Lundtofteparkens regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundtofteparkens regler"

Transkript

1 Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten er, at reglerne er blevet behandlet af alle interesserede beboere på et afdelingsmøde (også kaldet et beboermøde). At reglerne på den måde er godkendt af de beboere, der bor i din boligafdeling, betyder ikke, at du skal tage dem mindre alvorligt. Alle reglerne har deres udgangspunkt i den særlige lovgivning, der gælder for vores område. Afdelingen har 4 regelsæt og regelsættenes lovmæssige udgangspunkt er: Hus- og haveorden: Råderetskatalog: Vedligeholdelsesreglement: Vedligeholdelsesstandard: Lov om almene boliger. Kapitlet om beboerdemokrati. Lov om leje af almene boliger. Kapitlet om beboernes ret til at foretage installationer og forbedringer af boligen. Lov om leje af almene boliger. Kapitlet om vedligeholdelse og istandsættelse. Lov om leje af almene boliger. Kapitlet om vedligeholdelse og istandsættelse. Alle disse regler skal helst passe til hver enkelt boligafdeling og de mennesker, der bor i den. Er der noget, som du synes er uhensigtsmæssigt eller ikke passer længere, så gør din indflydelse gældende og få reglerne ændret. Det gør du ved at stille forslag herom til det ordinære afdelingsmøde det er beskrevet i vedtægterne for Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby, hvordan det foregår. Dato for godkendelse på afdelingsmøde: Hus- og haveorden: 13. november 2012 Råderetskatalog: 28. februar 2006 Vedligeholdelsesstandard: 21. oktober 2003 Vedligeholdelsesreglement: 18. november 2000 Vedl. reglement ændret 12. marts 2002 vedr. bytning af boliger Vedl. reglement ændret 28. februar 2006 vedr. punkt 2 B Vedl. reglement ændret 18. februar 2013 vedr. punkt 5 A Repræsentantskabsmøde i Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby: Administrationsselskab Ekspedition Telefax Postgiro Mandag onsdag Toftebæksvej 21, st. nr. 9 Finsensvej Kgs. Lyngby 2000 Frederiksberg Torsdag Telefon: Telefon: Internet-adresse: E-post: Side 1

2 HUS- OG HAVEORDEN FOR LUNDTOFTEPARKEN 1. HUS- OG HAVEORDEN. Fælles leveregler. Lundtofteparken udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn, social og kulturel baggrund. Det er vigtigt, at du som beboer tager størst muligt hensyn til dine medbeboere. Beboerne har selv indflydelse på de leveregler, der skal være i boligafdelingen og kan selv øve direkte indflydelse ved at fremsætte forslag til afdelingsmødet eller ved at sende forslag til afdelingsbestyrelsen. De regler, som beboerne i fællesskab beslutter skal være gældende har til formål, at gøre boligafdelingen til et godt sted at bo. Det skal være til gavn for børn og voksne og holde bygningerne, fællesområderne og friarealerne i en god stand med få udgifter til vedligeholdelse. Det er forældrenes pligt at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen kommer til at betale for hærværk, unødig slitage på bebyggelsen, fællesområderne, beplantningen m.v. Lejekontrakten danner sammen med boligorganisationens vedtægter, denne hus- og haveorden, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog og regler for udnyttelse af fælles faciliteter, grundlaget for aftalen mellem boligafdelingen og lejerne. Efter reglerne er beboerne forpligtet til at efterkomme rimelige påtaler til sikring af ro og orden i boligafdelingen. Overtrædelse af disse aftaler, som beboerne i afdelingen selv har vedtaget, samt grov tilsidesættelse af god skik og orden, vil i værste fald kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Hus og haveordenen er ikke noget, man som beboer tænker over i det daglige og sådan skal det heller ikke være. Men kommer det til uoverensstemmelser mellem beboerne i boligafdelingen, vil det være hus- og haveordenen, som danner grundlag for en påtale og i værste fald en opsigelse. Den vigtigste leveregel er: Tag hensyn til hinanden og bidrag selv til at Lundtofteparken bliver et godt sted at bo. 2. HAVEANLÆGGENE OG ALT DET UDENDØRS 2.1 Haveanlæggene Vi vil alle gerne bo i et pænt kvarter. Der er gjort og gøres meget for, at vi kan have en god bebyggelse. Værn derfor om vore græsplæner og beplantninger, så vi fortsat kan have en pæn bebyggelse. Der må ikke plukkes blomster eller grene af beplantningerne. Al affald skal altid placeres i respektive affaldsspande, glascontainer, papircontainere eller på Storskraldspladsen. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 2

3 2.2 Færdsel og parkering i Lundtofteparken Hele Lundtofteparken er vores eget område herunder også vejen. Det er derfor i beboernes egen interesse, at der er god orden i hele parken. Vi ønsker, at beboerne i alle aldre kan færdes trygt og sikkert i Lundtofteparken. Det er derfor ikke tilladt at køre på flisegangene hverken med bil, motorcykel eller knallert dette gælder ligeledes på fortovet ved butikkerne hvor det endvidere ikke er tilladt at køre på cykel.. Færdsel med bil og motorcykel er ikke tilladt på stierne ved Skoven og mellem børnehaven og bebyggelsen. I meget særlige tilfælde kan der gives tilladelse, og nøgle til spærrepælene kan (mod depositum) lånes på ejendomskontoret. 2.3 Parkering Der er indrettet parkeringspladser ved vejen i Lundtofteparken, på butikstorvet, overfor vaskeriet, samt foran bygningen Lundtoftegårdsvej Alle andre steder indenfor Lundtofteparkens områder må parkering IKKE ske, da det kan forhindre eventuelle udrykningskøretøjer mv. i at komme frem. Parkering af motorkøretøjer med en total egenvægt på over 3500 kg. er i Lundtofteparken kun tilladt på Butikstorvet. Længerevarende parkering i Lundtofteparken (mere end 2 dage) er alene forbeholdt beboerne i Lundtofteparken. 2.4 Cykler, knallerter og barnevogne Cykler og knallerter kan stilles i cykelstativerne eller i de kælderrum, der er beregnet dertil. Alle andre steder er det generende for beboerne, at der parkeres. Det er af hensyn til beplantninger og bygninger ikke tilladt at stille cykler og lignende i hække eller buske eller op ad bygningerne. Barnevogne kan også stilles i de kælderrum, der er beregnet til barnevogne, cykler og knallerter. Cykler, knallerter og barnevogne skal tages ned i kældrene ad de udvendige kældertrapper. Vore hovedindgangsdøre vil alt for hurtigt blive medtaget, hvis man bærer barnevogne m.v. ned ad denne vej. Dette er derfor ikke tilladt. Reparation af motordrevne maskiner/køretøjer og lignende, samt påfyldning af benzin må på grund af brandfaren ikke foregå indendørs / kælderetagen. 2.5 Oprydning i kældre Der ryddes op med jævne mellemrum i de kælderrum, der er beregnet til cykler, knallerter og barnevogne. Det henstilles derfor til beboerne at stille disse ind i lejlighedernes eget kælderrum. 2.6 Brug haveanlægget og legepladserne! Vort haveanlæg er og skal være et godt sted at opholde sig for beboerne i alle aldre. Som hovedregel er enhver aktivitet tilladt, under hensyntagen til de øvrige beboere. Det er således naturligvis tilladt at bruge legepladserne efter deres formål. Det er også tilladt at lave forskellige former for leg i haveanlægget, når det blot ikke forsætligt ødelægger beplantninger og anlæg. Af hensyn til aftenroen skal al støjende leg ophøre ved mørkets frembrud dog senest kl Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 3

4 Større boldspil, fodbold, rundbold og lign. må kun foregå på de direkte udpegede boldspilarealer. Brug af bue og pil samt affyring af luftgeværer, splatterpistoler o.lign. er forbudt. Brug af grill er tilladt i haveanlægget, der hvor det ikke støder op til altaner/vinduer, og derfor ikke generer de omkringboende Hold god orden! Legesager, tricykler og lignende skal fjernes, når mørket falder på; dog senest kl. 22:00 Man skal naturligvis rydde op og gøre rent efter sig, når man har benyttet haveanlægget. Bliver der ikke ryddet op/gjort rent, eller er anlægget blevet beskadiget med fortsat eller ved grov uagtsomhed, bliver oprydning/rengøring/genopretning foretaget for vedkommende beboers regning. 2.8 Bankestativer. Der er flere steder i anlægget opsat bankestativer til tæppebankning. Her kan beboerne banke deres tæpper der må derimod ikke renses/bankes tæpper, duge mv. fra vinduer, trappereposer eller fra altaner. 2.9 GRILL-PLADSERNE Benyttelse af grillpladserne. Grillpladserne er til fri afbenyttelse for alle beboere i Lundtofteparken og deres gæster. Ikke herboende må derfor kun benytte grillpladserne, når de er gæster hos beboere i Lundtofteparken. Oprydning. Efter benyttelse af grillpladsen skal grill, borde og det benyttede område i øvrigt ryddes for affald. Bordene må ikke fjernes fra grillpladserne. Alt affald skal smides i de opstillede skraldespande. Dog skal madrester være forsvarligt Indpakket, og der må ikke efterlades madrester mv. på arealerne. Ingen reservation! Grillpladserne og samtlige bænke på vore områder, er til for alle Lundtofteparkens beboere. Grillen er så stor, at der kan grilles til ganske mange personer samtidig, så der er rigelig mulighed for at der kan være flere selskaber samtidig. Pas på vores grillpladser. Værn om vores grillpladser. De er opført for at Lundtofteparkens beboere kan have glæde af dem i mange år. Hvis nogen beboer mod forventning udsætter grillen, grillpladsen og de tilhørende faciliteter for hærværk vil oprydning/rengøring/genopretning blive foretaget for vedkommende beboers regning. 3. HUSENE Antenner Vi har bolignet i Lundtofteparken. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler uden forudgående tilladelse fra ejendomskontoret. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 4

5 3.2. Altaner Altangulvene har fået en specialoverflade, der beskytter betonen. Altanerne - herunder vægge, lofter og gulve, hører til den udvendige bygningsvedligeholdelse, og de må derfor ikke repareres eller males af beboerne. Er der opstået skader eller et særligt vedligeholdelsesbehov på din altan, så skal du melde dette til ejendomskontoret. Der må ikke anvendes ting, der er spidse eller skarpe, så specialoverfladen bliver hullet. Dette nedsætter betonens levetid. Man må ikke grille på altanerne, da det kan genere omkringboende. Derimod må man gerne grille i haveanlægget; naturligvis under hensyntagen til øvrige beboer hvilket i praksis betyder, at det ikke må foregå tæt på bygningerne, så mados og grillrøg ryger ind på altanerne og vinduerne. Man må gerne opsætte altankasser, markiser og solsejl, når man følger anvisningerne fra administrationen. For altankasser gælder, at de skal opsættes indvendigt på altanen. Hvis man har behov for at tørre tøj på altanen, skal det ske sådan, at det ikke er synligt fra anlæg eller gade, og at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er naturligvis ikke tilladt at udkaste affald, cigaretskod mv. fra altanerne. Juletræer må dog gerne bortskaffes ved udkastning fra altanerne, når dette gøres efter den af ejendomskontoret anviste måde. Ligeledes at det strengt forbudt at affyre fyrværkeri fra altaner, opgange og kældre. For at undgå at altanerne forurenes af fuglene, samt af hensyn til bl.a. rotter, er det ikke tilladt at fodre fuglene hverken fra eller på altanerne, eller på udendørsarealerne. Ønsker man at anvende altanen til opbevaring af forskellige effekter, må disse ikke være synlige fra anlæg eller gade. Det er ikke tilladt at kravle op og ned ad altanbrystninger til stuealtanerne, da det sviner bygningerne til og ødelægger malingen Opgange og trapper Opgange, trapper og kældergange skal holdes fri. Der må derfor ikke stilles noget her, ej heller sko, støvler mv. Ophold og leg på trapperne samt i kældergangen må ikke finde sted. Rensning af tøj og fodtøj må ikke finde sted på trapperne. Det er ifølge lov NR 512 af d. 6. juni 2007 som trådte i kraft den 15. august 2007, ikke tilladt at ryge på trappeopgange, kældergange, elevatorer eller fællesvaskeri. Derudover er rygning og brug af åben ild i kældrene forbundet med en risiko for brand hvor du/i kan være årsag til meget alvorlige skader på dig/jer selv og dine naboer, samt på bygningen og dermed dit eget lejemål. Det er derfor strengt forbudt at ryge og bruge åben ild i kældrene Affald Vi skal også være med til at sørge for at der er gode og hygiejniske forhold ved skaktluger, i affaldsskakt og Storskraldsplads. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 5

6 Det gøres bl.a. ved: at indpakke alt affald omhyggeligt, før vi kaster det i affaldsskakten. Det er således uhyre vigtigt, at man ikke tømmer støvsuger eller lignende direkte i skakten; og at man sørger for ekstraordinær indpakning af vådt madaffald, bleer mv. at der kun kommes affald i skakten, som ikke vil sætte sig fast i skakten. Kom derfor ikke poser eller andet som ikke let går i affaldshullet at holde luge til affaldsskakt samt væg og gulv ved skakt ren. at luger til affaldsskaktene altid lukkes efter brug for derved at undgå luftgener. Affald, tom emballage og effekter fra oprydning må ikke henstilles i kældergangen ved affaldsskaktene, men skal bæres til Storskraldspladsen Storskraldspladsen Al andet affald og storskrald skal altid sorteres og placeres korrekt i henhold til skiltningerne og anvisninger omkring storskraldspladsen. Bemærk at det ikke er tilladt at aflevere husholdningsaffald på storskraldspladsen Hærværk / graffiti Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde foretage ødelæggelser. Skadesudbedring på bygningsdelene vil blive foretaget for vedkommende beboers regning. 4. LYDFORHOLD I Lundtofteparkens bygninger er der meget lydt. Vi bliver derfor nødt til at overholde nogle enkle leveregler. Alle reglerne er lavet for at vi kan leve så godt som muligt sammen i bebyggelsen. Derfor: skal vandhanerne i tidsrummet mellem kl og kl benyttes med forsigtighed og med hensyntagen til de øvrige beboere. er det ikke tilladt, at benytte vaskemaskiner og eller opvaskemaskiner i tidsrummet mellem kl og i hverdage og mellem kl og lørdag og søndage gælder kun for vaskemaskiner. Der er ingen ændringer sket med hensyn til reglerne for sluttidspunktet for brug af opvaskemaskiner. installation af vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler i lejemålet må kun finde sted, såfremt skriftlig tilladelse er indhentet hos ejendomskontoret forinden. skal radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende benyttes med hensyntagen til de øvrige beboere, og må som hovedregel kun høres i egen lejlighed. Specielt i tidsrummet mellem kl og kl er dette absolut påkrævet. må musikøvelser kun foretages på hverdage mellem kl og kl må boring i vægge og andet støjende arbejde foretages på hverdage mellem kl og kl , på lørdage mellem kl og kl og på søn- og helligdage mellem kl og kl skal maskiner, støjende legetøj og lignende anbringes på underlag, så de støjer mindst muligt. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 6

7 skal du sørge for at orientere de omkringboende (naboer i egen og naboopgangene, genboer, overboere, underboere) når der holdes fest. Og tag i øvrigt hensyn ved at skrue ned for lyden ud på aftenen. Og sørg altid for at højrøstet adfærd ikke generer dine naboer i opgangen 5. UTÆTHEDER, VINDUER, DØRE, TOILETTER OG LIGNENDE. Er der utætheder i forbindelse med WC, vandrør, radiatorrør, faldstammer eller lignende, skal beboeren give ejendomskontoret besked så hurtigt som muligt, så vi kan få det lavet. Det samme gælder ved indslag af regn eller sne, og ved skader på ejendommens inventar (ruder, døre eller lignende). Beboerne skal straks fortælle ejendomskontoret, hvis ruder i lejlighedens og i kælderrummenes vinduer går i stykker eller er punkteret. I vintersæsonen skal vinduerne i kælderrummene holdes lukket Lukning af døre Alle døre, der har automatiske dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende mellem dørens kant og ramme. Ved ind- og udflytning må man naturligvis gerne anvende de dørholdere, som indgangsdørene er forsynede med. 5.2 Barnevognsrum og kælderrum Barnevognsrum og kælderrum skal altid være aflåst, også selvom rummene ikke benyttes. 6. HUSDYR I Lundtofteparken er det tilladt at holde følgende husdyr: 1 stk. kat (kun indekat er tilladt dette er besluttet ved urafstemning d. 30. marts 2001) Mindre burdyr Det skal bemærkes, at burdyrholdet ikke må føre til misligholdelse af lejemålet eller være til gene for de øvrige beboere. Øvrigt husdyrhold er ikke tilladt, og vil blive betragtet som en overtrædelse af hus- og haveordenen. Det er dog tilladt at passe hund i max 4 uger indenfor 12 på hinanden følgende måneder (dette ifølge beslutning på afdelingsmødet den 13. november 2012). Tilladelse til dette skal dog forinden indhentes på ejendomskontoret. Kommerciel avl og opdræt af dyr i og uden for boligen må ikke finde sted i Lundtofteparken. 7. BRUG AF VASKERIET Kun beboere i Lundtofteparken har ret til brug af vaskeriet. Ved benyttelse af vaskeriet gælder følgende regler: Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 7

8 Den enkelte bruger er ansvarlig for, at vaskeriet efterlades rent og pænt Fnugristen i tørretumbleren renses efter endt brug Vinduer og døre lukkes af den til enhver tid seneste bruger Husdyr må ikke medbringes Leg og støj må ikke finde sted i vaskeriet Tøj og andre effekter, der henligger i vaskeriet i mere end 24 timer, vil uden ansvar blive fjernet på ejendomskontoret foranledning Ikke afhentet tøj og effekter vil herefter blive destrueret Tøjvognene må ikke fjernes fra vaskerierne Det skal bemærkes at misbrug af vaskeriet, eller overtrædelse af ordensreglerne kan medføre spærring af vaskekort, så der ikke er adgang til vaskeriet og til brug af maskinerne. 8. HVIS DU OVERTRÆDER HUS- OG HAVEORDENEN Du skal overholde hus- og haveordenen. Hvis du ikke gør det, kan det betyde en påtale. Hvis du fortsat overtræder hus- og haveordenen, selv efter det er blevet påtalt, kan det medføre opsigelse af lejemålet. Bemærk endvidere at du som beboer skal efterkomme udlejers rimelige anvisninger, der har til formål at sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 8

9 Afd 4 Lundtofteparken Boligorganisationen Samvirke RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 9

10 RÅDERETTEN: TILPAS DIN BOLIG TIL DINE BEHOV! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din afdeling og af bestyrelsen for dit boligselskab. Hvis du mener, at der skal ændres på reglerne, så kan du stille det som forslag til afdelingsmødet. FORBEDRINGER OG FORANDRINGER I reglerne om råderet skelnes der mellem forbedringer og forandringer. Hvis du udfører en forbedring af boligen, så betyder det: At du ikke skal føre forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter. At du vil være berettiget til en økonomisk godtgørelse, hvis du flytter inden for en nærmere bestemt periode. Hvis du udfører en forandring af din bolig, så betyder det: At der kan blive stillet krav om, at du fører forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter (retableringspligt). At du ikke vil være berettiget til økonomisk godtgørelse, når du flytter. UDENFOR ELLER INDENFOR BOLIGEN. I reglerne om råderet skelner man også mellem arbejder, der udføres udenfor og indenfor boligen. Reglerne for at forandre eller forbedre udenfor boligen (f.eks. i haven) fastsættes af afdelingsmødet. Hvis afdelingsmødet ikke har godkendt, at man f.eks. må opsætte udestuer eller overdække sin hoveddør, så er det ganske enkelt ikke tilladt. Hvis du derimod ønsker at bygge om indenfor boligen, så er det dit boligselskab, der skal tage stilling til ansøgningen. Afdelingsmødet i din afdeling kan godt fastsætte nogle retningslinier, men hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til, om man f.eks. må bygge en hems i boligen, så er det op til boligselskabet at tage stilling til forholdet. INSTALLATIONER, DER IKKE ER OMFATTET AF RÅDERETTEN. Hvis du ønsker at installere f.eks. hårde hvidevarer i din bolig, så kan du ikke bruge råderettens regler. Du skal i stedet bruge den såkaldte installationsret. Installationsretten giver dig ret til at installere f.eks. vaske- eller opvaskemaskine i din bolig. Du ejer selv de installationer, som udføres efter disse regler. Du står selv for al vedligeholdelse og du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på ejendommen som følge af installationerne. Der kan derfor blive stillet krav om, at du tegner de fornødne forsikringer. Når du flytter, skal hvidevarerne fjernes, og der kan blive stillet krav om retablering, hvis du f.eks. har fjernet et køkkenskab for at få plads til en vaskemaskine. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 10

11 Boligselskabet kan kun modsætte sig installationen, hvis f.eks. el- eller afløbskapaciteten er for ringe. HVAD SKAL DU GØRE? Uanset, om du vil forandre eller forbedre din bolig og uanset, om du bruger råderetten eller installationsretten, så skal du anvende følgende fremgangsmåde: 1. Du skal skriftlig meddele ejendomskontoret, hvilke arbejder du kunne tænke dig at udføre. 2. Ejendomskontoret sender din henvendelse videre til DAB, som behandler sagen eventuelt i samarbejde med bestyrelsen for dit boligselskab. 3. Du modtager tilladelse eller afslag fra DAB. En tilladelse vil normalt også indeholde en nærmere beskrivelse af de krav og betingelser, som boligselskabet stiller 4. Arbejderne må ikke sættes i gang, før du har modtaget en tilladelse. 5. Hvis du ikke har modtaget svar fra DAB indenfor 8 uger (juli måned undtaget), så kan du betragte det som en tilladelse til at gennemføre arbejderne. Dette gælder dog ikke for arbejder efter installationsretten, hvor du skal have skriftlig godkendelse. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 11

12 HVILKE REGLER GÆLDER I DIN AFDELING? Forbedringer I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du vil forbedre din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forbedring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Den nuværende installation og/eller bygningsdel kan have en værdi, som vil blive modregnet i dine udgifter til forbedringen. C. Forbedringen giver afdelingen øgede udgifter til vedligeholdelse og/eller forsikring. Du skal betale disse udgifter gennem et månedligt tillæg til huslejen eller en forhøjelse af din månedlige husleje. D. Alle forbedringsarbejder giver dig ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter, men din godtgørelse reduceres år for år. Nogle arbejder afskrives over 10 år, mens andre giver ret til godtgørelse i op til 20 år. I kolonne D er afskrivningsperioden angivet. Forbedringer indenfor boligen A B C D Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler, vandbesparende foranstaltninger og lignende. X 20 år. Modernisering af elinstallationer X 20 år. Forbedring af køkken - undtaget hårde hvidevarer, samt nødvendig flytning af skillevægge. X X 10 år. Forbedring af bad/toilet inklusiv nødvendig flytning af skillevægge. X X 15 år. Såfremt der i forbindelse med ovennævnte forbedringer i køkken/bad/toilet, sker en nedtagning/opsætning af skillevægge som resulterer i en permanent ændring af antal rum i boligen, kræves en kommunal godkendelse af arbejdet. X Hvis du ønsker at foretage forbedringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forbedringer udenfor boligen A B C D Afdelingsmødet har ikke fastsat bestemmelser herfor. Hvis du ønsker at foretage forbedringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Forandringer. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 12

13 I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du ønsker at forandre noget i eller ved din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forandring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Hvis du udfører denne forandring, så skal du ikke retablere ved fraflytning. C. Hvis du udfører denne forandring, så skal du retablere ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. D. Der kan stilles krav om indbetaling af et depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifterne ved fraflytning. Forandringer indenfor boligen A B C D Permanent nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge. X X Midlertidig nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge. X X Hvis du ønsker at foretage forandringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forandringer udenfor boligen A B C D Opsætning af parabol efter nærmere anvisning fra ejendomskontoret. Der kan kun gives tilladelse til opsætning af parabol, såfremt der ikke er andre muligheder for at modtage de ønskede programmer fx via en selector. Tilladelse til parabol vil afhænge af de til enhver tid værende muligheder for programforsyning og valg af programsammensætning i afdelingen. Opsætning af markise og solsejl efter nærmere anvisning fra organisationen. Spørg på ejendomskontoret. Opsætning af indvendige altankasser efter nærmere anvisning fra organisationen. Spørg på ejendomskontoret. X X X Hvis du ønsker at foretage forandringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Al vedligeholdelse af forandringer udenfor boligen påhviler den enkelte lejer. Boligselskabet kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. ØKONOMISK GODTGØRELSE VED FRAFLYTNING Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 13

14 Hvis du har udført forbedringer af din bolig, så har du mulighed for at få økonomisk godtgørelse, når du flytter indenfor afskrivningsperioden. For at få godtgørelse, skal du overholde følgende regler: Forbedringsarbejdet skal anmeldes til ejendomskontoret og godkendes af DAB inden du går i gang. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig (spabade og massive granitbordplader kan f.eks. ikke forventes godkendt). Godtgørelse kan kun beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. Du kan ikke få godtgørelse for værdien af eget arbejde. Når arbejderne er udført, skal du udarbejde et foreløbigt byggeregnskab, som skal godkendes af DAB. Du kan få en regnskabsblanket på ejendomskontoret. Når DAB har godkendt regnskabet vil der blive udarbejdet et tillæg til din lejekontrakt. Først når du har underskrevet og returneret tillægget, vil du være berettiget til godtgørelse ved fraflytning. HVORDAN BEREGNES GODTGØRELSEN? Godtgørelsen beregnes på baggrund af dine dokumenterede udgifter til forbedringen (byggeregnskabet). Du kan maksimalt få godkendt et godtgørelsesbeløb på kr for dine forbedringer. Dette gælder uanset, om du udfører én eller flere forbedringer. Du kan få godtgørelse for flere forbedringer i samme bolig, selvom arbejderne ikke er udført samtidig, men den samlede godtgørelse kan aldrig overstige maksimumbeløbet. UDBETALING AF GODTGØRELSE. Godtgørelsen falder bort efter udløbet af den aftalte afskrivningsperiode. Godtgørelsen reduceres med lige store månedlige dele i afskrivningsperioden. Hvis afskrivningsperioden f.eks. er 10 år, så falder godtgørelsen med 1/120 pr. måned. Den kollektive råderet når afdelingen betaler! Afdelingsmødet kan beslutte at give beboerne mulighed for individuelt at forbedre deres boliger efter den kollektive råderet. I den kollektive råderet er det afdelingen, som betaler udgifterne til forbedringsarbejderne, og beboeren skal herefter betale et tillæg til huslejen i en nærmere fastsat periode. Ordninger af denne art skal godkendes af afdelingsmødet, af boligselskabets bestyrelse og af kommunen, inden de træder i kraft. I din afdeling er der mulighed for at foretage følgende forbedringsarbejder efter den kollektive råderet: 1 Beløbet indeksreguleres hvert år ved regnskabsårets begyndelse. Det angivne beløb gælder fra den 1. juli Kontakt ejendomskontoret eller DAB for oplysning om det aktuelle beløb i dit boligselskab. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 14

15 MODERNISERING AF KØKKEN * Afdelingen styrer byggesagen Beboerne vælger et standardkøkken, men der gives mulighed for individuelle ønsker for lågetyper, bordplader, skabsindretning m.v. Bestilling af køkkenelementer foretages gennem ejendomskontoret. Ejendomskontoret og DAB foretager en samlet bestilling og styrer forløbet med nedrivning, bestilling, opsætning og gennemgang af fejl og mangler i det renoverede køkken. Afdelingen betaler udgifterne op til kr , og der udarbejdes et lejetillæg på 20 år til lejemålets lejekontrakt. * I forbindelse med opsætning af nyt køkken, gennemfører afdelingen følgende vedligeholdelsesarbejder i hvert køkken: el-føring der lægges i vægge stik til opvaskemaskine vvs-rørføring der bliver lagt i vægge opsætning af glas-væv på vægge. Udgifterne til disse arbejder modregnes inden beregning af lejeforhøjelsen. * Arbejdet igangsættes individuelt efter beboernes ønske * Der optages et rentetilpasningslån med en løbetid på ca. 20 år, FlexLån F1T, hvor løbetiden for lånet varierer, hvorimod den månedlige ydelse er fast. * Lejeforhøjelsen beregnes individuelt for det enkelte lejemål, alt afhængig af de arbejder der er udført. Forhøjelsen bortfalder efter ca. 20 år, afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån. * Afdelingen kan maksimalt finansiere kr * Beløbet opskrives hvert år i takt med udviklingen i pristallet. * Udgifter herudover betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. * Ved brug af det maksimale beløb, bliver forhøjelsen ca. 785 kr. pr. måned * Forhøjelsen falder væk efter ca. 20 år MODERNISERING AF BADEVÆRELSE * Afdelingen styrer byggesagen Beboerne vælger fliser m.v., men der gives mulighed for individuelle ønsker. Bestilling af arbejdet foretages gennem ejendomskontoret. Ejendomskontoret og DAB foretager en samlet bestilling og styrer forløbet med nedrivning, bestilling, opsætning og gennemgang af fejl og mangler i det renoverede badeværelse. Afdelingen betaler udgifterne op til kr , og der udarbejdes et lejetillæg på 20 år til lejemålets lejekontrakt. * Arbejdet igangsættes individuelt efter beboernes ønske * Afdelingen gennemfører følgende vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med renoverering af badeværelserne: Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 15

16 el-føring der lægges i vægge vvs-rørføring der bliver lagt i vægge opsætning af glas-væv på vægge Beløbet modregnes inden beregning af lejeforhøjelsen. * Der optages et rentetilpasningslån med en løbetid på ca. 20 år, FlexLån F1T, hvor løbetiden for lånet varierer, hvorimod den månedlige ydelse er fast. * Lejeforhøjelsen beregnes individuelt for det enkelte lejemål, alt afhængig af de arbejder der er udført. Forhøjelsen bortfalder efter ca. 20 år, afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån. * Afdelingen kan maksimalt finansiere kr * Beløbet opskrives hvert år i takt med udviklingen i pristallet. * Udgifter herudover betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. * Ved brug af det maksimale beløb, bliver forhøjelsen ca. 785 kr. pr. måned * Forhøjelsen falder væk efter ca. 20 år PROCEDURE: * Tilbud indhentes i henhold til specifikationsliste. * Ansøgningsskema med tilladelse til bygningsmæssige ændringer afleveres sammen med specificeret tilbud og eventuel tegning. * DAB sender kontrakttillæg til accept og underskrift hos beboer. Underskriften på dette tillæg er bindende. * Ejendomskontoret sender standardbrev til leverandør, hvor det præciseres, at eventuelle andre arbejder, udover det afdelingen kan finansiere, skal afregnes direkte med beboeren. * Ejendomskontoret kontrollerer og godkender løsning og tilbud før kontrakt underskrives. * Kontraktindgåelse. * Udførelse af arbejdet. * Godkendelse af arbejdet og påtegning af regning v/ejendomskontoret. * DAB betaler regningen og opkræver lejetillæg i henhold til aftale. Yderligere oplysninger om disse ordninger kan fås på ejendomskontoret eller ses på afdelingens hjemmeside på Tilmelding sker på ejendomskontoret. REGLERNES GODKENDELSE OG IKRAFTTRÆDEN Råderetsreglerne for din afdeling er godkendt på afdelingsmøde den 28. februar 2006 og i boligselskabets bestyrelse den 15. marts Råderetsreglerne træder i kraft på datoen for godkendelse i selskabets bestyrelse. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 16

17 VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 17

18 Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 18

19 Reglementet gælder for alle afdelinger i Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby, dog undtaget Afd. 6 - Ungdomsboligerne Repræsentantskabsmødet i Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby har den 18. november 2000 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning godkendes af repræsentantskabet. Særlige aftaler om udvendig vedligeholdelse (punkt 2 b) er godkendt på afdelingsmødet på afd. 4 - Lundtofteparken den 28. februar 2006 Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 19

20 Vedligeholdelsesreglement a. Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved indflytning overtager du lejemålet normalistandsat. Det vil sige, at lejemålet er istandsat med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengjort efter håndværkere. Ved fraflytning betaler du for normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Du betaler alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Generelt Reglernes ikrafttræden a. Med virkning fra den 18. november 2000 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer Vedligeholdelsesreglem ent og lejekontrakt b. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten. Normalistandsættelse c. Ved fraflytning istandsættes boligens vægge og lofter med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering, og der rengøres efter håndværkerne. Nærmere om betaling herfor under afsnittet fraflytning. Beboerklagenævn d. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 20

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 29 af 33 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Rødovre almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Køge almennyttige Boligselskab Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Afsnit 8 - Råderets katalog Om mulighederne for Forbedringer / ændringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Vedtaget på Beboermøde den 24 august 2000

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Afdeling Kildemarken Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 3 Enggården, Skørping Boligselskab Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Afd. 60 Toldstrupsgade/Jyllandsparken Vedligeholdelsesreglement Pr. 01 december 2006 (Tilrettet den 24. maj 2017 i forhold til fusionen Alabu Bolig) Side 1 af 9 Vedligeholdelsesreglement Alabu

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere