SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens beføjelser... 4 Pædagogisk råd... 5 Sammensætning... 5 Mødeledelse... 5 Mødevirksomhed... 5 Protokol... 6 Forretningsorden... 6 Elevråd... 6 Forældreråd i SFO... 6 Fællesråd... 6 Andre bestemmelser... 7 Bilag 1: Rammebestemmelser for Solrød Kommunes skolevæsen Skolestruktur Antal skoler Tilsyn med skolerne Distriktsopdeling Frit skolevalg Skolernes omfang Antal klassetrin Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Undervisning i fritiden Skolefritidsordninger Rammer for undervisningen Elevernes timetal Fagenes timetal Specialundervisning Klassedannelser Fælles 10. klasse Modersmålsundervisning Andre rammebestemmelser Samordnet indskoling Hjemmeundervisning Andre forhold Skolekonsulenter Skolebiblioteksordning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Henvisning til undervisning på andre skoler Indskrivning og optagelse af elever Normeringsplanen Læseplaner Ferieplanen Pædagogisk-psykologisk bistand til ikke-kommunale skoler Indskolingsordning Beslutning om specialundervisning og specialpædagogisk bistand Klage...14 Bilag 2: Ferieplaner og skoledistrikter...15

2 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen I bestemmelserne om folkeskolelovens styrelsesregler, jfr. lovens Kapitel 6, 41, skal regler for styrelsen af kommunens skolevæsen fremgå af styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af lovens 41, stk. 2. I et bilag til vedtægten optages, i henhold til 41, stk. 3, de beslutninger, som byrådet har truffet jfr. 40, stk. 2, nr Det handler især om: skolestruktur skoledistrikter rammer for klassedannelsen, elevernes timetal og specialundervisningen m.v. generelle retningslinier for skolernes virksomhed frivillige madordninger andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler. Folkeskolens lovbekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og skrivelser mv. kan findes opdateret på denne hjemmeside: 2

3 Skolebestyrelsen 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Stk. 2. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner. Stk. 3. Skolelederen og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i møderne uden stemmeret. 2 Forældrerepræsentanter og stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005 især Kapitel 2 - hvortil henvises. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Stk. 3. Valg i henhold til stk. 2 finder sted hvert år før sommerferien i skoleåret forud for valgperioden. Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen for et år ad gangen. Stk. 5. Valg i henhold til stk. 4, finder sted ved skoleårets start. 3 På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne én af forældrerepræsentanterne som formand og én som næstformand ved bundet flertalsvalg, jfr. Vejledning til bekendtgørelse nr. 903 af 26. september Stk. 2. Byrådet har besluttet, at der ikke udpeges byrådsmedlemmer til skolebestyrelserne. 4 Skolebestyrelsens møder er lukkede. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 5 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, kan en stedfortræder indkaldes. 6 Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted til møderne. Der aftales en møderække. 3

4 7 Formanden fastsætter dagsorden for møderne og fremsender senest fem hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest otte dage før mødet afholdes. Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 8 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 9 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under afstemningen. 10 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk. 3. Beslutningsprotokollen offentliggøres umiddelbart efter hvert møde på skolens hjemmeside. 12 Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 13 Forældre- og elevrepræsentanterne modtager vederlag i henhold til reglerne i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af 26. september, 2005, Kapitel 12 og 13. Skolebestyrelsens beføjelser 14 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. Stk. 2. Byrådet delegerer sine beføjelser, i henhold til lov om folkeskolen, til skolebestyrelserne vedrørende principper for: a. fastsættelse af elevernes ugentlige timetal på de enkelte klassetrin inden for den tildelte timepulje, b. fastsættelse af fagenes ugentlige timetal på de enkelte klassetrin inden for den tildelte timepulje, c. antal deletimer og fordeling på fag, klassetrin og klasser inden for den tildelte timepulje, d. overflytning af bevillinger mellem de enkelte konti, e. fordeling af fag, emner og timer til folkeskolelovens 3 stk. 3 undervisning inden for den tildelte timepulje, f. beslutning om førtidsoptagelser og skoleudsættelser 4

5 Stk. 3. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om ansættelse af ledere, lærere og børnehaveklasseledere. Stk. 4. Det er overladt til den enkelte skolebestyrelse at tage stilling til, om skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om ansættelse af ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsens eventuelle beslutning herom skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden. 15 Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 16 Skolebestyrelsen indkalder mindst én gang årligt, forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På dette møde behandles årsberetningen jfr. denne vedtægts 15. Pædagogisk råd Sammensætning 17 Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Stk. 2. Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af skolens leder eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Stk. 3. Rådets udtalelser fremsendes gennem skolens leder. Mødeledelse 18 Rådet vælger mødeleder samt dennes stedfortræder. Stk. 2. Valget er gældende for et skoleår ad gangen. Stk. 3. Valget foretages i marts-april måned. Mødevirksomhed 19 Det pædagogiske råd holder møde, når det ønskes af skolens leder. Stk. 2. En fjerdedel af rådets medlemmer kan altid forlange rådet indkaldt til møde med angivelse af punkter til dagsorden. 20 Skolelederen fastsætter i samarbejde med mødelederen tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt udarbejder dagsordenen. 5

6 Protokol 21 Der føres beslutningsprotokol for rådets møder. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Forretningsorden 22 Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden. Elevråd 23 Skolens elever danner et elevråd. Stk. 2. Elevrådet vælger for et skoleår ad gangen to repræsentanter, der tiltræder skolebestyrelsen. Stk. 3. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 4. Udgifterne ved elevrådets virksomhed afholdes af skolen. Forældreråd i SFO 24 Ved hver skoles skolefritidsordning kan oprettes et forældreråd blandt forældre til børn i skolefritidsordningen. Skolebestyrelserne optager bestemmelse om samarbejdet med forældrerådene i sin forretningsorden og kan udfærdige minimumskrav til forældrerådenes forretningsorden. Forældrerådet er rådgivende for skolelederen, lederen af skolefritidsordningen og skolebestyrelsen i forhold vedrørende skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter i samarbejde med forældrerådet forretningsorden for forældrerådet. Forældreråd vælges for et år ad gangen. Skolebestyrelsen udarbejder regler for valget. Fællesråd 25 Børneudvalget indkalder mindst to gange årligt skolebestyrelsernes medlemmer til fællesmøde, hvor kommunes overordnede og fremtidige skolepolitik drøftes. Form og indhold besluttes af det faglige politiske udvalg. 26 Med henblik på gensidig orientering samt fastlæggelse af dagsorden for de i 25 nævnte fællesmøder nedsættes en koordineringsgruppe, bestående af formændene for skolebestyrelserne, formanden for Børneudvalget samt repræsentanter fra administrationen. 6

7 Koordineringsgruppen udøver sin virksomhed efter de til enhver tid gældende love og styrelsesvedtægter. Gruppen kan ikke tage beslutninger på vegne af skolebestyrelser og/eller forældreråd. Andre bestemmelser 27 De enkelte skolebestyrelser kan ansøge Byrådet om ændringer i henhold til denne styrelsesvedtægt. 28 Ændringer af bilag under Byrådets kompetence kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. 29 Skolestyrelsesvedtægten vedtaget af Solrød Byråd den 29. januar Justeret i henhold til lovændringer og andre beslutninger, november Justeret i henhold til beslutning om udtalelse i forbindelse med ansættelser samt bestemmelser om forældreråd ved SFO, marts Justeret i henhold til lovændringer og andre beslutninger i september

8 Bilag 1: Rammebestemmelser for Solrød Kommunes skolevæsen Bilag 1 indeholder en samlet oversigt om Solrød Kommunes folkeskolevæsen, sådan som det er fastlagt gennem lovens rammer og lokale beslutninger. Bilaget omhandler en redegørelse for: 1. Solrød Kommunes skolestruktur 2. De kommunale rammer for undervisning 3. Andre forhold, der er fælles for kommunens skolevæsen. 1. Skolestruktur 1.1 Antal skoler Solrød Kommune har 4 folkeskoler og en fælles 10. klasse-skole Havdrup skole Jersie skole Uglegårdsskolen Munkekærskolen klassen, Solrød Folkeskolen har et tæt samarbejde med værkstedsskolen under den kommunale ungdomsskole. 1.2 Tilsyn med skolerne Tilsynets mål Tilsynet med skolernes virksomhed, jfr. Folkeskolelovens 40, skal sikre: 1. At skolerne formulerer en systematik mellem undervisningens resultater og lærernes justering af undervisningen, når elevernes udbytte er anderledes end forventet. 2. At skolerne i oktober måned på lige år vurderer resultaterne af undervisningens fremme af elevernes alsidige personlige udvikling. Vurderingen forelægges Børneudvalget. 3. At skolerne i oktober måned på ulige år vurderer elevernes fremskridt i deres brug af informationsteknologi. Vurderingen forelægges Børneudvalget. 4. At skolens leder ved en årlig resultatsamtale med forvaltningschefen på skoleområdet redegør for skolens resultater. Forvaltningen har en strategi for, hvordan de skoler, der ikke når de forventede resultater, støttes og vejledes. 5. At skolens ledelse har et realistisk indblik i skolens undervisningskultur. 6. At skolerne hvert andet år udarbejder en oversigt i dansk, matematik og engelsk over skolernes resultater i de tre fag på udvalgte årgange. Oversigten lægges på skolens hjemmeside. 7. At administrationen sikrer, at skolerne på baggrund af den kommunale integrationspolitik udarbejder en strategi for undervisning af tosprogede elever. 8

9 8. At administrationen sikrer, at skolerne har udarbejdet en strategi for medarbejdernes kompetenceudvikling. 9. At administrationen, senest 2½ år inde i den kommunale valgperiode, udarbejder en midtvejsevaluering af de skolepolitiske mål som forelægges Børneudvalget. Tilsynets udmøntning Tilsynet med skolen foregår dels skriftligt og dels mundtligt. Det omfatter følgende: a. Skolens hjemmeside om skolens almindelige principper og processer b. Skolernes årsplaner med blandt andet Beretningsdel og kobling til Direktionens årsplan samt Plandel c. Årlige dialogmøder med deltagelse af politikere og forvaltning med kort referat fra mødet der fremsendes til parterne d. Direktionens årlige udviklingssamtaler med skolelederne e. Medarbejdersamtaler på skolen, Team-samtaler, overværelse / deltagelse i undervisningen Ansvar for udmøntning De omtalte mål for tilsynet og udmøntningen af samme ansvarsplaceres således i forbindelse med opgaveløsningen: Mål Udmøntning Ansvar / Placering 1 a Skolens ledelse 2 b Skolens ledelse 3 b Skolens ledelse og skolevæsenets IT-konsulent 4 d Forvaltningschefen (direktør) 5 e Skolens ledelse 6 a Skolens ledelse 7 a Skolens ledelse 8 a Skolens ledelse 9 c Administrationen og skolevæsenets konsulenter 1.3 Distriktsopdeling Kommunens skoler har hvert sit distrikt. Byrådet har besluttet at skoledistriktsgrænserne ændres med virkning pr. august Der henvises til oversigtskort der indgår i vedtægtens bilagsmateriale Frit skolevalg Forældre har mulighed for at fremsende ansøgning om optagelse af deres barn på en anden skole end distriktsskolen. Ansøgningsskema fås på distriktsskolens kontor. Det tilstræbes i videst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønsker om anden skole end distriktsskolen, jfr. i øvrigt folkeskolelovens 36, stk. 3, om frit skolevalg. Ved en ændring af folkeskoleloven i 2005 er der nu også frit skolevalg over kommunegrænserne. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en anden skole i kommunen, gælder følgende retningslinier, som vedtaget af Byrådet den : 9

10 1. a Søskende har 1. prioritet. 1. b Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, jfr. pkt Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige at afstanden mellem hjem og skole er afgørende. 3. Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse/1. klasse, skal afleveres senest den 15. november i indskrivningsåret. Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinier, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne. 1.4 Skolernes omfang Antal klassetrin Skolerne har fuldt udbygget klasserække fra børnehaveklasse til 9. klasse og en fælles 10. klasse på Solrød Gamle Skole i ungdomsskoleregi Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Ydelsen er gældende jfr. folkeskolelovens 3 stk. 2 og 4 stk. 2. Specialpædagogisk bistand omfatter: Specialpædagogisk rådgivning Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler Undervisning i folkeskolens fag Undervisning i funktionsmåder og arbejdsmetoder Personlig assistance Særligt tilrettelagte aktiviteter. Specialpædagogisk bistand kan gives på følgende måder: Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og modtager samtidig støtte eller særligt tilrettelagt undervisning. Eleven modtager hele undervisningen i en specialklasse, på en specialskole eller i et regionalt undervisningstilbud. Den enkelte skole tilbyder specialpædagogisk bistand til eleverne enkeltvis, i grupper eller i form af holddannelse. Der er tale om såvel specifikke indlæringsvanskeligheder som vanskeligheder inden for området adfærd, kontakt og trivsel. Kommunen tilbyder specialpædagogisk bistand i form af specialklasser. Dette ydes fortrinsvis til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Sprogklassen er et tilbud til børn på børnehaveklassetrinnet. Børnene har overvejende sproglige vanskeligheder, men ofte også vanskeligheder inden for andre områder. Heldagsklassen er et tilbud til elever med vanskeligheder inden for området adfærd, kontakt og trivsel. Kommunen henviser desuden elever til specialklasser og specialskoler i andre kommuner og i regionen. 10

11 1.4.3 Undervisning i fritiden Skolerne kan tilbyde undervisning i fritiden jfr. folkeskolelovens 3, stk Skolefritidsordninger I henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4, er der til hver af kommunens 4 skoler knyttet en skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse til 4. klasse (indtil 31. marts i 4. klasse). Ordningen er et pasningstilbud med fremmødekontrol. Til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap kan ydes bistand af støttepædagoger. Visitation varetages af PPR efter samråd med forældre og institution og efter pædagogisk-psykologisk vurdering Voksnes deltagelse i undervisning Skolerne kan tilbyde voksne at deltage i undervisningen på klassetrin, jfr. folkeskolelovens 3, stk Kulturcenteraktiviteter Skolerne kan i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings- og foreningsliv, det frivillige Børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere medvirke til eller forestå og koordinere kulturcenteraktiviteter jfr. lovens 3, stk Rammer for undervisningen Undervisningens rammer er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i folkeskolelovens Kapitel 2. Timetallet til specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2 samt klassedannelsen i børnehaveklasserne fastlægges af Byrådet én gang årligt. Fordelingen af timer til specialklasser, fælleskommunale specialundervisningsgrupper, tale-høreundervisning og øvrig specialundervisning på de enkelte skoler fastlægges ved skoleårets planlægning efter forslag fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Timetallet til enkeltintegrerede børn sker efter indstilling fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den enkelte skoles timetal fordeles årligt på fag og klasser i henhold til lovens bestemmelser. 2.1 Elevernes timetal Timetallet på de enkelte klassetrin fastsættes på den enkelte skole inden for de af lovens fastsatte rammer og de af Byrådet afsatte ressourcer. 2.2 Fagenes timetal Fagenes timetal tilrettelægges under hensyntagen til fagenes fordeling på klassetrin samt formål, slutmål, trinmål, læseplan og prøvekrav. 11

12 2.3 Specialundervisning Skolebestyrelsen fastsætter principper for specialundervisningens struktur på den enkelte skole. 2.4 Klassedannelser Klassedannelsen fastlægges af skolebestyrelsen. Dog fastlægges dannelse af børnehaveklasser af Byrådet. 2.5 Fælles 10. klasse Der er etableret fælles 10. klasse undervisning på Solrød Gamle Skole i ungdomsskoleregi. 2.6 Modersmålsundervisning Skolevæsenet tilbyder modersmålsundervisning for fremmedsprogede elever fra EU-, EØS-lande, Grønland og Færøerne. 2.7 Andre rammebestemmelser Samordnet indskoling Der kan etableres samordnet indskoling mellem børnehaveklasse, 1. og 2. klasse Hjemmeundervisning Undervisningspligten kan i henhold til folkeskolelovens 33, stk. 2. opfyldes ved hjemmeundervisning, der iværksættes i overensstemmelse med friskolelovens Kapitel 8. I henhold til Undervisnings- og kulturudvalgets beslutning af overlades tilsynet til skolebestyrelsen på den skole, eleven er udmeldt fra, subsidiært distriktsskolen. Skolen stiller vederlagsfrit - efter anmodning fra hjemmet - de lærebøger til rådighed, som skolen i forvejen benytter. 12

13 3. Andre forhold 3.1 Skolekonsulenter Skolevæsenet består af enheden Pædagogisk udvikling der omfatter tre skolekonsulenter indenfor henholdsvis de naturfaglige, humanistiske og de praktisk-musiske fagområder, en skolebibliotekskonsulent og en ITkonsulent. Enhedens leder er den pædagogiske udviklingschef. Pædagogisk Udvikling har kontor og kursusfaciliteter på Jersie Skole. 3.2 Skolebiblioteksordning Skolebibliotekerne fungerer som en del af det nationale bibliotekssystem og samarbejder indbyrdes og med folkebiblioteket samt Center for Undervisningsmidler. Der er nedsat et materialeudvalg bestående af én skolebibliotekar pr. skole, skolebibliotekskonsulenten og den ledende børnebibliotekar. Udvalget holder regelmæssige møder. Det bibliotekstekniske og dele af det administrative arbejde udføres på Skolebibliotekernes kontor i samarbejde med skolebibliotekskonsulenten. 3.3 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Den specialpædagogiske bistand ydes på baggrund af en pædagogiskpsykologisk vurdering, der kan være foretaget af tale-hørepædagog, fysioterapeut og/eller psykolog. Bistanden omfatter: Specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre og personale Tale-høreundervisning til børn, der er hjemme, i dagpleje eller i daginstitution Gruppetilbud inkl. tale-høreundervisning til småbørn med sproglige og andre vanskeligheder Fysioterapeutisk træning og vejledning Småbørnssvømning. 3.4 Henvisning til undervisning på andre skoler Der er ikke indgået overenskomster om henvisning til undervisning på andre skoler med andre kommuner eller lignende. Henvisning til undervisning på andre af kommunens skoler eller den kommunale ungdomsskole sker i henhold til folkeskolelovens 22, stk. 4. og 5. Henvisning finder i øvrigt sted i forbindelse med særlige former for specialundervisning. 3.5 Indskrivning og optagelse af elever Indskrivning af elever til børnehaveklasse eller 1. klasse finder sted i oktober/november måned i året forud for skolegangens påbegyndelse. Optagelse finder sted i henhold til de i folkeskolelovens 37 og 38 angivne aldersgrænser. Ansøgning om optagelse på anden skole end distriktsskolen imødekommes i henhold til folkeskolelovens 36, stk. 3, om frit skolevalg. 13

14 3.6 Normeringsplanen Skoleårets antal normerede stillinger fastsættes hvert år pr. 1. august. 3.7 Læseplaner I henhold til folkeskolelovens 44, stk. 8 udarbejder skolebestyrelsen forslag til Byrådet om skolens læseplaner. Byrådet har den godkendt Undervisningsministeriets vejledende læseplaner som skolernes egne. Såfremt egen skoles læseplaner (Fælles Mål) ikke er godkendt, benyttes Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. 3.8 Ferieplanen Ferieplanen udarbejdes ud fra Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 326 af 2. april 2007 om begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie 4. Heri står at elevernes sommerferie altid begynder den sidste lørdag i juni. Ferieplanen fastlægges endeligt efter udtalelse fra skolebestyrelserne. 3.9 Pædagogisk-psykologisk bistand til ikke-kommunale skoler 3.10 Indskolingsordning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder bistand til Sydkystens Privatskole, Køge Bugt Privatskole, Solrød Gymnasium samt til kommunens elever på efterskoler. Indskoling sker i henhold til ordning vedtaget af det faglige politiske udvalg den 1. december 2003, hvortil henvises Beslutning om specialundervisning og specialpædagogisk bistand Skolens leder træffer beslutning om specialundervisning og specialpædagogisk bistand på den enkelte skole. Byrådet træffer beslutning om henvisning og tilbagekaldelse af henvisning til specialklasser og specialskoler samt for specialpædagogisk bistand til enkeltintegrerede elever Klage Ifølge folkeskolelovens 51, stk. 1 kan forældrene klage over afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der er truffet af de enkelte skoler. Klagen skal inden fire uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for de kommunale myndigheder. Ifølge folkeskolelovens 51, stk. 2 kan forældrene klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning til specialskoler eller specialklasser, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2. Klagen skal inden fire uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Klagenævnet for den vidtgående specialundervisning. 14

15 Bilag 2: Ferieplaner og skoledistrikter Ferieplan for skoleåret 2007/2008 Skoleåret begynder mandag 13. august 2007 Efterårsferie lørdag 13. oktober - søndag 21. oktober 2007 Juleferie lørdag 22. december onsdag 2. januar 2008 Vinterferie lørdag 16. februar - søndag 24. februar 2008 Påskeferie lørdag 15. marts mandag 24. marts 2008 St. Bededag fredag 18. april søndag 20. april 2008 Kristi himmelfartsdag torsdag 1. maj søndag 4. maj 2008 Pinseferie lørdag 10. maj mandag 12. maj 2008 Grundlovsdagsferie torsdag den 5. juni søndag 8. juni 2008 Sommerferie lørdag 28. juni de nævnte dage er inklusive 15

16 16

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Styrelsesvedtægt for Svendborg Ungdomsskole Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Ungdomsskolebestyrelsen består af: 1 11 medlemmer 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. 3 repræsentanter

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed Udkast til Styrelsesvedtægt Et fælles skolevæsen Redelighed Mulighed Helhed Halsnæs Kommunes skolevæsen 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 2: Pædagogisk råd... 3 Kapitel

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Side 1 Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Kapitel 1 Skolebestyrelsens sammensætning. 1 Skolebestyrelsen består af mindst 7 forældrerepræsentanter, mindst 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Lisa (Skolerådsmøde), Jonas, Henriette, Torben, Bo, Birgit, Jeanette, elevråd Deltagere: Lotte, Louise, Carsten, Lauge 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser:

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 12.2.14 kl. 18.00 21.00 på Lellinge Skole

Skolebestyrelsesmøde 12.2.14 kl. 18.00 21.00 på Lellinge Skole Afbud til Lisa: Lauge, Krøyer Deltagere: Lisa, Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten 1. Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2. Meddelelser: a. Formand b.

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Forretningsorden For Sindal Privatskole

Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden for bestyrelsen Bilag til Vedtægter for Sindal Privatskole Vedtaget af bestyrelsen d. 11/11-2010 Revideret af bestyrelsen d. 3/4-2014 www.sindalprivatskole.dk

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes folkeskoler gældende fra den 1.

Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes folkeskoler gældende fra den 1. SOLRØD KOMMUNE FOLKESKOLEN Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes folkeskoler gældende fra den 1. august 2014 Indhold Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet...

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere