FORSLAG TIL BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BESLUTNING"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Mødedokument B8-0238/ FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-xxxx jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP)) Petra Kammerevert for Kultur- og Uddannelsesudvalget RE\ docx PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 B8-0238/2017 Europa-Parlamentets beslutning om det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. december 2016 om et europæisk solidaritetskorps (COM(2016)0942), der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 om den europæiske volontørtjeneste og fremme af frivilligt arbejde i Europa 1, der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier 2, der henviser til sin beslutning af 22. april 2008 om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed 3, der henviser til Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikke-formel og uformel læring 4, der henviser til politikdagsordenen for frivilligt arbejde i Europa (Policy Agenda for Volunteering in Europe (PAVE)) 5 og til udkastets til det europæiske charter om frivilliges rettigheder og ansvar 6, der henviser til forespørgsel til Kommissionen om det europæiske solidaritetskorps (O /2017 B8-xxxx/2017), der henviser til forespørgslen til Kommissionen om frivilligt arbejde og den europæiske volontørtjeneste (O /2016 B8-1803/2016), der henviser til forslag til beslutning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2, A. der henviser til, at grundlaget for Den Europæiske Union hviler på grundlæggende idéer, værdier og principper, som medlemsstaterne har vedtaget og tilsluttet sig; B. der henviser til, at solidaritetsprincippet i Den Europæiske Union er et af de grundlæggende principper og er baseret på at dele både fordele og byrder; 1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016) Vedtagne tekster, P8_TA(2016) EUT C 259 E af , s EUT C 398 af , s PE v /7 RE\ docx

3 C. der henviser til, at solidaritetsprincippet er en drivkraft for udviklingen af den europæiske volontørtjeneste, der har skabt ekstraordinære resultater i sin 20-årige historie, som ikke bør gå tabt; D. der henviser til, at EU og medlemsstaterne er nødt til at indtage en stærk holdning til aktivt at støtte civilsamfundets inddragelse af borgere og anerkende, at frivilligt arbejde bidrager til at styrke følelsen af solidaritet, socialt ansvar og en deling af fælles medborgerskabsværdier og -erfaringer; E. der henviser til, at oprettelsen af det europæiske solidaritetskorps skal være baseret på EU's fælles værdier som fastlagt i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder; der henviser til, at dets mål bør være at opbygge en følelse af fællesskab, solidaritet og socialt ansvar i Europa og samtidig give en meningsfuld og udviklende erfaring med frivilligt arbejde; F. der henviser til, at frivilligt arbejde kan skabe adgang til beskæftigelse og åbne muligheder for social integration; G. der henviser til, at hovedparten af de frivillige initiativer finder sted uden for EU's programmer og skal støttes af et gunstigt retligt og finansielt miljø; H. der henviser til, at den europæiske volontørtjeneste er de eksisterende rammer for frivilligt arbejde i EU med 20 års dokumenteret effektivitet, knowhow og læringsresultater; der henviser til, at alle nye programmer for frivilligt arbejde på EUplan bør supplere og bygge videre på de vellykkede erfaringer fra den europæiske volontørtjeneste og andre programmer, såsom Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand; I. der henviser til, at det europæiske solidaritetskorps kunne være en mulighed for de unge, som er dets primære målgruppe (navnlig unge fra marginaliserede samfundsgrupper og dårligt stillede socioøkonomisk samfundslag), til at yde et værdifuldt bidrag til samfundet og øge synligheden af EU's indsats samt puste nyt liv i den bredere debat om frivilligt arbejde i Europa og dets fordele for samfundet; J. der henviser til, at civilsamfundet og ungdomsorganisationer spiller en betydningsfuld rolle, idet de leverer lokalt, nationalt og grænseoverskridende frivilligt arbejde; der henviser til, at løbende støtte, ledsaget af et retligt og finansielt miljø, er nødvendigt i denne henseende; K. der henviser til, at mere end mennesker allerede har registreret sig til det europæiske solidaritetskorps siden lanceringen af Kommissionens onlineplatform i december 2016; L. der henviser til, at Kommissionen indtrængende opfordres til at udarbejde en klar og detaljeret retlig ramme for et europæisk solidaritetskorps under hensyntagen til følgende anbefalinger for Europa-Parlamentet; Europæisk solidaritet 1. mener, at en klar definition af solidaritet på EU-plan er af afgørende betydning; RE\ docx 3/7 PE v01-00

4 anmoder Kommissionen om at definere målene for det europæiske solidaritetskorps og gøre sine tiltag målbare og effektive under hensyntagen til den vigtige positive virkning af solidariske tiltag på både de enkelte deltagere og samfundet; understreger, at definitioner, der skønnes nødvendige for at lette dette, bør udvikles i tæt samarbejde med medlemsstaterne og relevante interesseorganisationer, der er aktive inden for frivilligt arbejde, civiltjenester og aktiviteter på ungdomsområdet og være i overensstemmelse med EU's grundlæggende værdier som fastsat i traktaterne og chartret; 2. understreger behovet for at garantere lige adgang til det europæiske solidaritetskorps for alle EU's borgere; tilskynder til, at der gøres en større indsats for at fremme mulighederne for personer med særlige behov og for personer fra socialt dårlige kår for at deltage i initiativet; 3. er overbevist om, at selv om læringsdelen, herunder læring gennem en ikkeformel og uformel uddannelseserfaring, og konsekvenserne for den enkelte frivillige er vigtige elementer, bør det vigtigste mål for det europæiske solidaritetskorps være at opnå en positiv indvirkning på hele samfundet som et klart udtryk for solidaritet og socialt ansvar; 4. mener endvidere, at deltagelse i det europæiske solidaritetskorps-initiativ vil bidrage til at udvikle deltagernes livsfærdigheder, ansvarlighed, engagement og fællesskabsfølelse med henblik på at overvinde forskelle i sprog, kultur, religion, tro eller økonomiske forhold samt misforståelser og fordomme; er af den opfattelse, at det europæiske solidaritetskorps-initiativ også vil bidrage til at fremme erfaringer med aktivt medborgerskab og hjælpe deltagerne med at blive i stand til at foretage en kritisk analyse af virkeligheden og de samfundsmæssige problemer, som de støder på; opfordrer Kommissionen til at integrere ligestilling mellem kønnene i gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps; 5. understreger, at civilbeskyttelse og humanitær bistand ikke kan afhænge af unge gennem det europæiske solidaritetskorps; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fortsatte investeringer i strukturel civilbeskyttelse og humanitær bistand; Finansieringen af det europæiske solidaritetskorps 6. er stærkt bekymret over, at Kommissionen har til hensigt at gennemføre det europæiske solidaritetskorps i dets indledende fase ved at indarbejde det i eksisterende programmer, især uddannelses- og kulturprogrammer såsom Erasmus+ og Europa for Borgerne, uden tilstrækkelig klarhed om de nøjagtige finansielle og menneskelige ressourcer, der afsættes til det europæiske solidaritetskorps; erindrer om, at Europa-Parlamentet som medlovgiver af EU-programmer og budgetmyndighed er imod at omfordele midler fra prioriterede programmer, der ofte ikke har tilstrækkelige midler til at finansiere centrale aktioner, og finansiere af nye politiske initiativer; 7. opfordrer Kommissionen til i sine fremtidige lovgivningsforslag om det europæiske solidaritetskorps at indføje en klar beskrivelse af de budgetmæssige bestemmelser, der gør det muligt for det europæiske solidaritetskorps at fungere effektivt; understreger, at finansieringen af det europæiske solidaritetskorps ikke må have en negativ indvirkning PE v /7 RE\ docx

5 på de eksisterende programmer, som f.eks. programmet Europa for Borgerne og programmet Erasmus+, og at det ikke vil fordreje funktionen af de eksisterende og velfungerende redskaber, som f.eks. den europæiske volontørtjeneste; 8. opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe en effektiv kontrol- og evalueringsmekanisme for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at sikre korrekt gennemførelse, tilbuddenes kvalitet og resultaternes holdbarhed; Integration af det europæiske solidaritetskorps i en bredere strategi for frivilligt arbejde 9. foreslår, at Kommissionen for at gøre det europæiske solidaritetskorps til en succes bør integrere det i en bredere politisk strategi, der tager sigte på at skabe et gunstigt miljø for frivilligt arbejde i Europa, og samtidig ikke overlappe men snarere styrke velfungerende eksisterende initiativer såsom den europæiske volontørtjeneste; 10. understreger, at langt størstedelen af det frivillige arbejde finder sted på lokalt plan og opfylder de lokale behov, og det europæiske solidaritetskorps derfor i første omgang bør fokusere på lokalt baserede frivilligt arbejde snarere end på grænseoverskridende muligheder, der kræver international mobilitet, og som kan bidrage til at udelukke personer fra ugunstigt stillede miljøer; 11. understreger, at det europæiske solidaritetskorps ikke bør påføre de deltagende organisationer og enkeltpersoner en større administrativ byrde, og at det bør have så tæt et samarbejde som muligt med de eksisterende og veletablerede muligheder for frivilligt arbejde, som allerede forvaltes af civilsamfundsorganisationer; 12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre balance mellem det store antal registreringer til det europæiske solidaritetskorps på en onlineplatform og antallet af tilgængelige stillinger som frivillig for at undgå frustration blandt unge, som søger til det europæiske solidaritetskorps; 13. opfordrer Kommissionen til at integrere frivilligt arbejde på tværs af de europæiske programmer og fonde, som f.eks. strukturfondene, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, LIFE-programmet og programmer og fonde for EU's optræden udadtil; understreger i denne forbindelse betydningen af at indføre et enkelt kontaktpunkt til koordinering af EU's politikker og programmer for frivilligt arbejde; 14. foreslår, at uddannelsesinstitutionerne integrerer uddannelse inden for frivilligt arbejde i deres læseplaner med fokus på solidariske tiltag, for at støtte gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps; En klar sondring mellem frivilligt arbejde og beskæftigelse 15. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps at foretage en klar sondring mellem frivillige aktiviteter og jobtilbud for at undgå substitution af potentielle kvalitetsjob med ulønnet frivilligt arbejde; understreger med henblik herpå, at frivilligt arbejde ikke bør være berettiget til støtte, der specifikt har til formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, som f.eks. ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; RE\ docx 5/7 PE v01-00

6 16. understreger, at den del af tiltag, der udføres af frivillige, bør understøttes af en klar forståelse af principperne om frivilligt arbejde af høj kvalitet såsom dem, der er anført i det europæiske charter om frivilliges rettigheder og ansvar 1 ; understreger endvidere, at frivilligt arbejde altid bør være til støtte for almennyttige solidariske tiltag til at imødekomme konstaterede behov i lokalsamfundet; 17. understreger, at den beskæftigelsesmæssige del bør fokusere på at levere arbejdspladser, praktikophold og lærepladser af høj kvalitet i nonprofitorganisationer og sociale virksomheder i solidaritetssektoren; 18. understreger betydningen af at sikre passende administrativ og finansiel støtte til værtsorganisationer og -organer inden for begge dele, og sikre den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at være i stand til at være en korrekt vært for det europæiske solidaritetskorps deltagere; 19. anmoder om, at værtsorganisationer bør tilslutte sig et kvalitetscharter, som omfatter vedtagne mål, principper og standarder, som dem, der er skitseret i det europæiske kvalitetscharter for praktikophold og lærepladser 2 ; tilskynder til sammenlignelighed, anerkendelse og validering af færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under denne erfaring, således at de bidrager til holdbar integrering af unge på arbejdsmarkedet; fremhæver, at klare standarder vil bidrage til at overvåge gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps; 20. understreger behovet for at give unge frivillige passende økonomisk kompensation, sygesikring, uddannelse og mentorordninger; understreger, at deres arbejdsbyrde og miljø bør overvåges på grund af de særlige opgaver, de vil skulle opfylde i det europæiske solidaritetskorps, under deres frivillige arbejde; Koordinering mellem tjenestegrenene og høring af interesserede parter 21. opfordrer Kommissionen til at koordinere og integrere det europæiske solidaritetskorpsinitiativ i alle sine tjenestegrene og med alle de andre europæiske og nationale institutioner for at sikre en sammenhængende og konsekvent gennemførelse; foreslår, at Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse, Ungdom, Sport og Kultur bliver ansvarlig for koordinering og integration af det europæiske solidaritetskorps; 22. minder Kommissionen om behovet for at sikre, at der foreligger de rette betingelser for en behørig høring af de vigtigste interessenter som f.eks. ungdomsorganisationer, arbejdsmarkedets organisationer, organisationer, der er baseret på frivilligt arbejde, og medlemsstaterne forud for udarbejdelsen af lovgivningsmæssige forslag; understreger, at disse interessenter regelmæssigt skal inddrages i gennemførelsen og, hvor det er relevant, overvågningen af initiativet; 23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til PE v /7 RE\ docx

7 medlemsstaternes regeringer og parlamenter. RE\ docx 7/7 PE v01-00

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2018 (OR. en) 8301/18 NOTE fra: til: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 7831/1/18

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning

VEDTAGNE TEKSTER. P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 om gennemførelsen af Bolognaprocessen

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0079/193. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0079/193. Ændringsforslag 6.3.2019 A8-0079/193 193 Betragtning 10 (10) Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling,

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

9632/17 ipj 1 DGE 1C

9632/17 ipj 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. maj 2017 (OR. en) 9632/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 24. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne JEUN 77 EDUC 264 SOC 433

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2017/0102(COD) 20.10.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.7.2014 B8-0051/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2018/0230(COD) 5.9.2018 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1093/2015 23.10.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1102/2015 forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om forslag

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.4.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, Europa-Parlamentets

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/2061(INI) 5.9.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 et innovativt sundhedsvæsen i det

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 8.10.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om statusrapport for Albanien 2013

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 15.5.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2012 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

A8-0250/1. Europa-Parlamentets beslutning om vurdering af EU-strategien for unge (Ekstern oversættelse)

A8-0250/1. Europa-Parlamentets beslutning om vurdering af EU-strategien for unge (Ekstern oversættelse) 19.10.2016 A8-0250/1 Ændringsforslag 1 Dominique Bilde for ENF-Gruppen Betænkning Andrea Bocskor Vurdering af EU-strategien for unge 2013-2015 (2015/2351(INI)) A8-0250/2016 Alternativt beslutningsforslag

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 25.11.2014 B8-0311/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om revision af Kommissionens

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0472 Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2014/2006(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2081(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget for Andragender 2018/2096(INI) 5.9.2018 UDKAST TIL BETÆNKNING om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/2089(INI) 18.5.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (2015/2089(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0557/2018 5.12.2018 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om pakken om det indre marked

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Præsentation af det danske formandskab på uddannelsesog ungdomsområdet i Europa-Parlamentets kulturudvalg (CULT) Præsentation

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

9638/17 ipj 1 DGE 1C

9638/17 ipj 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. maj 2017 (OR. en) 9638/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 24. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SPORT 40 EDUC 266 JEUN 78

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD)

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD) Europa-Parlamentet 2014-2019 Plenarmøde A8-0369/2017(COD) 23.11.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af

Læs mere

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2068(INI) 13.6.2017 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0074(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer EUROPA-PARLAMENTET 04-09 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(05)0034 Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer Europa-Parlamentets beslutning af. februar 05 om mærkning af oprindelsesland for kød

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2012/2324(INI) 8.5.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0447/2017 28.6.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0319/2017 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om opbygning

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-1093/1. Ændringsforslag. Dominique Martin for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-1093/1. Ændringsforslag. Dominique Martin for ENF-Gruppen 27.10.2015 B8-1093/1 1 Punkt A A. der henviser til, at antallet af langtidsledige på grund af den økonomiske krise og dens eftervirkninger er fordoblet siden 2007 og nu udgør halvdelen af alle ledige eller

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 26.7.2015 2015/0000(BUD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det litauiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0177/2019 11.3.2019 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 27.1.2015 2014/2086(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 11.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen 8.11.2018 A8-0358/23 23 2018/0166R(APP) Henvisning 9 a (ny) der henviser til EU's kollektive forpligtelse til at nå målet om at anvende 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) på officiel udviklingsbistand

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0391/2018 11.9.2018 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om brandene ved Mati i Attika-regionen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. marts 2012 (10.04) (OR. en) 8149/12

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. marts 2012 (10.04) (OR. en) 8149/12 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. marts 2012 (10.04) (OR. en) 8149/12 PROCIV 47 JAI 198 ENV 238 DEVGEN 74 COHAFA 35 COTER 23 FORETS 25 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.6.2015 B8-0535/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om situationen i Ungarn

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0220/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14182/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0383/2017 29.5.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af

Læs mere