Beregningsprogrammer til byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsprogrammer til byggeriet"

Transkript

1 Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions- og materialetyper - f.eks. stålkonstruktioner, trækonstruktioner, beton, fundamenter, pæle, kældervægge og støttemure efter den europæiske norm med danske annekser.

2 StruSoft Beregningsprogrammer - et godt fundament for byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer, der forenkler og automatiserer byggeriets indledende faser. Hvert program i serien fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions- og materialetyper. Programmerne indeholder beregningsmuligheder til såvel bærende konstruktioner, geoteknik som VVS. I udviklingen af programmerne har vi fokuseret på funktionaliteten for at sikre et hurtigt overblik. Komplekse beregninger foretages hurtigt og enkelt og dokumenteres i overskuelige udskrifter. Bærende konstruktioner Programmerne indeholder partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper. Lastkombinationerne opstilles automatisk, når du vælger de relevante laster. Plan Ramme 4 - anvendes til bestemmelse af snitkræfter og deformationer af plane rammesystemer efter 1. og 2. ordens teori. Konstruktionen optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer for hurtig definition med understøtninger og laster. Programmet kan automatisk generere naturlasterne vind og sne på facader samt sadel- og pulttage efter den europæiske lastnorm. I tværsnitskataloget finder du de oftest anvendte træ- og stålprofiler. Derudover kan du selv definere tværsnit i træ, stål, armeret/uarmeret beton og andre materialer. Resultatet indeholder en oversigt med snitkraftskurver, deformationer og reaktioner. Programmet kan udvides med moduler til bestemmelse af bæreevneudnyttelse i stål, træ og beton. Der er mulighed for grafisk visning i farver og kurver af tværsnitsklasse for stål, udnyttelser og opstilling af en konklusion. Stålkonstruktioner 5 - bestemmer bæreevneudnyttelse af ståltværsnit i Plan Ramme 4. For trykpåvirkede elementer kan der regnes på søjlevirkning. Elementer kan desuden undersøges for kipning. Spændinger i tværsnit kan fastlægges plastisk eller elastisk, afhængigt af tværsnitsklassen, hvorefter udnyttelsen beregnes. I brandkombinationer fastlægges temperatur i profiler, og styrke- og stivhedsparametre reduceres. De benyttede profiler kan beskyttes af brandisolering, der hentes i den medfølgende isoleringstabel. StruSoft DK

3 Trækonstruktioner 4 - bestemmer bæreevneudnyttelse af trætværsnit i Plan Ramme 4. For trykpåvirkede elementer kan der regnes på søjlevirkning. Elementer kan desuden undersøges for kipning. Trækonstruktioner 4 kan undersøge udnyttelsen af standard træprofiler fra trætabellen, som indeholder rektangulære og cirkulære profiler af konstruktionstræ, rektangulære limtræsprofiler samt rektangulære profiler af typerne Kerto-S og HQL-limtræ. Programmet opstiller oversigter for træk-, tryk- og forskydningsudnyttelse af profiler i brud- og ulykkekombinationer. I brandkombinationer tages der hensyn til brandpåvirkning. normens krav til betontværsnittet. Der kan opdeles i langtidslaster og korttidslaster. Snitkræfter bestemmes efter 1. Ordens teori efter elasticitetsteorien eller plasticitetsteorien. Deformationer bestemmes efter elasticitetsteorien. Med Kontinuerlige Betonbjælker 6 kan der foretages beregninger af bjælker. Med Betonkonstruktioner 6, som forudsætter Plan Ramme 4, kan der beregnes rammer. Søjler og Vægge 6 - dimensionerer armerede og uarmerede betonsøjler og vægge. Betonkonstruktioner 6 & Kontinuerlige Betonbjælker 6 - bestemmer bæreevneudnyttelse af betontværsnit i Plan Ramme 4. Programmet viser snitkraftskurver og bestemmer de dimensionerede normalkræfter og momenter, idet de relevante momenter tillægges anden ordens bidrag under dimensioneringen. Disse programmer kan bestemme snitkræfter, deformationer, revnevidder og udnyttelse for kombineret normalkraft og moment og udnyttelse for forskydning samt afstanden mellem evt. forskydningsarmering for betonrammer og betonbjælker. Der er mulighed for at opstille armerede rektangulære, T- og K-betontværsnit samt plader med automatisk placering af armering. Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand. Programmet kontrollerer

4 Udbøjningen og revnevidden beregnes i anvendelsestilstanden. Bæreevnen kontrolleres i brud og ulykke, herunder brand. Der beregnes desuden to-akset bøjning. Armeringskataloget indeholder de normalt benyttede armeringstyper. Du kan selv definere andre typer. Armeringen kan placeres automatisk. Programmet kontrollerer krav til dæklag og afstande. For anvendelsestilstande beregnes udbøjningen. Bæreevnen kontrolleres for brudtilstande, ulykke og brandpåvirkning. Hver lastkombination præsenteres i et MN-diagram. Programmet viser desuden temperaturkurver for brandpåvirkning med angivelse af den skadede randzone. Tværsnit 2 Stål 3 med brand - Dimensionerer stål bjælker og søjler iht. den europæiske norm. Programmet kan benyttes til dobbeltsymmetriske tværsnit (I-profiler og rørprofiler samt massive profiler). Programmet indeholder mulighed for at dimensionere tværsnit for givne snitkræfter i brud og brand. Programmet kan beregne søjler for normalkraft og momenter omkring begge akser, jf. metode I i den europæiske norm Der kan tages hensyn til kipning for I-profiler. I brand fastlægges temperaturen i profilet og styrken reduceres. Der er mulighed for at indlægge brandisolering. Programmmet kan udskrive resultaterne til dokumentation for beregningerne. - bestemmer tværsnitskonstanter for vilkårlige tværsnit. Tværsnittet importeres eller optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer, så du hurtigt kan definere tværsnittet. Du kan importere og modificere standardprofiler fra Teknisk Ståbi eller definere vilkårlige tværsnit. Tværsnitskonstanterne beregnes svarende til brugerdefinerede-, tyngdepunkts- og hovedakser. Tværsnit kan importeres i Plan Ramme 4. StruSoft DK Limtræberegningsprogram - Dimensionerer simple limtræsbjælker og limtræssøjler i 10 standardkonstruktioner iht. den europæiske norm. Programmet er udviklet i samarbejde med limtræfabrikantforeningen (FLD). Programmet indeholder 10 standardkonstruktioner. Brugeren har mulighed for at angive spændvidde, lastbredde, taghældning, pilhøjde, brandtid, understøtningsforhold og simple laster. Programmet beregner den nødvendige dimension og

5 beregner både initial og slut deformationen samt udnyttelsen for moment, forskydning og kipning for bjælker samt udnyttelsen for normalkraft og søjlevirkning for søjler. Der er mulighed for at opstille armerede rektangulære, T og K-betontværsnit samt plader med automatisk placering af armering. Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand. Programmet kontrollerer normens krav til betontværsnittet. Programmet kan tage hensyn til sne- og vindlaster jf. EN Programmet kan tage hensyn til brandpåvirkning. Programmet kan regne på cirkulær og rektangulær limtræ og konstruktionstræ. Programmet tager ved dimensionering hensyn til kravene til initial- og permanent deformation, kravene til brud og brand med evt. kipningsadvarsel. Programmet indeholder en detaljeret udskrift, som kan benyttes som dokumentation til f.eks myndigheder. Betontværsnit 3 - bestemmer bæreevneudnyttelsen af betontværsnit. Betonplader 1 - anvendes til dimensionering af dobbeltspændte betonplader ud fra K.W. Johansens brudlinje teori. Pladen kan frit optegnes, idet der kan placeres understøtninger langs pladens sider, idet 1 4 sider kan være understøttet. Der kan vælges mellem 10 brudfigurer. I dette program er der mulighed for selv at inddatere snitkræfter. Programmet kan bestemme revnevidder og udnyttelse for kombineret normalkraft og moment og udnyttelse for forskydning og vridning. Der er desuden mulighed for at bestemme afstanden mellem evt. forskydningsarmering/vridningsarmering samt evt. forankrings- og stødarmering for betonbjælker.

6 Programmet bestemmer den optimale placering af brudlinjerne og foretager de relevante beregninger ud fra laster og understøtninger for de valgte lastkombinationer og brudfigurer. Programmet fremkommer med en øvre værdi løsning, idet det dimensionsgivende moment bestemmes efter K.W. Johansens pladeteori. For anvendelsestilstande beregnes revnevidde. For brud, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. Der beregnes ligeledes hjørnekræfter. Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand. Programmet kontrollerer normens krav til betontværsnittet. Geoteknik - dimensionerer fundamenter, enkelt pæle og støttevægge samt kældervægge. Programpakken giver mulighed for at opbygge konstruktionens geometri, opbygge lagfølgen af jordbunden med tilhørende geotekniske parametre og grundvandsspejl, opstille styrkeparametre for dimensionering af fundamenter og støttevægge samt at opstille og beregne et antal lastkombinationer. Programmet indeholder partialkoefficienter for belastningstyper og materialer. Programpakken indeholder følgende programmer: Fundering 5 Programmet kan foretage en sætningsberegning for enkeltfundamenter (rektangulære og cirkulære) og stribefundamenter, en undersøgelse i såvel drænet som udrænet tilstand samt en undersøgelse for gennemlokning. Programmet kan tage hensyn til hældende terræn, og der kan opstilles en lagfølge på begge sider af fundamentet. Der kan opstilles en oprindelig lagfølge til brug ved sætningsberegningen. Pæl 2 Programmet kan dimensionere en enkelt pæl, idet der både kan beregnes for en trækpæl og en trykpæl. Ved beregningen af trækpæle kan du vælge at tage hensyn til negativ overflademodstand med eller uden asfaltering. Støttevæg 4 Med programmet kan du beregne jordtrykket på støttevæggen på grundlag af den opstillede lagfølge på aktiv- og passivsiden af støttevæggen. Ved beregning af jordtrykskoefficienterne tages der hensyn til terrænhældning, overfladelast og støttevæggens ruhed. På grundlag af lasterne og beregnede jordtryk beregnes støttevæggen som et fundament. Betonen i støttevæggen og fundamentet dimensioneres. Kældervæg 4 Programmet kan bestemme jordtrykkene på kældervæggen. Beregningen kan foretages i anvendelsestilstanden samt i brud- og ulykkestilfældet, herunder brand. Der kan enten regnes med hviletryk eller aktivt jordtryk på kældervæggen, og der kan tages hensyn til et øget jordtryk fra komprimering. Betonen i kældervæggen dimensioneres. StruSoft DK

7 VVS - Beregner vandinstallationer, varmetab og varmeanlæg. Varmeanlæg 4 - dimensionerer varmeanlæg efter de danske installationsnormer. Varmeanlæg 4 er et fleksibelt producentuafhængigt program, som du med fordel kan benytte til optimal dimensionering af såvel små som store varmeanlæg. Programmet fordeler vandstrømme og dimensionerer rør, radiatorer, ventiler og pumper. Til slut beregnes eventuelle forindstillinger. Varmeanlæg 4 indeholder mange funktioner, som gør programmet nemt og intuitivt at bruge. Herunder kan nævnes muligheden for at generere hele anlægsafsnit ved hjælp af en kredsgenerator. Danmarks førende leverandør af statikprogrammer til rådgiverbranchen Structural Design Software in Europe AB (StruSoft) er et svensk innovativt softwareudviklingsfirma med mere en 30 års erfaring i specialiseret software til hele bygningsindustrien. Vores øvrige softwarepakker er: FEM-Design, WIN-Statik, PRE-Stress, IMPACT og VIP-Energy. Disse bruges til analyse og design, præfabrikeret industri, detaljering og energi. Vore programmer anvendes af mere en ingeniører i flere end firmaer fordelt over hele verden. I Danmark har vi kontorer i Horsens og Kongens Lyngby. Vil du vide mere om, hvordan vi kan skabe større effektivitet i din rådgivende virksomhed, så kontakt VP Dennis Kristensen på Referencekunder VandNet - dimensionerer vandinstallationer inklusive cirkulationssystemer efter de danske installationsnormer. Programmet kan benyttes til såvel små som store vandinstallationer. Programmet bestemmer den nødvendige vandstrøm for at sikre den tilladelige afkøling. Derefter dimensioneres ledningerne efter det tilladelige tryktab pr. meter. VandNet indeholder mange funktioner, som gør programmet nemt og intuitivt at bruge. Herunder kan nævnes muligheden for automatisk at generere hele varmtvandssystemet.

8 StruSoft DK Diplomvej Rum 247 DK2800 Kgs.Lyngby, Denmark Tlf.:

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System

Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System Sto Scandinavia Betonrenovering Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System Forstærkning af bærende konstruktioner Indledning Intelligent teknik til bæredygtige løsninger Bærende konstruktioner

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige

IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige Athena IT Group A/S er en 100% danskejet IT-koncern med domicil i Haderslev og afdelinger i Horsens og Flensborg. Gruppen består af følgende selskaber:

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere