SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil, fully synthetic, Longlife 5W-30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil, fully synthetic, Longlife 5W-30"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Motor Oil, fully synthetic, Longlife 5W-30 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/3/2019 1:54:04 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Motor Oil, fully synthetic, Longlife 5W-30 Artikel nr , Indeholder: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse Anvedelser der frarådes Motorolie Ingen kendte 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn Biltema Danmark A/S Postadresse Stenbukken 21 Postnr Poststed Land Aalborg Danmark Telefon Web-adresse Nødtelefon Nødtelefon Giftlinjen: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2 Mærkningselementer Aquatic Chronic 3; H412 Farepiktogrammer (CLP) Signalord Page 1 of 17

2 Faresætninger H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P273 Undgå udledning til miljøet. P501E Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Blandninger Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold Page 2 of 17

3 Diphenylamin CAS-nr EF-nr Indeksnr H301, H311, H331, H373, H400, H410, Acute tox. 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT RE 2, <0,05% Reaction products of benzeneamine, n-phenyl-with nonene (branched) EF-nr Reach-nr: H413, Aquatic Chronic 4, 3-5% Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- <3% DMSO EXTRACT (IP346) CAS-nr EF-nr Indeksnr H304, Asp. tox. 1, 10-30% Hindered Alkylphenol, Ester EF-nr Indeksnr Reach-nr: H413, Aquatic Chronic 4, 1-2% MINERAL OIL <3% DMSO-extract (IP346) CAS-nr EF-nr Reach-nr: H304, Acute tox. 1, 5-10% Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede <3%DMSO Extract (IP346) CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: H304, Asp. tox. 1, 30-60% Dodecyl phenol, mixed isomers (branched) CAS-nr EF-nr Reach-nr: H314, H318, H360, H400, H410, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye Dam. 1, Repr. 1B, Skin Corr. 1C, <0,05% Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, vægt%, vol% Komponentkommentarer H-sætninger omtalt i afsnit 3 er opført i afsnit 16 med en fuld ordlyd. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Søg læge, hvis gener vedvarer. Indånding Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Page 3 of 17

4 Hudkontakt Fjern gennemvædet beklædning. Olien skal altid hurtigt fjernes med vand og sæbe eller hudrensemiddel, brug ikke opløsningsmidler. Øjenkontakt Undgå at gnide i øjnene. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indtagelse Skyl næse og mund med vand. Søg læge, hvis der er indtaget en større mængde Anbefalet personlige værnemidler til personer som giver førstehjælp Ikke relevant. Ingen anbefaling. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Oplysninger til sundhedspersonale Ingen specifikke anbefalinger. Hvis i tvivl, søg straks læge. Generelt Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringstid. BEMÆRK! Effekter kan være forsinkede. Hold patienten under observation. Indånding Dampene kan i høje koncentrationer irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, kvalme. Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Kroniske bivirkninger Aspirationsfare Sensibilisering Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Symptomer på overeksponering Kommentarer Vedvarende eller hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. Kan medføre midlertidig irritation af øjnene. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Der er ingen kendte kroniske effekter. Produktet er ikke klassificeret som aspirationstoksisk. Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende. Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Produktet er ikke klassificeret som reproduktionsforstyrrende. Ingen kendte specifikke symptomer. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Page 4 of 17

5 Egnede slukningsmidler CO2, skum, pulver. Slukningsmiddel mod omgivende brand. Uegnet som brandslukningsmiddel Brug ikke direkte vandstråle / højtryk. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Farlige forbrændingsprodukter Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet. Carbonoxider. Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsprocedurer Brug trykluftapparat og beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse. Personlige værnemidler Brug trykluftapparat og beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse. Anden information Forlad straks farezonen. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Generelle tiltag Ventiler godt. OBS! Skridfare ved spild. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Eliminer mulige antændelseskilder, og når det er hensigtsmæssigt, ventiler området. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang. Farlige forbrændingsprodukter Ingen kendte For ikke-indsatspersonel Beskyttelsesudstyr Nødprocedurer Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang. Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko For indsatspersonel For indsatspersonel Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Page 5 of 17

6 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Afleveres til affaldshåndtering. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning OBS! Skridfare ved spild. Rens med rensemidler. Undgå opløsningsmidler. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Inddæmning Oprensning Andre oplysninger Inddæmmes og opsamles. Ingen speciel metode til oprensning. 6.4 Henvisning til andre punkter Andre anvisninger Se punkt 8 Se afsnit 13 Se Punkt 12 for yderligere information om miljømæssige farer. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Undgå kontakt med huden og øjnene. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Brug ikke tøj og sko, der er tilsmudset med olie. Stik aldrig olierede klude i lommerne. Olien skal altid hurtigt fjernes med vand og sæbe eller hudrensemiddel. Brug ikke opløsningsmidler. Undgå dannelse af tåger. Beskyttelsesforanstaltninger Foranstaltninger til at forhindre brand Undgå gnistkilder (rygning, ild, statisk elektricitet). Foranstaltninger til hindring af aerosol-og støvdannelse Må kun bruges på steder med god ventilation. Foranstaltninger til at beskytte miljøet Håndteres så faren for spild minimeres. Page 6 of 17

7 Råd om generel arbejdshygiene Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Rygning, brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af produktet er forbudt. Opbevares lukket og tørt. Hold oprejst Specielle egenskaber og farer Anden information Forhold der skal undgås Tekniske foranstaltninger og opbevaringsforhold Egnet emballage Krav til lagerrum og beholdere Samlagringshenvisninger Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold Ingen kendte Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. Må ikke opbevares i direkte sollys. Opbevares lukket og tørt. Hold oprejst Opbevares i originalemballagen. Opbevares køligt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 7.3 Særlige anvendelser Specifik(ke) anvendelse(r) Følg altid gældende rutiner for håndtering af produktet. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Anden information om grænseværdier Må ikke anvendes i mindre rum uden tilstrækkelig ventilation og/eller egnet åndedrætsværn. Anbefalde målemetoder Ingen specifikke anbefalinger. Eksponeringskontrol Grænseværdier Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år Page 7 of 17

8 Olietåge, mineraloliepartikler CAS-nr. EF-nr. 1 NGV mg/m³ 1994 Indeksnr. Diphenylamin CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: 5 NGV mg/m³ 2007 Grænseværdier Biologiske grænser DNEL / PNEC Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol 8.2. Eksponeringskontrol Sikkerhedsskilte Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn Brug tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. Bedst egnede er nitrilhandsker,men væsken kan trænge gennem handskerne. Skift derfor hyppigt handsker. Hudværn (andet end handsker) Anvend egnet beskyttelsestøj som beskyttelse mod stænk eller forurening. Åndedrætsværn Åndedrætsværn Normalt ikke nødvendig ved normal brug. Farer ved opvarmning Anden information PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Page 8 of 17

9 Tilstandsform Lugt Farve Opløselighedsbeskrivelse Relativ massefylde Vægtfylde Smeltepunkt/smeltepun ktsinterval Kogepunkt/kogepunktsinterval ph (som det leveres) ph (vandig opløsning) Klar væske Olie. Brunlig Uopløseligt i vand. 0,852 C >250 1,013 hpa Flammepunkt 220 C Eksplosive egenskaber Eksplosionsgrænse Selvantændelsestemperatur Antændelighed (fast stof, gas) Oxiderende egenskaber Fordelingskoefficient: n-octanol/vand log Pow: Fordelingskoefficient: n-octanol/vand Komponentnavn Diphenylamin log Pow: 3,46 Fordampningshastighed Damptryk Dampmassefylde Viskositet C Nedbrydelsestemperatur VOC Lugttærskel Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Selvantændelsestemperatur 9.2 Andre oplysninger Page 9 of 17

10 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil ved foreskreven håndtering Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Der er ingen kendte forhold, som der med sandsynlighed vil resultere i en farlig situation Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Ingen inkompatible grupper Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med produktet og frembringe en farlig situation Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Anden information Nedbrydes ikke når det bruges og opbevares som anbefalet. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Toksikologiske oplysninger Page 10 of 17

11 Olietåge, mineraloliepartikler LD50 Oral Diphenylamin Værdi 1120 mg/kg Art Rotte LD50 Dermal Værdi >2000 mg/kg Art Kanin Reaction products of benzeneamine, n-phenyl-with nonene (branched) LD50 Oral Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- <3% DMSO EXTRACT (IP346) Værdi >15000 mg/kg Art Rotte LD50 Dermal Værdi >5000 mg/kg Art Kanin Hindered Alkylphenol, Ester MINERAL OIL <3% DMSO-extract (IP346) Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede <3%DMSO Extract (IP346) Dodecyl phenol, mixed isomers (branched) Toksikologiske data fra indholdsstoffer Andre oplysninger om sundhedsfare Generelt Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringstid. BEMÆRK! Effekter kan være forsinkede. Hold patienten under observation. Indånding Dampene kan i høje koncentrationer irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, kvalme. Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Kroniske bivirkninger Aspirationsfare Sensibilisering Vedvarende eller hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. Kan medføre midlertidig irritation af øjnene. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Der er ingen kendte kroniske effekter. Produktet er ikke klassificeret som aspirationstoksisk. Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende. Page 11 of 17

12 Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Symptomer på overeksponering Kommentarer Akut toksicitet Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Produktet er ikke klassificeret som reproduktionsforstyrrende. Ingen kendte specifikke symptomer. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kimcellmutagenicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Gentagna STOT-eksponeringer Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Sandsynlige eksponeringsveje Synergistisk effekt Øjne, hud og indånding Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Page 12 of 17

13 Olietåge, mineraloliepartikler Akut akvatisk, fisk Diphenylamin Værdi 1,18 mg/l Testmetode LC50 Art Lepomis macrochirus Varighed 96h Akut akvatisk, alge Værdi 0,048 mg/l Testmetode IC50 Art Scenedesmus subspicatus Varighed 72h Akut akvatisk, dafnie Værdi 0,31 mg/l Testmetode EC50 Art Daphnia magna Varighed 48h Reaction products of benzeneamine, n-phenyl-with nonene (branched) Akut akvatisk, fisk Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- <3% DMSO EXTRACT (IP346) Værdi >5000 mg/l Testmetode LC50 Art Oncorhynchus mykiss Varighed 96h Hindered Alkylphenol, Ester MINERAL OIL <3% DMSO-extract (IP346) Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede <3%DMSO Extract (IP346) Dodecyl phenol, mixed isomers (branched) Toksikologiske data fra indholdsstoffer Andre miljøoplysninger Økotoksicitet Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dette produkt indeholder et stof, som er skadeligt for organismer, som lever i vand og som kan forårsage alvorlige langtidsvirkninger i vandmiljøet Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Kemisk iltforbrug (COD) Værdi Værdi Page 13 of 17

14 Biologisk iltforbrug (BOD) Persistens og nedbrydelighed Værdi Der er ingen data om produktets nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Biokoncentrationsfaktor (BCF) Ingen data til rådighed om bioakkumulering. Værdi Biokoncentrationsfaktor (BCF) Komponentnavn Værdi 250 Diphenylamin 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er ikke vandopløseligt og forventes derfor at have lav bevægelighed i jorden Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produktet er uopløseligt og vil spredes på vandets overflade. PBT-vurdering resultater Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier Andre negative virkninger Andre negative virkninger / Bemærkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse EAK-kode EWC: * Syntetiske motor-, gear- og smøreolier. EWC: Plastemballage. Produkt klassificeret som farligt affald Emballage klassificeret som farligt affald Ja Nej 13.1 Metoder til affaldsbehandling Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Følg altid gældende rutiner for håndtering af produktet. Behandles som farligt affald. Page 14 of 17

15 Anden information Må ikke deponeres i naturen. Produktet må ikke slippes ud i kloak eller afløb. Ren emballage kan betragtes som husholdningsaffald eller indgå i et retursystem. Må ikke blandes med husholdningsaffald. PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1 UN-nummer ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.3 Transportfareklasse(r) ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.4 Emballagegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Miljøfarer IMDG Marine pollutant Miljøfarligt Nej Nej PUNKT 15: Oplysninger om regulering EF-nr Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Page 15 of 17

16 EØF-direktiv Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Henvisninger (love / forskrifter) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Miljøstyrelsens vejledning af 20. okt Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. Klassificeringsvejledningen Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. dec Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) med senere ændringer; Lov nr. 172 af 12. marts 2008, nr. 173 af 12. marts 2008, nr. 508 af 17. juni 2008, nr. 509 af 17. juni 2008, nr af 19. december 2008, nr. 97 af 10. februar 2009, nr. 251 af 31. marts 2009, nr. 513 af 12. juni 2009, nr af 21. december 2009 og nr af 27. december Bekendtgørelse nr af 1. december 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer. At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). RID - Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID). PR-nr: 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger MAL grupp(dk) Forkortelser og initialord E: Stoffet har en EF-grænseværdi. H: Stoffet kan optages gennem huden. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende. S: Grænseværdien bør ikke overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. L: Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Aquatic Chronic 3; H412 Page 16 of 17

17 Liste over relevante H-sætninger (punkt 2 og 3). H301 Giftig ved indtagelse. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H311 Giftig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H331 Giftig ved indånding. H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Yderligere oplysninger Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Ændringer i forhold til tidligere version Informationskilder Biltema Danmark A/S Punkt 2 Punkt 3 leverandørens sikkerhedsdatablad Rådgivning om egnet uddannelse Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Beregningsmetode På basis af testdata Page 17 of 17

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 8/4/2015 11:58:27 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn FLOCKFIX

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sandblæsningssand

SIKKERHEDSDATABLAD. Sandblæsningssand SIKKERHEDSDATABLAD Sandblæsningssand PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/4/2016 11:38:46 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Sandblæsningssand

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar SIKKERHEDSDATABLAD Rengøringsmiddel til boblebadekar PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/21/2015 1:39:54 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish til lygter kit

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish til lygter kit SIKKERHEDSDATABLAD Polish til lygter kit PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/14/2018 10:47:29 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Polish

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Fully Synthetic longlife 5W-30

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Fully Synthetic longlife 5W-30 SIKKERHEDSDATABLAD Motor Oil Fully Synthetic longlife 5W-30 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/11/2017 9:46:14 AM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER

SIKKERHEDSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER SIKKERHEDSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 9/11/2017 2:37:31 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn WHITEBOARD

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine SIKKERHEDSDATABLAD POOL tester KIT PH/Chlorine PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 10/29/2015 1:37:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Salttabletter

SIKKERHEDSDATABLAD. Salttabletter SIKKERHEDSDATABLAD Salttabletter PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 1/25/2018 7:45:37 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Salttabletter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/2/2015 1:23:49 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIMSTAVE Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD INDIKATORVÆSKE

SIKKERHEDSDATABLAD INDIKATORVÆSKE SIKKERHEDSDATABLAD INDIKATORVÆSKE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/14/2018 9:42:05 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn INDIKATORVÆSKE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BREMSEKALIBERFEDT

SIKKERHEDSDATABLAD BREMSEKALIBERFEDT SIKKERHEDSDATABLAD BREMSEKALIBERFEDT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/19/2017 4:14:46 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BREMSEKALIBERFEDT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Flydende sæbe

SIKKERHEDSDATABLAD. Flydende sæbe SIKKERHEDSDATABLAD Flydende sæbe PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 1/2/2014 9:34:18 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Flydende sæbe

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish med farve

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish med farve SIKKERHEDSDATABLAD Polish med farve PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 4/9/2019 1:31:13 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Polish med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål SIKKERHEDSDATABLAD SKÆRESKIVE til rustfrit stål PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/22/2015 1:20:16 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BYGNINGSLIM

SIKKERHEDSDATABLAD BYGNINGSLIM SIKKERHEDSDATABLAD BYGNINGSLIM PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/6/2017 1:40:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BYGNINGSLIM Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL longlife 0W 20 fully synthetic

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL longlife 0W 20 fully synthetic SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL longlife 0W 20 fully synthetic PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 1/19/2017 11:13:41 AM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL Semi Synthetic 10W 40

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL Semi Synthetic 10W 40 SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL Semi Synthetic 10W 40 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 5 Udgivet dato 1/2/2019 4:20:23 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Fully Synthetic longlife 0W-30

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Fully Synthetic longlife 0W-30 SIKKERHEDSDATABLAD Motor Oil Fully Synthetic longlife 0W-30 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/4/2017 4:15:30 PM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Air Tool Oil Tågesmøreolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Air Tool Oil Tågesmøreolie SIKKERHEDSDATABLAD Air Tool Oil Tågesmøreolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 11/16/2018 4:00:50 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Fully Synthetic longlife 5W-30

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Fully Synthetic longlife 5W-30 SIKKERHEDSDATABLAD Motor Oil Fully Synthetic longlife 5W-30 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/22/2019 3:58:49 PM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle SIKKERHEDSDATABLAD Tavlemaling, den sorte tavle PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL mineral SAE 50

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL mineral SAE 50 SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL mineral SAE 50 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 11/30/2016 12:58:37 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD ph PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/14/2016 4:33:44 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn ph Artikel nr. 36476 Komponentnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING, SKÆRME

SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING, SKÆRME SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING, SKÆRME PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 1/7/2014 1:13:22 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn RENGØRING,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aluminiumsfedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Aluminiumsfedt SIKKERHEDSDATABLAD Aluminiumsfedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 11/21/2018 11:21:41 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Aluminiumsfedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PAKNINGSSILIKONE, HØJTEMPERATUR

SIKKERHEDSDATABLAD PAKNINGSSILIKONE, HØJTEMPERATUR SIKKERHEDSDATABLAD PAKNINGSSILIKONE, HØJTEMPERATUR PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/2/2017 11:37:12 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Folielim

SIKKERHEDSDATABLAD. Folielim SIKKERHEDSDATABLAD Folielim PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Folielim Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone, højtemperatur

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone, højtemperatur SIKKERHEDSDATABLAD Silikone, højtemperatur PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 3/23/2015 8:55:13 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikone,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kædesavsolie BIO

SIKKERHEDSDATABLAD. Kædesavsolie BIO SIKKERHEDSDATABLAD Kædesavsolie BIO PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/17/2015 11:04:19 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kædesavsolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Lugtfjerner, spray

SIKKERHEDSDATABLAD. Lugtfjerner, spray SIKKERHEDSDATABLAD Lugtfjerner, spray PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 10/6/2016 1:06:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Lugtfjerner,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Snow mobile oil, Snescooterolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Snow mobile oil, Snescooterolie SIKKERHEDSDATABLAD Snow mobile oil, Snescooterolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 2/23/2017 12:36:03 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERFEDT

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERFEDT SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERFEDT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 11/8/2017 10:17:24 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn KOBBERFEDT Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bilplejespand, 9 dele

SIKKERHEDSDATABLAD. Bilplejespand, 9 dele SIKKERHEDSDATABLAD Bilplejespand, 9 dele PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/4/2018 11:48:40 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bilplejespand,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 Longlife

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 Longlife SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 Longlife PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 2/23/2017 4:09:24 PM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Olielækagetætning

SIKKERHEDSDATABLAD. Olielækagetætning SIKKERHEDSDATABLAD Olielækagetætning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/3/2015 11:46:41 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Olielækagetætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Compressor Oil ISO68

SIKKERHEDSDATABLAD. Compressor Oil ISO68 SIKKERHEDSDATABLAD Compressor Oil ISO68 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 11/23/2017 4:40:58 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Compressor

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Marinetætning

SIKKERHEDSDATABLAD. Marinetætning SIKKERHEDSDATABLAD Marinetætning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 12/4/2017 10:56:33 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Marinetætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Håndrengøring

SIKKERHEDSDATABLAD. Håndrengøring SIKKERHEDSDATABLAD Håndrengøring PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/14/2018 8:49:48 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Håndrengøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Lynglans

SIKKERHEDSDATABLAD. Lynglans SIKKERHEDSDATABLAD Lynglans PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/29/2018 2:39:59 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Lynglans Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil, fully Synthetic 5W 40

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil, fully Synthetic 5W 40 SIKKERHEDSDATABLAD Motor Oil, fully Synthetic 5W 40 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 5 Udgivet dato 9/3/2019 4:10:56 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD HÅNDOPVASKEMIDDEL ÆBLE

SIKKERHEDSDATABLAD HÅNDOPVASKEMIDDEL ÆBLE SIKKERHEDSDATABLAD HÅNDOPVASKEMIDDEL ÆBLE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 7/25/2018 2:39:19 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn HÅNDOPVASKEMIDDEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt SIKKERHEDSDATABLAD Silikonefedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 3/15/2018 4:15:30 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikonefedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid

SIKKERHEDSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid SIKKERHEDSDATABLAD AdBlue Exhaust reduction fluid PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/1/2017 2:49:18 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bøgetjære

SIKKERHEDSDATABLAD. Bøgetjære SIKKERHEDSDATABLAD Bøgetjære PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/1/2016 1:28:06 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bøgetjære Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Servostyringsolie CHF

SIKKERHEDSDATABLAD. Servostyringsolie CHF SIKKERHEDSDATABLAD Servostyringsolie CHF PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 5 Udgivet dato 1/5/2017 1:23:50 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Servostyringsolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Mineral 10W 30

SIKKERHEDSDATABLAD. Motor Oil Mineral 10W 30 SIKKERHEDSDATABLAD Motor Oil Mineral 10W 30 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 6 Udgivet dato 4/17/2019 10:13:17 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner SIKKERHEDSDATABLAD Fugtfjerner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 4/15/2013 10:42:46 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fugtfjerner Artikel nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Asfaltreparation

SIKKERHEDSDATABLAD. Asfaltreparation SIKKERHEDSDATABLAD Asfaltreparation PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 1/14/2015 9:57:11 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Asfaltreparation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. BILVOKS Bio

SIKKERHEDSDATABLAD. BILVOKS Bio SIKKERHEDSDATABLAD BILVOKS Bio PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/5/2015 4:09:42 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BILVOKS Bio Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hård voks

SIKKERHEDSDATABLAD. Hård voks SIKKERHEDSDATABLAD Hård voks PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/9/2016 8:40:57 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Hård voks Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tekstillim

SIKKERHEDSDATABLAD. Tekstillim SIKKERHEDSDATABLAD Tekstillim PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/15/2014 10:47:04 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Tekstillim Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt SIKKERHEDSDATABLAD Silikonefedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 11/28/2013 9:58:31 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikonefedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Plastrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Plastrens SIKKERHEDSDATABLAD Plastrens PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/19/2016 2:07:05 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Plastrens Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHEDSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHEDSDATABLAD LIM ikke giftig PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIM ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-40 Longlife

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-40 Longlife SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-40 Longlife PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 1/12/2017 1:24:40 PM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Universalrengøring

SIKKERHEDSDATABLAD. Universalrengøring SIKKERHEDSDATABLAD Universalrengøring PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/30/2015 9:57:58 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Universalrengøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone Transparent

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone Transparent SIKKERHEDSDATABLAD Silikone Transparent PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 11/8/2018 11:08:36 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikone

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kølercement

SIKKERHEDSDATABLAD. Kølercement SIKKERHEDSDATABLAD Kølercement PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 9/5/2018 2:49:02 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kølercement Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SMALL POOL CARE

SIKKERHEDSDATABLAD SMALL POOL CARE SIKKERHEDSDATABLAD SMALL POOL CARE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 8/4/2015 4:45:10 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn SMALL POOL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Scratch removing wax

SIKKERHEDSDATABLAD. Scratch removing wax SIKKERHEDSDATABLAD Scratch removing wax PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/15/2014 2:28:42 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Scratch

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glykol

SIKKERHEDSDATABLAD. Glykol SIKKERHEDSDATABLAD Glykol PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 7/25/2017 2:10:12 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Glykol Artikel nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Vægspartelmasse LF

SIKKERHEDSDATABLAD. Vægspartelmasse LF SIKKERHEDSDATABLAD Vægspartelmasse LF PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 10/19/2016 1:46:54 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Vægspartelmasse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL 5W-30 Longlife Fully Synthetic

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL 5W-30 Longlife Fully Synthetic SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL 5W-30 Longlife Fully Synthetic PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/24/2016 2:20:02 PM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD RENSESÆT TIL BRILLER

SIKKERHEDSDATABLAD RENSESÆT TIL BRILLER SIKKERHEDSDATABLAD RENSESÆT TIL BRILLER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn RENSESÆT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL fully synthetic 5W-30, Longlife

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL fully synthetic 5W-30, Longlife SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL fully synthetic 5W-30, Longlife PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 1/3/2019 10:57:39 AM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ægte trætjære

SIKKERHEDSDATABLAD. Ægte trætjære SIKKERHEDSDATABLAD Ægte trætjære PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/13/2015 8:07:53 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Ægte trætjære

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BAD- OG KØKKENMALING HVID

SIKKERHEDSDATABLAD BAD- OG KØKKENMALING HVID SIKKERHEDSDATABLAD BAD- OG KØKKENMALING HVID PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/3/2017 12:43:55 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Dækmonteringspasta

SIKKERHEDSDATABLAD. Dækmonteringspasta SIKKERHEDSDATABLAD Dækmonteringspasta PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 8/4/2014 2:12:46 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Dækmonteringspasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL fully Synthetic Longlife 5W-30

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL fully Synthetic Longlife 5W-30 SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL fully Synthetic Longlife 5W-30 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 5 Udgivet dato 3/8/2017 9:50:14 AM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner SIKKERHEDSDATABLAD Fugtfjerner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/8/2017 4:07:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fugtfjerner Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL fully Synthetic 5W 50

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL fully Synthetic 5W 50 SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL fully Synthetic 5W 50 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 9/6/2018 2:52:28 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Clay Bar Kit

SIKKERHEDSDATABLAD. Clay Bar Kit SIKKERHEDSDATABLAD Clay Bar Kit PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/16/2019 10:14:41 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Clay Bar Kit

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Batteripolfedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Batteripolfedt SIKKERHEDSDATABLAD Batteripolfedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/20/2015 1:49:03 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Batteripolfedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kylspray

SIKKERHEDSDATABLAD. Kylspray SIKKERHEDSDATABLAD Kylspray PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/27/2017 2:14:30 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kylspray Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mikroglaskugler

SIKKERHEDSDATABLAD. Mikroglaskugler SIKKERHEDSDATABLAD Mikroglaskugler PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/10/2015 1:39:41 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Mikroglaskugler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. POLERPASTA Blå højglanspolering af alle materialer.

SIKKERHEDSDATABLAD. POLERPASTA Blå højglanspolering af alle materialer. SIKKERHEDSDATABLAD POLERPASTA Blå højglanspolering af alle materialer. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/27/2019 8:50:45 AM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Premium

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Premium SIKKERHEDSDATABLAD Fælgrens Premium PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 10/16/2017 8:15:36 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fælgrens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. RENGØRING af SKÆRME

SIKKERHEDSDATABLAD. RENGØRING af SKÆRME SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING af SKÆRME PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn RENGØRING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Wax polish

SIKKERHEDSDATABLAD. Wax polish SIKKERHEDSDATABLAD Wax polish PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/14/2016 8:39:25 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Wax polish Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Bio

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Bio SIKKERHEDSDATABLAD Fælgrens Bio PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 12/18/2017 8:06:38 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fælgrens Bio

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Antifrostvæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Antifrostvæske SIKKERHEDSDATABLAD Antifrostvæske PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/8/2017 7:53:58 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Antifrostvæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. GLYKOL koncentreret

SIKKERHEDSDATABLAD. GLYKOL koncentreret SIKKERHEDSDATABLAD GLYKOL koncentreret PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/29/2016 10:34:28 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn GLYKOL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. BILSHAMPOO Bio

SIKKERHEDSDATABLAD. BILSHAMPOO Bio SIKKERHEDSDATABLAD BILSHAMPOO Bio PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/19/2016 12:44:35 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BILSHAMPOO

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Spray fedt

SIKKERHEDSDATABLAD Spray fedt Spray fedt Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Spray fedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.02.2014 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Spray

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Clay Bar Kit

SIKKERHEDSDATABLAD. Clay Bar Kit SIKKERHEDSDATABLAD Clay Bar Kit PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/11/2019 4:17:11 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Clay Bar Kit

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FLYDENDE SÆBE

SIKKERHEDSDATABLAD FLYDENDE SÆBE SIKKERHEDSDATABLAD FLYDENDE SÆBE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/26/2015 1:15:16 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn FLYDENDE SÆBE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 Longlife

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 Longlife SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 Longlife PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 12/22/2015 11:22:25 AM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Chokklor granulat

SIKKERHEDSDATABLAD. Chokklor granulat SIKKERHEDSDATABLAD Chokklor granulat PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/15/2016 1:35:37 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Chokklor

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Helsyntetisk motorolie 5W 40

SIKKERHEDSDATABLAD. Helsyntetisk motorolie 5W 40 SIKKERHEDSDATABLAD Helsyntetisk motorolie 5W 40 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 8/2/2017 2:28:42 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skæreolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Skæreolie SIKKERHEDSDATABLAD Skæreolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/16/2015 7:51:18 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Skæreolie Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsecylinderfedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsecylinderfedt SIKKERHEDSDATABLAD Bremsecylinderfedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 12/29/2014 11:15:18 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsecylinderfedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Snescooterolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Snescooterolie SIKKERHEDSDATABLAD Snescooterolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 11/27/2014 10:26:07 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Snescooterolie

Læs mere