Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget."

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen (A) Jesper Würtzen (A) Afbud/Fraværende Inger Christensen (A) Dan Kjølsen (O) Sekretær INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelse 2... Årsbudget 2010 ( ) 3... Opfølgning af driftsbudget for 2009 pr. september Reparioner af broerne ved Ringtoften og ved Måløv Skole, projektnummer anlægsbevilling 5... Fastsættelse af renovionstakster for regnskabsåret Busbestilling stus og yderligere bestilling 7... A/H Tjørnebjerg - Tillæg til spildevandsplan 8... Cykelhandleplanens initiiver 2009 og ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje 9... Ågerupvej 44 - Ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse og udendørs oplag 10.. Krogdalen 37 - Ansøgning om dispension fra lokalplan til opsætte udendørs antenne 11.. Meterbuen 15 - Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 121 til anlægge parkering i beplantningsbælte 12.. Hold-an Vej 69 - Ansøgning om placering af carport nærmere vejskel end lokalplanen foreskriver 13.. Sømosevej 32 - Dispension fra krav om niveaufri adgang 14.. Hybenvænget 62 - Dispension fra byggelinie 15.. Forslag til Kommuneplan 2009 for Egedal Kommune 16.. Forslag til Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune

2 17.. Fælleshus Østerhøj Syd - vinderprojekt Lukket møde 1. Meddelelse Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø & Teknik) Miljøavis I uge 36 udsendes Miljøavis nr. 3/2009 til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlægges på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer december Avisen omhandler denne gang bl.a. papirgenbrug nytter, afslutning af vi cykler 2009, affaldetsvej.dk, miljøcertificering Toyota Måløv, og solcelleløsninger. b) (Miljø & Teknik) Opdering af driftskontrakter med Vej & Park Centeret. Miljø & Teknik igangste januar 2009 en opdering af alle de driftskontrakter, som Miljø & Teknik har indgået med Vej & Park Centeret uden forudgående udbud (de interne kontrakter ). Dette arbejde er nu omtrent halvvejs, og forventes afsluttet i december 2009, på nær enkelte kontraktområder. Arbejdet indebærer blandt andet: Gennemgang af alle Kommunens udearealer, med opdering af de elektroniske arealda (GIS). Detaljeret prissætning af Vej & Park Centerets ydelser. Omskrivning af den gamle Driftsbog til en mere præcis Elementbeskrivelse. I forbindelse med prissætningen af de nye kontrakter søges etableret et økonomisk råderum til finansiering af ekstraarbejder, svarende til det erfaringsmæssige behov indenfor de enkelte kontraktområder. Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsention af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. c) (Miljø & Teknik) Tunnelbelysning Miljø & Teknik har afholdt første møde med Philips i forbindelse med projektering af ny belysning i tunnelen ved Parkvej/ Hold-an Vej/ Schwenckestræde. Belysningen i tunnelen er slidt og det er ikke muligt skaffe reservedele til armurerne. De gamle nedtagende

3 armurer vil indtil videre blive brugt som reservedele i de øvrige tunneler. For de andre tunneler vil det efterhånden ikke være muligt skaffe reservedele, hvorfor udskiftning af armurerne må påregnes. Miljø & Teknik har selv driftsansvaret for belysningen i de fleste tunneler i Kommunen. Til orientering uarbejder Philips nu forskellige forslag, hvor i bl.a. LED belysning indgår. d) (By- og Erhvervsudvikling) Den Store Klimest - Energirapporter Alle 20 husstande modtager inden udgangen af august en energirapport. Energirapporten indeholder en energigennemgang af både huset (varme, vand og el), transport og energiadfærd. På baggrund af registreringerne beregnes forslag til energibesparelser. Vanebryderne kan efterfølgende bruge rapporten til en målrettet indss for reducere energiforbruget. Når alle rapporter er udarbejdet, bliver der samlet op på konklusioner og erfaringer. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Årsbudget 2010 ( ) Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2009, pkt. 2 Økonomiudvalget den 25. august 2009, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen den 31. august 2009, pkt. 2 En teknisk bearbejdning af budgetoverslag 2010 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, der er behov for en opjustering fra 70,5 mio. kr. til 74,1 mio. kr. Hen over foråret og sommeren har Miljø & Tekniks Økonomiteam foretaget en teknisk bearbejdning af budgetoverslag 2010 i det vedtagne 2009-budget, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af Ballerup Kommunes forslag til årsbudget for 2010 ( ) for udvalgets område. Bearbejdningen kan sammenftes således (1.000 kr.): 2010 Budgetoverslag 2010 (2009-prisniveau) Udgiftsredegørelsen, jf. Budgetbilag nr. 4 af 13. maj 2009,

4 samlet merudgift på kr. på udvalgets område: - Afledte driftsudgifter af nyanlæg mv. Indarbejdelse af merudgifter i h. t. udvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutninger, merudgift. - Løbende udskiftning af VVS-afdelingens 8-13 år gamle køretøjer, merudgift. Service- og stregiaftalen vedrørende budget 2009: Gris servicebus, merudgift Generel løn- og prisfremskrivning fra 2009 til 2010, inkl. afledte indtægtsvirkninger, merudgift Omflytninger mellem udvalgene. Udkontering af centrale lønpuljer vedrørende ny overenskomst, merudgift 249 Regulering af driftskontrakter, herunder omflytning af driftskontrakter vedrørende torve, pladser, græsrabter og beplantning ved vejarealer fra ramme Fritidsområder til ramme Trafik og infrastruktur, netto. 0 Tekniske justeringer og afrundinger, mindreudgift.. -6 Revideret budgetoverslag for 2010 pr. september De indarbejdede budgetændringer finder tilsvarende sted i budgetoverslagsårene Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, det reviderede budgetforslag for 2010 ( ) for udvalgets område oversendes Økonomiudvalget til videre behandling. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt 3. Opfølgning af driftsbudget for 2009 pr. september 2009 Sagsnr.:

5 Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 19. maj 2009 Punkt 3 Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2009 Punkt 3 Budgetopfølgningen pr. september 2009 er baseret på 8 måneders forbrug og medfører for udvalgets område meddelelse af positive og negive tillægsbevillinger i 2009, svarende til et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne er sammens af flytninger mellem udvalg og rammer på netto 0,2 mio. kr. og reelle afvigelser på netto -2,4 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling for 2009 vil herefter udgøre 78,3 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således (mio. kr. netto): Nuværende budget inkl. tillægsbev. Til/ fra andre udvalg og rammer Udskudte leverancer/ overførsler til 2010 Forslag til ajourført budget inkl. tillægsbev. Reelle Bevillingsramme afvigelser VVS-afdelingen 6,0 0,0 0,0 0,0 6, Fritidsområder mv. 19,2 0,1 0,0 0,0 19, Spildevandsanlæg -16,4 0,0 0,0 1,1-15, Vandforsyning -6,7 0,0 0,0-3,1-9, Vandløbsvæsen 1,1 0,0 0,0 0,0 1, Trafik og infrastruktur 68,4 0,1 0,0 0,1 68, Renovion mv. 0,8 0,0 0,0-0,5 0, Øvrige 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 miljøforanstaltninger mv. I alt 80,5 0,2 0,0-2,4 78,3 De reelle afvigelser medfører en samlet afvigelse på -2,4 mio. kr., der er sammens af en række budgetafvigelser i op- og nedadgående retning. De væsentligste reelle budgetafvigelser, som hovedsageligt kan henføres til forsyningsområderne Vand, Spildevand og Renovion, skyldes: Ekstraordinær merindtægt på 3,6 mio. kr. vedrørende vandafgifter fra Egedal Kommune.

6 Merudgift på 0,7 mio. kr. til endelig afregning af driftsbidrag mv. for 2007 vedrørende Spildevandscenter Avedøre. Øvrige afvigelser på forsyningsområderne, svarende til et merforbrug 0,5 mio. kr., herunder samlede mindreindtægter vedrørende taksterne for de tre forsyningsområder samt merudgifter til øvrig drift og vedligeholdelse. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende Kollektiv trafik - busdrift. Merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende skiltning af rekreive cykelruter. Omflytning af bevillinger til/fra andre udvalg og rammer skyldes: Nettoudgiften på 0,2 mio. kr., på rammerne set under et, vedrører udkontering af centrale lønpuljer. Bilag Not af 20. august 2009 fra Miljø & Teknik Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Godkendt 4. Reparioner af broerne ved Ringtoften og ved Måløv Skole, projektnummer anlægsbevilling Sagsnr.:

7 Dok.nr.: Hvert år foretager Ballerup Kommune istandsættelser/reparioner af udvalgte bygværker såsom broer, tunneller og åbygværker, og i år foreslås under projekt nr. 9677, Vedligeholdelse af broer og tunneller, udført reparion af broen over banen ved Ringtoften og broen over Måløvrenden ved Måløv Skole. Kommunens konsulent, Ingeniørfirmaet Broconsult Aps, foretager løbende eftersyn af kommunens bygværker, dels et general-eftersyn hvert femte år af alle bygværker, dels et årligt eftersyn (tilstandsvurdering) af visse udvalgte bygværker. På baggrund af eftersynet, der foretages af både rådgiver og Miljø & Teknik, udarbejdes en rapport og et budgetoverslag. I 2009 foreslås udført reparion af bro nr. 55, som forbinder Ringtoften med Ingevej over jernbanen. Endvidere foreslås udført reparion af bro nr. 116 over Måløvrenden. Broen forbinder området syd for Måløvrenden med Måløv Skole. Begge broer er ikke vedligeholdt i flere år, og de foreslåede reparionsarbejder er særdeles påkrævet få udført snarest muligt af hensyn til den fortste benyttelse af dem. Reparionsarbejderne er i hovedtræk følgende: Bro nr. 55 er en betonstibro: Helt ny tæt kunststofbelægning på brooversiden Reparion af dæklagsskader Maling af rækværker Overfladebehandling af brofundamenter Bro nr. 116 er en træstibro: Rådskadet træ udskiftes Hele broen overfladebehandles Plankedæk skridsikres med f.eks. strækmetal De samlede udgifter inkl. ingeniørhonorar og intern administrion forventes andrage kr. I henhold til senest administrivt ajourført investeringsoversigt af 4. maj 2009, er der på projekt nr Vedligeholdelse af broer og tunneller afs kr. i Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

8 forslag til broreparioner i 2009 godkendes, arbejderne udbydes sammen i begrænset licition, og der meddeles en anlægsbevilling på kr. projekt nr Vedligeholdelse af broer og tunneller. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse 5. Fastsættelse af renovionstakster for regnskabsåret 2010 Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen skal godkende renovionstaksterne for Forslag til disse er vedlagt som bilag. Øgede udgifter til indsamling af storskrald og dagrenovion modsvares af et fald i udgifter til genbrugsstionen og et fald i forbrændingsafgifter. Der bliver derfor tale om meget små ændringer af taksterne i 2010 sammenlignet med En husstand får samlet set mellem 0,7 procent fald og 2,2 procent stigning, afhængig af boligtype og affaldsordning. For erhverv er grundgebyret uændret, mens arealgebyret falder med 29 procent som følge af en ændret fordeling af udgifterne til genbrugsstionen, baseret på en analyse af erhvervsbelastningen. Eneste større stigning (32 procent) er for containerafhentning i etageboligområder. Renovionstaksterne påvirkes af flere parametre, og prisudviklingen har været forskellig for hver enkelt parameter. Der har både været tale om prisstigninger og prisfald. Samlet set medfører det kun meget små ændringer af taksterne for de forskellige affaldsordninger og beholderkegorier. Der er dog enkelte undtagelser. Kontrakten med vognmanden er indeksreguleret, hvilket medfører prisstigning på 3,7 procent.

9 De faste fællesudgifter er faldet med 2,2 mio. kr. som følge af faldende udgifter til genbrugsstionen, til behandlingsafgifter og til Vestforbrændings administrion af fællesordninger. Derudover er mængden af haveaffald faldet. Samlet set betyder det et fald i faste fællesudgifter på 2 procent, hvilket svarer til 25 kr. pr. enfamiliebolig og 20 kr. for en etagebolig. De variable fællesudgifter for storskraldsordningerne for enfamilieboliger har en mindre stigning på 1 procent. Udgiften til containerkørsel i etageboliger er derimod steget med 32 procent, hvilket skyldes, der igennem de seneste år har været meget større udgifter til afhentning af storskrald fra etageboligerne end tidligere. Takstensvarer herefter i højere grad til de reelle omkostninger for ordningen, og vil kunne udgøre et incitament til højere grad af genanvendelse. Gebyret for tømning af dagrenovionsbeholder er uændret, mens der er en mindre stigning for tømning af sække, da prisen på sække er steget. Affaldsmængderne i 2010 er anslået til være tilsvarende opgørelserne for Der er afs beløb til forts udskiftning af glas- og papirkuber. De nye kuber er dyre, og der har været en del udskiftninger i forbindelse med nytårshærværk. Der opkræves som tidligere kr. til nye tiltag, informion og analyser. Den samlede udgift for borgerne ses i bilag 1. De faste fællesudgifter falder, og modsvarers af en stigning i variable fællesudgifter og dagrenovion med sæk. Dermed falder den samlede udgift for en enfamiliebolig med sæk 0,2 procent, og med beholder falder udgiften med 0,7 procent. For etageboliger stiger den samlede pris med ca. 2,2 procent, afhængig af den valgte indsamlingsordning for dagrenovion. Den samlede udgift for sommerhuse og kolonihaver er uændret. Grundgebyret til erhverv på faste fællesudgifter er bibeholdt til 550 kr., mens arealgebyret er faldet fra 4,60 til 4,10 kr/m2, som følge af de faldende faste fællesudgifter. Derudover er erhvervs andel af gebyr til genbrugsstionen ændret fra 40 procent til 32 procent, som følge af en brugerundersøgelse der viste, erhvervets belastning på genbrugsstionen udgjorde 32 procent. Bilag Oversigt over renovionsafgifter 2010 inkl. moms Renovionstakster for regnskabsåret 2010 inkl. moms Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

10 Der for regnskabsåret 2010 fastsættes renovionstakster som angivet i bilaget Renovionstakster for regnskabsåret 2010 inkl. moms. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Busbestilling stus og yderligere bestilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalgets den 12. maj 2009 Punkt 18 Teknik- og Miljøudvalgets den 10. marts 2009 Punkt 8 Efter udvalgets behandling i maj 2009, er forslaget til busbestilling 2010 også blevet politisk behandlet og godkendt i Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Efterfølgende har Movia, Region Hovedstaden og Vestegns Kommunerne fremsendt et forslag til en yderligere busbestilling til 2010, som berører linjerne 143 og 500S i Ballerup Kommune. Forslaget vil give en forbedret betjening og vurderes økonomisk udgiftsneutralt for kommunen. Movia har sammen med Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner udarbejdet et samlet forslag til busbestilling 2010, som udvalget politisk behandlede og tiltrådte på mødet den 12. maj Efterfølgende har de øvrige kommuner også tiltrådt forslaget. Som konsekvens af den sene politiske godkendelse vil ændringerne først træde i kraft ved køreplanskiftet 28. marts Movia har medio august 2009 fremsendt et yderligere forslag til busbestilling 2010, som er en konsekvens af et tæt samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden og Vestegnskommunerne. Forslaget berører perifert busbetjeningen i Ballerup Kommune og medfører følgende ændringer for Ballerup Kommune: Linje 500S (Kokkedal St.- Værløse St. Ballerup St. Glostrup St. Ørestad St.) omlægges mellem Ballerup St. og Glostrup St., således der mellem Motorring 4 og Ring 3 køres ad Vestskovvej og Fabriksparken. Derved bliver Hersted Industripark koblet på det højfrekvente regionale S-busnet. Linje 143 (Ballerup St. Risby Hersted Industripark Glostrup St.) skal fremover ikke betjene Hersted Industripark og Glostrup St., men føres via Albertslund St. og derfra sammenlægges med den nuværende linje 136, der fortsætter til Vallensbæk St. Ruteføringen mellem Ballerup St. og Risby forbliver således uændret. Frekvensen for den nye linje 143 bliver ligesom i dag, hvor linjen trafikeres 2 gange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage, dog således der er i myldretiderne

11 er 3 afgange i timen mellem Ballerup St. og Albertslund St. Søndage og alle aftener kører linjen 1 gang i timen. Der sker således ingen rutemæssige ændringer i Ballerup Kommune, men de nord- og sydgående forbindelser styrkes, da linje 143 giver forbindelse til Albertslund og Vallensbæk stioner. Forbindelsen til Hersted Industripark og Glostrup St. bliver forbedret med linje 500S, som har væsentligt hyppigere afgange og kortere rejsetid end den nuværende linje 143. Movia vurderer, Ballerup Kommunes udgifter til ovennævnte trafikomlægninger vil være uændrede. Ruteændringerne forventes gennemført til køreplanskiftet 28. marts Bilag Bustrafikken på Vestegnen fra 2010 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune meddeler Movia, det fremsendte forslag til ruteændringer på linje 143 og 500S kan godkendes og det tages til efterretning vores nabokommuner har godkendt busbestilling 2010, som vil blive gennemført til køreplanskiftet 28. marts 2010 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. A/H Tjørnebjerg - Tillæg til spildevandsplan Sagsnr.: Dok.nr.: (Kommunalbestyrelsen den 26.januar 2009 Punkt 19) Kolonihaveforeningen A/H Tjørnebjerg har på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning fra 17.maj 2008, henvendt sig til Ballerup Kommunen, med ønsket om få kloakeret deres kolonihaveforening. Haveforeningen har søgt dispension fra Ballerup Kommunes generelle betalingsregler for tilslutning til offentligt spildevandsanlæg, som beskrevet i Kommunes Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2009 givet A/H

12 Tjørnebjerg dispension, mod de selv afholder alle de faktiske omkostninger i forbindelse med kloakeringen. Da kolonihaveforeningen Tjørnebjerg ikke er optaget i den gældende spildevandsplan , skal Kommunen udarbejde et tillæg til spildvandsplanen, som omfter kolonihaveforening A/H Tjørnebjerg. Tillægget til spildevandsplanen skal efter 1.behandlingen i 8 ugers høring og det endelige tillæg skal derefter 2.behandles og godkendes af kommunalbestyrelsen. Herefter er tillægget til spildevandsplanen godkendt og Kolonihaveforeningen Tjørnebjerg kan ansøge om, tilslutte sig det fælles offentlige spildevandsanlæg. Finansiering: Da A/H tjørnebjerg selv bekoster alle udgifterne til kloakeringen, kræver tillægget spildevandsplanen ingen anlægsbevillig. I sagen ligger følgende dokument, som er relevante: Ansøgning fra A/H Tjørnebjerg Uddybende beskrivelse af tillægget til spildevandsplanen for A/H Tjørnebjerg. Bilag Kort over A/H Tjørnebjergs kloakopland Udkast til tillæg til spildevandsplan Kloakering af A/H Tjørnebjerg. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Tillægget til spildevandsplan Kloakering kolonihaveforeningen Tjørnebjerg godkendes og sendes i offentlige høring i 8 uger, og Miljø & Teknik bemyndiges til give den endelige tilladelse, såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse, Marianne Hesselholt (V) kunne ikke medvirke fordi: Der foreligger ikke en plan for forhindre helårsbeboelse. De økonomiske aspekter i forbindelse med en overgangsordning er endnu ikke klarlagt. Der bør først foretages en miljøundersøgelse, der klargør behovet.

13 8. Cykelhandleplanens initiiver 2009 og ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje Sagsnr.: Dok.nr.: For kunne realisere en større del af kommunens cykelhandleplan, vil Ballerup Kommune ansøge Transportministeriets Cykelpulje for 2009 om tilskud til gennemførelse af en række projekter vedrørende bl.a. cykelparkering, pendlerruter og sammenhæng i vort cykelstinet. Der er mulighed for opnå procent støtte. Baggrund borgere pendler dagligt ind og ud af Ballerup Kommune. Rigtig mange af disse kører i bil. Kommunen vil gerne medvirke til flytte en større andel over på cyklerne for reducere trængselsproblemerne, styrke folkesundheden og medvirke til mindske CO2 udledningen. Samtidig vil vi arbejde for få flere børn og unge til cykle til skole og uddannelsesinstitutioner. En indss for styrke cyklisme vil medvirke til opfylde kommunens politikker på sundhedsområdet, klimaområdet, trafiksikkerhedsområdet og cykelområdet. De foreslåede initiiver er endvidere i tråd med Forslag til Kommuneplan. Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2008 en cykelpolitik med tilhørende cykelhandlingsplan med 29 initiiver. Flere afdelinger er ansvarlige for planens gennemførelse herunder Miljø & Teknik. Initiiver For realisere handleplanens initiiver, og for udnytte, Trafikministeriet har afs en Cykelpulje i 2009, hvor kommuner kan søge om medfinansiering af cykelprojekter, foreslår Miljø & Teknik følgende initiiver gennemført i 2009: Sammenhængende stisystem Miljø & Teknik er i gang med en analyse af Kommunens stisystem, hvor bl.a. manglende stiforbindelser lokaliseres. Analysen vil ligge til grund for, vi udarbejder en cykelruteplan omftende udpegning af et sammenhængende cykelrutenet. Cykelruteplanen vil blive forelagt Teknik & Miljøudvalget til godkendelse sammen med ansøgning om anlægsbevilling til gennemføre projekterne. Cykelparkering Miljø & Teknik vil udarbejde en samlet plan for bedre cykelparkering, omftende placering, antal, kvalitet mv. På baggrund af denne planlægning opstilles en række konkrete projekter med etablering af ny cykelparkering bl.a. ved stioner,

14 busstoppesteder og skoler. Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni 2009 anlægsmidler til stiver ved Ballerup stion med tilskud fra DSB og dette projekt vil indgå heri. Trafiksikkerhedskampagne Kommunen vil gennemføre en kampagne for få flere voksne til bruge cykelhjelm, fordi de er vigtige rollemodeller for få unge til cykle med hjelm. Kampagnen vil målrettes bl.a. børneinstitutioner, sportsklubber, idrætsfaciliteter og andre steder, hvor voksne færdes sammen med deres børn. Cykelpendling Ballerup Kommune vil samarbejde med de øvrige omegnskommuner og Københavns Kommune om sikre og fremme cykelpendlingen til og fra Kommunens erhvervsområder gennem etableringen af forskellige cykelfremmende foranstaltninger og aktiviteter. Kommunen vil arbejde for, stinettet på tværs af omegnskommunerne udbygges gennem et løbende samarbejde med vore nabokommuner, og der (efter 2009) fremstilles et fælles tværkommunalt stikort. Kommunen er medansøger/samarbejdspartner på 3 cykelpuljeprojekter om pendling: Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet i samarbejde med Københavns Kommune (som er hovedforfter til ansøgningen) Regional pendlerrute til Albertslund i samarbejde med Albertslund Kommune, der er hovedforfter til ansøgningen El-cykler til pendlere. i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, der er hovedforfter på ansøgningen. Ballerup Kommune vil etablere mulighed for, virksomheder i Ballerup får tilknyttet parkeringsmuligheder for faste virksomhedscykler ved S-togstionerne. Cyklerne etableres som et pilotprojekt, der rummer mulighed for, systemet kan udvides til egentlige offentlige bycykler. Formidling Ballerup Kommune ønsker oprette en samlet cykelportal på Ballerup.dk for alle cyklister og alle cykelaktiviteter. Hjemmesiden skal være omdrejningspunktet for de kommende års indss og dialog med borgerne Finansiering De foreslåede aktiviteter vil finansieres på følgende måde: Sammenhængende stisystem/cykelruteplan: Arbejdet udføres med konsulentbistand og finansieres af driftsmidler. Cykelparkering: Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni kr. (projekt 9910) til forbedre cykelfaciliteterne ved Ballerup Stion. DSB supplerer med et tilsvarende beløb. Cykelparkering ved Måløv Stion er omftet af projekt nr vedrørende Søndergård Torv, som Kommunalbestyrelsen frigav anlægsmidler til i august 2009 (projekt nr. 7881). Øvrige cykelparkeringsforbedringer vil blive søgt finansieret gennem tilskud fra Trafikministeriet til kollektiv trafik.

15 Trafiksikkerhedskampagne: Finansieres over driftsbudgettet fra midler til trafiksikkerhedskampagner på amtsvejene. Cykelpendling: Kommunen bidrager kun med arbejdskraft. Formidling: Kommunen bidrager med arbejdskraft. Inklusiv ovenstående projekter og projekter initieret i andre afdelinger/udvalgsområder (eksempelvis Store Cykeldag) vil Ballerup Kommune i 2009 anvende i alt til cykelrelerede projekter. Hertil søges et tilskud fra Trafikministeriets Cykelpulje på i Liste over samtlige projekter er vedlagt som bilag. Tilskudsmuligheden er betinget af, kommunen har afs sin andel af projektmidlerne og af projektet ikke er gennemført endnu. Bilag Liste over cykelprojekter der prioriteres i 2009 og følgende år Sagen afgøres af Teknik & Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune indsender ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje 2009 om støtte til cykelprojekter for en samlet ansøgningsramme på kr. hvoraf Ballerup Kommunes egenfinansiering udgør kr. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt 9. Ågerupvej 44 - Ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse og udendørs oplag Sagsnr.: Dok.nr.: I forbindelse med en ansøgning om udvidelse af ktepensionen har Miljø & Teknik konsteret, der på ejendommen ikke var ansøgt om et skur, et telt og en container, der alle anvendes til oplag; tre pladser til udendørs opbevaring af campingvogne, både og trailere samt fem opbevaringspladser til oplag. Ejeren har ansøgt om lovliggørelse samt tilladelse til et telt mere, hvilket kræver en landzonetilladelse. Miljø & Teknik foreslår,

16 Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag til det ansøgte da ejendommen er beliggende i landzone i den grønne kile. Ejeren af ejendommen Ågerupvej 44 ansøgte Ballerup Kommune om udvidelse af en ktepension. Miljø & Teknik behandlede ansøgningen og gav i marts 2009 tilladelse til opføre en pavillon på 100 m2, men konsterede samtidigt, der var flere forhold på ejendommen, der ikke var i overensstemmelse med gældende landzonetilladelse. På ejendommen er der en snedkervirksomhed, en papirimportvirksomhed og en ktepension. En lille del af det udendørs oplag stammer fra en tidligere på ejendommen beliggende entreprenørvirksomhed (affald), en stor del af det udendørs oplag (affald) stammer fra snedkervirksomheden og en smule udendørs er for 2-3 heste. Opbevaringen i skuret ligesom det udendørs oplag af campingvogne, trailere og både er for andre end ejeren. Ejeren har tidligere haft kontakt til myndighederne om ejendommens anvendelse, hvilket fremgår af vedlagte bilag med sagsgennemgang. Ansøgning Ejeren ansøgte ved brev af 13. marts 2009 Kommunen om følgende: et skur på 78 m² til oplag for en samarbejdspartner, en container på 20 fod til oplag af brænde, to telte på hver 21 m² til oplag af affald, fem oplagspladser på i alt ca. 272 m², og tre pladser på ca. 250 m² i alt til opbevaring af campingvogne, både og trailere. Ejendommen Ejendommen med et areal på ca. 1,6 ha ligger i landzone uden landbrugspligt. Den lovlige bebyggelse består af beboelse, udhus og carport på 259 m², stald og lade på 110 m², erhverv på ca m² foruden et større areal med overdækkede løbegårde til ktepensionen. Lovgrundlag Kommuneplan I Kommuneplanen er ejendommen omftet af de generelle rammebestemmelser for Bydel 9 Ågerup. Efter de generelle rammebestemmelserne vil mindre håndværks- og lagervirksomheder kunne opretholdes, og tiloversblevne landbrugsbygninger kan anvendes til erhverv, der ikke miljømæssigt eller trafikalt er til gene for omgivelserne. Ny bebyggelse til erhvervsformål kan derimod ikke opføres. De specifikke rammebestemmelser for området 9.B.1 for Ågerup landsby fastlægger anvendelsen til boligformål. Der kan i forbindelse med eksisterende bebyggelse tillades erhverv, som kan indpasses i området uden være til gene for omgivelserne. Ejendommen ligger desuden i en af fingerbyens grønne kiler. Ballerup Kommunes grønne kiler og ringe skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreive formål.

17 Landzonebestemmelser Landzonebestemmelserne har bl.a. til formål sikre en planmæssig og samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udvikling i overensstemmelse med den foreliggende planlægning. Miljø & Tekniks vurdering Ny bebyggelse Skur, container og telte, regnes som bebyggelse. I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser kan ny bebyggelse til erhverv ikke opføres. Miljø & Teknik vurderer, der i de eksisterende bygninger er plads til de aktiviteter der i øjeblikket forefindes udendørs. Udendørs opbevaring Hvis ejeren ønsker et beskedent ikke skæmmende udendørs oplag beliggende, i umiddelbar tilknytning til erhvervsvirksomheden, skal placering, størrelse, arten af oplaget og afskærmning aftales med Kommunen, og der skal fremsendes en måls situionsplan. Hvis hestemadpakker ikke kan opbevares i den eksisterende hø og halmlade, skal der redegøres for dette. Ejeren kan have sin egen indregistrerede campingvogn og sin prive båd med/på trailer stående på ejendommen. Udendørs oplag herudover er i modstrid med de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Vurdering Miljø & Teknik vurderer, ansøgningen om et skur, en container og to telte til oplag for erhvervsvirksomheden, fem oplagspladser, tre udendørs pladser til opbevaring af campingvogne, både og trailere m.m. ikke bør imødekommes, da det er i modstrid med områdets planmæssige stus, og de hensyn der skal varetages med landzonebestemmelserne. Ejendommen er en del af Ågerup landsby, hvor ønsket er opretholde landsbyens særlige karakter. Det område hvor oplagene er placeret er i kommuneplanen markeret som et muligt grønt område. Området er desuden beliggende i en grøn kile og selvom ejendommen i dag ikke kan anvendes til offentlige rekreive formål så vil en yderligere bebyggelse vanskeliggøre en fremtidig mulighed herfor. En tilladelse vil desuden skabe præcedens, hvor Kommunen fremover må imødekomme lignende ansøgninger både i landzone, i de grønne kiler og i landsbyen. Bilag Sagsgennemgang Sagen afgøres af Teknik og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles afslag efter 35, stk. 1 i Lov om planlægning til det ansøgte bestående af et skur, en container, to telte, fem udendørs oplagspladser og tre udendørs pladser til opbevaring af campingvogne, både og trailere.

18 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt 10. Krogdalen 37 - Ansøgning om dispension fra lokalplan til opsætte udendørs antenne Sagsnr.: Dok.nr.: En lejer på ejendommen Krogdalen 37 har ansøgt om dispension til opsætte en lodret radioamørantenne med en højde på 7,5 m. Lokalplan nr , angiver, der ikke må opsættes udvendige antenner på den enkelte ejendom. Miljø & Teknik foreslår, der gives dispension. Baggrund Lejeren af ovennævnte rækkehus har ops en midlertidig antenne i form af en fiskestang til radioamørbrug. Boligselskabet Baldersbo har anmodet ham om, fjerne antennen med henvisning til Lokalplan nr Ansøgning Lejeren har den 8. juni 2009 indgivet ansøgning om dispension fra lokalplanen til opsætte en permanent antenne i form af en glasfiberstang, der er 35 mm i diameter ved stangens fod og aftager mod toppen i 7,5 meters højde. Stangen ønskes ops i havearealet. Nabohøring Boligselskabet Baldersbo har underskrevet dispensionsansøgningen og afdelingsbestyrelsen har anbefalet dispension til en fritstående mast under forudsætning af, masten nedtages, hvis der kommer berettigede klage. Ansøgningen har været orienteret for naboer og for afdelingsbestyrelse. Der er ikke kommet bemærkninger til ansøgningen. Miljø & Tekniks vurdering Formålet med lokalplanbestemmelsen er hindre individuelle radio- og tv-antenner, idet lokalplanen har bestemmelse om tilslutning til et fællesantenneanlæg. I det foreliggende tilfælde er der tale om en antenne, der ikke er særligt dominerende og nærmest kan sammenlignes med en flagstang. En flagstang under 8,5 m vil lovligt kunne opsættes.

19 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø og Teknik foreslår, der meddeles dispension fra lokalplan nr til opsætte den ønskede antenne med den begrænsning, den kun anvendes af den nuværende ejer så længe han har licens som radioamør, og antennen fjernes, hvis der fremkommer berettigede klager. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 10 Godkendt 11. Meterbuen 15 - Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 121 til anlægge parkering i beplantningsbælte Sagsnr.: Dok.nr.: Post Danmark vil som lejer åbne et distributionscenter på ejendommen Meterbuen 15. Det vil medføre behov for manøvreareal og en del køretøjer, hvorfor der ønskes etableret en række parkeringspladser i beplantningsbæltet mod Ballerup Boulevard. Miljø & Teknik vurderer, en dispension vil danne præcedens og virke imod lokalplanens formål. Det foreslås derfor, der gives afslag. Ansøgning Med brev af 29. juli 2009 anmoder Post Danmark om dispension fra Lokalplan nr. 121, 9.2 til anlægge 43 parkeringspladser ca. 5 m ind i det 20 m brede beplantningsbælte mod Ballerup Boulevard. Der vil efter planen være anlagt 104 pladser på ejendommen. Det svarer til 1 plads pr. 69 m 2 etageareal. Heraf skal Post Danmark bruge 95 pladser. Det er anført i ansøgningen, der ikke vil blive fældet træer men tværtimod, kan beplantningen suppleres med et grønt hegn. Lovgrundlag Lokalplan nr. 121, der blev vedtaget i 2006, fastholder bestemmelsen fra den tidligere partielle byplanvedtægt om et mindst 20 m bredt beplantet bælte mod Ballerup Boulevard. Bestemmelsen står i 9.2, hvor det tillige er beskrevet, der med ensartede større, opstammede træer suppleret af en bagvedliggende, mere sammenhængende, lav bevoksning opnås en god helhedsvirkning på hele strækningen.

20 I 9.8 er det bestemt, de beplantede arealer ikke må benyttes til oplagsplads, interne veje, parkering eller lignende. Miljø & Tekniks vurdering En dispension i dette tilfælde uden anden begrundelse end der er behov for manøvreareal og parkering, der nemmest lader sig realisere i beplantningsbæltet, vil danne præcedens. Et af lokalplanens formål er fastholde og fremhæve områdets grønne hovedtræk. Derfor skal der en meget konkret og individuel begrundelse til for fravige bestemmelsen. Den ses ikke i ansøgningen. Sagen afgøres af Teknik og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø- og Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension fra lokalplan nr. 121, 9.2. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 11 Godkendt 12. Hold-an Vej 69 - Ansøgning om placering af carport nærmere vejskel end lokalplanen foreskriver Sagsnr.: Dok.nr.: Ejerne af ejendommen Hold-an Vej 69, har ansøgt kommunen om dispension til placere en carport nærmere vejskel end 5 m. Ejendommen henhører under Lokalplan nr Her foreskriver 6.6, carporte og garager ikke må opføres nærmere vejskel end 5 m. Miljø % Teknik foreslår der gives dispension til opførelsen under forudsætning af, hækken til Hold-an Vej bibeholdes. Ejernes ansøgning Ejerne Lis og Claudi Nielsen ønsker opføre en carport langs med Hold-an vej. Carporten har ikke udkørsel direkte til Hold-an Vej men til en gårdsplads på ejendommen, hvorfra udkørsel finder sted.

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A)

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere