Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny"

Transkript

1 Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse

2 Ny uddannelse 14/ Juni 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 4 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium III: Mål for læringsudbytte... 7 Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Professionshøjskolen VIA University Colleges ansøgning om akkreditering af professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme til: Positiv akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om en ny erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en samlet vurdering af kriterium 3, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Kriteriet er opfyldt. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Akkrediteringspanelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet består af: Sveinung Sægrov, sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ph.d. innen bygg- og miljøteknikk, NTNU. Professor i VA-systemer (Water and Wastewater systems) ved Institutt for Vann og Miljøteknikk, NTNU. Underviser i fagene urbane vandsystemer og VA-teknik, fordybning. Vejleder studenter i forbindelse med projektskrivning og masteropgaver. Tidligere seniorforsker og forskningsleder i SINTEF. Medlem af International Water Associations netværk Leading Edge Sustainable Asset Management. Erfaring med udvikling af forskningsprojekter, bl.a. i EU-regi. Hans James McDonald, diplomingeniør. Uddannelsesleder for Erhvervsakademiet Lillebælt (adjunkt og afdelingskoordinator). Pædagogisk, udviklingsmæssig, økonomisk og administrativ leder af uddannelserne til energiteknolog samt el- og vvs-installatør. Underviser i fagene vandinstallationer og afløb. Tidligere underviser på bygningsingeniøruddannelsen på Syddansk Universitet samt studieleder på Selandia. Erfaring med projektledelse af tekniske installationer samt vvs-projektering. Jacob Seneca Nielsen, professionsbachelor i ingeniørvirksomhed (kemi og bioteknologi), civilingeniørstuderende i anvendt kemi (stud.polyt.) ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Studievejleder for DTU Lyngby Campus samt næstformand i studienævnet for DTU Energikonvertering. Hjælpelærer i to bachelorkurser samt et diplomingeniørkursus. Erfaring med koordinering af studiestart som bestyrelsesmedlem af studenterforeningen Polyteknisk Forening. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det tekniske hovedområde. 4

5 Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte er beskrevet i udkast til Studieordning for Diplomingeniøruddannelsen i Forsyningsteknik for vand, spildevand og fjernvarme, august Viden En dimittend i forsyningsteknik skal: have opnået viden om teori og praksis samt udbredte teknologier og processer indenfor forsyningsbranchen som helhed og i en af specialiseringerne indenfor vand-, spildevands- og fjernvarmeforsyning i særdeleshed. kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis og disses egnethed i forskellige situationer inden for forsyningsområdet. have opnået viden om forsyningsbranchens rammevilkår og sektorlovgivning samt kende områdets udbuds- og entrepriseret. Færdigheder En dimittend i forsyningsteknik skal: kunne anvende metoder og redskaber indenfor de tre forsyningsområder samt anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for forsyningsområdet. kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til såvel fagfæller som ikke-specialister (herunder forsyningskunder, samarbejdspartnere og offentligheden). kunne planlægge, realisere og styre tekniske og teknologiske anlæg og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer. Kompetencer En dimittend i forsyningsteknik skal: gennem studiet have opnået kompetencer til at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdsmæssige sammenhænge. kunne indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge med en professionel tilgang sammen med mennesker, der har forskellig faglig, uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund kritisk. kritisk kunne tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder og identificere egne læringsbehov samt strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. kunne beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng samt være i stand til at anvende videnskabelige metoder. Endvidere skal de være i stand til at anvende resultater af nationalt og internationalt forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde. 5

6 Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med udkast til Studieordning for Diplomingeniøruddannelsen i Forsyningsteknik for vand, spildevand og fjernvarme, august Uddannelsens overordnede struktur er illustreret i nedenstående figur 1 (ansøgning, s. 8). 6

7 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Kriteriet er: opfyldt tilfredsstillende opfyldt delvist tilfredsstillende ikke opfyldt tilfredsstillende Begrundelse Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til typebeskrivelsen for en professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og at der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur og læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til mål for læringsudbytte. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Har mål for læringsudbytte det rette niveau for uddannelsestypen? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens samlede mål for læringsudbytte har det rette niveau for en professionsbacheloruddannelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. I uddannelsens studieordning er det beskrevet, hvordan den studerende skal opnå viden om teori og praksis inden for forsyningsbranchen som helhed og inden for en af specialiseringerne inden for vand-, spildevands-, eller fjernvarmeforsyning. Den studerende skal også bl.a. kunne anvende metoder og redskaber inden for de tre forsyningsområder og opnå kompetencer til at kunne beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng (studieordningen, s. 3 f.). Er uddannelsens samlede læringsudbytte understøttet af uddannelsens elementer? Akkrediteringspanelet vurderer, at læringsmålene for uddannelsens elementer understøtter uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Institutionen har for hvert enkelt af uddannelsens mål for læringsudbytte beskrevet, hvilke elementer af uddannelsen der skal medvirke til at opfylde målene (bilag 2 til studieordningen). Fx har institutionen beskrevet, hvordan målet for læringsudbytte om at opnå viden om forsyningsbranchens rammevilkår og sektorlovgivning samt kende områdets udbuds- og entrepriseret bliver opfyldt. Det sker gennem kurset Supply Engineering 3 (SEN S3) på 4. semester, hvor de studerende bliver undervist i rammevilkår og sektorlovgivning inden for de tre forsyningsområder samt i udbuds- og entrepriseret. Et andet eksempel er mål for læringsudbytte om, at den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller (studieordningen, s. 3). Institutionen har redegjort for, at det sker gennem flere fag, bl.a. Construction Management and Economy på 3. semester, hvor de studerende skal opnå færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre design- og konstruktionsprocesser inden for de tre forsyningsområder. 7

8 Institutionen har desuden redegjort konkret for, at uddannelsens mål for læringsudbytte bliver understøttet af læringsmålene på de enkelte semestre. Her beskriver institutionen bl.a. de enkelte semestres temaer, indhold, videngrundlag, relation til praksis og konkrete læringsmål (bilag 3 til studieordningen). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter den faglige sammenhæng for de studerende. Institutionen har redegjort for, at uddannelsen er opbygget, så de første fire semestre består af hver tre-fire obligatoriske fag (a 5 eller 10 ECTS-point) og et projektforløb (10 ECTS-point). På 1., 2. og 3. semester er der også placeret i alt fem ugers værkstedspraktik. Denne værkstedspraktik er obligatorisk for studerende, som institutionen vurderer ikke har de rette praktiske færdigheder til at gennemføre uddannelsen, når de bliver optaget. Dvs. at der på udbudsstedet vil blive foretaget en realkompetencevurdering af hver enkelt studerende på baggrund af deres kvalifikationer, når de bliver optaget. Værkstedspraktikken udgør 60 lektioner på hhv. 1. og 2. semester og 30 lektioner på 3. semester, men er placeret uden for den normerede undervisning og i undervisningsfri perioder. På 5. semester er de studerende i obligatorisk praktik (30 ECTS-point), mens 6. og 7. semester udgør specialisering for den studerende inden for enten vand, spildevand eller fjernvarme. På de to semestre er der i alt 15 ECTS-point, der består af obligatoriske fag, mens i alt 15 ECTS-point udgøres af valgfag. På 6. semester er der derudover et tværfagligt projektforløb på 10 ECTS-point, mens bachelorprojektet på 7. semester udgør 20 ECTS-point (bilag 4 til studieordningen). Institutionen har desuden redegjort for, at der er en progression i uddannelsens opbygning, så den faglige sværhedsgrad stiger gennem uddannelsens syv semestre. Akkrediteringspanelet vurderer det positivt, at der i begyndelsen af hvert semester på semester er placeret et fag, hvor de studerende skal opnå grundlæggende viden inden for hhv. matematik, fysik, kemi og statistik (bilag 4 til studieordningen). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har brug for denne grundlæggende viden specifikt i forbindelse med det givne semesters tema, og at det derfor er hensigtsmæssigt, at disse fag har en tematik, der modsvarer resten af det enkelte semester. På den måde vurderer akkrediteringspanelet, at de studerende vil have de nødvendige forudsætninger for at nå de enkelte semestres læringsmål og vil have den relevante viden præsent i løbet af semestrene. Akkrediteringspanelet vurderer det også positivt, at der allerede fra 1. semester er fokus på projektarbejde, fordi de studerende skal i praktik på 5. semester. På den måde fordrer uddannelsens struktur, at de studerende får et indgående kendskab til projektarbejde og dermed til praksis inden for professionen. Akkrediteringspanelet vurderer det også positivt, at de studerende via temakurser i løbet af projektperioderne får kendskab til fx projektplanlægning, kvalitetssikring og præsentationsteknikker (bilag 4 til studieordningen), fordi akkrediteringspanelet vurderer, at dette er en forudsætning for at kunne indgå i projektarbejde fra uddannelsens begyndelse. Bygger uddannelsen videre på adgangsgrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen bygger videre på adgangsgrundlaget, der er beskrevet i studieordningen (studieordningen, s. 3). Den adgangsgivende eksamen er en gymnasial uddannelse som fx STX, HTX, HF, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller tilsvarende. I den adgangsgivende eksamen skal følgende fag være bestået med et gennemsnit på minimum 02 efter 7-trinsskalaen (uden oprunding): Matematik på A-niveau Fysik på B-niveau eller geovidenskab på A-niveau Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau Engelsk på B-niveau. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen bygger videre på det faglige niveau, som de studerende har opnået, gennem de beskrevne adgangskrav. I faget Science A på 1. semester bliver der fx bygget videre på det faglige niveau inden for matematik, mens der i faget Science B på 2. semester bliver bygget videre på de 8

9 studerendes faglige niveau inden for fysik og/eller geovidenskab. I faget Science 3 på 3. semester bliver der bygget videre på de studerendes niveau inden for kemi og/eller bioteknologi. Det sker fx ved, at de studerende får en dybere forståelse af metallers tilstandsformer og afstemning af redoxreaktioner samt den organiske kemiske nomenklatur med diverse funktionelle grupper og stofgrupper. Derudover vil de studerende gennem øvelsesarbejde oparbejde færdigheder til at tilrettelægge kemiske eksperimenter, der bygger oven på kemi på C-niveau. Institutionen har redegjort for, at en anden uddannelse, der har givet samme kompetencer, kan erstatte den adgangsgivende uddannelse og adgangskravene. Ved udenlandske eksaminer foretages en konkret vurdering og om muligt en omregning af karakterer (studieordningen, s. 3). 9

10 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af, om uddannelsen lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Louise Berg Ebbesen fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med akkrediteringspanelet. Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget: 3. februar 2014 Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen: 1. maj 2014 Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde: 20. juni

11 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning BILAG 2_Uddannelsens læringsmål og opfyldelsen heraf.pdf BILAG 3_Oversigt over semestre og læringsmål.pdf BILAG 4_Oversigt over uddannelsens elementer.pdf Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende oplysninger af 19. marts 2014 Supplerende oplysninger af 1. april 2014 Supplerende oplysninger af 29. april

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-251 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-65 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere