Lundtofteparkens regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundtofteparkens regler"

Transkript

1 Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten er, at reglerne er blevet behandlet af alle interesserede beboere på et afdelingsmøde (også kaldet et beboermøde). At reglerne på den måde er godkendt af de beboere, der bor i din boligafdeling, betyder ikke, at du skal tage dem mindre alvorligt. Alle reglerne har deres udgangspunkt i den særlige lovgivning, der gælder for vores område. Afdelingen har 4 regelsæt og regelsættenes lovmæssige udgangspunkt er: Hus- og haveorden: Råderetskatalog: Vedligeholdelsesreglement: Vedligeholdelsesstandard: Lov om almene boliger. Kapitlet om beboerdemokrati. Lov om leje af almene boliger. Kapitlet om beboernes ret til at foretage installationer og forbedringer af boligen. Lov om leje af almene boliger. Kapitlet om vedligeholdelse og istandsættelse. Lov om leje af almene boliger. Kapitlet om vedligeholdelse og istandsættelse. Alle disse regler skal helst passe til hver enkelt boligafdeling og de mennesker, der bor i den. Er der noget, som du synes er uhensigtsmæssigt eller ikke passer længere, så gør din indflydelse gældende og få reglerne ændret. Det gør du ved at stille forslag herom til det ordinære afdelingsmøde det er beskrevet i vedtægterne for Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby, hvordan det foregår. Dato for godkendelse på afdelingsmøde: Hus- og haveorden: 13. november 2012 Råderetskatalog: 28. februar 2006 Vedligeholdelsesstandard: 21. oktober 2003 Vedligeholdelsesreglement: 18. november 2000 Vedl. reglement ændret 12. marts 2002 vedr. bytning af boliger Vedl. reglement ændret 28. februar 2006 vedr. punkt 2 B Vedl. reglement ændret 18. februar 2013 vedr. punkt 5 A Repræsentantskabsmøde i Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby: Administrationsselskab Ekspedition Telefax Postgiro Mandag onsdag Toftebæksvej 21, st. nr. 9 Finsensvej Kgs. Lyngby 2000 Frederiksberg Torsdag Telefon: Telefon: Internet-adresse: E-post: Side 1

2 HUS- OG HAVEORDEN FOR LUNDTOFTEPARKEN 1. HUS- OG HAVEORDEN. Fælles leveregler. Lundtofteparken udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn, social og kulturel baggrund. Det er vigtigt, at du som beboer tager størst muligt hensyn til dine medbeboere. Beboerne har selv indflydelse på de leveregler, der skal være i boligafdelingen og kan selv øve direkte indflydelse ved at fremsætte forslag til afdelingsmødet eller ved at sende forslag til afdelingsbestyrelsen. De regler, som beboerne i fællesskab beslutter skal være gældende har til formål, at gøre boligafdelingen til et godt sted at bo. Det skal være til gavn for børn og voksne og holde bygningerne, fællesområderne og friarealerne i en god stand med få udgifter til vedligeholdelse. Det er forældrenes pligt at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen kommer til at betale for hærværk, unødig slitage på bebyggelsen, fællesområderne, beplantningen m.v. Lejekontrakten danner sammen med boligorganisationens vedtægter, denne hus- og haveorden, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog og regler for udnyttelse af fælles faciliteter, grundlaget for aftalen mellem boligafdelingen og lejerne. Efter reglerne er beboerne forpligtet til at efterkomme rimelige påtaler til sikring af ro og orden i boligafdelingen. Overtrædelse af disse aftaler, som beboerne i afdelingen selv har vedtaget, samt grov tilsidesættelse af god skik og orden, vil i værste fald kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Hus og haveordenen er ikke noget, man som beboer tænker over i det daglige og sådan skal det heller ikke være. Men kommer det til uoverensstemmelser mellem beboerne i boligafdelingen, vil det være hus- og haveordenen, som danner grundlag for en påtale og i værste fald en opsigelse. Den vigtigste leveregel er: Tag hensyn til hinanden og bidrag selv til at Lundtofteparken bliver et godt sted at bo. 2. HAVEANLÆGGENE OG ALT DET UDENDØRS 2.1 Haveanlæggene Vi vil alle gerne bo i et pænt kvarter. Der er gjort og gøres meget for, at vi kan have en god bebyggelse. Værn derfor om vore græsplæner og beplantninger, så vi fortsat kan have en pæn bebyggelse. Der må ikke plukkes blomster eller grene af beplantningerne. Al affald skal altid placeres i respektive affaldsspande, glascontainer, papircontainere eller på Storskraldspladsen. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 2

3 2.2 Færdsel og parkering i Lundtofteparken Hele Lundtofteparken er vores eget område herunder også vejen. Det er derfor i beboernes egen interesse, at der er god orden i hele parken. Vi ønsker, at beboerne i alle aldre kan færdes trygt og sikkert i Lundtofteparken. Det er derfor ikke tilladt at køre på flisegangene hverken med bil, motorcykel eller knallert dette gælder ligeledes på fortovet ved butikkerne hvor det endvidere ikke er tilladt at køre på cykel.. Færdsel med bil og motorcykel er ikke tilladt på stierne ved Skoven og mellem børnehaven og bebyggelsen. I meget særlige tilfælde kan der gives tilladelse, og nøgle til spærrepælene kan (mod depositum) lånes på ejendomskontoret. 2.3 Parkering Der er indrettet parkeringspladser ved vejen i Lundtofteparken, på butikstorvet, overfor vaskeriet, samt foran bygningen Lundtoftegårdsvej Alle andre steder indenfor Lundtofteparkens områder må parkering IKKE ske, da det kan forhindre eventuelle udrykningskøretøjer mv. i at komme frem. Parkering af motorkøretøjer med en total egenvægt på over 3500 kg. er i Lundtofteparken kun tilladt på Butikstorvet. Længerevarende parkering i Lundtofteparken (mere end 2 dage) er alene forbeholdt beboerne i Lundtofteparken. 2.4 Cykler, knallerter og barnevogne Cykler og knallerter kan stilles i cykelstativerne eller i de kælderrum, der er beregnet dertil. Alle andre steder er det generende for beboerne, at der parkeres. Det er af hensyn til beplantninger og bygninger ikke tilladt at stille cykler og lignende i hække eller buske eller op ad bygningerne. Barnevogne kan også stilles i de kælderrum, der er beregnet til barnevogne, cykler og knallerter. Cykler, knallerter og barnevogne skal tages ned i kældrene ad de udvendige kældertrapper. Vore hovedindgangsdøre vil alt for hurtigt blive medtaget, hvis man bærer barnevogne m.v. ned ad denne vej. Dette er derfor ikke tilladt. Reparation af motordrevne maskiner/køretøjer og lignende, samt påfyldning af benzin må på grund af brandfaren ikke foregå indendørs / kælderetagen. 2.5 Oprydning i kældre Der ryddes op med jævne mellemrum i de kælderrum, der er beregnet til cykler, knallerter og barnevogne. Det henstilles derfor til beboerne at stille disse ind i lejlighedernes eget kælderrum. 2.6 Brug haveanlægget og legepladserne! Vort haveanlæg er og skal være et godt sted at opholde sig for beboerne i alle aldre. Som hovedregel er enhver aktivitet tilladt, under hensyntagen til de øvrige beboere. Det er således naturligvis tilladt at bruge legepladserne efter deres formål. Det er også tilladt at lave forskellige former for leg i haveanlægget, når det blot ikke forsætligt ødelægger beplantninger og anlæg. Af hensyn til aftenroen skal al støjende leg ophøre ved mørkets frembrud dog senest kl Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 3

4 Større boldspil, fodbold, rundbold og lign. må kun foregå på de direkte udpegede boldspilarealer. Brug af bue og pil samt affyring af luftgeværer, splatterpistoler o.lign. er forbudt. Brug af grill er tilladt i haveanlægget, der hvor det ikke støder op til altaner/vinduer, og derfor ikke generer de omkringboende Hold god orden! Legesager, tricykler og lignende skal fjernes, når mørket falder på; dog senest kl. 22:00 Man skal naturligvis rydde op og gøre rent efter sig, når man har benyttet haveanlægget. Bliver der ikke ryddet op/gjort rent, eller er anlægget blevet beskadiget med fortsat eller ved grov uagtsomhed, bliver oprydning/rengøring/genopretning foretaget for vedkommende beboers regning. 2.8 Bankestativer. Der er flere steder i anlægget opsat bankestativer til tæppebankning. Her kan beboerne banke deres tæpper der må derimod ikke renses/bankes tæpper, duge mv. fra vinduer, trappereposer eller fra altaner. 2.9 GRILL-PLADSERNE Benyttelse af grillpladserne. Grillpladserne er til fri afbenyttelse for alle beboere i Lundtofteparken og deres gæster. Ikke herboende må derfor kun benytte grillpladserne, når de er gæster hos beboere i Lundtofteparken. Oprydning. Efter benyttelse af grillpladsen skal grill, borde og det benyttede område i øvrigt ryddes for affald. Bordene må ikke fjernes fra grillpladserne. Alt affald skal smides i de opstillede skraldespande. Dog skal madrester være forsvarligt Indpakket, og der må ikke efterlades madrester mv. på arealerne. Ingen reservation! Grillpladserne og samtlige bænke på vore områder, er til for alle Lundtofteparkens beboere. Grillen er så stor, at der kan grilles til ganske mange personer samtidig, så der er rigelig mulighed for at der kan være flere selskaber samtidig. Pas på vores grillpladser. Værn om vores grillpladser. De er opført for at Lundtofteparkens beboere kan have glæde af dem i mange år. Hvis nogen beboer mod forventning udsætter grillen, grillpladsen og de tilhørende faciliteter for hærværk vil oprydning/rengøring/genopretning blive foretaget for vedkommende beboers regning. 3. HUSENE Antenner Vi har bolignet i Lundtofteparken. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler uden forudgående tilladelse fra ejendomskontoret. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 4

5 3.2. Altaner Altangulvene har fået en specialoverflade, der beskytter betonen. Altanerne - herunder vægge, lofter og gulve, hører til den udvendige bygningsvedligeholdelse, og de må derfor ikke repareres eller males af beboerne. Er der opstået skader eller et særligt vedligeholdelsesbehov på din altan, så skal du melde dette til ejendomskontoret. Der må ikke anvendes ting, der er spidse eller skarpe, så specialoverfladen bliver hullet. Dette nedsætter betonens levetid. Man må ikke grille på altanerne, da det kan genere omkringboende. Derimod må man gerne grille i haveanlægget; naturligvis under hensyntagen til øvrige beboer hvilket i praksis betyder, at det ikke må foregå tæt på bygningerne, så mados og grillrøg ryger ind på altanerne og vinduerne. Man må gerne opsætte altankasser, markiser og solsejl, når man følger anvisningerne fra administrationen. For altankasser gælder, at de skal opsættes indvendigt på altanen. Hvis man har behov for at tørre tøj på altanen, skal det ske sådan, at det ikke er synligt fra anlæg eller gade, og at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er naturligvis ikke tilladt at udkaste affald, cigaretskod mv. fra altanerne. Juletræer må dog gerne bortskaffes ved udkastning fra altanerne, når dette gøres efter den af ejendomskontoret anviste måde. Ligeledes at det strengt forbudt at affyre fyrværkeri fra altaner, opgange og kældre. For at undgå at altanerne forurenes af fuglene, samt af hensyn til bl.a. rotter, er det ikke tilladt at fodre fuglene hverken fra eller på altanerne, eller på udendørsarealerne. Ønsker man at anvende altanen til opbevaring af forskellige effekter, må disse ikke være synlige fra anlæg eller gade. Det er ikke tilladt at kravle op og ned ad altanbrystninger til stuealtanerne, da det sviner bygningerne til og ødelægger malingen Opgange og trapper Opgange, trapper og kældergange skal holdes fri. Der må derfor ikke stilles noget her, ej heller sko, støvler mv. Ophold og leg på trapperne samt i kældergangen må ikke finde sted. Rensning af tøj og fodtøj må ikke finde sted på trapperne. Det er ifølge lov NR 512 af d. 6. juni 2007 som trådte i kraft den 15. august 2007, ikke tilladt at ryge på trappeopgange, kældergange, elevatorer eller fællesvaskeri. Derudover er rygning og brug af åben ild i kældrene forbundet med en risiko for brand hvor du/i kan være årsag til meget alvorlige skader på dig/jer selv og dine naboer, samt på bygningen og dermed dit eget lejemål. Det er derfor strengt forbudt at ryge og bruge åben ild i kældrene Affald Vi skal også være med til at sørge for at der er gode og hygiejniske forhold ved skaktluger, i affaldsskakt og Storskraldsplads. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 5

6 Det gøres bl.a. ved: at indpakke alt affald omhyggeligt, før vi kaster det i affaldsskakten. Det er således uhyre vigtigt, at man ikke tømmer støvsuger eller lignende direkte i skakten; og at man sørger for ekstraordinær indpakning af vådt madaffald, bleer mv. at der kun kommes affald i skakten, som ikke vil sætte sig fast i skakten. Kom derfor ikke poser eller andet som ikke let går i affaldshullet at holde luge til affaldsskakt samt væg og gulv ved skakt ren. at luger til affaldsskaktene altid lukkes efter brug for derved at undgå luftgener. Affald, tom emballage og effekter fra oprydning må ikke henstilles i kældergangen ved affaldsskaktene, men skal bæres til Storskraldspladsen Storskraldspladsen Al andet affald og storskrald skal altid sorteres og placeres korrekt i henhold til skiltningerne og anvisninger omkring storskraldspladsen. Bemærk at det ikke er tilladt at aflevere husholdningsaffald på storskraldspladsen Hærværk / graffiti Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde foretage ødelæggelser. Skadesudbedring på bygningsdelene vil blive foretaget for vedkommende beboers regning. 4. LYDFORHOLD I Lundtofteparkens bygninger er der meget lydt. Vi bliver derfor nødt til at overholde nogle enkle leveregler. Alle reglerne er lavet for at vi kan leve så godt som muligt sammen i bebyggelsen. Derfor: skal vandhanerne i tidsrummet mellem kl og kl benyttes med forsigtighed og med hensyntagen til de øvrige beboere. er det ikke tilladt, at benytte vaskemaskiner og eller opvaskemaskiner i tidsrummet mellem kl og i hverdage og mellem kl og lørdag og søndage gælder kun for vaskemaskiner. Der er ingen ændringer sket med hensyn til reglerne for sluttidspunktet for brug af opvaskemaskiner. installation af vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler i lejemålet må kun finde sted, såfremt skriftlig tilladelse er indhentet hos ejendomskontoret forinden. skal radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende benyttes med hensyntagen til de øvrige beboere, og må som hovedregel kun høres i egen lejlighed. Specielt i tidsrummet mellem kl og kl er dette absolut påkrævet. må musikøvelser kun foretages på hverdage mellem kl og kl må boring i vægge og andet støjende arbejde foretages på hverdage mellem kl og kl , på lørdage mellem kl og kl og på søn- og helligdage mellem kl og kl skal maskiner, støjende legetøj og lignende anbringes på underlag, så de støjer mindst muligt. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 6

7 skal du sørge for at orientere de omkringboende (naboer i egen og naboopgangene, genboer, overboere, underboere) når der holdes fest. Og tag i øvrigt hensyn ved at skrue ned for lyden ud på aftenen. Og sørg altid for at højrøstet adfærd ikke generer dine naboer i opgangen 5. UTÆTHEDER, VINDUER, DØRE, TOILETTER OG LIGNENDE. Er der utætheder i forbindelse med WC, vandrør, radiatorrør, faldstammer eller lignende, skal beboeren give ejendomskontoret besked så hurtigt som muligt, så vi kan få det lavet. Det samme gælder ved indslag af regn eller sne, og ved skader på ejendommens inventar (ruder, døre eller lignende). Beboerne skal straks fortælle ejendomskontoret, hvis ruder i lejlighedens og i kælderrummenes vinduer går i stykker eller er punkteret. I vintersæsonen skal vinduerne i kælderrummene holdes lukket Lukning af døre Alle døre, der har automatiske dørlukkere, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende mellem dørens kant og ramme. Ved ind- og udflytning må man naturligvis gerne anvende de dørholdere, som indgangsdørene er forsynede med. 5.2 Barnevognsrum og kælderrum Barnevognsrum og kælderrum skal altid være aflåst, også selvom rummene ikke benyttes. 6. HUSDYR I Lundtofteparken er det tilladt at holde følgende husdyr: 1 stk. kat (kun indekat er tilladt dette er besluttet ved urafstemning d. 30. marts 2001) Mindre burdyr Det skal bemærkes, at burdyrholdet ikke må føre til misligholdelse af lejemålet eller være til gene for de øvrige beboere. Øvrigt husdyrhold er ikke tilladt, og vil blive betragtet som en overtrædelse af hus- og haveordenen. Det er dog tilladt at passe hund i max 4 uger indenfor 12 på hinanden følgende måneder (dette ifølge beslutning på afdelingsmødet den 13. november 2012). Tilladelse til dette skal dog forinden indhentes på ejendomskontoret. Kommerciel avl og opdræt af dyr i og uden for boligen må ikke finde sted i Lundtofteparken. 7. BRUG AF VASKERIET Kun beboere i Lundtofteparken har ret til brug af vaskeriet. Ved benyttelse af vaskeriet gælder følgende regler: Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 7

8 Den enkelte bruger er ansvarlig for, at vaskeriet efterlades rent og pænt Fnugristen i tørretumbleren renses efter endt brug Vinduer og døre lukkes af den til enhver tid seneste bruger Husdyr må ikke medbringes Leg og støj må ikke finde sted i vaskeriet Tøj og andre effekter, der henligger i vaskeriet i mere end 24 timer, vil uden ansvar blive fjernet på ejendomskontoret foranledning Ikke afhentet tøj og effekter vil herefter blive destrueret Tøjvognene må ikke fjernes fra vaskerierne Det skal bemærkes at misbrug af vaskeriet, eller overtrædelse af ordensreglerne kan medføre spærring af vaskekort, så der ikke er adgang til vaskeriet og til brug af maskinerne. 8. HVIS DU OVERTRÆDER HUS- OG HAVEORDENEN Du skal overholde hus- og haveordenen. Hvis du ikke gør det, kan det betyde en påtale. Hvis du fortsat overtræder hus- og haveordenen, selv efter det er blevet påtalt, kan det medføre opsigelse af lejemålet. Bemærk endvidere at du som beboer skal efterkomme udlejers rimelige anvisninger, der har til formål at sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 8

9 Afd 4 Lundtofteparken Boligorganisationen Samvirke RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 9

10 RÅDERETTEN: TILPAS DIN BOLIG TIL DINE BEHOV! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din afdeling og af bestyrelsen for dit boligselskab. Hvis du mener, at der skal ændres på reglerne, så kan du stille det som forslag til afdelingsmødet. FORBEDRINGER OG FORANDRINGER I reglerne om råderet skelnes der mellem forbedringer og forandringer. Hvis du udfører en forbedring af boligen, så betyder det: At du ikke skal føre forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter. At du vil være berettiget til en økonomisk godtgørelse, hvis du flytter inden for en nærmere bestemt periode. Hvis du udfører en forandring af din bolig, så betyder det: At der kan blive stillet krav om, at du fører forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter (retableringspligt). At du ikke vil være berettiget til økonomisk godtgørelse, når du flytter. UDENFOR ELLER INDENFOR BOLIGEN. I reglerne om råderet skelner man også mellem arbejder, der udføres udenfor og indenfor boligen. Reglerne for at forandre eller forbedre udenfor boligen (f.eks. i haven) fastsættes af afdelingsmødet. Hvis afdelingsmødet ikke har godkendt, at man f.eks. må opsætte udestuer eller overdække sin hoveddør, så er det ganske enkelt ikke tilladt. Hvis du derimod ønsker at bygge om indenfor boligen, så er det dit boligselskab, der skal tage stilling til ansøgningen. Afdelingsmødet i din afdeling kan godt fastsætte nogle retningslinier, men hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til, om man f.eks. må bygge en hems i boligen, så er det op til boligselskabet at tage stilling til forholdet. INSTALLATIONER, DER IKKE ER OMFATTET AF RÅDERETTEN. Hvis du ønsker at installere f.eks. hårde hvidevarer i din bolig, så kan du ikke bruge råderettens regler. Du skal i stedet bruge den såkaldte installationsret. Installationsretten giver dig ret til at installere f.eks. vaske- eller opvaskemaskine i din bolig. Du ejer selv de installationer, som udføres efter disse regler. Du står selv for al vedligeholdelse og du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på ejendommen som følge af installationerne. Der kan derfor blive stillet krav om, at du tegner de fornødne forsikringer. Når du flytter, skal hvidevarerne fjernes, og der kan blive stillet krav om retablering, hvis du f.eks. har fjernet et køkkenskab for at få plads til en vaskemaskine. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 10

11 Boligselskabet kan kun modsætte sig installationen, hvis f.eks. el- eller afløbskapaciteten er for ringe. HVAD SKAL DU GØRE? Uanset, om du vil forandre eller forbedre din bolig og uanset, om du bruger råderetten eller installationsretten, så skal du anvende følgende fremgangsmåde: 1. Du skal skriftlig meddele ejendomskontoret, hvilke arbejder du kunne tænke dig at udføre. 2. Ejendomskontoret sender din henvendelse videre til DAB, som behandler sagen eventuelt i samarbejde med bestyrelsen for dit boligselskab. 3. Du modtager tilladelse eller afslag fra DAB. En tilladelse vil normalt også indeholde en nærmere beskrivelse af de krav og betingelser, som boligselskabet stiller 4. Arbejderne må ikke sættes i gang, før du har modtaget en tilladelse. 5. Hvis du ikke har modtaget svar fra DAB indenfor 8 uger (juli måned undtaget), så kan du betragte det som en tilladelse til at gennemføre arbejderne. Dette gælder dog ikke for arbejder efter installationsretten, hvor du skal have skriftlig godkendelse. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 11

12 HVILKE REGLER GÆLDER I DIN AFDELING? Forbedringer I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du vil forbedre din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forbedring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Den nuværende installation og/eller bygningsdel kan have en værdi, som vil blive modregnet i dine udgifter til forbedringen. C. Forbedringen giver afdelingen øgede udgifter til vedligeholdelse og/eller forsikring. Du skal betale disse udgifter gennem et månedligt tillæg til huslejen eller en forhøjelse af din månedlige husleje. D. Alle forbedringsarbejder giver dig ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter, men din godtgørelse reduceres år for år. Nogle arbejder afskrives over 10 år, mens andre giver ret til godtgørelse i op til 20 år. I kolonne D er afskrivningsperioden angivet. Forbedringer indenfor boligen A B C D Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler, vandbesparende foranstaltninger og lignende. X 20 år. Modernisering af elinstallationer X 20 år. Forbedring af køkken - undtaget hårde hvidevarer, samt nødvendig flytning af skillevægge. X X 10 år. Forbedring af bad/toilet inklusiv nødvendig flytning af skillevægge. X X 15 år. Såfremt der i forbindelse med ovennævnte forbedringer i køkken/bad/toilet, sker en nedtagning/opsætning af skillevægge som resulterer i en permanent ændring af antal rum i boligen, kræves en kommunal godkendelse af arbejdet. X Hvis du ønsker at foretage forbedringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forbedringer udenfor boligen A B C D Afdelingsmødet har ikke fastsat bestemmelser herfor. Hvis du ønsker at foretage forbedringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Forandringer. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 12

13 I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du ønsker at forandre noget i eller ved din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forandring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Hvis du udfører denne forandring, så skal du ikke retablere ved fraflytning. C. Hvis du udfører denne forandring, så skal du retablere ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. D. Der kan stilles krav om indbetaling af et depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifterne ved fraflytning. Forandringer indenfor boligen A B C D Permanent nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge. X X Midlertidig nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge. X X Hvis du ønsker at foretage forandringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forandringer udenfor boligen A B C D Opsætning af parabol efter nærmere anvisning fra ejendomskontoret. Der kan kun gives tilladelse til opsætning af parabol, såfremt der ikke er andre muligheder for at modtage de ønskede programmer fx via en selector. Tilladelse til parabol vil afhænge af de til enhver tid værende muligheder for programforsyning og valg af programsammensætning i afdelingen. Opsætning af markise og solsejl efter nærmere anvisning fra organisationen. Spørg på ejendomskontoret. Opsætning af indvendige altankasser efter nærmere anvisning fra organisationen. Spørg på ejendomskontoret. X X X Hvis du ønsker at foretage forandringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Al vedligeholdelse af forandringer udenfor boligen påhviler den enkelte lejer. Boligselskabet kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. ØKONOMISK GODTGØRELSE VED FRAFLYTNING Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 13

14 Hvis du har udført forbedringer af din bolig, så har du mulighed for at få økonomisk godtgørelse, når du flytter indenfor afskrivningsperioden. For at få godtgørelse, skal du overholde følgende regler: Forbedringsarbejdet skal anmeldes til ejendomskontoret og godkendes af DAB inden du går i gang. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig (spabade og massive granitbordplader kan f.eks. ikke forventes godkendt). Godtgørelse kan kun beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. Du kan ikke få godtgørelse for værdien af eget arbejde. Når arbejderne er udført, skal du udarbejde et foreløbigt byggeregnskab, som skal godkendes af DAB. Du kan få en regnskabsblanket på ejendomskontoret. Når DAB har godkendt regnskabet vil der blive udarbejdet et tillæg til din lejekontrakt. Først når du har underskrevet og returneret tillægget, vil du være berettiget til godtgørelse ved fraflytning. HVORDAN BEREGNES GODTGØRELSEN? Godtgørelsen beregnes på baggrund af dine dokumenterede udgifter til forbedringen (byggeregnskabet). Du kan maksimalt få godkendt et godtgørelsesbeløb på kr for dine forbedringer. Dette gælder uanset, om du udfører én eller flere forbedringer. Du kan få godtgørelse for flere forbedringer i samme bolig, selvom arbejderne ikke er udført samtidig, men den samlede godtgørelse kan aldrig overstige maksimumbeløbet. UDBETALING AF GODTGØRELSE. Godtgørelsen falder bort efter udløbet af den aftalte afskrivningsperiode. Godtgørelsen reduceres med lige store månedlige dele i afskrivningsperioden. Hvis afskrivningsperioden f.eks. er 10 år, så falder godtgørelsen med 1/120 pr. måned. Den kollektive råderet når afdelingen betaler! Afdelingsmødet kan beslutte at give beboerne mulighed for individuelt at forbedre deres boliger efter den kollektive råderet. I den kollektive råderet er det afdelingen, som betaler udgifterne til forbedringsarbejderne, og beboeren skal herefter betale et tillæg til huslejen i en nærmere fastsat periode. Ordninger af denne art skal godkendes af afdelingsmødet, af boligselskabets bestyrelse og af kommunen, inden de træder i kraft. I din afdeling er der mulighed for at foretage følgende forbedringsarbejder efter den kollektive råderet: 1 Beløbet indeksreguleres hvert år ved regnskabsårets begyndelse. Det angivne beløb gælder fra den 1. juli Kontakt ejendomskontoret eller DAB for oplysning om det aktuelle beløb i dit boligselskab. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 14

15 MODERNISERING AF KØKKEN * Afdelingen styrer byggesagen Beboerne vælger et standardkøkken, men der gives mulighed for individuelle ønsker for lågetyper, bordplader, skabsindretning m.v. Bestilling af køkkenelementer foretages gennem ejendomskontoret. Ejendomskontoret og DAB foretager en samlet bestilling og styrer forløbet med nedrivning, bestilling, opsætning og gennemgang af fejl og mangler i det renoverede køkken. Afdelingen betaler udgifterne op til kr , og der udarbejdes et lejetillæg på 20 år til lejemålets lejekontrakt. * I forbindelse med opsætning af nyt køkken, gennemfører afdelingen følgende vedligeholdelsesarbejder i hvert køkken: el-føring der lægges i vægge stik til opvaskemaskine vvs-rørføring der bliver lagt i vægge opsætning af glas-væv på vægge. Udgifterne til disse arbejder modregnes inden beregning af lejeforhøjelsen. * Arbejdet igangsættes individuelt efter beboernes ønske * Der optages et rentetilpasningslån med en løbetid på ca. 20 år, FlexLån F1T, hvor løbetiden for lånet varierer, hvorimod den månedlige ydelse er fast. * Lejeforhøjelsen beregnes individuelt for det enkelte lejemål, alt afhængig af de arbejder der er udført. Forhøjelsen bortfalder efter ca. 20 år, afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån. * Afdelingen kan maksimalt finansiere kr * Beløbet opskrives hvert år i takt med udviklingen i pristallet. * Udgifter herudover betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. * Ved brug af det maksimale beløb, bliver forhøjelsen ca. 785 kr. pr. måned * Forhøjelsen falder væk efter ca. 20 år MODERNISERING AF BADEVÆRELSE * Afdelingen styrer byggesagen Beboerne vælger fliser m.v., men der gives mulighed for individuelle ønsker. Bestilling af arbejdet foretages gennem ejendomskontoret. Ejendomskontoret og DAB foretager en samlet bestilling og styrer forløbet med nedrivning, bestilling, opsætning og gennemgang af fejl og mangler i det renoverede badeværelse. Afdelingen betaler udgifterne op til kr , og der udarbejdes et lejetillæg på 20 år til lejemålets lejekontrakt. * Arbejdet igangsættes individuelt efter beboernes ønske * Afdelingen gennemfører følgende vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med renoverering af badeværelserne: Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 15

16 el-føring der lægges i vægge vvs-rørføring der bliver lagt i vægge opsætning af glas-væv på vægge Beløbet modregnes inden beregning af lejeforhøjelsen. * Der optages et rentetilpasningslån med en løbetid på ca. 20 år, FlexLån F1T, hvor løbetiden for lånet varierer, hvorimod den månedlige ydelse er fast. * Lejeforhøjelsen beregnes individuelt for det enkelte lejemål, alt afhængig af de arbejder der er udført. Forhøjelsen bortfalder efter ca. 20 år, afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån. * Afdelingen kan maksimalt finansiere kr * Beløbet opskrives hvert år i takt med udviklingen i pristallet. * Udgifter herudover betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. * Ved brug af det maksimale beløb, bliver forhøjelsen ca. 785 kr. pr. måned * Forhøjelsen falder væk efter ca. 20 år PROCEDURE: * Tilbud indhentes i henhold til specifikationsliste. * Ansøgningsskema med tilladelse til bygningsmæssige ændringer afleveres sammen med specificeret tilbud og eventuel tegning. * DAB sender kontrakttillæg til accept og underskrift hos beboer. Underskriften på dette tillæg er bindende. * Ejendomskontoret sender standardbrev til leverandør, hvor det præciseres, at eventuelle andre arbejder, udover det afdelingen kan finansiere, skal afregnes direkte med beboeren. * Ejendomskontoret kontrollerer og godkender løsning og tilbud før kontrakt underskrives. * Kontraktindgåelse. * Udførelse af arbejdet. * Godkendelse af arbejdet og påtegning af regning v/ejendomskontoret. * DAB betaler regningen og opkræver lejetillæg i henhold til aftale. Yderligere oplysninger om disse ordninger kan fås på ejendomskontoret eller ses på afdelingens hjemmeside på Tilmelding sker på ejendomskontoret. REGLERNES GODKENDELSE OG IKRAFTTRÆDEN Råderetsreglerne for din afdeling er godkendt på afdelingsmøde den 28. februar 2006 og i boligselskabets bestyrelse den 15. marts Råderetsreglerne træder i kraft på datoen for godkendelse i selskabets bestyrelse. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 16

17 VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 17

18 Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 18

19 Reglementet gælder for alle afdelinger i Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby, dog undtaget Afd. 6 - Ungdomsboligerne Repræsentantskabsmødet i Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby har den 18. november 2000 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning godkendes af repræsentantskabet. Særlige aftaler om udvendig vedligeholdelse (punkt 2 b) er godkendt på afdelingsmødet på afd. 4 - Lundtofteparken den 28. februar 2006 Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 19

20 Vedligeholdelsesreglement a. Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved indflytning overtager du lejemålet normalistandsat. Det vil sige, at lejemålet er istandsat med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengjort efter håndværkere. Ved fraflytning betaler du for normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Du betaler alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Generelt Reglernes ikrafttræden a. Med virkning fra den 18. november 2000 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer Vedligeholdelsesreglem ent og lejekontrakt b. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten. Normalistandsættelse c. Ved fraflytning istandsættes boligens vægge og lofter med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering, og der rengøres efter håndværkerne. Nærmere om betaling herfor under afsnittet fraflytning. Beboerklagenævn d. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Side 20

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere