Indhold. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 5"

Transkript

1

2 2 Indhold Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 5 Regnskab Årsregnskab 7 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors påtegning 27

3 Selskabsoplysninger I Ledelsesberetning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger ISS World Services A/S Buddingevej 197 DK-2860 Søborg Telefon: Fax: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1966 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Lord Allen of Kensington Kt CBE, formand Thomas Berglund, næstformand Jennie Chua Morten Hummelmose Henrik Poulsen Jo Taylor Andrew E. Wolff Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Pernille Benborg Joseph Nazareth Palle Fransen Queck Direktion Jeff Gravenhorst, Chief Executive Officer Heine Dalsgaard, Chief Financial Officer Henrik Andersen, Chief Operating Officer EMEA John Peri, Chief Operating Officer Americas & APAC Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

4 Hoved- og nøgletal I Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. (medmindre andet er anført) Resultatopgørelse Omsætning Driftsresultat før øvrige poster Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (52) (79) (17) (0) (1) Årets resultat Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle og materielle aktiver, netto (32) (47) (25) (21) (21) Balance Aktiver i alt Tilgang af immaterielle og materielle aktiver, brutto Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i note 1, Anvendt regnskabspraksis.

5 Beretning I Ledelsesberetning 5 Beretning Virksomhedens hovedaktiviteter ISS World Services A/S er et holdingselskab, hvis hovedaktivitet er at eje og drive servicevirksomhed igennem den danske dattervirksomhed ISS Global A/S og dennes operationelle dattervirksomheder samt at levere en række drifts- og ledelsesmæssige ydelser i relation til disse selskaber. Endvidere er det en del af ISS World Services A/S aktivitet at levere administrative ydelser til tilknyttede ISS virksomheder med adresse på Buddingevej 197, Søborg, herunder ISS A/S og ISS Global A/S. Ansvaret for de nævnte selskabers beslutninger vedrørende den overordnede strategi, finansiering og andre politikker er fortsat hos bestyrelsen og direktionen i de nævnte selskaber. ISS World Services A/S er dattervirksomhed af ISS A/S, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Der udarbejdes derfor ikke koncernregnskab for ISS World Services A/S koncernen. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat efter skat faldt fra DKK mio. til DKK 466 mio. primært som resultat af modtaget udbytte i 2013 fra dattervirksomheden ISS Global A/S på DKK mio. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK (32) mio. (2013: DKK mio.). Ændringen relaterede sig primært til modtaget udbytte i 2013 fra dattervirksomheden ISS Global A/S på DKK mio. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK (476) mio. i 2014 (2013: DKK (1.676) mio.). Årets pengestrømme relaterede sig hovedsageligt til udbetalt udbytte på DKK mio. kr. hvilket blev delvist modsvaret af forøgelse af gæld til tilknyttede virksomheder på DKK 814 mio. kr. Ændringen på DKK mio. i forhold til 2013 relaterede sig primært til en forskel i udbetalt udbytte på DKK mio. til modervirksomheden ISS A/S, delvist modsvaret af en forskel i tilbagebetaling af et lån fra dattervirksomheden ISS Global A/S samt optagelse af et nyt lån hos ISS Global A/S på DKK mio. Egenkapital i alt reduceredes fra DKK mio. til DKK mio. forårsaget af udloddet udbytte på DKK mio. delvist modsvaret af årets resultat. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens forventning, at selskabets aktiviteter vil fortsætte uændret i det kommende regnskabsår. ISS World Services A/S forventer i 2015 at opnå et driftsresultat på niveau med det i 2014 realiserede. Videnressourcer Som et holdingselskab, hvis hovedaktivitet er at levere en række drifts- og ledelsesmæssige ydelser til tilknyttede virksomheder, er udvikling og vedligeholdelse af videnressourcer vigtig. ISS World Services A/S funktion i ISS koncernen kan generelt opdeles i følgende ansvarsområder: Strategi- og forretningsudvikling Operationel support og opfølgning, inklusive udvikling og implementering af regionale strategier samt tæt opfølgning på resultater Controlling og support-funktion i øvrigt Der er oprettet excellence-centre og videnfora ledet af ISS World Services A/S, der bidrager til yderligere at øge effektiviteten og ensartetheden i levering af vores serviceydelser. Excellence-centrenes formål er at forsyne de enkelte dattervirksomheder i ISS koncernen med viden og støtte i at levere optimale serviceydelser ved for eksempel at bruge de mest effektive redskaber og metoder, den bedste uddannelse, forbedret logistik samt en effektiv forsyningskæde. Videnfora-aktiviteterne består i at fremme videndeling og best practice mellem de enkelte lande og servicelinjer indenfor ISS koncernen. For yderligere at styrke og udvikle ISS position som det førende facility services-selskab i verden har ISS fortsat med at investere i og videreudvikle den globale Corporate Clients-organisation, der blev etableret i 2007, og som er ledet af ISS World Services A/S. For fortsat at kunne udvikle og vedligeholde ISS World Services A/S videnressourcer er det

6 Beretning I Ledelsesberetning 6 væsentligt for selskabet og dermed ISS koncernens fortsatte udvikling, drift og vækst fortsat at kunne tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere. ISS investerer ressourcer i udvikling af såvel medarbejdere som ledere tiltag, der spænder fra undervisning i basale færdigheder over uddannelsesprogrammer for mellemledere og topledere til globale talent-programmer. Filosofien er at tilbyde en skræddersyet uddannelse på alle funktionsniveauer og derigennem skærpe medarbejdernes kompetencer og karrieremuligheder. ISS yder en særlig indsats for at uddanne det første ledelsesniveau dvs. teamledere, inspektører og kontraktansvarlige, som har den umiddelbare kontakt til medarbejdere og kunder. Størstedelen af undervisningen foregår på ISS nationale og lokale uddannelsessteder. Mål og politikker for mangfoldighed, herunder kvinder i ledelse Som en af de største private arbejdsgivere i verden med selskaber i 48 lande (på koncernniveau) er vi forpligtede til at fremme, dyrke og bevare en mangfoldig og inkluderende virksomhedskultur. Med mere end medarbejdere i ISS-koncernen favner og fremmer vi mangfoldighed i sin bredeste forstand, herunder i forhold til alder, køn, etnisk baggrund, nationalitet, kultur, sprog, religion, fysiske evner, uddannelse og kompetencer. Vi anser vores mangfoldige arbejdsstyrke som nøglen til konkurrencedygtighed og vores medarbejdere for at være vores mest værdifulde aktiv. Mangfoldighed gør ISS kreativ, produktiv og et attraktivt sted at arbejde. Ved udvælgelse til en ledende stilling hos ISS søger vi at vælge den bedste person til jobbet baseret på kvalifikationer, erfaring og kompetencer, men vi overvejer også andre faktorer, herunder mangfoldighed. For at fremme og øge antallet af kvinder i ledende stillinger hos ISS, vedtog vi i marts 2013 en politik herom, der definerer en række tiltag. Disse omfatter bl.a. at sikre, at kvindelige kandidater identificeres, når der er ledige stillinger, planlægning med henblik på at identificere kvindelige efterfølgere, sikre et passende antal kvindelige deltagere i ISS interne ledelsesprogrammer såvel som at drøfte kvinder i ledelse som minimum årligt på koncerndirektions- og Group Management Board-niveau. Endvidere vedtog bestyrelsen i marts 2013 en målsætning om at øge antallet af generalforsamlings-valgte kvinder i bestyrelsen fra på nuværende tidspunkt én til mindst to senest på tidspunktet for den årlige generalforsamling i Bestyrelsen søger at identificere kvindelige kandidater ved nominering af nye bestyrelsesmedlemmer, men vil dog altid indstille den bedst kvalificerede person uanset køn. Samfundsansvar I henhold til Årsregnskabslovens 99a skal ledelsesberetningen for ISS World Services A/S indeholde en redegørelse for samfundsansvar. ISS World Services A/S ultimative danske modervirksomhed ISS A/S har udarbejdet en redegørelse for samfundsansvar, hvortil der henvises. Undtagelsesbestemmelsen i 99a stk. 6 anvendes således. Redegørelsen er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Særlige risici Da selskabets hovedaktivitet er at fungere som holdingselskab for ISS Global A/S samt at levere en række drifts- og ledelsesmæssige ydelser i relation til de af ISS Global A/S ejede dattervirksomheder, er selskabet ikke underlagt særlige driftsmæssige risici, bortset fra sædvanlige driftsmæssige risici knyttet til de af ISS Global A/S ejede datter-virksomheder. Der henvises i øvrigt til note 15, Finansiel risikostyring. Efterfølgende begivenheder Der er den 19. januar 2015 foretaget en kapitalnedsættelse fra nominelt DKK mio. til DKK 180 mio. Kapitalnedsættelsen er henlagt til frie reserver. Bortset fra de begivenheder, som er beskrevet i denne årsrapport, har ISS World Services A/S ikke kendskab til begivenheder efter 31. december 2014, som forventes at kunne have en væsentlig indvirkning på ISS World Services A/S finansielle stilling. I 2014, steg antallet af kvinder på ledelsesniveau i ISS globale hovedkontor svagt i forhold til sidste år. Fokus på mangfoldighed vil fortsætte i 2015.

7 7 Årsregnskab ISS World Services A/S

8 Årsregnskab 8 Resultatopgørelse 1. januar december DKK mio. Note Omsætning Personaleomkostninger 3, 4 (354) (281) Andre driftsomkostninger 5 (142) (132) Afskrivninger og amortiseringer 9 (29) (26) Driftsresultat før øvrige poster Andre indtægter og omkostninger, netto 6 (47) (43) Driftsresultat Indtægt fra dattervirksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 7 (52) (79) Resultat før skat Skat af årets resultat 8 (152) (161) Årets resultat Fordeles således: Aktionæren i ISS World Services A/S Årets resultat Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december DKK mio. Note Årets resultat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionæren i ISS World Services A/S Totalindkomst i alt

9 Årsregnskab 9 Pengestrømsopgørelse 1. januar december DKK mio. Note Driftsresultat før øvrige poster Aktiebaseret vederlæggelse 28 - Afskrivninger og amortiseringer Ændringer i driftskapital (59) 85 Andre indtægter og omkostninger, netto, betalt (57) (45) Betalt selskabsskat og sambeskatningsbidrag, netto (137) (194) Pengestrømme fra driftsaktivitet Modtaget udbytte Køb af immaterielle og materielle aktiver, netto (32) (47) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (32) Renteomkostninger betalt til tilknyttede virksomheder (52) (41) Renteindtægter modtaget, eksternt, netto 12 (0) Betalinger (til)/fra tilknyttede virksomheder, netto Udbetalt udbytte (1.250) (5.591) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (476) (1.676) Pengestrømme i alt 1 11 Likvide beholdninger pr. 1. januar 17 6 Pengestrømme i alt 1 11 Likvide beholdninger pr. 31. december 18 17

10 Årsregnskab 10 Balance Pr. 31. december DKK mio. Note Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandel i dattervirksomhed Andre finansielle aktiver 7 7 Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender og forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt DKK mio. Note Passiver Egenkapital i alt Udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Leverandørgæld Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

11 Årsregnskab 11 Egenkapitalopgørelse 1. januar december 2014 DKK mio. Aktiekapital Overført resultat Egne aktier Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar (279) Årets totalindkomst Årets resultat Totalindkomst i alt Transaktioner med ejeren Udbetalt udbytte - (1.250) - (1.250) Transaktioner med ejeren i alt - (1.250) - (1.250) Egenkapitalbevægelser i alt - (784) - (784) Egenkapital pr. 31. december (279) DKK mio. Aktiekapital Overført resultat Egne aktier Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar (279) Årets totalindkomst Årets resultat Totalindkomst i alt Transaktioner med ejeren Udbetalt udbytte - (5.591) - (5.591) Transaktioner med ejeren i alt - (5.591) - (5.591) Egenkapitalbevægelser i alt - (4.012) - (4.012) Egenkapital pr. 31. december (279) Udbytte Der er i løbet af 2014 vedtaget og udbetalt udbytte på i alt DKK mio. (2013: DKK mio.). Der er ikke foreslået eller udloddet yderligere udbytte før offentliggørelsen af årsrapporten.

12 Årsregnskab 12 Noter til årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Note 1 Anvendt regnskabspraksis 13 Note 2 Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger 15 Resultatopgørelse Note 3 Personaleomkostninger 16 Note 4 Aktiebaseret vederlæggelse 17 Note 5 Honorar til revisorer 19 Note 6 Andre indtægter og omkostninger, netto 19 Note 7 Finansielle indtægter og finansielle omkostninger 19 Note 8 Skat af årets resultat 20 Balance Note 9 Immaterielle og materielle aktiver 20 Note 10 Kapitalandel i dattervirksomhed 21 Note 11 Aktiekapital 21 Note 12 Udskudt skat 22 Øvrige lovkrævede oplysninger Note 13 Eventualforpligtelser 22 Note 14 Operationel leasing 22 Note 15 Finansiel risikostyring 23 Note 16 Nærtstående parter 24 Note 17 Efterfølgende begivenheder 25 Note 18 Nye standarder og fortolkningsbidrag, som ikke er implementeret 25

13 Årsregnskab 13 NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ISS World Services A/S er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark. ISS World Services A/S er en helejet dattervirksomhed af ISS A/S, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Der udarbejdes derfor ikke koncernregnskab for ISS World Services A/S koncernen i henhold til bestemmelserne i IFRS 10. Koncernregnskabet for ISS A/S, der er tilgængeligt for offentligheden, kan rekvireres hos ISS A/S, Buddingevej 197, 2860 Søborg, Danmark. Årsregnskabet for ISS World Services A/S aflægges i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og danske oplysningskrav for regnskabsklasse stor C. Årsregnskabet er tillige udarbejdet i overensstemmeles med IFRS udstedt af IASB. Bestyrelse og direktion har den 12. marts 2015 behandlet og godkendt årsrapporten for ISS World Services A/S for Årsrapporten forelægges for ISS World Services A/S' aktionær til godkendelse på den efterfølgende ordinære generalforsamling den 15. april Grundlag for udarbejdelsen Årsrapporten præsenteres i danske kroner (DKK) (afrundet til nærmeste DKK mio.), som er ISS World Services A/S' funktionelle valuta. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske kostprisprincip. Regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene, som er præsenteret i årsregnskabet, med undtagelse af de ændringer, som er beskrevet nedenfor i "Ændring af anvendt regnskabspraksis". Dagsværdi Dagsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser approximerer den regnskabsmæssige værdi. Ændring af anvendt regnskabspraksis ISS World Services A/S har med virkning fra 1. januar 2014 implementeret: Amendments to IAS 19 (2011) "Employee benefits"; Amendments to IAS 32 "Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities"; Amendments to IAS 39 "Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting"; og IFRIC 21 Levies. Implementeringen af ovenstående standarder og fortolkningsbidrag har ikke ændret indregning og måling i årsregnskabet for 2014 og dermed heller ikke resultatet. Derudover er præsentationen af egenkapitalopgørelsen i 2014 ændret, således at overkurs ved emission inkluderes i overført resultat, da det er en del af selskabets frie reserver. Sammenligningstal for 2013 er tilpassset. Den ændrede præsentation har ikke påvirket indregning og måling for 2014 og Pr. 1. januar 2014 udgjorde overkurs ved emission DKK mio. (1. januar 2013: DKK mio.) Going concern Direktion og bestyrelse har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vurderet, hvorvidt det er velbegrundet, at going concernforudsætningen lægges til grund. Direktion og bestyrelse har konkluderet, at der ikke på regnskabsaflæggelsestidspunktet er forhold eller begivenheder, der giver anledning til tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften til næste statusdag. Konklusionen er foretaget på baggrund af kendskab til selskabet, de skønnede fremtidsudsigter og de identificerede usikkerheder og risici, der knytter sig hertil samt efter gennemgang af budgetter, herunder forventningerne til likviditetsudviklingen og udviklingen i kapitalgrundlaget mv., tilstedeværende kreditfaciliteter med tilhørende kontraktlige og forventede forfaldsperioder samt betingelser i øvrigt. Det anses således for rimeligt, sagligt og velbegrundet at lægge going concern-forudsætningen til grund for regnskabsaflæggelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under Finansielle indtægter eller Finansielle omkostninger. Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle valuta omregnes med gennemsnitlige valutakurser, medmindre disse afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i det seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under Finansielle indtægter eller Finansielle omkostninger. Resultatopgørelse Præsentation Indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen præsenteres i overensstemmelse med den artsopdelte metode. Omsætning omfatter royalty og managementhonorar faktureret til tilknyttede virksomheder eksklusive moms. Operationel leasing Omkostninger vedrørende operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingaftalens løbetid. Forpligtelsen for den resterende del af løbetiden oplyses i note 14, Operationel leasing. Indtægt fra dattervirksomhed omfatter udbytter. Udbytter indtægtføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Såfremt der udloddes mere end dattervirksomhedens totalindkomst for året, foretages nedskrivningstest. Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og ændring i udskudt skat og indregnes i årets resultat, totalindkomst eller i egenkapitalen.

14 Årsregnskab 14 NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) ISS World Services A/S er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af alle danske koncernvirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser indregnes under Finansielle indtægter eller Finansielle omkostninger. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser ISS World Services A/S pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Betalte og modtagne renter er præsenteret under pengestrømme fra finansieringsaktivitet, da dette mest hensigtsmæssigt afspejler forskellen mellem drifts- og finansieringsaktiviteter. Balance Software samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede amortiseringer samt af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte forbundet med anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen tillægges nutidsværdien af skønnede omkostninger til nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt reetablering af det sted, hvor aktivet blev anvendt. Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et materielt aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for ISS World Services A/S. Den regnskabsmæssige værdi af de udskiftede bestanddele overføres fra balancen til resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen efterhånden som de afholdes. I kostprisen for software udviklet til intern brug indregnes eksterne omkostninger til konsulenter og software samt interne direkte og indirekte omkostninger, som relaterer sig til udviklingen. Øvrige udviklingsomkostninger, hvor det ikke kan sandsynliggøres, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde ISS World Services A/S, indregnes i resultatopgørelsen efterhånden som omkostningerne afholdes. Amortisering og afskrivning er baseret på kostprisen for aktivet med fradrag af scrapværdien. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Den forventede brugstid og scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Hvis scrapværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi ophører afskrivning af aktivet. Software samt driftsmateriel og inventar afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid. Den skønnede brugstid for indeværende og tidligere år er som følger: Software Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Forventet brugstid 3-5 år (lejemålets løbetid) 10 år 3-5 år Amortiserings- og afskrivningsmetoder, brugstid og scrapværdi revurderes årligt. Ved en ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes effekten af ændring i afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. Gevinst og tab ved salg eller skrotning af software samt andre immaterielle og materielle aktiver måles som forskellen mellem salgspris fratrukket direkte relaterede afståelsesomkostninger og regnskabsmæssig værdi og indregnes i resultatopgørelsen under Andre driftsomkostninger i salgsåret. Kapitalandel i dattervirksomhed måles til kostpris, som omfatter købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. Hvis der er indikation på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest. Såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder indregnes ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger. Nedskrivninger foretaget i løbet af året samt realiserede tab indregnes under Andre driftsomkostninger. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes en udskudt skatteforpligtelse vedrørende forventet genbeskatning af tidligere udnyttede skattemæssige underskud i udenlandske koncernvirksomheder. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under Andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes anvendt enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

15 Årsregnskab 15 NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, at der er en rimelig sandsynlighed for, at de vil kunne realiseres inden for en overskuelig fremtid. Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser modregnes, hvis ISS World Services A/S har en juridisk ret til at modregne aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver eller har til hensigt enten at indfri aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver på nettobasis eller at realisere aktiverne og forpligtelserne samtidig. Udskudt skat måles på grundlag af skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat ventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Aktiebaseret vederlæggelse Værdien af serviceydelser modtaget som modydelse for tildelte Performance Share Units (PSU'er) måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over optjeningsperioden med en tilsvarende gæld til ISS A/S. Dagsværdien af tildelte PSU er måles ved anvendelse af en generelt anerkendt værdiansættelsesmodel under hensyntagen til de vilkår og betingelser, der knytter sig PSU erne, herunder markedsbaserede optjeningsbetingelser (TSR betingelse). Ved første indregning skønnes over antallet af PSU er, der forventes at erhverves ret til. Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet af PSU er, der forventes retserhvervet på grundlag af ikke-markedsbaserede optjeningsbetingelser. Reserver Overført resultat omfatter ISS World Services A/S frie reserver, herunder overkurs ved emission. Overkurs ved emission omfatter beløb ud over den nominelle aktiekapital, som er indbetalt af aktionæren ved udstedelse af aktier. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som foreslås udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. Egne aktier Provenu ved køb og salg af egne aktier føres direkte på egenkapitalen. Reserve for egne aktier indeholder således anskaffelsessummen for ISS World Service A/S' beholdning af egne aktier reduceret med eventuelle modtagne udbytter. NOTE 2 KRITISKE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Ved udarbejdelsen af årsregnskabet foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger og skøn samt fastlægger forudsætninger om fremtidige forhold, der påvirker præsentation, indregning og måling af ISS World Services A/S' aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger på balancedagen. Skønsmæssig usikkerhed De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer, som ledelsen vurderer pålidelige, men som af natur er forbundet med usikkerhed og uforudsigelighed. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Herudover er ISS World Services A/S eksponeret overfor en række risici og usikkerheder som et resultat af selskabets driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Disse risici og usikkerheder kan føre til, at faktiske resultater afviger fra estimater, både i positiv og negativ retning. De specifikke finansielle risici for selskabet er beskrevet i noterne. Ledelsen vurderer, at følgende er de områder, der involverer skøn og forudsætninger om fremtiden, og som derfor har en forøget risiko for at resultere i en væsentlig regulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser inden for det næste år. Eventualforpligtelser Ledelsen vurderer løbende eventualforpligtelser samt det sandsynlige udfald af verserende og mulige retssager mv. Udfaldet heraf afhænger af fremtidige begivenheder, som af natur er usikre. Ved vurderingen af det sandsynlige udfald af retssager, skatteforhold mv. inddrager ledelsen eksterne juridiske rådgivere samt erfaringer fra gældende retspraksis. Eventualforpligtelser er oplyst i note 13, Eventualforpligtelser. Kapitalandel i dattervirksomhed testes for værdiforringelse, når der er indikationer herpå og vurderingen heraf er baseret på både eksterne og interne faktorer så som dattervirksomhedens resultat, væsentlige fald i markedsværdier mv. Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder måles til amortiseret kostpris. Nedskrivninger indregnes baseret på ledelsens vurdering af de tilknyttede virksomheders betalingsevne på balancedagen. Såfremt betalingsevnen i fremtiden forværres, kan yderligere nedskrivninger blive nødvendige. Vurderinger som led i anvendelse af regnskabspraksis Anvendelsen af andre indtægter og omkostninger, netto omfatter ledelsesmæssige skøn for at sikre afgrænsning til ISS World Services A/S' normale ordinære drift. Ved anvendelsen af Andre indtægter og okostninger, netto er det afgørende, at der er tale om poster, som ikke kan henføres direkte til ISS World Services A/S' ordinære driftsaktiviteter.

16 Årsregnskab 16 NOTE 3 PERSONALEOMKOSTNINGER DKK mio Lønninger og gager Omkostninger til social sikring Øvrige personaleomkostninger 5 5 Personaleomkostninger Gennemsnitligt antal medarbejdere Personaleomkostninger omfatter både aflønning af medarbejdere i Danmark og medarbejdere i udenlandske koncernvirksomheder, der udfører arbejde for ISS World Services A/S. Medarbejdere i udenlandske koncernvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af gennemsnitligt antal medarbejdere. Aflønning af bestyrelsen og Group Management Board Group Management Board (GMB) omfatter koncerndirektionen og Corporate Senior Officers i ISS koncernen. Medlemmerne af GMB har bemyndigelse til og ansvar for planlægning, implementering og kontrol med koncernens aktiviteter og udgør sammen med bestyrelsen koncernens nøglemedarbejdere GMB GMB DKK tusinder Bestyrelse Corporate Senior Officers Bestyrelse Koncerndirektion Koncerndirektion Corporate Senior Officers Gager og andre vederlag Bonus Bonus i forbindelse med børsnotering 1) Aktiebaseret vederlæggelse Aflønning i alt ) Omkostningsført i ISS A/S. Aflønning af bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer, bortset fra repræsentanter fra EQT, GSCP og OTPP, modtog vederlag for deres hverv i ISS World Services A/S og andre koncernvirksomheder i form af et fast årligt honorar. Medlemmer af bestyrelseskommiteer modtog desuden et yderligere fast honorar. Derudover refunderes sædvanlige omkostninger af ISS A/S. Aflønning af GMB Medlemmer af koncerndirektionen og GMB modtog vederlag for deres hverv i ISS World Services A/S og andre koncernvirksomheder. Aflønningen bestod af en kombination af fast løn, personalegoder, der svarer til markedskutyme, og en resultatafhængig bonus på op til 60% af deres årlige grundløn, som i tilfælde af ekstraordinære resultater kan udgøre op til 90% af den årlige grundløn. Tildeling af bonus kræver indfrielse af resultatmål relateret til ISS koncernens væsentligste finansielle målsætninger (KPI er): organisk vækst, driftsmarginal og cash conversion samt indfrielse af ikke-finansielle KPI er: medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og health and safety. To tredjedele af bonussen udbetales i kontanter det følgende år, mens en tredjedel afregnes i restricted share units. Af disse konverteres 50% til aktier efter et år og 50% konverteres til aktier efter to år. Koncerndirektionen og GMB deltager endvidere i to aktiebaserede langsigtede incitamentsordninger; et Long-Term Incentive Programme (LTIP) samt et Transition Share Programme (TSP), som beskrevet i note 4, Aktiebaseret vederlæggelse. Medlemmer af bestyrelsen deltager ikke i incitamentsordninger. Ansættelseskontrakter for koncerndirektionen og GMB vurderes at være i overensstemmelse med almindelige markedsvilkår for sammenlignelige børsnoterede selskaber. Alle ansættelseskontrakter for medlemmerne af koncerndirektionen kan opsiges med et varsel på måneder. Med undtagelse af en kontrakt kan ansættelseskontrakter for medlemmer af GMB opsiges med 12 måneders varsel. Medlemmer af koncerndirektionen og GMB kan opsige deres stilling med 6 måneders varsel. Én ansættelseskontrakt indeholder en fratrædelsesgodtgørelse på ca. to års løn i tilfælde af opsigelse fra ISS side. Ingen andre medlemmer af koncerndirektionen eller GMB er berettiget til at modtage fratrædelsesgodtgørelse. Medlemmer af koncerndirektionen og GMB er omfattet af konkurrenceklausuler.

17 Årsregnskab 17 NOTE 4 AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE I forbindelse med børsnoteringen af ISS A/S i marts 2014 har ISS A/S implementeret to aktiebaserede incitamentsprogrammer; et Transition Share Programme (TSP) (éngangstildeling) og et Long-Term Incentive Programme (LTIP). Begge programmer er egenkapitalafregnede i ISS A/S, og der foretages intern afregning af omkostninger hertil mellem ISS A/S og ISS World Services A/S. Beskrivelse af programmerne Transition share programme (TSP) Efter børsnoteringen af ISS A/S tildeltes medlemmer af koncerndirektionen, GMB og visse andre ledende medarbejdere i koncernen et antal Performance Share Units (PSU er). Ved retserhvervelse giver hver PSU modtageren ret til at modtage én gratis aktie. Retserhvervelse sker over en periode på to år med et maksimum på 50% på henholdsvis etårsdagen og toårsdagen for tildelingen. Fuld eller delvis retserhvervelse af PSU erne er betinget af opnåelse af ikke-individuelle kriterier for de årlige bonusordninger for 2014 og 2015, som vist nedenfor. Mål Vægt Organisk vækst 27,8% EBITA margin 27,8% Cash conversion 27,8% Medarbejdertilfredshed 6,7% Kundetilfredshed 6,7% Health and safety 3,2% Long-Term Incentive Programme (LTIP) Efter børsnoteringen af ISS A/S tildeltes medlemmer af koncerndirektionen, GMB og visse andre ledende medarbejdere i koncernen et antal Performance Share Units (PSU er). Ved retserhvervelse giver hver PSU modtageren ret til at modtage én gratis aktie. Retserhvervelse sker på treårsdagen for tildelingen. Fuld eller delvis retserhvervelse af PSU erne er betinget af opnåelse af mål for indtjening pr. aktie (EPS) og Total Shareholder Return (TSR) i forhold til en gruppe af danske børsnoterede selskaber og en gruppe af sammenlignelige internationale servicevirksomheder. Retserhvervelse 1) EPS kriterie 2) TSR kriterie 2) Ingen retserhvervelse 25% retserhvervelse 100% retserhvervelse EPS stiger mindre end 12% årligt EPS stiger 12% årligt EPS stiger 18% årligt eller mere TSR realiseres under medianen af sammenlignelige selskaber TSR realiseres på medianen af sammenlignelige selskaber TSR realiseres på øvre kvartil eller bedre i forhold til sammenlignelige selskaber 1) Mellem 25% og 100% opgøres retserhvervelsen lineært. 2) EPS-målet vægter 50%, og TSR-målet vægter 50%, ligeligt fordelt mellem målet i forhold til sammenlignelige international servicevirksomheder og målet i forhold til OMX C20 selskaber. Værdien af programmerne og påvirkning på resultatopgørelsen i ISS World Services A/S TSP LTIP Antal tildelte PSU er Antal deltagere Dagsværdi på tildelingstidspunktet af PSU er som forventes retserhvervet DKK 33 mio. DKK 40 mio. Dagsværdi pr. 31. december 2014 af PSU'er som forventes retserhvervet DKK 38 mio. DKK 45 mio. Indregnet i resultatopgørelsen i 2014 DKK 16 mio. DKK 12 mio. Ej indregnet vedrørende PSU'er som forventes retserhvervet DKK 22 mio. DKK 33 mio. Forudsætninger på tildelingstidspunktet TSP LTIP Aktiekurs (DKK) Forventet volatilitet - 23% 1) Forventet løbetid 1-2 år 3 år Risikofri rente - 1,7%-2,8% 1) Baseret på observerbare markedsdata for sammenlignelige selskaber.

18 Årsregnskab 18 NOTE 4 AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE (FORTSAT) Udestående PSU'er TSP (antal PSU'er) Koncerndirektionen GMB I alt Udestående pr. 1. januar Tildelt i året Justeret i året 1) (26.696) (30.458) (57.154) Udestående pr. 31. december LTIP (antal PSU'er) Koncerndirektionen GMB Andre ledende medarbejdere I alt Udestående pr. 1. januar Tildelt i året Justeret i året 1) (50.574) (60.270) (62.717) ( ) Udestående pr. 31. december ) Justeret i året afspejler ændringen i antal PSU'er, som forventes retserhvervet, baseret på forventet opfyldelse af optjeningsbetingelser. Pr. 31. december 2014 var ingen PSU'er retserhvervet.

19 Årsregnskab 19 NOTE 5 HONORAR TIL REVISORER DKK mio EY (tidligere KPMG) Lovpligtig revision 1 1 Skatte- og momsrelateret rådgivning 1 1 Andre ydelser 1 5 I alt 3 7 Lovpligtig revision omfattede revision af selskabets årsregnskab. Skatte- og momsrelateret rådgivning omfattede generel skatte- og momsrådgivning samt assistance. Andre ydelser i 2013 omfattede primært arbejde relateret til gennemgang af budgetter m.v. og var indeholdt i Andre indtægter og omkostninger, netto. NOTE 6 ANDRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER, NETTO DKK mio Omstruktureringsprojekter (17) (29) Andet (30) (14) Andre indtægter og omkostninger, netto (47) (43) Andre indtægter og omkostninger, netto omfatter både tilbagevendende og ikke-tilbagevendende indtægter og omkostninger, der ikke er en del af ISS World Services A/S' normale ordinære drift, eksempelvis omkostninger til afskedigelse af medarbejdere. Omstruktureringsprojekter i 2014 relaterede sig til omkostninger i forbindelse med implementeringen af vores strategiske initiativ GREAT, herunder gennemgang af kundesegmentering og organisationsstrukturer. Omstruktureringsprojekter i 2013 relaterede sig primært til omkostninger i forbindelse med ISS koncernens skifte af hovedsæde. NOTE 7 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER DKK mio Valutakursgevinster 12 - Finansielle indtægter 12 - Renteudgift til tilknyttede virksomheder 1) (52) (41) Valutakurstab - (38) Finansielle omkostninger (52) (79) 1) Den effektive rente udgjorde 3,9% (2013: 4,3%).

20 Årsregnskab 20 NOTE 8 SKAT AF ÅRETS RESULTAT DKK mio Aktuel skat af resultat før skat (164) (170) Udskudt skat af resultat før skat 7 (4) Skat af resultat før skat (157) (174) Reguleringer vedrørende tidligere år, netto 5 13 Skat af årets resultat (152) (161) Beregning af effektiv skatteprocent Selskabsskatteprocent i Danmark 24,5 % 25,0 % Reguleringer vedrørende tidligere år, netto (0,8)% (0,7)% Kildeskat 0,7 % 0,5 % Indtægt fra dattervirksomhed - (16,1)% Rentefradragsbegrænsning - 0,4 % Andet 0,2 % 0,2 % Effektiv skatteprocent 24,6 % 9,3 % NOTE 9 IMMATERIELLE OG MATERIELLE AKTIVER Software Driftsmateriel og inventar DKK mio Kostpris pr. 1. januar Tilgang Afgang - - (5) (26) Kostpris pr. 31. december Nedskrivninger, amortiseringer og afskrivninger pr. 1. januar (119) (96) (11) (34) Amortiseringer og afskrivninger (26) (23) (3) (3) Afgang Nedskrivninger, amortiseringer og afskrivninger pr. 31. december (145) (119) (13) (11) Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

21 Årsregnskab 21 NOTE 10 KAPITALANDEL I DATTERVIRKSOMHED DKK mio Kostpris pr. 1. januar Kostpris 31. december Værdireguleringer pr. 1. januar (5.980) (5.980) Værdireguleringer pr. 31. december (5.980) (5.980) Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Indtægt fra dattervirksomhed Modtaget udbytte Indtægt fra dattervirksomhed Dattervirksomhed Ejerandel % Ejerandel % ISS Global A/S, Søborg, Danmark NOTE 11 AKTIEKAPITAL Aktiekapital Nominel værdi (DKK mio.) Antal aktier (i tusinder) Nominel værdi (DKK mio.) Antal aktier (i tusinder) Aktiekapital pr. 1. januar Aktiekapital pr. 31. december Pr. 31. december 2014 var der udstedt aktier med en nominel værdi på DKK 20 pr. aktie, som er fuldt indbetalt (2013: aktier). Ingen aktier har særlige rettigheder, og alle aktier var frit omsættelige pr. 31. december Egne aktier Antal aktier (i tusinder) Nominel værdi (DKK mio.) Købspris (DKK mio.) % af aktiekapital Egne aktier 31. december ,2% Egne aktier 31. december ,2%

22 Årsregnskab 22 NOTE 12 UDSKUDT SKAT DKK mio Udskudte skatteforpligtelser/(skatteaktiver), netto pr. 1. januar Skat af resultat før skat (7) 4 Udskudte skatteforpligtelser/(skatteaktiver), netto pr. 31. december Specifikation af udskudt skat DKK mio Software samt driftsmateriel og inventar 10 6 Underskud i udenlandske koncernvirksomheder omfattet af tidligere sambeskatning Andre forpligtelser (14) (3) Udskudte skatteforpligtelser/(skatteaktiver) NOTE 13 EVENTUALFORPLIGTELSER Seniorlåneaftale (Senior Facility Agreement) I forbindelse med den gennemførte børsnotering af ISS A/S i 2014 er koncernens senior gældsfaciliteter blevet indfriet og erstattet af en ny senior gældsfacilitet. Som en konsekvens heraf er sikkerhedsstillelser og garantier for koncernens tidligere senior gældsfacilitet blevet ophævet og erstattet af garantier fra ISS A/S, ISS World Services A/S, ISS Global A/S (ISS World Services A/S' helejede dattervirksomhed) og visse af ISS Global A/S' væsentlige dattervirksomheder i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien og USA. Selskabs- og kildeskatter ISS World Services A/S er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder og hæfter således ubegrænset og solidarisk med de øvrige koncernvirksomheder i sambeskatningen for danske selskabs- og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabs- og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgjorde DKK 0 mio. pr. 31. december Eventuelle efterfølgende korrektioner af kildeskatter vil kunne medføre, at ISS World Services A/S' hæftelse udgør et større beløb end DKK 0 mio. Moms ISS World Services A/S og visse danske koncernvirksomheder er fællesregistreret for moms og hæfter solidarisk for betalingen heraf. NOTE 14 OPERATIONEL LEASING Operationel leasing består af leje af bygninger og leasing af biler under operationelle leasingaftaler. Uopsigelige operationelle leasingydelser forfalder som følger: DKK mio. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Efter 5 år Leasingydelse i alt Pr. 31. december Pr. 31. december I 2014 er der indregnet en omkostning på DKK 15 mio. (2013: DKK 17 mio.) i resultatopgørelsen vedrørende operationelle leasingaftaler. Leasing af biler indgås primært under en international rammeaftale vedrørende leasing af bilpark, som er gældende indtil De fleste af de underliggende aftaler løber i 3-5 år med mulighed for forlængelse.

23 Årsregnskab 23 NOTE 14 OPERATIONEL LEASING (FORTSAT) Pr. 30. november 2012 blev der indgået en ny lejekontrakt med ikrafttrædelsestidspunkt 1. juli 2013 vedrørende leje af nyt hovedsæde i Søborg. Lejemålet er uopsigeligt fra ISS World Services A/S' side i 15 år, dog med en særlig ret til at opsige lejemålet med 12 måneders forudgående varsel til fraflytning tidligst 10 år efter ikrafttrædelsestidspunktet mod betaling af en opsigelsessum. De ovenfor oplyste uopsigelige operationelle leasingydelser er under forudsætning af, at ingen aftaler opsiges før udløb. NOTE 15 FINANSIEL RISIKOSTYRING ISS World Services A/S er som følge af sine drifts- og finansieringsaktiviteter eksponeret over for en visse finansielle risici, primært valutarisici. Den finansielle risikostyring for ISS koncernen varetages centralt af Group Treasury baseret på en treasury-politik, der er godkendt af bestyrelsen. Styring af finansielle risici sker ud fra en koncernbetragtning, og afdækning af ISS World Services A/S' risici er således omfattet af afdækningen af risici på koncernniveau. De risici, der er knyttet specifikt til ISS World Services A/S er beskrevet nedenfor. Der er ikke identificeret nye finansielle risici i 2014 i forhold til 2013, og styringen af finansielle risici samt tilgangen til kapitalforvaltning er uændret. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for, at ændringer i valutakurser påvirker ISS World Services A/S' resultat. ISS World Services A/S er eksponeret for valutakursudsving, som følge af at selskabet foretager transaktioner (operationel risiko) og har tilgodehavender og gæld i andre valutaer end danske kroner (finansiel risiko), som er ISS World Services A/S' funktionelle valuta. ISS World Services A/S er primært eksponeret overfor EUR, men også overfor GBP og AUD. Operationel risiko Den væsentligste valutakursrisiko relaterer sig til omsætningen, der for hovedpartens vedkommende genereres i fremmed valuta, mens omkostninger, primært lønninger, afholdes i danske kroner. Omsætningen består af royalty og managementhonorarer, som faktureres til tilknyttede virksomheder i disses funktionelle valuta. Finansiel risiko ISS World Services A/S er endvidere eksponeret overfor valutakursrisiko relateret til omregningen af mellemværender med tilknyttede virksomheder, idet mellemværender indgås i fremmed valuta. Følsomhedsanalyse Det skønnes, at en ændring i de væsentligste valutaer ville have haft følgende effekt på årets resultat. Skønnet er baseret på ændringer i valutakurser, som ISS World Services A/S har vurderet rimelig sandsynlige på balancedagen. Analysen forudsætter, at alle andre variable, herunder især renter, er konstante. Analysen er udarbejdet på samme grundlag for DKK mio. Ændring i valutakurs Årets resultat Ændring i valutakurs Årets resultat EUR 1% 4 1% (16) GBP 10% 17 10% 15 AUD 10% 8 10% 13 CHF 10% 7 5% 3 USD 10% 6 10% 5 NOK 10% 6 5% 4 SEK 10% 6 5% 3 Andre 10% 32 10% 25 I alt Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at ISS World Services A/S ikke kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser relateret til finansielle forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Da ISS World Services A/S er et holdingselskab, hvis aktivitet hovedsagelig består i at eje og drive servicevirksomhed gennem dattervirksomheden ISS Global A/S og dennes operationelle dattervirksomheder samt at levere en række drifts- og ledelsesmæssige ydelser i relation hertil, anses denne risiko for at være begrænset. Kapitalforvaltning Kapitalstyring i ISS koncernen foretages for koncernen som helhed, og der er således ikke opsat operationelle mål eller politikker isoleret for ISS World Services A/S.

24 Årsregnskab 24 NOTE 16 NÆRTSTÅENDE PARTER Modervirksomhed og ultimativt kontrollerende selskab ISS World Services A/S eneaktionær, ISS A/S, har bestemmende indflydelse i ISS World Services A/S og er det ultimativt kontrollerende selskab. Efter ISS A/S børsnotering i marts 2014, og efterfølgende salg af aktier 9. september og 3. december 2014, ejer FS Invest II S.à r.l (FS Invest II) 19% af ISS A/S. Før salg af aktier den 3. december havde FS Invest II bestemmende indflydelse i ISS A/S koncernen. FS Invest II er 100% ejet af FS Invest S.à r.l (FS Invest), som er ejet af fonde rådgivet af EQT Partners (EQT) og fonde rådgivet af Goldman Sachs Group (GSCP). Pr. 31. december 2014 ejede EQT og GSCP henholdsvis 10% og 9% af ISS. Der har ikke været væsentlige transaktioner med ISS A/S eller FS Invest i løbet af 2013 og Nøglemedarbejdere Medlemmer af bestyrelsen og Group Management Board (GMB) 1) har bemyndigelse til og ansvar for planlægning, implementering og kontrol af koncernens aktiviteter og udgør derfor koncernens nøglemedarbejdere. Medlemmer af GMB deltog i et Management Participation Programme (MPP), hvor igennem de havde investeret i et antal aktier og warrants i FS Invest. Endvidere deltog visse medlemmer af bestyrelsen i et Directors Participation Programme (DPP), hvor igennem de havde investeret i aktier i FS Invest. Som følge af børsnoteringen af ISS A/S i marts 2014 blev MPP og DPP indløst i aktier i ISS A/S. På indløsningstidspunktet havde programmerne en samlet værdi på DKK 323 millioner. Udover vederlag og incitamentsprogrammer, som beskrevet i note 3, Personaleomkostninger, og note 4, Aktiebaseret vederlæggelse, samt MPP og DPP, som beskrevet ovenfor, har der ikke været væsentlige transaktioner med medlemmer af bestyrelsen eller GMB i løbet af året. 1) GMB omfatter koncerndirektionen og Corporate Senior Officers i ISS koncernen. Eksterne bestyrelsesposter og ledelseshverv for medlemmer af bestyrelsen pr. 31. december 2014: Lord Allen of Formand for bestyrelsen i Global Radio Group (og medlem af bestyrelsen af syv af dets dattervirksomheder), Kensington Boparan Holdings Ltd og 2 Sisters Food Group Ltd og medlem af bestyrelsen i Grandmet Management Ltd, Kt CBE (Formand) Grandmet Development Ltd samt partner i Xseqour Partners. Endvidere er Lord Allen formand for det britiske arbejderpartis management board og Join In Trust Ltd, og han fungerer ligeledes som seniorrådgiver for Goldman Sachs Capital Partners og som rådgiver for Boparan Holdings Ltd og Powerscourt. Thomas Berglund (Næstformand) Jennie Chua Morten Hummelmose Henrik Poulsen Jo Taylor Andrew E. Wolff Administrerende direktør i Capio Holding AB (inkl. ledende positioner i bestyrelsen og/eller direktionen i 12 af dets dattervirksomheder). Endvidere er Thomas Berglund medlem af direktionen i TA Consulting GmbH. Formand for Alexandra Health System Pte Ltd (og tre af dets datterselskaber), GLH Management Group Pte Ltd, Geriatric Education and Research Institute Limited og næstformand for Temasek Foundation CLG Ltd samt medlem af bestyrelsen i Far East Orchard Ltd, GuocoLand Ltd og GuocoLeisure Ltd, MOH Holdings Pte Ltd (og udvalgsmedlem af MOH Holdings Healthcare Infrastructure og Planning Committee), Pas De Deux Holdings Pte Ltd, Beeworks Inc., The Singapore Chinese Girls School, CapitaLand Hope Foundation og The RICE Company Ltd. Endvidere er Jennie Chua medlem af Singapore Pro-Enterprise Panel, lægdommer for premiereministerens kontor (Singapore) og hun er Singapore s ikke-bosiddende ambassadør for Mexico. Partner i EQT Partners, og i sin egenskab af administrerende direktør for EQT Partners A/S head of EQT Partners A/S' kontor i København samt medlem af bestyrelsen i EQT Partners A/S, R. Færch Plast A/S, Færch Plast Group A/S og Zebra A/S. Administrerende direktør i DONG Energy A/S og næstformand i Danfoss A/S. Endvidere fungerer Henrik Poulsen som uafhængig brancherådgiver for EQT og er medlem af bestyrelsen i Danmark-Amerika Fondet og det Rådgivende Repræsentantskab i Danske Bank A/S. Managing director, EMEA for Ontario Teachers Pension Plan Board og leder af kontoret i London og bestrider erhvervene som director og President i dets dattervirksomheder. Endvidere er Jo Taylor formand for bestyrelsen i Teodin Holdco AS (og en af dets dattervirksomheder) og medlem af bestyrelsen i Helly Hansen Group AS, Frontier Holdco Ltd (og tre af dets dattervirksomheder), Premier Lotteries UK Ltd (og to af dets dattervirksomheder), Camelot Business Solutions Ltd (og to af dets dattervirksomheder), Busy Bees Benefits Holdings Ltd (og fem af dets dattervirksomheder) og Jaeger Eins Holdings Ltd. Leder af Goldman Sachs Merchant Banking Division i Europa, Mellemøsten og Afrika samt meddirektør i Merchant Banking Division i APAC. Endvidere er Andrew E. Wolff medlem af bestyrelsen i Hastings Insurance Group (Investment) Plc og Taikang Life Insurance Co. Ltd.

25 Årsregnskab 25 NOTE 16 NÆRTSTÅENDE PARTER (FORTSAT) Eksterne bestyrelsesposter og ledelseshverv for medlemmer af bestyrelsen pr. 31. december 2014 (fortsat): Pernille Benborg Ingen Joseph Nazareth Palle Fransen Queck Ingen Ingen Eksterne bestyrelsesposter og ledelseshverv for medlemmer af koncerndirektionen pr. 31. december 2014: Jeff Gravenhorst Næstformand for bestyrelsen i Rambøll Gruppen A/S samt medlem af bestyrelsen i Danish Crown A/S. Derudover er Jeff Gravenhorst medlem af Central Board of the Confederation of Danish Industry's (DI) Permanent Committee on Business Policies. Heine Dalsgaard Ingen Henrik Andersen Medlem af bestyrelsen i Vestas Wind System A/S og af investeringskomitéen i Maj Invest Equity 4 K/S. John Peri Ingen Øvrige transaktioner med nærtstående parter I 2014 omfattede transaktioner med øvrige nærtstående parter følgende, som alle er gennemført på markedsvilkår: ISS World Services A/S opkrævede royalty og managementhonorarer fra ISS Global A/S' operationelle dattervirksomheder, hvilket er præsenteret som omsætning. ISS World Services A/S har optaget et lån hos ISS Global A/S på DKK mio., som fremgår af balancen. ISS World Services A/S har en gæld til ISS A/S på DKK 53 mio. vedrørende aktiebaseret vederlæggelse, som fremgår af balancen. ISS World Services A/S betalte renter til ISS Global A/S, jf. note 7, Finansielle indtægter og finansielle omkostninger. ISS World Services A/S betalte sambeskatningsbidrag svarende til 24,5% af den skattepligtige indkomst til ISS A/S. ISS World Services A/S betalte udbytte på DKK mio. til ISS A/S. NOTE 17 EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er den 19. januar 2015 foretaget en kapitalnedsættelse på nominelt DKK mio. så aktiekapitalen herefter udgør DKK 180 mio. Kapitalnedsættelsen er henlagt til frie reserver. Udover de begivenheder, der er beskrevet i årsregnskabet, har ISS World Services A/S ikke kendskab til begivenheder efter 31. december 2014, som forventes at kunne have en væsentlig indvirkning på selskabets finansielle stilling. NOTE 18 NYE STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG, SOM IKKE ER IMPLEMENTERET IASB har udstedt følgende nye standarder, ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er obligatoriske ved aflæggelsen af årsregnskabet for regnskabsåret, der slutter 31. december 2014: Annual improvements to IFRSs cycle; and Annual improvements to IFRSs cycle. Endvidere har IASB udstedt følgende nye og ændrede regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag, der endnu ikke er godkendt af EU pr. 31. december 2014: IFRS 9 "Financial Instruments ; IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts ; IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers ; Amendments to IAS 1 "Presentation of Financial Statements"; Amendments to IAS 16 "Property, Plant and Equipment"; Amendments to IAS 38 "Intangible Assets"; og Amendments to IAS 41 "Agriculture". ISS World Services A/S forventer at implementere disse standarder og fortolkningsbidrag fra den obligatoriske ikrafttrædelsesdato. De standarder og fortolkningsbidrag, som er godkendt med forskellige ikrafttrædelsesdatoer i henholdsvis EU og i IASB vil blive førtidsimplementeret, så implementeringen følger ikrafttrædelsesdatoen efter IASB. Baseret på det nuværende forretningssetup og aktivitetsniveau er der ingen af de ovennævnte standarder eller fortolkningsbidrag, der forventes at påvirke årsregnskabet væsentligt.

26 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning 26 København, den 12. marts 2015 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for ISS World Services A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Direktion Jeff Gravenhorst Chief Executive Officer Heine Dalsgaard Chief Financial Officer Henrik Andersen Chief Operating Officer EMEA John Peri Chief Operating Officer Americas & APAC Bestyrelse Lord Allen of Kensington Kt CBE Formand Thomas Berglund Næstformand Jennie Chua Morten Hummelmose Henrik Poulsen Jo Taylor Andrew E. Wolff Pernille Benborg 1) Joseph Nazareth 1) Palle Fransen Queck 1) 1) Medarbejderrepræsentant.

ABC Bilimport & Eksport ApS. Årsrapport 1. januar december 2017

ABC Bilimport & Eksport ApS. Årsrapport 1. januar december 2017 Lergravsvej 60 2300 København S CVR-nr. 36049189 Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. februar

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

P... ApS ÅRSRAPPORT 2016/2017

P... ApS ÅRSRAPPORT 2016/2017 P... ApS c/o Peder Lysgaard Larsbjørnsstræde 7 B 1454 København K CVR.nr.: 38 25 82 06 ÅRSRAPPORT 2016/2017 Regnskabsperiode: 15/12 2016-31/12 2017 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Intellego ApS. Årsrapport for 2017

Intellego ApS. Årsrapport for 2017 Intellego ApS Njalsgade 76, 2300 København S Årsrapport for 2017 (regnskabsår 11/5-31/12) CVR-nr. 38 63 58 75 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2018

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION

A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/12/2014 Gerner Jacobsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

C.P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport for 2015

C.P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport for 2015 C.P. Dyvig & Co. A/S Toldbodgade 83, 1253 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 77 68 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/4 2016 Christian Peter

Læs mere

HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/ ApS

HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/ ApS HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/10 2013 ApS Nordvangen 6 7120 Vejle Øst Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2018 Jørgen

Læs mere

DANICA REVISION ApS. Rødegårdsvej Odense M. Årsrapport 1. januar december 2016

DANICA REVISION ApS. Rødegårdsvej Odense M. Årsrapport 1. januar december 2016 DANICA REVISION ApS Rødegårdsvej 182 5230 Odense M Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2017 Özgür Basoda

Læs mere

NORDTEAM INVEST ApS. Bremårevej Lystrup. Årsrapport 1. juli juni 2018

NORDTEAM INVEST ApS. Bremårevej Lystrup. Årsrapport 1. juli juni 2018 NORDTEAM INVEST ApS Bremårevej 9 8520 Lystrup Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/10/2018 Erling Abildgaard Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Damco (Saudi) Holding A/S. Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den rru:g 20 J5_

Damco (Saudi) Holding A/S. Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den rru:g 20 J5_ Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den rru:g 20 J5_ C SL V. OfotU dirigent Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HOLDINGSELSKABET FRL AF 10/ APS GRANGAARD ALLÉ 2, 7300 JELLING 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

HOLDINGSELSKABET FRL AF 10/ APS GRANGAARD ALLÉ 2, 7300 JELLING 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 Holdingselsk Grangaard A 7300 Jelling 35875379 HOLDINGSELSKABET FRL AF 10/2 2015 APS GRANGAARD ALLÉ 2, 7300 JELLING ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Store Kongensgade 26 1264 København K CVR-nr. 37 36 90 71 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015 CAMOLA HOLDING ApS Røde Banke 99 7000 Fredericia Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2016 Erling Christensen

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 5

Indhold. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 5 2 Indhold Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 5 Regnskab Årsregnskab 8 Ledelsespåtegning 29 Den uafhængige revisors påtegning 30 Selskabsoplysninger I Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet Navn Adresse, postnr., by 3L Ejendom A/S Vibækvej 100, 5690 Tommerup CVR-nr. 29 77 03 95 Hjemstedskommune Assens Regnskabsår 1. januar - 31. december Bestyrelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

HWA APS FUGHOLM 17, 8700 HORSENS 1. JANUAR DECEMBER 2017

HWA APS FUGHOLM 17, 8700 HORSENS 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HWA APS FUGHOLM 17, 8700 HORSENS ÅRSRAPPORT Års 1. JANUAR

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

HOLDINGSELSKABET PKL AF 15/ APS STRANDVEJEN 5B, 6000 KOLDING 2014/15

HOLDINGSELSKABET PKL AF 15/ APS STRANDVEJEN 5B, 6000 KOLDING 2014/15 Holdingsels PKL af 15/1 ApSStrandve 5B6000 Kol 32082106 HOLDINGSELSKABET PKL AF 15/1 2009 APS STRANDVEJEN 5B, 6000 KOLDING ÅRSRAPPORT Års 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review)

Rekord Rens Nord ApS. Årsrapport 1. juli juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) Kirkepladsen 5A 9900 Frederikshavn CVR-nr. 35816631 Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 (Opstillet uden revision eller review) 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (4. regnskabsår)

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (4. regnskabsår) Au Verre de Vin IVS Vesterbrogade 19 1620 København V CVR-nr. 35 86 77 91 Årsrapport for 2017 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj

Læs mere

BPA SERVICE DANMARK ADMINISTRATION S.M.B.A.

BPA SERVICE DANMARK ADMINISTRATION S.M.B.A. BPA SERVICE DANMARK ADMINISTRATION S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2015 Per Lundemann Jakobsen

Læs mere

SLAGTERBUTIK AMAGER ApS

SLAGTERBUTIK AMAGER ApS SLAGTERBUTIK AMAGER ApS Geminivej 29 2670 Greve Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/07/2018 Mohammed Ali Mohammed

Læs mere

Indhold. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Indhold. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Financial Outsourcing ApS

Financial Outsourcing ApS Financial Outsourcing ApS Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2019

Læs mere

Constructive Consulting IVS ÅRSRAPPORT 2018

Constructive Consulting IVS ÅRSRAPPORT 2018 Constructive Consulting IVS Oehlenschlægersgade 56, 5. th. 1663 København V CVR.nr.: 36 07 55 11 ÅRSRAPPORT 2018 Regnskabsperiode: 1/1 2018-31/12 2018 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Revio Regnskab ApS ÅRSRAPPORT 2018

Revio Regnskab ApS ÅRSRAPPORT 2018 Revio Regnskab ApS Herstedvang 7A 2 Sal 2620 Albertslund CVR.nr.: 36 19 78 11 ÅRSRAPPORT 2018 Regnskabsperiode: 1/1 2018-31/12 2018 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17 Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8 st. tv. 2000 Frederiksberg CVR-nr. 27335616 Årsrapport 2016/17 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KL Holding A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. juni 2015.

KL Holding A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. juni 2015. KL Holding A/S CVR-nr. 12 06 40 39 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. juni 2015 Som dirigent:... Per Lachenmeier Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TORBEN HOLME NIELSEN ApS

TORBEN HOLME NIELSEN ApS TORBEN HOLME NIELSEN ApS Damgårdsvej 24 2930 Klampenborg Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Karina

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

SANVIG HOLDING APS BIRMAVEJ 46, 2300 KØBENHAVN S 1. JANUAR DECEMBER 2017

SANVIG HOLDING APS BIRMAVEJ 46, 2300 KØBENHAVN S 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SANVIG HOLDING APS BIRMAVEJ 46, 2300 KØBENHAVN S

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

HS Revision & Rådgivning Komplementarrevisionsanpartsselskab

HS Revision & Rådgivning Komplementarrevisionsanpartsselskab godkendt revisionspartnerselskab Torvegade 7 DK-9490 Pandrup hs@hsrevi.dk www.hsrevi.dk Telefon: +45 99 73 03 00 CVR: DK 36 92 02 89 Bank: 9070 0450042145 Torvegade 7 9490 Pandrup CVR-nummer 36919485 Årsrapport

Læs mere

Performance Materials Danmark ApS

Performance Materials Danmark ApS Performance Materials Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Årsrapport 7. december 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018

Læs mere

SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 HOLDINGSE Slotsholmen 8660 Skande 32082203 HOLDINGSELSKABET SPE AF 15/1 2009 APS SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

MY Game ApS. Arsrapport 2016/ 17 omfattende perioden 8. december oktober Building a better working world. Karlebovej 81, 3400 Hillernd

MY Game ApS. Arsrapport 2016/ 17 omfattende perioden 8. december oktober Building a better working world. Karlebovej 81, 3400 Hillernd Karlebovej 81, 3400 Hillernd CVR-nr. 38 24 70 50 Arsrapport 2016/ 17 omfattende perioden 8. december 2016-31. oktober 2017 0Jdkendt pa selskabets ordineere generalforsamling den 19 4 2018 EV Building a

Læs mere

HOLDINGSELSKABET JKJ AF 15/ APS STRANDVEJEN 5A, ST., 6000 KOLDING 2014/15

HOLDINGSELSKABET JKJ AF 15/ APS STRANDVEJEN 5A, ST., 6000 KOLDING 2014/15 Holdingsels JKJ af 15/1 ApSStrandve 5A, st.6000 Kolding3207 HOLDINGSELSKABET JKJ AF 15/1 2009 APS STRANDVEJEN 5A, ST., 6000 KOLDING ÅRSRAPPORT Års 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HOLDINGSELSKABET JPE AF 1/ APS BRASSØVEJ 14, 8600 SILKEBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

HOLDINGSELSKABET JPE AF 1/ APS BRASSØVEJ 14, 8600 SILKEBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 BDO Statsau Papirfabrikk DK-8600 20222670 HOLDINGSELSKABET JPE AF 1/10 2017 APS BRASSØVEJ 14, 8600 SILKEBORG ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nr. 11 80 15 36 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016. Hans Christoffersen

Læs mere

Dansk Detail og Administration ApS CVR-nr Århusvej 22 A, 8500 Grenaa

Dansk Detail og Administration ApS CVR-nr Århusvej 22 A, 8500 Grenaa Dansk Detail og Administration ApS CVR-nr. 37 39 90 43 Århusvej 22 A, 8500 Grenaa Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport ISS World Services A/S. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april Dirigent

Årsrapport ISS World Services A/S. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april Dirigent Årsrapport 2015 ISS World Services A/S Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april 2016 Dirigent ISS World Services A/S Buddingevej 197 DK 2860 Søborg Danmark CVR nr. 10 16 16 14 INDHOLD

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2016/17

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2016/17 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2016/17 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2018 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Eat Online ApS. Smedeland Glostrup. Årsrapport 1. marts december 2016

Eat Online ApS. Smedeland Glostrup. Årsrapport 1. marts december 2016 Eat Online ApS Smedeland 7 2600 Glostrup Årsrapport 1. marts 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2017 Metin Kara Dirigent Side

Læs mere

4audit rådgivning ApS. Årsrapport 2015/16

4audit rådgivning ApS. Årsrapport 2015/16 Goldschmidtsvænget 6 5230 Odense M CVR-nr. 34054657 Årsrapport 2015/16 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. december 2016 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Aqilo's Transport ApS

Aqilo's Transport ApS Aqilo's Transport ApS Hjallesevej 20 5000 Odense C CVR-nr. 37 60 95 87 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Chelsea Hotel Music ApS

Chelsea Hotel Music ApS c/o Ole Søndberg Pedersen, Rosenvængets Allé 36, st. th., 2100 København Ø CVR-nr. 35 04 54 65 Årsrapport for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017 HOLDINGSE Strandgade 1401 Køben 36021632 HOLDINGSELSKABET HBR AF 1/10 2013 APS STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2016-30. SEPTEMBER 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 JS Holding Vejle ApS Nørrediget 64 7100 Vejle CVR-nummer: 28296134 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (5. regnskabsår)

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (5. regnskabsår) Au Verre de Vin IVS Vesterbrogade 19 1620 København V CVR-nr. 35 86 77 91 Årsrapport for 2018 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr. 10 02 81 83 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.16 Ole Thiel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REX KLEIN REVISION A/S

REX KLEIN REVISION A/S REX KLEIN REVISION A/S Center Boulevard 5 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/03/2016 Torben

Læs mere

REVI-FINANS ApS. Tjørnebakken 5B 8541 Skødstrup. Årsrapport 1. juli juni 2017

REVI-FINANS ApS. Tjørnebakken 5B 8541 Skødstrup. Årsrapport 1. juli juni 2017 REVI-FINANS ApS Tjørnebakken 5B 8541 Skødstrup Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2017 Hans-Georg Christensen

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 17. december december 2013)

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 17. december december 2013) (fra selskabets stiftelse 17. december 2012-31. december 2013) Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 20 14 dirigent Karina Holmegaard

Læs mere

KANUT TRANSPORT ApS. Søndergaardsvej Nørre Aaby. Årsrapport 1. januar december 2017

KANUT TRANSPORT ApS. Søndergaardsvej Nørre Aaby. Årsrapport 1. januar december 2017 KANUT TRANSPORT ApS Søndergaardsvej 6 5580 Nørre Aaby Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/07/2018 Tommy J Larsen

Læs mere

DANSKE AUKTIONER APS STRANDVEJEN 18, 6000 KOLDING 2015/16

DANSKE AUKTIONER APS STRANDVEJEN 18, 6000 KOLDING 2015/16 Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSKE AUKTIONER APS STRANDVEJEN 18, 6000 KOLDING ÅRSRAPPORT

Læs mere

RISIKA ApS. Bredgade 33C 1260 København K. Årsrapport 1. juli december 2017

RISIKA ApS. Bredgade 33C 1260 København K. Årsrapport 1. juli december 2017 RISIKA ApS Bredgade 33C 1260 København K Årsrapport 1. juli 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2018 Nicolai Rasmussen Dirigent

Læs mere

Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr

Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr Naverland 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 44 77 Fax 43 43 44 79 haamann@haamann.dk www.haamann.dk Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr. 24 25 69 95 ÅRSRAPPORT 2014/15 (2. regnskabsår) INDHOLD Side

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PITSTOP VESTERBRO 20 ApS

PITSTOP VESTERBRO 20 ApS PITSTOP VESTERBRO 20 ApS Vesterbro 20, st 9000 Aalborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2017 Bøje Larsen

Læs mere

A/S Helly-Hansen Imak

A/S Helly-Hansen Imak A/S Helly-Hansen Imak c/o Helly Hansen Lergravsvej 59a, 2300 København S CVR-nr. 15 79 92 18 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. juli 2015 Som dirigent:... Wilhelm

Læs mere

Domino's Lyngby ApS. Årsrapport for 2016/17

Domino's Lyngby ApS. Årsrapport for 2016/17 Domino's Lyngby ApS Præstemarksvej 19, 4000 Roskilde Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 18/8-30/9) CVR-nr. 37 94 29 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BFC Horses ApS Årsrapport for 2012

BFC Horses ApS Årsrapport for 2012 BFC Horses ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 31 48 90 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Brian Fauerholm Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AK Techotel International A/S Årsrapport for 2014/15

AK Techotel International A/S Årsrapport for 2014/15 AK Techotel International A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 10 18 16 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/10 2015 Klaus Ahrenkilde

Læs mere

Christopher Music ApS

Christopher Music ApS Christopher Music ApS Christianshavns Voldgade 8, 3. sal 1424 København K CVR-nr. 35 84 21 87 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tholstrup Cheese Holding A/S. Årsrapport for 2014

Tholstrup Cheese Holding A/S. Årsrapport for 2014 Sønderhøj 14 8260 Viby J CVR-nr. 70972417 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29-05-2015 Udo Witzky Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

HOLDINGSELSKABET JMI AF 15/ ApS

HOLDINGSELSKABET JMI AF 15/ ApS HOLDINGSELSKABET JMI AF 15/1 2009 ApS Sitkagranvej 13 9800 Hjørring Årsrapport 1. oktober 2017-30. september 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/01/2019

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RELEASE LEASING ApS. Farverland Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2017

RELEASE LEASING ApS. Farverland Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2017 RELEASE LEASING ApS Farverland 5 2600 Glostrup Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/12/2017 Nicolas Bergholdt Dirigent

Læs mere

Kjaer Knudsen Agriculture A/S. Årsrapport 2017

Kjaer Knudsen Agriculture A/S. Årsrapport 2017 Allindemaglevej 60 Allindemagle 4100 Ringsted CVR-nr. 38521543 Årsrapport 2017 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24-11-2017 Kim Kjær Knudsen

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vandel Sol ApS. Årsrapport for 2016

Vandel Sol ApS. Årsrapport for 2016 Vandel Sol ApS Koldinghus Alle 1, 4690 Haslev Årsrapport for 2016 (regnskabsår 12/1-30/6) CVR-nr. 37 36 36 50 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2016

Læs mere

HOL8206 HOLDING ApS. Højen Herning. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er godkendt den 21/12/2017. HENRIK OLESEN Dirigent

HOL8206 HOLDING ApS. Højen Herning. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er godkendt den 21/12/2017. HENRIK OLESEN Dirigent HOL8206 HOLDING ApS Højen 47 7400 Herning Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er godkendt den 21/12/2017 HENRIK OLESEN Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 HOLDINGSE Strandgade 1401 Køben 36021632 HOLDINGSELSKABET HBR AF 1/10 2013 APS STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Kim Hersland Holding ApS. Årsrapport for 2017

Kim Hersland Holding ApS. Årsrapport for 2017 Rustenborgvej 9a 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 37352764 Årsrapport for 2017 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31-05-2018 Kim Hersland Dirigent

Læs mere

Testify IVS. Østergade 5, Aarhus C. Årsrapport 31. maj maj 2018

Testify IVS. Østergade 5, Aarhus C. Årsrapport 31. maj maj 2018 Testify IVS Østergade 5, 1 8 8000 Aarhus C Årsrapport 31. maj 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2018 Jacob Højgaard Lund Dirigent

Læs mere