QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30"

Transkript

1 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 5.05 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer 6E5 Stof/blanding Blanding 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Motorolie Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør A - TOTAL DENMARK A/S Aldersrogade, 6C, 4.sal, DK-2100 KØBENHAVN Denmark Tel : Fax : For yderligere information, kontakt venligst: B - TOTAL LUBRIFIANTS 562 Avenue du Parc de L'ile Nanterre Cedex FRANCE Tél: +33 (0) Fax: +33 (0) Kontaktpunkt adresse A - HSE B - HSE A - B Nødtelefon Nødtelefon: Giftcentralen Bispebjerg Hospital : Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2 Side 2 / 15 FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 2.2. Klassifikation Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/ Mærkningselementer Mærkning i henhold til FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Signalord Ingen Faresætninger Ingen Sikkerhedssætninger Ingen*** Supplerende faresætninger EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres*** EUH208 - Indeholder C Alkyl phenol. Kan udløse allergisk reaktion 2.3. Andre farer Fysisk-kemiske egenskaber Miljøegenskaber Forurenede overflader vil være meget glatte.*** Produktet kan danne en oliefilm på vandets overflade, som kan standse iltudvekslingen. Punkt 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blanding Kemiske karakter Produktet er fremstillet af raffineret mineralske og syntetiske baseolier.*** Farlige komponenter Kemisk betegnelse EF-Nr REACH Registreringsnumm CAS-Nr Vægt procent Klassifikation (Forordning 1272/2008) er Destillater (råolie), *** <40 Asp. Tox. 1 (H304) hydrogenbehandlede tunge paraffinsk Smøreolier (råolie), C20-50-, *** <5 Asp. Tox. 1 (H304) hydrogenbehandlede neutral olie baserede Smøreolier (råolie), C15-30, *** <5 Asp. Tox. 1 (H304) hydrogenbehandlede neutral oliebaserede Bis (nonylfenyl) amin *** <2.5 Aquatic Chronic 4 (H413)

3 Side 3 / 15 C Alkyl phenol ^ 0.1-<0.3 STOT RE 2 (H373) Skin Sens. 1B (H317)*** Yderligere anvisninger Produktet indeholder mineralolie med mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Punkt 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Beskyttelse af førstehjælpere KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUEN VED ALVORLIG ELLER VEDVARENDE ILDEBEFINDENDE. Skyld omgående med rindende vand. After indledende skyldning, tag da eventuelle kontaktlinser ud og forsæt da skyldningen I mindst 15 min. Hold øjet vidt åbent under skylningen. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. flyt tilskadekomne ud i frisk luft og hold i ro i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis ingen vejrtrækning, giv kunstigt åndedræt. Rengør munden med vand. Fremkald IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ring omgående til læge eller giftinformationen. Førstehjælper skal beskytte sig selv. Se afsnit 8 for flere detaljer. Do not use mouth-to-mouth method if victim ingested or inhaled the substance; induce artificial respiration with the aid of a pocket mask equipped with a one-way valve or other proper respiratory medical device Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Kan udløse allergisk reaktion. Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganer. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Meddelelse til læge Behandles symptomatisk. Punkt 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler

4 Side 4 / 15 Passende slukningsmidler Kulsyre (CO 2). ABC pulver. Skum. Forstøvet vand eller vandtåge. Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Speciel fare. Ufuldstændig forbrænding og termolyse kan producere gasser af varierende giftighed så som kulilte, kuldioxid, forskellige kulbrinter, aldehyder og sod. Disse kan være meget farlige hvis de indåndes i lukkede rum eller i høje koncentrationer. nitrogenoxider (NOx). Zinkoxider. Fosforoxider.*** 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, derbrug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. skal bæres af brandmandskabet Andre oplysninger Nedkøl beholdere / tanke med vandtåge. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødberedskabsprocedurer Generel information Undgå at berøre eller gå gennem spildt materiale. Forurenede overflader vil være meget glatte. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Generel information Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå udslip til vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Se Sektion 12 for yderligere oplysninger om økologi.*** 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder for opsamling Metoder til oprydning Afdæk for at opsamle større væskeudslip. Grav om nødvendigt produktet ned i tør jord, sand eller lignende ikke-brændbart materiale. Bortskaf indhold/emballage i henhold til lokale regler. I tilfælde af jordforurening, fjern forurenet jord til rensning eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokale regler Henvisning til andre punkter Personlige værnemidler Se afsnit 8 for flere detaljer. Affaldsbehandling Se afsnit 13. Punkt 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

5 Side 5 / 15 Råd om sikker håndtering Forebyggelse af brand og eksplosion Hygiejniske foranstaltninger For personlig beskyttelse se punkt 8. Bør kun anvendes i godt ventilerede rum. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sørg for, at det personale, der er udsat for risikoen for at komme i kontakt med produktet, følger nogle strenge hygiejneregler. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Det anbefales, at udstyr, arbejdsområde og tøj rengøres regelmæssigt. Brug ikke slibemidler, opløsningsmidler eller brændstoffer. Tør ikke hænder i klude, der er forurenet med produktet. Put ikke forurenede klude i lommen på arbejdstøjet Forhold for sikker opbevaring, inkluderer alle uforeneligheder. Tekniske Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares i et foranstaltninger/opbevaringsbetingelukket område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar helst i den originale beholder. I lser modsat fald skal alle angivelser på advarselsetiketten gengives på den nye beholder. Fjern ikke fareetiketten på beholderne (heller ikke selv om de tomme). Placér udstyret så det undgås, at produktet ved et uheld lækker (fx ved fejl på forsegling) på varme flader eller elektriske kontakter. Opbevar ved rumtemperatur. Beskyttes mod fugt. Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler Særlige anvendelser Særlige anvendelser Please refer to Technical Data Sheet for further information. Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænser Mineralolie tåge: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10mg / m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (yderst raffineret) Danmark: REL: 1 mg/m³ Tekstforklaring Se afsnit 16 Afledte nuleffektniveauer (DNEL) DNEL Arbejder (industriel/professionel) Kemisk betegnelse Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk Korttids, systematiske effekter Korttids, lokale effekter Langtids, systematiske effekter Langtids, lokale effekter 5.4 mg/m 3 /8h (aerosol - inhalation) Smøreolier (råolie), 5.4 mg/m 3 /8h (aerosol -

6 Side 6 / 15 C20-50-, inhalation) hydrogenbehandlede neutral olie baserede Smøreolier (råolie), 5.4 mg/m 3 /8h (aerosol - C15-30, inhalation) hydrogenbehandlede neutral oliebaserede Bis (nonylfenyl) amin C Alkyl phenol ^ DNEL Forbruger Kemisk betegnelse Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede Bis (nonylfenyl) amin Forventet nuleffektkoncentration (PNEC) Korttids, systematiske effekter 0.62 mg/kg bw/day Dermal 4.37 mg/m³ Inhalation 1.17 mg/m 3 (inhalation) 0.30 mg/kg bw/day (dermal) Korttids, lokale effekter Langtids, systematiske effekter 0.31 mg/kg bw/day Dermal 1.09 mg/m³ Inhalation 0.31 mg/kg bw/day Oral Langtids, lokale effekter 1.2 mg/m 3 /24h (aerosol - inhalation) 1.2 mg/m 3 /24h (aerosol - inhalation) 1.2 mg/m 3 /24h (inhalation -aerosol) Kemisk betegnelse Vand Bundfald Jord Luft STP Oralt Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandled e neutral olie baserede mg/kg food Bis (nonylfenyl) 0.1 mg/l fw mg/kg dw mg/kg dw 1 mg/l amin mg/l mw 1 mg/l or fw mg/kg dw mw C Alkyl phenol mg/l (fw) mg/l (mw) mg/kg sediment dw (fw) mg/kg soil dw 100 mg/l

7 Side 7 / 15 ^ 1 mg/ (or) mg/kg sediment dw (mw) 8.2. Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Tekniske foranstaltninger Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygiejniske grænseværdier. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Sørg for, at der er en tilførsel af luft, som er egnet til indånding, og bær eller brug det anbefalede udstyr, når der arbejdes i lukkede rum (tanke, beholdere m.v...).*** Personlige værnemidler Generel information Åndedrætsværn Beskyttende, tekniske løsninger bør være implementeret og ibrugtaget, før personligt beskyttelsesudstyr overvejes. Det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr (PPE / Personal Protective Equipment) gælder for produktet SOM LEVERET. Ved blandinger eller formuleringer anbefales det, at man kontakter leverandøren af beskyttelsesudstyret.*** Ingen ved normale brugsforhold. Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Maske med kombineret filter for dampe/partikler (EN 14387): Type A/P1. Advarsel! Filtre har begrænset brugstid. Brug af åndedrætsværn skal nøje overholde fabrikantens instruktioner og de regler, der gælder for valg og anvendelse. Beskyttelse af øjne Hvis sprøjt kan opstå, brug:. Sikkerhedsbriller med sideskærme. EN 166. Beskyttelse af hud og krop Beskyttelse af hænder Benyt passende beskyttelsesdragt. Sikkerhedssko eller støvler. Langærmet beklædning. Type 4/6. Kulbrintebestandige handsker: Fluorineret gummi, Nitrilgummi. I tilfælde af længerevarende kontakt med produktet, anbefales det at bære handsker i overensstemmelse med EN 420 og EN 374 standard, beskytte i det mindste for 480 minutter og med en tykkelse på 0,38 mm i det mindste. Disse værdier er kun vejledende. Beskyttelsesniveauet er leveret af materialet af handsken, dens tekniske egenskaber, dets modstandsdygtighed over for de kemikalier skal håndteres, hensigtsmæssigheden af dets anvendelse og dets erstatning frekvens. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generel information Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Punkt 9: FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve vandklar brun

8 Side 8 / 15 C væske Lugt karakteristisk Lugttærskel Egenskab Værdier Bemærkninger Metode ph-værdi Ikke anvendelig Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval *** Kogepunkt/Kogepunktsinterval Flammepunkt > 200 C Cleveland Open Cup (COC) > 392 F Cleveland Open Cup (COC) Fordampningshastighed Brandbare grænser I luft højeste laveste Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde 20 C Massefylde kg/m 20 C Vandopløselighed Uopløselig Opløselighed i andre opløsningsmidler logpow *** Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, kinematisk C ISO 3104 Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv Oxiderende egenskaber Ikke anvendelig Mulighed for farlige reaktioner Ingen ved normal bearbejdning 9.2. Andre oplysninger Frysepunkt Punkt 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Generel information Ingen ved normal bearbejdning Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Mulighed for farlige reaktioner Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

9 Side 9 / Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Hold på afstand af varme og gnister Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ufuldstændig forbrænding og termolyse kan danne meget forskellige, giftige gasser så som carbonmonoxid, carbondioxid, forskellige kulbrinter, aldehyder og sod. nitrogenoxider (NOx). Zinkoxider. Fosforoxider. Andere farlige dekomposeringsprodukter.*** Punkt 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Lokal virkning Produkt information Hudkontakt Øjenkontakt Indånding Indtagelse ATEmix (oral) ATEmix (dermal) ATEmix (indånding - gas) ATEmix (indånding - støv/tåge) ATEmix (indånding - damp). Kan udløse allergisk reaktion... Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré. 13, mg/kg 10, mg/kg > 20, ppm mg/l > mg/l Akut toksicitet - Komponent information Kemisk betegnelse LD50 Mund LD50 Hud LC50 Indånding Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - OECD 420) LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit - OECD 402) LC50 (4h) > 5 mg/l (aerosol) (rat - OECD 403) Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - OECD 401) LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit - OECD 402) LC50 (4h) > 5 mg/l (aerosol) (rat - OECD 403) Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede LD50 > 5000 mg/kg bw (Rat - OECD TG 401) LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit - OECD 402) LD50 (4h) > 5.53 mg/l (Rat - OECD 403) Bis (nonylfenyl) amin LD50 > 5000 mg/kg (Rat - OECD LD50 > 2000 mg/kg (Rat - OECD 401) 402) C Alkyl phenol LD mg/kg bw (rat) LD mg/kg bw (rat)

10 Side 10 / 15 Sensibilisering Sensibilisering Indeholder sensibiliserende (r). Kan udløse allergisk reaktion. Specifikke virkninger Carcinogenicitet Mutagenicitet Kimcellemutagenicitet Reproduktionstoksicitet Under brug forurenes motorolie med små mængder forbrændingsprodukter. Det har vist sig, at brugte motorolier fremkalder hudkræft i langtidsforsøg med mus. Det forventes ikke, at kortvarig eller periodisk kontakt med huden fra brugt motorolie kan få alvorlig effekt på mennesker, hvis olien omhyggeligt fjernes, og huden vaskes grundigt med sæbe og vand. Toksicitet ved gentagen dosering subkronisk toksicitet Målrettet organ påvirkning Målrettet organ påvirkning Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Aspirationstoksicitet Ingen kendte.*** Andre oplysninger Andre negative virkninger Der kan udvikle sig karakteristiske hudlæsioner (olieblister) ved langvarig og gentagen eksponering (kontakt med forurenet tøj). Punkt 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Akut toksicitet for vandmiljøet - Produkt information***. Akut toksicitet for vandmiljøet - Komponent information Kemisk betegnelse Toksicitet overfor alger Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. Toksicitet overfor fisk Giftighed overfor mikroorganismer

11 Side 11 / 15 Destillater (råolie), EL50 (48h) > 100 mg/l EL50 (48h) > mg/l LL50 (96h) > 100 mg/l hydrogenbehandlede tunge (Pseudokirchnerella (Daphnia magna - OECD (Oncorhynchus mykiss - paraffinsk subcapitata - OECD 201) 202) OECD 203) Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede Bis (nonylfenyl) amin C Alkyl phenol ^ EL50 (48h) > 100 mg (Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) EC50 (72h) > 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus - OECD 201) Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Produkt information. EL50 (48h) > mg/l (Daphnia magna - OECD 202) LL50 (24h) > mg/l (Gammarus pulex - OECD 202) LL50 (48h) > mg/l (Gammarus pulex - OECD 202) LL50 (72h) > mg/l (Gammarus pulex - OECD 202) LL50 (96h) > mg/l (Gammarus pulex - OECD 202) EL50(48h) >1000 mg/l (OECD TG 202)*** EC50 (48h) > 100 mg/l (Daphnia magna - OECD 202) EC50(48h) > 100 mg/l (Daphnia magna - static - OECD202) LL50 (96h) > 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss - OECD 203) LL50 (96h) > 100 mg/l (OECD TG 203) LC50 (96h) > 100 mg/l (Brachyanio rerio - OECD 203) Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Komponent information. Kemisk betegnelse Toksicitet overfor alger Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede NOEL (72h) >= 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) Virkninger på terrestriske organismer.*** NOEL (21d) 10 mg/l (Daphnia magna - QSAR Petrotox) NOEL (21d) 10 mg/l (Daphnia magna - OECD 211) NOEL (21d) = 10 mg/l (OECD TG 202) Toksicitet overfor fisk NOEL (14/28d) > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox) NOEL (14/28d) > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox) NOEL (96h) > 100 mg/l (Pimephales promelas - OECD 203) NOELR (14d) > 1000 mg/l (QSAR modelled data) Giftighed overfor mikroorganismer Persistens og nedbrydelighed

12 Side 12 / 15 Generel information Bioakkumulationspotentiale Produkt information.*** logpow *** Komponent information. Kemisk betegnelse log Pow Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede Bis (nonylfenyl) amin Mobilitet i jord Jord Luft Vand På grund af dets fysisk-kemiske egenskaber har produktet generelt en lav mobilitet i jord.*** Tab ved fordampning er begrænset.*** Produktet er uopløseligt og flyder på vand.*** Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Generel information.*** Punkt 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter Forurenet emballage EAK bortskaffelse af affald Nr Andre oplysninger Bør ikke udledes til miljøet. Må ikke hældes i kloakafløb. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.*** Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. De følgende Affaldskoder er kun forslag: Refer to section 8 for safety and protective measures for disposal personnel.

13 Side 13 / 15 Punkt 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA ADN ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Europæisk Union Andre informationer Kemiske sikkerhedsvurdering Kemiske sikkerhedsvurdering National regulativ information Danmark Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Finland Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Norge Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Sverige Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8).

14 Side 14 / 15 Island Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Punkt 16: ANDRE OPLYSNINGER Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3 H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H373 - Kan forårsage skade på nyrer/ lever/ øjne/ hjerne/ fordøjelsessystem/ centralnervesystem ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse H413 - Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer Forkortelser, akronymer ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Den amerikanske konference for statslige Industrial Tandplejere bw = body weight = legemsvægt bw/day = body weight/day = legemsvægt/dag EC x = Effect Concentration associated with x% response= effekt koncentration er forbundet med x% reaktion GLP = Good Laboratory Practice = god laboratoriepraksis IARC = International Agency for Research of Cancer = Det Internationale Agentur for kræftforskning LC50 = 50% Lethal concentration = 50% Dødelig koncentration - Koncentration af et kemikalie i luft eller et kemikalie i vand, som forårsager dødsfald på 50% (halvdelen) af en gruppe af forsøgsdyr LD50 = 50% Lethal Dose = 50% dødelige dosis - Kemisk mængde, givet på én gang, hvilket forårsager dødsfald på 50% (halvdelen) i en gruppe af forsøgsdyr LL = Lethal Loading = Dødlig dosis NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Statens institut for Arbejdsbeskyttelse og sundhed NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = ingen skadelig virkning observeret NOEC = No Observed Effect Concentration = koncentration uden observeret effekt NOEL = No Observed Effect Level = ingen effekt observeret OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Arbejdsmiljøagentur UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Stof af ukendt eller varierende sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologisk materiale DNEL = Derived No Effect Level =Afledte nuleffektniveaue PNEC = Predicted No Effect Concentration = Forventet nuleffektkoncentration dw = dry weight = tørvægt fw = fresh water = ferskvand mw = marine water = saltvand or = occasional release = tilfældig frigivelse Tekstforklaring Sektion 8 TWA = Time weighted average = Tidsvægtet gennemsnit STEL= Short Term Exposure Limit = Korttidseksponering PEL= Permissible exposure limit = Tilladte grænseværdi ekponering REL= Recommended exposure limit = Anbefalet grænseværdi TLV = Threshold Limit Values = Grænseværdi + Sensibiliserende stof * Hud betegnelse ** Fare betegnelse C: Kræftfremkaldende stof M: Mutagent stof R: Giftig for forplantningsevnen

15 Side 15 / 15 Revideret dato: Revisionsbemærkninger *** Angiver opdateret afsnit. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 Dette sikkerhedsdatablad er et supplement, men ikke erstatning for det tekniske datablad. Oplysninger givet her er efter vores kendskab og bedste overbevisning korrekte og pålidelige på udarbejdelsestidspunktet. Brugeren skal være opmærksom på at anvendelsen af produktet til andre formål en det produktet er fremstillet til, indebærer en potentiel risiko. Informationerne i databladet tilsidesætter på ingen måde brugerens ansvar for at kende og overholde gældende love og regler i forbindelse med hans/hendes anvendelse af produktet. Brugeren bærer det fulde ansvar for etablering af alle krævede foranstaltninger ved anvendelsen af produktet. Vejledninger angivet i databladet er ment som en hjælp til at brugeren kan opfylde myndigheds- og sikkerhedskrav. Vejledningerne må ikke anses for at være fyldestgørende og detaljerede på alle områder og det er brugerens ansvar at sikre at alle forpligtigelser opfyldes ved anvendelsen af produktet. Slut på Sikkerhedsdatablad

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-14 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION Side 1 / 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINATUROL D. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINATUROL D. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-05-27 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ 9000 5W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ 9000 5W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-28 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CORTIS SHT 200

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CORTIS SHT 200 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-19 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DACNIS SH 100

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DACNIS SH 100 Side 1 / 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-19 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-04-18 Revideret dato: 2017-05-02 Udgave 3.04 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-06-11 Revideret dato: 2018-07-25 Udgave 5.07 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-08-22 Revideret dato: 2018-06-11 Udgave 3.06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

GLAD KÆDESAVSOLIE MTC 150

GLAD KÆDESAVSOLIE MTC 150 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SDB-nr: 31165 Side 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ATF 33. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ATF 33. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2018-07-25 Udgave 5.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

RUBIA TIR W40

RUBIA TIR W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-22 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ INEO FDE 0W-30

QUARTZ INEO FDE 0W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2017-01-23 Udgave 3 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ATF 33. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ATF 33. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-04-25 Revideret dato: 2016-06-29 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 VALONA MS 7023 HC

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 VALONA MS 7023 HC Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-27 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 VALONA MS 5020 HC

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 VALONA MS 5020 HC Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-27 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

MOTO 4 CRUISE 20W-50

MOTO 4 CRUISE 20W-50 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-03-15 Revideret dato: 2017-04-04 Udgave 4.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER SY 320

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER SY 320 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINAVESTAN A 100 B

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINAVESTAN A 100 B Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-12-14 Revideret dato: 2018-07-10 Udgave 6 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

ELF MOTO 4 RACING 10W50

ELF MOTO 4 RACING 10W50 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Revideret dato: 2016-06-29 Udgave 4 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XS 80

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XS 80 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-10-14 Revideret dato: 2017-12-14 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

TRANSMISSION TI 75W80

TRANSMISSION TI 75W80 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-14 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LUNARIA FR 68

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LUNARIA FR 68 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AGRITRAITE 68

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AGRITRAITE 68 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-07-25 Revideret dato: 2018-08-09 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 10

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 10 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-25 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W30

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-01-03 Revideret dato: 2017-08-01 Udgave 8 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

PROSYLVA CHAIN EXPERT

PROSYLVA CHAIN EXPERT Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-09-11 Revideret dato: 2018-09-21 Udgave 3 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-26 Revideret dato: 2017-01-23 Udgave 8 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 EQUIVIS ZS 32

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 EQUIVIS ZS 32 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-02-29 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 EQUIVIS ZS 32

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 EQUIVIS ZS 32 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-02-29 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 EQUIVIS ZS 46

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 EQUIVIS ZS 46 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2017-03-03 Udgave 7 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XS 320

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XS 320 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-10-14 Revideret dato: 2017-08-15 Udgave 4.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

NEVASTANE CHAIN OIL XT

NEVASTANE CHAIN OIL XT Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Revideret dato: 2017-06-23 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

MULTAGRI PRO TEC 10W40

MULTAGRI PRO TEC 10W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-06-11 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DYNATRANS VX FE

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DYNATRANS VX FE Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2017-01-03 Udgave 7.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

RUBIA TIR 7900 FE 10W30

RUBIA TIR 7900 FE 10W30 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2014-07-15 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

TRACTAGRI HDX FE 15W-30

TRACTAGRI HDX FE 15W-30 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-05-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-05-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20

QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: ikke anvendelig Revideret dato: 2017-03-28 Udgave 1 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINAVESTAN A 360 B

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINAVESTAN A 360 B Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

RUBIA TIR W40

RUBIA TIR W40 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-03-03 Revideret dato: 2017-05-23 Udgave 7.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-01-03 Revideret dato: 2017-05-16 Udgave 6.05 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

HYDRAULIK OLIE D10 ISO 32 (AZOLLA ZS 32)

HYDRAULIK OLIE D10 ISO 32 (AZOLLA ZS 32) SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SDB-nr: 31373 Side 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ELF MOTO 2 TECH

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ELF MOTO 2 TECH Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Revideret dato: 2017-03-03 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

MULTAGRI SUPER 10W30

MULTAGRI SUPER 10W30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-09-12 Revideret dato: 2017-02-07 Udgave 7.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 HTX RETRO 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 HTX RETRO 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Revideret dato: 2018-07-25 Udgave 6.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 HTX PRESTIGE 20W-50

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 HTX PRESTIGE 20W-50 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-04-11 Revideret dato: 2017-05-02 Udgave 1.03 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-11-23 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 30. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 7

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 30. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 7 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA W40 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 220

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 220 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-02-03 Revideret dato: 2016-12-16 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CAPRANO TD 30

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CAPRANO TD 30 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-25 Revideret dato: 2017-02-07 Udgave 4 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DACNIS 68. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DACNIS 68. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-04-25 Revideret dato: 2016-06-29 Udgave 5.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

QUARTZ INEO MC3 5W-30

QUARTZ INEO MC3 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-04-18 Revideret dato: 2017-05-30 Udgave 4.06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOTO 2 OFF ROAD

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOTO 2 OFF ROAD Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2017-01-31 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

RUBIA TIR W40

RUBIA TIR W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BIOHYDRAN TMP 32

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BIOHYDRAN TMP 32 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2017-03-14 Udgave 4.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SPIRIT WBF 7200

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SPIRIT WBF 7200 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-27 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TRACTAGRI HDX 15W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TRACTAGRI HDX 15W40 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-04-18 Revideret dato: 2017-05-16 Udgave 4.09 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XMF 2

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XMF 2 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-20 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-07-25 Revideret dato: 2018-09-21 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 20W20

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 20W20 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Revideret dato: 2017-03-01 Udgave 6 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ELF MOTO 2 TECH

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ELF MOTO 2 TECH Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-09-10 Revideret dato: 2018-09-21 Udgave 6 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

MULTAGRI PRO TEC 10W40

MULTAGRI PRO TEC 10W40 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-03-03 Revideret dato: 2017-03-07 Udgave 4.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 40. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 40. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12*** SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-25 Revideret dato: 2016-07-13 Udgave 9 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2016-11-10 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

EVOLUTION 900 NF 5W-40

EVOLUTION 900 NF 5W-40 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2014-01-07 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

NEPTUNA 2T SUPER SPORT

NEPTUNA 2T SUPER SPORT Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Revideret dato: 2017-05-23 Udgave 6.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

RUBIA TIR W40

RUBIA TIR W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-21 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

RUBIA WORKS W-40

RUBIA WORKS W-40 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-04-12 Revideret dato: 2017-05-16 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER EP 100

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER EP 100 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-11-11 Revideret dato: 2016-12-06 Udgave 6 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS XHV 2

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS XHV 2 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-09-12 Revideret dato: 2016-12-01 Udgave 6 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

QUARTZ INEO FIRST 0W-30

QUARTZ INEO FIRST 0W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-03-22 Revideret dato: 2017-01-03 Udgave 5.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DYNATRANS MPV

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DYNATRANS MPV Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-10-08 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN HV. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN HV. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-01-03 Revideret dato: 2017-01-23 Udgave 8.030001 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN AD PLUS

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN AD PLUS Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-01-23 Revideret dato: 2017-12-14 Udgave 8.04 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

EVOLUTION FULLTECH FE 5W-30

EVOLUTION FULLTECH FE 5W-30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-07-25 Revideret dato: 2018-09-21 Udgave 7 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XS 80

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NEVASTANE XS 80 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-09-21 Revideret dato: 2018-12-03 Udgave 7 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN WR 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN WR 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2016-12-27 Udgave 6.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-09-10 Revideret dato: 2018-09-21 Udgave 7 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-12-01 Revideret dato: 2018-02-07 Udgave 6 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 UNIMEC ATIR SH 150

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 UNIMEC ATIR SH 150 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 UNIMEC ATIR SH 150 Dato for tidligere version: 28/01/2016 Revideret dato: 22/2/2018 Udgave 3.0 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINAVESTAN A 80 B

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FINAVESTAN A 80 B Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-07-25 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DIEL MS 7000

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DIEL MS 7000 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2014-07-24 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ INEO MC3 5W-30

QUARTZ INEO MC3 5W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-07-25 Revideret dato: 2018-09-10 Udgave 4.1 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MARTOL LVG 25 AQ

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MARTOL LVG 25 AQ Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2014-06-30 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS MS 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS MS 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-09-10 Revideret dato: 2018-09-21 Udgave 6 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 UNIMEC MARK CA

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 UNIMEC MARK CA SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 UNIMEC MARK CA Dato for tidligere version: 28/1/2016 Revideret dato: 26/2/2018 Udgave 4.0 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-11-17 Revideret dato: 2017-03-15 Udgave 4.03 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS XHV 2

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS XHV 2 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2018-08-09 Revideret dato: 2018-09-21 Udgave 7 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

TRANSELF TYP B 80W90

TRANSELF TYP B 80W90 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-08-02 Revideret dato: 2016-10-14 Udgave 3.03 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere