EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE"

Transkript

1 NATIONALE REGIONER 1

2 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser gennemføres på grundlag af nationale stikprøver af en standardstørrelse, der er sammensat af europæere på 15 år og derover, og som sikrer repræsentativitet på nationalt plan. Der gennemføres ca interview i hvert land undtagen Tyskland (N1500), Det Forenede Kongerige (N1300), Luxembourg (N500), Cypern (N500) og Malta (N500). Selv i de største lande er antallet af interview, der gennemføres i de enkelte regioner, imidlertid for lavt til at sikre, at resultaterne er pålidelige på dette niveau i en enkelt undersøgelse. Hvis man kombinerer dataene fra flere EB-/EP-undersøgelser, hvor man har stillet de samme spørgsmål, er det imidlertid muligt at afdække regionale resultater. Det er nødvendigt at inddrage et tilstrækkeligt antal respondenter (generelt mindst 150) for at kunne begynde at drage konklusioner om de overordnede regionale tendenser. De seksten undersøgelser, som er blevet anvendt til denne dataindsamling, er blevet bestilt af Europa- Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation. Undersøgelserne blev gennemført af TNS Opinion & Social mellem september 2007 og december Bemærk venligst, at nogle spørgsmål her analyseres over en kortere periode og kun dækker de runder, hvor de er blevet stillet.bemærk venligst, at der i visse lande kan være op til 5% af territoriet, som ikke er dækket af Eurobarometerundersøgelser, på grund af landenes særlige geografiske forhold. Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion 1 De seksten undersøgelser, der indgår i denne analyse, er følgende: EB/EP 82.4 (feltarbejde gennemført fra den 29. november til den 9. december 2014); EB/EP 79.5 (7 23. juni 2013); EB/EP 78.2 (17. november 2. december 2012); EB/EP 77.4 ( juni 2012); EB/EP 77.2 ( marts 2012); EB/EP 76.3 ( november 2011); EB/EP 76.1 ( setember 2011); EB/EP 75.2 (13. april 8. maj 2011); EB/EP 74.3 (25. november 17. december 2010); EB/EP 74.1 (26. august 16. september 2010); EB/EP 73.4 ( maj 2010); EB/EP 73.1 (29. januar 17. februar 2010); EB/EP 71.3 (12. juni 6. juli 2009); EB/EP 71.1 (16. januar 22. februar 2009); EB/EP 70,1 (6. oktober 6. november 2008); EB/EP 68.1 (22. september 3. november 2007). 2

3 REGIONAL ANALYSE MEDIEERINDRING OM EP: i Danmark kan 54% af befolkningen huske, at de for nylig er stødt på information om Europa-Parlamentet, hvilket er en andel, der svarer til det europæiske gennemsnit (53% i EU som helhed). I alle danske regioner kan et flertal huske, at de for nyligt har læst, set eller hørt noget om EP i medierne, fra 51% i Midtjylland til 55% i såvel Hovedstaden som Nordjylland. SUBJEKTIV OPFATTELSE AF INFORMATIONEN OM EP S AKTIVITETER: 31% af den danske befolkning føler sig velinformeret om EP s aktiviteter, hvilket er lidt mere end EU-gennemsnittet (28%). Omkring en tredjedel af respondenterne i regionerne Nordjylland og Syddanmark (begge 33) samt i Hovedstaden og Midtjylland (begge 32%) føler sig velinformeret om EP's aktiviteter, medens ca. en fjerdedel har denne fornemmelse i Region Sjælland (26%). MIN STEMME TÆLLER: a) I EU: 64% af respondenterne i Danmark er enige i, at deres stemmer tæller i EU (medens 33% er uenige), hvilket er en langt højere andel end i EU som helhed (hvor 38% er enige, mens 55% er uenige). I alle regionerne er det et stort flertal, der mener, at deres stemme tæller i EU, fra 60% i Hovedstaden til 67 % i Midtjylland. b) I vort land: 93% af respondenterne i Danmark mener, at deres stemme tæller i deres land. Til sammenligning deles denne opfattelse af 58% af EU-borgerne som helhed. I samtlige danske regioner mener over 90% af respondenterne, at deres stemme tæller i deres land, fra 92% i såvel Midtjylland som Nordjylland til 95% i Syddanmark. EU-MEDLEMSKABET: mere end seks ud af ti respondenter i Danmark opfatter deres lands medlemskab af EU som en god ting (64%, mod 51% i EU som helhed). Denne opfattelse deles af et stort flertal i alle danske regioner, fra 62% i både Nordjylland og Region Sjælland til 66% i Hovedstaden. EP'S IMAGE: de fleste af respondenterne i Danmark har et neutralt indtryk af EP (52%, mod 43% i EU som helhed); 29% har et positivt indtryk af EP og 17% et negativt indtryk (mod henholdsvis 31% og 22% i EU). Nordjylland er den region, hvor respondenterne er mest positive overfor EP (32%), sammenlignet med 27% i Midtjylland. FORVENTNINGER TIL EP'S ROLLE: de danske respondenter er delt i spørgsmålet om den rolle, EP bør spille: 37% (den største gruppe) vil gerne have EP til at spille en større rolle, end det gør i dag (mod 49% i EU), mens 32% foretrækker, at EP spiller en mindre rolle (mod 19% i EU). I tre regioner vil den største gruppe gerne have EP til at spille en større rolle: Hovedstaden (42%), Midtjylland (39%) og Nordjylland (36%); omvendt ser den største respondentgruppe i Syddanmark (37%) og Sjælland (32%) helst, at EP spiller en mindre rolle end i dag. KENDSKAB TIL DEN MÅDE, EP FUNGERER PÅ: et absolut flertal af respondenterne i Danmark er klar over, at MEP'erne placeres i Parlamentet efter deres politiske tilhørsforhold (51%, mod et EU-gennemsnit på 42%). Omvendt mener knap fire ud af ti respondenter, at de sættes sammen efter nationalitet (38%, samme resultat som i EU som helhed). I alle danske regioner er den største respondentgruppe klar over, 3

4 REGIONAL ANALYSE hvordan MEP'erne sidder i Parlamentet, idet andelen af korrekte svar varierer fra 45% i Nordjylland til 53% i Hovedstaden. KENDSKAB TIL BESLUTNINGSTAGNINGSPROCESSEN I EP : respondenterne i Danmark fordeler sig ligeligt i spørgsmålet om, hvordan beslutninger træffes i EP: 42% mener, at beslutningerne primært træffes i henhold til MEP'ernes politiske tilhørsforhold, mens en anden gruppe på 42% er af den opfattelse, at det vigtigste kriterium er interesserne for de medlemsstater, MEP'erne kommer fra (sammenlignet med EU-gennemnit på henholdsvis 34% og 37%). I regionerne Hovedstaden (48%) og Sjælland (41%) mener den største gruppe, at de politiske tilhørsforhold er vigtigst, mens medlemsstaternes interesser kommer først i Midtjylland (47%), Syddanmark (45%) og Nordjylland (40%). KENDSKAB TIL DEN MÅDE, EP VÆLGES PÅ: 69% af respondenterne i Danmark ved, at MEP'er vælges direkte af borgerne i de enkelte medlemsstater, sammenlignet med 57% i EU som helhed. Der er kun få variationer mellem de danske regioner, idet andelen af korrekte svar spænder fra 66 % i Region Sjælland til 72% i Hovedstaden. PRIORITEREDE POLITIKKER: rækkefølgen af prioriterede politikker er anderledes i Danmark end i EU som helhed. Kampen mod klimaforandringer er den højest prioriterede politik i Danmark (48% i Danmark mod 23% i EU), mest i Region Sjælland (49%) og mindst i Midtjylland og Nordjylland (begge 46%). På andenpladsen, lige efter "kampen mod klimaforandringer", placerer de danske respondenter kampen mod fattigdom og social udelukkelse (47% i Danmark mod 51% i EU). Denne politik nævnes mest hyppigt i Nordjylland (50%) og mindst hyppigt i Syddanmark (45%). På tredjepladsen kommer et tema, som respondenterne i Danmark er mere bekymrede for end EU-borgerne som helhed, idet kampen mod terrorisme med respekt for den enkeltes frihed nævnes af 38% i Danmark mod 26% i EU, mest hyppigt i Nordjylland og Region Sjælland (begge 43%) og mindst hyppigt i Hovedstaden (30%). Politikken på fjerdepladsen, nemlig "en landbrugspolitik, der er miljøvenlig og med til at skabe global fødevarebalance", er også vigtigere for respondenterne i Danmark (30%) end for EU-gennemsnittet (23%). Mellem 29% og 32% af respondenterne i de respektive regioner nævner denne politik. PRIORITEREDE VÆRDIER: "Beskyttelse af menneskerettighederne" er den vigtigste værdi, såvel i Danmark som i EU som helhed (63% i Danmark, 57% i EU). Denne værdi nævnes mest i Nordjylland (65%) og mindst i Hovedstaden (62%). Ytringsfrihed kommer ind på andenpladsen i Danmark (hvor den nævnes af 54% mod 33% i EU). Den nævnes mest af respondenterne i Syddanmark (58%) og mindst i Nordjylland (50%). Dialog mellem kulturer og religioner er den tredje mest nævnte værdi i Danmark (41% mod 23% i EU). Andelen varierer fra 38% i både Nordjylland og Syddanmark til 43% i Hovedstaden. Ligestilling mellem mænd og kvinder kommer ind på fjerdepladsen i Danmark (35%, samme resultat som i EU som helhed), idet andelene varierer mellem 31% i Hovedstaden og 40% i Nordjylland. Ligesom ved de prioriterede politikker er der generelt små variationer mellem regionerne i dette spørgsmål. 4

5 MEDIEERINDRING AF EUROPA-PARLAMENTET EP1 SUBJEKTIV INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTETS AKTIVITETER EP2 5

6 MIN STEMME TÆLLER I EU EP13 MIN STEMME TÆLLER I VORES LAND EP18 6

7 MEDLEMSKAB EP17 EUROPA-PARLAMENTETS IMAGE EP10 7

8 EUROPA-PARLAMENTETS FORVENTEDE ROLLE EP6 VIDEN OM INSTITUTIONENS FUNKTIONSMÅDE EP5 8

9 VIDEN OM BESLUTNINGSPROCESSEN I EUROPA-PARLAMENTENT EP12 VIDEN OM, HVORDAN INSTITUTIONEN VÆLGES EP4.1 9

10 PRIORITEREDE POLITIKKER Europa-Parlamentet kæmper for udviklingen af en række politiske tiltag på EU-niveau. Hvilke af følgende politiske tiltag burde, efter din mening, blive prioriteret højest? (MAX. 4 SVAR) Samlede resultater Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kampen mod klimaforandringer 23% 48% 48% 46% 46% 49% 48% Kampen mod fattigdom og social udelukkelse EP7 51% 47% 47% 47% 50% 47% 45% Kampen mod terrorisme med respekt for den enkeltes frihed 26% 38% 30% 41% 43% 43% 42% En landbrugspolitik, der er miljøvenlig og med til at skabe global fødevarebalance 23% 30% 29% 32% 32% 29% 31% En sikkerheds- og forsvarspolitik, der gør EU i stand til at tackle internationale kriser 27% 29% 28% 28% 34% 29% 28% En fælles energipolitik med henblik på at sikre EU's energimæssige uafhængighed 21% 27% 28% 27% 29% 25% 27% Forbedring af beskyttelsen af forbrugerne og folkesundheden 31% 27% 27% 28% 27% 24% 29% En indvandringspolitik, der fastlægges i samarbejde med oprindelseslandene 20% 26% 25% 26% 26% 26% 30% En politik inden for forskning og udvikling, der sikrer konkurrencedygtighed og nyskabelse 16% 22% 24% 23% 22% 18% 23% En udenrigspolitik, der gør det muligt for EU at tale med én røst på den internationale scene 20% 22% 24% 24% 25% 19% 20% En sikring af den europæiske samfundsmodel 14% 13% 14% 13% 14% 10% 12% Koordinering af finanslov og skattepolitik 32% 12% 14% 11% 13% 9% 10% 10

11 PRIORITEREDE POLITIKKER: DE FIRE VIGTIGSTE POLITIKKER I DANMARK EP7.1 EP7.2 11

12 PRIORITEREDE POLITIKKER: DE FIRE VIGTIGSTE POLITIKKER I DANMARK EP7.3 EP7.4 12

13 PRIORITEREDE VÆRDIER Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAX. 3 SVAR) Samlede resultater Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Beskyttelse af menneskerettighederne EP8 57% 63% 62% 64% 65% 64% 64% Ytringsfriheden 33% 54% 52% 53% 50% 57% 58% Dialog mellem kulturer og religioner 23% 41% 43% 41% 38% 39% 38% Ligestilling mellem mænd og kvinder 35% 35% 31% 35% 40% 34% 38% Solidaritet mellem EU og verdens fattige lande 26% 30% 34% 29% 29% 26% 28% Solidaritet EU-medlemslandene imellem 33% 24% 24% 25% 26% 22% 24% Afskaffelse af dødsstraf over hele verden 14% 20% 19% 22% 20% 21% 19% Beskyttelsen af minoritetsgrupper 21% 16% 19% 14% 15% 13% 14% 13

14 PRIORITEREDE VÆRDIER: DE FIRE VIGTIGSTE VÆRDIER I DANMARK EP8.1 EP8.2 14

15 PRIORITEREDE VÆRDIER: DE FIRE VIGTIGSTE VÆRDIER I DANMARK EP8.3 EP8.4 15

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 1 NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 Aske Kammer Rådet for Socialt Udsatte/Udsatte-rådet

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere