Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Trongårdsskolen"

Transkript

1 Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej Kgs. Lyngby Tlf Mail:

2 Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel... 3 Kontaktpersoner... 3 Særlige forhold... 4 Brandinstruks evakueringsplan ved brand... 5 Behov for genhusning... 6 Brandinstruks evakueringsplan ved brand - SFO... 7 Beredskabsplan i forbindelse med personer, som udviser truende adfærd, herunder skoleskyderier... 8 Retningslinier for samvær med børn Trongårdsskolens handleplan mod mobning Forebyggende foranstaltninger Når skaden er sket Gult område Orange område Rødt område Sorg/krise-håndtering Når skolen mister en elev Når skolen mister en medarbejder Når en af skolens elever/voksne mister Hvad skal der ske efterfølgende Når en medarbejder mister en ægtefælle/et barn Når der sker hændelser, som griber alvorligt ind i elevernes liv Når eleverne kommer ud for alvorlige ulykker, brand, eksplosion etc Når et barn udsættes for vold, voldtægt, seksuelle overgreb, alkoholiserede forældre, forældre i fængsel etc Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 2

3 I tilfælde af offentlige sirener eller anden udefra kommende trussel Lukkes døre og vinduer Eleverne samles på skoletorvene afd. 1 på indskolingstorvet, afd. 2 på skoletorvet med lærerne Adminstrationen/teknisk service samles på kontoret Man tager de nødvendige forholdsregler for elever og personale i samarbejde med de relevante myndigheder. Skolen informerer hele skolen via kaldeanlægget eller mundtligt. Kontaktpersoner (telefon+mobil+adresse) Center for Areal og Ejendomme Teknisk serviceleder Ole Sørensen, mobil , Trongårdsvej 52, 2800 Kgs. Lyngby Teknisk servicemedarbejder Poul Erik Pedersen, mobil , Frederiksdalsvej 83, st.tv, 2830 Virum Teamchef, Engelsborghallen/ aftenpedellerne, Allan Jacobsen, mobil , Engelsborgvej 93, 2800 Kgs. Lyngby Trongårdsskolens kontor: Ledere på Trongårdsskolen: Skoleleder Stine Arnfred, mobil direkte , privatadresse: Julmosevej 24, 3460 Birkerød Viceskoleleder Anne Bay Nilsson, mobil , direkte , privatadresse: Nannasvej 7, 3000 Helsingør Kontorleder Anette Harmsen, mobil , privatadresse; Hjorthøj 5, 2800 Kgs. Lyngby SFO-leder Michael Bo Søgaard, mobil , direkte , privatadresse: Lauggårds Allé 16, 1.th., 2860 Søborg Lyngby-Taarbæk Kommunes kriseledelse: Borgmester Sofia Osmani, tlf Direktør for CUP, Ulla Agerskov, tlf Leder, CUP, Erik Pedersen, tlf mobil Beredskabsinspektør Rasmus Storgaard Petersen. Tlf mobil Servicefirmaer/samarbejdspartnere: Lyngby-Taarbæk Forsyning vand: VVS og elektriker: teknisk serviceleder Ole Sørensen kontakter de firmaer, der er indgået aftaler med på det givne tidspunkt Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 3

4 Særlige forhold: Farligt oplag: Fysiklokalet i stueetagen ved kontoret depot mærket på kortet (mindre oplag af kemikalier og radioaktive kilder) Gasflaske under tryk i sløjd ved bagudgangen til sportspladsen Gasflaske under tryk ved vinduerne foran kontoret. Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 4

5 Brandinstruks evakueringsplan ved brand I tilfælde af brand eksplosion ulykke evakueres skolen ifølge evakueringsplan ophængt på røde sedler i alle klasserne Man forlader bygningen, som man går og står Forlad bygningen ad nærmeste udgang eller via den vej, der er anvist på den ophængte røde plan i klassen. Husk at lukke alle vinduer Voksne følger de børn, de har ansvaret for, ud på området langs huset ved lærerværelset. Se de røde sedler, der er opsat i alle lokaler Skolens ledelse og sekretærer afsøger skolens område efter nærmere fastlagt plan, viceskoleleder møder klasserne på det aftalte sted med ajourførte klasselister og sørge for registrering af alle elever Teknisk service-personale lokaliserer branden, står for kontakten til indsatslederen og modtager brandvæsenet HUSK at børnenes sikkerhed er vores ansvar Når brandvæsenet giver klarmelding, afblæses alarmen, og man kan vende tilbage til bygningen. Lærere og pædagoger, der møder en klasse uden lærer, overtager kommando over klassen. Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 5

6 Evakuering foregår via de anviste udgange. Hvis trappen fra 1. sal ikke er fri, benyttes trappen i den modsatte ende. Hvis den ikke er fri, holdes eleverne tilbage, indtil der er frit. Hvis en elev eller voksen ikke kan komme ud, skal man fra vinduet gøre opmærksom på, at man er fanget. Personalet på kontoret forlader kontoret ved mindste fare for røg på gangen. Viceskoleleder/teknisk serviceleder gør indsatslederen opmærksom på Manglende elever/lærere/pædagoger Personer fanget i lokaler Lokalisering af brandsted Personale kan evt. benytte opstillede slukningsmidler til at begrænse udbredelsen af branden HUSK at børnenes sikkerhed er vores ansvar Al røg er farlig varm røg vil stige til loftet, langs gulvet er der mindst røg og bedst sigte. Kommer der røgudvikling, krybes der langs gulvet ud af lokalet. Brand breder sig: Opad på sekunder Vandret på minutter Nedad på timer Man forlader ikke lokalet for at hente slukningsmidler evakueringen er det vigtigste. Udgange skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og må ikke være spærret af møbler eller inventar af nogen art. Flugtvejs- og branddøre må ikke blokeres af materialer og andet, der kan forhindre evakuering. De røde evakueringssedler, der er opsat i klasserne og på fællesarealerne må ikke dækkes over eller nedtages Behov for genhusning Løsning på kort sigt: Fritidsklubben Tronen kan i tilfælde af behov for genhusning benyttes som midlertidigt opholdssted. Nøgle forefindes på kontoret. Behovet vurderes i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik, i tilfælde af at der er tale om længerevarende genhusning. Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 6

7 Brandinstruks evakueringsplan ved brand SFO I tilfælde af at brandalarmen lyder uden for almindelig skoletid, evakueres SFO i henhold til skolens evakueringsplan. Når brandalarmen lyder, er SFO-lederen eller den aftalte stedfortræder ansvarlig for at udprinte de såkaldte brandlister fra det elektroniske SFO-system. Derefter er personalet, efter nærmere intern aftale, ansvarlig for at gennemsøge bygningen for eventuelt tilbageblevne elever. SFO-lederen står som ansvarlig og gør indsatslederen opmærksom på Evt. manglende elever/pædagoger Personer fanget i lokaler Lokalisering af brandsted Personale kan evt. benytte opstillede slukningsmidler til at begrænse udbredelsen af branden. Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 7

8 Beredskabsplan i forbindelse med personer, som udviser truende adfærd, herunder skoleskyderier Som medarbejder på Trongårdsskolen skal du være med til at sikre, at elever altid bringes i sikkerhed ved truende adfærd af enhver art. Ved truende adfærd fra en elev eller anden person, skal skolens kontor straks underrettes på tlf og evt. politi på Kontoret meddeler derefter over højttaleranlægget det aftalte kodeord, der indikerer, at der er fare på færde. Elever og andre personer kan bringes i sikkerhed på følgende måde: Ved ophold i undervisningslokaler skal du forhindre en person med truende adfærd i at komme ind i lokalet. Dette kan ske ved at låse døren, at fastsætte ryggen af en stol som stopper for dørhåndtaget, skubbe borde hen foran døren eller på anden måde barrikadere døren. Det skal sikres, at vinduerne er lukkede og gardiner/rullegardiner trukket for. Alle i lokalet bedes om at lægge sig under borde eller lignende og forholde sig roligt og undgå støj af enhver art. Vær opmærksom på, at mobiltelefonerne straks skal sættes på lydløs. Man skal så vidt muligt undgå at bringe sig selv i direkte fare. Ved ophold på gange, toiletter og andet søg ind i nærmeste lokale og lås døren. Du skal sikre, at alle er placeret, så ingen er synlige på gangen og lign. Hvis det er muligt, skal du hjælpe alle væk fra bygningen. Bliv i lokalet, indtil enten en af dig kendt person eller politiet lukker dig ud. Når politiet ankommer, er det dem, der overtager styringen. Efterfølgende handlinger aftales med nærmeste leder. Det er KUN ledelsen, der udtaler sig til pressen eller andre. Alle andre, der måtte blive spurgt, henviser hertil. Hvad sker der efter hændelsen? Ledelsen danner sig et overblik over forløb og involverede og udpeger en person til følgende afsluttende orientering til uskadte elever og ansatte. Forældre og pårørende bør kunne henvende sig på skolen for at få oplysninger. Der udsendes en pressemeddelelse, som også lægges på hjemmesiden. En person udpeges til at tage kontakt med relevante myndigheder. Når der er dannet et overblik over situationen, inviteres til infomøde. Den nødvendige krisehjælp iværksættes, det betyder, at der skal være skærpet opmærksomhed på elever og ansattes behov for krisehjælp. Efter en tid evalueres kriseberedskabet. Politiet har følgende råd for at hindre skoleskyderier: Kend dine elever og hold kommunikationen med dem ved lige Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 8

9 Vær opmærksom på deres venner Hold styr på aktiviteter på skolen og evt. i fritiden (hvad laver de, hjemmesider) Hold øje med tegn på vold, f.eks. i tekster, den unge skriver Lyv ikke for at beskytte dem f.eks. overfor kolleger, politi, sociale myndigheder, psykolog osv. Enhver kan forhindre et skoleskyderi ved at være opmærksom på trusler og reagere prompte. Er eleven særligt fascineret af skoleskyderier, terror osv. f.eks. i forbindelse med emneopogaver? Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 9

10 Retningslinjer for samvær med børn Trongårdsskolen har udarbejdet retningslinjer for samvær med børn. Disse indgår i skolens beredskabsplan, der behandles og vedtages en gang om året i skolens MED-udvalg. Skolens retningslinjer samt Lyngby-Taarbæk kommunes: Handleguide til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn samt pjecen Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn bliver hvert år taget op på personalemøder i lærer- og pædagoggruppen. Retningslinjerne har til formål dels at opspore og forebygge overgreb mod børn dels at beskytte medarbejderne mod mistanke om overgreb. Skolen skal danne ramme om et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø for børnene. Det er kompetente og professionelle voksne, der tager ansvar for samværet, sikrer en anerkendende omgangstone samt drager omsorg for børnene. Skolen har - i den daglige pædagogiske praksis - fokus på samværsnormer mellem børnene og mellem børn og voksne. Personalet kender og anerkender børns forskellige grænser. Skolen har en åben kultur, hvor det er muligt for personale, børn og forældre både at kunne tale om sunde relationer og kunne tale om signaler eller tegn på overgreb. Personalet er kendt med skolens interne handlevej ved bekymring om et barn og tager kontakt til de relevante fagpersoner: team, ressourcepersoner, ledelse Personalet har særlig opmærksomhed på - ændret adfærd, fagligt, socialt og emotionelt - grænseoverskridende og uhensigtsmæssige samværsformer - at de arbejder i det professionelle rum, både når de er sammen med flere børn eller alene med et barn - at der ved særlige situationer på ekskursioner/lejrskoler eksempelvis i forhold til soveforhold indgås aftale med forældrene. - at kropskontakt kun sker i relevante professionelle relationer - at der altid laves aftaler og opfølgning med forældre, hvis barnet har brug for særlig hjælp ved toiletbesøg - at eventuel magtanvendelse sker i forhold til skolens retningslinjer - at tvivlen er et fagligt vilkår og ikke et udtryk for manglende faglighed for, hvordan signalerne skal tolkes - men at der skal handles på barnets signaler. (Vedtaget i MED-udvalget, november 2014) Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 10

11 Trongårdsskolens handleplan mod mobning Præmis: Overordnet præmis: Personale og ledelse på Trongårdsskolen forpligter sig til i samarbejde med elever og forældre at bekæmpe mobning. Hvad er mobning? For at der ikke skal være tvivl om, hvad vi taler om, bringer vi her den definition på begrebet mobning, som er gældende på Trongårdsskolen: Definition: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Ved negative handlinger kan der være tale om: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån samt det at sige ubehagelige og lede ting Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen Forebyggende foranstaltninger: Alle forebyggende foranstaltninger planlægges og udføres af teamet omkring klassen. 1. Generel opmærksomhed (Skolens personale udviser i ord og handling en aktiv antimobbeholdning. Alle elever bekendtgøres hvert år om skolens mobbepolitik) 2. Klasseteamet udarbejder en social handleplan. 3. Der afholdes jævnligt klassemøder eller lignende. Formålet er at udvikle sociale kompetencer og få løst eventuelle konflikter i klassen. 4. Alle klasser udarbejder klassens regler, således at eleverne på Trongårdsskolen føler, at regler også er deres regler og deres holdning. Reglerne justeres minimum 1 gang årligt. Kopi af klassens regler lægges på Forældreintra. 5. Klassens trivsel er et fast punkt på forældremøderne. 6. På det årlige møde mellem kontaktforældre og klasselærer/team skal kontaktforældrene inddrages i arbejdet omkring klassens trivsel. Når skaden er sket I tilfælde af en formodet eller reelt konstateret mobbesituation skal følgende handlinger og progression følges af Trongårdsskolens ledelse og personale: Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 11

12 GULT OMRÅDE Teamet omkring den pågældende klasse informeres omgående af den/de personer, der har konstateret mobningen. Teamet omkring klassen træffer beslutning om, hvad der herefter skal ske. Der kan være flere muligheder: Klassemøde, hvor problemet afdækkes og mobberne konfronteres med deres skadelige adfærd Kontakt til de berørte forældre børn, efter teamets vurdering, finde sted så hurtigt som muligt Samtale mellem team/klasselærere og de berørte elever i mobningen Skolepsykologen informeres og rådgiver personalet og evt. de berørte forældre efter behov Den involverede fritidsordning informeres ligeledes med henblik på at inddrage deres observationer i afhjælpningen af mobbesituationen. Ledelsen informeres via teamet om situationen. ORANGE OMRÅDE Orange område forudsætter en fortsat mobbesituation efter tiltagene i gult område Teamet mødes ugentligt for at følge udviklingen Ledelse og team indkalder forældre til den/de elever, der udviser mobbeadfærd til en samtale. Formålet med denne samtale er at kortlægge problemet og finde konstruktive løsninger i samarbejde med forældrene Klassemøderne fortsætter nu, understøttet af tredje part. Denne tredje part kan være en lærer eller der kan være tale om psykologens tilstedeværelse. Den tredje part er i samarbejde med teamet aktiv i afhjælpningen af mobbeadfærd i klassen Efter aftale med forældrene kan psykologen føre samtaler med mobbere og mobbeofre Teamet/ledelsen holder forældrene orienteret om udviklingen i klassen mht. den pågældende mobbesituation RØDT OMRÅDE Forudsætter en vedvarende mobbesituation, hvor mobbeofret må antages at lide varig skade. Derfor: Skoleledelsen overtager koordinering og ledelse af indsatsen mod mobningen. Skolens ledelse inddrager relevante myndigheder med henblik på at få etableret de nødvendige forudsætninger (ressourcer samt skridt i forhold til mobberen), så mobbesituationen kan bringes til ophør. Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 12

13 Sorg/krise-håndtering Nedenstående plan fortæller, hvad der skal ske i påkommende tilfælde: Når skolen mister en elev HVEM står frem som centrale personer Klasselæreren samt en fra klasseteamet Medlemmer fra udvalget HVAD skal der gøres her og nu? Klasselæreren, teamlederen og skolepsykologen samler klassen orienterer om dødsfaldet Tænder lys (kasse står på biblioteket) Klasselæreren, evt. en anden central person, bliver sammen med klassen hele dagen vikarordning obligatorisk (Læreren sikrer sig, at eleverne har nogen at gå hjem til/være sammen med) Medarbejdere og elever samles på skoletorvet, efter at ledelsen har orienteret, eventuelt efterfulgt af en sang Skoleleder orienterer om dødsfaldet på møde i førstkommende frikvarter (til samtlige ansatte) Flaget på halv Klassekammerater og lærere fra klassen samles om flaget holde 1 minuts stilhed Skolelederen orienterer klassens forældre HVAD skal der gøres efterfølgende? På det personlige plan: Klasselærer og en fra teamet tager på hjemmebesøg Skoleleder skriver til samtlige medarbejdere og elever hændelsen/dødsfaldet samt om sted og tid for begravelsen ud fra hvad de pårørende/ forældrene ønsker Skolen sender bårebuket Klasselærer, lærerteamet og evt. klassens elever, skoleleder/viceinspektør deltager i begravelsen vikardækning obligatorisk I klassen: Omsorg Åbenhed Besøge gravsted Arbejde med emnet: sorg/død/at miste (se materialeliste) Evt. senere besøg i hjemmet Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 13

14 Når skolen mister en medarbejder Hvem står frem som centrale personer? Skoleledelsen Udvalget HVAD skal der gøres her og nu? Skoleledelsen orienterer alle medarbejdere på skolen Skoleledelsen samler samtlige på skolen og orienterer om dødsfaldet Flaget på halv alle samles om flaget holder 1 minuts stilhed Hvis læreren var klasselærer Skoleleder, en lærer fra klasseteamet samler klassen Lys tændes i klassen Teamlærerne bliver sammen med klassen hele dagen sørger for, at ingen børn går hjem til et tomt hus Skoleledelsen orienterer om elevernes forældre Hvis læreren var faglærer Skoleledelsen orienterer de berørte klasser Skoleledelsen orienterer elevernes forældre HVAD skal der gøres efterfølgende? Skoleleder og en lærerkollega besøger afdødes familie. De efterladte bestemmer i hvilket omfang, man ønsker skolens deltagelse i begravelsen Skoleleder orienterer de berørte parter om begravelsen Skolen sender bårebuket Lærerkolleger besøger afdødes familie Når en af skolens elever/voksne mister Når et barn mister en af sine nærmeste. HVEM står frem som centrale personer? Klasselæreren og klasseteamet Skoleledelsen Medlemmer fra udvalget HVAD skal der gøres her og nu? Klassen samles med klasselærer, en fra skoleledelsen samt evt. en lærer fra teamet orienteres om situationen NB! Det er vigtigt, at klasselæreren ikke står alene Lys tændes (fås på kontoret) Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 14

15 Hvis det falder naturligt, laves dagen til en klasselærerdag (ledelsen sørger for vikardækning) Hvis eleven ikke er til stede, holdes en klasselærerdag umiddelbart efter, at eleven er vendt tilbage Samle klassen i klasse. Fortælle historien der skal gives plads til spørgsmål, 1 minuts stilhed der må gerne være 2 til stede Skoleledelsen orienterer medarbejderne, kontor og skolepsykolog. Kan eventuelt også informeres via Intra Skoleledelsen, eventuelt med lærer, skriver brev til klassens forældre Parallelklasser bliver informeret HVAD skal der ske efterfølgende: På det personlige plan: Klasselærer, sammen med en fra teamet, på hjemmebesøg (kun efter aftale) En kontaktforælder underrettes om begravelsen tid og sted Skolen sender bårebuket Klasselærer og en fra teamet (klassen) deltager i begravelsen (ledelsen sørger for vikardækning) I klassen: Åbenhed være parat til en snak, når behovet er der Inddrage den berørte elev mest muligt Arbejde evt. med emnet: OmSorg/at miste (se litteratur-materialeliste) Evt. besøge gravsted Klasselærer med en fra teamet taget eventuelt atter på hjemmebesøg HVAD skal der ske senere hen? Klasselærer eller en fra teamet kan have enesamtaler med eleven efter behov Skolepsykolog er ekstra opmærksom ovenfor elevens behov for samtaler Åbenhed Klasselæreren sørger for, at der drages omsorg for eleven kontinuerligt gennem længere tid Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 15

16 Når en medarbejder mister en ægtefælle/et barn. Hvem står frem som centrale personer? Skoleledelsen HVAD skal der gøres her og nu? Skoleledelsen informerer medarbejderne i det førstkommende frikvarter Lærerens elever samles: skoleledelsen orienterer Skoleledelsen orienterer forældrene HVAD skal der ske efterfølgende? Skolens leder besøger læreren med den hensigt at udtrykke skolens og kollegernes deltagelse samt aftale hvilke opgaver/informationer skolen skal påtage sig Skolen sender bårebuket En eller flere repræsentanter fra skolen deltager i begravelsen På det personlige plan: Skoleledelsen eller kolleger besøger læreren Omsorg Åbenhed I klassen: Alt efter lærerens ønske: evt. tage et emne op om sorg/at miste Når der sker hændelser, som griber alvorligt ind i elevernes liv i kaossituationer Der kan f.eks. opstå kaossituationer i forbindelse med Skilsmisse, alvorlig og langvarig sygdom, invaliditet etc. Ulykker, brand, eksplosion etc. Klasselæreren orienteres som regel af hjemmet ellers af den/de, som har fået informationerne. HVEM er centrale personer, og HVAD skal der gøres? Klasselærer orienterer kolleger, ledelse og andre med tilknytning til eleven og klassen. Klasselærer kontakter hjemmet med henblik på at vise deltagelse og lave aftale om, hvad der skal gøres hvilken rolle skolen skal påtage sig f.eks. hvordan kammeraterne skal informeres. Kan klasselæreren ikke påtage sig opgaven, har han/hun pligt til at sørge for, at der bliver sat foranstaltninger i gang evt. via skolelederen, skolepsykologen, sundhedsplejersken eller anden person med tilknytning til klassen. Elevomsorg klasselæreren følger op på de aftaler, der bliver lavet og sørger for, at der drages omsorg for eleven ikke blot den første tid men kontinuerligt gennem flere år Emnearbejde i klassen om emnet Sorg (se materialeliste) Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 16

17 Når elever kommer ud for alvorlige ulykker, brand, eksplosion etc. HVAD skal der gøres her og nu? Alt efter arten af ulykke kontaktes politi og/eller ambulance (112) samt skolen (på ture/ekskursioner medbringes altid en bærbar telefon) Hurtigt efter: Møde afholdes med klasselærer, skoleleder, skolepsykolog og andre involverede personer Mødets primære formål: Få overblik over situationen Hvem er berørt af hændelsen Indsamle relevante oplysninger Diskutere handlingsforløb og indsats Er der brug for vikardækning for involverede medarbejdere På mødet skal der være enighed om: Hvem gør hvad hvem leder indsatsen? Hvilken hjælp skal ydes hvad skal der foranstaltes? Hvem skal kontaktes? Hvilke informationer skal gives til hvem (klassen, medarbejdere, hele skolen, forældrene evt. pr. brev, så alle får enslydende besked)? Hvad skal der ske i klassen? Hvem sørger for, at alle børn kommer godt hjem ingen børn må gå hjem til et tomt hus Hvordan tackles pressen i tilfælde af, at ulykken har forårsaget mediedækning? Efterfølgende: Der kan være brug for en klasselærerdag i den berørte klasse samt indkaldelse til forældremøde. Når et barn udsættes for vold, voldtægt, seksuelle overgreb, alkoholiserede forældre, forældre i fængsel etc. Her angår situationerne i mindre grad hele klassen, men en enkelt eller enkelte elever. Lyngby-Taarbæk Kommunes anvisning: Handleguide til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn følges. I tilfælde af kriminelle handlinger kontakter skolen politiet og de sociale myndigheder. Følgende situationer til overvejelse: Hvilken støtte kan barnet regne med hjemme? Kan vi lærere gøre noget? Kræver situationen, at klassen involveres? Kan et hjemmebesøg eller en forældresamtale være nyttig? Har eleven gode venner, som kan støtte? Bør skolen kontakte de sociale myndigheder eller andre? Skal skolepsykolog, sundhedsplejerske involveres? Beredskabsplan Trongårdsskolen 2014 revideret november 2014 Side 17

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere