SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2"

Transkript

1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 Projekttemamøde vedrørende opgange, elevatorer, stueetage, fælleslokaler og fælles installationer Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013

2 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN I KORTE TRÆK Store energibesparelser på op til 66 % Lavere energiregninger, på f.eks. varmen Et byggeri med grøn identitet, bl.a. CO2-neutralt vaskeri og solceller Ny og større altan med god plads til bord og stole Helt nye højisolerede og moderne facader og vinduer Glasinddækket trapperum uden regn, blæst og isglatte flader Nye hoveddøre og indgangspartier til lejlighederne Hurtigere og større elevatorer Ny tagdækning og tagkanter Udskiftning og renovering af rør og faldstammer Forbrugsmåling af brugsvand Nyt 2-strengs varmesystem, med nye radiatorer og termostatventiler - giver en mere effektiv opvarmning Nyt ventilationssystem med varmegenvinding Nye elinstallationer i hele huset Renovering af selskabslokaler og glasgange Nyt funktionelt og moderne køkken Nyt badeværelse med ny sanitet og skjulte rør 3 2

3 BÆREDYGTIG RENOVERING AF... Opgange og elevatorer Opgange, der bliver et trygt og behageligt mødested Stoppe kuldebroer og varmetab - ingen sne, is og kulde i opgange Hurtigere og mere rummelige elevatorer Økonomisk bæredygtighed Betonrenovering Kuldebrosisoleringering Vinduesudskiftning skif Ventilationsvindue Efterisoleringring Altanpartier Stueetage og fælleslokaler Bevare rammerne for det gode fællesskab i Sorgenfrivang II Endnu større brugsværdi Mindske varmetab og energiforbrug Fælles installationer Større altaner Altanskærm Social bæredygtighed Solafskærmning Udearealer inventarnta belysning Regnvandsopsamling Solceller Miljømæssigsig bæredygtighed d Bæredygtigheden illustreret som trekantsmodel Sorgenfrivang II kan blive et nutidigt bæredygtigt byggeri, hvor beboerne opfylder en fælles drøm om mindre energiforbrug og mere kvalitet i hverdagen. Tid til udskiftning og fremtidssikring Grøn identitet og nedsat CO2 forbrug Mulighed for synlige energibesparelser 3

4 PROGRAM Fælles gennemgang af opgange, elevatorer, fælleslokaler og fælles installationer Arbejde i grupper Fælles opsamling TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II Eksisterende trapperum med små elevatorer Nyt trapperum med store, nye elevatorer Det nye trapperum med oplukkelige glasinddækning Eksisterende østfacade 7 4

5 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II OPGANGE OG ELEVATORER Som en del af en moderne, attraktiv og velfungerende bebyggelse, foreslås et markant løft af adgangsforholdene, der er disponeret som 2 opgange pr. blok. De nuværende to små elevatorer, der betjener hver anden etage, erstattes af to større elevatorer, der betjener alle etager, er væsentligt hurtigere og muliggør transport af møbler og bårer. De eksisterende åbne opgange med slagregn, fygesne og isglatte trapper erstattes af et lukket og opvarmet trapperum, hvor det er behageligt at færdes og mødes. Etagedæk og elevatorskakt, der i dag udgør væsentlige kuldebroer til gene for beboerne, placeres indenfor den nye klimaskærm og kolde og utætte ydervægge bliver således til indervægge. Brand- og redningsforhold i opgangene bliver opgraderet til nutidig standard. Eksisterende trapperum med små elevatorer Nyt trapperum med store, nye elevatorer Det nye trapperum med oplukkelige glasinddækning Eksisterende østfacade 7 5

6 OPGANGE OG ELEVATORER Helhedsplanens rammer: Glaslukning Opgange ændres fra koldt uderum til opvarmet inderum med ny glasfacade De nuværende kolde vægge og gulve mod opgangen gøres varme Opgange bliver et mødested, hvor det er behageligt at opholde sig hele året Opgange forsynes med radiatorer og ventilation med varmegenvinding Mulighed for at åbne vinduer i sommerperioden Vinduer åbnes automatisk for røgventilation Elevatorer Større elevatorer (stolmål 1,4 x 2,1 m), der kan transportere møbler og bårer Begge elevatorer der stopper på alle etager, og har indgang direkte fra østfacaden Brand- og redningsforhold forbedres med brandmandselevatorer, røgdetektorer og brandalameringsanlæg Info-tavle i elevatorer (som nu) Opgang i øvrigt Nye hoveddøre for bedre brandsikring og lydforhold, nye dørskilte Sidepartier og glasoverfelter ændres til brandsikre vægge Trapper og reposer forsynes med ny overfl ade/belægning 6 Skitse til fremtidige forhold

7 OPGANGE OG ELEVATORER Indgang østfacade Skitse til fremtidige forhold, stueetage Eksisterende forhold Eksisterende forhold 7

8 EL I OPGANGE OG ELEVATORER HVORFOR? Lysstyring og nye lamper (i opgange) og lysstyring i stueetagen: For at minimere det fælles strømforbrug uden at kompromittere fornemmelsen af tryghed. HELHEDSPLANENS RAMMER Udskiftning af eksisterende lamper på trapperne til energibesparende LED-armaturer. Intelligent lysstyring på trapperne og i gangene i stueetagen, der i lygtetændingstiden kun aktiverer lyset, når der enten åbnes hoveddøre, detekteres lyde af trin eller tale, eller hvortil elevatorkørsel bestilles. Lyset i stueetagen (både gange og trappe) vil dog aldrig slukke helt, men dæmpe ned til 20% af fuld styrke, når der ingen tilstedeværelse er. 8

9 EL I OPGANGE OG ELEVATORER 9

10 VVS I OPGANGE OG ELEVATORER HVORFOR Da opgangene lukkes med klimaskærm, vil der være behov for et luftskifte af hensyn til ønsket om et godt indeklima uden madlugt m.m. HELHEDSPLANENS RAMMER Der etableres ventilationsanlæg i taget som forsyner trappeopgangene. Anlægget udføres med varmegenvinding. Der etableres radiatorer i trappeopgangene for at minimere varmetabet fra lejlighederne, og samtidig skabe et godt termisk indeklima. 10

11 INTERRIMSFORANSTALTNINGER VED ELEVATORER TRAPPERUM TRAPPERUM blivende understøtning eksisterende elevatorskakt midlertidig afskærmning ny, større elevatorskakt 11

12 12 INTERRIMSFORANSTALTNINGER VED ELEVATORER Midlertidige adgangsforhold for beboerne En lukket byggepladselevator, som er forbeholdt beboerne. Elevatoren har stop på alle etager. Den har en indvendig størrelse, som minimum modsvarer de nu-værende elevatorer. En lukket byggepladselevator, som er forbehold entreprenøren. Elevatoren har stop på alle etager og har en indvendig størrelse på ca. 3,0x1,2 meter. Et stillads-trappetårn, som kan benyttes af både håndværkere og beboere. Trap-peløbet har en bredde på ca. 75 cm. Det er muligt at komme ud på alle etagedæk fra trappetårnet. Uden på bygningen er der en stillads-adgangsvej fra elevator og trappetårn ind gennem facaden og frem til de enkelte boliger. Denne adgangsvej er afskærmet fra entreprenørens arbejdsområde omkring elevatoren. Stillads-elevatorer fastgøres til bygningens betonkonstruktion. Uden på bygningen er der stillads-adgangsvej for håndværkerne i direkte forbin-delse med arbejdsområdet omkring elevatorskakten. Hele stilladset og trappetårn vil være inddækket i plast og overdækket af hensyn til sikkerhed og beboernes komfort. Der udlægges plader så gangvejen fra elevator til entredør bliver sikker at færdes på.

13 SPØRGSMÅL TIL BEBOERNE Ønsker til farver og materialer i opgange? Kommentarer til eksisterende materialer og farver? Ønsker til belægning på trapper og reposer? Kommentarer til eksisterende belægning? Ønsker til belysning i opgange? Kommentarer til eksisterende belysning? Idéer, der kan gøre opgange til et trygt og godt mødested? Dørspion i nye hoveddøre? Brevkasse ved nye hoveddøre? Fast vindue til køkkener i boligtype 3 og 6 med brandsikkert glas? 13

14 STUEETAGE OG FÆLLESLOKALER Helhedsplanens rammer: Fælleslokaler Nye lette facader, vinduer og døre ved fælleslokaler Efterisolering og nyt tagpap ved fælleslokaler Ventilation med varmegenvinding To nye køkkener ved selskabslokaler med nyt inventar, rustfri stålborde og nyt klinkegulv med gulvafl øb, industriopvasker, - ovne og store køleskabe Indvendige gulve, vægge, lofter og inventar i fælleslokaler renoveres ikke, toiletter ved fælleslokaler renoveres ikke Stueetage Nye hoveddøre i stueetage med bedre lydisolering Nye branddøre ved opgange i stueetage, fastholdes åbne Fælles glasgange er fortsat ikke opvarmede 14

15 EL I STUEETAGE OG FÆLLESLOKALER HVORFOR? El-installationerne i køkkener er udtjente og kan muligvis ikke holde til effektforbruget på de nye maskiner. I fælleslokalerne udskiftes 1:1 for at komme stofl edninger til livs og minimere risiko for gnister og elbrande. Lysstyring og supplering med nye lamper for at forbedre brugen af lokalerne. HELHEDSPLANENS RAMMER Nye kraftinstallationer i køkkener og fælleslokaler Supplering med nye armaturer i fælleslokaler. Lysstyring med fl ere muligheder for dæmpning. Belyste fl ugtvejsskilte. 15

16 VVS I STUEETAGE OG FÆLLESLOKALER HVORFOR Behov for et godt indeklima uden at åbne vinduer. Nedslidte vand og afl øbsrør. Samt radiatorer HELHEDSPLANENS RAMMER Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og færre støjgener. Nye vandrør, afl øbsrør og radiatorer 16

17 SPØRGSMÅL TIL BEBOERNE Større døråbninger fra selskabslokaler mod gårdrum? Glaspartier til gulv? Ønsker til nye køkkener i fælleslokaler? Skal lysarmaturer i fælleslokaler bevares eller udskiftes helt eller en blanding af nyt og gammelt? Eksisterende facade ved selskabslokaler 17

18 FÆLLES INSTALLATIONER EL HVORFOR El-tavler er udtjente og knopskudte. Fejlstrømsrelæer er muligvis uvirksomme. HELHEDSPLANENS RAMMER Fælles el-tavler i kælderen udskiftes. Der udføres interimsbelysning, når strømmen afbrydes. 18

19 FÆLLES INSTALLATIONER, VVS HVORFOR Rapport viser nedslidt Kloaksystem. Vestforbrændingen har planer om at udvide deres fjernvarmenet. Fjernvarmen fra vestforbrændingen er relativt miljøvenlig fjernvarme. Sorgenfrivang har et eksisterende faskineanlæg som kan bruges til at opsamle regnvandet i underjordiske tanke og kan bruges i vaskeriet. Regnvand er blødt vand og derfor velegnet til vaskerier. Højtvandslukkere er relativt billige at udføre og kan være medvirkende til at undgå oversvømmede kældre.. HELHEDSPLANENS RAMMER Tagvand inkl. underjordisk regnvandsopsamling til vaskeri Kloakrenovering Højtvandslukke på gulvafl øb i kælder Varmecentral, ombygning til fjernvarme og nedrivning af skorsten Føringsveje i kælder vil medfører midlertidig pulterrumstømning SPØRGSMÅL TIL BEBOERNE Hvordan skal vaskeriets grønne identitet synliggøres? (infoskærme, infoskilte, øjebliksbilleder af energi- og vandforbruget osv.)? 19

20 GRUPPEARBEJDE Jeres kommentarer og idéer indenfor de rammer, der blev besluttet i helhedsplanen Arbejde i 6 grupper á personer Vælg en gruppeformand skriv på fl ip-over Spilleregler i gruppen: At tale og lytte er både en ret og en pligt Vær nysgerrig, åben og påvirkelig Alle har ansvar for sammen at nå det bedst mulige resultat Meget gerne skitser og kommentarer, som yderligere input Gruppearbejde efterfølges af en præsentation. 20

21 KOMMENTARER, IDEER OG INPUT EFTER MØDET Kan gives til Styregruppen: Torben Andersen, Grønnevej 249, 6. dør 5 Frist for kommentarer mandag d. 4/2 Tak for i dag! 21

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-124104-001 Energikonsulent: Bent Boye Albertsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vejlesøparken 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vejlesøparken 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Vejlesøparken 1 Postnr./by: 2840 Holte BBR-nr.: 230-008380-001 Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Roskildevej 53 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-105177-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063307-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Linnésgade 27 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1361 København K BBR-nr.: 101-346102 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyelandsvej 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-089562 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere