Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013."

Transkript

1 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside Bemærk, at referater og anden aktuel information kan findes på Husejerforeningens hjemmeside der bliver opdateret, når bestyrelse eller et af udvalgene har nyt. På hjemmesiden ses også datoer for kommende møder i bestyrelse og servitutudvalg. Vi ønsker alle et godt efterår

2 Kontaktpersoner Bestyrelsen består af: Navn Adresse Mail Telefon Formand Erik Hagelskjær Lauridsen RB Næstformand Mogens Falch VH Kasserer Torben Burkal HPØ Best.medlem Peter Bogh ENG Best.medlem Jimmy van der Brugge RB Best.medlem Stine Kærulf Andersen ENG Best.medlem Sabrina Gade Ellesøe RB Suppleant Niels Maagaard ENG Suppleant Søren Lindbæk Broman ST Voldgiftsmænd Stina Broberg Hansen ENG 51 Thomas Buthler ENG 27 Martin Dahl ST 26 Servitutudvalg Kontaktperson Erik Hagelskjær Lauridsen RB 54 Vejudvalg Kontaktperson Mogens Falch VH 18 Kabel-TV, Antennne m.m. Fejl meldes til YouSee eller egen leverandør Kontaktperson i bestyrelse: Torben Burkal HPØ 18 Udlån af stiger, split og kloakrenser Kontakt formanden eller i hans fravær Anker Jørgensen ST 4 Vandforsyning Ved manglende vandforsyning kontakt formanden eller et af bestyrelsens andre medlemmer. Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen. Kloakrensning: Kontakt formanden Affald og renovation Københavns Affaldsservice Kontaktperson i bestyrelse: Mogens Falch VH18 Lejespørgsmål/-lovgivning Mogens Christiansen ST 66 /

3 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. MAJ VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for æren og ønskede som første punkt at sikre, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt med mindst 14 dages varsel. Den husomdelte skriftlige indkaldelse var dateret 6. maj Da ingen ønskede at bestride dette, kunne generalforsamlingen betragtes som værende lovlig. Dirigenten bad derefter om mulige kommentarer til dagsordenen. Medlem af bestyrelsen, Anker Jørgensen, undrede sig over at forslag til generalforsamlingen ikke var godkendt bortset fra det omdelte, underligt at bestyrelsen ikke ønskede at få medlemmerne interesserede i bestyrelsens arbejde. Dirigenten tog tråden op vedrørende det foreliggende forslag, der ikke var udsendt med 14 dages varsel. Da forslagets indhold ikke gik på at beslutte at gøre noget men et forslag der pålægger bestyrelsen at arbejde videre med en sag mener dirigenten derfor det var OK at drøfte og tage stilling til det på GF. Der var ingen indsigelser mod dette. Andre forslag kendte dirigenten ikke til. Dirigenten efterlyste andre forslag der burde drøftes. Det syntes ikke at være tilfældet. 2. BESTYRELSENS BERETNING OG GODKENDELSE HERAF Formanden præsenterede bestyrelsen og deres deltagelse i forskellige udvalg; Mogens Falck, næstformand, formand for Vej & kloakudvalg, Torben Burkal, kasserer og medlem af Miljø & energiudvalg, Noah Boe-Whitehorn, formand for Servitutudvalg samt FFU-plads og medlem af Hjemmesideudvalg, Ulla Boje Rasmussen, medlem af Miljø & energiudvalg, Niels Maagaard, formand for Miljø & energiudvalg samt medlem af Hjemmesideudvalg, Anker Jørgensen, medlem af Servitutudvalget og Miljø & energiudvalg samt udlån af split og stiger sammen med formanden. Søren Thuen var i begyndelsen af denne periode formand for Servitutudvalget men er på grund af nyt arbejde med lang tid i udlandet trådt tilbage og udgår af bestyrelsen. Dorthea Rose medlem af Vej & kloakudvalg, servitutudvalg samt udlåner split og stiger. Thomas Buthler er udtrådt af bestyrelsen på grund af familieforøgelse og dermed manglende tid til bestyrelsesarbejde. Thomas skal have stor tak for arbejdet i bestyrelsen, både med etablering af en ny hjemmeside og som formand for FFU-plads gruppen. De forskellige formænd redegjorde i løbet af beretningen for arbejdet i grupperne. Der er holdt 10 møder i bestyrelsen, hvor mange forskellige emner er diskuteret. Noget af det første var placering af postkasser. Vi udarbejdede og omdelte meddelelse om hvordan postkasserne kunne og skulle placeres for at bestyrelsen ville godkende. Det viser sig desværre, at en del husejere ikke har fulgt vejledningen og i direkte modstrid med denne sat postkassen udenpå stakittet. De vil alle få en påmindelse om at bringe forholdet i orden. Etablering af en støjvæg mod Lyngbyvej har selvfølgelig også været emne på alle møder.

4 Noah fortæller: Miljø & energiudvalget har også deltaget i byggeforeningsenergi møder, hvor erfaring fra de forskellige områder udveksles og samlede ideer skabes. Niels og Torben forklarer om initiativer inden for Miljø og Energi Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret er et unikt traditionelt beboerkvarter med egen beboerhus/forening og masser er nærmiljø. For at fastholde Lyngbyvejskvarteret som et både traditionsrigt, men også moderne og tidssvarende beboerområde, besluttede bestyrelsen i 2011 at nedsætte et Miljø & Energi Udvalg der skal komme med oplæg til hvordan vores område forberedes til den nye energi- og miljøomstilling som er på vej i samfundet. På sidst års generalforsamling, i forbindelse med formandens beretning, fremlagde bestyrelsen den opfattelse at der er et behov for nytænkning både i forhold til mulige fremtidige Miljø & Energi initiativer såvel som en fremtidssikring af vores kloaknet og vandforsyning i vores område synspunkter som blev støttet af kommentarer fra de fremmødte deltagere på generalforsamlingen. Miljø- og Energiudvalget har i det forgangne år holdt 8 møder hvor vi har arbejdet videre med at konkretisere de ideer der blev fremlagt på sidste års generalforsamling ideer der ganske kort kan fortælles om konkrete initiativer i: Energi: Vind; Solfanger; og solceller Kloakker & regnvand: Genbrug af regnvand; Hvordan er vores kloaksystem? (ex. fra Humleby), Hvad gør kommunen med vores kloakker? Spærrer vores vejbump for regnvandet? Isolering: Vedligeholdelse af vinduer; Isolering af tagkonstruktion; Valg af isoleringsmaterialer; Varme: Varmetjek; og Tjek med infrarødt kamera. Benchmarking over, hvordan er en families samlede forbrug? (ex. fra Strandvejskvarteret) Og endelig at lave et: Kvarterets grønne regnskab. Ovennævnte emner bliver også diskuteret i de andre byggeforeninger i København som vi mødes jævnligt med ifm. etableringen af en fælles hjemmeside en hjemmeside hvor husejere fra alle byggeforeninger i København kan finde inspiration, og dele fælles erfaringer, inden for områderne miljø, energi og generel vedligeholdelse af vore huse. Adressen for den fælles hjemmeside er: I det seneste nummer af Gadespejlet fra april måned, er der en artikel der omhandler Skt. Kjelds Kvarter Nord lokalløft initiativer i vores nærområde og et interview med Miljø- & Energiudvalget, hvori vi kort redegør for de tanker og ideer som indtil nu er kommet frem ifm vores arbejde. Den korte version er at Udvalget forestiller sig at omdanne FF Ulriks Gade til en Legegade/ Stillegade på beboernes og de gåendes præmisser. Generelt tilstræbes, at så mange overflader som muligt dækkes af planter, alternativt gennemtrængelige overflader (fx grus frem for faste belægninger).

5 Husk: Beplantninger og gennemtrængelige overflader er med til at reducere nedløbet af regnvand til kloakker, og er dermed med til at forhindre oversvømmelse og generelt overbelastning af vores kloaksystem Et system som er under pres grundet bl.a. klima forandringer. Samtidig foreslås F.F. Ulriks Plads omdannet til et opsamlingssted for dele af kvarterets overfladevand, og det opsamlede vand kan ex. bruges til at vande de nye grønne områder og fællesarealer. Udkastet er blevet diskuteret med folkene bag Skt. Kjelds Kvarter Nord som finder ideerne spændende. Grundlaget for Udvalgets arbejde er: At se på de seneste års teknologiske udvikling og komme med anbefalinger for at lave miljøvenlige ændringer i kvarteret uden at det bryder vores servitutter, og at vores lokale initiativer skal ses i sammenhæng med vores nærområde. Eksempler på hvad vi hver især kan bidrage med er eksempelvis: 1. Holde regnvand og smeltevand væk fra husets sokkel; 2. Sørge for at holde ens kloakker og nedløbsrør fri for snavs osv.; 3. Tænke over om vi hver især gør nogle ting som betyder at vores naboer får problemer med oversvømmelser m.m. Naturstyrelsen har oprettet en hjemmeside: hvor husejere kan orientere sig. Vi har i det forløbne år haft en del skader på kloaksystemet. Det betyder at budgettet for dette område i 2013 allerede er ved at blive overskredet. Mogens fortæller om veje og bede. Vejene er i rimelig god stand og med mindre reparationer vil de kunne holde en del år endnu. Vi har i 2012 brugt kroner på reparationer. Efter vinteren er vejene gennemgået og fejl noteret, udbedring vil ske i den kommende tid. Til vejtræer og bede er der i 2012 brugt kroner. En del vejtræer er fornyet efter påkørsel eller ved parkeringer. Der er blevet beskåret buske og luget 3 gange. I nogle bede er pullerterne fjernet eller ødelagt, de bliver erstattet af nye. Efter overgang til gummipullerter er udgifterne til disse væsentlig formindsket men pas alligevel på dem og bilerne. Kloakker: Der er på kontoen brugt kroner i 2012 og slamsugning af gadebrøndene har vi betalt kroner for. Budgettet for 2013 er allerede tæt på at være brugt, da vi har haft en stor reparation på en samlebrønd og kloakledning under et hus. Hvis der kommer flere store udgifter vil budgetter derfor blive overskredet. Vi har holdt møder med Københavns Kommunes Skadedyrsbekæmpelse om rotteproblemer. De vil meget gerne samarbejde om et projekt vedrørende rottebekæmpelse som dog kræver, at vi gennemgår vore kloakker med kamera og udbedrer de skader der viser sig. De foreslår desuden, at vi sætter rottespærre i alle kloakker der udmunder i HOFOR s kloakker. Det er et betydeligt antal og en spærre koster ca kr. Men vi er mange til at betale. Vi har endnu ikke pris på TV optagelser men har til hensigt at indkalde til et informationsmøde med deltagelse af kommunens konsulent. Mogens viste på kort hvilke kloak- og regnvandsledninger der er private og hvilke der er fælles. Foreningen betaler for vedligeholdelse af de fælles rørledninger og brønde. Alle husejere har ved henvendelse til Mogens mulighed for at se kortet.

6 I forbindelse med Metrobyggeriet på Østerbro fik vi en henvendelse fra Østerbro Lokalråd om vi var interesseret i at overtage et 50 år gammelt platantræ, der skulle væk og gerne finde placering et andet sted. Vi takkede nej da vi ikke kunne se en mulig placering i kvarteret. Servitutter er heller ikke er emne der blot diskuteres på et enkelt bestyrelsesmøde men selvfølgelig foregår det største arbejde i selve udvalget. Søren Thuen foreslog bestyrelsen, at Noah blev formand da han ikke syntes hans nye arbejde var foreneligt med formandsposten. Til stor glæde for resten af bestyrelsen accepterede Noah og har siden november varetaget dette arbejde. Noah fortæller om arbejdet med støjværn mellem FFU og Lyngbyvej. Se venligst under eventuelt. Medlem af bestyrelsen, Anker Jørgensen havde flere indvendinger vedrørende servitutudvalget som han mente ikke længere fungerede korrekt. I begyndelsen af december fik vi en henvendelse om problemer med strømforsyningen fra Borthigsgade til H.P. Ørumsgade. Det har vist sig, at et gammelt kabel ikke længere fungerede og derfor oplevede flere beboere manglende strøm. Problemet blev midlertidigt udbedret og efter flere undersøgelser er skaden nu klarlagt og udbedring er aftalt til udførelse indenfor den nærmeste fremtid. Som afslutning på beretningen synes jeg, vi skal mindes et tidligere meget engageret medlem af bestyrelsen, Kaare Pedersen, der på grund af sygdom flyttede fra kvarteret i foråret Kaare døde dette forår og blev bisat fra Frederiksberg Kirke. En meget smuk mindehøjtidelighed, hvor kirken var fuld af familie, venner og elever fra gymnasiet, hvor Kaare indtil december var lærer. Også Erik Brinch er død. Han var født, opvokset og boede hele sit liv i kvarteret, måske nok en al de allersidste oprindelige beboere. Der blev bemærket, at slamsugning i kvarterets gader ikke altid kan foretages, da biler tit er parkeret over dæksler. På baggrund af et forslag til generalforsamlingen, som var modtaget for sent, ønskede forslagsstilleren bestyrelsens afklaring af private versus fælles kloak-/regnvandsledninger. Det vil bestyrelsen bestræbe sig på at fremkomme med en klar definition på. Bestyrelsen blev opfordret til at lægge kort over kvarterets kloakering på hjemmesiden. Vi er af kommunen blevet pålagt ikke at mangfoldiggøre eller gøre disse tilgængelige på hjemmesiden. Kortene er belagt med ophavsret men en ny lov fra slutning af 2012 om offentlig tilgængelighed vil i løbet af et års tid ændre situationen. Bestyrelsen vil følge udviklingen opmærksomt. På spørgsmål vedrørende regnvandsproblematikken redegjorde Niels for bestyrelsens stillingtagen og tilkendegav, at man vil arbejde videre med emnet. Anker Jørgensen påpegede at han havde følt det var svært at få sine synspunkter igennem på møderne, hvorfor han ikke kunne godtage de beslutninger der blev truffet og derfor ikke længere ønskede at være i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

7 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2012 TIL GODKENDELSE Kassereren redegjorde for de forskellige punkter. Vejbidraget skal gerne sikre, at vi kan klare kommende udgifter. Kontingentet har holdt sig rimelig pænt gennem årene. Bøder står på indtægtssiden ligesom beløb fra ejendomsmæglere for besvarelse af spørgeskemaer vedrørende salg af ejendomme. Kontoen for kloakker er i år allerede nået over kr I 1995 betalte vi for udskiftning af et el-hovedkabel lig den udskiftning der nu skal finde sted. Det vil fremgå af dette års konto, hvor dyrt det bliver. Vi samler penge sammen til kommende udgifter. Skal vi i gang med projekter vedrørende regnvand, vil det være på administrationskontoen pengene skal hentes. Vejbudgettet ser rigtig fint ud men skal vi renovere vejene vil alle pengene blive brugt og mere til. For at have en indikation på en sådan udgift forhørte vi os for et par år siden. Beløbet oversteg på det tidspunkt vore forventninger, og billigere er det bestemt ikke blevet. Lappeløsninger af vejene vil vi fortsætte med så længe det kan betale sig i forhold til vejenes tilstand. Vore veje er fortsat i bedre stand end de fleste kommunale veje. Vejtræer og bedene om disse bliver passet og derfor fremkommer udgiften. Udgifter har ikke været meget større end forventet bortset fra reparationer af kloakker samt el og vand. Vi har et lille tab på medlemmer bl.a. andet hvor nye ejere har købt huset på tvangsauktion og ikke ønsker at betale kontingent for et helt år men kun fra overtagelsestidspunkt. Egenkapitalen er indsat på aftalelån i 5 forskellige banker og forlænges mellem 1 måned og 1 år. Beløbet må ikke overstige kr i den enkelte bank, så vi er på den sikre side. Når en periode udløber sættes det i udbud via My Banker og det bedste tilbud vælges. Dirigenten spørger forsamlingen om der er kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. Der bliver gjort opmærksom på en fejl i det udsendte budget på indkaldelsens sidste side, hvor kontingent for 2012 under indtægter står opført med kr men nederst står kontingent pr. ejendom med kr , hvilket ville give den dobbelte indtægt. Kassereren takker den opmærksomme deltager og gør klart, at kontingentet pr. ejendom var kr derfor var den samlede indtægt korrekt. Tallet vil blive rettet efterfølgende. Dirigenten spørger forsamlingen om decharge kan meddeles til bestyrelsen, altså om regnskabet kan godkendes. Det kan det. 4. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN a. Tilskud til Ulrik til udgivelse af Gadespejlet. I lighed med tidligere år foreslår bestyrelsen, at der for 2014 ydes et årligt tilskud på kr Forslaget blev vedtaget. 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Der var indkommet et forslag om, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for etablering af tagterrasser på gårdsiden og at dette skulle udmønte sig i et forslag til godkendelse på kommende generalforsamling samt at bestyrelsen ikke ville påtale dem på trods af at etablering af tagterrasser strider mod foreningens servitutter. Forslaget ville ifølge

8 forslagsstillerne øge brugsværdien af boligerne og vil ikke skæmme kvarteret, da tagterrasser kun skal være lovlige på gårdsiden. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget, idet det var i modstrid med de servitutter, der er pålagt kvarteret. Desuden ville tagterrasser give støjgener og generende indkig for genboer. Bestyrelsen meddelte, at den ikke ville kunne arbejde for forslaget ifald det skulle blive vedtaget. Ved den efterfølgende afstemning blev forslaget vedtaget med 37 stemmer mod FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2014 samt bekræftelse af budget for 2013 Kassereren fremlagde budgettet: Budgettet blev vedtaget. 7. FASTSÆTTELSE AF VEJBIDRAG FOR 2014 Bestyrelsens forslag på kr blev vedtaget 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG BØDER FOR 2014 Bestyrelsens forslag på kontingent kr vedtages. Og uændret bøder på kr. 200, som også vedtages. 9. FASTSÆTTELSE AF HONORARER TIL TILLIDSMÆND FOR 2014 Bestyrelsens forslag er et samlet beløb på kr Forslaget blev vedtaget. 10. VALG AF TILLIDSMÆND På baggrund af vedtagelsen af forslaget om tagterrasser (punkt 5) oplyste bestyrelsen, at den ikke ønskede at fortsætte, og formanden og de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg ønskede ikke genvalg. Det var ingen af deltagerne i generalforsamlingen, som ønskede at stille op til formandsposten. Dirigenten besluttede derfor at suspendere generalforsamlingen med henblik på at finde kandidater til bestyrelsen. Den hidtidige bestyrelse fortsatte som interimbestyrelse.

9 Generalforsamlingen blev genoptaget d. 21. august 2013, jf. den udsendte indkaldelse. Klaus Børch genoptog dirigenthvervet og gjorde rede for, at bestyrelsen efter første del af generalforsamlingen var i tvivl om punkt 5 var behandlet korrekt, om forslaget var så omfattende at det skulle opfattes som en vedtægtsændring. Derfor rådførte bestyrelsen sig med foreningens advokat, Karsten Hagel, som vurderede at det var behandlet forkert. Det måtte betragtes som så vidtgående, at det krævede en vedtægtsændring. Det skulle være vedtaget med 2/3 flertal for at være gyldigt, og derfor var det advokat Karsten Hagels råd, at man genbehandlede forslaget. Der var forinden indkommet er spørgsmål fra Erik Hagelskjær Lauridsen vedrørende procedure. Forslagsstilleren mente ikke, at interimbestyrelsen har mandat til at iværksætte en undersøgelse af, om punktet er behandlet korrekt. Hans forslag er, at punkt 5 ikke skal genbehandles. EHL: har talt med en kreds af naboer som ikke mener forslaget var behandlet forkert. Bestyrelsen kunne så længe den var en egentlig bestyrelse have rejst en diskussion og/eller rådført sig med en advokat men i en situation hvor det ikke er entydigt at der er sket et vedtægtsbrud, og det er der ikke her, så kan punkt 5 fra den tidligere dagsorden ikke rejses igen. Vore vedtægter siger at et forslag som er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke kan fremsættes før ved næste ordinære generalforsamling ifølge Paragraf 14. Procedureforslaget er, at punkt 5 ikke genbehandles. Klaus Børch lagde procedureforslaget ud til diskussion. Kommentarer: RB 33 Sabrina: forvirret, spild af tid, bestyrelsen pålægges ikke at beslutte noget som helst men blot at undersøge. FFU 24 H.H. Kåber: ønsker advokatens redegørelse. Karsten Hagel, foreningens advokat: der kan ikke laves servitutændringer uden at alle accepterer. Klaus B: Et spørgsmål er, hvad bestyrelsen skal påtale. Der står at bestyrelsen skal arbejde for at overholde servitutterne. Bestyrelsen skal fremlægge et beslutningsforslag. ENG 23 Beth: vil gerne vide hvor meget forslagsstillerne har undersøgt på forhånd, da kommunen sikkert ville sige nej. Har selv søgt om forhøjelse af eget tag på 2,5 cm ved udskiftning og fik afslag fra kommunen. VH 58 Torsten: interessant at forslagsstillerne stiller et ændringsforslag. ST 4 Anker: vi skal stemme om vi skal gå videre fra sidst. RB 42 Erling: var og er meget imod forslaget men ser helst at vi går videre men vil så opfordre den valgte bestyrelse til meget hurtigt at undersøge om kommunen vil give tilladelse, for det vil koste kassen at undersøge, hvis man overhovedet kan få lov. Klaus: To spørgsmål, det ene om interimbestyrelsen havde mandat til at undersøge, det andet om vi skal genbehandle punkt 5. Vil som dirigent stille et ændringsforslag som går ud på, at generalforsamlingen pålægger den bestyrelse som i dag bliver valgt, at undersøge om punktet i sin tid blev behandlet korrekt, og hvis bestyrelsen når frem til at det var behandlet korrekt går den videre med det. Hvis det ikke var behandlet korrekt, må medlemmerne informeres om det.

10 Klaus mener ikke man kan stemme om noget er rigtigt eller forkert, man kan stemme om noget man har en holdning til. Det må vi bede bestyrelsen om at finde ud af bagefter. Gitte: hvis vi går ind for Klaus ændringsforslag skal vi ikke stemme om pkt. igen? Ønsker om anden dirigent? Erik Hagelskjær Lauritzen stiller forslag om Peter Bogh. RB 50 Jan: en historisk dag i denne 100 årige forening, at finde en vi har tillid til, retsprincipper, 100% tillid til at Klaus varetager hvervet ordentligt, foreslår at vi stemmer for at Klaus fortsætter. Erik HL: vil forklare hvorfor han mener Klaus skal bringe sit mandat til afstemning. Er utilfreds med at de to spørgsmål bringes sammen. Når procedureforslaget er stillet, skal det føres igennem til en afstemning for at se hvordan forsamlingen forholder sig til det. Og efterfølgende kan Klaus ændringsforslag komme. Det er ikke ufornuftigt men vil have lov til at have en beslutning om sit forslag, det er redeligt, synes de to forslag mudres sammen. Klaus: det der ligger mig på sinde er, at vi ikke kommer til at stemme om, hvad der er rigtigt eller forkert, har intet imod at vi stemmer om Eriks forslag først, hvis vi aftaler at vi bagefter pålægger bestyrelsen at undersøge sagen. Ingen af forslagene indebærer at vi skal drøfte det i dag. Klaus stemmes ved håndsoprækning om anden dirigent ønskes. For at Klaus skal gå af: 49, for fortsætte: 52. Procedurespørgsmål stemmes der om: Hvem kan stemme for at vi bevarer den oprindelige dagsorden, altså den dagsorden interimbestyrelsen har udsendt, hvem kan stemme for det? 31 for, Eriks forslag til procedure, som indebærer at vi ikke genbehandler pkt. 5, 74 for. Pkt. 5 genbehandles ikke. Klaus opfordrer den bestyrelse der nu vælges til at undersøge om punktet blev behandlet korrekt. Pkt. 10 Valg af tillidsmænd formand og 3 bestyrelsesmedlemmer Erik er kommet med procedurespørgsmål, mener at det er den samlede bestyrelse der er på valg. Erik redegør for: var til stede på generalforsamlingen sidst, prøver at huske, GF gik i stå på, at der absolut ingen kandidater var til bestyrelsen, ingen af de tidligere medlemmer der ønskede at genopstille. Klaus: vi er i en helt unik situation, hvor vi bliver nødt til at holde os så tæt til vedtægterne som vi overhovedet kan. Det indebærer at det er dem, som ifølge vedtægterne er på valg, der er på valg. Har man under en ophedet debat sagt noget så binder det ikke nødvendigvis, det er hvad der sker under punktet om valg af tillidsmænd, der er afgørende. Sabrina: nej hele bestyrelsen gik af, satte ultimatum hvis forslaget blev vedtaget. Klaus: det kan man synes er rimeligt eller urimeligt men der hvor det binder, det er når man kommer til punktet på dagsordenen, hvor man skal vælge tillidsmænd, der træffes afgørelsen. Vi stoppede under punktet valg til formand og det er der vi genoptager. Erik HL: vil gerne stille et mistillidsvotum i forhold til den samlede bestyrelse med begrundelse i, at bestyrelsen ikke agerer i forhold til flertallets interesser i kvarteret.

11 Spørgsmål fra salen: Inden der laves alt for meget ufred i foreningen kan man spørge bestyrelsen om de stiller op til valg. Ønsker at høre fra bestyrelsen, som sidst ikke ønskede at stille op, om hvorfor de nu vil kæmpe. Klaus: det er ikke bestyrelsen men mig der siger, at de, der er på valg i flg. den oprindelige indkaldelse og vedtægterne, er på valg. Jeg siger ikke, at de skal blive siddende, men siger, dem, vi skal stemme om, er dem der er på valg. Hans-Henrik Kåber: ønsker at høre fra bestyrelsen om de føler at være gået af eller føler, at dem der ikke er på valg bliver siddende. Bestyrelsens kommentarer: Dorthea: på selve dagen sagde jeg nej til at stille op som formand på grund af det vedtagne forslag, det erkender jeg. Men det er også klart at formanden skal vælges før den resterende bestyrelse kan vælges og jeg husker der var forslag fra salen om vi ikke bare kunne vælge resten af bestyrelsen men det kan ikke lade sig gøre i vores forening. Her skal formanden vælges først. Når vi så kommer til, hvad der er sket derefter, så blev jeg kontaktet af rigtig mange der var yderst forundrede over, at det kunne være rigtigt, det der var sket, vedrørende forslaget om etablering af tagterrasser. Og sådan er det jo, at vi i bestyrelsen har læst forslaget, nemlig at vi skal komme med en redegørelse og et forslag til næste generalforsamling som kan godkendes. Det er hvad der står. Men fordi situationen var som den var, valgte vi at indkalde til et møde, først med advokaten og dirigenten. Vi valgte ikke at gå ud og finde en advokat som kunne stryge os med hårene og sige til jer andre at det er fuldstændig korrekt. Det gjorde vi ikke. Vi valgte heller ikke at sætte noget voldsomt økonomisk i gang som skulle betales af os alle sammen, det har vi heller ikke gjort. Fordi det var vigtigt for os alle sammen at denne forening fortsat kan eksistere i venskabelighed, at vi arbejder for det fælles bedste og ikke for at nogen får det bedre end andre. Det fælles bedste har hele tiden været det afgørende og det tror jeg, de fleste af jer vil kunne nikke til. Så valgte vi også at holde et møde med forslagsstillerne for at finde ud af, hvordan vi hver især ser på denne situation, ser på forslaget men også på situationen. Det møde holdt vi i fordragelighed, og her fandt vi frem til at et ændringsforslag ville kunne gå igennem, og det ville vi gerne arbejde for. Og at der fortsat var en bestyrelse, det er da ganske klart, hvem skulle ellers sørge for at der blev sat arbejde i gang med kloakrør og hvad der ellers kan være af nødvendigt arbejde i en periode. Foreningen kan ikke være uden en bestyrelse så selvfølgelig var vi, og er i øjeblikket en interimbestyrelse. Hans-Henrik ønsker at høre om de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, bliver siddende eller stiller deres mandat til rådighed. Ulla Boje Rasmussen er ikke på valg og ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Mogens stiller gerne sit mandat til rådighed men vil også gerne fortsætte. Vil dog vælges af forsamlingen hvis han skal fortsætte. Torben er kasserer i foreningen, havde ikke tænkt at trække sig men heller ikke at stille op som formand. Sabrina ønsker at vide om de 3 bestyrelsesmedlemmer vil arbejde for forslaget. Klaus: vi har valgt ikke at genbehandle pkt. 5 og det er det bestyrelsen skal arbejde med. Anne Dan opfordrer alle der stiller op til bestyrelsen om at tilkendegive hvad de vil arbejde for ud over forslaget om tagterrasser. Hvem vil tage sig af at beskytte servitutterne, hvem vil sørge for huller i vejene, tage sig af kloakker, tage sig af økonomien.

12 En spørger ønsker at vide om de bestyrelsesmedlemmer der ikke stiller deres mandat til rådighed vil arbejde for forslaget. Anne Dan: man må vel gerne have forskellige holdninger i en bestyrelse, Torsten: ja bestyrelsen skal arbejde loyalt for forslaget men ikke nødvendigvis hele bestyrelsen, mener at hvis bestyrelsen udarbejder det forslag der er vedtaget, så har de opfyldt det krav der er stillet. Vil derudover synes det er meget hårdt, hvis vi pludselig skal rive alt over. Mange af os har sikkert været i foreninger hvor hele bestyrelser er gået, bedt om at gå eller der er sket det ene eller andet. Der er noget med kontinuitet vi risikerer forsvinder, hvis vi flår alle væk og det er ikke sikkert det er sundt. St 60 Christian Ulrik: Ja selvfølgelig vil der være forskellige holdninger i en bestyrelse, som der også har været i debatten om tagterrasser, som bestyrelsen så valgte at gøre til et kabinet spørgsmål, og jeg mener at vi må stille spørgsmålet om der er modkandidater til den siddende formand, så vi har et konkret valg at tage. Erik HL kommenterer: Vil forklare hvorfor jeg mener der skal stilles mistillidsvotum til resterne af den siddende bestyrelse. Har siden den tidligere GF forsøgt at samle en kreds af folk som vil arbejde for foreningen fremover. Det er en relativ bred kreds af folk, jeg gerne vil præsentere enkeltvis, som vil arbejde i bestyrelsen. Det er ikke helt klart om alle vil arbejde for forslaget men det der samler folk er, at de vil have en anden tone i debatten, en anden mulighed for at diskutere den type af forslag eller de ting der kommer op på generalforsamlingen, så forslag ikke bliver forkastet så relativt hurtigt. Når jeg så skrider til at bede om et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, så er det fordi jeg synes at de medlemmer, der har været i den siddende bestyrelse, modarbejdede forslaget. EHL har haft samtale med Klaus og to samtaler med advokaten og det har ikke været EHL s ønske at trække dette op som en hård konflikt men har svært ved at se min nye bestyrelse med et godt og konfliktløst samarbejde, hvis det skal tage en time at komme igennem bare proceduren for en dagsorden til et bestyrelsesmøde. Det er bestyrelsen, der aktivt har modarbejdet de forslag der har været. Jeg kommer til at stille op som formand om lidt og jeg vil gerne have mulighed at præsentere min bestyrelse. Må jeg kort præsentere de folk jeg har tænkt mig.. Klaus: nej, du har fået ordet til en kort bemærkning. Erik: jeg vil have en mistillidsdagsorden til den siddende bestyrelse, det vil sige den del af bestyrelsen du, Klaus hævder ikke er på valg. Så klart er det. Den dagsorden, den afstemning vil jeg have gennemført. Anker: Det med mistillidsorden kan kun være Torben og Ulla. Klaus: det, der er rejst forslag om, er en tillidsafstemning til bestyrelsen. Thomas Buthler: har kendskab til den siddende bestyrelse og ved at de gør et godt arbejde, også dem der ikke er på valg. Det kan godt være det er på tide der kommer nye ind, har selv i bestyrelsen gjort opmærksom på, at vi/man sidder der ikke for egne meninger men for dem, der har valgt os ind. Beth: synes det vil være meget uheldigt hvis Torben går af, og normalt vil det ikke være næstformanden der er på valg når formanden er det. Så synes jeg, at du Erik kupper os alle sammen. Du har været rundt og tale med mennesker du godt kan arbejde sammen med og det kan godt være, at det er fint for sig men det er ikke det samme som, at du vil være en god formand. Det er ganske usmageligt, du har ikke spurgt mig eller mange andre, men jeg synes at du forsøger at kuppe og vil præsentere den eller de du vil placere på posterne, det synes jeg er usmageligt. Kan simpelthen bare ikke klare at nogen gør den slags.

13 Procedureforslag skal der tages stilling til. Jimmy van der Brugge: en af de syv som Erik har fundet/talt med og er faktisk overvejende imod tagterrasser. Klaus: dette har karakter af en valgtale, jeg må bede dig om at sætte dig. Stine Andersen ENG 53: synes bare at Erik har stillet forslag om, at hele bestyrelsen er på valg, synes vi skal stemme om det. Klaus: det kan vi ikke stemme om, men man kan holde en tillidsafstemning til bestyrelsen. Har forsamlingen her tillid til den siddende bestyrelse. Torsten: Du Erik foreslår at det er hele bestyrelsen der går, i dette forslag er det 4 plus 2 suppleanter der går, dvs. Det er 6 ud af de 9 medlemmer der går. Så vil jeg gerne have at Erik svarer på, hvorfor det ikke er godt nok at de er på valg. Klaus: nej, det vi skal stemme om, er om der er generel tillid til bestyrelsen og så må bestyrelsen agere afhængig af resultatet af det. Har forsamlingen tillid til bestyrelsen? Der stemmes. 38 for, 61 i mod Anne vil gerne bede Erik om at fortælle hvilke andre emner han vil arbejde for. Erik har kun talt om tagterrasser. Er du regnskabskyndig, hvad med huller i vejene, kloakker og andet? Klaus: hvem ønsker at stille op til formandsposten, det kan alle. Erik stiller op og Dorthea gør. Klaus foreslår at de to kandidater fortæller hvad de vil arbejde for. Først Erik: Er 43 år, RB 54, kone og tre børn, boet i kvarteret siden 1996 er meget begejstret for at sætte mit gamle byggeforeningshus i stand, er rigtig glad for at bo i kvarteret, er rigtig glad for at kende så mange af mine naboer, glad for det netværk jeg har her. I har set mig til fastelavnsarrangementer og den slags steder og jeg har også fungeret i øvrigt som kasserer i vores beboerforening i nogle år. Og hvad vil jeg så med vores ejerforening, jeg vil gerne sikre, at vi bliver ved med at have et smukt og attraktivt kvarter, går absolut ind for at vi til et vist mål skal sikre at servitutterne bliver overholdt. Ikke specielt meget ind for tagterrasser. Til gengæld vil jeg gerne have en mere dialogorienteret form omkring bestyrelsen, hvor bestyrelsen er mere åben overfor at diskutere forslag, at arbejde mere med deres hjemmesider, de er mere tilgængelige for beboerne. Det vil jeg lægge op til. I relation til denne tagterrassediskussion vil jeg gerne lægge op til en undersøgelse af hvad vi kan gøre ved facaderne i vores kvarter, så vi kan lægge et program for det som er mere tydeligt end bare vore servitutter, hvor der står at vi intet må gøre, og at vi så arbejder med enkeltsager som vi er kommet til at gøre med disse tagterrasser. Jeg er i øvrigt civilingeniør af uddannelse og arbejder som seniorforsker på Ålborg Universitet. Dorthea: lidt underligt at skulle fortælle om sig selv når man har været formand i rigtig mange år og mange kender mig. Jeg er ikke en person som stryger alle med hårene, helt bestemt, det er jeg absolut klar over men jeg er den, der ser på fællesskabet. Det er absolut vigtigt at det vi gør i denne forening, er noget der bærer videre. Det handler selvfølgelig også om at se på, hvad der kommer af forslag. Når du Erik siger, at vi ikke har behandlet forslag ordentligt, at vi har modarbejdet forslag, så er det ikke fordi vi har modarbejdet det som sådan men fordi

14 vi gerne vil bevare kvarterets egenart. Det er hvad vi har arbejdet for i rigtig mange år, med det resultat, at vi er berømt i byggeforeningskvarterer for at være det kvarter, der er bedst bevaret. Og det er noget af det jeg absolut gerne vil arbejde videre for. At det så også er mig der tager mig af henvendelser om rotter, om brudte kloakrør og hvad der ellers er, det gør jeg jo bare, og det vil jeg da gerne blive ved med. Vi har så i den siddende bestyrelse ikke været så gode til at få hjemmesiden op at stå, og det vil jeg ikke kunne arbejde med for det er ikke mig der er god til det, slet ikke. Men jeg tror nu alligevel at jeg er ganske god til at holde i ørene, til at få tingene i gang og fortsætte. Jeg har boet i kvarteret siden 1980, det er mange år, det er det sted jeg har boet længst i mit liv, har også boet i udlandet i en hel del år. Jeg er interesseret i mennesker, i at mennesker kan forholde sig ordentligt til hinanden og jeg er så absolut interesseret i at vi i denne forening fortsat forholder os ordentligt til hinanden, at vi ikke bliver delt, at vi ikke står i hver sin lejr og skuler til hinanden i stedet for. Jeg vil kunne arbejder for forslaget med den klare afgrænsning, at det handler om at få undersøgt om der overhovedet kan etableres tagterrasser. Det jeg gerne vil have den kommende bestyrelse fortsat skal arbejde med, det er vand og miljøplaner, for der har vi lagt et stort arbejde. Jeg ville finde det skrækkeligt, hvis det arbejde ikke kan fortsætte og det kan være svært at sætte nye personer ind i den slags arbejde. Klaus: er der spørgsmål til kandidaterne? Torsten: Har siddet i bestyrelsen og havde inden da et andet indtryk af Dorthea men i bestyrelsen så jeg en person som godt kunne varetage at der kunne være to syn på en sag.? til Erik: du siger i din tale at du ønsker en dialog om forslag. Nu har du faktisk haft en situation hvor forslagsstillerne kom med et ændringsforslag, og det har du arbejdet hårdt på at afvise, at vi skulle have en dialog om. Hvordan forener du det? Chresten Thygesen, ST 44: Jeg havde stillet forslag om at det skulle på dagsordenen. Jeg vil vide hvorfor det ikke er indberettet.? fra salen til Dorthea: Hvad synes du om den måde at arbejde på som vi oplevede på første del af generalforsamlingen, hvor forslagsstillerne gerne ville diskutere forslaget men bestyrelsen sagde nej? Anker: som jeg sagde sidst, så trak jeg mig fra bestyrelsen for samarbejdsklimaet var ikke godt og når jeg så at der var flere forslag, der ikke kom med og skrev til bestyrelsen, at det var en forkert måde, fik jeg intet svar. En bestyrelse der fungerer på den måde, den er ikke værdig til genvalg, heller ikke til formand. Anne Dan: vil gerne spørge Erik, der i sin fremlæggelse sagde at han gerne ville arbejde for at ændre facaderne, det sagde du faktisk. Hvad kan vi gøre for at ændre facaderne i kvarteret. Hvad vil du gøre for at ændre facaderne i vores kvarter, hvilke forestillinger har du om dette. Jan Nørgaard: Vi er nok nu i en situation hvor noget er fortid og noget skal blive, det er hvad der sker efter denne afstemning. Det jeg synes er vigtigt for vore børn, vore gamle og alle andre i kvarteret, det er at vi får holdningstilkendegivelser fra dem der stiller op, altså hvordan er det I vil arbejde, så vi fortsat har ro og fred i kvarteret. Jeg kender folk der arbejder professionelt i Mjølnerparken ikke så langt herfra, og vi kan se hvad der sker når man bliver sure på hinanden. Der er ikke noget der er nemmere end at se sig selv i modsætning til andre, det gør man i politik og sådan skal det være men det jeg gerne vil høre jer begge to, det er hvordan vil I arbejde med samarbejde i sin helhed? Hvordan vil i åbne op for mere involvering, og ikke ender som det her under kirken. Erik: prøvede allerede i pausen under den ordinære generalforsamling at samle, om ikke der kunne etableres en anden bestyrelse, om ikke vi kunne samarbejde for der var udbredt frustration. Der var jo et flertal som lige havde stemt for et forslag, nu kunne de se, at de ikke

15 kunne få gennemført det forslag, fordi bestyrelsen havde valgt at trække sig. Så prøvede jeg at lave et stykke arbejde omkring at moderere og finde nogen, der var parat til at stille sig op. Der var en kreds, det var på den måde vi kom i kontakt med hinanden. Mit fiskeri, det var så på generalforsamlingen at jeg snakkede med folk der var der. Men det var ikke muligt på det tidspunkt at finde nogen der ville stille sig op og sige, vi skal have valgt en formand. På det tidspunkt insisterede dirigenten på, at der skulle vælges en formand først. Man kan vælge at tolke vore vedtægter på forskellig måde, men sådan var det, kan man sige, at ud af den frustration over hvordan det forslag blev behandlet. Jeg vil gerne have at forslag bliver behandlet på en mere værdig måde, og en måde hvor vi kan få lov til at diskutere sådanne forslag, uden at de bliver skåret ned, at de er vedtægtsstridige og at vi skal have vedtægtsændringer, for at vi overhovedet kan få lov til at have sådanne diskussioner. Det vil jeg arbejde for, at vi får lov til at gøre. Det synes jeg er meget konkret og jeg vil arbejde for at vi, medens jeg er formand, ikke kommer til at være i en sådan situation som vi var på den ordinære generalforsamling- begyndelsen på den ordinære generalforsamling. Det handler om at have respekt for forslagsstillerne, have respekt for et flertal i foreningen, og være klar til at gå i dialog med dem, som på det tidspunkt var klar til at bløde op på forslaget men blev mødt med en meget afvisende holdning. Det er den baggrund jeg stiller op på her. Vi er voksne modne mennesker, jeg vil respektere flertallet og hvis flertallet mener at bestyrelsen skal arbejde for noget, så mener jeg at det skal bestyrelsen tage alvorligt. Jeg synes ikke det var en værdig måde, vi håndterede det spørgsmål på. Torsten: men nu er der så et ændringsforslag, som du nu har arbejdet på ikke kom frem? Erik: det jeg har arbejdet for her, det er at vi kan komme videre i generalforsamlingen, at vi kan få etableret en bestyrelse, for at vi kan få en bestyrelse, der kan arbejde og det synes jeg faktisk er meget i dialog. Det har jeg arbejdet for. Altså tag en snak med advokaten bagefter eller Klaus Børch og hør til den dialog, jeg har haft med dem. Dorthea: Jeg er ikke den eneste i bestyrelsen der har tænkt tilbage, overvejet om vi skulle have gjort tingene anderledes, jeg har også sagt til de tre forslagsstillere, at vi burde have holdt et møde med dem men situationen var, at jeg ikke havde modtaget forslaget i parentes bemærket til Anker, at der var to forslag der simpelthen kom for sent og man kan ikke sætte en dato og så sige nå ja herregud, det betyder ikke så meget, for hvor skal man så standse. Men behandlingen af forslaget, der burde vi selvfølgelig på forhånd have taget kontakt til forslagsstillerne, sådan at vi havde diskuteret det her forslag. Og det er også hvad forslagsstillerne kan se ville have været fornuftigt. Det er jeg rigtig, rigtig ked af for så ville situationen have været en anden, så havde vi ikke siddet her i dag formentlig, så havde det været afgjort den 27. maj. Så ja, jeg ønsker bestemt ikke at det skal være en gentagelse, at generalforsamlinger skal blive en gentagelse af dette års, så sandelig ikke, jeg vil også arbejde konstruktivt for, at en bestyrelse kan fungere og det betyder selvfølgelig at lytte til alle i bestyrelsen og så skal der træffes en beslutning, det skal der jo, altid. Dorthea: jeg svarer ikke dig Chresten Thygesen. Jeg vil godt fortælle at den herre er chikanerende i den grad for rigtig mange i denne forening. Klaus: nu har der været mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne nu skrider vi til skriftlig afstemning. Afstemningen gav 78 stemmer til Erik, 34 til Dorthea og 4 blanke stemmer. Klaus: Advokaten har lige gjort mig opmærksom på, at hele bestyrelsen er på valg, derfor er det næstformand og kasserer for 1 år, 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år samt 2 suppleanter for 1 år, derfor må eventuelle kandidater gerne overveje, hvad de vil stille op til.

16 Klaus: nu vælger vi næstformand, dernæst stemmer vi individuelt om kassererposten og derefter vælger vi bestyrelsesmedlemmerne under et således, at de der får flest stemmer bliver valgt for 2 år, og de der får færrest stemmer bliver valgt for 1 år. Så videre til næste punkt og fordi der er rejst mistillid til bestyrelsen, er det hele bestyrelsen der er på valg. Valg af næstformand: Nina Kærgaard, VH 12 Mogens Falch, VH 18 Nina har siddet i beboerforeningens Ulriks bestyrelse i næsten 10 år, er ikke fortaler for tagterrasser men er fortaler for at vi arbejder visionært med vores kvarter og at alle har lov til, kan og må bidrage med og dele visioner, ønsker og at det skal behandles med respekt. Mogens har været i bestyrelsen i 12 år og næstformand de sidste 4 år. Har arbejdet mest med veje, kloakker, træer og bede samt diverse andet. Er modstander af tagterrasser men vil gerne arbejde for forslaget, som det ser ud nu. Skriftlig afstemning. Klaus bemærker til Erik, at der er en grund til at afstemningen er skriftlig, og vil gerne bede om at der ikke forsøges at påvirke under valghandlingen. Nina fik 47 stemmer Mogens fik 67 stemmer Kasserer posten: Jimmy van der Brugge Torben Burkal Jimmy har sammenlagt 11 år siddet i andre bestyrelser, 6 år i en ejerforening på Frederiksberg med 38 lejligheder, hvor han startede som menigt medlem og endte med 3 år som formand, tidligere 5 år i en andelsforening, først som menigt medlem og siden som kasserer og sidst som formand og har derfor grundig erfaring med bestyrelsesarbejde og kassererarbejde. Arbejder udelukkende med tal, er uddannet i statskundskab fra Århus i 2003, flyttede der til København, 4 år i Finansministeriet og flere andre ministerier, sidder i dag i Fødevareministeriets departement i økonomienheden og skulle mene at have en rimelig bred indsigt og er vant til at arbejde med tal og derfor ikke spor bekymret for varetagelse af kassererposten såfremt medlemmerne ønsker mig. Torben: jeg har en lille smule erfaring også med hensyn til at være kasserer i en forening. Jeg blev medlem i bestyrelsen i 1987 og har været kasserer fra 1988 afbrudt af en periode på 2 år, hvor jeg trak mig tilbage for at give andre mulighed for at komme til. Jeg hader at bruge penge, hvad enten det er foreningens penge eller mine egne og det er meget svært at hive penge ud af mig, også for foreningen. Jeg mener at de penge vore medlemmer indbetaler, de skal bruges meget fornuftigt og derfor har vi gennem mange år lavet en langsigtet planlægning for, hvordan vi vil bruge pengene og også for hvordan vi vil opspare dem. Indtil videre går det da meget godt. Til daglig sidder jeg med regnskab, har været regnskabschef de sidste 25 år så jeg kender lidt til regnskab også. I bestyrelsen har jeg fortrinsvis passet kassererjobbet og ikke så meget andet. Er medlem i miljøgruppen som også arbejder på tværs med de andre byggeforeninger, hvor vi har et samarbejde om at udveksle ideer og er med til at drive gruppen her hos os, der arbejder med miljøproblemer, bl.a. lokal afledning af regnvand. Tror godt jeg kan klare det næste halve år, hvis folk har tillid til mig. Thygesen: hvorfor er det ikke anmeldt til skat, og der er udbetalt en halv million.

17 Der blev tysset fra salen. Jimmy fik 44 stemmer Torben fik 71 stemmer og 2 blanke stemmer Valg til bestyrelse: Vi stemmer om alle fire poster på én gang, sådan at de tre, der får flest stemmer bliver valgt for 2 år og den næste for 1 år. Der skal skrives fire navne på stemmesedlerne. Kandidaterne er: Jimmy van der Brugge Sabrina Gade Ebbesen RB 33 Stine Kærulf Andersen ENG 53 Peter Bogh Eng 17 Niels Maagaard ENG 5 Noah Boe-Whitehorn Nina Kærgaard Præsentation: Stine: uddannet miljøtekniker bl.a. fordi jeg godt kan lide der er nogle regler som man følger og det vil jeg gerne arbejde for i bestyrelsen. Har været medlem af foreninger siden 12 årig og aldrig set noget lignende som generalforsamlingen sidste gang. Jeg er imod tagterrasser men synes helt klart, at man skal snakke sammen om tingene og ikke bare afvise alt, der ikke lige passer. Jimmy: vil ikke sige så meget andet end tidligere, vil arbejde for det beslutningsgrundlag der ligger. Sabrina: behøver nok ikke sige om jeg går ind for tagterrasser eller ej. Jeg er uddannet læge, så jeg kan godt lide at bryde regler, nej men jeg kan godt lide at man snakker om tingene og noget af det jeg ellers gerne vil beskæftige mig med ud over forslaget, det er hvordan man byder nye medlemmer velkommen, når man køber en lejlighed eller et hus, at man får noget information så man ved, at der findes et servitutudvalg også for folk, der ikke er så gode til at gå på internettet. Det kunne være rigtig sjovt at prøve at arbejde med den slags og noget af det jeg synes er allervigtigst, er at prøve at få så meget information ud som muligt af de bestyrelsesmedlemmer der ikke kommer til at sidde i bestyrelsen længere. Jeg har erfaring fra akademisk råd og studienævnet og det er rigtig op ad bakke at starte fra scratch. Det er hermed også en opfordring til den tidligere bestyrelse til at hjælpe så meget som muligt, for vi får brug for den hjælp. Peter Bogh: Jeg har bestyrelseserfaring fra bl.a. at have været bestyrelsesformand i Mjølnerparken, jeg har oplevet noget lignende der. Man kan risikere at blive formand, hvis man åbner munden, så det har jeg ikke gjort så meget her. Der er to ting der optager mig her, dels vore muligheder for at udvikle brugen af kvarteret under hensyntagen til særheder. Jeg er meget stærk fortaler for forslaget, at man skal undersøge hvordan man kan få lavet tagterrasser og så må vi jo se, om det kan lade sig gøre på en hensigtsmæssig måde. Jeg er stærk tilhænger af, at vi får sikret vores kvarter mod vandskader. Niels Maagaard: Jeg har siddet i bestyrelsen de sidste 2 år og bl.a. arbejdet med vandskader Det der hedder LAR, regnvandsstrategi. Dengang jeg stillede op til bestyrelsen gjorde jeg det, hvis jeg fik lov til at arbejde med dette og det har jeg fået lov til. Da vi startede

18 generalforsamlingen i maj fik jeg mulighed for at snakke om de ting og der er også bevilliget penge, så vi kan arbejde videre med det og det er det jeg vil fokusere på. Jeg har bestyrelseserfaringer mange steder fra, er uddannet økonom og har boet i kvarteret siden 2006 og boede før da i udlandet i mange år. Nina Kærgård: glæder sig over at så mange har meldt sig og vil derfor trække sit kandidatur tilbage. Noah Boe-Whitehorn: behøver måske ikke sige så meget, de fleste kender mig efterhånden. Jeg arbejder til daglig som arkitekt med gamle huse og har fungeret som formand for servitutudvalget. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at stille op, fordi jeg ikke kan arbejde for at der bliver etableret disse tagterrasser men som det kan ses af det ændringsforslag jeg har sendt til generalforsamlingen, så mener jeg det er vigtigt at kvarteret udvikles.? fra salen: hører jeg at du siger du ikke vil arbejde for forslaget? Det er ikke særlig demokratisk. Noah: det vil jeg ikke og nej, det er ikke særlig demokratisk. Afstemning: Stine Kærulf Andersen 79 stemmer, valgt for 2 år Jimmy van der Brygge 81 stemmer, valgt for 2 år Peter Bogh -82 stemmer, valgt for 2 år Sabrina Gade Ebbesen 71 stemmer, valgt for 1 år Niels Maagaard 59 stemmer Noah Boe-Whitehorn - 62 stemmer Valg af suppleanter: Ønsker de der ikke blev valgt til bestyrelsen at stille op til suppleantposterne? Noah: nej; Niels: ja. Niels Maagaard Søren Broman, ST 74, begge valgt Valg af revisor: Christian Irving er genvalgt for 2 år Revisorsuppleant: Klaus opfordrer andre til at stille op men ingen melder sig. Klaus er valgt for 1 år. 3 voldgiftsmænd, dem der træder til når juraen giver op. Stina Broberg Hansen, ENG 51 Thomas Buthler, Martin Dahl, ST 26

19 11. EVENTUELT Chr. Thygesen: har sendt forslag til generalforsamlingen, hvorfor kom de ikke med. Dorthea svarer: det var bl.a. et forslag om at bestyrelsen er ansvarlig med sin personlige formue for at tidligere bestyrelse for mange år siden solgte foreningens kabelanlæg til TDC for 1 krone eller deromkring. Det gjorde den daværende bestyrelse fordi kabelanlægget skulle renoveres og det ville koste rigtig mange penge. Det var i den periode, hvor rigtig mange foreninger gjorde det samme som den daværende bestyrelse. Og det har vi vurderet ikke var et reelt forslag. Det handler om, at Christen Thygesen har gjort alt hvad han kan for at chikanere alle omkring ham, der er familier der er flyttet på grund af Christen Thygesen. Han har chikaneret både kasserer, formand og andre i bestyrelsen. Thygesen: som medlem har man lov til at sende forslag, det står i vedtægterne. Klaus: det er bestyrelsen der afgør hvilke forslag der sendes ud. Du har åbenbart haft nogle forslag som ikke er kommet med til dagsordenen. Jeg vil foreslå du under dette punkt sender dine forslag til den nye bestyrelse, som så skal tage stilling.? fra salen: der ønskes en ganske kort status på projektet mod Lyngbyvej. Noah: jeg gennemgik det ganske kort på første del af generalforsamlingen. Det der er sket med forslaget er, at det der blev vedtaget sidste år, var et firma der ville levere en væg, som vi troede var en donation, hvor de ville afprøve deres støjvæg mod Lyngbyvej. Det viste sig senere at de trak donationen tilbage eller gerne ville have ca for væggen. Det ville Kvarterløft, som bevilliger pengene, ikke involvere sig i. Vi har så senere haft to beboermøder nede i Fælleshuset, hvor det blev vedtaget at søge om en støjskærm af træ i stedet for. Der skulle holdes et møde med stadsarkitekten, og det er berammet ganske kort efter generalforsamlingen men idet bestyrelsen har arbejdet uden mandat har jeg ikke holdt nogen møder med stadsarkitekten. Det vil jeg opfordre den nye bestyrelse til at tage hånd om. Camilla som bor i ENG, i forhold til Noah og stadsarkitekten, anbefaler at der arbejdes meget fremadrettet med projektet. Beth: Opfordrer til at der gøres noget ved hjemmesiden. Sabrina vil gerne vide hvordan folk får information, er alle på eller?, opslag ved Ulrik eller postkasser? Klaus vil gerne sige tak til bestyrelsen for det store arbejde lagt i foreningen, ingen tvivl om at alle har arbejdet rigtig, rigtig hårdt og godt for foreningen og med de bedste intentioner for foreningen og dens fremtid. Tak for indsatsen. Det næste er tak til tilstedeværende, jeg har spurgt nogle af de gamle medlemmer om denne slår generalforsamlingen i Det gør den åbenbart ikke. Hvad der skete der kan I få senere over en øl. Jeg siger rigtig mange tak for at I har holdt ud, det er af mange måske oplevet som tumultarisk men jeg synes I har været gode til at få krydset klinger og samtidig holde linien i det der er blevet diskuteret. Så rigtig mange tak for jeres indsats og held og lykke til den nye bestyrelse. Klaus Børch Dirigent Dorthea Rose afgående formand

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 1. VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl. 19.30 i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere