Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget."

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen (A) Jesper Würtzen (A) Afbud/Fraværende Inger Christensen (A) Dan Kjølsen (O) Sekretær INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelse 2... Årsbudget 2010 ( ) 3... Opfølgning af driftsbudget for 2009 pr. september Reparioner af broerne ved Ringtoften og ved Måløv Skole, projektnummer anlægsbevilling 5... Fastsættelse af renovionstakster for regnskabsåret Busbestilling stus og yderligere bestilling 7... A/H Tjørnebjerg - Tillæg til spildevandsplan 8... Cykelhandleplanens initiiver 2009 og ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje 9... Ågerupvej 44 - Ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse og udendørs oplag 10.. Krogdalen 37 - Ansøgning om dispension fra lokalplan til opsætte udendørs antenne 11.. Meterbuen 15 - Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 121 til anlægge parkering i beplantningsbælte 12.. Hold-an Vej 69 - Ansøgning om placering af carport nærmere vejskel end lokalplanen foreskriver 13.. Sømosevej 32 - Dispension fra krav om niveaufri adgang 14.. Hybenvænget 62 - Dispension fra byggelinie 15.. Forslag til Kommuneplan 2009 for Egedal Kommune 16.. Forslag til Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune

2 17.. Fælleshus Østerhøj Syd - vinderprojekt Lukket møde 1. Meddelelse Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø & Teknik) Miljøavis I uge 36 udsendes Miljøavis nr. 3/2009 til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlægges på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer december Avisen omhandler denne gang bl.a. papirgenbrug nytter, afslutning af vi cykler 2009, affaldetsvej.dk, miljøcertificering Toyota Måløv, og solcelleløsninger. b) (Miljø & Teknik) Opdering af driftskontrakter med Vej & Park Centeret. Miljø & Teknik igangste januar 2009 en opdering af alle de driftskontrakter, som Miljø & Teknik har indgået med Vej & Park Centeret uden forudgående udbud (de interne kontrakter ). Dette arbejde er nu omtrent halvvejs, og forventes afsluttet i december 2009, på nær enkelte kontraktområder. Arbejdet indebærer blandt andet: Gennemgang af alle Kommunens udearealer, med opdering af de elektroniske arealda (GIS). Detaljeret prissætning af Vej & Park Centerets ydelser. Omskrivning af den gamle Driftsbog til en mere præcis Elementbeskrivelse. I forbindelse med prissætningen af de nye kontrakter søges etableret et økonomisk råderum til finansiering af ekstraarbejder, svarende til det erfaringsmæssige behov indenfor de enkelte kontraktområder. Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsention af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. c) (Miljø & Teknik) Tunnelbelysning Miljø & Teknik har afholdt første møde med Philips i forbindelse med projektering af ny belysning i tunnelen ved Parkvej/ Hold-an Vej/ Schwenckestræde. Belysningen i tunnelen er slidt og det er ikke muligt skaffe reservedele til armurerne. De gamle nedtagende

3 armurer vil indtil videre blive brugt som reservedele i de øvrige tunneler. For de andre tunneler vil det efterhånden ikke være muligt skaffe reservedele, hvorfor udskiftning af armurerne må påregnes. Miljø & Teknik har selv driftsansvaret for belysningen i de fleste tunneler i Kommunen. Til orientering uarbejder Philips nu forskellige forslag, hvor i bl.a. LED belysning indgår. d) (By- og Erhvervsudvikling) Den Store Klimest - Energirapporter Alle 20 husstande modtager inden udgangen af august en energirapport. Energirapporten indeholder en energigennemgang af både huset (varme, vand og el), transport og energiadfærd. På baggrund af registreringerne beregnes forslag til energibesparelser. Vanebryderne kan efterfølgende bruge rapporten til en målrettet indss for reducere energiforbruget. Når alle rapporter er udarbejdet, bliver der samlet op på konklusioner og erfaringer. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Årsbudget 2010 ( ) Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2009, pkt. 2 Økonomiudvalget den 25. august 2009, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen den 31. august 2009, pkt. 2 En teknisk bearbejdning af budgetoverslag 2010 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, der er behov for en opjustering fra 70,5 mio. kr. til 74,1 mio. kr. Hen over foråret og sommeren har Miljø & Tekniks Økonomiteam foretaget en teknisk bearbejdning af budgetoverslag 2010 i det vedtagne 2009-budget, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af Ballerup Kommunes forslag til årsbudget for 2010 ( ) for udvalgets område. Bearbejdningen kan sammenftes således (1.000 kr.): 2010 Budgetoverslag 2010 (2009-prisniveau) Udgiftsredegørelsen, jf. Budgetbilag nr. 4 af 13. maj 2009,

4 samlet merudgift på kr. på udvalgets område: - Afledte driftsudgifter af nyanlæg mv. Indarbejdelse af merudgifter i h. t. udvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutninger, merudgift. - Løbende udskiftning af VVS-afdelingens 8-13 år gamle køretøjer, merudgift. Service- og stregiaftalen vedrørende budget 2009: Gris servicebus, merudgift Generel løn- og prisfremskrivning fra 2009 til 2010, inkl. afledte indtægtsvirkninger, merudgift Omflytninger mellem udvalgene. Udkontering af centrale lønpuljer vedrørende ny overenskomst, merudgift 249 Regulering af driftskontrakter, herunder omflytning af driftskontrakter vedrørende torve, pladser, græsrabter og beplantning ved vejarealer fra ramme Fritidsområder til ramme Trafik og infrastruktur, netto. 0 Tekniske justeringer og afrundinger, mindreudgift.. -6 Revideret budgetoverslag for 2010 pr. september De indarbejdede budgetændringer finder tilsvarende sted i budgetoverslagsårene Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, det reviderede budgetforslag for 2010 ( ) for udvalgets område oversendes Økonomiudvalget til videre behandling. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt 3. Opfølgning af driftsbudget for 2009 pr. september 2009 Sagsnr.:

5 Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 19. maj 2009 Punkt 3 Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2009 Punkt 3 Budgetopfølgningen pr. september 2009 er baseret på 8 måneders forbrug og medfører for udvalgets område meddelelse af positive og negive tillægsbevillinger i 2009, svarende til et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne er sammens af flytninger mellem udvalg og rammer på netto 0,2 mio. kr. og reelle afvigelser på netto -2,4 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling for 2009 vil herefter udgøre 78,3 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således (mio. kr. netto): Nuværende budget inkl. tillægsbev. Til/ fra andre udvalg og rammer Udskudte leverancer/ overførsler til 2010 Forslag til ajourført budget inkl. tillægsbev. Reelle Bevillingsramme afvigelser VVS-afdelingen 6,0 0,0 0,0 0,0 6, Fritidsområder mv. 19,2 0,1 0,0 0,0 19, Spildevandsanlæg -16,4 0,0 0,0 1,1-15, Vandforsyning -6,7 0,0 0,0-3,1-9, Vandløbsvæsen 1,1 0,0 0,0 0,0 1, Trafik og infrastruktur 68,4 0,1 0,0 0,1 68, Renovion mv. 0,8 0,0 0,0-0,5 0, Øvrige 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 miljøforanstaltninger mv. I alt 80,5 0,2 0,0-2,4 78,3 De reelle afvigelser medfører en samlet afvigelse på -2,4 mio. kr., der er sammens af en række budgetafvigelser i op- og nedadgående retning. De væsentligste reelle budgetafvigelser, som hovedsageligt kan henføres til forsyningsområderne Vand, Spildevand og Renovion, skyldes: Ekstraordinær merindtægt på 3,6 mio. kr. vedrørende vandafgifter fra Egedal Kommune.

6 Merudgift på 0,7 mio. kr. til endelig afregning af driftsbidrag mv. for 2007 vedrørende Spildevandscenter Avedøre. Øvrige afvigelser på forsyningsområderne, svarende til et merforbrug 0,5 mio. kr., herunder samlede mindreindtægter vedrørende taksterne for de tre forsyningsområder samt merudgifter til øvrig drift og vedligeholdelse. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende Kollektiv trafik - busdrift. Merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende skiltning af rekreive cykelruter. Omflytning af bevillinger til/fra andre udvalg og rammer skyldes: Nettoudgiften på 0,2 mio. kr., på rammerne set under et, vedrører udkontering af centrale lønpuljer. Bilag Not af 20. august 2009 fra Miljø & Teknik Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Godkendt 4. Reparioner af broerne ved Ringtoften og ved Måløv Skole, projektnummer anlægsbevilling Sagsnr.:

7 Dok.nr.: Hvert år foretager Ballerup Kommune istandsættelser/reparioner af udvalgte bygværker såsom broer, tunneller og åbygværker, og i år foreslås under projekt nr. 9677, Vedligeholdelse af broer og tunneller, udført reparion af broen over banen ved Ringtoften og broen over Måløvrenden ved Måløv Skole. Kommunens konsulent, Ingeniørfirmaet Broconsult Aps, foretager løbende eftersyn af kommunens bygværker, dels et general-eftersyn hvert femte år af alle bygværker, dels et årligt eftersyn (tilstandsvurdering) af visse udvalgte bygværker. På baggrund af eftersynet, der foretages af både rådgiver og Miljø & Teknik, udarbejdes en rapport og et budgetoverslag. I 2009 foreslås udført reparion af bro nr. 55, som forbinder Ringtoften med Ingevej over jernbanen. Endvidere foreslås udført reparion af bro nr. 116 over Måløvrenden. Broen forbinder området syd for Måløvrenden med Måløv Skole. Begge broer er ikke vedligeholdt i flere år, og de foreslåede reparionsarbejder er særdeles påkrævet få udført snarest muligt af hensyn til den fortste benyttelse af dem. Reparionsarbejderne er i hovedtræk følgende: Bro nr. 55 er en betonstibro: Helt ny tæt kunststofbelægning på brooversiden Reparion af dæklagsskader Maling af rækværker Overfladebehandling af brofundamenter Bro nr. 116 er en træstibro: Rådskadet træ udskiftes Hele broen overfladebehandles Plankedæk skridsikres med f.eks. strækmetal De samlede udgifter inkl. ingeniørhonorar og intern administrion forventes andrage kr. I henhold til senest administrivt ajourført investeringsoversigt af 4. maj 2009, er der på projekt nr Vedligeholdelse af broer og tunneller afs kr. i Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

8 forslag til broreparioner i 2009 godkendes, arbejderne udbydes sammen i begrænset licition, og der meddeles en anlægsbevilling på kr. projekt nr Vedligeholdelse af broer og tunneller. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse 5. Fastsættelse af renovionstakster for regnskabsåret 2010 Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen skal godkende renovionstaksterne for Forslag til disse er vedlagt som bilag. Øgede udgifter til indsamling af storskrald og dagrenovion modsvares af et fald i udgifter til genbrugsstionen og et fald i forbrændingsafgifter. Der bliver derfor tale om meget små ændringer af taksterne i 2010 sammenlignet med En husstand får samlet set mellem 0,7 procent fald og 2,2 procent stigning, afhængig af boligtype og affaldsordning. For erhverv er grundgebyret uændret, mens arealgebyret falder med 29 procent som følge af en ændret fordeling af udgifterne til genbrugsstionen, baseret på en analyse af erhvervsbelastningen. Eneste større stigning (32 procent) er for containerafhentning i etageboligområder. Renovionstaksterne påvirkes af flere parametre, og prisudviklingen har været forskellig for hver enkelt parameter. Der har både været tale om prisstigninger og prisfald. Samlet set medfører det kun meget små ændringer af taksterne for de forskellige affaldsordninger og beholderkegorier. Der er dog enkelte undtagelser. Kontrakten med vognmanden er indeksreguleret, hvilket medfører prisstigning på 3,7 procent.

9 De faste fællesudgifter er faldet med 2,2 mio. kr. som følge af faldende udgifter til genbrugsstionen, til behandlingsafgifter og til Vestforbrændings administrion af fællesordninger. Derudover er mængden af haveaffald faldet. Samlet set betyder det et fald i faste fællesudgifter på 2 procent, hvilket svarer til 25 kr. pr. enfamiliebolig og 20 kr. for en etagebolig. De variable fællesudgifter for storskraldsordningerne for enfamilieboliger har en mindre stigning på 1 procent. Udgiften til containerkørsel i etageboliger er derimod steget med 32 procent, hvilket skyldes, der igennem de seneste år har været meget større udgifter til afhentning af storskrald fra etageboligerne end tidligere. Takstensvarer herefter i højere grad til de reelle omkostninger for ordningen, og vil kunne udgøre et incitament til højere grad af genanvendelse. Gebyret for tømning af dagrenovionsbeholder er uændret, mens der er en mindre stigning for tømning af sække, da prisen på sække er steget. Affaldsmængderne i 2010 er anslået til være tilsvarende opgørelserne for Der er afs beløb til forts udskiftning af glas- og papirkuber. De nye kuber er dyre, og der har været en del udskiftninger i forbindelse med nytårshærværk. Der opkræves som tidligere kr. til nye tiltag, informion og analyser. Den samlede udgift for borgerne ses i bilag 1. De faste fællesudgifter falder, og modsvarers af en stigning i variable fællesudgifter og dagrenovion med sæk. Dermed falder den samlede udgift for en enfamiliebolig med sæk 0,2 procent, og med beholder falder udgiften med 0,7 procent. For etageboliger stiger den samlede pris med ca. 2,2 procent, afhængig af den valgte indsamlingsordning for dagrenovion. Den samlede udgift for sommerhuse og kolonihaver er uændret. Grundgebyret til erhverv på faste fællesudgifter er bibeholdt til 550 kr., mens arealgebyret er faldet fra 4,60 til 4,10 kr/m2, som følge af de faldende faste fællesudgifter. Derudover er erhvervs andel af gebyr til genbrugsstionen ændret fra 40 procent til 32 procent, som følge af en brugerundersøgelse der viste, erhvervets belastning på genbrugsstionen udgjorde 32 procent. Bilag Oversigt over renovionsafgifter 2010 inkl. moms Renovionstakster for regnskabsåret 2010 inkl. moms Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

10 Der for regnskabsåret 2010 fastsættes renovionstakster som angivet i bilaget Renovionstakster for regnskabsåret 2010 inkl. moms. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Busbestilling stus og yderligere bestilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalgets den 12. maj 2009 Punkt 18 Teknik- og Miljøudvalgets den 10. marts 2009 Punkt 8 Efter udvalgets behandling i maj 2009, er forslaget til busbestilling 2010 også blevet politisk behandlet og godkendt i Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Efterfølgende har Movia, Region Hovedstaden og Vestegns Kommunerne fremsendt et forslag til en yderligere busbestilling til 2010, som berører linjerne 143 og 500S i Ballerup Kommune. Forslaget vil give en forbedret betjening og vurderes økonomisk udgiftsneutralt for kommunen. Movia har sammen med Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner udarbejdet et samlet forslag til busbestilling 2010, som udvalget politisk behandlede og tiltrådte på mødet den 12. maj Efterfølgende har de øvrige kommuner også tiltrådt forslaget. Som konsekvens af den sene politiske godkendelse vil ændringerne først træde i kraft ved køreplanskiftet 28. marts Movia har medio august 2009 fremsendt et yderligere forslag til busbestilling 2010, som er en konsekvens af et tæt samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden og Vestegnskommunerne. Forslaget berører perifert busbetjeningen i Ballerup Kommune og medfører følgende ændringer for Ballerup Kommune: Linje 500S (Kokkedal St.- Værløse St. Ballerup St. Glostrup St. Ørestad St.) omlægges mellem Ballerup St. og Glostrup St., således der mellem Motorring 4 og Ring 3 køres ad Vestskovvej og Fabriksparken. Derved bliver Hersted Industripark koblet på det højfrekvente regionale S-busnet. Linje 143 (Ballerup St. Risby Hersted Industripark Glostrup St.) skal fremover ikke betjene Hersted Industripark og Glostrup St., men føres via Albertslund St. og derfra sammenlægges med den nuværende linje 136, der fortsætter til Vallensbæk St. Ruteføringen mellem Ballerup St. og Risby forbliver således uændret. Frekvensen for den nye linje 143 bliver ligesom i dag, hvor linjen trafikeres 2 gange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage, dog således der er i myldretiderne

11 er 3 afgange i timen mellem Ballerup St. og Albertslund St. Søndage og alle aftener kører linjen 1 gang i timen. Der sker således ingen rutemæssige ændringer i Ballerup Kommune, men de nord- og sydgående forbindelser styrkes, da linje 143 giver forbindelse til Albertslund og Vallensbæk stioner. Forbindelsen til Hersted Industripark og Glostrup St. bliver forbedret med linje 500S, som har væsentligt hyppigere afgange og kortere rejsetid end den nuværende linje 143. Movia vurderer, Ballerup Kommunes udgifter til ovennævnte trafikomlægninger vil være uændrede. Ruteændringerne forventes gennemført til køreplanskiftet 28. marts Bilag Bustrafikken på Vestegnen fra 2010 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune meddeler Movia, det fremsendte forslag til ruteændringer på linje 143 og 500S kan godkendes og det tages til efterretning vores nabokommuner har godkendt busbestilling 2010, som vil blive gennemført til køreplanskiftet 28. marts 2010 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. A/H Tjørnebjerg - Tillæg til spildevandsplan Sagsnr.: Dok.nr.: (Kommunalbestyrelsen den 26.januar 2009 Punkt 19) Kolonihaveforeningen A/H Tjørnebjerg har på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning fra 17.maj 2008, henvendt sig til Ballerup Kommunen, med ønsket om få kloakeret deres kolonihaveforening. Haveforeningen har søgt dispension fra Ballerup Kommunes generelle betalingsregler for tilslutning til offentligt spildevandsanlæg, som beskrevet i Kommunes Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2009 givet A/H

12 Tjørnebjerg dispension, mod de selv afholder alle de faktiske omkostninger i forbindelse med kloakeringen. Da kolonihaveforeningen Tjørnebjerg ikke er optaget i den gældende spildevandsplan , skal Kommunen udarbejde et tillæg til spildvandsplanen, som omfter kolonihaveforening A/H Tjørnebjerg. Tillægget til spildevandsplanen skal efter 1.behandlingen i 8 ugers høring og det endelige tillæg skal derefter 2.behandles og godkendes af kommunalbestyrelsen. Herefter er tillægget til spildevandsplanen godkendt og Kolonihaveforeningen Tjørnebjerg kan ansøge om, tilslutte sig det fælles offentlige spildevandsanlæg. Finansiering: Da A/H tjørnebjerg selv bekoster alle udgifterne til kloakeringen, kræver tillægget spildevandsplanen ingen anlægsbevillig. I sagen ligger følgende dokument, som er relevante: Ansøgning fra A/H Tjørnebjerg Uddybende beskrivelse af tillægget til spildevandsplanen for A/H Tjørnebjerg. Bilag Kort over A/H Tjørnebjergs kloakopland Udkast til tillæg til spildevandsplan Kloakering af A/H Tjørnebjerg. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Tillægget til spildevandsplan Kloakering kolonihaveforeningen Tjørnebjerg godkendes og sendes i offentlige høring i 8 uger, og Miljø & Teknik bemyndiges til give den endelige tilladelse, såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse, Marianne Hesselholt (V) kunne ikke medvirke fordi: Der foreligger ikke en plan for forhindre helårsbeboelse. De økonomiske aspekter i forbindelse med en overgangsordning er endnu ikke klarlagt. Der bør først foretages en miljøundersøgelse, der klargør behovet.

13 8. Cykelhandleplanens initiiver 2009 og ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje Sagsnr.: Dok.nr.: For kunne realisere en større del af kommunens cykelhandleplan, vil Ballerup Kommune ansøge Transportministeriets Cykelpulje for 2009 om tilskud til gennemførelse af en række projekter vedrørende bl.a. cykelparkering, pendlerruter og sammenhæng i vort cykelstinet. Der er mulighed for opnå procent støtte. Baggrund borgere pendler dagligt ind og ud af Ballerup Kommune. Rigtig mange af disse kører i bil. Kommunen vil gerne medvirke til flytte en større andel over på cyklerne for reducere trængselsproblemerne, styrke folkesundheden og medvirke til mindske CO2 udledningen. Samtidig vil vi arbejde for få flere børn og unge til cykle til skole og uddannelsesinstitutioner. En indss for styrke cyklisme vil medvirke til opfylde kommunens politikker på sundhedsområdet, klimaområdet, trafiksikkerhedsområdet og cykelområdet. De foreslåede initiiver er endvidere i tråd med Forslag til Kommuneplan. Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2008 en cykelpolitik med tilhørende cykelhandlingsplan med 29 initiiver. Flere afdelinger er ansvarlige for planens gennemførelse herunder Miljø & Teknik. Initiiver For realisere handleplanens initiiver, og for udnytte, Trafikministeriet har afs en Cykelpulje i 2009, hvor kommuner kan søge om medfinansiering af cykelprojekter, foreslår Miljø & Teknik følgende initiiver gennemført i 2009: Sammenhængende stisystem Miljø & Teknik er i gang med en analyse af Kommunens stisystem, hvor bl.a. manglende stiforbindelser lokaliseres. Analysen vil ligge til grund for, vi udarbejder en cykelruteplan omftende udpegning af et sammenhængende cykelrutenet. Cykelruteplanen vil blive forelagt Teknik & Miljøudvalget til godkendelse sammen med ansøgning om anlægsbevilling til gennemføre projekterne. Cykelparkering Miljø & Teknik vil udarbejde en samlet plan for bedre cykelparkering, omftende placering, antal, kvalitet mv. På baggrund af denne planlægning opstilles en række konkrete projekter med etablering af ny cykelparkering bl.a. ved stioner,

14 busstoppesteder og skoler. Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni 2009 anlægsmidler til stiver ved Ballerup stion med tilskud fra DSB og dette projekt vil indgå heri. Trafiksikkerhedskampagne Kommunen vil gennemføre en kampagne for få flere voksne til bruge cykelhjelm, fordi de er vigtige rollemodeller for få unge til cykle med hjelm. Kampagnen vil målrettes bl.a. børneinstitutioner, sportsklubber, idrætsfaciliteter og andre steder, hvor voksne færdes sammen med deres børn. Cykelpendling Ballerup Kommune vil samarbejde med de øvrige omegnskommuner og Københavns Kommune om sikre og fremme cykelpendlingen til og fra Kommunens erhvervsområder gennem etableringen af forskellige cykelfremmende foranstaltninger og aktiviteter. Kommunen vil arbejde for, stinettet på tværs af omegnskommunerne udbygges gennem et løbende samarbejde med vore nabokommuner, og der (efter 2009) fremstilles et fælles tværkommunalt stikort. Kommunen er medansøger/samarbejdspartner på 3 cykelpuljeprojekter om pendling: Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet i samarbejde med Københavns Kommune (som er hovedforfter til ansøgningen) Regional pendlerrute til Albertslund i samarbejde med Albertslund Kommune, der er hovedforfter til ansøgningen El-cykler til pendlere. i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, der er hovedforfter på ansøgningen. Ballerup Kommune vil etablere mulighed for, virksomheder i Ballerup får tilknyttet parkeringsmuligheder for faste virksomhedscykler ved S-togstionerne. Cyklerne etableres som et pilotprojekt, der rummer mulighed for, systemet kan udvides til egentlige offentlige bycykler. Formidling Ballerup Kommune ønsker oprette en samlet cykelportal på Ballerup.dk for alle cyklister og alle cykelaktiviteter. Hjemmesiden skal være omdrejningspunktet for de kommende års indss og dialog med borgerne Finansiering De foreslåede aktiviteter vil finansieres på følgende måde: Sammenhængende stisystem/cykelruteplan: Arbejdet udføres med konsulentbistand og finansieres af driftsmidler. Cykelparkering: Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni kr. (projekt 9910) til forbedre cykelfaciliteterne ved Ballerup Stion. DSB supplerer med et tilsvarende beløb. Cykelparkering ved Måløv Stion er omftet af projekt nr vedrørende Søndergård Torv, som Kommunalbestyrelsen frigav anlægsmidler til i august 2009 (projekt nr. 7881). Øvrige cykelparkeringsforbedringer vil blive søgt finansieret gennem tilskud fra Trafikministeriet til kollektiv trafik.

15 Trafiksikkerhedskampagne: Finansieres over driftsbudgettet fra midler til trafiksikkerhedskampagner på amtsvejene. Cykelpendling: Kommunen bidrager kun med arbejdskraft. Formidling: Kommunen bidrager med arbejdskraft. Inklusiv ovenstående projekter og projekter initieret i andre afdelinger/udvalgsområder (eksempelvis Store Cykeldag) vil Ballerup Kommune i 2009 anvende i alt til cykelrelerede projekter. Hertil søges et tilskud fra Trafikministeriets Cykelpulje på i Liste over samtlige projekter er vedlagt som bilag. Tilskudsmuligheden er betinget af, kommunen har afs sin andel af projektmidlerne og af projektet ikke er gennemført endnu. Bilag Liste over cykelprojekter der prioriteres i 2009 og følgende år Sagen afgøres af Teknik & Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune indsender ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje 2009 om støtte til cykelprojekter for en samlet ansøgningsramme på kr. hvoraf Ballerup Kommunes egenfinansiering udgør kr. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt 9. Ågerupvej 44 - Ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse og udendørs oplag Sagsnr.: Dok.nr.: I forbindelse med en ansøgning om udvidelse af ktepensionen har Miljø & Teknik konsteret, der på ejendommen ikke var ansøgt om et skur, et telt og en container, der alle anvendes til oplag; tre pladser til udendørs opbevaring af campingvogne, både og trailere samt fem opbevaringspladser til oplag. Ejeren har ansøgt om lovliggørelse samt tilladelse til et telt mere, hvilket kræver en landzonetilladelse. Miljø & Teknik foreslår,

16 Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag til det ansøgte da ejendommen er beliggende i landzone i den grønne kile. Ejeren af ejendommen Ågerupvej 44 ansøgte Ballerup Kommune om udvidelse af en ktepension. Miljø & Teknik behandlede ansøgningen og gav i marts 2009 tilladelse til opføre en pavillon på 100 m2, men konsterede samtidigt, der var flere forhold på ejendommen, der ikke var i overensstemmelse med gældende landzonetilladelse. På ejendommen er der en snedkervirksomhed, en papirimportvirksomhed og en ktepension. En lille del af det udendørs oplag stammer fra en tidligere på ejendommen beliggende entreprenørvirksomhed (affald), en stor del af det udendørs oplag (affald) stammer fra snedkervirksomheden og en smule udendørs er for 2-3 heste. Opbevaringen i skuret ligesom det udendørs oplag af campingvogne, trailere og både er for andre end ejeren. Ejeren har tidligere haft kontakt til myndighederne om ejendommens anvendelse, hvilket fremgår af vedlagte bilag med sagsgennemgang. Ansøgning Ejeren ansøgte ved brev af 13. marts 2009 Kommunen om følgende: et skur på 78 m² til oplag for en samarbejdspartner, en container på 20 fod til oplag af brænde, to telte på hver 21 m² til oplag af affald, fem oplagspladser på i alt ca. 272 m², og tre pladser på ca. 250 m² i alt til opbevaring af campingvogne, både og trailere. Ejendommen Ejendommen med et areal på ca. 1,6 ha ligger i landzone uden landbrugspligt. Den lovlige bebyggelse består af beboelse, udhus og carport på 259 m², stald og lade på 110 m², erhverv på ca m² foruden et større areal med overdækkede løbegårde til ktepensionen. Lovgrundlag Kommuneplan I Kommuneplanen er ejendommen omftet af de generelle rammebestemmelser for Bydel 9 Ågerup. Efter de generelle rammebestemmelserne vil mindre håndværks- og lagervirksomheder kunne opretholdes, og tiloversblevne landbrugsbygninger kan anvendes til erhverv, der ikke miljømæssigt eller trafikalt er til gene for omgivelserne. Ny bebyggelse til erhvervsformål kan derimod ikke opføres. De specifikke rammebestemmelser for området 9.B.1 for Ågerup landsby fastlægger anvendelsen til boligformål. Der kan i forbindelse med eksisterende bebyggelse tillades erhverv, som kan indpasses i området uden være til gene for omgivelserne. Ejendommen ligger desuden i en af fingerbyens grønne kiler. Ballerup Kommunes grønne kiler og ringe skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreive formål.

17 Landzonebestemmelser Landzonebestemmelserne har bl.a. til formål sikre en planmæssig og samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udvikling i overensstemmelse med den foreliggende planlægning. Miljø & Tekniks vurdering Ny bebyggelse Skur, container og telte, regnes som bebyggelse. I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser kan ny bebyggelse til erhverv ikke opføres. Miljø & Teknik vurderer, der i de eksisterende bygninger er plads til de aktiviteter der i øjeblikket forefindes udendørs. Udendørs opbevaring Hvis ejeren ønsker et beskedent ikke skæmmende udendørs oplag beliggende, i umiddelbar tilknytning til erhvervsvirksomheden, skal placering, størrelse, arten af oplaget og afskærmning aftales med Kommunen, og der skal fremsendes en måls situionsplan. Hvis hestemadpakker ikke kan opbevares i den eksisterende hø og halmlade, skal der redegøres for dette. Ejeren kan have sin egen indregistrerede campingvogn og sin prive båd med/på trailer stående på ejendommen. Udendørs oplag herudover er i modstrid med de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Vurdering Miljø & Teknik vurderer, ansøgningen om et skur, en container og to telte til oplag for erhvervsvirksomheden, fem oplagspladser, tre udendørs pladser til opbevaring af campingvogne, både og trailere m.m. ikke bør imødekommes, da det er i modstrid med områdets planmæssige stus, og de hensyn der skal varetages med landzonebestemmelserne. Ejendommen er en del af Ågerup landsby, hvor ønsket er opretholde landsbyens særlige karakter. Det område hvor oplagene er placeret er i kommuneplanen markeret som et muligt grønt område. Området er desuden beliggende i en grøn kile og selvom ejendommen i dag ikke kan anvendes til offentlige rekreive formål så vil en yderligere bebyggelse vanskeliggøre en fremtidig mulighed herfor. En tilladelse vil desuden skabe præcedens, hvor Kommunen fremover må imødekomme lignende ansøgninger både i landzone, i de grønne kiler og i landsbyen. Bilag Sagsgennemgang Sagen afgøres af Teknik og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles afslag efter 35, stk. 1 i Lov om planlægning til det ansøgte bestående af et skur, en container, to telte, fem udendørs oplagspladser og tre udendørs pladser til opbevaring af campingvogne, både og trailere.

18 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt 10. Krogdalen 37 - Ansøgning om dispension fra lokalplan til opsætte udendørs antenne Sagsnr.: Dok.nr.: En lejer på ejendommen Krogdalen 37 har ansøgt om dispension til opsætte en lodret radioamørantenne med en højde på 7,5 m. Lokalplan nr , angiver, der ikke må opsættes udvendige antenner på den enkelte ejendom. Miljø & Teknik foreslår, der gives dispension. Baggrund Lejeren af ovennævnte rækkehus har ops en midlertidig antenne i form af en fiskestang til radioamørbrug. Boligselskabet Baldersbo har anmodet ham om, fjerne antennen med henvisning til Lokalplan nr Ansøgning Lejeren har den 8. juni 2009 indgivet ansøgning om dispension fra lokalplanen til opsætte en permanent antenne i form af en glasfiberstang, der er 35 mm i diameter ved stangens fod og aftager mod toppen i 7,5 meters højde. Stangen ønskes ops i havearealet. Nabohøring Boligselskabet Baldersbo har underskrevet dispensionsansøgningen og afdelingsbestyrelsen har anbefalet dispension til en fritstående mast under forudsætning af, masten nedtages, hvis der kommer berettigede klage. Ansøgningen har været orienteret for naboer og for afdelingsbestyrelse. Der er ikke kommet bemærkninger til ansøgningen. Miljø & Tekniks vurdering Formålet med lokalplanbestemmelsen er hindre individuelle radio- og tv-antenner, idet lokalplanen har bestemmelse om tilslutning til et fællesantenneanlæg. I det foreliggende tilfælde er der tale om en antenne, der ikke er særligt dominerende og nærmest kan sammenlignes med en flagstang. En flagstang under 8,5 m vil lovligt kunne opsættes.

19 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø og Teknik foreslår, der meddeles dispension fra lokalplan nr til opsætte den ønskede antenne med den begrænsning, den kun anvendes af den nuværende ejer så længe han har licens som radioamør, og antennen fjernes, hvis der fremkommer berettigede klager. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 10 Godkendt 11. Meterbuen 15 - Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 121 til anlægge parkering i beplantningsbælte Sagsnr.: Dok.nr.: Post Danmark vil som lejer åbne et distributionscenter på ejendommen Meterbuen 15. Det vil medføre behov for manøvreareal og en del køretøjer, hvorfor der ønskes etableret en række parkeringspladser i beplantningsbæltet mod Ballerup Boulevard. Miljø & Teknik vurderer, en dispension vil danne præcedens og virke imod lokalplanens formål. Det foreslås derfor, der gives afslag. Ansøgning Med brev af 29. juli 2009 anmoder Post Danmark om dispension fra Lokalplan nr. 121, 9.2 til anlægge 43 parkeringspladser ca. 5 m ind i det 20 m brede beplantningsbælte mod Ballerup Boulevard. Der vil efter planen være anlagt 104 pladser på ejendommen. Det svarer til 1 plads pr. 69 m 2 etageareal. Heraf skal Post Danmark bruge 95 pladser. Det er anført i ansøgningen, der ikke vil blive fældet træer men tværtimod, kan beplantningen suppleres med et grønt hegn. Lovgrundlag Lokalplan nr. 121, der blev vedtaget i 2006, fastholder bestemmelsen fra den tidligere partielle byplanvedtægt om et mindst 20 m bredt beplantet bælte mod Ballerup Boulevard. Bestemmelsen står i 9.2, hvor det tillige er beskrevet, der med ensartede større, opstammede træer suppleret af en bagvedliggende, mere sammenhængende, lav bevoksning opnås en god helhedsvirkning på hele strækningen.

20 I 9.8 er det bestemt, de beplantede arealer ikke må benyttes til oplagsplads, interne veje, parkering eller lignende. Miljø & Tekniks vurdering En dispension i dette tilfælde uden anden begrundelse end der er behov for manøvreareal og parkering, der nemmest lader sig realisere i beplantningsbæltet, vil danne præcedens. Et af lokalplanens formål er fastholde og fremhæve områdets grønne hovedtræk. Derfor skal der en meget konkret og individuel begrundelse til for fravige bestemmelsen. Den ses ikke i ansøgningen. Sagen afgøres af Teknik og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø- og Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension fra lokalplan nr. 121, 9.2. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 11 Godkendt 12. Hold-an Vej 69 - Ansøgning om placering af carport nærmere vejskel end lokalplanen foreskriver Sagsnr.: Dok.nr.: Ejerne af ejendommen Hold-an Vej 69, har ansøgt kommunen om dispension til placere en carport nærmere vejskel end 5 m. Ejendommen henhører under Lokalplan nr Her foreskriver 6.6, carporte og garager ikke må opføres nærmere vejskel end 5 m. Miljø % Teknik foreslår der gives dispension til opførelsen under forudsætning af, hækken til Hold-an Vej bibeholdes. Ejernes ansøgning Ejerne Lis og Claudi Nielsen ønsker opføre en carport langs med Hold-an vej. Carporten har ikke udkørsel direkte til Hold-an Vej men til en gårdsplads på ejendommen, hvorfra udkørsel finder sted.

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere