VED AMAGERBANEN NORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VED AMAGERBANEN NORD"

Transkript

1 Bilag 2 Området set mod. Lokalplanområdet er indtegnet med hvid linje og de vigtigste gader er navngivet. Luftfoto: Kortforsyningen, STARTREDEGØRELSE VED AMAGERBANEN NORD PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL LOKALPLAN

2 Projektet Bygherre: Arkitekt: Formål: Clausen Service aps., E/F Yderlandsvej 25 A-E, Arkitektgruppen Ejendomme A/S, Paaske Holding A/S, Claus Tholstrup Molge og E/F Yderlandsvej 1 Holscher Nordberg Arkitekter Omdannelse af et industriområde til et område med boliger og serviceerhverv samt daginstitutioner Etageareal og højde: Boligetageareal: Serviceerhverv: Daginstitution: Maks. højde m m m 2 24 m Bebyggelsesprocent: 150 Parkeringsnormen i forslag til Kommuneplan biler: Bolig: Erhverv: Butikker: Kollegie- og ungdomsboliger Daginstitutioner 1:175 1:150 1:100 1:600 1:200 Parkeringsnormen i forslag til Kommuneplan cykler: pladskrævende cykler: Almene boliger Boliger: Ungdomsboliger: Butikker: Daginstitutioner Boliger, arbejdspladser og butikker: 3:100 4:100 4:100 2,5:100 1:500 Det kommende lokalplanforslag vil indeholde boliger. Derfor vil planlovens mulighed for at kræve, at 25 % af de nye boliger skal være almene boliger blive indstillet. Det er ca m 2 almene boliger. Friareal Bolig: Erhverv: Daginstitution: 40 % 10 % 100 % Arkitektur Der planlægges for et grønt, tæt og blandet bykvarter med få biler inde i området. Mod Prags Boulevard og Amager Strandvej placeres en karrestruktur med grønne gårde. Centralt i området placeres daginstitutioner med 20 grupper. Holmbladsgades markante trærække forlænges ind i området og ender i en central plads. Der arbejdes med forbindelser på tværs af området, der er med til at knytte byen sammen med kysten. Store dele af Nordøstamager er planlagt inden for de senere år, og lokalplanen lægger sig i naturlig forlængelse af denne udvikling. Bebyggelsen understøtter Københavns Kommunes arkitekturpolitiks principper om en blandet by med variation i bygnings- og boligmassen samt at udforme bygninger og byrum med mennesker i centrum. Baggrund Seks bygherrer ønsker at udvikle ejendommene i området ved Yderlandsvej. Området afgrænses af Ved Amagerbanen, Prags Boulevard og Amager Strandvej. Området ønskes omdannet fra et industriområde til et område med blandede bymæssige formål, da området fremstår slidt og utidssvarende. Holmbladsgade med markante vejtræer For at muliggøre de nye byggerier forudsættes de eksisterende bygninger nedrevet. Dog ønskes erhvervsbygningen Ved Amagerbanen 1 bevaret, som et eksempel på områdets industrielle historie. Stedet Området er i dag et større, lukket industriområde med begrænset mulighed for adgang og gennemgang. Dette gør det vanskeligt at bevæge sig på tværs af området og ud mod vandet. Amager Strandvej udgør en trafikal barriere mellem boligområderne og kysten. Kløvermarken og kyststrækningen er markante elementer i området. Kulturbærende bygning, Ved Amagerbanen 1

3 Egenart Lokalplanområdet ligger mellem kysten og grønne områder med stor rekreativ værdi. Amager Strandvej danner en barriere for direkte forbindelse til vandet. Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet er meget sammensat og består af erhvervsbygninger og lagerhaller med stor variation i skala og tæthed. Med undtagelse af få adgangsveje er bebyggelsen lukket omkring sig selv uden forbindelse til de omkringliggende områder. Der er markante grønne træk langs lokalplanområdets grænse mod Ved Amagerbanen, Prags Boulevard og Amager Strandvej. Træbeplantning langs Prags Boulevard fortsætter i den nordlige del af lokalplanområdet. Bevaringsværdig bebyggelse Yderlandsvej 5 Der er indenfor området to bygninger med middel bevaringsværdi (Prags Boulevard 94 og Yderlandsvej 5). Bygningerne er sammenbyggede med tilstødende nyere byggerier, herunder delvis ny facadebeklædning. Det vurderes ikke, at bygningerne er kendetegnende for området, og de foreslås derfor ikke bevaret. I forbindelse med en helhedsanalyse for Nordøstamager (2016) er bygningen Ved Amagerbanen 1 udpeget som bygning med kulturbærende værdi. Bygningen er placeret ved indgangen til området fra Prags Boulevard, og den foreslås medtaget som bevaringsværdig. Mobilitet Adgangen til området sker i bil fra Ved Amagerbanen. Den eksisterende bøjlevej gennem området, Yderlandsvej, bevares og der etableres adgang til parkeringskælder fra Amager Strandvej. Der vil i det videre forløb blive arbejdet på at minimere biltrafikken inde i området. Der arbejdes med forbindelser for bløde trafikanter gennem området, herunder en forlængelse af Holmbladsgade til et centralt byrum og videre til Amager Strandvej. Sol, vind og skygge Det vurderes umiddelbart, at der ikke vil være negative skyggevirkninger i forbindelse med det kommende byggeri. Området er placeret ud til åbne områder, og der arbejdes derfor med at skærme området mod vindpåvirkning. Vind- og skyggepåvirkninger vil blive belyst i det videre arbejde. Visualisering, der viser et eksempel på nybyggeri. Illustration: Holscher Nordberg Arkitekter Prags Boulevard 94

4 Mål, planer og politikker Kommuneplan I Kommuneplan 2015 er området udlagt til industri (J1*-område) med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og en maksimal bygningshøjde på 20 m. I forslag til Kommuneplan 2019 er området udlagt til et område til boliger og serviceerhverv (C2*) med en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og en maksimal højde på 24 m. Boligandelen kan være op til 80 % af arealet. Ændring af kommuneplanen forventes at ske i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan Byliv I bebyggelsesplanen for området indgår en række forskellige pladser og byrum, der understøtter et aktivt byliv. Der arbejdes videre med byrummenes identitet og udformning, herunder hvordan institutionernes legepladser kan integreres i det omgivende byrum. En central plads udformes som en attraktion for beboere i og udenfor området. Der indtænkes udadvendt serviceerhverv i udvalgte stueetager langs byrummene, hvilket vil understøtte bylivet i området. Miljø og Klima Der er udarbejdet en sikkerhedsvurdering i forhold til Prøvestenen og OTC. I forhold til trykpåvirkning ligger lokalplanområdet mellem 20 og 50 mbar trykpåvirkning ved eksplosion. Center for Miljøbeskyttelse har vurderet, at OTC har godtgjort, at sandsynligheden for konsekvenser i det omhandlede område er så beskeden, at følsom anvendelse kan accepteres, men det bør overvejes, om vinduespartier, som vender mod Prøvestenen skal udføres i glas, der kan modstå trykstigningen. Risikomyndighederne er blevet forelagt vurderingen fra Center for Miljøbeskyttelse og har erklæret sig enig. Kommuneplan Gældende rammer i Kommuneplan 2015 Rammeområde J1* Maks. bebyggelsesprocent 110 Maks. bygningshøjde 20 Friarealprocent bolig - Friarealprocent erhverv 15 Forslag til Kommuneplan 2019 Foreslået fremtidig kommuneplanramme Rammeområde C2* Maks. bebyggelsesprocent 150 Maks. bygningshøjde 24 Friarealprocent bolig 40 Friarealprocent erhverv 10 Der arbejdes med lokal afledning af regnvand og anden vandhåndtering. Det præciseres i det videre arbejde frem mod lokalplanforslaget. Bynatur og træpolitik Der arbejdes med en begrønning af gårdrummene, samt begrønning af en større kvarterplads. Holmbladsgades markante trærække forlænges ind i området frem til kvarterspladsen. De grønne bælte langs Prags Boulevard bevares. I dette område er der 13 træer, som opfylder kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige. Udbygningsaftale På grundejers anmodning udarbejdes et udkast til en frivillig udbygningsaftale. Aftalen indeholder en opgradering af Amager Strandvej langs lokalplanområdet. Rammer i forslag til Kommuneplan 2019

5 Visualisering, der viser et eksempel på nybyggeri. Illustration: Holscher Nordberg Arkitekter. Anbefalinger til den videre planlægning Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et lokalplanforslag, idet der i det videre forløb bl.a. skal være særlig fokus følgende forhold: Ved Amagerbanen 1, bygningen og den tilhørende skorsten, udpeges som bevaringsværdig. Etablering af gode forbindelser til og fra og igennem området, herunder særligt forlængelsen af Holmbladsgade. Begrønning af gårdrummene og byrummene i størst muligt omfang, herunder forlængelse af trærækken i Holmbladsgade. Placering af udadvendt serviceerhverv langs Ved Amagerbanen samt daginstitutioner, så det sikrer byliv i området. Den centralt placerede kvarterplads skal være en attraktion for områdets beboere og en destination for de omkringliggende områder. Tidsplan Samlet lokalplanproces: Kat. 4 aftalt tid MILEPÆL okt mar.-apr Intern høring inkl. lokaludvalg maj jun sep. - okt okt Startdato Startredegørelse i TMU, ØU Forslag til lokalplan i TMU, ØU, BR Offentlig høring Endelig vedtagelse af Lokalplanen i TMU, ØU, BR Endelig bekendtgørelse LEVERANCER

PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 3 TIL LOKALPLAN 391 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG

PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 3 TIL LOKALPLAN 391 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG Bilag 2 Skråfoto af lokalplanområdet set mod nord. Lokalplan 391 er vist med stiplet, hvid linje, og det aktuelle område er vist med fuldt optrukket linje. Lokalplanområdet (matr.nr. 2055, Valby, København)

Læs mere

Jenagade. Startredegørelse. Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jenagade"

Jenagade. Startredegørelse. Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan Jenagade Jenagade Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jenagade" Uplandsgade Kløvermarken Prags Boulevard Holmbladsgade Lemberggade Nyrnberggade Sternberggade Jenagade

Læs mere

TINGBJERG STARTREDEGØRELSE PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL LOKALPLAN. Bilag 2

TINGBJERG STARTREDEGØRELSE PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL LOKALPLAN. Bilag 2 Bilag 2 Luftfoto af lokalplanområdet set mod nord. Lokalplanområdet er indtegnet med hvid linje og de vigtigste gader og bygninger samt lokalplaner inden for lokalplanområdet er navngivet. Området ligger

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin Baggrund Mogens De Linde ejer flere ejendomme i Sadolinområdet ved Holmbladsgade

Læs mere

1. Ordstyrer byder velkommen. De fire forskellige borgermøder gennemgås. Det fjerde er det, der holdes i aften.

1. Ordstyrer byder velkommen. De fire forskellige borgermøder gennemgås. Det fjerde er det, der holdes i aften. BILAG 14 Borgermøde om Ved Amagerbanen Syd Borgere til stede: Ca. 60 Onsdag d. 24.8.2016 Programmet: Kl. 19.00 Ordstyrer Johan Bramsen byder velkommen på vegne af TMF, Lokaludvalget og grundejerne. Kl.

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade og Borgmester Christiansens Gade i Sydhavn

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade og Borgmester Christiansens Gade i Sydhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget 28. maj 2018 Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Bygherres præsentation af projektet

Bygherres præsentation af projektet Startredegørelse for nye boliger på Skolegade 5 07. November 2018 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige problemstillinger

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Ajax Alle Friheden Station Gammel Køge Landevej Invitation til at komme med idéer og forslag til et ændret indhold for en del af rammeområde 3C7 Hvidovrevej

Læs mere

Bilag nr. 3 FAKTA Forslag til udarbejdelse af lokalplan Gammel Køge Landevej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Bydel Valby.

Bilag nr. 3 FAKTA Forslag til udarbejdelse af lokalplan Gammel Køge Landevej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Bydel Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 12-03-2019 Bilag nr. 3 FAKTA Forslag til udarbejdelse af lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Bydel Valby. GÆLDENDE LOKALPLANER

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan Tillæg nr. 47 til Rammeområde 11.C28 Centerformål ved Lykkesvej i Herning Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet

Læs mere

Udkast til standard rammebestemmelser

Udkast til standard rammebestemmelser Udkast til standard rammebestemmelser Ved udarbejdelse af rammebestemmelser for de enkelte rammeområder tages der fremover udgangspunkt i nedenstående standard rammebestemmelser. MEN standard bestemmelserne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 2016-015115 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 47 til Rammeområde 11.C28 Centerformål ved Lykkesvej i Herning Fremlægges fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej maj 2018

Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej maj 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej 18 4. maj 2018 Dato: 20. marts 2018 Tid: 17.00-19.00 Sted: Ungdomsboligerne,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte Høringsperiode fra den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018 Hjo rte spr ing Herlev Rin Herlev

Læs mere

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. marts 2015 Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for at omdanne erhvervsbygningerne

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 33 Område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en

Læs mere

15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan "Postgrunden", Vesterbro ( )

15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan Postgrunden, Vesterbro ( ) Bilag 6 15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan "Postgrunden", Vesterbro (2016-0250847) Bilag Bilag 1 Videreudvikling af projektet efter TMU-mødet den 2. maj 2016

Læs mere

Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen

Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen og Elementbyen Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen og Elementbyen

Læs mere

Bilag nr. 3 FAKTA Forslag til udarbejdelse af lokalplan Gammel Køge Landevej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Bydel Valby.

Bilag nr. 3 FAKTA Forslag til udarbejdelse af lokalplan Gammel Køge Landevej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Bydel Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 01-10-2018 Bilag nr. 3 FAKTA Forslag til udarbejdelse af lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Bydel Valby. GÆLDENDE LOKALPLANER

Læs mere

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen 1-3-123 Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 6 Projektet 7 Til lokalplanforslaget 8 Anbefaling 10 Startredegørelse

Læs mere

Applebys plads Karréen

Applebys plads Karréen Applebys plads Karréen Placering i byen Applebys Plads karréen ligger indenfor gåafstand af 500 m til Christianshavns Torv med indkøbsmuligheder, metro og gode busforbindelser. Langs med Christianshavns

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Udkast: Bilag 2 - Ændringsforslag til kommuneplanens

Udkast: Bilag 2 - Ændringsforslag til kommuneplanens 1 2 3 Sekretariatet for Amager Øst Lokaludvalg Økonomiforvaltningen Udkast: Bilag 2 - Ændringsforslag til kommuneplanens rammer 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

"LANDGREVEN" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Landgreven" Bilag 1 UDKAST NR

LANDGREVEN Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan Landgreven Bilag 1 UDKAST NR "LANDGREVEN" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Landgreven" Bilag 1 UDKAST NR. 2. 24- Luftfoto af lokalplanområdet med omgivelser set mod øst (JW Luftfoto juni 2006).

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Jagtvej 171. Bilag 6. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra 28. februar til 19. marts 2012

Jagtvej 171. Bilag 6. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra 28. februar til 19. marts 2012 Jagtvej 171 Bilag 6 Forslag til lokalplan i supplerende høring I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning HERNING + 78 meter 55 meter FORELØBIG ILLUSTRATION HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning 16. maj 2019

Læs mere

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger Baggrund Baggrunden for denne startredegørelse

Læs mere

Ny lokalplan for Smørumovre? Smørumovre Bylaugs Generalforsamling 30. oktober 2013

Ny lokalplan for Smørumovre? Smørumovre Bylaugs Generalforsamling 30. oktober 2013 Ny lokalplan for Smørumovre? Smørumovre Bylaugs Generalforsamling 30. oktober 2013 Hvad er en lokalplan? Lokal lov for anvendelse og indretning af et afgrænset, geografisk område. Omfatter redegørelse

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014 Forslag til lokalplan i supplerende høring Bilag 2 I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder for

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Det forudsættes, at dagslyset i de nye tagboliger opfylder kravene i BR18.

Det forudsættes, at dagslyset i de nye tagboliger opfylder kravene i BR18. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 4 Notat om lysforhold Notatet skal oplyse nærmere om lovgrundlaget for at regulere tagboliger ud fra den byggelovmæssige helhedsvurdering

Læs mere

DEBATHÆFTE. Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by. Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17.

DEBATHÆFTE. Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by. Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17. Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17. april 2019 Havndal Dalbyover Udbyhøj Gassum Råby Gjerlev Øster Tørslev DEBATHÆFTE Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by Asferg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2016-008444 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Bilag. Prioriteringsnotat. Prioritering af ansøgning om lokalplan for boligbebyggelse på Vandværkshøjen, Jyderup PLAN OG ÅBEN LAND

Bilag. Prioriteringsnotat. Prioritering af ansøgning om lokalplan for boligbebyggelse på Vandværkshøjen, Jyderup PLAN OG ÅBEN LAND PLAN OG ÅBEN LAND Prioriteringsnotat Dato: 8. september 2017 Sagsb.: Jørgen Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361512 E-mail: jorra@holb.dk Bilag Prioritering af ansøgning om lokalplan for boligbebyggelse

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 30 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse Borgervænget II Startredegørelse Bilag 1 Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Borgervænget II" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsbebyggelse ved Hasselager Centervej i Viby

Erhvervsbebyggelse ved Hasselager Centervej i Viby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 12. september 2017 sbebyggelse ved Hasselager Centervej i Viby Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for

Læs mere

Bilag 3. Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks

Bilag 3. Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks Bilag 3 Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks Udgangspunktet for den kommende arkitektkonkurrence er at der stilles krav til opførelse af et indretnings- og driftsmæssigt velfungerende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 Boligområde v. Holbækvej, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 28. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. maj 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Boligområde v. Holbækvej,

Læs mere

Vedr. høring om Sadolin & Holmblad, tillæg nr. 2 til lokalplan nr

Vedr. høring om Sadolin & Holmblad, tillæg nr. 2 til lokalplan nr Vedr. høring om Sadolin & Holmblad, tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367-1 På vegne af ejerforeningen Holmbladsgade 70A/Lyneborggade 11 fremsendes hermed høringssvar. Ejerforeningen er bosiddende i den gule

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse) 2019-004838 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan

Læs mere

Østboulevarden 11a+b, etageboliger

Østboulevarden 11a+b, etageboliger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 16. april 2015 Østboulevarden 11a+b, etageboliger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby)

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bydel: Vesterbro Beliggenhed/adresse: Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevgade II samt det meste

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. november 2016 Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Startredegørelse - Detailhandel, Klarupvej, Klarup

LOKALPLAN Udkast. Startredegørelse - Detailhandel, Klarupvej, Klarup LOKALPLAN 7-1-109 Startredegørelse - Detailhandel, Klarupvej, Klarup 12.06.2017 Udkast Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 4 Projektet 5 Til lokalplanforslaget

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 33

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 33 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 33 Område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en Kommuneplan?

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2015

TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2015 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017 Offentliggjort 29. juni 2017 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby

Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Baggrund og formål Tillæg nr. 1 til lokalplan nr..2 muliggør etablering af to nye boliger inden for Karlstrup Landsby. Kommuneplanens ramme

Læs mere

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 2017-045884 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 40 til Rammeområder 11.C1 og 11.C13 Centerområde Vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx

Læs mere

Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åvangsvej, Holbæk. Dennis Granell

Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åvangsvej, Holbæk. Dennis Granell HOLBÆK KOMMUNE Dato: Sagsb.: 9. august.2019 Jorra Bilag Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åvangsvej, Holbæk Dato for modtagelse af ansøgning 9. juli 2019 Ansøger/rådgiver

Læs mere

Tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 95 til Rammeområderne 21.OF2 - Offentligt område ved Sunds Kirke 21.B1 - Boligområde vest for Sunds Hovedgade. Boligområde Præstegårdvej 22 i Sunds Fremlægges fra xx. måned 20xx til

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

30. oktober Sagsnr

30. oktober Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 30. oktober 2018 Bilag 2 - Notat om bevaringsværdige bygninger i udviklingsområderne og i Indre By, Christianshavn og Middelalderbyen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden.

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 17. september 2018 Bilag 1 - Oversigt over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2018-0247832 Dokumentnr.

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret

LOKALPLAN Udkast. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret LOKALPLAN 1-4-111 Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret 22.03.2018 Udkast Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 5 Projektet 8 Til lokalplanforslaget

Læs mere

Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej,

Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej, Krimsvej Startredegørelse Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej, Baggrund Øresundsvej Krimsvej Amager Amager Strandvej

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Området Svømmehalskvartet har hidtil været omfattet af lokalplan bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret.

Området Svømmehalskvartet har hidtil været omfattet af lokalplan bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret. Forslag til ændringer i Forslag til lokalplan for Svømmehalskvarteret Side i nuvære nde lokalpla n Side i Forslag til lokalplan Årsag til ændringsforslag Ændring fra Ændring til 9-10 9 10 10 Området Svømmehalskvartet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplantillæg nr. 1 Boliger i det vestlige Hagested Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Formål Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 22 til Rammeområde 51.E2 Erhvervsområde langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere