DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING"

Transkript

1 DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

2

3 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Tyverisikringskrav... 7 Vandskadeforsikring... 8 Pludselig skade... 9 Driftstabforsikring Tillægsdækninger Forsikringsværdi for løsøre Forsikringsværdi for driftstab Hvilke skader er omfattet af forsikringen... Skadeopgørelse for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring 14 Skadeopgørelse ved driftstab Selvrisiko Forsikring andetsteds... Fællesbetingelser for Thisted Forsikring g/s

4

5 1 1.1 Betingelserne samt præmien for Erhvervsløsøreforsikringen, er baseret på den indgåede forsikringsaftale mellem Thisted Forsikring g/s og DK-CAMP. Hvem er dækket af forsikringen Sikret er forsikringstageren i sin egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre Omkostninger, som i anledning af en forsikringsbegivenhed skal afholdes til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger - er medforsikret, også såfremt disse er elektronisk lagrede. Erstatningspligten for kartoteker og forretningsbøger er begrænset til 5% af forsikringssummen, medmindre højere beløb fremgår af policen. 2 Hvad er omfattet af forsikringen 2.4 Motorkøretøjer der ikke er registreringspligtige Løsøre Forsikringen omfatter sikredes løsøre, der henhører under eller anvendes i den i policen beskrevne virksomhed Registreringspligtige køretøjer, knallerter samt sø- eller luftfartøjer er ikke omfattet af forsikringen, medmindre disse hører til varelageret i en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande Ved løsøre forstås - medmindre andet er anført i policen - varer, herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og emballage. Endvidere omfattes inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr i det omfang dette efter fordeligsvejledningen mellem forsikringsselskaberne dækkes af løsøreforsikringen - eller er påført policen. Forsikringen omfatter ikke det løsøre, der er dækket under en sædvanlig bygningsforsikring. Originalmodeller og - tegninger Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger, der genfremstilles, også såfremt disse er elektronisk lagrede. Erstatningspligten for originalmodeller og -tegninger er begrænset til 5% af forsikringssummen, medmindre højere beløb fremgår af policen Rede penge mv. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet er medforsikret. Med mindre højere beløb fremgår af policen, er erstatningspligten for disse genstande begrænset til: a kr. i almindeligt gemme. b kr. i aflåst egentlig pengeskab eller boks, også hvor disse er stillet til rådighed for campingpladsens kunder. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at pengeskab og boks er godkendt og installeret i overensstemmelse med SKAFORS regler, eller er godkendt af selskabet. c. Ved ran og røveri dækkes dog med indtil 15% af forsikringssummen. Løsøre tilhørende 3. mand 2.3 Genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger Ud over det forsikringstageren tilhørende løsøre omfatter forsikringen løsøre, der tilhører 3. mand, 1

6 såfremt forsikringstageren bærer risikoen for hændelig undergang af det pågældende løsøre. Dækning for løsøre, der tilhører 3. mand gælder kun i det omfang, dette løsøre ikke er dækket af anden forsikring. EDB-udstyr Forsikringen omfatter EDB-udstyr der tilhører forsikringstageren. Udstyret er dækket ved brandskader iht. pkt. 4, tyveriskader iht. pkt. 5, og vandskader iht. pkt. 7. Dækningen under de anførte punkter, omfatter ikke eventuelle nævnte dækningsudvidelser. Forsikringen dækker ligeledes det anførte udstyr ved anden pludselig skade iht. pkt Det er dog ikke en betingelse, at skaden skyldes en udefra kommende skade på bygningen. Meromkostningsforsikring Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet af pkt pkt , sådanne nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i dækningsperioden ud over normale omkostninger for at undgå - eller forkorte - afbrydelse eller forstyrrelse i driften Overtidsbetaling. Begrænsninger: Omkostninger og udgifter, som er - eller kunne være - dækket under en databærerforsikring (se pkt ) erstattes ikke. Dækningsperioden og karenstid: Forsikringen yder dækning i en periode på 3 måneder, der dog først træder i kraft efter 2 dages karens. Databærerforsikring Forsikringen dækker omkostninger og udgifter pådraget i forbindelse med retablering af data på elektroniske databærende medier som følge af en ertatningsberettiget skade iht. pkt pkt Forsikringssum Forsikringssummen for EDB-udstyr, meromkostning- og databærerforsikring er sammenlagt begrænset til kr. pr. skadebegivenhed. Forsikringssummen er tegnet på første risiko-basis, se pkt Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted Erstatningen ydes således f.eks. for: 1. Flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler. 2. Udgifter i forbindelse med benyttelse af andet anlæg eller andre faciliteter. 3. Forøgede afgifter og lejeudgifter. 4. Lønninger til ekstra personale Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, er forsynet med tag, der er dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. Udvidelse der gælder dækningerne for brand-, tyveri- og vandskade: Forsikringen dækker, medmindre højere beløb fremgår af policen, 2

7 med indtil 15% af forsikringssummen - med undtagelse af det under pkt. 2.5 nævnte - når dette a. på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt. 3.2, eller b. beror midlertidigt andetsteds i Danmark. Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed, omfatter dog ikke forsikringstagerens arbejdspladser. Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, såfremt værdien af det forsikrede løsøre overstiger dækningsbeløbet nævnt i pkt Såfremt forsikringssummen iht. pkt er udvidet udover de 15% af forsikringssummen, dækker forsikringen kun i det omfang, de forsikrede genstande ikke er dækket mod samme fare af: a. sø- eller transportforsikring b. særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring, eller c. trediemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport. Pkt og vil ligeledes være gældende for dækningsudvidelsen. Udvidelse der gælder dækningen for driftstab: c. på ejendomme andetsteds i Danmark eller udlandet, der benyttes af forsikringstagerens leverandører, aftagere eller reparatører af driftsudstyr, eller d. under transport i Danmark eller udlandet (eks. lufttransport) direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne. Hvilke skader er omfattet af forsikringen Brandforsikringen omfatter: Brand Brand, det vil sige, ild (flammer), der er ude af kontrol udenfor almindeligt ildsted, f.eks. pejs. Forsikringen dækker dog ikke svidning, forkulning, overophedning eller smeltning f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet. Undtagelser: Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, udsættes for ild eller varme, og derved kommer i brand eller beskadiges Medmindre højere beløb fremgår af policen, dækker forsikringen med indtil 15% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed driftstab, som forsikringstageren måtte lide som følge af en dækningsberettiget brand-, tyveri- eller vandskade, som indtræffer: a. på forsikringsstedet i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt. 3.2 b. på ejendomme andetsteds i Danmark, hvor løsøret vil være dækket af løsøre forsikringen efter pkt b Lynnedslag Lynnedslag, det vil sige, hvor der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, og denne skade er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. Kortslutning: Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende foranlediget ved kortslutning i disse 3

8 eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr - medmindre skaden har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde. Forsikringen dækker kun kortslutning jf. pkt. 4.3 indtil den forsikrede genstands 6. år. Eksplosion Eksplosion, hvorved forstås en hurtig fortløbende kemisk proces, hvorved der under varmeudvikling dannes luftformige produkter, som indtager et meget stort rumfang i forhold til det oprindelige rumfang Fremgår det af policen, at denne omfatter kortslutning, dækker forsikringen kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, på elektrisk materiel der omfattes af løsøreforsikringen. Dækningen er et tillæg til pkt. 4.3, og dækker således genstande der er over 6 år gamle, afhængig af deres stand, jf. selskabets bestemmelser omkring skadeopgørelse i pkt. 13. Tyveriforsikringen omfatter: Indbrudstyveriforsikring Sprængning Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen. Undtagelser: Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk er ikke sprængning. Pludselig opstået tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Luftfartøjer Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. Slukning TILLÆGSDÆKNING UNDER BRAND: Kortslutning Forsikringen dækker skade eller tab på det forsikrede ved indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed. Ved indbrudstyveri forstås tyveri, begået ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning. Indbrudstyveri foreligger, når tyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåsede lokaler, lofts- og kælderrum, er kommet ind gennem åbninger der ikke er beregnet til indgang, stjæler ting gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt. Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet. Forsikringen omfatter de udgifter der eventuelt påhviler forsikringstageren som lejer, til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke glasruder - som ved indbrudstyveri eller beviseligt forsøg herpå, sker på lokaler som han benytter Ran og røveri 4

9 Ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark. Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, medmindre højere beløb fremgår af policen. Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer. Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkeligt. Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker ikke skade ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig. Simpelt tyveri Ved simpelt tyveri forstås tyveri begået udenfor bygning, tyveri fra uaflåset bygning eller lokale. Forsikringen dækker simpelt tyveri af forretningscykler. Selskabets erstatningspligt ved tyveri af 2-hjulede forretningscykler er betinget af, at disse i forretningstiden har været henstillet aflåst og uden for forretningstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst rum. Låsen skal være godkendt af selskabet. Forsikringen dækker endvidere simpelt tyveri fra aflåsede udhængs og udstillingsskabe på forsikringsstedet (men ikke fra vareautomater), samt forsikringstagerens udgifter til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke glasruder - i forbindelse hermed. Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til kr. pr. forsikringsbegivenhed. TILLÆGSDÆKNING UNDER TY- VERI: Tyveri af brændselsolie Er der jf. policen tegnet dækning for tyveri af olie, omfatter forsikringen tyveri af brændselsolie fra tankanlæg, dog kun på forsikringsstedet jf. pkt. 3.1, og kun såfremt tankanlægget har aflåst udvendigt påfyldningsrør. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at tyveriet kan konstateres ved tegn på opbrydning af låsen til påfyldningsrøret, opbrydning af mandehul eller tilproppede studse. Forsikringssummen fremgår af policen, og skal svare til tankanlæggets kapacitet. Såfremt forsikringssummen er lavere, vil der blive gjort underforsikring gældende iht. pkt Indbrudstyveri fra forsikringsstagerens arbejdspladser Fremgår det af policen, at der er tegnet Indbrudstyveri fra arbejdsplads, dækker denne, uanset forsikringsbetingelserne pkt. 3, indbrudstyveri fra aflåste arbejds- og lagerrum på forsikringstagerens arbejdspladser. Forsikringen omfatter også indbrudstyveri fra aflåste skure samt aflåste opkodsede skurvogne, hvis 5

10 5.5.3 følgende nedenstående sikringskrav er overholdt: Alle døre til ovennævnte lokaler, skal være låst med mindst 1 Skaforgodkendt lås. Døre og vinduer skal derudover være forstærket tilsvarende til mindst Skafors klasse BLÅ med f.eks. et gitter, medmindre selve dørene og vinduerne er Skaforklassificeret som BLÅ. Forsikringssum samt selvrisiko fremgår af policen. skiftning af låse, samt nye nøgler, som følge af at nøglerne bliver stjålet ved: a. Indbrudstyveri jf. pkt. 5.1 b. Ran og røveri jf. pkt. 5.2 c. Tyveri fra aflåste indmurede nøglebokse, som på monteringstidspunktet var Skaforgodkendte. I skadetilfælde skal der dog kunne konstateres voldeligt opbrud Forsikringsbetingelsernes pkt (underforsikring) vil blive gjort gældende, såfremt værdien af løsøre på arbejdspladser, overstiger forsikringssummen der fremgår af policen Dækningen omfatter kun låse og/eller nøgler til forsikringsstedet eller lokaler på forsikringsstedet. Forsikringssum samt selvrisiko fremgår af policen Indbrudstyveri fra aflåst stålcontainer Fremgår det af policen, at der er tegnet dækning for Indbrudstyveri i aflåst stålcontainer dækkes, uanset forsikringsbetingelserne pkt. 3, indbrudstyveri fra aflåste stålcontainere på forsikringstagerens arbejdspladser overalt i Danmark. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at stålcontaineren er forsynet med hængelås samt hængelåsbeslag, der er Skaforgodkendt i klasse BLÅ eller RØD. Alternativt vil låsebom med tilsvarende sikringsgodkendelse også kunne finde anvendelse. Forsikringssum og selvrisiko fremgår af policen Forsikringssummen er indtegnet som 1. risiko, hvorfor underforsikring ikke vil blive gjort gældende. Tyverisikringskrav Hvis der af policen fremgår tyverisikringskrav, vil pkt. 6.5 samt bilag 1 under dette punkt finde anvendelse. Modsat gælder nedenstående pkt : Opbevares der på forsikringsstedet tobaksvarer og spiritus for mere end kr., dog maks kr., skal der være etableret følgende tyverisikring: 1. Hvor ejers bolig er beliggende på forsikringssstedet: Aflåsning: Forsikringssummen er indtegnet som 1. risiko, hvorfor underforsikring ikke vil blive gjort gældende. Låsedækning Fremgår det af policen, at der er tegnet låsedækning, omfatter denne udgifter til omstilling eller ud Alle udvendige døre skal være sikret med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være SKAFOR-godkendt. Alarmanlæg: Lokalerne skal være sikret med SKAFOR-godkendt AIA-anlæg, klas- 6

11 se AIA-C, der mindst har dækning af ind/udgangsdøre med åbningskontakter samt rumovervågning, der udløser alarm på forsikringsstedet. 2. Hvor ejers bolig er beliggende udenfor forsikringsstedet: Aflåsning: Alle udvendige døre skal være sikret med mindst 2 låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være SKAFOR-godkendt. Mekanisk sikring: Nederst på bilag 1 fremgår, hvilket sikringsniveau der kræves, afhængigt af hvor stor en andel af forsikringssummen der findes i varegruppe 1, varegruppe 2 osv. Såfremt selskabet har betinget et bestemt sikringsniveau jf. Varegruppeskemaet under tyveridækningen, vil det fremgå af policen. Disse krav til tyveridækningen, vil være gældende såvel på forsikringsstedet, som på andre steder hvor forsikringen måtte dække, medmindre andet fremgår af policen. Alle vinduer, herunder glas i døre, skal være sikret med gitter, klassificeret mindst som SKAFOR klasse grøn, eller lexanplader min. 5 mm tykke, isat efter SKAFORs vejledning. Undtaget herfra er ruder med et areal over 3 kvm Såfremt de af selskabet stillede krav til tyverisikring ikke er overholdt, vil erstatningen blive nedsat helt eller delvist, afhængig af, hvilken indflydelse den manglende opfyldelse af selskabets krav, har haft på skaden Alarmanlæg: Lokalerne skal være sikret med SKAFOR-godkendt AIA-anlæg, klasse AIA-C, der mindst har dækning af ind/udgangsdøre med åbningskontakter samt rumovervågning, der udløser alarm på forsikringsstedet. Indflydelse på selskabets erstatningspligt Fremgår det af policen, at der er stillet krav om en maksimal reaktionstid ved alarm fra indbrudsanlægget, vil en eventuel misligholdelse af denne handlepligt blive gjort gældende hvis: - sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har tilsidesat handlepligten, og - tilsidesættelsen har haft indflydelse på skadens størrelse Såfremt de af selskabet stillede krav til tyverisikring ikke er overholdt, vil erstatningen blive nedsat helt eller delvist, afhængig af, hvilken indflydelse den manglende opfyldelse af selskabets krav, har haft på skaden. Tyverisikringskrav på policen Vedlagt forsikringsbetingelserne som bilag 1, følger en oversigt over indholdet af de 6 varegrupper, som selskabet anvender ved fastsættelse af tyverisikringskrav Har sikrede overgivet sin handlepligt til andre, vil en eventuel tilsidesættelse heraf, fortsat blive gjort gældende overfor sikrede. Såfremt andelen af forsikringssummen i henholdsvis varegruppe 1, varegruppe 2 osv. ikke er overholdt, og selskabets sikringskrav således ikke svarer til de virkelige forhold på forsikringsstedet, vil erstatningen blive nedsat helt eller delvist, igen afhængig af hvilken indflydelse overskridelsen af summerne har haft på skaden. 7

12 Vandskadeforsikringen omfatter: Vandskade Forsikringen dækker skade, der forvoldes af vand ved tilfældig udstrømning fra rør-anlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger af vand, herunder voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, som ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Olie og kølevæske Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang det er ham muligt, drager omsorg for, at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes. Selskabets erstatningspligt er endvidere betinget af, a. at de under pkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte, så de ikke kan fryse b. at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk, samt c. at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige. Undtagelser: Forsikringen omfatter ikke skade ved a. langsom udsivning af vand, b. vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne, c. bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang skaden kan fordres erstattet hos andre. Oversvømmelse Forsikringen dækker skade forvoldt Forsikringen dækker skade forvoldt af olie eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietanke, oliefyr, køleskab eller køleanlæg. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke a. skade ved langsom udsivning b. skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølevæske på varer i fryse - og kølerum. c. skade i forbindelse med påfyldning og aftapning af olie og kølevæske d. tab af olie og kølevæske. Storm Forsikringen dækker den skade, der forvoldes ved storm og skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 eller en vindhastighed på mindst 17,2 m pr. sekund. Forsikringen omfatter også en eventuel samtidig forvoldt nedbørsskade. Forsikringen omfatter kun løsøre beroende i bygninger (dog ikke åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende), og det er en betingelse, at der på bygningen kan påvises beskadigelser forvoldt ved storm eller sky- 8

13 pumpe, og at skaden på løsøret kan henføres til bygningsbeskadigelsen. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Særligt for varer i kælderlokaler I kælderlokaler dækker forsikringen med indtil 25% af forsikringssummen, medmindre højere beløb fremgår af policen. For varer, der ikke er anbragt på fast ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet, ydes ingen erstatning. Pludselig skade Forsikringen omfatter pludselig skade på følgende genstande: Mønttelefoner, hoppepuder, minigolfbaner, el-standere, bomanlæg, møntbokse og hegn omkring pladsen (ikke levende hegn). Ved pludselig skade forstås en hændelse med øjeblikkelig skadegørende virkning, hvilket betyder, at både skadens årsag og skadens virkning skal være pludselig omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), som direkte følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret beror, rammes af en dækningsberettiget brand-, tyverieller vandskade. Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lock-out, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse, som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende. Tab, der - helt eller delvis - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at skaden er konstateret. Er drifttabsforsikringen tegnet som 1. risiko, fremgår det af policen, og pkt. 9.4 vil i så fald ikke blive gjort gældende. Fremgår det af policen, at drifttabsforsikringen er tegnet som meromkostningsforsikring, omfatter forsikringen alene driftstab som følge af, at de forsikrede bygninger helt eller delvist har været uanvendelige til kontorformål. TILLÆGSDÆKNINGER: Stormskader dækkes ikke. Hoppepuder, der før skaden var ubeskadigede erstattes med nyværdi det første år som ny, hvorefter erstatningen vil blive nedskrevet med 20% for hvert af de efterfølgende år. Hoppepuder der er over 5 år gamle, erstattes derfor ikke. Drifttabsforsikringen omfatter: Driftstab Forsikringen dækker - i den i policen anførte dækningsperiode - forsikringstagerens tab ved nedgang i Såfremt det fremgår af policen, omfatter forsikringen følgende: Køle- og dybfrostforsikring Forsikringen dækker skader, som på forsikringsstedet opstår på varer, der opbevares i køle- og fryseanlæg, når skaden skyldes udstrømning af kølemedium eller temperaturstigning, der direkte står i forbindelse med pludseligt opståede fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller andre pludselig, uforudsete hændelser. Forsikringen omfatter ikke skader, der vil være omfattet af den sæd- 9

14 vanlig brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring, uanset om en sådan er tegnet. Når skaden indtræffer, eller beskadigelse opdages, skal forsikringstager uden ophold anmelde dette til selskabet ger eller bygningsbestanddele, samt inventar. Selvrisiko fremgår af policen. Hvis der er sket skade på panserglas eller glas med indbyggede eller påklistrede alarmstrimler, gælder der yderligere en selvrisiko på kr Erstatning opgøres på grundlag af de skaderamte varers genanskaffelsespris, det vil sige indkøbspris eksl. moms, umiddelbart før skaden. Erstatning for varer, som forsikringstager selv har tilvirket til salg, fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skadens indtræden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling Anden pludselig skade Forsikringen dækker anden pludselig skade på de forsikrede løsøregenstande beroende i bygningen, såfremt skaden skyldes en udefra kommende skade på bygningen og at skaden på løsøregenstanden kan henføres hertil. Ved pludselig skade forstås en hændelse med øjeblikkelig skadegørende virkning, hvilket betyder, at både skadens årsag og skadens virkning skal være pludselig Forsikringssum samt selvrisiko fremgår af policen. Dækningen er indtegnet som 1. risiko, således at den forsikringssum der fremgår af policen, udgør selskabets maksimale hæftelse. Der gøres ikke underforsikring gældende Forsikringen omfatter ikke: Skade, der skyldes bygningens manglende vedligeholdelse, eller er en følge af bygningens fejlkonstruktion. Skade, der er omfattet af leverandør- eller håndværkergaranti Glas- og kummeforsikring Forsikringen dækker skade i form af brud på glas (vinduer, dørruder og inventarglas ), håndvask, toilet og bidet, når dette er anbragt på blivende plads som bygningsbestandel, eller som en del af inventaret. Forsikringen dækker ikke: a. punkterede ruder, skader ved ridsning eller afskalning, samt anden beskadigelse der ikke er brud. b. skade sket ved reparation eller ombygning af forsikrede bygnin Skader som er undtaget i medfør af andre bestemmelser i policen eller i forsikringsbetingelserne. All-risk Forsikring Dækker alene skade på skilte, markiser, baldakiner o.lign. Forsikringen dækker enhver pludselig uforudset skade på, eller tab af de forsikrede genstande. Det fremgår af policen, hvilke genstande, der omfattes af all-risk forsikringen. Forsikringen dækker ikke a. skade eller tab ved ildsvåde, lynnedslag og eksplosion samt 10

15 øvrige forsikringsbegivenheder, der omfattes af anden sædvanlig brandforsikring, uanset om en sådan er tegnet. b. al afhjælpning af fejl eller mangler. c. skade eller tab, der skyldes slid og gradvis forringelse. d. tab eller skade, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller sikredes side. Forsikringssummen fremgår af policen, og er indtegnet som 1. risiko. Derfor udgør forsikringssummen selskabets maksimale hæftelse og der gøres ikke underforsikring gældende skyldes en udefra kommende skade på bygningen, og at skaden på køretøjet kan henføres hertil. Ved pludselig opstået skade forstås en hændelse med øjeblikkelig skadegørende virkning som f. eks. ved påkørsel eller sammenstyrtning af bygningen. Brandskader som er omfattet af disse forsikringsbetingelser pkt er ligeledes dækket når der er tegnet kørselskasko. Kaskoforsikring Kaskoforsikring dækker enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri/røveri. Undtagelser: Selvrisiko fremgår af policen. Kasko for ikke selvkørende maskiner Skader, der er dækket af anden forsikring - herunder ansvarsforsikring - eller med forsikring ligestillet ordning. Såfremt det fremgår af policen, er forsikringen udvidet til at omfatte følgende dækninger for ikke selvkørende maskiner: Kørselskasko, Kasko, eller Maskinkasko Skader, der sker under omstændigheder, der giver selskabet ret til at gøre regres. Skader i form af slitage, rust, tæring, frostsprængning, ridser i ruder samt skader opstået som følge af kørsel under vand Forsikringen omfatter de maskiner der er nævnt i policen, samt fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er ligeledes omfattet af forsikringen, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. Kørselskasko Forsikringen dækker skader som følge af kørselsuheld. Herudover dækker forsikringen anden pludselig opstået skade på det forsikrede køretøj, når dette var beroende i bygning, såfremt skaden Skader, der påføres køretøjet eller dele heraf, under og i forbindelse med behandling eller bearbejdning, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af køretøjet fra lift. Forsikringen dækker dog behandling, bearbejdning, reparation, service og lignende, såfremt sikrede selv foretager reparationen: Dette gælder dog ikke, såfremt sikrede er selvstændig reparatør. Såfremt skaden er forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, dækker forsikringen ikke. 11

16 Skader, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske/elektroniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.) - sådanne skader omfattes dog, hvis de er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk, eller sket under transport på eller ved hjælp af et andet befordringsmiddel. Skader som følge af fabrikationseller konstruktionsfejl, dog dækkes skader på køretøjet eller dele heraf under kørselsuheld. Skader forvoldt af det med køretøjet transporterede gods, når dette har været forkert stuvet eller læsset. Skade på køretøjet, der skyldes kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsanordning. Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller køretøjets faste bruger, er forsikringstageren dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at han var vidende om, at der forelå omstændigheder som ovenfor nævnte, eller hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har selskabet måtte betale en skade i tilfælde hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres for de afholdte udgifter. Maskinkaskoforsikring Forsikringen dækker ikke skade eller tab der skyldes gradvis forringelse, der rammer maskindele, der skal udskiftes som led i normal vedligeholdelse, der omfattes af service - eller vedligeholdelseskontrakt eller for hvilken en leverandør eller transportør bærer ansvaret, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse for så vidt dette kan lægges forsikringstageren til last, der skyldes overbelastning, eller at det forsikrede ikke anvendes efter sin bestemmelse eller konstruktion, der skyldes fejl eller mangel, der forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes repræsentant bekendt, i form af driftstab. Forsikringssum for ikke selvkørende maskiner, uanset dækning: Forsikringssummen fremgår af policen, og udgør selskabets maksimale hæftelse. Der gøres således ikke underforsikring gældende. Skadeopgørelse Uanset betingelsernes bestemmelse om forsikringsværdi og skadeopgørelse i pkt. 11 og 13, opgøres værdien af ikke selvkørende maskiner forsikret under en af de tre kaskodækninger, altid til dagsværdi som forklaret i pkt Forsikringen dækker skader som følge af pludselige, uforudsete og utilsigtede påvirkninger af en hvilken som helst årsag Selvrisiko: En eventuel selvrisiko fremgår af policen Brandskader som er eller kunne være omfattet af en på almindelige danske betingelser tegnet brandforsikring, er dog ikke omfattet af forsikringen Forsikringsværdi for løsøre: I forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under policen. 12

17 Nyværdi Værdien af maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, medmindre andet fremgår af policen. Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Uanset pkt opgøres værdien af selvkørende materiel altid på grundlag af dagsværdien iht. pkt Dagsværdi Såfremt det af policen fremgår, at forsikringen er tegnet til dagsværdi, ansættes værdien som nyværdi med fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Egne færdigvarer general omkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger ved kontant betaling - dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. Genanskaffelsespris Værdien af andre genstande end de i pkt. 11.2, 11.4 og 11.5 nævnte, opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelig fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Rede penge mv. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger ved kontant betaling - dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. Halvfabrikata Orginalmodeller og -tegninger Orginalmodeller og -tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med det i pkt anførte beløb. Genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger Omkostninger, som i anledning af en forsikringsbegivenhed skal afholdes til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger medregnes med en aftalt værdi, dog højst med det i pkt anførte beløb Værdien af genstande, som forsikringstageren på skadestidspunktet har under tilvirkning, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råvarer) med tillæg af andel af dels forsikringstagerens Underforsikring Hvis forsikringsværdien efter de i pkt til nævnte principper overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring. Ved 13

18 underforsikring reduceres erstatningen forholdsmæssigt jf. forsikringsaftalelovens regler. Fremgår det af policen, at denne eller enkelte dækninger er indtegnet som 1. risiko, betyder det, at forsikringssummen for policen eller for den enkelte dækning, udgør selskabets maksimale hæftelse. Der gøres således ikke underforsikring gældende iht. pkt Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. Forsikringsværdi for driftstab: Forsikringsværdien for driftstabsforsikringen opgøres som forskellen mellem 1. dækningsperiodens forventede omsætning af varer og tjenesteydelser, hvorved forstås faktureret omsætning i ordinær drift, ekskl. moms (såfremt virksomheden er momsregistreret), ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion og, 2. dækningsperiodens produktionsomkostninger, hvorved forstås a. indkøbte handelsvarer til videresalg, inkl. omkostninger til told, fragt og andre hjemtagelsesomkostninger, b. medgåede råvarer og halvfabrikata, inkl. omkostninger til told, fragt og andre hjemtagelsesomkostninger, c. direkte til produktionen medgåede lønninger og lønafhængige omkostninger, i det omfang sikrede i skadestilfælde vil kunne frigør sig for disse omkostninger. Eventuelle lønomkostninger, der ifølge policen er medforsikret tillægges forsikringsinteressen Underforsikring Såfremt forsikringsinteressen iht. pkt og 12.2 overstiger forsikringssummen foreligger der underforsikring. Ved underforsikring reduceres erstatningen forholdsmæssigt, jf. forsikringsaftalelovens regler. Skadeopgørelse for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring Skadeopgørelse Skaden opgøres som forskellen mellem værdien af det skaderamte løsøre før og efter skaden. Værdien opgøres efter samme principper som angivet under forsikringsværdi (pkt ). Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog a. at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden, b. at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadesdagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektiv istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdi, c. at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret. Selskabet er berettiget til at overta- 14

19 ge en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. Uanset ordlyden af pkt. 13, vil selvkørende materiel altid blive opgjort til dagsværdi iht. pkt hed (indeksreguleres som hovedpolicen). Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Skadeopgørelse ved driftstab 13.2 Øvrige tab, der erstattes 14.1 Begrænsning af driftstab Inden for den angivne forsikringssum erstattes a. løsøre, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed, samt b. udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger med indtil 5% af forsikringssummen, medmindre højere beløb fremgår af policen Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab. Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstab Ud over den angivne forsikringssum erstattes: Rimelige udgifter til redning og bevaring af løsøret i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. Udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse efter en brandskade. Udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede ting, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden Skadeopgørelse I skadetilfælde opgøres en af skaden i den i policen anførte dækningsperiode - forårsagede forskel mellem a. den forventede omsætning med fradrag af forventet forbrug af 1. indkøbte handelsvarer til videresalg 2. råvarer og halvfabrikata og b. den konstaterede omsætning med fradrag af konstateret forbrug af 1. indkøbte handelsvarer til videresalg 2. råvarer og halvfabrikata Dækningen for pkt og er begrænset til 20% af forsikringssummen for løsøre, dog minimum kr., maksimalt kr. pr. skadesbegiven Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. Det i henhold til pkt bereg- 15

20 nede beløb a. reduceres med sparede omkostninger, herunder lønomkostninger (medmindre lønomkostninger ifølge policen er medforsikret), som forsikringstageren kan frigøre sig for, og b. tillægges rimelige omkostninger, der er afholdt i samråd med selskabet, dog kun i det omfang omkostningerne har virkning i forsikringens dækningsperiode og i øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større, end hvis de nævnte foranstaltninger ikke havde været foretaget. Erstatningsbegrænsning Den i policen anførte driftstabsforsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktiske lidte tab, som omfattes af forsikringen. Såfremt driftstab erstattes iht. pkt c, betales alene erstatning i det tidsrum, der ville være medgået til at genoprette den bygnings- eller løsøreskade, der har medført driftstabet, såfremt produktionen hos en leverandør eller aftager ikke genoptages i samme omfang efter skaden. Ophør af virksomheden Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum - dog maksimalt 12 mdr. - der normalt vil hengå indtil virksomheden kunne være i drift geren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til pkt Selvrisiko Af enhver forsikringsbegivenhed bærer forsikringstageren den i policen eller i forsikringsbetingelserne anførte selvrisiko. Er der valgt en selvrisiko gældende for hele forsikringen jf. policen, lægges denne sammen med en i policen angiven selvrisiko under de enkelte dækninger, eller med selvrisiko der fremgår af forsikringsbetingelserne. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selv om beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den i følge underforsikringsreglen på selskabet faldende andel af skadesbeløbet. Forsikring andetsteds Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i pkt. 2.2, 3.3.1, 5.2.2, samt pkt c, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i de nævnte bestemmelser fastsatte grænser Af det således udregnede beløb erstattes kun den del, der svarer til uundgåelige omkostninger, som bevisligt er afholdt Dersom forhold, som forsikringsta- 16

21 Fællesbetingelser for Thisted Forsikring g/s: Eftersyn Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn af forsikringsstedet eller af de forsikrede genstande. Når skaden sker Når skaden indtræffer, er følgende en betingelse for selskabets erstatningspligt: måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Fremgår det af en eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen udredes forholdsmæssigt af selskaberne. Almindelige undtagelser Sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på at begrænse skadens omfang og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. Sikrede skal straks anmelde skaden til selskabet, så selskabet har mulighed for at bistå med råd og vejledning. Sikrede skal snarest muligt levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte genstande, samt hvis selskabet forlanger det, en fortegnelse over ikke skaderamte genstande. For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt tyveriskaders vedkommende, skal anmeldelsen om skaden ske til det stedlige politi senest 24 timer efter, at skaden er kommet til sikredes kundskab. Forsømmes dette, dækker forsikringen ikke tab, der kan antages foranlediget herved. Udbedring af skaden Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. Forsikring i andet selskab I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt Undtaget fra forsikring, er skader eller ansvar for skader, der indtræder som en direkte eller inddirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade eller udbred-else af sådan skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske eller videnskabeligt formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssig og ikke står i forbindelse med reaktor - eller acceleratordrift. Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning Hvis den sikrede i væsentlig grad misligholder de ham ifølge vedtægter, policebetingelser eller særlige forbud påhvilende pligter og derved forvolder skade, vil retten til erstatning helt eller delvis fortabes. Skade forårsaget med forsæt eller i selvforskyldt beruselse erstattes ikke. Retten til erstatning vil ligeledes bortfalde, såfremt sikrede i forbindelse med skadeopgørelsen fremkommer 17

22 6.4 med bevidst urigtige oplysninger jf. Forsikringsaftaleloven. Er skade, uden at forsæt foreligger forårsaget ved overtrædelse af straffe-, brand-, og politilovgivningen, herunder stærkstrømsreglementet, eller i øvrigt ved uagtsomhed fra den forsikredes side, er selskabet berettiget til at nedsætte erstatningen Kan vurderingsmændene ikke enes om valget af kyndig opmand, udpeges denne af byretten i den retskreds hvor forsikringsstedet ligger. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overenstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet Ovenstående bestemmelser gælder også, når den handling der medfører afslag eller nedsættelse af erstatningen, skyldes den sikredes samlevende. Har den forsikrede mistet retten til erstatning helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for bygningsbrandforsikringens vedkommende dog de tinglyste rettighedshavere, for så vidt disse ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse af ejerens øvrige formue Vurderingsmændene er ikke berettiget til at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt en skade er dækningsberettiget. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Vurderingsmændenes afgørelse er endelig og bindende for parterne. Flytning og risikoforandring Moms (merværdiafgift) Moms skal betales af sikrede, i det omfang, der er fradragsret for indgående afgift i henhold til merværdiafgiftsloven. Selskabet lægger i skadetilfælde ikke momsen ud, overfor reparatører eller leverandører. Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningen foretages en på området kyndig opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelser mellem vurderingsmændene træder til, og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet når: a. det forsikrede flyttes til et andet sted end det i policen angivne b. der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, c. der tegnes forsikring andetsteds d. den forsikrede virksomhed skifter ejer, eller e. såfremt virksomheden ophører med at være momsregistreret Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er konstateret inden for 14 dage efter ejerskifte er dog omfattet af forsikringen, medmindre anden tilsvarende forsikring er tegnet. Præmiens betaling 18

23 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på forsikringens forfaldsdage. Eventuelle afgifter til staten samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien betales af forsikringstageren, og opkræves sammen med præmien sikringstageren eller selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Opkrævning af præmie finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for opkrævning. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i første påkrav angivne betalingsfrist. Betales beløbet ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmie og udover denne at opkræve et inkassogebyr. Selskabet kan ikke ophæve en tegnet bygningsbrandforsikring på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for brandpræmien med renter og andre omkostninger. Fornyelse og opsigelse En eventuel bygningsbrandforsikring kan dog ikke bringes til ophør, medmindre forsikringstageren dokumenterer, at forsikringen er overført til andet forsikringsselskab, således at de eventuelle rettighedshavere, der har tinglyst ret over ejendommen ikke får deres retsstilling forringet. For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i pkt omhandlende rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel. Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de ved bekendtgørelse godkendte minimums betingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendomme. Indeksregulering Præmien, de angivne summer og selvrisici, indeksreguleres hvert år, efter et for området relevant indeks. Såfremt en selvrisiko eller dækningssum, bestemt af forsikringsbetingelserne, er indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter beløbet i bestemmelsen Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis ikke for- 19

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 3 Hvor dækker forsikringen 2 Hvilke skader er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER VERSION 0103 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Selvkørende maskiner

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere