Regnvandsbassinet er beliggende inden for den ovenstående matrikel i København Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnvandsbassinet er beliggende inden for den ovenstående matrikel i København Kommune."

Transkript

1 Notat Klient: Vejdirektoratet Jens Olsens Vej Århus N Danmark Sag: Tel: Projekt: Bassinopretninger Opgave: Ansøgning til dispensation efter 3 i Naturbeskyttelsesloven 1. Indledning og formål ansøger, på vegne af Vejdirektoratet, om dispensation efter 3 i Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med oprensning af regnvandsbassinet: Bassin /0257V: 7000a Sundby Overdrev, København. Regnvandsbassinet er beliggende inden for den ovenstående matrikel i København Kommune. 1.1 Baggrund Vejdirektoratet ønsker som led i vedligeholdelse af deres tekniske afvandingsanlæg at oprense regnvandsvandsbassiner for aflejret sediment. Der er ved den orienterende sedimentundersøgelse (se bilag 1) blevet konstateret en sedimentmægtighed på ca. 0,2 m. Der blev herfra udtaget sedimentprøver pr. 120 ton, i alt to sedimentprøver. De to prøver herfra overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier og er på den baggrund kategoriseret som værende forurenet. Rapport for den miljøtekniske undersøgelse er vedlagt som bilag (bilag 1). 2. Oprensning og beskyttelsesforanstaltninger Vejdirektoratet ønsker at sikre den fremtidige drift af regnvandsbassinet og har i den forbindelse udarbejdet forslag til oprensning og til fremtidigt vedligehold i form af en plejeplan. Dette er skitseret nedenfor. Vejdirektoratets generelle retningslinjer for oprensning af regnvandsbassiner omfatter, at: Side 1 af 3

2 alt arbejde i og omkring bassinerne skal ske uden for fugle og padders yngletid, dvs. udføres i perioden fra 1. september til 1. marts. bassinerne skal oprenses til fast bund og ikke dybere. brinkerne må ikke gøres stejlere end de er i dag. det oprensede materiale genplaceres i videst mulige omfang indenfor vejmatriklen, såfremt der er kapacitet indenfor vejmatrikel ved de respektive bassiner. Der kan være behov for indhentning af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19. oprenset sediment opgraves og placeres direkte omkring bassinerne i en sikker afstand fra bassinernes kronekant og fra tilstødende recipienter for at undgå efterfølgende nedskyl eller udflydning. Afstanden afhænger af det aktuelle vandindhold. sedimenterne håndteres ved opgravning, så der så vidt muligt undgås ophvirvling af sediment i vandet. bassinerne tømmes derfor først for vand i størst muligt omfang ved pumpning. der træffes foranstaltninger for at frafiltrere og minimere mængden af sediment i det oppumpede vand, som afledes via bassinernes eksisterende afløb. vegetation ryddes indledningsvist i et omfang der muliggør dels adgang med gravemaskine dels sikrer mulighed for at nå hele bassinets volumen. den endelig højde på det indbyggede sediment vil ikke overstige 0,5 meter over eksisterende terræn. Dette gælder også materialer fra knusning af vedplanter. der udføres ikke samtidig spuling af rør. der må ikke udsås græs, engblanding eller andet på arealet. Efter jordbearbejdning efterlades jorden uden vegetation til naturlig succession. bassinerne gøres mere lysåbne ved fjernelse af træer og krat, især mod syd og vest. opvækst af Pil og Rød-El anbefales fjernet ved oprykning med rode, da de skyder kraftigt efter beskæring. omtrent 1/10 af bredzonen skal efterlades urørt. der må ikke sprøjtes eller gødskes i søens umiddelbare nærhed (ca. 15 m) der må ikke laves øer i søen hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jævnfør 27, stk. 2 i museumsloven. Fundet skal straks anmeldes til museet hvis der opdages forurening under arbejdets udførelse skal underrettes der gives besked til kommunens Natur- og Vandafdeling umiddelbart efter at projektet er gennemført. Herudover er der opstillet retningslinjer for Vejdirektoratets fremtidige vedligeholdelse af bassiner. En plejeplan er skitseret som nedenstående: arealerne over vandspejlet vedligeholdes ved en simpel nedslåning af nye vækster hvert eller hvert andet år. foran ind- og udløb oprenses ca. hvert 5. år Side 2 af 3

3 afklippet materiale fjernes fra arealerne. nedslåning af vegetationen omkring bassinerne over vandspejlet og oprensning foran ind- og udløb udføres uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. større træer fældes i den udstrækning de er til gene for vedligeholdelsen af bassinet. Der er opmærksomhed på at der er restriktioner på fældningstidspunkter for større træer (redetræer). for at undgå skyggevirkning efterlades der normalt kun større planter nord for bassinet. større oprensninger under vandspejl udføres kun efter forudgående dispensation fra natur- og miljømyndighederne. Af hensyn til dyrelivet i bassinet, vil den praktiske vedligeholdelse ske efter 1. september og før 1. marts. Idet at sedimentet ved de udførte undersøgelser er påvist indhold af kulbrinter, nikkel og zink over Miljøstyrelsens afskæringskriterier, svarende til forurenet jord, vil al sediment ved oprensning bortskaffes til myndighedsgodkendt jordmodtager efter fremsendelse af transportanmeldelse, jf. jordforureningsbekendtgørelsen. Da der vil være et behov for at afvande/tørre sedimentet før bortskaffelsen anmodes om tilkendegivelse af hvorvidt der kan gives tilladelse til midlertidig placering af sediment på vejmatrikel før endelig bortskaffelse. 3. Bilag Bilag 1 : Rapport - Orienterende sedimentprøver af regnvandsbassiner Udarbejdet af Markus Plass Jensen Miljøingeniør Side 3 af 3

4 Vejdirektoratet København Kommune Orienterende sedimentprøver af regnvandsbassin 08. februar 2019

5 Kvalitet - Udvikling Engagement Udgave nr.: version 1.0 Dato: Udarbejdet af: MPJ Kvalitetskontrol af: PHK Godkendt af: PEJ Projektnummer:

6 Indholdsfortegnelse 1. Registreringsblad og resumé Registreringsblad Resumé Indledning Baggrund Formål Udførte undersøgelser Sedimentprøver Kemiske analyser Resultater Vurderingsgrundlag Analyseresultater Genplacering af sediment Konklusion Referencer... 8 Bilag Bilag 1: Analyserapporter Bilag 2: Oversigtstegning over regnvandsbassin /0257V Tegninger Bilag C43: Situationsplan over regnvandsbassin /0257V I

7 1. Registreringsblad og resumé 1.1 Registreringsblad : Rådgiver: Ejlskov projektnr.: Analyselaboratorium: Kortlægningsstatus: 3 beskyttet: Ja Områdeklassifikation: Matrikelnr.: Kommune: Region: 1.2 Resumé Drikkevandsinteresser: Vejdirektoratet VBM Laboratoriet A/S Ikke kortlagt Nej Bassin /0257V: 7000a Sundby Overdrev, København. København Kommune Region Sjælland Bassinet er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). har for Vejdirektoratet udført en orienterende undersøgelse af sedimentet fra i alt et regnvandsbassin i København Kommune. Undersøgelsen er udført, da der er planer om at oprense regnvandsbassinet. Formålet med undersøgelsen har været at afdække en eventuel risiko i forhold til jordhåndteringen af projektet. Resultaterne af undersøgelsen kan sammenfattes til følgende: Ved undersøgelsen er der udtaget to sedimentprøver fra 0-0,2 m u.t. Der er konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for kulbrinter, bly, cadmium, zink og nikkel i sedimentprøverne. Regnvandsbassinet er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven og ligger i nærheden af beskyttede vandløb eller søer /1/. 1

8 2. Indledning 2.1 Baggrund har på vegne af Vejdirektoratet udført en undersøgelse af sedimentet af et regnvandsbassin på strækningen /0200 til /0300 ved Amagermotorvejen. 2.2 Formål Formålet med undersøgelsen af sedimentet fra regnvandsbassinet er at afklare indholdet af miljøfremmede stoffer i sedimentet og for at opnå en miljørigtig jordhåndtering. 2

9 3. Udførte undersøgelser 3.1 Sedimentprøver Der er i december 2018 udført sedimentundersøgelser af et regnvandsbassin. Bassinets størrelse er ca. 495 m 2. Placering af regnvandsbassinet fremgår af bilag 2 og en situationsplan af den vedlagte tegning C45. Mægtigheden af sedimentet er målt til 0-0,2 m. På baggrund af bassinets størrelse er bassinet inddelt i mindre felter, svarende til 1 prøve pr. 67 m 3, svarende til 120 ton. Der er brugt en omregningsfaktor på 1,8 ton/m 3. Sedimentprøverne er udtaget med kloakrenser eller pælespade og udtaget af 2-3 stik i hvert felt i sedimentet. Prøverne er udtaget fra overflade af sedimentet og til bassinbund. Mægtigheden af sedimentet er i analyserapporterne benævnt meter under terræn (m u.t.). Sedimentprøverne er benævnt: Prøve ID: Areal (m 2 ): Mægtighed (m): Mængde (m 3 ): Antal prøver: /0257V , I alt er der udtaget to sedimentprøver fra et regnvandsbassin. De udførte sedimentprøver er emballeret i rilsanposer og jordprøveglas. Prøveemballagen er leveret af VBM Laboratoriet. 3.2 Kemiske analyser Alle sedimentprøver er på vegne af Vejdirektoratet analyseret for indhold af kulbrinter, PAH og 6 tungmetaller. Følgende laboratoriemetoder er anvendt: GC-FID screening for kulbrinter, opdelt på 3 kogepunktsintervaller samt total kulbrinter (RefLab1-metoden). GC-MS analyse af Miljøstyrelsens PAH-komponenter (RefLab4-metoden). Bly, cadmium, kobber, zink, nikkel, chrom (total) analyseret ved ICP-metoden. Analysemetoder, detektionsgrænser og omfang af akkrediterede metoder fremgår af analyserapporten i bilag 1. Alle resultater er anført på tørstofbasis. 3

10 I alt er to sedimentprøver indleveret til kemisk analyse. Alle kemiske analyser er udført af VBM Laboratoriet. 4

11 4. Resultater 4.1 Vurderingsgrundlag Resultaterne er vurderet i forhold til Miljøstyrelsens (MST s) jordkvalitetskriterier samt afskæringskriterier /2/. 4.2 Analyseresultater Prøvemærkning /0257 V /0257 V 102 Miljøstyrelsens grænseværdier Dybde 0-0,2 0-0,2 Alifatiske kulbrinter C6 - C >C10-C >C15-C C20-C Sum Kulbrinter Metaller Bly Cadmium 0,99 1,2 0,5 5 Chrom Kobber Nikkel Zink PAH Benz(a)pyren 0,58 0,65 0,3 3 Dibenz(a,h)anthracen 0,11 0,16 0,3 3 Indeno(1,2,3-c)pyren 0,34 0,42 Benz(bjk)flouranthen 1,5 1,7 Fluoranthen 0,94 0,89 Sum PAH 3,5 3, Tabel 1 Analyseresultater fra sedimentprøver udtaget fra regnvandsbassin i København Kommune. Miljøstyrelsens grænseværdier /2/ 1. kolonne: jordkvalitetskriterium 2. kolonne: afskæringskriterium fed = overskridelse af Miljøstyrelsens angivne jordkvalitetskriterium rød = overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterium - = ikke påvist indhold over detektionsgrænsen Enhed: mg/kg tørstof. Som det fremgår af tabel 1, overskrider sedimentprøverne Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for kulbrinter samt bly, cadmium, zink og nikkel. Sedimentprøverne overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier for kulbrinter, nikkel og zink. Eurofins VBM Laboratoriet har karakteriseret disse som ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 300 C til 490 C. 5

12 Det vurderes, at der i alt skal håndteres ca. 180 tons forurenet sediment svarende til 100 m Genplacering af sediment Regnvandsbassinet er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven og ligger i nærheden af beskyttede vandløb eller søer. Det vurderes at der inden for vejmatriklerne ikke er tilstrækkeligt areal til genplacering af den respektive volumen af sediment. 6

13 5. Konklusion har for Vejdirektoratet i december 2018 udtaget to orienterende sedimentprøve fra ét regnvandsbassin i forbindelse med bassinopretning i København Kommune. Vejdirektoratet ønsker regnvandsbassinet renset og ønsker i den forbindelse at genplacere sediment internt på matriklen så vidt muligt. Alle prøver er analyseret for indhold af kulbrinter, PAH er og 6 tungmetaller. Der er i alt udtaget to sedimentprøver. Der er registreret en sedimentmægtighed på 0-0,2 m. Der er konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for total kulbrinter, bly, cadmium, zink og nikkel i sedimentprøverne. Sedimentprøverne overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier for total kulbrinter, nikkel og zink. Det vurderes, at der i alt skal håndteres ca. 180 tons forureningspåvirket sediment svarende til 100 m 3. Det vurderes at der inden for vejmatriklen ikke er tilstrækkeligt areal til genplacering af de respektive volumener af sediment. 7

14 6. Referencer /1/ Danmarks Miljøportal Dateret: 8. februar 2019 /2/ Miljøstyrelsen Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret: juni

15 BILAG

16 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, Dato: Kladde DK-8200 Århus N VBM sag: M N A Att: Sara F. Kvistgaard Ordre Prøvningsrapportnr.: N A VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kunde sagsnavn Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Prøvemærkning /0480 H /0480 H , , /0480 H /0480 H , , /0480 H ,2 Prøvningsmateriale Emballage Udtaget af Prøveudtager Modtaget i lab Udtaget Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed DS/EN A ±1,5% g/kg VV C6H6 - C C10-C C15-C C20-C C10-C Tørstof Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% Metaller DS259/ICP ±30% Bly , Cadmium 0,98 0,99 0,30 0,46 0,33 Chrom Kobber Nikkel Zink ,49 0,44 0,08 0,15 0,09 Benz(a)pyren 0,08 0,07 Dibenz(a,h)anthracen 0,02 0,02 < < < Indeno(1,2,3-c)pyren 0,08 0,08 0,02 Benz(bjk)flouranthen 0,21 0,19 0,07 0,04 Fluoranthen 0,10 0,09 0,02 0,02 uk Sum PAH Reflab4 ±30% Forureningskategori, BEK 1452 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 14

17 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: Jens Olsens Vej 3, DK-8200 Århus N GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Kladde Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 1, 2, 3, 4, 5 Note Indeholder for Eurofins VBM Laboratoriet ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 300 C til 490 C. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 14

18 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, Dato: Kladde DK-8200 Århus N VBM sag: M N A Att: Sara F. Kvistgaard Ordre Prøvningsrapportnr.: N A VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kunde sagsnavn Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Prøvemærkning /0480 H /0480 H , , /0480 H /0480 H /0140 V , , ,4 Prøvningsmateriale Emballage Udtaget af Prøveudtager Modtaget i lab Udtaget Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed DS/EN A ±1,5% g/kg VV C6H6 - C C10-C C15-C C20-C C10-C Tørstof Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% Metaller DS259/ICP ±30% Bly 18 9,6 8, Cadmium 0,56 0,34 0,30 0,66 0,59 Chrom Kobber Nikkel Zink ,22 0,11 0,06 0,31 1,6 Benz(a)pyren 0,02 0,05 0,28 Dibenz(a,h)anthracen < < < Indeno(1,2,3-c)pyren 0,02 0,05 0,24 Benz(bjk)flouranthen 0,10 0,05 0,14 0,67 Fluoranthen 0,05 0,02 0,06 0, uk uk Sum PAH Reflab4 ±30% Forureningskategori, BEK 1452 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 14

19 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: Jens Olsens Vej 3, DK-8200 Århus N GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Kladde Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 6, 7, 9, 10 Note Indeholder for Eurofins VBM Laboratoriet ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 300 C til 490 C. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 14

20 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, Dato: Kladde DK-8200 Århus N VBM sag: M N A Att: Sara F. Kvistgaard Ordre Prøvningsrapportnr.: N A VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kunde sagsnavn Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Prøvemærkning /0140 V /0625 V , , /0280 H , /0609V , /0257 V ,2 Prøvningsmateriale Emballage Udtaget af Prøveudtager Modtaget i lab Udtaget Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed DS/EN A ±1,5% g/kg VV C6H6 - C10 4 <2 4 <2 14 C10-C15 25 C15-C C20-C C10-C Tørstof Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% Metaller DS259/ICP ±30% Bly ,5 79 Cadmium 0,91 0,19 0,36 0,20 0,99 Chrom Kobber Nikkel 26 8, Zink ,86 0,73 0,06 3,5 Benz(a)pyren 0,15 0,14 0,58 Dibenz(a,h)anthracen 0,02 < 0,02 < 0,11 Indeno(1,2,3-c)pyren 0,12 < 0,11 < 0,34 Benz(bjk)flouranthen 0,36 0,02 0,30 1,5 Fluoranthen 0,21 0,16 0, uk Sum PAH Reflab4 ±30% Forureningskategori, BEK 1452 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 / 14

21 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: Jens Olsens Vej 3, DK-8200 Århus N GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Kladde Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 11, 13, 15 Note Indeholder for Eurofins VBM Laboratoriet ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 300 C til 490 C. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 / 14

22 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, Dato: Kladde DK-8200 Århus N VBM sag: M N A Att: Sara F. Kvistgaard Ordre Prøvningsrapportnr.: N A VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kunde sagsnavn Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Prøvemærkning /0540 V , /0540 V , /0270 V , /0257 V /0540 H , ,2 Prøvningsmateriale Emballage Udtaget af Prøveudtager Modtaget i lab Udtaget Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed DS/EN A ±1,5% g/kg VV C6H6 - C <2 C10-C15 22 C15-C C20-C C10-C Tørstof Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% Metaller DS259/ICP ±30% Bly 8, Cadmium 0,41 0,57 0,93 1,2 0,43 Chrom Kobber Nikkel 8, Zink ,28 0,35 0,72 3,8 0,31 Benz(a)pyren 0,04 0,04 0,10 0,65 0,05 Dibenz(a,h)anthracen 0,06 0,16 Indeno(1,2,3-c)pyren 0,05 0,06 0,13 0,42 0,06 Benz(bjk)flouranthen 0,10 0,14 0,27 1,7 0,12 Fluoranthen 0,07 0,07 0,16 0,89 0,06 uk uk 2 uk 1 Sum PAH Reflab4 ±30% Forureningskategori, BEK 1452 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 / 14

23 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: Jens Olsens Vej 3, DK-8200 Århus N GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Kladde Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 16, 17, 18, 19 Note Indeholder for Eurofins VBM Laboratoriet ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 300 C til 490 C. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 8 / 14

24 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, Dato: Kladde DK-8200 Århus N VBM sag: M N A Att: Sara F. Kvistgaard Ordre Prøvningsrapportnr.: N A VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kunde sagsnavn Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Prøvemærkning /0609 V /0280 H /0664 V / , , ,15 H , /0998 H ,1 Prøvningsmateriale Emballage Udtaget af Prøveudtager Modtaget i lab Udtaget Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed DS/EN A ±1,5% g/kg VV C6H6 - C10 2 < C10-C15 C15-C C20-C C10-C Tørstof Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% Metaller DS259/ICP ±30% Bly 11 1,2 37 5,2 13 Cadmium 0,45 0,05 2,2 0,24 0,66 Chrom 22 0, ,2 14 Kobber ,2 27 Nikkel ,7 16 Zink 130 2, ,12 0,55 1,4 0,50 0,24 Benz(a)pyren 0,02 0,09 0,26 0,09 Dibenz(a,h)anthracen < 0,04 < Indeno(1,2,3-c)pyren 0,10 0,22 0,05 0,04 Benz(bjk)flouranthen 0,05 0,22 0,59 0,16 0,08 Fluoranthen 0,04 0,11 0,30 0,20 0,06 uk 1 uk 1 2 Sum PAH Reflab4 ±30% Forureningskategori, BEK 1452 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 9 / 14

25 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: Jens Olsens Vej 3, DK-8200 Århus N GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Kladde Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 21, 23, 25 Note Indeholder for Eurofins VBM Laboratoriet ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 300 C til 490 C. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 10 / 14

26 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, Dato: Kladde DK-8200 Århus N VBM sag: M N A Att: Sara F. Kvistgaard Ordre Prøvningsrapportnr.: N A VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kunde sagsnavn Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Bassinopretninger Prøvemærkning /0507 V /0379 H /0423 V /0350 H /0480 H , , , , ,2 Prøvningsmateriale Emballage Udtaget af Prøveudtager Modtaget i lab Udtaget Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed DS/EN A ±1,5% g/kg VV C6H6 - C <2 4 C10-C15 C15-C C20-C C10-C Tørstof Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% Metaller DS259/ICP ±30% Bly 28 5, ,2 Cadmium 1,6 0,32 0,92 1,3 0,22 Chrom 32 7, Kobber Nikkel 19 7, Zink ,87 0,08 1,4 0,67 0,05 Benz(a)pyren 0,17 0,02 0,26 0,13 Dibenz(a,h)anthracen < 0,05 < Indeno(1,2,3-c)pyren 0,12 0,21 0,12 Benz(bjk)flouranthen 0,35 0,55 0,26 Fluoranthen 0,20 0,02 0,31 0, Sum PAH Reflab4 ±30% Forureningskategori, BEK 1452 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 11 / 14

27 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: Jens Olsens Vej 3, DK-8200 Århus N GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Kladde Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 30 26, 28 Note Prøveglas åbnet for fjernelse af overskydende jord. Indeholder for Eurofins VBM Laboratoriet ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 300 C til 490 C. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 12 / 14

28 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, Kladde DK-8200 Århus N Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport 31 Kunde sagsnavn Bassinopretninger Prøvemærkning /0480 H ,2 Prøvningsmateriale Emballage Udtaget Udtaget af Prøveudtager Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed DS/EN A ±1,5% g/kg VV C6H6 - C10 7 C10-C15 C15-C20 C20-C35 81 C10-C20 6 Tørstof 5. december 2018 Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% Metaller DS259/ICP ±30% Bly 6,9 Cadmium 0,22 Chrom 13 Kobber 13 Nikkel 11 Zink 39 0,07 Benz(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen < Indeno(1,2,3-c)pyren Benz(bjk)flouranthen Fluoranthen 0,02 Sum PAH Reflab4 ±30% Forureningskategori, BEK = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 13 / 14

29 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: PRD Jens Olsens Vej 3, DK-8200 Århus N GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: Kladde Att: Sara F. Kvistgaard Dato: VBM sag: M N A Ordre Prøvningsrapportnr.: N A 5. december 2018 ON71451 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), po (polinpose), p (plastpose), gf (glasflaske), pf (plastflaske), a (andet). - Usikkerheden, der opgives, er den ekspanderede måleusikkerhed, beregnet som 2x den relative måleusikkerhed på højt koncentrationsniveau. I måleområdet fra detektionsgrænsen (DL) til 10xDL vil usikkerheden være større. - Forureningskategori foretages i.h.t. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord". C20-C35 angives som kategori 2 ud fra kriterierne for lettere forurenet jord angivet i 1 stk. 10, Bek. 554 af 19/05/2010 Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. UK angiver at forureningsniveauet ligger uden for kategori. - Ekstraktionstiden for kulbrinter er 12 timer. - I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. - Analyseusikkerheden for dibenz(a,h)anthracen er ±40%. - Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag. - Krav til emballage for kulbrinter og/eller PAH analyser er membranglas. Er dette ikke overholdt kan det påvirke analyseresultatet. Med venlig hilsen Marlena Czerwinska, Eurofins VBM Laboratoriet = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 14 / 14

30 BILAG 2

31

32 TEGNING 1

33 3-0 60/0257 V /0257 V 102 Signatur: Kategori Forurenet VEJKANT m Bassin: /0257 Venstre Bilag: Bilag C43

Dokumentationsrapport

Dokumentationsrapport Sag nr. 8.5862 Franck Miljø- & Geoteknik Dokumentationsrapport Miljøtilsyn ved opgravning af olietank Børnehave Allé 3 m.fl. 4622 Havdrup Matr. nr. 38p, Ulvemose, Havdrup 23. oktober, 208, version Udført

Læs mere

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment M:\14811\11_MILJO\1103, Sedimentprøver\20180110, Åvænget bassiner, Notat vedr analyse af sediment.docx Notat Sag : Åvænget Kunde : Tekst start Notat nr. : Rev A: Herning Kommune Miljønotat 1 Emne : Prøvetagning

Læs mere

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017 Sag nr.: 117175/ISA Dato: 9. august 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Rundinsvej 7 og 11, og Møllestien 3, 8 og 10,, matr. nr. 7ab, 7ah, 7bq, 7ck, 12m, 12æ og 7000v, 1. Indledning

Læs mere

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening Børnehave Allé 3 m.fl Havdrup Matr. nr.: 38g, 38p, 38o, 38n, 38m Ulvemose

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening Børnehave Allé 3 m.fl Havdrup Matr. nr.: 38g, 38p, 38o, 38n, 38m Ulvemose Franck Miljø- & Geoteknik Miljøteknisk notat - Screening Børnehave Allé 3 m.fl. 4622 Havdrup Matr. nr.: 38g, 38p, 38o, 38n, 38m Ulvemose 26. oktober 2018, version 1 Udført af: Julie Reventlow Rekvirent:

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup Franck Miljø- & Geoteknik Miljøteknisk notat - Screening Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup 30. maj 2017 Version 1. Flemming P. Nielsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 3 2 Konklusion...

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Dispensation fra jordforureningslovens 52 om tilførsel af jord til Ellidshøj Grusgrav, Aalborg Kommune

Dispensation fra jordforureningslovens 52 om tilførsel af jord til Ellidshøj Grusgrav, Aalborg Kommune Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Andreasen & Hvidberg Svenstrup Bane Alle 9230 Svenstrup J Att.: Sarah Karlson shk@aogh.dk Regional Udvikling fourening og råstoffer Niels Bohrs

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

BORGERGADE 9-17, SILKEBORG

BORGERGADE 9-17, SILKEBORG Til Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato April 2017 BORGERGADE 9-17, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD BORGERGADE 9-17, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Silkeborg Kommune Vej & Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att: Brita Skovlyst Sagsnr.: Dato: 2016-1033 2. februar 2017 Notat vedr. miljøteknisk tilsyn ifm. opgravning af jerntromler,

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøundersøgelse af forekomst af miljøfarlige stoffer på Jernbanebro i forbindelse med projektet BIG BLUE

Miljøundersøgelse af forekomst af miljøfarlige stoffer på Jernbanebro i forbindelse med projektet BIG BLUE Bilag 3 Miljøundersøgelse Jernbanebroen Miljøundersøgelse af forekomst af miljøfarlige stoffer på Jernbanebro i forbindelse med projektet BIG BLUE Besigtigelse foretaget d. 2. april 2019 for Skive Kommune

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Roskilde Kommune Miljøteknisk Notat Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. 14. november 2017 Sag: 17-07-01 / CBS GeoMiljø

Læs mere

Ansøger Ejlskov A/S Jens Olsens vej Århus Att.: Markus Plass Jensen

Ansøger Ejlskov A/S Jens Olsens vej Århus Att.: Markus Plass Jensen Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Ansøger Ejlskov A/S Jens Olsens vej 3 8200 Århus Att.: Markus Plass Jensen Ejer Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att.: Jette Vinther

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Bilag 1 - Borejournaler

Bilag 1 - Borejournaler Bilag 1 - Borejournaler Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart - Karakterisering Miljø Alder DVR90 +21,70 m 0 1 21 1 MORÆNELER, muldet Gl Gc 2 20 3 19 18 2 MORÆNELER, sv. sandet, sv. gruset,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Til Roskilde Kommune Sagsnr.: Dato: 2019-0049 11. juni 2019 Notat vedr. opgravning af nedgravet tank på Græsengen 1, 4000 Roskilde Omfang DMR har efter aftale med Roskilde Kommune

Læs mere

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r, 146a og 146b Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling,

Læs mere

Miljøteknisk rapport

Miljøteknisk rapport Sag nr. J. Franck Miljø & Geoteknik Miljøteknisk rapport Miljøscreening, Vangvej, Thisted. juni, version Rekvirent: Thisted Kommune tt. Gitte ndersen ga@thisted.dk Sag nr. J. Indholdsfortegnelse Stamdata...

Læs mere

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Miljøtekniske undersøgelser - Revision 1 Maj 2015 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato: 28.09.2015 Version:

Læs mere

Boligområdet, Skovboulevarden 6b, Stevnstrup

Boligområdet, Skovboulevarden 6b, Stevnstrup Boligområdet, Skovboulevarden 6b, Stevnstrup Opgravning af forurenet jord 27. september 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK7400 Herning DK8220 Brabrand

Læs mere

Miljøundersøgelse af jordbunden på Hjørnegrunden, matr. nr. 13g, Herstedvester By, Herstedvester

Miljøundersøgelse af jordbunden på Hjørnegrunden, matr. nr. 13g, Herstedvester By, Herstedvester Sag nr.: 9099/JJL Dato: 9. maj 09 NOTAT Miljøundersøgelse af jordbunden på Hjørnegrunden, matr. nr. g, Herstedvester By, Herstedvester. Indledning Fællesheden Albertslund ApS planlægger at opføre boliger

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal 28.06.2017 17-0436 Ina Ibro/ Sven Ulrich Bertelsen Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal SAG : Skolevej 1D, 9574 Bælum, matr. nr. 1bx Bælum By, Bælum. EMNE : Undersøgelse af jorden i forbindelse

Læs mere

Supplerende undersøgelse af forekomst af PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og asbest

Supplerende undersøgelse af forekomst af PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og asbest Supplerende undersøgelse af forekomst af PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og asbest i ejendommen: Markedsgade 22 og 24, C Matr. nr. 1030, Randers Bygrunde Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Undersøgelse af forurening på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Januar / 2011 Notat Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH, kulbrinter og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH, kulbrinter og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH, kulbrinter og asbest i ejendommen: Skolestien 6, 7173 Vonge Matr. nr. 38b, Vonge By, Ø. Nykirke Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Matrikel 89i, Assens Markjorder Rekvirent: Assens Kommune Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1411 Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads 1, 5800 Nyborg Tlf. 4076

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

!"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*

!#$ %$& ''(%) '$ *+'$ #, '-.* !"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*!""###$% /0!"#$ %$& ' ' 1' " ' 2%3' 4 *' $ 0 " $' 5" $" )" $ 2) $4 2 6 # 2(4! 7' 0&" 8%! 94 ''(%)" '$*+'$ #, '-.* /0!"#$ %$& ' "# $$ :%)(%)" '$%% ) ; ) %#!& $ ) ('$% " :%%!!

Læs mere

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER Kirkegade 14, Gudme Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 14. december 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1140 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Undersøgelserne skal bruges til at beslutte, om der skal udføres afværge i form af ventilation under bevægelsesrummet i kælderen.

Undersøgelserne skal bruges til at beslutte, om der skal udføres afværge i form af ventilation under bevægelsesrummet i kælderen. Sag nr.: 114044/LJ Dato: 26. juni 2014 NOTAT Afrapportering af grundvandsundersøgelser udført i juni 2014 samt risikovurdering i forhold til indeklima opfyldelse af vilkår 4 til sikring af indeklima i

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Gunnar Clausens Vej Cvr.nr. 32562361 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Notat INDHOLD. ultater Analyseresu BILAG. 2 Jordprøvetagning Analyserapport. 29. juni 2015

Notat INDHOLD. ultater Analyseresu BILAG. 2 Jordprøvetagning Analyserapport. 29. juni 2015 Notat Vejle Kommune VEJLE LYSTBÅDEHAVN Jordprøvetagning. Prissætning af udgifter til bortskaffelse af forurenet jord 29. juni 2015 Udarbejdet af blo Kontrolleret af sot Godkendt af ncd INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Jordhåndteringsplan Horsens, den 10. marts 2015 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3 Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning Stamspor til Østhavnen, Sporrenovering Miljøundersøgelser af sidespor ved stationering km 13,5 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Notat + Nygade 48, 6900 Skjern Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 www.kogsgaard.dk CVR 30600355 Dato: 13-04-2016

Læs mere

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater KØBENHAVNS KOMMUNE, SOCIALFORVALTNINGEN SCREENING FOR JORDFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATANOTAT

Læs mere

Tilladelsens gyldighed Tilladelsen er gældende fra den dag, hvor afgørelsen er modtaget, men den må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Tilladelsens gyldighed Tilladelsen er gældende fra den dag, hvor afgørelsen er modtaget, men den må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ejlskov A/S Att.: Markus Plass Jensen Jens Olsens Vej 3 8200 Århus N Dispensation til oprensning af beskyttet regnvandsbassin Fredericia Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3,

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen:, 9550 Mariager Matr. Nr., 19b, Mariager Markjorder Besigtigelse af ejendommen er foretaget den 24. august 2018 for Mariagerfjord Kommune, ejendomsafdelingen.

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klorerede paraffiner tungmetaller og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klorerede paraffiner tungmetaller og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klorerede paraffiner tungmetaller og asbest i ejendommen: Markedsgade 22 og 24, 8900 C Matr. nr. 1030, Bygrunde Besigtigelse af ejendommen er foretaget onsdag den 28. september

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MUSICONSEKRETARIATET HAL 1 OMRÅDET STATUSNOTAT - TERRÆNNÆRE JORDPRØVER TILLÆG TIL RAPPORT FRA 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport, rev. 2 Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. 11. april 2016 Sag: 16-015-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 19. marts 2019 Bilag 3 - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til oprensning af regnvandsbassin Københavns Kommune meddeler

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/12 2007. Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Bilag 1 Udtagning af prøver Prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

NOTAT- SEDIMENTPRØVER FRA ENGSØEN

NOTAT- SEDIMENTPRØVER FRA ENGSØEN NOTAT- SEDIMENTPRØVER FRA ENGSØEN Projekt Kunde Sammenstilling af analyser af sedimentprøver fra 1986 til 2012 fra Engsøen i Grindsted Billund Kommune Dato 08-11-2012 Til Annette Læbo Matthiesen Fra Mette

Læs mere

Tilsynsnotat Præstøvej 143B, 4640 Faxe

Tilsynsnotat Præstøvej 143B, 4640 Faxe DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25 94 06 66 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Tilsynsnotat Præstøvej 143B, 4640 Faxe Udarbejdet for: AK Entreprenør Service DJ Miljø & Geoteknik P/S

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan 3. marts 2017 Titel: Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i

Læs mere