampagne og affaldshåndtering Energi Synliggørelse af ressourceforbrug som styringsværkstøj. Dialog med institutter om synliggørelse, reduktion og udjævning i forbruget af procesenergi. Affaldssortering og genbrug Bidrage til plan for affaldssortering på Risø Campus, herunder plan for lokalisering og indretning af affaldsøer til sortering. Etablere møbellade, hvor institutternes brugte kontormøbler kan afleveres og nye kan hentes. 60

48 Risø Infrastruktur og grønne områder Bidrage til overordnet plan for udvikling af de landskabsmæssige elementer på Risø Campus. Udarbejdelse af plejeplan med fokus på differentieret plejeniveau, samt på udfasning af brugen af pesticider, uden forringelse i medarbejdernes arbejdsvilkår. Fokus på formidling af plejeplan ved synligt årshjul. Gennemføres i samarbejde med sektionsleder for Park og Vej. 61

49 Slut 62

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere