Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter Tjenestemands- eller overenskomstansættelse Undervisningens ordning: Timepuljer/timeplaner Praktikudsendelse Erhvervspraktik Lejrskole og skolerejser Sponsorstøtte til undervisningsmidler m.v. Specialundervisning Kommentarer til timefordelingsplan for Gl. Hjortespringskole Undervisningstid Ferieplan Skole-hjem samarbejde Ikrafttrædelse Skolerne og deres distrikter Stk. 1 Skolens navn Registernummer Lindehøjskolen Hammergårdskolen Elverhøjens Skole Engskolen Hjortespring Skole Gamle Hjortespringskole Fastsættelse af skoledistrikterne Til hver skole hører et skoledistrikt, hvis grænser ved hvert skoleårs begyndelse kan fastsættes af kommunalbestyrelsen. Ændringer i distrikterne kan foretages under hensyn til forandringer af børnetallet i de forskellige dele af kommunen og til længden og farligheden af elevernes skoleveje. Det overordnede mål med skoledistrikterne Skoledistrikterne skal medvirke til en klassedannelse, hvor man kommer

2 så tæt som muligt på 21 elever pr. klasse, og samtidig sikre eleverne en så god og trafikforsvarlig skolevej som muligt. Frit skolevalg Pr er der indført frit skolevalg både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Det betyder, at der er mulighed for frit at vælge, hvilken skole et barn skal gå på i bopælskommunen eller i en anden kommune. Således gives også ret til optagelse i skolefritidsordning på den valgte skole. Ønske om optagelse på enten distriktsskolen eller en anden skole sker ved at rette henvendelse til den ønskede skole. Skolen kan afvise elever fra andre skoledistrikter, såfremt antallet af elever på det ønskede klassetrin er 21elever pr klasse eller derover. Skoleindskrivning til børnehaveklasse Indskrivning til skole administreres i henhold til politisk beslutning, således at der etableres bæredygtige klasser ud fra en ideel klassestørrelse på 21 elever (+/- 3 elever). Hvis der kan imødekommes nogle, men ikke alle ønsker om anden skole end distriktsskolen, anvendes følgende kriterier: Først indskrives distriktets børn samt søskende, dernæst børn fra de børneinstitutioner, hvorfra hovedparten af børnegruppen går til samme skole, dernæst andre børn fra kommunen - og såfremt der er ledig plads indskrives fremover børn fra andre kommuner. Udarbejdelse og vedtagelse af de kommende skoleårs elev- og klassetal Oplysninger om indskrevne elever til de kommende børnehaveklasser sendes til Børne- og Kulturforvaltningen, der udarbejder et forslag til forventet klasse- og elevtal for børnehaveklasserne. Børne- og Kulturudvalget vedtager både det forventede antal børnehaveklasser og det forventede antal elever i disse klasser i marts måned. Ca. 1. marts sender de enkelte skoler deres forventede elev- og klassetal på 1. til 10. klassetrin til Børne- og Kulturforvaltningen. På baggrund af opgørelserne fra de enkelte skoler udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen et samlet forslag. Skolerådet og Børne- og Kulturudvalget orienteres i marts måned om klasse- og elevtal på klassetrin for det kommende skoleår. Skolernes ordning og omfang Stk. 1. Skolerne omfatter følgende

3 Skolernes navn og registernr. Lindehøj skolen Hammergå rd skolen Elverhøjens Skole Engskolen Hjortesprin g Skole Børnehaveklasse - 9. klassetrin Gl. Hjortespring 1.-9.kl. skole klasse trin Stk.2 Der gives i fornødent omfang særlig undervisning af tosprogede elever, jf. folkeskolelovens 5, stk. 7. Undervisningen iværksættes inden for den tidsramme skolen tildeles til særlig tilrettelagt danskundervisning for tosprogede elever. Undervisning i tosprogede elevers modersmål (borgere fra EU-lande) sker enten i Herlev Kommune eller ved henvisning til andre kommuner, hvor sådanne hold oprettes. Stk. 3 Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har været uden undervisning gennem længere tid, eller som har skiftet skole, jf. folke-skolelovens 5,stk. 6. Stk. 4 På de enkelte skoler kan der i henhold til folkeskolelovens 3, stk. 3 tilbydes eleverne undervisning i deres fritid, f korsang. Stk. 5 Samordnet indskoling er blevet etableret på alle skoler, dog undtaget Gamle Hjortespringskole. Et samordnet indskolingsforløb omfatter eleverne i børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse.

4 I et samordnet indskolingsforløb sker et koordineret samarbejde om eleverne i børnehaveklasse - 1. og 2. klasse, således at eleverne ved holddannelse blandt andet deltager i aktiviteter på tværs af klassetrinsopdeling i fællesskab Klasser, der indgår i den samordnede indskoling, skal gå i skole i tiden I Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige er et supplement til folkeskolelovens bestemmelser beskrevet. I rammeplanen beskrives arbejdet med udviklingen af barnets personlige, sociale og faglige kompetencer. Stk. 6 I henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4 er der etableret skolefritidsordninger på nedennævnte skoler efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser. SFO I er skolefritidsordninger, der er placeret på folkeskolen eller i umiddelbar nærhed heraf. De er til børn i indskolingsklasserne (børnehaveklasse, 1. og 2. klasse) og 3. klasse. Der føres fremmødekontrol med børn, der er tilmeldt SFO I. Det overordnede tilsyn med skolefritidsordninger føres af skolebestyrelsen. Der etableres forældreråd ved hver skole. Skolebestyrelsen skal høre forældrerådet i alle sager, der vedrører skolefritidsordningen. Skoleinspektøren har den overordnede pædagogiske og administrative ledelse af skolefritidsordninger. Den daglige pædagogiske og administrative ledelse af skolefritidsordningen varetages af en SFOleder med direkte reference til skoleinspektøren. SFOlederen er en del af skolens ledelse Nærmere bestemmelser vedrørende normeret elevtal, tilmelding, betaling, bemanding mv. fastsættes af kommunalbestyrelsen. Elever til det følgende skoleårs børnehaveklasser overflyttes pr. 1. maj fra børneinstitutionerne til den SFO I, som er tilknyttet elevens skole.

5 Specialundervisningens placering Stk. 1 Der er ved skolevæsenet oprettet følgende specialcentre: Skolens navn og registernr Special-pædagogisk udvik-lingscenter Lindehøjskolen Hammergårdskolen Elverhøjens Skole Engskolen Hjortespring Skole Gamle Hjortespringskole Specialcenter Stk. 2 Der gives specialundervisning i henhold til bestemmelsen i folkeskolelovens 3, stk. 2. Stk. 3 Elever, som har behov for vidtgående specialundervisning, henvises i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2, til undervisning ved amtets foranstaltning. Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Stk. 1 I kommunen er oprettet en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvorfra der ydes skolerne skolepsykologisk rådgivning. Stk. 2 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder vederlagsfri skolepsykologisk bistand til eleverne på Herlev Privatskole og på Herlev Gymnasium. Skolebiblioteker/Pædagogisk Servicecenter Stk. 1 Efter reglerne i folkeskolelovens 19, stk. 2, og i bekendtgørelse nr. 174 af stk. 1, vedrørende skolebiblioteker i folkeskolen oprettes der et skolebibliotek som pædagogisk servicecenter ved hver

6 selvstændig skole i kommunen. På Pædagogisk Central oprettes en fællessamling, jf. bekendtgørelsens 2 stk. 3 og 4. Stk. 2 Samarbejdet med folkebiblioteket omfatter Lånesamarbejde de to institutioner imellem Gensidig information om materialeanskaffelser til de respektive biblioteker Information til folkeskolens elever/klasser om folkebiblioteket. Stk. 3 På alle skoler skal åbningstiden være mindst 5 klokketimer pr. skoledag, dog på Gl. Hjortespringskole skal åbningstiden være mindst 2,5 time pr. skoledag. Åbningstiden kan skemalægges sammenhængende henover lektioner og frikvarterer. Stk. 4 Funktionslærer vedr. Pædagogisk Servicecenter udpeges blandt skolebibliotekarerne. Stk. 5 Biblioteks- og materialekundskab Undervisningen forestås af dansklæreren, jf. bekendtgørelsens 8 stk. 1 og 2. Tjenestemands- eller overenskomstansættelse Skoleinspektører ansættes som tjenestemænd. Alle øvrige i folkeskolen overenskomstansættes, med mindre der i det konkrete tilfælde træffes beslutning om kommunal tjenestemandsansættelse. Undervisningens ordning Timepuljer/timeplaner Ved fastlæggelse af undervisningstiden beregnes timetallet på årsplan som undervisningstimer a 60 minutter. Normalundervisning i klasse. Hver enkelt skole tildeles en timepulje for eleverne på klassetrin, som beregnes på grundlag af minimumstimetallet plus en lektion, der bl.a. kan anvendes til holddannelse m.m. Desuden tildeles ethvert klassetrin en timekvotient fra elev nr. 19 ved en skole med 1 spor, fra elev nr. 37 ved skoler med to spor, fra elev nr. 55 ved skoler med tre spor, fra elev nr. 73 ved skoler med fire spor osv. Elever på 10. klassetrin tildeles 1,87 lektioner pr. elev pr. uge. For eleverne på klassetrin gælder det: Først beregnes antallet af klasser for hvert trin således: Antal elever fra 1-27 giver 1 spor, antal elever fra giver 2 spor, fra elever

7 giver 3 spor, fra elever giver 4 spor, fra elever giver 5 spor og fra elever giver 6 spor. Hver klasse får minimumstimetallet for klassetrinnet. Hver klasse får herudover 1 lektion. Desuden tildeles ethvert klassetrin en timekvotient på 1,58 lektioner pr. uge pr. elev fra elev nr. 19 ved en skole med et spor, fra elev nr. 37 ved skoler med to spor, fra elev nr. 55 ved skoler med tre spor, fra elev nr. 73 ved skoler med fire spor, fra elev nr. 91 ved skoler med fem spor osv. Summen af det udmeldte timetal skal dække alle skolens lektioner bortset fra lektioner til specialundervisning, undervisning af fremmedsprogede elever samt lektioner til eventuel forsøgs- og udviklingsarbejder. Skolen danner selv klasser uafhængigt af denne model for timetildeling. Skolen bestemmer selv anvendelsen af timepuljen inden for folkeskolens rammer med den begrænsning, at minimumstimeplanen skal opfyldes. Minimumstimeplanen angiver det mindste timetal. En klasse skal have et minimumstimetal for fagblokke over en 3-årig periode samt et minimumstimetal for hvert fag i hele skoleforløbet. Alle skoler arbejder med fleksibel planlægning. Det betyder at antallet af timer i de forskellige fag og fagblokke kan være forskelligt fra uge til uge. Børnehaveklasser Timerne til børnehaveklasserne indgår ikke i skolernes timepuljer. Som led i den samordnede indskoling undervises børnehaveklasserne 25 timer ugentlig. For at sikre og styrke samarbejdet mellem skole og SFO og af hensyn til bevarelse af fuldtidsstillinger i SFO 1 ordninger, er det en del af normeringsaftalen, at børnehaveklasseassistenttimerne som udgangspunkt deles mellem 2 assistenter, men på den enkelte skole kan der aftales anden fordeling. Svømmeundervisning Der undervises i svømning 1 time ugentlig på 4., 5. og 6. klassetrin eller på 3., 4. og 5. klassetrin. Til svømmeundervisning bruges 1 lektion a 45 minutter pr. hold på 15 elever. Der kan undervises i 2 sammenhængende timer ugentlig i en del af skoleåret, hvis der i en anden - lige så stor - del af skoleåret undervises i de øvrige idrætsdiscipliner i de 2 timer ugentlig.

8 Konfirmationsforberedelse Konfirmationsforberedelsen placeres på 8. klassetrin. Den nærmere placering på ugedag og tidspunkter på dagen skal respektere den mellem kommunens præster og forvaltningen indgåede aftale. 10. klassetrin 10. klasserne samles på Hjortespring Skole Det er hensigten at give et tilbud på 10. klassetrin, der er anderledes end undervisningen på 8. og 9. klassetrin. På Ungdomsskolen findes en erhvervsklasse for de elever, der vil få mere udbytte af en klasse, der veksler mellem praktik og faglig undervisning. Valgfag Valgfag tilbydes eleverne i 8., 9. og 10. klasse, jf. folkeskolelovens 9, efter den enkelte skolebestyrelses principper. Praktikudsendelse Dette sker i følgende omfang: 8. klasse (forår) i 1 uge 9. klasse (vinter) i 1 uge Praktikken på 10. klassetrin tilbydes som præsentationskurser/brobygningsforløb. Her indgår eleverne i undervisningen på en eller flere uddannelsesinstitutioner og får på den måde indblik i ungdomsuddannelserne. Elever, der har behov for praktik i 10. klasse, vil stadig kunne få det. Erhvervspraktik i forbindelse med alternativ undervisning på klassetrin. Efter ansøgning fra skoleleder og skolebestyrelse kan elever, der ikke er motiverede for normal undervisning, i en del af skoleåret tilbydes at komme i erhvervspraktik i nogle af ugens dage normalt 1-3 dage. Eleven beholder samme ugeskema som klassens øvrige elever, men han/hun tildeles desuden et antal støttetimer - ½ time ugentlig pr. elev pr. praktikdag - i de af fagene dansk - engelsk - matematik - fysik/kemi, hvor det skønnes nødvendigt, for at eleven kan opfylde kravene til folkeskolens afgangsprøve. Retningslinier for afholdelse af lejrskole og skolerejser Herlev Kommune afsætter hvert år i budgettet et beløb til afholdelse af lejrskole og skolerejser.

9 Beløbet indgår i den enkelte skoles rammebevilling, således at skolen selv fastsætter sin beløbsramme for afholdelse af lejrskole og skolerejser. Der skal på den enkelte skole afsættes et beløb til mindst 11lejrskole/skolerejse dage i et forløb fra børnehaveklasse-9. klasse. Skolebestyrelsen fastsætter principper for afholdelse af lejrskoler og skolerejser i henhold til Undervisningsministeriets vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser. Skolebestyrelsen træffer endvidere beslutning om hvilket beløb, som forældrene kan betale til dækning af udgifter til elevens forplejning ved deltagelse i lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået sparet hjemmeforbrug. Sponsorstøtte til undervisningsmidler mv. Alle undervisningsmidler skal, jf. folkeskolelovens 19 og 49, stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Tilbud om sponsorstøtte skal fremsendes til skolebestyrelsen, som beslutter om sponsorstøtten kan modtages eller afvises. Er der tale om sponsorstøtte i større omfang, skal dette tilbud forelægges Børne- og Kulturdirektøren til endelig afgørelse efter indstilling fra skoleleder, skolebestyrelse eller pædagogisk råd. Skolebestyrelsen kan i øvrigt, jf. folkeskolelovens 44, stk. 2-4, fastsætte nærmere retningslinier for modtagelse af sådanne ydelser samt deres fordeling på skolen. I forbindelse med sponsorering af undervisningsmidler el.lign. forudsættes det, at de pågældende sponsorer ikke får indflydelse på undervisningens indhold eller tilrettelæggelse. Som modydelse for sponsorstøtte må der ikke stilles indholdsmæssige eller metodiske krav til skolen, herunder krav til elever og personale. Ligeledes må der ikke indgås aftaler, der berører lærernes løn- og arbejdsvilkår. Den enkelte lærer kan ikke pålægges at skulle undervise ved brug af sponsorstøttede undervisningsmaterialer. Skolerne må ikke annoncere efter sponsorer, men kan i særlige tilfælde med forvaltningens godkendelse være opsøgende i forbindelse med finansiering af projekter. Det gælder ligeledes for alle skoler i Herlev, at en eventuel sponsorstøtte kun må ydes på en måde, der er i overensstemmelse med skolevæsenets mål og dets naturlige opgaver. Særligt gælder det, at sponsorstøtte ikke må modtages i forbindelse med materialer, der giver: partipolitiske budskaber religiøse eller racistiske budskaber eller reklame for sundhedsskadelige produkter.

10 Tvivlsspørgsmål herom afgøres af Børne- og Kulturdirektøren efter indstilling fra den enkelte skolebestyrelse. Specialundervisning Lovgrundlag Specialundervisning oprettes i henhold til lov om folkeskolen 3, stk. 2: "Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Herlev Kommune opretter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. folkeskolelovens 20, stk. 1, og henviser børn med behov for vidtgående specialundervisning til undervisning i Københavns Amt jf Nærmere bestemmelser om specialundervisning er fastsat i "Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand" (Bekendtgørelse nr. 896 af 22. september 2000.) Målgruppe/organisering De specialpædagogiske foranstaltninger, der iværksættes for at fremme et barns faglige og/eller personlige udvikling, søges placeret så tæt på barnets eget miljø, som det er muligt. Foranstaltningen med det mindste indgreb skal forsøges først. Elever, hvis specialundervisningsbehov kan tilgodeses af distriktsskolen, støttes gennem skolens specialcenter. Til specialundervisning kan henvises børn med faglige vanskeligheder - fortrinsvis i dansk - som ikke ved individuel hensyntagen i den almindelige undervisning kan få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Børn, der har så alvorlige socialt-emotionelle problemer, at problemerne ikke kan klares i den almindelige klasse, kan støttes på skolen gennem specialcentret i et antal timer om ugen. Elever, hvis specialundervisningsbehov er så omfattende, at undervisningen må gives uden for distriktsskolen, støttes gennem kommunens specialpædagogiske udviklingscenter på Gamle Hjortespringskole. Her kan undervises elever på klassetrin med generelle indlæringsvanskeligheder og en afdeling for elever med socialtemotionelle vanskeligheder samt en afdeling for elever med ADHDproblemer På Engskolen er der etableret amtsgrupper for elever med hhv. kontaktvanskeligheder og ADHD samt en læseklasserække for elever på klassetrin med læsevanskeligheder. Eleverne til ovennævnte tilbud visiteres af et udvalg under PPR i samarbejde med afdelingslederen for folkeskoleområdet. Elever, der har behov for vidtgående specialundervisning jf. folkeskolelovens 20, stk. 2, får som nævnt dækket specialundervisningsbehovet gennem amtskommunen. Nogle af disse elever kan integreres i et kommunalt

11 skoletilbud eller i en særlig gruppeordning, således at eleven fortsat undervises i Herlev. I tilfælde, hvor specialundervisningsbehovet er så stort, f i forbindelse med vidtgående specialundervisning, at undervisningen ikke kan gives i Herlev Kommunes skolevæsen, finder elevens undervisning sted uden for kommunen. Ressourcer Kommunalbestyrelsen fastlægger kvotienten for beregning af det samlede timetal til specialundervisning. Børne- og Kulturudvalget fastlægger hvert år fordelingen af timerne. Fordelingen af timetallet finder sted efter indstilling fra Børne- og Kulturdirektøren. Indstilling/henvisning Hvis det antages, at en elev har brug for specialundervisning, indstilles eleven til PPR af klasselæreren (evt. på initiativ af elevens øvrige lærere), skolesundhedstjenesten eller skolelederen. Indstilling afgives i samarbejde med forældrene og eleven, og disse kan selv anmode om pædagogisk psykologisk rådgivning. Tale-/hørepædagogisk bistand vil som oftest være iværksat på baggrund af indstilling allerede i småbørnsalderen og fortsættes for et mindre antals vedkommende i skoleforløbet. Beslutning om almindelig specialundervisning Beslutning om vidtgående specialundervisning træffes af Børne- og Kulturforvaltningen på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Beslutningen kan indbringes for Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse. Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 22. september 2000 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I bekendtgørelsen findes bl.a. bestemmelser om forældrenes rettigheder. Tilrettelæggelse Specialundervisningen varetages af lærere som er specielt uddannet hertil, og den bør indgå som en væsentlig del af de pågældende læreres arbejde - almindeligvis ikke under 10 timer ugentlig. Den enkelte specialundervisningslærer tager pædagogiske prøver på egne elever, og alle elever skal revurderes mindst en gang årligt. Omkring de socialtemotionelt truede elever skal der finde et samarbejde sted mellem involverede parter som f skole, skolefritidsordning, PPR og social- og sundhedsforvaltningen. Vedrørende tilrettelæggelsen af undervisningen bør følgende iagttages:

12 Specialundervisningen af børn med faglige vanskeligheder gives fortrinsvis i dansk, og undervisningen kan lægges uden for elevens skoletid, specialundervisningen i matematik anbefales placeret i aldersopdelte grupper, og kan lægges uden for elevens skoletid. Specialundervisning i sprogfag bør begrænses mest muligt Sprog- og taleundervisning gives til børn med så store talevanskeligheder og/eller specifikke sproglige vanskeligheder, at disse ikke kan rettes gennem den almindelige undervisning, Undervisningen bør primært foregå i hold, - dog kan enkeltmandsundervisning være nødvendig over for visse elever, Specialundervisningen bør - i en vis udstrækning organiseres i korte intensive kurser, f læsekursus, stavekursus, matematikkursus, selvtillidskursus, Ved fordelingen af ressourcerne bør svage elever tilgodeses frem for tiltag af mere forebyggende karakter. I det omfang det under hensyntagen til foranstående er muligt, iværksættes - inden for de til specialundervisningen afsatte ressourcer - forebyggende tiltag i almenundervisningen, f medansvarlighed/socialtræning, sproglig opmærksomhedstræning i indskolingen, læsekurser for hele klasser, supplerende undervisning. Andre bestemmelser Den daglige undervisningstid I henhold til Folkeskoleloven og Tjenestetidsaftale mv. for lærere fastsætter skolen selv sin lektionslængde og ringetider. Skolerne kan anvende nedenstående eksempel: Kl lektion Kl lektion Kl lektion Kl lektion Kl spisepause Kl frikvarter Kl lektion Kl lektion Kl lektion Kl lektion Adgang til at henlægge undervisning til en lørdag Omfanget af lørdagsundervisning afgøres af skolebestyrelsen. Det er dog en forudsætning, at undervisning om lørdagen fortsat har undtagelsens karakter, ligesom det forudsættes, at der gives erstatningsfridage både til elever og lærere.

13 Ferieplan Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til at være den sidste lørdag i juni og udsender en vejledning om ferie og fridages placering. Den enkelte skolebestyrelse vedtager skolens ferieplan. Ferieplanen for et skoleår skal vedtages et år forud for skoleåret. Børne- og Kulturforvaltningen orienteres om vedtagne ferieplaner. Skole-hjem -samarbejde Bestemmelser vedrørende standpunktsmeddelelser, forældresamtaler og forældremøder. Ifølge folkeskolelovens 44 stk. 2 nr. 3 er det skolebestyrelsen, der fastsætter principper for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. Som led i undervisningen skal der på alle klassetrin løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. I medfør af folkeskolelovens 13, stk.2 skal alle elever have en skriftlig elevplan. Planen skal styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Elevplanen indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevens udbytte af skolegangen klassetrin Skriftlig standpunktsmeddelelse (karaktergivning) 2 gange årligt (efterår og forår). I forbindelse hermed skal såvel hjem som lærer have mulighed for at ønske forældre-samtale. Som led i den rådgivning angående valg af fag, vejledning samt elevens videre uddannelsesforløb afholdes årligt et orienterende møde i 9. og 10. klasse om elevernes videre uddannelsesforløb. Ikrafttrædelse Nærværende skole- og undervisningsplan træder i kraft fra januar Revideret September 2006 Christian Holm

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen 3. udkast 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter...4 1.2 Specialskoler...4 1.3 Undervisning af tosprogede...5 1.4 Skolefritidsordning

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen BILAG 1: SKOLESTRUKTUR 1 A. SKOLERNES DISTRIKTSOPDELING, KLASSETRIN OG OMFANG Note: Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre omlægninger af skoledistrikterne i forbindelse med den årlige indskrivning af

Læs mere

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse April 2010 Skolecentret Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kommunabestyrelsen.. side 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsen side 4 Kapitel 3: Skolens leder.. side 6 Kapitel 4: Pædagogisk Råd.side 7 Kapitel 5: Elevråd...side

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed Udkast til Styrelsesvedtægt Et fælles skolevæsen Redelighed Mulighed Helhed Halsnæs Kommunes skolevæsen 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 2: Pædagogisk råd... 3 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX 1 Indholdsfortegnelse 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter... 4 1.2 Specialskoler... 4 1.3. Specialklasserækker

Læs mere

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2013/2014 1 Forord Bilaget til Styrelsesvedtægten beskriver: Hvidovre Kommunes skolestruktur Rammerne for og omfanget af undervisningstilbuddet på Hvidovre

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk Skolen i Tveje-Merløse Dato: Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6393 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013 Tilsynets formål Formålet med tilsynet er

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen 2011 2016

Udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen 2011 2016 Udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen 2011 2016 Vi vil Danmarks bedste folkeskole Herlev Kommune uddanner elever til morgendagens samfund Den 30. august 2010 Journal nr. 163-2010-58033 Herlev Kommune

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Tjørnegårdskolens principsamling

Tjørnegårdskolens principsamling Tjørnegårdskolens principsamling 1 Indhold Om principper... 3 Udarbejdelse af principper... 3 Organisering... 5 Teamdannelse/selvstyrende team... 5 Timefordelingsplan... 7 Skoledagens længde... 8 Specialpædagogisk

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Såfremt eleven opfylder kommunens minimumskrav for ugentlige lektioner kan der ikke kræves at eleven yderligere vælger

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Direktørområdet for Børn og Kultur Indholdsfortegnelse 1 Skolestruktur... 4 1.1 Antal skoler... 4 1.2 Skoledistrikter... 4 1.2.1 Optag i anden

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien: PALS: Skolen arbejder med modellen PALS se skolens hjemmeside. Ved introduktionsmødet til 0. klasse orienteres om PALS. Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Kapitel 1 - Indledning Følgende styrelsesvedtægt for folkeskolen i Brøndby Kommune er fastsat i henhold til folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20. juni 2014).

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende Click here to enter text. Dagsorden d. 10-oktober-2011 «edocaddresscivilcode» Møde Skolebestyrelsesmøde Tid 10. oktober 2011, kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Bislev Skole Skolebestyrelsen, medarbejder Marianne

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af antal elever og undervisningstimetal til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Skolebestyrelsen - en sammenfatning af grundlag, formål og opgaver for skolebestyrelsesarbejdet

Skolebestyrelsen - en sammenfatning af grundlag, formål og opgaver for skolebestyrelsesarbejdet Folkeskoleloven Tilsyn Kompetencer Beføjelser Principper Indstillinger Beslutninger dtaleret dtaleret Beslutninger Indstillinger Principper Beføjelser Kompetencer Tilsyn Folkeskoleloven Kompetencer Beføjelser

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Fremtidens folkeskole Udviklingsplan for 2011-2016

Fremtidens folkeskole Udviklingsplan for 2011-2016 Fremtidens folkeskole Udviklingsplan for 2011-2016 Kære forældre Herlev Kommune har netop præsenteret udviklingsplanen for folkeskolerne i Herlev frem mod 2016. Planen sendes til høring og besluttes endeligt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens værdigrundlag Side 1. Formål for Nørre-Snede Skole Side 2. Mål for de enkelte afdelinger Side 3-5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens værdigrundlag Side 1. Formål for Nørre-Snede Skole Side 2. Mål for de enkelte afdelinger Side 3-5 VEDTAGNE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens værdigrundlag Side 1 Formål for Nørre-Snede Skole Side 2 Mål for de enkelte afdelinger Side 3-5 Princip for budgetlægning Side 6 Princip for ekskursioner

Læs mere

Uddannelsesplan som uddannelsessted

Uddannelsesplan som uddannelsessted Uddannelsesplan som uddannelsessted Kornmod Realskole, Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg T: 86822677 M: kontor@kornmodrealskole.dk Side 1 Generelt om skolen Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere