Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget."

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen (A) Jesper Würtzen (A) Afbud/Fraværende Inger Christensen (A) Dan Kjølsen (O) Sekretær INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelse 2... Årsbudget 2010 ( ) 3... Opfølgning af driftsbudget for 2009 pr. september Reparioner af broerne ved Ringtoften og ved Måløv Skole, projektnummer anlægsbevilling 5... Fastsættelse af renovionstakster for regnskabsåret Busbestilling stus og yderligere bestilling 7... A/H Tjørnebjerg - Tillæg til spildevandsplan 8... Cykelhandleplanens initiiver 2009 og ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje 9... Ågerupvej 44 - Ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse og udendørs oplag 10.. Krogdalen 37 - Ansøgning om dispension fra lokalplan til opsætte udendørs antenne 11.. Meterbuen 15 - Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 121 til anlægge parkering i beplantningsbælte 12.. Hold-an Vej 69 - Ansøgning om placering af carport nærmere vejskel end lokalplanen foreskriver 13.. Sømosevej 32 - Dispension fra krav om niveaufri adgang 14.. Hybenvænget 62 - Dispension fra byggelinie 15.. Forslag til Kommuneplan 2009 for Egedal Kommune 16.. Forslag til Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune

2 17.. Fælleshus Østerhøj Syd - vinderprojekt Lukket møde 1. Meddelelse Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø & Teknik) Miljøavis I uge 36 udsendes Miljøavis nr. 3/2009 til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlægges på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer december Avisen omhandler denne gang bl.a. papirgenbrug nytter, afslutning af vi cykler 2009, affaldetsvej.dk, miljøcertificering Toyota Måløv, og solcelleløsninger. b) (Miljø & Teknik) Opdering af driftskontrakter med Vej & Park Centeret. Miljø & Teknik igangste januar 2009 en opdering af alle de driftskontrakter, som Miljø & Teknik har indgået med Vej & Park Centeret uden forudgående udbud (de interne kontrakter ). Dette arbejde er nu omtrent halvvejs, og forventes afsluttet i december 2009, på nær enkelte kontraktområder. Arbejdet indebærer blandt andet: Gennemgang af alle Kommunens udearealer, med opdering af de elektroniske arealda (GIS). Detaljeret prissætning af Vej & Park Centerets ydelser. Omskrivning af den gamle Driftsbog til en mere præcis Elementbeskrivelse. I forbindelse med prissætningen af de nye kontrakter søges etableret et økonomisk råderum til finansiering af ekstraarbejder, svarende til det erfaringsmæssige behov indenfor de enkelte kontraktområder. Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsention af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. c) (Miljø & Teknik) Tunnelbelysning Miljø & Teknik har afholdt første møde med Philips i forbindelse med projektering af ny belysning i tunnelen ved Parkvej/ Hold-an Vej/ Schwenckestræde. Belysningen i tunnelen er slidt og det er ikke muligt skaffe reservedele til armurerne. De gamle nedtagende

3 armurer vil indtil videre blive brugt som reservedele i de øvrige tunneler. For de andre tunneler vil det efterhånden ikke være muligt skaffe reservedele, hvorfor udskiftning af armurerne må påregnes. Miljø & Teknik har selv driftsansvaret for belysningen i de fleste tunneler i Kommunen. Til orientering uarbejder Philips nu forskellige forslag, hvor i bl.a. LED belysning indgår. d) (By- og Erhvervsudvikling) Den Store Klimest - Energirapporter Alle 20 husstande modtager inden udgangen af august en energirapport. Energirapporten indeholder en energigennemgang af både huset (varme, vand og el), transport og energiadfærd. På baggrund af registreringerne beregnes forslag til energibesparelser. Vanebryderne kan efterfølgende bruge rapporten til en målrettet indss for reducere energiforbruget. Når alle rapporter er udarbejdet, bliver der samlet op på konklusioner og erfaringer. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Årsbudget 2010 ( ) Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2009, pkt. 2 Økonomiudvalget den 25. august 2009, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen den 31. august 2009, pkt. 2 En teknisk bearbejdning af budgetoverslag 2010 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, der er behov for en opjustering fra 70,5 mio. kr. til 74,1 mio. kr. Hen over foråret og sommeren har Miljø & Tekniks Økonomiteam foretaget en teknisk bearbejdning af budgetoverslag 2010 i det vedtagne 2009-budget, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af Ballerup Kommunes forslag til årsbudget for 2010 ( ) for udvalgets område. Bearbejdningen kan sammenftes således (1.000 kr.): 2010 Budgetoverslag 2010 (2009-prisniveau) Udgiftsredegørelsen, jf. Budgetbilag nr. 4 af 13. maj 2009,

4 samlet merudgift på kr. på udvalgets område: - Afledte driftsudgifter af nyanlæg mv. Indarbejdelse af merudgifter i h. t. udvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutninger, merudgift. - Løbende udskiftning af VVS-afdelingens 8-13 år gamle køretøjer, merudgift. Service- og stregiaftalen vedrørende budget 2009: Gris servicebus, merudgift Generel løn- og prisfremskrivning fra 2009 til 2010, inkl. afledte indtægtsvirkninger, merudgift Omflytninger mellem udvalgene. Udkontering af centrale lønpuljer vedrørende ny overenskomst, merudgift 249 Regulering af driftskontrakter, herunder omflytning af driftskontrakter vedrørende torve, pladser, græsrabter og beplantning ved vejarealer fra ramme Fritidsområder til ramme Trafik og infrastruktur, netto. 0 Tekniske justeringer og afrundinger, mindreudgift.. -6 Revideret budgetoverslag for 2010 pr. september De indarbejdede budgetændringer finder tilsvarende sted i budgetoverslagsårene Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, det reviderede budgetforslag for 2010 ( ) for udvalgets område oversendes Økonomiudvalget til videre behandling. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt 3. Opfølgning af driftsbudget for 2009 pr. september 2009 Sagsnr.:

5 Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 19. maj 2009 Punkt 3 Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2009 Punkt 3 Budgetopfølgningen pr. september 2009 er baseret på 8 måneders forbrug og medfører for udvalgets område meddelelse af positive og negive tillægsbevillinger i 2009, svarende til et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne er sammens af flytninger mellem udvalg og rammer på netto 0,2 mio. kr. og reelle afvigelser på netto -2,4 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling for 2009 vil herefter udgøre 78,3 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således (mio. kr. netto): Nuværende budget inkl. tillægsbev. Til/ fra andre udvalg og rammer Udskudte leverancer/ overførsler til 2010 Forslag til ajourført budget inkl. tillægsbev. Reelle Bevillingsramme afvigelser VVS-afdelingen 6,0 0,0 0,0 0,0 6, Fritidsområder mv. 19,2 0,1 0,0 0,0 19, Spildevandsanlæg -16,4 0,0 0,0 1,1-15, Vandforsyning -6,7 0,0 0,0-3,1-9, Vandløbsvæsen 1,1 0,0 0,0 0,0 1, Trafik og infrastruktur 68,4 0,1 0,0 0,1 68, Renovion mv. 0,8 0,0 0,0-0,5 0, Øvrige 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 miljøforanstaltninger mv. I alt 80,5 0,2 0,0-2,4 78,3 De reelle afvigelser medfører en samlet afvigelse på -2,4 mio. kr., der er sammens af en række budgetafvigelser i op- og nedadgående retning. De væsentligste reelle budgetafvigelser, som hovedsageligt kan henføres til forsyningsområderne Vand, Spildevand og Renovion, skyldes: Ekstraordinær merindtægt på 3,6 mio. kr. vedrørende vandafgifter fra Egedal Kommune.

6 Merudgift på 0,7 mio. kr. til endelig afregning af driftsbidrag mv. for 2007 vedrørende Spildevandscenter Avedøre. Øvrige afvigelser på forsyningsområderne, svarende til et merforbrug 0,5 mio. kr., herunder samlede mindreindtægter vedrørende taksterne for de tre forsyningsområder samt merudgifter til øvrig drift og vedligeholdelse. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende Kollektiv trafik - busdrift. Merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende skiltning af rekreive cykelruter. Omflytning af bevillinger til/fra andre udvalg og rammer skyldes: Nettoudgiften på 0,2 mio. kr., på rammerne set under et, vedrører udkontering af centrale lønpuljer. Bilag Not af 20. august 2009 fra Miljø & Teknik Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Godkendt 4. Reparioner af broerne ved Ringtoften og ved Måløv Skole, projektnummer anlægsbevilling Sagsnr.:

7 Dok.nr.: Hvert år foretager Ballerup Kommune istandsættelser/reparioner af udvalgte bygværker såsom broer, tunneller og åbygværker, og i år foreslås under projekt nr. 9677, Vedligeholdelse af broer og tunneller, udført reparion af broen over banen ved Ringtoften og broen over Måløvrenden ved Måløv Skole. Kommunens konsulent, Ingeniørfirmaet Broconsult Aps, foretager løbende eftersyn af kommunens bygværker, dels et general-eftersyn hvert femte år af alle bygværker, dels et årligt eftersyn (tilstandsvurdering) af visse udvalgte bygværker. På baggrund af eftersynet, der foretages af både rådgiver og Miljø & Teknik, udarbejdes en rapport og et budgetoverslag. I 2009 foreslås udført reparion af bro nr. 55, som forbinder Ringtoften med Ingevej over jernbanen. Endvidere foreslås udført reparion af bro nr. 116 over Måløvrenden. Broen forbinder området syd for Måløvrenden med Måløv Skole. Begge broer er ikke vedligeholdt i flere år, og de foreslåede reparionsarbejder er særdeles påkrævet få udført snarest muligt af hensyn til den fortste benyttelse af dem. Reparionsarbejderne er i hovedtræk følgende: Bro nr. 55 er en betonstibro: Helt ny tæt kunststofbelægning på brooversiden Reparion af dæklagsskader Maling af rækværker Overfladebehandling af brofundamenter Bro nr. 116 er en træstibro: Rådskadet træ udskiftes Hele broen overfladebehandles Plankedæk skridsikres med f.eks. strækmetal De samlede udgifter inkl. ingeniørhonorar og intern administrion forventes andrage kr. I henhold til senest administrivt ajourført investeringsoversigt af 4. maj 2009, er der på projekt nr Vedligeholdelse af broer og tunneller afs kr. i Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

8 forslag til broreparioner i 2009 godkendes, arbejderne udbydes sammen i begrænset licition, og der meddeles en anlægsbevilling på kr. projekt nr Vedligeholdelse af broer og tunneller. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse 5. Fastsættelse af renovionstakster for regnskabsåret 2010 Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen skal godkende renovionstaksterne for Forslag til disse er vedlagt som bilag. Øgede udgifter til indsamling af storskrald og dagrenovion modsvares af et fald i udgifter til genbrugsstionen og et fald i forbrændingsafgifter. Der bliver derfor tale om meget små ændringer af taksterne i 2010 sammenlignet med En husstand får samlet set mellem 0,7 procent fald og 2,2 procent stigning, afhængig af boligtype og affaldsordning. For erhverv er grundgebyret uændret, mens arealgebyret falder med 29 procent som følge af en ændret fordeling af udgifterne til genbrugsstionen, baseret på en analyse af erhvervsbelastningen. Eneste større stigning (32 procent) er for containerafhentning i etageboligområder. Renovionstaksterne påvirkes af flere parametre, og prisudviklingen har været forskellig for hver enkelt parameter. Der har både været tale om prisstigninger og prisfald. Samlet set medfører det kun meget små ændringer af taksterne for de forskellige affaldsordninger og beholderkegorier. Der er dog enkelte undtagelser. Kontrakten med vognmanden er indeksreguleret, hvilket medfører prisstigning på 3,7 procent.

9 De faste fællesudgifter er faldet med 2,2 mio. kr. som følge af faldende udgifter til genbrugsstionen, til behandlingsafgifter og til Vestforbrændings administrion af fællesordninger. Derudover er mængden af haveaffald faldet. Samlet set betyder det et fald i faste fællesudgifter på 2 procent, hvilket svarer til 25 kr. pr. enfamiliebolig og 20 kr. for en etagebolig. De variable fællesudgifter for storskraldsordningerne for enfamilieboliger har en mindre stigning på 1 procent. Udgiften til containerkørsel i etageboliger er derimod steget med 32 procent, hvilket skyldes, der igennem de seneste år har været meget større udgifter til afhentning af storskrald fra etageboligerne end tidligere. Takstensvarer herefter i højere grad til de reelle omkostninger for ordningen, og vil kunne udgøre et incitament til højere grad af genanvendelse. Gebyret for tømning af dagrenovionsbeholder er uændret, mens der er en mindre stigning for tømning af sække, da prisen på sække er steget. Affaldsmængderne i 2010 er anslået til være tilsvarende opgørelserne for Der er afs beløb til forts udskiftning af glas- og papirkuber. De nye kuber er dyre, og der har været en del udskiftninger i forbindelse med nytårshærværk. Der opkræves som tidligere kr. til nye tiltag, informion og analyser. Den samlede udgift for borgerne ses i bilag 1. De faste fællesudgifter falder, og modsvarers af en stigning i variable fællesudgifter og dagrenovion med sæk. Dermed falder den samlede udgift for en enfamiliebolig med sæk 0,2 procent, og med beholder falder udgiften med 0,7 procent. For etageboliger stiger den samlede pris med ca. 2,2 procent, afhængig af den valgte indsamlingsordning for dagrenovion. Den samlede udgift for sommerhuse og kolonihaver er uændret. Grundgebyret til erhverv på faste fællesudgifter er bibeholdt til 550 kr., mens arealgebyret er faldet fra 4,60 til 4,10 kr/m2, som følge af de faldende faste fællesudgifter. Derudover er erhvervs andel af gebyr til genbrugsstionen ændret fra 40 procent til 32 procent, som følge af en brugerundersøgelse der viste, erhvervets belastning på genbrugsstionen udgjorde 32 procent. Bilag Oversigt over renovionsafgifter 2010 inkl. moms Renovionstakster for regnskabsåret 2010 inkl. moms Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår,

10 Der for regnskabsåret 2010 fastsættes renovionstakster som angivet i bilaget Renovionstakster for regnskabsåret 2010 inkl. moms. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Busbestilling stus og yderligere bestilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalgets den 12. maj 2009 Punkt 18 Teknik- og Miljøudvalgets den 10. marts 2009 Punkt 8 Efter udvalgets behandling i maj 2009, er forslaget til busbestilling 2010 også blevet politisk behandlet og godkendt i Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Efterfølgende har Movia, Region Hovedstaden og Vestegns Kommunerne fremsendt et forslag til en yderligere busbestilling til 2010, som berører linjerne 143 og 500S i Ballerup Kommune. Forslaget vil give en forbedret betjening og vurderes økonomisk udgiftsneutralt for kommunen. Movia har sammen med Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner udarbejdet et samlet forslag til busbestilling 2010, som udvalget politisk behandlede og tiltrådte på mødet den 12. maj Efterfølgende har de øvrige kommuner også tiltrådt forslaget. Som konsekvens af den sene politiske godkendelse vil ændringerne først træde i kraft ved køreplanskiftet 28. marts Movia har medio august 2009 fremsendt et yderligere forslag til busbestilling 2010, som er en konsekvens af et tæt samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden og Vestegnskommunerne. Forslaget berører perifert busbetjeningen i Ballerup Kommune og medfører følgende ændringer for Ballerup Kommune: Linje 500S (Kokkedal St.- Værløse St. Ballerup St. Glostrup St. Ørestad St.) omlægges mellem Ballerup St. og Glostrup St., således der mellem Motorring 4 og Ring 3 køres ad Vestskovvej og Fabriksparken. Derved bliver Hersted Industripark koblet på det højfrekvente regionale S-busnet. Linje 143 (Ballerup St. Risby Hersted Industripark Glostrup St.) skal fremover ikke betjene Hersted Industripark og Glostrup St., men føres via Albertslund St. og derfra sammenlægges med den nuværende linje 136, der fortsætter til Vallensbæk St. Ruteføringen mellem Ballerup St. og Risby forbliver således uændret. Frekvensen for den nye linje 143 bliver ligesom i dag, hvor linjen trafikeres 2 gange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage, dog således der er i myldretiderne

11 er 3 afgange i timen mellem Ballerup St. og Albertslund St. Søndage og alle aftener kører linjen 1 gang i timen. Der sker således ingen rutemæssige ændringer i Ballerup Kommune, men de nord- og sydgående forbindelser styrkes, da linje 143 giver forbindelse til Albertslund og Vallensbæk stioner. Forbindelsen til Hersted Industripark og Glostrup St. bliver forbedret med linje 500S, som har væsentligt hyppigere afgange og kortere rejsetid end den nuværende linje 143. Movia vurderer, Ballerup Kommunes udgifter til ovennævnte trafikomlægninger vil være uændrede. Ruteændringerne forventes gennemført til køreplanskiftet 28. marts Bilag Bustrafikken på Vestegnen fra 2010 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune meddeler Movia, det fremsendte forslag til ruteændringer på linje 143 og 500S kan godkendes og det tages til efterretning vores nabokommuner har godkendt busbestilling 2010, som vil blive gennemført til køreplanskiftet 28. marts 2010 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. A/H Tjørnebjerg - Tillæg til spildevandsplan Sagsnr.: Dok.nr.: (Kommunalbestyrelsen den 26.januar 2009 Punkt 19) Kolonihaveforeningen A/H Tjørnebjerg har på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning fra 17.maj 2008, henvendt sig til Ballerup Kommunen, med ønsket om få kloakeret deres kolonihaveforening. Haveforeningen har søgt dispension fra Ballerup Kommunes generelle betalingsregler for tilslutning til offentligt spildevandsanlæg, som beskrevet i Kommunes Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2009 givet A/H

12 Tjørnebjerg dispension, mod de selv afholder alle de faktiske omkostninger i forbindelse med kloakeringen. Da kolonihaveforeningen Tjørnebjerg ikke er optaget i den gældende spildevandsplan , skal Kommunen udarbejde et tillæg til spildvandsplanen, som omfter kolonihaveforening A/H Tjørnebjerg. Tillægget til spildevandsplanen skal efter 1.behandlingen i 8 ugers høring og det endelige tillæg skal derefter 2.behandles og godkendes af kommunalbestyrelsen. Herefter er tillægget til spildevandsplanen godkendt og Kolonihaveforeningen Tjørnebjerg kan ansøge om, tilslutte sig det fælles offentlige spildevandsanlæg. Finansiering: Da A/H tjørnebjerg selv bekoster alle udgifterne til kloakeringen, kræver tillægget spildevandsplanen ingen anlægsbevillig. I sagen ligger følgende dokument, som er relevante: Ansøgning fra A/H Tjørnebjerg Uddybende beskrivelse af tillægget til spildevandsplanen for A/H Tjørnebjerg. Bilag Kort over A/H Tjørnebjergs kloakopland Udkast til tillæg til spildevandsplan Kloakering af A/H Tjørnebjerg. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Tillægget til spildevandsplan Kloakering kolonihaveforeningen Tjørnebjerg godkendes og sendes i offentlige høring i 8 uger, og Miljø & Teknik bemyndiges til give den endelige tilladelse, såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse, Marianne Hesselholt (V) kunne ikke medvirke fordi: Der foreligger ikke en plan for forhindre helårsbeboelse. De økonomiske aspekter i forbindelse med en overgangsordning er endnu ikke klarlagt. Der bør først foretages en miljøundersøgelse, der klargør behovet.

13 8. Cykelhandleplanens initiiver 2009 og ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje Sagsnr.: Dok.nr.: For kunne realisere en større del af kommunens cykelhandleplan, vil Ballerup Kommune ansøge Transportministeriets Cykelpulje for 2009 om tilskud til gennemførelse af en række projekter vedrørende bl.a. cykelparkering, pendlerruter og sammenhæng i vort cykelstinet. Der er mulighed for opnå procent støtte. Baggrund borgere pendler dagligt ind og ud af Ballerup Kommune. Rigtig mange af disse kører i bil. Kommunen vil gerne medvirke til flytte en større andel over på cyklerne for reducere trængselsproblemerne, styrke folkesundheden og medvirke til mindske CO2 udledningen. Samtidig vil vi arbejde for få flere børn og unge til cykle til skole og uddannelsesinstitutioner. En indss for styrke cyklisme vil medvirke til opfylde kommunens politikker på sundhedsområdet, klimaområdet, trafiksikkerhedsområdet og cykelområdet. De foreslåede initiiver er endvidere i tråd med Forslag til Kommuneplan. Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2008 en cykelpolitik med tilhørende cykelhandlingsplan med 29 initiiver. Flere afdelinger er ansvarlige for planens gennemførelse herunder Miljø & Teknik. Initiiver For realisere handleplanens initiiver, og for udnytte, Trafikministeriet har afs en Cykelpulje i 2009, hvor kommuner kan søge om medfinansiering af cykelprojekter, foreslår Miljø & Teknik følgende initiiver gennemført i 2009: Sammenhængende stisystem Miljø & Teknik er i gang med en analyse af Kommunens stisystem, hvor bl.a. manglende stiforbindelser lokaliseres. Analysen vil ligge til grund for, vi udarbejder en cykelruteplan omftende udpegning af et sammenhængende cykelrutenet. Cykelruteplanen vil blive forelagt Teknik & Miljøudvalget til godkendelse sammen med ansøgning om anlægsbevilling til gennemføre projekterne. Cykelparkering Miljø & Teknik vil udarbejde en samlet plan for bedre cykelparkering, omftende placering, antal, kvalitet mv. På baggrund af denne planlægning opstilles en række konkrete projekter med etablering af ny cykelparkering bl.a. ved stioner,

14 busstoppesteder og skoler. Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni 2009 anlægsmidler til stiver ved Ballerup stion med tilskud fra DSB og dette projekt vil indgå heri. Trafiksikkerhedskampagne Kommunen vil gennemføre en kampagne for få flere voksne til bruge cykelhjelm, fordi de er vigtige rollemodeller for få unge til cykle med hjelm. Kampagnen vil målrettes bl.a. børneinstitutioner, sportsklubber, idrætsfaciliteter og andre steder, hvor voksne færdes sammen med deres børn. Cykelpendling Ballerup Kommune vil samarbejde med de øvrige omegnskommuner og Københavns Kommune om sikre og fremme cykelpendlingen til og fra Kommunens erhvervsområder gennem etableringen af forskellige cykelfremmende foranstaltninger og aktiviteter. Kommunen vil arbejde for, stinettet på tværs af omegnskommunerne udbygges gennem et løbende samarbejde med vore nabokommuner, og der (efter 2009) fremstilles et fælles tværkommunalt stikort. Kommunen er medansøger/samarbejdspartner på 3 cykelpuljeprojekter om pendling: Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet i samarbejde med Københavns Kommune (som er hovedforfter til ansøgningen) Regional pendlerrute til Albertslund i samarbejde med Albertslund Kommune, der er hovedforfter til ansøgningen El-cykler til pendlere. i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, der er hovedforfter på ansøgningen. Ballerup Kommune vil etablere mulighed for, virksomheder i Ballerup får tilknyttet parkeringsmuligheder for faste virksomhedscykler ved S-togstionerne. Cyklerne etableres som et pilotprojekt, der rummer mulighed for, systemet kan udvides til egentlige offentlige bycykler. Formidling Ballerup Kommune ønsker oprette en samlet cykelportal på Ballerup.dk for alle cyklister og alle cykelaktiviteter. Hjemmesiden skal være omdrejningspunktet for de kommende års indss og dialog med borgerne Finansiering De foreslåede aktiviteter vil finansieres på følgende måde: Sammenhængende stisystem/cykelruteplan: Arbejdet udføres med konsulentbistand og finansieres af driftsmidler. Cykelparkering: Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni kr. (projekt 9910) til forbedre cykelfaciliteterne ved Ballerup Stion. DSB supplerer med et tilsvarende beløb. Cykelparkering ved Måløv Stion er omftet af projekt nr vedrørende Søndergård Torv, som Kommunalbestyrelsen frigav anlægsmidler til i august 2009 (projekt nr. 7881). Øvrige cykelparkeringsforbedringer vil blive søgt finansieret gennem tilskud fra Trafikministeriet til kollektiv trafik.

15 Trafiksikkerhedskampagne: Finansieres over driftsbudgettet fra midler til trafiksikkerhedskampagner på amtsvejene. Cykelpendling: Kommunen bidrager kun med arbejdskraft. Formidling: Kommunen bidrager med arbejdskraft. Inklusiv ovenstående projekter og projekter initieret i andre afdelinger/udvalgsområder (eksempelvis Store Cykeldag) vil Ballerup Kommune i 2009 anvende i alt til cykelrelerede projekter. Hertil søges et tilskud fra Trafikministeriets Cykelpulje på i Liste over samtlige projekter er vedlagt som bilag. Tilskudsmuligheden er betinget af, kommunen har afs sin andel af projektmidlerne og af projektet ikke er gennemført endnu. Bilag Liste over cykelprojekter der prioriteres i 2009 og følgende år Sagen afgøres af Teknik & Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune indsender ansøgning til Trafikministeriets Cykelpulje 2009 om støtte til cykelprojekter for en samlet ansøgningsramme på kr. hvoraf Ballerup Kommunes egenfinansiering udgør kr. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt 9. Ågerupvej 44 - Ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse og udendørs oplag Sagsnr.: Dok.nr.: I forbindelse med en ansøgning om udvidelse af ktepensionen har Miljø & Teknik konsteret, der på ejendommen ikke var ansøgt om et skur, et telt og en container, der alle anvendes til oplag; tre pladser til udendørs opbevaring af campingvogne, både og trailere samt fem opbevaringspladser til oplag. Ejeren har ansøgt om lovliggørelse samt tilladelse til et telt mere, hvilket kræver en landzonetilladelse. Miljø & Teknik foreslår,

16 Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag til det ansøgte da ejendommen er beliggende i landzone i den grønne kile. Ejeren af ejendommen Ågerupvej 44 ansøgte Ballerup Kommune om udvidelse af en ktepension. Miljø & Teknik behandlede ansøgningen og gav i marts 2009 tilladelse til opføre en pavillon på 100 m2, men konsterede samtidigt, der var flere forhold på ejendommen, der ikke var i overensstemmelse med gældende landzonetilladelse. På ejendommen er der en snedkervirksomhed, en papirimportvirksomhed og en ktepension. En lille del af det udendørs oplag stammer fra en tidligere på ejendommen beliggende entreprenørvirksomhed (affald), en stor del af det udendørs oplag (affald) stammer fra snedkervirksomheden og en smule udendørs er for 2-3 heste. Opbevaringen i skuret ligesom det udendørs oplag af campingvogne, trailere og både er for andre end ejeren. Ejeren har tidligere haft kontakt til myndighederne om ejendommens anvendelse, hvilket fremgår af vedlagte bilag med sagsgennemgang. Ansøgning Ejeren ansøgte ved brev af 13. marts 2009 Kommunen om følgende: et skur på 78 m² til oplag for en samarbejdspartner, en container på 20 fod til oplag af brænde, to telte på hver 21 m² til oplag af affald, fem oplagspladser på i alt ca. 272 m², og tre pladser på ca. 250 m² i alt til opbevaring af campingvogne, både og trailere. Ejendommen Ejendommen med et areal på ca. 1,6 ha ligger i landzone uden landbrugspligt. Den lovlige bebyggelse består af beboelse, udhus og carport på 259 m², stald og lade på 110 m², erhverv på ca m² foruden et større areal med overdækkede løbegårde til ktepensionen. Lovgrundlag Kommuneplan I Kommuneplanen er ejendommen omftet af de generelle rammebestemmelser for Bydel 9 Ågerup. Efter de generelle rammebestemmelserne vil mindre håndværks- og lagervirksomheder kunne opretholdes, og tiloversblevne landbrugsbygninger kan anvendes til erhverv, der ikke miljømæssigt eller trafikalt er til gene for omgivelserne. Ny bebyggelse til erhvervsformål kan derimod ikke opføres. De specifikke rammebestemmelser for området 9.B.1 for Ågerup landsby fastlægger anvendelsen til boligformål. Der kan i forbindelse med eksisterende bebyggelse tillades erhverv, som kan indpasses i området uden være til gene for omgivelserne. Ejendommen ligger desuden i en af fingerbyens grønne kiler. Ballerup Kommunes grønne kiler og ringe skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreive formål.

17 Landzonebestemmelser Landzonebestemmelserne har bl.a. til formål sikre en planmæssig og samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udvikling i overensstemmelse med den foreliggende planlægning. Miljø & Tekniks vurdering Ny bebyggelse Skur, container og telte, regnes som bebyggelse. I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser kan ny bebyggelse til erhverv ikke opføres. Miljø & Teknik vurderer, der i de eksisterende bygninger er plads til de aktiviteter der i øjeblikket forefindes udendørs. Udendørs opbevaring Hvis ejeren ønsker et beskedent ikke skæmmende udendørs oplag beliggende, i umiddelbar tilknytning til erhvervsvirksomheden, skal placering, størrelse, arten af oplaget og afskærmning aftales med Kommunen, og der skal fremsendes en måls situionsplan. Hvis hestemadpakker ikke kan opbevares i den eksisterende hø og halmlade, skal der redegøres for dette. Ejeren kan have sin egen indregistrerede campingvogn og sin prive båd med/på trailer stående på ejendommen. Udendørs oplag herudover er i modstrid med de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Vurdering Miljø & Teknik vurderer, ansøgningen om et skur, en container og to telte til oplag for erhvervsvirksomheden, fem oplagspladser, tre udendørs pladser til opbevaring af campingvogne, både og trailere m.m. ikke bør imødekommes, da det er i modstrid med områdets planmæssige stus, og de hensyn der skal varetages med landzonebestemmelserne. Ejendommen er en del af Ågerup landsby, hvor ønsket er opretholde landsbyens særlige karakter. Det område hvor oplagene er placeret er i kommuneplanen markeret som et muligt grønt område. Området er desuden beliggende i en grøn kile og selvom ejendommen i dag ikke kan anvendes til offentlige rekreive formål så vil en yderligere bebyggelse vanskeliggøre en fremtidig mulighed herfor. En tilladelse vil desuden skabe præcedens, hvor Kommunen fremover må imødekomme lignende ansøgninger både i landzone, i de grønne kiler og i landsbyen. Bilag Sagsgennemgang Sagen afgøres af Teknik og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles afslag efter 35, stk. 1 i Lov om planlægning til det ansøgte bestående af et skur, en container, to telte, fem udendørs oplagspladser og tre udendørs pladser til opbevaring af campingvogne, både og trailere.

18 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt 10. Krogdalen 37 - Ansøgning om dispension fra lokalplan til opsætte udendørs antenne Sagsnr.: Dok.nr.: En lejer på ejendommen Krogdalen 37 har ansøgt om dispension til opsætte en lodret radioamørantenne med en højde på 7,5 m. Lokalplan nr , angiver, der ikke må opsættes udvendige antenner på den enkelte ejendom. Miljø & Teknik foreslår, der gives dispension. Baggrund Lejeren af ovennævnte rækkehus har ops en midlertidig antenne i form af en fiskestang til radioamørbrug. Boligselskabet Baldersbo har anmodet ham om, fjerne antennen med henvisning til Lokalplan nr Ansøgning Lejeren har den 8. juni 2009 indgivet ansøgning om dispension fra lokalplanen til opsætte en permanent antenne i form af en glasfiberstang, der er 35 mm i diameter ved stangens fod og aftager mod toppen i 7,5 meters højde. Stangen ønskes ops i havearealet. Nabohøring Boligselskabet Baldersbo har underskrevet dispensionsansøgningen og afdelingsbestyrelsen har anbefalet dispension til en fritstående mast under forudsætning af, masten nedtages, hvis der kommer berettigede klage. Ansøgningen har været orienteret for naboer og for afdelingsbestyrelse. Der er ikke kommet bemærkninger til ansøgningen. Miljø & Tekniks vurdering Formålet med lokalplanbestemmelsen er hindre individuelle radio- og tv-antenner, idet lokalplanen har bestemmelse om tilslutning til et fællesantenneanlæg. I det foreliggende tilfælde er der tale om en antenne, der ikke er særligt dominerende og nærmest kan sammenlignes med en flagstang. En flagstang under 8,5 m vil lovligt kunne opsættes.

19 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø og Teknik foreslår, der meddeles dispension fra lokalplan nr til opsætte den ønskede antenne med den begrænsning, den kun anvendes af den nuværende ejer så længe han har licens som radioamør, og antennen fjernes, hvis der fremkommer berettigede klager. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 10 Godkendt 11. Meterbuen 15 - Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 121 til anlægge parkering i beplantningsbælte Sagsnr.: Dok.nr.: Post Danmark vil som lejer åbne et distributionscenter på ejendommen Meterbuen 15. Det vil medføre behov for manøvreareal og en del køretøjer, hvorfor der ønskes etableret en række parkeringspladser i beplantningsbæltet mod Ballerup Boulevard. Miljø & Teknik vurderer, en dispension vil danne præcedens og virke imod lokalplanens formål. Det foreslås derfor, der gives afslag. Ansøgning Med brev af 29. juli 2009 anmoder Post Danmark om dispension fra Lokalplan nr. 121, 9.2 til anlægge 43 parkeringspladser ca. 5 m ind i det 20 m brede beplantningsbælte mod Ballerup Boulevard. Der vil efter planen være anlagt 104 pladser på ejendommen. Det svarer til 1 plads pr. 69 m 2 etageareal. Heraf skal Post Danmark bruge 95 pladser. Det er anført i ansøgningen, der ikke vil blive fældet træer men tværtimod, kan beplantningen suppleres med et grønt hegn. Lovgrundlag Lokalplan nr. 121, der blev vedtaget i 2006, fastholder bestemmelsen fra den tidligere partielle byplanvedtægt om et mindst 20 m bredt beplantet bælte mod Ballerup Boulevard. Bestemmelsen står i 9.2, hvor det tillige er beskrevet, der med ensartede større, opstammede træer suppleret af en bagvedliggende, mere sammenhængende, lav bevoksning opnås en god helhedsvirkning på hele strækningen.

20 I 9.8 er det bestemt, de beplantede arealer ikke må benyttes til oplagsplads, interne veje, parkering eller lignende. Miljø & Tekniks vurdering En dispension i dette tilfælde uden anden begrundelse end der er behov for manøvreareal og parkering, der nemmest lader sig realisere i beplantningsbæltet, vil danne præcedens. Et af lokalplanens formål er fastholde og fremhæve områdets grønne hovedtræk. Derfor skal der en meget konkret og individuel begrundelse til for fravige bestemmelsen. Den ses ikke i ansøgningen. Sagen afgøres af Teknik og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø- og Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension fra lokalplan nr. 121, 9.2. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 11 Godkendt 12. Hold-an Vej 69 - Ansøgning om placering af carport nærmere vejskel end lokalplanen foreskriver Sagsnr.: Dok.nr.: Ejerne af ejendommen Hold-an Vej 69, har ansøgt kommunen om dispension til placere en carport nærmere vejskel end 5 m. Ejendommen henhører under Lokalplan nr Her foreskriver 6.6, carporte og garager ikke må opføres nærmere vejskel end 5 m. Miljø % Teknik foreslår der gives dispension til opførelsen under forudsætning af, hækken til Hold-an Vej bibeholdes. Ejernes ansøgning Ejerne Lis og Claudi Nielsen ønsker opføre en carport langs med Hold-an vej. Carporten har ikke udkørsel direkte til Hold-an Vej men til en gårdsplads på ejendommen, hvorfra udkørsel finder sted.

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere