: Helar SP 5W-30 LL-03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Helar SP 5W-30 LL-03"

Transkript

1 Udgivelsesdato: Revideret den: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn Produktkode : Produkttype Produktgruppe : : Smøremidler : Handelsvare 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Vigtigste anvendelseskategori Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Industriel anvendelse,erhvervsmæssig anvendelse,forbrugeranvendelse : Motorolie Anvendelser der frarådes 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Kroon Oil BV Dollegoorweg EC Almelo - Nederlandene T 0031 (0) Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Hospital PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Bispebjerg Bakke København NV Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til Forordning (EU) 2015/830 (Bilag II til REACH) Ikke klassificeret Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger Os bekendt udgør dette produkt ingen særlig risiko under forudsætning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes Mærkningselementer Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Ekstra mærkning til visningekstra klassificering(er) til visning EUH-sætninger : EUH210 - kan på anmodning rekvireres Andre farer PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer 3.2. Blandinger Kommentar : Højraffinerede mineralolier og additiver. Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Asp. Tox. 1, H304 Mineralsk olie * 2,5-10 Asp. Tox. 1, H304 blanding af isomerer af C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphenyl)propionat (CAS nr) (EC-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Aquatic Chronic 4, H413 Calcium branched alkyl phenate sulphide (overbased) (EC-nummer) Polymer 0,1-2,5 Aquatic Chronic 4, H413 DA (dansk) 1/8

2 Kommentar Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 : * indeholder et eller flere af de følgende CAS-numre (REACHregistreringsnumre): ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) Højraffineret mineralolie indeholder <3 % (vægtprocent) DMSO-ekstrakt i henhold til IP346. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp generelt : Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis muligt etiketten). Førstehjælp efter indånding Førstehjælp efter hudkontakt Førstehjælp efter øjenkontakt Førstehjælp efter indtagelse : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. : Vask huden med store mængder vand. : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. Fremkald ikke opkastning Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer/virkninger :. Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold. Symptomer/virkninger efter indtagelse 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Giv symptomatisk behandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler : Kan medføre indsugning i lungerne med deraf følgende kemisk lungebetændelse. : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid). : Brug ikke en kraftig vandstrøm Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brandfare : Brændbar væske. Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand 5.3. Anvisninger for brandmandskab Beskyttelse under brandslukning : Kan afgive giftig røg. Ved ufuldstændig forbrænding udvikles farligt kulmonoxid, kuldioxid og andre giftige gasser. : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel Nødprocedurer : Udluft spildområdet For indsatspersonel Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udledning til miljøet Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Rengøringsprocedurer : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel. Andre oplysninger 6.4. Henvisning til andre punkter For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler for sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center. : Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Lagerbetingelser : Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Opbevares på et køligt, godt ventileret sted fjernt fra varme. Lagertemperatur : 0-40 C DA (dansk) 2/8

3 7.3. Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre EU 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Beskyttelsesbeklædning - materialevalg: Brug egnet beskyttelsesbeklædning Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker Grænseværdier for stoffer, der kan dannes ved håndtering af dette produkt. Følgende anbefales hvis der er risiko for dannelse af olietåger/mineraloliepartikler: 1 mg/m3 (Arbejdstilsynet 2007). type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard Genanvendelige handsker Nitrilgummi (NBR), Neoprengummi (HNBR) 5 (> 240 minutter), 6 (> 480 minutter) >=0,35 EN 374 Beskyttelse af øjne: Tætsluttende briller type Anvendelse Karakteristika Standard Sikkerhedsbriller Små dråber klar EN 166 Beskyttelse af krop og hud: Brug egnet beskyttelsesbeklædning Åndedrætsbeskyttelse: Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig Personlige værnemidler symbol(er): Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: Undgå udledning til miljøet. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform : Væske Farve Lugt Lugtgrænse ph Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) Smeltepunkt Frysepunkt Kogepunkt Flammepunkt Selvantændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Antændelighed (fast stof, gas) Damptryk Relativ damptæthed ved 20 C : brun. : Karakteristisk. : : -42 C - ASTM D5950 (flydepunkt) : 230 C - ASTM D92 (COC) : DA (dansk) 3/8

4 Relativ massefylde Massefylde Opløselighed Log Pow Viskositet, kinematisk Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Eksplosionsgrænser 9.2. Andre oplysninger VOC-indhold : 0 % : 0,851 kg/l (15 C) - ASTM D4052 : Vand : Praktisk talt ikke blandbar. : 69,2 mm²/s (40 C) - ASTM D7279 : Udgør ingen særlig brand- eller eksplosionsfare. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. Reagerer kraftigt med (stærke) oxidationsmidler Forhold, der skal undgås Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7) Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Ingen nedbrydning under normale opbevaringsforhold. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet (oral) Akut toksicitet (hud) Akut toksicitet (indånding) Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic ( ) LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg (OECD-metode 420) LD 50 hud kanin > 2000 mg/kg (OECD-metode 402) LC50 inhalering rotte (mg/l) > 5,53 mg/l/4 timer (mg/l air, aerosol) (OECD-metode 403) LD 50 oral rotte > 2000 mg/kg (OECD-metode 401) LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg (OECD-metode 402) Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Enkel STOT-eksponering Gentagne STOT-eksponeringer Aspirationsfare Viskositet, kinematisk 69,2 mm²/s (40 C) - ASTM D7279 PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Miljø - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet. DA (dansk) 4/8

5 Akut akvatisk toksicitet Kronisk akvatisk toksicitet Calcium branched alkyl phenate sulphide (overbased) LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 EC50 96h algae (1) > 1000 mg/l > 1000 mg/l > 1000 mg/l Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic ( ) LC50 fisk 1 > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (OECD-metode 203) EC50 Daphnia 1 > mg/l (Gammarus pulex, 48h) (OECD-metode 202) EC50 Daphnia 2 > mg/l (Daphnia magna, 48h) (OECD-metode 202) NOEC (akut) >= 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (OECD-metode 201) NOEC kronisk, fisk >= 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox, 14/28d) NOEC kronisk, skaldyr 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (OECD-metode 211) Mineralsk olie * LC50 fisk 1 EC50 Daphnia 1 EC50 [Algae, 72h 1 > 100 mg/l > mg/l > 100 mg/l LC50 fisk 1 > 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 14d) (OECD-metode 204) LC50 andre vandorganismer 1 > 74 mg/l Danio rerio (zebra fish), 96h EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l (Daphnia magna, 48h) (OECD-metode 202) EC50 [Algae, 72h 1 > 3 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72h) (OECD-metode 201) NOEC (akut) >= 3 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72h) (OECD-metode 201) NOEC kronisk, fisk >= 0,001 mg/l (Danio rerio, 36d) (OECD-metode 210) NOEC kronisk, skaldyr >= 1 mg/l (Daphnia magna, 21d) (OECD-metode 211) Persistens og nedbrydelighed Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic ( ) Bionedbrydning 31 % (28d) (OECD-metode 301F) Persistens og nedbrydelighed Ikke let bionedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Calcium branched alkyl phenate sulphide (overbased) BCF fisk 1 2,2 Log Kow 11,08 Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 260 (Oncorhynchus mykiss, 35d) (OECD-metode 305) Log Pow 9, Mobilitet i jord Miljø - jord Produktet adsorberes lidt i jord. DA (dansk) 5/8

6 12.5. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponent blanding af isomerer af C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphenyl)propionat ( ) Andre negative virkninger Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vpvb-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Metoder til affaldsbehandling Produkt/Emballage-bortskaffelse EAK-kode : Må ikke udledes til kloak eller vandløb. Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger. : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. : * - Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier PUNKT 14: Transportoplysninger Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN UN-nummer ADR IMDG IATA ADN RID UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Ingen yderligere oplysninger tilgængelige Særlige forsigtighedsregler for brugeren Vejtransport Søfart Luftfart Transport ad indre vandveje Jernbane transport Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-regler Følgende restriktioner er anvendelig i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): 3(c) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1 blanding af isomerer af C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat 3(b) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - Mineralsk olie * DA (dansk) 6/8

7 3. Flydende stoffer eller blandinger, der anses for farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF, eller der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 blanding af isomerer af C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH VOC-indhold : 0 % Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) Nationale regler Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger Forkortelser og akronymer: ADN ADR ATE BCF CLP DMEL DNEL EC50 IARC IATA IMDG LC50 LD50 LOAEL NOAEC NOAEL NOEC OECD PBT PNEC REACH RID vpvb Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej Estimat for akut toksicitet Biokoncentrationsfaktor Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering Afledt minimumseffektniveau Afledt nuleffektniveau Median effektiv koncentration Det Internationale Kræftforskningscenter Den Internationale Luftfartssammenslutning Den internationale kode for søtransport af farligt gods Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation Lowest Observed Adverse Effect Level No-Observed Adverse Effect Concentration No-Observed Adverse Effect Level Nuleffektkoncentration Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Persistent, bioakkumulerende og toksisk Beregnet nuleffektkoncentration Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006 Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane Meget persistent og meget bioakkumulerende H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: Aquatic Chronic 4 Farlig for vandmiljøet kronisk fare, kategori 4 Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1 H304 H413 EUH210 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. kan på anmodning rekvireres. SDS EU (REACH Bilag II) DA (dansk) 7/8

8 Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab DA (dansk) 8/8

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 19-3-2018 Revideret den: 19-3-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 8-5-2018 Revideret den: 30-4-2019 Erstatter: 24-7-2018 Version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: White Action Grease + PTFE

: White Action Grease + PTFE Udgivelsesdato: 27-11-2018 Revideret den: 27-11-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

: Frøprodukt til græsplæne reparation. Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Frøprodukt til græsplæne reparation. Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 01/04/2019 Revideret den: 01/04/2019 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Produktnavn

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 16-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Compressol H 100 Produktkode

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Produktkode : 01.30.70

Læs mere

: Smøremiddel Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Smøremiddel Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 4-9-2018 Revideret den: 2-10-2018 Erstatter: 4-9-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form :

Læs mere

: Transmissionsolie Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Transmissionsolie Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 15-5-2018 Revideret den: 15-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital.

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital. Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : IQ-X Motorolie Premium

Læs mere

: Substral Think Eco 6 i 1 Komplet plænegødning

: Substral Think Eco 6 i 1 Komplet plænegødning Udgivelsesdato: 25-03-2019 Revideret den: 25-03-2019 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Produktnavn

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 22-5-2018 Revideret den: 22-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

DK-2400 Copenhagen NV

DK-2400 Copenhagen NV Udgivelsesdato: 1-4-2014 Revideret den: 1-4-2014 Erstatter: 1-4-2014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Produktkode Produkttype

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 16-5-2018 Revideret den: 16-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital.

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital. Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Avanza MSP 5W-30 Produktkode

Læs mere

: ALTROFIX W157/A818 ACRYLIC ADHESIVE. : Klæbemidler, bindemidler

: ALTROFIX W157/A818 ACRYLIC ADHESIVE. : Klæbemidler, bindemidler Udgivelsesdato: 10-04-2008 Revideret den: 15-08-2018 Erstatter: 21-11-2017 Version: 7.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 15-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Perlus H 32 Produktkode

Læs mere

: Hydraulikolie Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Hydraulikolie Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 9-5-2018 Revideret den: 9-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

: Rensemiddel (hånd) 1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Rensemiddel (hånd) 1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 11-10-2018 Revideret den: 11-10-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Udgivelsesdato: 8-5-2018 Revideret den: 8-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 16-5-2018 Revideret den: 17-12-2018 Erstatter: 16-5-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital.

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital. Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Produktkode : 01.40.87

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 15-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Produktkode Produkttype

Læs mere

: Atlantic 2T Outboard

: Atlantic 2T Outboard Udgivelsesdato: 15-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Blanding Produktkode : 05.40.10

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revideret den: 12-06-2019 Version: 1.4 SDB () nr: 11912-0005 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 16-5-2018 Revideret den: 26-2-2019 Erstatter: 16-5-2018 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: Gearlube GL-4 80W. : Transmissionsolie Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Gearlube GL-4 80W. : Transmissionsolie Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 15-5-2018 Revideret den: 19-12-2018 Erstatter: 10-12-2018 Version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: Toiletrens Sea Breeze & Sage

: Toiletrens Sea Breeze & Sage Udgivelsesdato: 23/06/2017 Revideret den: 23/06/2017 Erstatter: 13/01/2016 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: ALTROFIX W139 PART A

: ALTROFIX W139 PART A Udgivelsesdato: 20-02-2009 Revideret den: 15-08-2018 Erstatter: 15-02-2017 Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 7-1-2019 Erstatter: 17-5-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 7-3-2019 Erstatter: 7-1-2019 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form :

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 16-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Technomoto Sport 4 10W-40

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Asyntho 5W-30 Produktkode

Læs mere

: Pioner Strada (Coarse)

: Pioner Strada (Coarse) Revideret den: 22-02-2019 Version: 4.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Produktnavn Produktkode : 100141 :

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: Fill & Finish Light

: Fill & Finish Light Revideret den: 21-02-2019 Version: 5.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Blanding : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoffets navn : Stof : Atracurium Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoffets navn : Stof : Atorvastatin Produktkode

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 22-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Atlantic Gear Oil 75W-90

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 16-5-2018 Revideret den: 8-4-2019 Erstatter: 17-12-2018 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: Forsigtig for professionel brug. : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

: Forsigtig for professionel brug. : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Udgivelsesdato: Revideret den: 05/06/2015 : Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype :

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 20-6-2018 Erstatter: 17-5-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Revideret den: Erstatter: Version: 1.0. : Forbeholdt erhvervsmæssig brug

Revideret den: Erstatter: Version: 1.0. : Forbeholdt erhvervsmæssig brug Udgivelsesdato: 26-09- 2019 Revideret den: Erstatter: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Produktnavn

Læs mere

3.2. Blanding : Blandingen er ikke klassificeret som farlig jævnfør forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

3.2. Blanding : Blandingen er ikke klassificeret som farlig jævnfør forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] R Udgivelsesdato: 10-3-2013 Revideret den: 2-12-2015 Erstatter: Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: ARDEX PREMIUM AF 480 MS

: ARDEX PREMIUM AF 480 MS ARDEX PREMIUM AF 480 MS Udgivelsesdato: 11.10.2017 Revideret den: 15.11.2018 Erstatter: 11.10.2017 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: Special Scooter Gear Oil

: Special Scooter Gear Oil Udgivelsesdato: 15-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn Produktkode Produkttype Produktgruppe

Læs mere

: Forbrugeranvendelse Professionel brug.

: Forbrugeranvendelse Professionel brug. Udgivelsesdato: 17-05-2017 Revideret den: 17-05-2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 3-7-2018 Erstatter: 17-5-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 22-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Produktkode Produkttype

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer : Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke 23

1.4. Nødtelefon Nødtelefonnummer : Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke 23 Udgivelsesdato: 11/08/2011 Revideret den: 14/08/2013 Erstatter: Version: 3.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding

Læs mere

: Tork Blomst Airfreshener Disc

: Tork Blomst Airfreshener Disc I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udgivelsesdato: 27/03/2015 Revideret den: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV GHS07

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV GHS07 Bremsevaeske DOT 4 Udgivelsesdato: 3-7-2018 Revideret den: 18-12-2018 Erstatter: 2-10-2018 Version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: T352 Kalkfjerner. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

: T352 Kalkfjerner. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Revideret den: 07/03/2017 Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype : Blandinger : T352

Læs mere

: Paracetamol for equipment qualification CRS

: Paracetamol for equipment qualification CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 16/09/2015 Revideret den: 29/10/2015 Erstatter: 16/09/2015 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Udgivelsesdato: 07/01/2016 Revideret den: 07/01/2016 Erstatter: 07/01/2016 Version: 4.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1. Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype Produktgruppe

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 4-12-2018 Erstatter: 17-5-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 3-7-2018 Revideret den: 3-7-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV

Sikkerhedsdatablad. Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV Udgivelsesdato: 22/05/2014 Revideret den: 27/04/2016 : Version: 1.3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Navn Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

: ARDEX AF 495 Component A

: ARDEX AF 495 Component A ARDEX AF 495 Component A Udgivelsesdato: 15.12.2017 Revideret den: 21.05.2019 Erstatter: 15.11.2018 Version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. : Blanding : Turtle Wax ORIGINAL : 101 (FG3638) : Auto pleje produkter.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. : Blanding : Turtle Wax ORIGINAL : 101 (FG3638) : Auto pleje produkter. Turtle Wax ORIGINAL (101) Udgivelsesdato: 22/04/2015 Revideret den: : Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kombi Classic 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 22-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Blanding : Produktkode : 02.40.50

Læs mere

: ALTROFIX 19 PLUS PART A

: ALTROFIX 19 PLUS PART A i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 15-04-2010 Revideret den: 29-10-2018 Erstatter: 4.0 Version: 5.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 13-3-2019 Erstatter: 17-5-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Erhvervsmæssig anvendelse : Forbeholdt erhvervsmæssig brug. Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer

: Erhvervsmæssig anvendelse : Forbeholdt erhvervsmæssig brug. Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: 14/02/2018 : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype

Læs mere

: Ropinirole hydrochloride CRS

: Ropinirole hydrochloride CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:09/10/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Nano Tech 4+ 15W-50

Læs mere

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital.

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital. Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Produktkode : 01.30.21

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: STAL PLEJE. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

: STAL PLEJE. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Udgivelsesdato: Revideret den: 05/06/2015 : Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode :

Læs mere

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS Dato: 13/11/2012 Erstatter: 07/11/2008 : Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: magnesiumsulfat heptahydrat

: magnesiumsulfat heptahydrat Udgivelsesdato: 27-07-2016 Revideret den: 27-07-2016 Version: 4.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : EPSO Top Kemisk navn

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. : Auto pleje produkter.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. : Auto pleje produkter. Turtle Wax WAX IT WET (098) Udgivelsesdato: 29/04/2015 Revideret den: : Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV

: Frostvæske og kølevæske Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning. Bispebjerg Bakke København NV Udgivelsesdato: 17-5-2018 Revideret den: 13-3-2019 Erstatter: 17-5-2018 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

: CAMP OUT KLOSETVAESKE PINK WATERMOLEN 13, 6229 PM, MAASTRICHT, HOLLAND Fax:

: CAMP OUT KLOSETVAESKE PINK WATERMOLEN 13, 6229 PM, MAASTRICHT, HOLLAND Fax: 1.1. Produktidentifikator Produktform Produktnavn Produktkode : Produkttype : Teknisk produkt 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser Primær anvendelseskategori Specifikationer for industriel/professionel

Læs mere

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital

1.4. Nødtelefon Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning Danmark Giftlinjen. Bispebjerg Bakke Bispebjerg Hospital Udgivelsesdato: 17-5-2018 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blanding Handelsnavn : Ester Tech Scooter 4+

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: ARDEX AF 495 Component A

: ARDEX AF 495 Component A ARDEX AF 495 Component A Udgivelsesdato: 15.12.2017 Revideret den: Erstatter: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets

Læs mere

: Tork Citrus Airfreshener Disc

: Tork Citrus Airfreshener Disc I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udgivelsesdato: 27/03/2015 Revideret den: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere