Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014"

Transkript

1 Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014 Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet Præsentation af det foreløbige katalog Else Bernsen Baggrund, formål og målgruppe Katalogets opbygning Hovedtemaer og Cases Erfaringer, gode råd Perspektivering Oplæg til dialog Pause Bordet rundt Dialog Opsamling 1

2 Midt -Energistrategi Formålet er at bidrage til omstillingen af vores energi system til et fleksibelt og energieffektivt system på vedvarende energi ved at: opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område, arbejde med omstillingen i både by og landkommuner, samt sikre koordinering mellem stat, region og kommuner af indsatsen på energiområdet. Projektet arbejder med: strategier for omstilling af regionens energiforsyning i 2020, 2035 og 2050 handlingsplaner for initiativer frem mod 2020 konkrete tværkommunale projekter og samarbejdsmuligheder lokal og regional beskæftigelse gennem omstilling af energiforsyningen input til den nationale energiplanlægning og lovgivning. 2

3 National baggrund - Regeringens Energiforlig 2012, nationale analyser 2013 samt flere guider og kataloger 3

4 Fokusgruppen- det åbne land og mindre byer 4 Udarbejder på basis af statuskortlægningen en strategi for udnyttelse af lokale og regionale VE ressourcer frem mod 2025, 2035 og 2050, samt en handlingsplan for konkrete tiltag frem mod Gruppens vil i sit arbejde undersøge: Hvordan vi definerer det åbne land i en energimæssig sammenhæng? Afvikling kontra udvikling? Hvordan ser varmebehovet ud i fremtiden? Hvornår det er relevant at tale om kollektive varmeløsninger for landsbyer? Udvikling eller afvikling af barmarksværker på langt sigt? Hvordan kommer udnyttelse af vind og biogasressourcen bedst landdistrikterne til gavn i form af lokale arbejdspladser og vækst? Skal vi udvikle en lokaløkonomisk model? Udvikling af energilandsbyer og lokale aktiviteter Skal der satses på lokale projekter (solceller, husstandsvindmøller mv.) eller ejerskab og indflydelse på store vindmølle og biogasprojekter? Er vindmøller i mellemstor skala en mulighed? Kan vi i fællesskab udrulle koncepter med energibesparelser og varmepumper? Erfaringer med landsbyprojekter i kommunerne i fokusgruppen

5 Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet (et element i Midt- Energistrategi) Kataloget beskriver muligheder og udfordringer i forbindelse med omstilling til 100 % VE i de mindre byer og det åbne land. henvender sig til kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere, der ønsker at bidrage med omstillingen af el- og varmeforsyningen til vedvarende energi. har speciel fokus på hvordan mindre byer og det åbne land møder regeringens målsætning om at el- og varmeforsyningen skal være omstillet til 100 % VE og være CO 2 -neutral i 2035 udvikles i et tæt samarbejde med kommunerne og relevante interessenter i Region Midt udvikles med baggrund i specifikke erfaringer fra konkrete cases primært men ikke eksklusivt i Region Midt danner udgangspunkt for etablering af en erfaringsbase for regionens kommuner samt for forsyningsselskaber og forbrugere i regionens små byer og i det åbne land, der over de kommende år skal træffe beslutninger omkring deres fremtidige energisituation under de nationale og lokale rammebetingelser Kataloget giver gode råd og erfaringer fra gennemførte projekter og anbefalinger til tiltag der kan reducere barriererne for omstilling til vedvarende energi i de mindre byer og det åbne land. 5

6 Katalogets opbygning Inspirationskatalog sammenfattende oversigt og vurderinger Casekatalog specifikke cases og vurderinger for hovedtemaer Hovedtemaer konkrete byer og generelle vurderinger Mindre byer med fjernvarme Naturgas baseret fjernvarme Biomasse baseret fjernvarme Mindre byer med individuel naturgas Nærvarme og nabovarme i mindre byer Energibesparelser og individuel forsyning af enkeltliggende husstande og mindre byer Finansieringsmodeller Øget lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelleanlæg Transport 6

7 Beskrivelse af værk Cases i konkrete byer Casekatalog Hvorfor er denne case interessant? Baggrund hvad var deres situation før? Beskrivelse af værkets planer og ambitioner Hvad gjorde de? Hvad var kommunens rolle? Hvad var resultatet af projektet? Hvilke udfordringer/barrierer stødte de på i forhold til at gennemføre deres visioner og planer/i forhold til omstilling til VE Gode råd og erfaringer der kan gives videre 7

8 Inspirationskatalog Fjernvarme byer Energistyrelsens Fjernvarmeanalyse Små fjernvarmeområder Målsætninger 2035/2050 Værkernes situation VE- teknologierne Hvad er udfordringerne? Løsningsmulighederne Forbrugerøkonomi og lokal købekraft Samfundsøkonomi VE og CO-reduktion Gode råd og erfaringer på lokalt niveau Anbefalinger nationalt Perspektivering 8

9 Cases i konkrete byer Mindre byer med fjernvarme - Naturgasfyrede værker Stort varmetab, høje varmepriser, grundbeløbet bortfalder 2019 Værk Værum-Ørum Kraftvarmeværk Tørring Kraftvarmeværk Antal forbrugere /Varmebehov MWh Ca MWh Løgstrup Varmeværk Ca MWh Det oprindelige anlæg Naturgasmotor Naturgas kedel Naturgasmotor Naturgas kedel Naturgasmotor Naturgas kedel Udfordringer En udfordring af få godkendt træpillekedlen En udfordring af få godkendt træpillekedlen Rammevilkårene for solvarme og elvarmepumpe er ændret. Svært at få økonomi i elvarmepumpe. Nyt anlæg/valgt løsning Træpillekedel på 0,7 MW Solvarme, Absorptionsvarmepumpe drevet af træpillekedel Solvarme Eldrevet grundvandsvarmepumpe 9 VE teknologier findes men der er visse begrænsninger ved nogle af dem Organisatoriske, lovgivningsmæssige og ressourcemæssige barrierer Samfundsøkonomi vanskelig at dokumentere

10 Mindre byer med fjernvarme - Naturgasfyrede værker Løsninger fundet og situationen er forbedret fokus, samarbejde, information Værk Nyt anlæg/ løsning Brugerøkonomi for et standardhus på 130 m² med et varmebehov på 18,1 MWh Værum-Ørum Kraftvarmeværk Træpillekedel på 0,7 MW Den årlige omkostning for en standardforbruger er faldet med ca. 20 % fra kr til kr pr. år inkl. moms. Tørring Kraftvarmeværk Løgstrup Varmeværk Solvarme, Absorptionsvarmepumpe drevet af træpillekedel Solvarme Eldrevet grundvandsvarmepumpe Den årlige omkostning for en standardforbruger har været stort set konstant på kr pr. år inkl. moms siden Den årlige omkostning for en standardforbruger har ligget på mellem ca. kr til ca. kr inkl. moms Projektet forventes at give en besparelse for en standardforbruger på kr pr. år. Lokal købekraft Besparelsen har bevirket en øget købekraft i lokalsamfundet på 1,2 mio. kr. pr. år. Projektet vil på lang sigt øge købekraften for forbrugerne i Tørring. Projektet forventes at bevirke en øget købekraft i lokalsamfundet på ca. 0,7 1,0 mio. kr. pr. år, alt efter om værket får fritagelse for PSOafgift eller ej 10 VE- andel øget CO reduceret med 45 50%

11 Mindre byer med fjernvarme - biomassefyrede værker Billig varme og ingen behov for at undersøge og lave noget der bliver dyrere Værk Antal forbrugere /Varmebehov Det oprindelige anlæg Udfordringer Nyt anlæg/valgt løsning Ebeltoft Fjernvarmeværk MWh 2 fliskedler 2 oliekedler Ingen kendte udfordringer Træfliskedel på 12 MW Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Ca MWh Halmkedel 3,15 MW Træpillekedel 1,7 MW Oliekedel 4,0 MW. Ingen kendte udfordringer Halmkedel 5,5 MW 11 Langsigtet strategi? Fremtidige biomasseressourcer til el- og varmeproduktion?

12 Mindre byer med fjernvarme - biomassefyrede værker Værk Nyt anlæg/ løsning Brugerøkonomi for et standardhus på 130 m² med et varmebehov på 18,1 MWh Ebeltoft Fjernvarmeværk Træfliskedel på 12 MW Den årlige omkostning for en standardforbruger har været stort set konstant på kr pr. år inkl. moms siden Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Halmkedel på 5,5 MW Lokal købekraft Projektet forventes ikke at øge købekraften for forbrugerne i Ebeltoft mærkbart. Biomassekapaciteten udbygges efter behov CO 2 reduceres ved udbygningen 12

13 Mindre byer med fjernvarme Gode råd og erfaringer på lokalt niveau udviklingen kan vendes fra forbrugerflugt til frivillig forbrugertilslutning og varmeprisen kan sænkes markant, hvis der både etableres et biomassekedelanlæg og indføres tilslutningspligt. det ofte er meget svært at blive enige om afregningsprisen, hvis lokale landmænd skal stå for varmeproduktionen (halmkedelanlæg). Borgerinddragelse og information er helt afgørende, hvis man vil genopbygge tilliden og forbrugeropbakningen til et nødlidende kraftvarmeværk. De små decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker kan ikke klare opgaven alene. Det er helt afgørende at de får rådgivning og opbakning fra kommunen. Anbefalinger nationalt Der behov bedre rammevilkår for eldrevne varmepumper og solvarme (f.eks. fritage varmepumper for PSO afgiften) Det anbefales at der gives tilladelse til etablering af biomassekedler på op til 1 MW for alle værker som i dag ikke har biomasse. Det vurderes, at dette vil have marginal betydning samfundsøkonomisk set, men enorm betydning for de mange små decentrale værker der stadig kæmper med meget høje varmepriser. Det fortsat en udfordring af få fornuftig samfundsøkonomi i projekter for konvertering fra naturgas til VE i form af solvarme, varmepumpe og lignende anlæg. Nedsættelse af kalkulationsrenten har ikke forbedret samfundsøkonomien for disse projekter, da gasprisen er faldet tilsvarende. Det anbefales at der ses på hvordan samfundsøkonomien i højere grad kan afspejle den varmeforsyning vi ønsker i fremtiden. 13

14 Mindre byer med individuel naturgas Forskellige områdetyper Store sammenhængende gasområder i nærheden af fjernvarmenet Små sammenhængende gasområder i nærheden af fjernvarmenet Store sammenhængende gasområder langt fra fjernvarmenet Små sammenhængende gasområder langt fra fjernvarmenet Forskellige konverteringsmuligheder: Konvertering af naturgasområder til eksisterende fjernvarmeselskaber som i dag eller på sigt vil være VEbaseret Etablering af nye fjernvarmeselskaber i større gasområder langt fra fv-net Konvertering til individuelle VE-teknologier Erstatning af naturgas med biogas i naturgasnettet 14

15 Energistyrelsens Fjernvarmeanalyse potentiale for udvidelse af fjernvarmen 15

16 Cases - Konvertering af individuel naturgas til Fjernvarme Udfordringer Samfundsøkonomi, selskabsøkonomi, selskabsøkonomiske barrierer, forbrugerøkonomiske barrierer 16

17 Cases - Konvertering af individuel naturgas til Fjernvarme Naturgasområde Fjernvarmeselskab Årlig besparelsefor et standardhus ved konvertering til fjervarme Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Tilsluttes Silkeborg Forsyning Af projektforslaget fremgår, at et gasfyret parcel hus årligt sparer kr incl. moms Lokal købekraft Besparelsen bevirker en øget købekraft i lokalsamfundet på 6,8 mio. kr. pr. år Haastrup Nyt selskab etableres P.t. sat i bero pga manglende kommunegaranti Af projektforslaget fremgår, at et gasfyret standardhus årligt sparer ca. kr inkl. moms Besparelsen bevirker en øget købekraft i lokalsamfundet på 0,8 mio. kr. pr. år, Hornsyld Nyt selskab etableres Af forundersøgelsen fremgår, at et gasfyret standardhus årligt sparer ca. kr inkl. moms Besparelsen bevirker en øget købekraft i lokalsamfundet på 3,2 mio. kr. pr. år. 17

18 Udfasning af naturgas ( analyse for Energistyrelsen) Individuelle løsninger Udfasningen af naturgas skaber nogle betydelige udfordringer mht. valg af alternativ varmeinstallationstype. Luft-til-luftvarmepumpe Luft-til-vandvarmepumpe Jordvarme Jordvarme Træpiller Elvarme Små bygninger Mindre bygninger Mellemstore bygninger Større bygninger Varmepumpe LtL Varmepumpe LtV Horisontale slanger Vertikal boring BØR: Nej Ja - Nej Ja Nej SØR: Ja - Nej Nej - Nej TEK: Ja Ja Delvis Delvis Delvis Ja BØR: Nej Ja Ja - - Nej SØR: Nej - Nej Nej Nej Nej TEK: Ja Ja Ja Ja Ja Ja BØR: Ja Ja Ja - Nej SØR: Ja - - Nej Nej TEK: Nej Nej Ja Ja Ja BØR: Ja Ja Ja Ja Nej SØR: - - Nej Nej Nej TEK: Nej Nej Ja Ja Ja 18 BØR: Brugerøkonomisk rentabelt SØR: Samfundsøkonomisk rentabelt TEK: Teknisk mulig - : Marginal økonomisk difference

19 Udfasning af naturgas - Individuelle løsninger En grafisk præsentation af de teknisk mulige løsninger der er mest brugerøkonomisk rentabel. De stribede områder repræsenterer perioder, hvor naturgas er den mest rentable løsning brugerøkonomisk. Små bygninger Mindre bygninger Mellemstore bygninger Større bygninger Træpiller Varmepumpe Luft til Vand Jordvarme Vertikal boring 19 Cases Areal Varmebehov Effektbehov Typisk bygningstype m² MWh/år kw Små bygninger Rækkehus Mindre bygninger ,8 9,3 Enfamiliehus Mellemstore bygninger ,8 Handel-og servicebygning Større bygninger Lejlighedskomplekser

20 Perspektivering af hovedtemaerne i Fokusgruppens kommuner Kommunens varmeatlas og andelen i de små byer fordelt på "hovedtemaer" Kommunens varme- og klimaplan Bygningsatlas/BBR Kommunens udviklingsstrategi for landområder og små byer Forsyningsselskaber og samarbejder internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser 20

21 Varmeatla s Randers kommune Små byers andel 21 Varmebehov, MWh Fjernvarme/blokvarme Naturgaskedel Oliekedel Elvarme Varmepumper Biomasse Andet total % Randers Kommune Randers ,08% Langå ,76% Asferg ,85% Assentoft ,20% Dalbyover ,46% Fårup ,35% Gassum ,49% Gimming ,33% Gjerlev ,98% Hald ,61% Harridslev ,08% Haslund ,87% Havndal ,35% Helstrup ,30% Hørning ,33% Lem ,27% Linde ,29% Mejlby ,64% Mellerup ,97% Råsted ,63% Spentrup ,70% Stevnstrup ,93% Sønderbæk ,34% Tvede ,32% Tånum ,33% Udbyhøj Vasehuse ,32% Uggelhuse ,52% Værum ,48% Ålum ,42% Øster Bjerregrav ,31% Øster Tørslev ,47% Total ,00% Heraf Randers by 90,38% 6,89% 29,49% 17,34% 19,48% 9,27% 14,29% 70,08% 70,08%

22 Energibesparelser og individuel forsyning af mindre byer og enkeltliggende husstande Case Energirenovering og VE løsning Høje Taastrup Ældre ægtepar med god økonomi det altid har haft fokus på energioptimering nyt tag, jord til vand varmepumpe, solcelleanlæg, varmegenvinding fra ventilation Renovering DKK tilskud fra ECO LIFE ca DKK Case Enkeltliggende parcelhus i Fløng. Varmepumpe erstatter olie og biomasse Familie der ser på pengene. Behov for energirenovering men sætter først i gang da der gives tilskud til energitjek Isolering og nye vinduer, luft til vand varmepumpe, solceller, varmegenvinding fra ventilation, brændeovn Renovering DKK tilskud fra ECO LIFE ca DKK Case Initiativer i Slagelse kommune (Flakkeberg og Omø) Kommunalt tiltag for styrkelse af lokalsamfund med fokus på energi Gratis energitjek, flere arrangementer om energi, efterfølgende evaluering. Borgerne har oplevet at energiforbruget er faldet. Stor kommunal indsats. Lokale "Ildsjæle brænder ud" så tidsbegrænsning vigtig. Systematisk kortlægning af energibesparelsespotentialer ved hjælp af BBR og GIS Pilotprojekt i Taastrup Metoden kan måske udvikles til anvendelse ved udformning af strategi for udvikling kontra afvikling 22

23 5 Finansieringsmodeller Alle finansieringsformerne bibringer brugerne et forbedret videngrundlag. ESCO og Insero er de finansieringsformer, der giver brugeren den største sikkerhed om det økonomiske afkast. 16 kommunale ESCO projekter i gang men ikke afsluttet.esco har hidtil primært fundet anvendelse ved større kommunale projekter, hvor likviditet/adgang til kredit ikke har været en stor udfordring. For disse projekter er finansieringsformen imidlertid udbredt og velkende Insero demonstrations- og udviklingsprojekter. Udbredelse af vramepumper. Afhjælper eventuelle problemer med mangel på likviditet hos brugerne.insero er kun på et forsøgsstadie, hvor der er nogle cases med erfaringer, men der er endnu ikke nogen erfaringer med drift af finanseringsformen i større skala. Energiselskaber totalrådgivning mod "køb" af energibesparelserne Husets Energi og Inovation FUR gratis energitjek Der mangler erfaringer i forhold til at finansiere energisparetiltag i større skala ESCO Insero OK / Energiselskaber Husets Energi Innovation Fur Behov for viden Behov for likviditet Behov for sikkerhed

24 Øget lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelle anlæg Samfunds- og selskabsøkonomi ofte OK men organisatoriske og finansielle barierer Barrierer Manglende borgerinddragelse Manglende lokalt ejerskab, både blandt borgere og lokale virksomheder Manglende støtte hvis dele af investeringsgevinsten går til fremmed investor Manglende viden om projektets gevinster hos borgerne.. Løsninger -indsatsområde Større antal informationsmøder for borgerne Tydeliggørelse af projektets fordele for de lokale Inddragelse af lokale ildsjæle og samarbejde med lokale virksomheder Sikre lokalt ejerskab af f.eks. 20 % af projektet Sikre at dele af investeringsgevinsten går til reinvesteringer i lokal vækstfremme. Best practise Samsø Energiakademi Hvide Sande vindmøller projekt

25 Transport Oversigtstabel i case catalog Teknologi Barrierer Virkemidler (Virksomhed/generelt) El personbiler Manglende teknologisk udvikling, - Kommunal elbil-infrastruktur: ladestandere o Lang opladetid ved parkeringspladser, opladningsfaciliteter o Kort rækkevidde ved offentligt ejede bygninger - Kommunal anvendelse af elbiler til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, vej&park, mv. Kommuner med erfaring Udvalgte elbilsprojekter i landkommuner - støttet af Energistyrelsen: -Ærø Kommune -Sønderborg Kommune -Skive Kommune -Odsherred Kommune -Næstved Kommune -Hedensted Kommune -Horsens Kommune Biogas til transport Tung vejtransport Biobrændsler Personbiler, tung vejtransport, skibe og fly 25

26 Transport sammenfatning i Inspirationskatalog Nationale og internationale offentlige myndigheder har en række muligheder for at bidrage til at øge anvendelsen af VE i transport. Når VE løsninger inden for transport i dag ikke anvendes i større udstrækning, skyldes det en række barrierer internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Den offentlige sektor efterspørger selv meget transport som led i sine myndighedsopgaver (sygetransport, politi og kollektiv transport) og den offentlige sektor har mulighed for at påvirke rammerne for anvendelsen af VE i transport. De danske offentlige myndigheders muligheder for at påvirke anvendelsen af VE i egen transport omfatter køb af VE transportløsninger i det omfang, der er økonomisk råderum til det. En del af rammerne bliver sat på internationale markeder i form af den tilgængelige køretøjsteknologi, udbud og priser og brændstofpriser og udbud. En anden del af rammerne bliver sat af internationale myndigheder i form af f.eks. EURO-normer. En tredje del af rammerne bliver sat nationalt i form af infrastruktur, institutioner, priser, skatter, målsætninger mv. Danske offentlige myndigheders mulighed for at påvirke den internationale markedsudvikling inden for VE i transportsektoren er begrænset/ikke til stede. Hvad angår de rammer, der bliver sat nationalt, er der muligheder på både kommunalt og nationalt niveau. De kommunale muligheder vedrører primært opstilling af infrastruktur, regulering af adgangsforhold for forskellige køretøjstyper og forsøg på adfærdspåvirkning gennem kampagner og oplysning. De statslige muligheder omfatter den overordnede regulering af infrastruktur, skatter og afgifter, tilskudsordninger, og adgangsforhold/regulering af køretøjers udledning. 26

27 Næste steps Dagens dialog samt en detailgennemgang af udkast til katalog danner grundlag for version 2 Direkte involverede interessenter kontaktes for vurdering og godkendelse af de konkrete case beskrivelser Eventuelle nye relevante cases vurderes Forslag til fremtidige processer/samarbejder og tiltag drøftes med fokusgruppens kommuner med baggrund i dagens dialog Kataloget udformes i "draft final" hvad angår indhold og lay out Møde 28. oktober

28 Oplæg til dialog Efter pausen først "bordet rundt" Hver kommune" får 5 10 min til at forklare: deres syn, ideer og problemstillinger gode og dårlige erfaringer med de små byer og enkeltforbrugere. om de er i aktiv eller passiv dialog de små byer og individuelle forbrugere om denne gruppe er de en del af kommunens planer? Ideer til cases der "mangler" Efterfølgende fælles drøftelse omkring: værdien af et katalog Strategi for det fremtidige procesforløb så man får fat i "område 4" 28

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region?

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Dansk Fjernvarmes Regionalmøder foråret 2015 Louise Langbak Hansen Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Principoplæg til Kommune Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Hvordan kan Kommune være frontløber med ny teknologi, spare forbrugerne penge og få en fossilfri varme- og elforsyning på samme

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Fra klimasnak til handling!

Fra klimasnak til handling! Fra klimasnak til handling! Per Alex Sørensen pas@planenergi.dk DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Why is it always me? DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Metoden Brændsel: Kul Olie Halm Træ Affald Vind Sol Vandkraft..

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Klimaplan 2016-2020 behandler 4 fokusområder: Bæredygtig energi Grøn transport Fremtidens industri Bæredygtigt byggeri

Klimaplan 2016-2020 behandler 4 fokusområder: Bæredygtig energi Grøn transport Fremtidens industri Bæredygtigt byggeri Ny klimaplan Aarhus Kommune skal have en ny klimaplan, der sætter rammen for arbejdet med den grønne omstilling i de kommende år. Det er stor opgave, der kræver, at alle løfter i flok. Derfor er du og

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx.

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Strategisk Energiplan 2015 I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Indholdsfortegnelse Målsætninger...4 Kommunen som virksomhed...6

Læs mere

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Workshop del 1 ca 11 12.30 Vision, mål, strategi Åben land gruppen Har vi samme billeder og fælles fodslag? Indsatsområder og mulige tiltag Workshop del 2 ca.

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation.

Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation. Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation. Generelt: Energiplan Fyn ligger fint i tråd med Odense Kommunes strategiske

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010 Klimarådet anbefalinger til 2. december 2010 Forord Klimarådet har i de foreliggende anbefalinger valgt at sætte fokus på energi og CO 2 udledning. Efterfølgende vil klimarådet tage emner som klimatilpasning,

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Projektforslaget har efter drøftelse i Teknik og Miljøudvalget den 20. december 2011 været sendt i høring hos ejendommene i Haastrup fra

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 22.4.2015 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 20% fra 9,8 tons pr. borger i 1995 til 7,8 tons pr. borger

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER

DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER INSERO DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 21. januar 2016 Varme produktion (PJ) NØGLEROLLE FOR FJERNVARME I FREMTIDEN Type produktion

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Klimaplan, varmeplan og energilandsbyer i integreret proces.

Klimaplan, varmeplan og energilandsbyer i integreret proces. Klimaplan, varmeplan og energilandsbyer i integreret proces. Workshop om strategisk energiplanlægning i FBBB den 1. marts 2012. Klimachef Bodil Ankjær Nielsen Baggrund 1: Klimaplan 2010 20 for EK som geografisk

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Tema 4: Trafik og Transport... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 10: Grøn transport... 12 Indsatsområde 11: Letbaneprojekt...

Tema 4: Trafik og Transport... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 10: Grøn transport... 12 Indsatsområde 11: Letbaneprojekt... 1 Indhold: Tema 1: Energiplanlægning... 3 Indsatsområde 1: Projekt MIDT-Energistrategi... 3 Indsatsområde 2: Strategisk varmeplan... 4 Indsatsområde 3: Energi i lokalsamfund... 5 Tema 2: Energibesparelser...

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen?

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen? Efterlysning Er der nogen som har set elektrificeringen? Hovedpointer Elektrificeringen går langsomt Træflis og solvarme erstatter naturgas i den decentrale fjernvarme Træpillefyr erstatter oliefyr i områder

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere